Skip to main content

Full text of "Lexicon Syriacum"

See other formats


:CM ICD = CD co ^^ . ^ ^difiD ^ ^ ^ ' ^ ^^^- LEXICON SYRIACUM AUCTORE CAROLO BROCKELMANN PRAEFATUS EST TH. NOLDEKE 

(Be>in6utg^ 

T. &T. CLARK, 38 GEORGE street (gerfin 

REUTHER & REICHARD 1895. PRAEFATIO. 

liogante bibliopola honestissimo me Brockelmanni lexico syriaco pauca 
praefatm'um esse promiseram. Sed, ut primum „prospectum" ab eo jussu 
bibliopolae conscriptum legi, me supervacanei quid promisisse intellexi, cum 
non modo, quod ille exposuit, novum lexicon manuale syriacnm omnino ne- 
cessarium esse, mihi quoque jamdiu persuasissem, sed etiam leges, quas in 
libro scribendo sibi proposuit, omnes fere probarem. Sed de opere jam ab- 
soluto scribere non possum, quod nondum satis id cognovi. In lexico in- 
dustria et diligentia conscripto multa bona, multa minus probanda investigare 
facile quidem est; sed quanti re vera aestimandum sit, nemo dijudicare potest 
nisi, qui longum tempus eo usus sit. Sed non possum, quin praefationem 
scribam, praesertim cum in fasciculis jam editis lecturis promissa sit. Sen- 
tentia illa, quae supei-flua nocere negavit, in lexico quidem non probanda, hanc 
praefationem quodam modo excusatam esse velim. 

Lexico syriaco brevi, locupleti, modico pretio emendo nos jam carere 
non posse, nemo nescit, qui juvenibus literas syi'iacas tradidit. Castelli 
lexicon heptaglotton suo quidem tempore haud contemnendum erat, quam- 
quam non Buxtorfi nedum Ludolfi opera aequavit. Pars ejus syriaca, quam 
J. D. Michaelis seorsim excudendam curavit, multum quidem literis profuit, 
sed jamdiu nondum sufficiebat; accedebat, quod pretium antea satis me- 
diocre, postquam omnia examplaria divendita sunt, a veterum librorum 
coemptoribus nimis auctum erat. Payne-Smithii thesauri ingentis, praeter- 
quam quod nondum absolutus est, aditus tironibus non satis patet, pretium 
plerisque non tolerandum est. Ceterum lexico syriaco manuali ne is quidem, 
qui in Syrorum sermone hterisque studiorum sedem collocavit, uti asperna- 
bitur. Denique sperandum est fore, ut lexico manuali theologi et christiani 
et judaei ad linguam syriacam diHgenter addiscendam librosque sjTiacos 
lectitandos alliciantur, id, quod adhuc non, ut par erat, fecerunt. 

Lexica nostra arabica quidem satis perfecta esse potuerunt, cum copiam 
verborum ab Arabum lexicographis coUectam et digestam denuo retractarent. IV 

Sed lexicon syriacum, quod quidem viris doctis satisfaciat, multa librorum 
syriacomm lectione inniti oportet. Auctor quidem copia, quam Payne Smith 
immensa diligentia coacervavit, accurate uti profecto non aspernabitur, sed 
inprimis suis viribus niti debet. Quae vocabula in Peschita et libris versioni- 
busque ante Arabum dominationem conditis invenerit, his testibus ei pro- 
banda sunt. Secundo loco opera recentiora ad XlVmum fere saeculum 
scripta habenda sunt; posterioribus nisi summa cautione non utetur. 

Quae vocabula peregrina recipienda sint, vix certo modo definiri potest. 
Glossaria Syrorum vetera multas voces graecas, nonnuHas crudehter deformatas, 
proferunt, quae ex his excerptae a „poetis" posterioribus pro pretioso car- 
minimi ornamento adhibentur. Hic illic tale quid etiam prius evenit, itaque 
haec nomina lexico haud sunt omittenda. Porro phrases ut ,.ai. JLeDA.,aal 
(duoocr^ai) , loot j»\xo;ax«ajl (£;o[>io6fjvai), numquam familiax'i Syrorum sermone 
usitatae, itaque a Nestorianis posterioribus interdum falso pronuntiatae et 
adliibitae, cum jam apud scriptores saeculi Vti inveniantur, in lexico profe- 
rendae sunt. Vocabuhi (juidem graeca legens plerumque lexico non evoluto 
cognoscet; in vocibus autem seriorum temporum nunquam Ducangii glossario 
vel opere simili omnino carere potest. — Vocabula originis persicae e glossa- 
riis tantum nota quam plurima recipienda sunt, nam pleraque e lingua vulgari 
aut libris popularibus, (luibus acta martyrum fere omnia adnumerare debemus, 
hausta sunt. 

In derivatis verborum proferendis lexicographus arctis finibus se conti- 
nere potest. A quovis verbo ^s nomen agentis J^o^, a quovis ^^^ n. a. 
ji\Nq» formari potest etc. Ut igitur participia, nisi quidem propter formae 
vel sensus proprietates quasdam proferenda sunt, silentio praetermittuntur, 
ita plerumque |»2>f , jlNN.q», JjL^.:iJsKii etc. (juoque praeter verborum formas 
enumerari non oportet. Porro abstractorum in Jfo— , adverbiormn in h^{-^ for- 
matio tam facilis, sensus tam manifestus est, ut e. g. praeter J^aSw etiam 
iLoioiaJ:. et M'^*-^^ proferre supervacaneum sit. Qui noverit, quid verbum 
formae ^^.^ vel ^^.i^al! significet, ei formas llaii:i.a», ^wJInss^K:*) etc. indicari 
non oportet. Valde miror, quotiescmKjue tales formae in quovis libro novo in- 
veniendae lexici incrementa nominantur. Eodem jure cum in libro nuper 
edito verbi cujusdam 2. pers. ph m. perf. casu quodam prius non lectam 
inveneris, ut vocem antea ignotam indicare liceret. Sed hac de re pluribus 
verbis disseri potest. Neque etiam valde dolendum est, si (|uando in lexico manuali 
desit Ethpe el, quod merum passivum, vel Afel, quod merum causativum verbi 
Pe'al commemorati est. 

Nomina propria omittenda sunt. Cum quando literae syriacae multo melius quam nunc cognitae erunt, tum tempus erit nomina locorum et homi- 
num syriaca et persica colligere et digerere. Sed tunc quoque lexicograpbus 
quidem aliis negotiis vacabit quam colligendi innumerabilia nomina graeca 
et biblica, quae forte in libris syriacis inveniuntur; quasi quis in lexico germa- 
nico omnia nomina scriptorum arabicorum vel oppidorum sinicorum proferret, 
quae forte in boc sive illo libro germanico commemorantui'. 

Optandum est, ut lexicon in PS'al formam imperfecti et in nominibus 
interdum formam sing. st. abs. et cstr. aut plm". indicet. Sane quidem formae 
proferendae non sunt, nisi quae certae sunt. Idem saepe de omnibus vocali- 
bus dicendum est. Yocabula, quae, quo modo pronuntiata sint, non constat, 
vocalibus fictis ne instruantur! 

Mibi quidem laudandus non videtur, si quis lexico manuali linguis inter 
se comparandis inservire velit. Eacile levitati et neglegentiae opem feret. 
Probo tamen, quod boc opus vocabula e lingua assyriaca recepta Petro 
Jensenio auctore indicat. Multa vocabula sunt, quorum formae in ser- 
mone sjTiaco offendunt (e. g. '^■^m., quod ex lege syriaca ^^^ esse debebat). 
K^imirum ideo supervacaneum non erit, quae vocabula ex assyriaco in aramaeum 
sermonem migrariut, via ac ratione investigare et retractare. De nonnullis 
quidem vocabubs dubitandum erit, receptane an ab origine utrique linguae 
communia fuerint. 

Dispositio secundum radicales non solum scientiae rationibus probatur, 
sed etiam longe commodissima itaque sola est, quae admittatui\ Nam in 
lexico disponendo id praecipue agendum est, ut vocabula quam facillime 
inveniantur. Falluntur, qui boc in hebraico non agnoscunt, quia tironi primum 
quidem paulo diificilius erit, "^JJDD sub litera 3 quam invenire; licet tamen illi 
initio statim discendum sit, ^^sn s. v. ^Di quaerendum esse. Attamen ne quis 
putet ternis vel quaternis consonantibus, ad quarum ordinem vocabula dis- 
ponenda sunt, semper veras borum radices eflfici. De his alii ahter judicabunt, 
quique post nos his studiis vacabunt, de multis aliter quam nos sentient. 
Forsitan utile videatur, ut nunc jam radices mediae geminatae ita etiam 
radices mediae o et - biradicalium loco disponere. — Eadices secundariae eae 
etiam, quarum origo manifesta est, ut ^joj- et ^, ut nunc sonant, proferendae 
sunt; tamen equidem Jl^sa*. s. v. >uLi- ut JlLwl s. v. JLwf ponerem, lecturos s. v. 
ioa>w ad >>j— delegans. 

Quo facilius inveniantur, etiam voces peregrinas secundum ternas priores 
literas consonantes disponendas esse, jam lexicorum semiticorum auctores, 
qui XYIImo saeculo fioruerunt, recte intellexerunt. Concedo in hac quoque 
re molesti aliquid restare. TaH modo Jloa s. v. jL» aut "^a^, ^-*^ai» s. v. .^Aa VI 

ponenda sunt; re vera quicTem alterum altero non multum distabit. Litera 
vocalis o jam in syriacis nounullas nobis difficultates parat, cum saepe 
nesciamus, longamne an brevem vocalem exprimat, sitne forma radicis VJ? 
an yy. In vocabulis graecis o pro o quidem modo ponitur, modo omittitur. 
Porro in vocabulis gi'aecis jam priscis temporibus saepissime, non tamen 
semper, i littera .. exprimitur. Scholae quaedam plerasque vel omnes voca- 
bulorum graecorum vocales literis vocalibus, a litera f, adeo £ litera ot, 
reddiderunt. Ergo, si quis vocabulum graecum, quocunque modo scribitur, 
ita lexico inserendum esse censeat, interdum locis plane diversis id disponat 
et lecturum liinc illuc deleget oportet. Multo igitur simplicius est 
80 loco vocabulum ponere, qui consonantibus indicatur. Qui Ui^o^^ 
5(£ipoTovia quaesiverit, inveniet s. r. ^r^, ubi etiam Ui^t-» afifertur aliaeque 
formae Ui^o^ia etc. facile suppleri possunt. Innumerabiles vocis •iTappTjaia 
formae facile s. r. ucofs colliguntur; sane quidem optandum erat, ut formae 
duobus ; et o, scriptae, suo loco lecturo delegato, aiferrentur. Ne absolutissi- 
mum quidem lexicon omnes formas afferre potest, quibus hoc vel illud voca- 
bulum graecum aliquando scribitur. Sed si quis novum librum legens novum 
scribendi modum invenerit, faciUime de eo edocebitur eo loco quaerens, ubi 
ceterae formae inveniuntur, si quidem secundum ternas priores literas con- 
sonantes dispositae sunt. 

Index latino-syriacus lexici syriaci appendix gratissimus mihi videtur. 
Equidem indicibus aliorum lexicorum semiticorum jam saepe usus interdum 
syriacum, qui adhuc deerat, desideravi. 

Denique expressis verbis profiteor, meam hujus operis partem solam eam 
fuisse, quod per literas auctori consiHa quaedam de opere instituendo dedi 
et de locis nonnullis scriptorum syriacorum et difficiliori])us et corruptis, 
quantum poteram, eum edocui. 

Akgentoeati, mense Sept. 1894. 

Th. Noldeke. CAROLUS BROCKELMANN LECTURIS SALUTEM DICIT. 

lis, quae Th. Noldeke libro meo praefatus est, pauca habeo, quae addam. 

Yocalibus usus sum graecis more Jacobitarum praeter e et o, a Xesto- 
rianis tantum servatas, quas hos secutus punctis signavi. Auctoritate ductus 
sum Bibliorum, adhibitis Barhebraei commentariis, et lexicographorum Syrorum 
iuprimis Ehae Nisibeni codicis Gothani, cujus quantum in hac re sit pretium, 
nemo nescit. Quae vocabula aliis Nestoriani, ahis Jacobitae vocalibus ani- 
mant, indicavi secutus Barhebraei grammaticam, adhibitis, quae v. cl. Martin 
in J. A. P. ser. YI vol. 9 p. 305 sq. disputavit. 

Vocabulorum significationes ad ordinem ratione et usu commendatum 
disposui; significationibus , quas dicunt, primariis investigandis, seu mavis, 
fingendis operam non dedi. 

Linguas cognatas in iis tantum radicibus discriminandis adhibui, quae 
ab origine diversae nunc e hnguae legibus in unam collapsae sunt formam. 
Vocabula peregrina, ut graeca taceam, quae quisque facile cognoscet, quan- 
tum fieri potuit, ad originem referenda censui. In persicis ad Pauli de La- 
garde inprimis opera lectorem ablega^d, qui semper fere, quid de quaque re 
viri docti judicaverint, exposuit, ita ut ahis laudandis supersedere ijosse mihi 
viderer. 

P. Jensen lecturos monet nomen suum vocibus assyriacis additum inter- 
dum significare se primum in vocibus jam antea inter se comparatis causas 
intellexisse, quibus probaretur, vocem sjTiacam ex assyriaca receptam esse. 

Indicem latinum, ne nimis augeretur, ita confeci, ut inprimis verba activa 
coUigorem, jiassiva et nomina a verbis derivata omitterem; itaque, si quis 
e. g., quae voces syriacae „cingulum" significent, comperire velit, s. v. ,,cinxit" 
quaerat. 

Addenda et Emendanda pleraque viris doctis mox nominandis debeo, 
nonnulla Ubros, dum lexicon sub prelo est, editos vel acquisitos legens inveni; VIII 

qiiae ad Hexaiila pertinent, hausta sunt e Fieldii indice syriaco in Auctaric 
ad Originis Hexapla tom 11 p. 62 sq., cujus notitiani v. cl. Baethgen debeo. 

Jussu bibliopolae honestissimi, qui hujus operis aditum non nostratibus 
solum patere voluit, lingua usus sum latina, cujus puritatem haud ita anxie 
curavi, medii aevi scriptores saepius imitatus quam Ciceronem; qua re, si qui 
puristae offendentur, equidem aegre non feram. Th. Nokleke praefatio, 
ab ipso vernaculo sermone conscripta, a me latine versa est. 

Hoc qualecunque opuscuhim ab imagine illa lexici syriaci omnibus 
numeris absoluti, quam vir doctus in praefatione delineavit, etsi pro virih 
parte eam aequare contendi, sat eSse diversum et multa, quae emendentur et 
addantur, adhuc restare minime me fugit. Sed, qui de opere meo judicium 
ferre vehnt, me dira necessitate coactum brevi quinquies senorum mensium 
spatio, omnibus, quorum quidem milii aditus pateret, libris syriacis perlustratis, 
hoc lexicon compihisse et inprimendum curavisse, secum, quaeso, reputent. 
Quid me, qui antea in arabicis versatus semper me versaturum speraveram, 
ut hunc laborem „ergastulo dignum" in me susciperem, commoverit, hic enar- 
rare longum est. Labore taedii satis pleno si literarum Syriacarum studiosos 
ahquantuhim adjuvisse videbor, suscepti me non poenitebit. 

Restat, ut gratias agam, quam maximas, bibhothecarum praefectis, qui 
libros me adjuverunt, Argentoratensis, Berohnensis, Gothanae, Hostockiensis, 
Vratislaviensis; Theodoro Noldeke, magistro carissimo, qui libris suis et 
institutione ad hoc opus mihi viam munivit, ipso in opere saepenumero 
haerentem me expedivit, labentem sustimiit, desperantem excitavit, denique 
praefatione sua ornatum hoc volumen viris doctis commendari benigne con- 
cessit; Siegmundo Fraenkel, qui inde a fasciculo secundo in phiguhs legendis 
me adjuvare haud dedignatus multa et ab ipso et ab Immanuele Low scite 
animadversa sibique per Hteras tradita mecum benigne communicavit; Petro 
Jensen, qui in plaguHs, quae vocabula e Hngua assyriaca in syriacam recepta 
aut ipse invenisset, aut ab ahis recte inventa judicaret, annotavit; A. Bevan, 
R. Duval, L. Techen, J. WeUhausen, qui per Hteras ad me scribebant, (j[uae 
in singuHs fascicuHs vel omissa vel minus recte expHcata invenerunt. 

Dabam Veatislaviae, 25. Febr. 1895. i (primalitera alfabeti; de souo cfN§32 — 36; 
de usu orthographico N§4A; numerus 1. 

ill 2^1 >«W Kays92ll, ^roovll Geop 7 22 
7/. et w. X§SS gr. iTjp) aer Afr279 5, 
EE15 6, AsdG2 22. — JUI=>I; \U aspectus 
tristis ESJ 229 4. 

JL',ilJ aerius ES 1 120E, Kavs 1014. \^l (N§146) pater j^Z. lo^^l etiam parentes 
ES3 XXVl4,aml349 l.f hMarg 1 14S10. 

iLai^ patrocinium lA 2 100 v. 110, Xis 
67 84. 

lU^l paternitas Afr 335 13, ES2 511E. 

iJ^l paternus lEzr 1 29, Bhce 125 3. 

lJJi[ patricius Spic 25 13, ECth 3 1 12. 

JLlLait paternus Cat Bod 559 17. 

olU, c*4lll pater factus est Bhgi- 1 4S 20. 

)J2[ (i,3,3a Mcl4 36 (Phil.) 

oi (Del. hebr. lang. 1 4 sq. , Jensen Z A 7 210 
n. 1) mensis Augustus Bhchr Sl 17. 

Jla( pj. h-^[ (N§74) et i^l nest. '{ (Bhgr 
4 4 5) /23« (Delitzsch Prol. 114) fructus 
Dt 33 14, 2Rg IS 32, ER 35 8, lA in MS 

1 13 30, ES120GD. 

Uo^l ( /333 X§ 127, 1) fistula ES 2 440C, 

BOl 2S6 2, Bhchr 13912. 
Ifc^oi»! id. KwD 9 1, JLUjd, 'I arundo 

Geopl0yi5. pl. IMii«AI bubae Bhce 

2 839u. (t^*i (p. af(jar, figar Lag. GA 6 2i) clau- 
dus ES1422D. 

^l a {f>J Spic 33 9) 1. periit lSam9 3, 

Guidi to 36 1, s. ^ piivatus est aliqua 

re ES 3 478 ; 2. interiit ^}; 1 6, BO 3 1128. 
rJ^\ perditus Lcl5 6, ES 3310C, asd 

19 20, dbstr. perversitas AM 2 192 19 c. 

suff. l.pers. ego perditus, abjectus ES 2 

506C. 
Af. 1. perdidit, delevit <|/ 9 6, Mtl0 9, 

ES 1 40GC.; 2. pessum dedit, admisit ut 

periret am3 245 9; 3. amisit Afr 14 17; 

4. s. ^ exstirpavit Jer 49 38. 
Ettaf. pass. ES 2 239E, JS in MS 2 

134 901. 
Il^l (nest. iL^IXSOo) /. = m2sresperdita 

Ex22 8;^.interitusESl59B,AS2334 8. 
Jjj^l 1. jactura Mc 14 4, AS 195 8; 2. in- 

teritus iThess 5 3, Afr271u, JS in asd 

98 9; 3. locus perniciei Job 28 6. — 
'I f» 1. perniciei consecratus Joh 17 12, 

SB 105 5 ; ^. Antichristus BO 3 1 322 n. 55. 
Jj^ol = JJ^I 5Dap S9 29. 
lLor=>ol excidium ES3 43F\ jboOt.s{ e3oo[xr) VII ma indictio AS 1 15 23. jL«^i{ ova Duval-Berthelot La chimie 2 
305 n. 3, BB 11 1. 

©K^* (pers. Lag. GA 6 5) cistema BB. ^ ,*oJl "> (ar. Ij.j|) indesinenter Duval-Bcr- 
thelot La chimie 2 1 3 14. 

^o^? (pers. alihid Lag. GA 6 3) fructus 
abietis {pine-cone) BB, Bh ad Js 1 4 8, 55 i.s. 

^jL^{ sol apud Persas AS 4 9 2. 

yh4>\ gallus Pr 30 31, EN 45 26, BA n. 64 

1 «o^JL^rf va^.t*Ja^? otJtQ^JlA»*^ ':t-v:fjyjX geims cantici Cat Bod 
273 6a. f. 

"^aW (h. baxnn) lugere iSm IG 1, Sir 41 
10, ES 1 364A, Dap 94 29. 

)Lal 1. tristis Mt 5 5, A^Rabb 184 24; 
2. mouaclius MS 2 G7 22, lA 2 15G 303 
/. monacha AS 2 354 1, BO 3, 186 a 4. 

Ilol^l 1. tristitia ES in MS 1 10 362, Nis 
4 131, ES 3 oSlF; 2. vita monastica 
BO 3 1 496 a 27, lA 1 186 202. 

jUc»nuctus Nml4 39, Add4820, ES12GSC. 

UjLn^gii^i^is (mourning) ES 2 25F, Bh ad 
Mt 23 7. 

Jloll h. ^2^S (ass. abullil Budgc Th Marg 1 

°320 2i)porticusES2217AadDan83,EN 
54 38, BAn.31. 

ll^^l porta Th Marg 1 320 21. 

iLj^l (nest. li^l Bhgr 4 4 5, Nokl. GGA 
1S79, p. 12GS) cf. iK^ot grex camelorum 
Js 60 6, lA 1 224 V. 396, am 1 197 7. 

ILaol V. S. V. '^a-». 

in>Q:i».aaoJ Wright Cat2 792a jy^ o^J-il 
BS 256 15, opsXo; Epiph 9 70, 53 43. 

)Aa( ji.JiLa|^(BhadSap 5 23) 1. kpis JsG5 3; 
2. gemma AS 3 21 5; cJ. columnam, aedi- 
ficium parvum esse j^erverse contendunt 
Sev 13 u, Bhgr2 V. 868, BA n. 74. 

Jbooiai EN50 57. ^oiii BhchrlSS 9 ISs- 
vo; ehenum. 

^axal AS 2 261 12, JohEph 73 22, Cat 
Bod 460 7 a. f,, ^JLal JBh 1 8 a[5pa; abbas. 

s^J^fiaa( (p. ahastai) Lag GA 7 4) iKroal 
CatBod 420 21, AvestaCorkivMarPethion 
26 7, am 2 576 12. 

JLaal pulvis Dt 28 24, AS3 325 io,BAn. 84. 
»^at V. s. V. \^. 

Vyfi{ f. (am 3 42S 1) peuna Afr 2Sl 11, ES 

1335A. 
I^al^ (ex ass.?cf.a6ar nomen metalli cujusdam Jens.) pkimbum (Barth p. 25) Ex 15 10, 
Sir 47 18, Afr 302u, PsC 193 3. 
Il;.3l juncus BA n. 104. 

> nr> . nr> ojo;.a{ o^^-ipuCwst; probatio auri Duv. 
B 2 282 n. 1, 285 n. 2. Jija-vai fp. Lag GA 7 5) urceus BA n. 99. 
pajuv=ki (p. o/^ri siOuLagGA 7 6) sericum. 

)^\ = Usl q. V. BA n. 105. 
«3tl.l V. s. V. «JLa. 

(^dat 1. pei'pendicukun BA n. 34 ; 2. cuker 
quo agricola vomerem radit ib. iSm 13 21. 

s^^^l lanx, patella BA n. 20G. 

JL^a,^i (gr.a7WY6;)aquaeductus JStSl 20. 

AS 3 215 13, am 3 69 2, Ego 18 12 (Hex). 
i..,jjj^I ]pl. ^eo^o^l a-or,'}] ductio Rechtsb. 

18 3, 29 9. ^^=»^! /• 'f«|=^li- q- '^«^ BA n. 1 17. ^t^ (pers. anguddnJjixg GA n. 7) EX 24 35, 
BAn. 126 silphium. 

^t^^ ('■T^ '')■') mortarium Geop SS 18 (9 
26 4), Duv.B2l7i9, 23 15, 21i4. ^Q-»^^i lpiovlanaDuv.B2305n.2.cf.v5 sfloaja-.t-'»^ (ixoixo;) coguitor civitatis 
Eechtsb 14 8,AS3 189 19, JohEph253i4. 

\ f» ooN JL^^ (a7a"/.Xoyov) agallochum, aloe 
indica EX 26 78. *fla*iaQa-:iK^AS3 225 1 .m.fn^^oXjDion 
T I2O15 ix/v£><{^t;, solis defectus. 

Jbo^J (nest. 'I Bhgr 4 4 5) pakis <!/ 107 35, 
Ex 2 3 (Hex),'ES 1 489 C. 

Jfiasa^jy)7i|xwv praetor ES 2 96 C, dap 

SSv2,pl. Lc 21 12 (Phil.). 
llox>&sis'' propraetura Lc 2 2 (PhiL) 

yO-^^i-oa^^i vox corrupta aut a[xiavtov aut 
aYivvfj-rov apap 74 1. K.' JL^Aio;! !x^( /• (^ § S4) (pers. Lag GA S 8 arm. i 'f'«sji 1- mercatiira, negotium ES 1 290B: 
St.§112 es ass. aganriu Jens.) urceus Joh -• onus (uavis) Afr. 45S 9. 
2 6,MS 2 14 12, apap 3S3. 't4.^, ^WUI V. s. Y. ;^L. lisA^I et liaa^/ lurceusparvusBA n. 175. L^ A ,*>?. ? - - . \c< i lo , 

^-' ^^' 'i , < tn ..,^j D (f>^ apYSJTT,; ventus AS 143 6 = 

JiO^J saepe IjQ^J (Afr 107 1, ER 36 2 '• Avist. de mundo 4. 

etc.) av<Lv certamen ^ilcc 15 19, ES 1 a»V->^? 7.r7£ipo- populus nigra Geop 67 7. 

36SA, JS in Asd 94 18, JN in MS 1 99 i. ' 

JLio^l iYcov-:a angor Lc 22 44 (Phil.). -^'«-^! (^Vpo;) 1. ager Mt 13 44 (Ciu-), 

J & m ■ to.^? avcovt7T-r,; agonista Jul 6 12, Bhchr ^''^ " ^"- -^f^'" ^66 15, ES 1 305C; 2. villa 

460 1. TB 133 23; ahstr. Jul 9 26. ^^ 2 66 11 ; 3. ptocheum,nosocomium(.^i;i- 

tal) Chr ed. 152 3, JSt 3S 3 (covj.). 

tflooso;^ yph6 Cat Wright 3. 1192b. JL^(aj^ agnoaetae Cat Wright 2 966a. 

jl^(Q_L^^ avvorj|j,a error, lapsus d» 7 inscr. 
(Aqu.) cf. Bh ad 6 p. 105 86. 

Q-l-s^ avvo; agnus JS 95 14, Greop 70 ^. i^ 7pu<i V Q.a^y j-^j^i avapr/ov agaricum EX 24 34. ^^Qi Jl rn .<.,^( maritus sororis uxoris alicuj 
EX 16 34. BAn. 156. 

JUi*^w.^^as^? donativa JohEph 4S 17. Q^JK*,^ a'V'.9a)vol pari Geop 99 23. 

IK^,^; oU't~*?>^ r.zrA To aiTu, suburhium 
Joseph 2 5 (coll.p. 30 n. ubiKottek de sig- 
nificatione minus recte disputavit cf. Gott- 
heil Hebr. 3 13S), ECth 4 20 3 (quem 
locum Bernstein ZDMG 6 362 frustra ten- 
^>U^ cJ\^ eupatorium, agrimonia EX ' tavit coll. ESI 44SF, ubi pro c*^i;t emen- 
26 81. I dandum OMyjl). 

V^f o (ex assyr. Jensen ZA 7 2 1 5) 1. con- ! JL^^jj fovea iguea, fornax ES 2 3S3C, Xis 
duxit Gn 30 16, ES 1 2S0C, Afr 213 7; 5S 13. BA n. 215. 
2. corrupit BO 1 23S 17. 
Ntt.^1 conductor EE, 152 13. 
l;jL^I mercennarius Mc 1 29, Afr 1916, 
ESl 21SC,/.merces, arrhabo iSm 2 36= 
ES 1 339B. 
lLo-*^l. conquisitio BO2 301a23. 
Etpe. pass iSm 2 5, ES 1 334A. 
Pa.==Pe Dt23l5, ES1464E. 
Af. 1. =Pe Xe 10 32, lAin MS 1 15, v. 
117; 2. mercede vitam sustinuit ajiap 1 3 
6, S. collocavit KwDW 31 3. 
Ii.^1 merces Gn 1 5 1 , Mt 1 5 12, MS 1 1 5 i Ut). %^^}l lo^ aou-ov adytum EX 29 60. 

JL^ji medicamentum indicum a. ^yl^Si EX 

26 70, BAn. 233. 
Ih^il JARS 57 16 et l^i^.;;! (cf. ass. ediltu 

J.) BA n. 5S3 valvae. 
JJojl fimbriae palmarum BA n. 217. 

jKiojJ terra Gn 2 7, ES 3 581a, am2 74 16, 

dap lOS 6. 
J^M h. no-is Hos 118 (Hex). 

^'M terrestris ES 1 129B. ilso;! adamiticus ES l 154C, Bh ad Pr 8 22. 11^4^^ (pers.? X. GGA '84 p. 1022 assyr. 
Del. Prol. 148 4), literae, epistula EE, 21 cCDO^ijl ct »*Daaooil (aoa|j.a;) adamas Am 
6, MS116 172, Chr. ed. 155 ii | 7 7 (Hex), ES 2 532C, Jul S6 10, lA 2 

l^l^ tectum ES 1 979D, JSt 41 12, Bhchr 250 v. 244. 169 9. 

,1 (ass. agurru) i.later coctusBAn. 13S. v<\i..,^ji>eo;l doajxavTivov Am 7 7 (Hex). 

J...^A»il adamantinus Jer 1 7 l (Hex). 

1* hl ^poo^ol lij{/.(N§84) l.pl m. auris Mt 13 43, ER 

• 21 12 etc. ; 2. sinus maris Kays 259 5; B. 

pl.f. anPaam35S6 i7,pZ.w.DuvB2 53l3. 

Qi ^ ^ '?^ = ll-o^^ /• 1S3 V falso pro 
t6 loiaiTspov, proprium (dicendi genus) 
gl. herm. ' o A «^ -1 '? TjOiZTOv edictum JohEph 24 13. 

>>( mensis Martius cf.Delitzsch Hebr.Lang. 
14 sq., HofFmann Ausz. n. 720. 

U^l (nest. '[ Bhgr 44 5) pers. ? (Lag.GA 1 1 1 , 
Nom 91r 2 1 — 12) assyr.? (Jensen ZA 7 
216) 1. area Gn 50 11, Afr SOSu, Eabb 
211 1, Geoj) 9 19; 2. frumentum in area 
coacervatum Eu 3 2, Th Marg 1 400 13. 

JjoiW cuhicukmi ES 1 407D, apap 136 2, 
JS inZDMG 25 332 v. 1 17, Bhce 1 359 6. 

Ijjl quercusLow n. 9, Th. Marg 1 2S4 5. 

JLViOl ((ooapia) nugae ineptiae Jul 48 3. 

jiOohl (e ])eYs. cicjar ignis) ara igni dicata 
MAMQ 52 1. 6{ o! interject. exclamantis vel vocantis 
Gal 3,1, EE 65 20,Bhce 2 719 7. 

ot 1. aut, vel, sivepassim; 2. ol — ot ESL 2 
1071: 3, post comioarativum i. q. gr. y) 
quam (N§173n. 1) Mt 10l5, AS 187 21. JLIl?( (e gr. £100', Lag. GA 159 14, ZDMG 
32 74Su) 1. loea sensu Platonico glherm. 

'■ZDMG,39 267 3; 2. genus, species ES 1 
12SE 530D, ZDMG 39 282 25; 3. fructus 
Lc 22 18 (Cur), ER 35 9, ESL 1 195 16. 

JLliji;! eioixo; glherm. 

^olo?! i. q. h. ^iinn^ <{; 39 i. 

oil iuterjectio ilhidentis ES 2 ISSA. 
t4 o! interj. Jul 128 23, ESL 2 49 3. 
«,i i. q. h. nns Jer 14 13 (Hex) cf. ZDMG 
3 406 (Bornstein). 

V^oiv crocodilusKwD 26 15, corrupt. e pers. 
v^io^j Lag. GA 65 167 cf. ZDMG 30 770. 

>©♦{ i. q. ;S>5^ q. V. (N§37) Geop 102 13. 
Eiekl p. 1, ;-^l = ;-o^ AM 2 361 15. 

v^6o)joJ6ti am 2 579 17 ahrmog av. osc- 
maoga turbator puritatis (Nokl.). \o\ consensitcumaliquoIS inMS262 v. 323. 
ul\vl. m. iSol / liool (N§146) concors, 

familiaris, par. ES 1 106E, 375D. 
tloiol 1. concordia 1 Pet 3 8, ES 1 540B, 
EE 112 17; 2. sensu malo: conjuratio ES 
158D. 
JLlIot_ imanimus Th. Marg 1 36 17. 

Etpe. se conjunxit c. aliquo Bhchr 296 20. 

Pa. concordem fecit, conjunxit Nis 5 1 87, 

IA119SV. 441. 

Etpa. seconjunxit, conjunctusestseq.aMt 

5 25, ES 3 124D, seq. '^ adhaesit alicui, 

partes akcujus secutus est BO 1 375 19. 

^o\ Etpa. desiderio flagravit Js 26 9, coll 

ES2 62E. 
IjooI interj. ouai vae! JohEphl6 9, 91 9, 

AS 2 135, 14, Pall. inThMarg2 35 5. 

JL^o( i. q. poy; rhus cotinus ZDMG392 95 9 
arab.jC», (sMwmc)BAn. 2S6,Duv.B279. 288 { (euyev};;) nobilis EN 15 25, BA n. s»o{ (Barthp. 18) sti^^es, torris, titio Js 7 4 
semper fere seq. ji;^^» adustus ES 1 49 IB, 
KwD 377, BO 3 i 12Sa i, Bhchr 511 16. 

JLf o( gr. euota temi^estas serena Geojj 6 30. 

oi6( o! eheu! interj. 2E 3 10, Sch 50 i, 
Jul 196 12, seq. .« JARS 177, 2. 

JlijoJ (e p. a&&an Lag. GA 10 12) 1. pelvis 
baptismalis Eie 130 14, am 3 347 6, Bhce 
3 363 17; 2. sarcophagus ZDMG 36 165. 

^.^Jboa^ot a'jT0(xaT0v automaton Kays 34 

2, CatWright2 9Sla. 
^pso^ot auTOjxapeiov ajqjareil d tirage spon- 

tane Duv. B 2 17u, 261 n. 1, 240 n. 4. 5«i^^«-i«' ^J .fn ^ mJ^;o' ;a^>jB«4'oI j;/. o-i' (Bhchr 106 23) autoxpa- 
Ttoo E8 1 446D, AS 3 163 16, Jul 7 26. 

L;a^;j»«j^ol (vox dubia) potestas, imperiuin 
PsC 103 20. 

Jj^m^ol siralia ordo AS 3 118 22. 
^-eftixA^ol ci)TU-/iavi(jTf,;, assecla Eutychii 
AS3 14S3. 

JU'^.^o( (ousTspavo; veteranus Sachau cf. 
ZDMG29 6 47n.l)magnatesB01237a2 
AM 2 396, 2. 

wOi ol interject. Afr 456 1 = Js 55 1 AS 
3 187 20. 

wov Kij» (ar. ^jl ^jjjI) thoes, canes am-ei 
Bhad Joh 30 29, ad Js 13 22. 

JLJ^>m-^0( £v)yapi3Tia eucharistia Act2 42, 
am2 641 17, AS 2 379 26, ESL2 13S. 

i^oj hoc est, sive ES 1 518F, dap 1 i 
sec|. el T,Toi — ii^ aut — aut gl. herm. 

s^Q^o( s. V55«V^' lignum aloes Low 295, 
KwDAV 3S0 14. 

JUq:^o( (e gr. aoXojv) vallis Judith 4 4, ES 
2 151C, JEh S 15, Bhce 1 299 i. 

j.uq^qI in campis degens Bh Cat Bod 637 
lOaf. vpJ 1. interj. o! ilt 17 17, Afr 46 2, ES 1 
503C ; 2. gr. (to) ov herm. 7S 17 ; 3. (ouYXia) 
sg. etpl. uncia Duv. B 2 69 10, 30 2 etc. 

jJooj (\r^^] habitavit ZDMG 9 879 sed 
Lag GA 149 2? contra Nold Mand Gr 136 
n. l) 1. mansio domicilium Joh 14 23, EE 
155 5, Addinasd 109 9; 5. hospitium, ubi 
quis noctem agit Bal 296 25, hiac tQot ;^i 
yflifts ^ot magnis itineribus contendit, 
iter die duplicavit Jul 74 23. 

^di:;^^©! (nest. ^Bhgr 4 4 5) j^l AA;^' 
ECth 4 10 12 £'jaY7S''-tov evangelium daji 
72 5, ER 11 l I9etc. i^'mA^ot (nest. ^Bhll) z'jny(z\i--ri'^ ES 

1 ISC, MS2 2 1, Bhchr30 6. 
il^^ot^ evangelicus ES 2 145C, Cyr 12 5, 

Bhce2 675 9. Jlcojsajof Eijvouyo; castratus Mt 19 12 (Phil) 
EXchr S4 5, Bhchr 63 15. 

JLl»o{ 2jI- ^«^ot (ECth 131 18) ousia i. 
essentia ESL 2 179 16, JohDar MS 1 106 
24; 2. opes Jul 37 5, AS 2 107 5, Eb Mai 
10 2S5 28. 

ilLajol essentialis Cyr 387 17, Kays 187 19. 

K^JjLttot essentialiter Kays 49 2. 

v*3o{ i. q. nB"» Ez 45 11 (Hex) cf. u^oq,. 
^ivi*f>ri.*»o? t6 67:oy.£i[i.£vov herm 39 15. 
jLa;3o( u-apy(a Bhce 2 565 28 cf. JLovsooi. 
,o nr>ao>^3o? -ro u-£poo;ov gl. herm. 

■fV>.nr>t>3o( u-6&£3>; negotium Bhce 1 
367 15. 

i^w^o(EN20 33 1>\3J\ cf. EraenkelWZKM 

3 250, BA n. 394 add: UJl Ui Jyi ^^1 
j^)jH ;*i fascia qua mulieres capillos col- 
ligant. 

iflDQjJUoorES 1 122a ^oUol ib 2 390D. 

vffiOLijsot Afr 27Su >«oQjtljsot ZDMG 24 

293 1, JiAjBot Jul 124 22 ai/.£av6; oceanus. 

JiLuSolHeb6i9. «fioJtAjBot Kays259 9 ^oluoQt^ 
Act 27 28 i^Z. «^- ""> Yit Rabb 161 14, 
t^iiJot am 1 281 8, ^QA^uBot Act 27 29, gr. 
o-f/.ivo; uncinus (Fraenkel 229) anchora. 

JjLjiKuaJo! i.AjLio = D'trnri nnv Ex 35 23, 36 19 
(Hex) 6a7.(v9ivoc. 

^ojujol 6p(>v horizon ES 1 150F, GeZA 
8 19 2, Bhchr209 2. 

cQpJl f) t.^ (T>Jl.^Vot lL^.^t £-fjT0Xal £0pTa7Tt,7.al 

epistohie festivae Athanasii JE in Journ. 
of s. 1. 5 S 15. li^;of f^l Jfcs^joJ hortulus parvus (supra terram) Bhgr 
2 7SV.888, BAn. 412. 

Jfis.-i6( i. q. h. nnin lex mosaica Mt 11 13. 
Afr22i4,ESl22lE. IAinMSll8v.302. 

tfiDOJo( siipoc eurus Epiph 72 83. 
joa^aJo;ol £'jpovoTOcASl43l5, Epiph7284. ^;-:^»oJ Act 27 14 vl»!»^'»! Epij)h 71 81 

E'jpay.X'Joa)V, ventus. 
vjAjBiol £'jpay.uXojv var. lect. voc. praec. 

Epiph 72 12. 

11^6? 1. (Jjjavva Mt 219; pl. ES 2 417F, 
Eabb 252 20, jcsjiol; l}K xjalmsunday JSt 
27 3, ThMarg 11452; 2. dies palmarum 
Bhchr 155 7; 3. JjLiij; jixiol -zk pata twv 
90iv''z(ovramipalmarum Joh 1 2 13 (Bernst.). JLioa^iJ i. q. Ajoo^I q. V. BA n. 430. K.05»j( (pers. dzadediraht Lag GA 12 20) 
plenta BB. JL^lo{ ahdh-r^c. clominus »]; 36 30 (Symm.) j 

vfiQj^Lol a'jf}evTrj; Rie 53 9. 

i^jlo^ Eechtsb 9 2, Bhce 1 39 17, BO 3 1 

4S3b\pu, i^llo^ JBh9 13, JL4jo,UI Ath 

36 3 auaev-ia. 
^ja^jLol aui)evTiy.T] Cat "Wright 2 725a. 
yOj&dL^jlol a'jf)£VTr/.ov tabulae authenticae 

Eechtsb 24 7. "^Jf (N § 1 83 Barthp. 1 8) 1. ivit c. acc. viae 
Nis 74 114; X^. abiit (e vita) ES 2 55SE; 3. 
seq.'^ valuit adMtS 13, profuit apap 291 5. 

jijl itio, profectio ES 3 182E. 

IIsl)JLiiterES1690,3 290a,ThMargl69 6. 

Jljai Geop 79 16 saepius l^^joii dajj 114 1, 
Bal 276 6 sphaera. 

].iii,)oi» l-Wi cursus sphaerarum Bhchr 28 10. 

Ji^JL»( jilanta spinosa ar. Jj»^ EN 50 44, 
BAn. 5S7. 

lt.,^jV5o;| (7[xapayoo<; Ez 28 13, KwD^" 307 
2, 347 8. 

^l ach! interject. Ge ZA 8 31 9. JLiji nest. 'I crines inguinis (XJUJl) Cyr 239 
18, EN 9 7^ BA n. 426 coll. p. 261 2. }4'*^)l (BA n 428) Uv^jl (EX 42 46) pers. 
(Lag GrA 11 19) taurus magnus Hex Js 
30 24, Jer 50 il, Symm <]; 69 32, ani3 270 20, 
Kaysl36l6, 1874,DuvB2 2072, 252n.l. 

JL^( (e pers. ^ Fraenkel 28) fornix Joh 
Ephl74 5, AS 2 221 18, Bhce 2 593 13, 
Kays230 9. 

JJd^jl forniculus am 2 432 11. ^t4^JL-|(pers.V LagGA 187 i,bab. asgandu 
Jens. in Horn Grundriss p. 29 anm.) nun- 
tiusLcl4 32,t];6S32,Afrl0i5,ESlS7D, 
JStSS 10, JS in asd 107 15. 

lLo^L.1 nimtiatio, missio ES 1 4S7E. BO 1 
355 13, Jul XYI 22. JLu( (X§146) frater Gn 4 2 etc. 

)idjul_ fraterculus Eie 117 19, Bhcar 119 8. 

))«LidjL.I id, se in Palestina audisse refeii 

Bhgr 1 68 11. 
lloXl fraternitas dap 49 14. 
iLjhiloil; fraterne AS 2 258 2. 
iLojLo^tl fraternitas Bhchrl7Sl6. 

6 6 4 

uolLl et t^\l[ frater factus estBhgr 1 48 20. 

]ll2i(X§32) cognatus Mc 3 4, ES 1 132B. 

PsCl89io,/.l^xL-ILcl36,KwDAVl707. 

iLoiLul 1. cognatio ES 1 318F, Kis 27 96, EE37 14; 2. i. q. cylai; 4*w gl. henn. 
IKL pl. \ltLz[ (X § 146) soror Gn 12 19. 

i^i 0. 1. cepit, ajiprehendit Mt 21 35, 
*ES 3 284, Cyr 179 pu; 3. continuit PsC 

237 3; 3. clausit Gn 19 6, Eabb 213 26; 

4. seq. J»"^ occaecavit, fascinavit 2Par. 

33 6, KwD'69 14 (ZDMG 31 539),KwDW 

153 13; .5. proposuit (aenigma) Jud 1 4 16. 
Iid*.l 1. lictor ES 3 92F, JS in asd 98 7; 2. 

rector JE in ES 2 289 3 ; 3. retineus, coa- 

gulativus ES2 316E. 
\^[ adj. potens Ez 20 33 (Hex) >^oj> ^l flo^l w oranipotensclaii 15 18; «<?/5f. praefectusEX 

chr 33 6, Bbce2 617 6. 
lloH-S.1 '0 TTipiexTiy.ov, ripioyr, glhenn. 
j^iL lo_*X.l sera. claustriim EX 55 55. 
1^1 (nest. 'I Bhgr44 5) 1. clausio, claustrum 

ESL 1 219 17, Eb ^Jai 10 ISS 15; 2. pl. 

^^\yy EX55 56, serae (portae) Pr IS 19 (cf. 

Bh ad ].); 3. retentio, oppressio (irae) Ap 

Bar 59 (ed Cer 154alS). 
Jj^ol 1. imperiumLc 2 1, asd 3S 15; 2. pro- 

Vincia Yit. Eabb 194 8, am 3 233 4. dioe- 19, Dt 23 22 ; 2. ir. remoratus est alqm Gn 
24 56, detinuit, distulit alqd Th ^Marg 19219. 

l^ooA dilatio, posterioritas Th ilarg 1 S 1 5. 

iw.UoAio 1. serius ES 1 134E. Ath 32 18; 
2. sensim, paulatim Cyr 60 27. 

lU^oAio dilatio ES 1 134E. 

Estaf. cunclatus estGn 19 16, Bal 277 22, 
apap 9 6. 

Il^ii 1. extremitas, puppis (navis) Act27 29. 
EX2S29; 2. finis ES 1 423D. asd 7 9 
\l-^ ujTcoov Gal ZDMG 39 266 6. cesis ET 3 4; 3. potestas 2Mcc 9 17, i-^j^l extremus, postremus,ultimus asd 33 16. 

majestas Greg in MSl 116 6, Ath 20 3. | ^^1 adv. postremo Mt 21 32 (Cur); ES 

Elpe. 1. captus, deprehensus est ER 101 1 12SA. BO 3 1 120a 8. 20,Eechtsb 54 21, Bhce 3 24S u; 2. clausus 

est Jul 53 22. 
lloi^LSoi c'j7to/.r, lierm 4 12. 

Af. 1. prehendere fecit i. e. dedit Gn 2 21. 

ES131SF, IAiniIS115 V. 131, locavit 

Mt 21 41, ESL 1 253 18; 5. accenditLc22 

55, Afr242 2i, Jul247 26. 
iLjj^ojo i. q. h. niS2B?p Ex 2S 13 (Hex) schol. 

ornamenta aurea, figura scutorum parvo- 

rum. 
l,juoL ligna, cremia ESL 2 377 21, Geop 9 

13, Jul 30 11. 

{ItJwol aenigma Jud 14 12. Bal 323 26. 
ISin^^MS 2 106 484. JLu{ lixivia iUe) KwD 77 14. EX 29 55, Bh 

ad Zeph 2 9, cf. Low n. 1 1. 
lA^ol oop.j/v-o-.ov Gal ZDMG 39 256 8. 

^jui et uJ.* ! »t interjed. i. q. h. nsn Js 44 
16, Ez 25 3, 26 2, 36 2, Job 39 25. (de vocis 
etvmologia Geiger ZDMG 18 S25 parum 
probabilia disputavit). 

\.1jo\ ]. intr. nioratus, cunctatus est Mt 
24 28, commoratixs est apud aliq. Gn 324, 
immoratus est c. o rei Pr 23 30; 2. tr. 
distulit ES 1 33 a. 

iL^ioL cunctatio Lc 1 21, ES 1 S7D, Ath 
'3219. 

•rli^ 1. infr. cunctatus, moratus est Gn 34 lk>-^]l id. asd 78 16. 

I&W--W posteritas, progenies Afr 469 17. 

JJUi (X'§146) 1. alius pass.; 2. tU Geop S, 

18; S5 1 gl. herm. 
i>^iipy.{ aXXwiherai 67 12, K-tipwl aliter TB 

73 7. 
Juivwl aX/.oiov opp. j);j-l a/./.ov ut y*t opp. 

yL] gl. herm. 
Ljni.^«j;>«l Ath 42 22 et iKapt u.i;^l Eie 4 

19, Jud 13 5 (Hex) aXXocpuXoc alienigena. 
k.i^j^l aliter EE 75 13, Ath 1 7 1 , TB 46 17. 

iLoli;^! etepotTj? «i^ glherm. 
^a.»?a2x.^J i. q. h, nian Hos 5 1 (Hex). 
JLo^i lora (thongs) PsC 4S 8. 

^Vii (^f- W? Fraenkel ^VZKM 3 254) 
calx parieti inducta BA n. 552. 

hotoii l^^l radius lucis Zingerle Ciirest 
406 21. 

(£C\n n . ^ iN, 1^1 (sic lege !) atXavtr/.o; atlan- 

ticus AS 13S 19. 
a»]L^r'At/.a;Bhad -^ p. 107 81, quiJJCioA oojt 

ex}tlicat. 
«roi^l (ar. jJLfal)sericumrasinn(sa/m)Blichr 

157 14. 

Jl^xJJJ i.densus, firmus ES 1 120B, 458E; 

2. coercitus, restrictus ES 3 66OC. Xis3 8; 

3. surdus ESLl 169 6. llOMx^l 8 l^«ia*l lloiax^*! densitas, spissitas (lapidum) Kays 
71 7, Pall in Th Marg 2 195u. 

Jbod^J 5T0fj,a herm 82 1, corpus EN 7 33. 

JL^^Q^ civtct l^ s iTUfj-oXoYia Sever. in Gott- 
heil ES not. p. 8, ed, Merx 7 10. 

JLcm^j^Q^uoQ^t lTU|xoXoYT]jai Bhgr 2 60 1, 
chr. 6 10. 

|j'a^^ aequilatera BA, BB, PS. 

JL^JL^J iTTjCiai {monsoon) AS 143 23 = 
Arist. de mundo 4. 

^'<^ i. q. a. Sj^I vermicelle EN 34 71. 

j.iip, l"^^( rivus, fons (sacer) JS in ZDMG 
29 110 V. 62. 

If*l V. s. V. ^. 

If I V. S. V. JL.1. 

a-l interj. 1. z'i macte! Mt25 21, ESl 4971), 
am 1 33919, Th Marg 1 115 15; 2. vae! 
ESJ20 13, Hoffmann Ausz. n. 1043. 

|jQ-( ^(i^l i. q. p, yjljjrl palatium AS 2 321 3, 
KwbW 346 13. 

Jl^l slTa tum Ath 23 IG, herm 26 23, AS 

129 25, Bhchr94 26. 
i^l interjectio vituperantis Bhgr 1 1S2 7, 

Merx 172. 

a ^mo > nn o-^.*{ laTpo^ocft^Tal Ejiii^h 18 91. 

yJ (N§23C)utN§364. 

jUuI uhi, quo? Gn 3 9, ES 1 520A; seq.,ibi, 

ubi Chr ed 1 45 1 2. , \k.\ JLioj^ adeo ut BO 

3l506b6. 
^I et Jia.1 ut ES 3 137F, JSin asd 87 ii, 

Ath 35 6. 
«^i ^I quocunque modo JBh 4 2. llaijL.t modus Bhce 17 9. 

I'!- 9 lldJA.1 1. qualitas Bhchr 98 19, Kays 41 4 t6 
ToTo^j, TTOioTr); glherin; '?.modus JARS3 2. ^{ (Lag Orient, 2 3sq., Nold. MABAV 
1880, 760 sq.'82 1175 sq., Lag Mitt 1 94sq. 
227) deus Gn31 13, ES 3252a, ES inMS 1 
65 V. 221. 

^r^\ ■'"^K^ ^X Gn 1 7 1, ON85 18, Card 105 13. 

\L\ (cf.Nold. MBAW 1880 774) cervus Js 
35 6, ES 2 79B, Eabb 365 21, JS in asd 

89 22, 
\K^{ (nest. 'I Bhgr 4 4 5) cerva Jer 1 4 5, ES 

"2 126C, MAMQ5 5. 
\hi^[ arbor parva ^|; 29 9 cf. Bh ad 1. p. 1 31 

90, ES 1 420C. 
JLI (nest. 'il BA n. 660) auxillum <]; 88 5,ES 

1 398D, Jul 48 8, Bhchr 336 22. 
iiV.1 arbor Gn 1 29, Mt 21 8, ER 16 8, ES 

1 402A, 

^t ^ ^ *} elXrjTapiov volumen asd 72 21, cf. 
lS7n. ya-^»-( {gv.'^) serji^dlum Geop 97 14, i. q. 
«csoyjLsil. JLaicuJ (^) imde? Mc 6 2, ER 65 7. ^l sane, etiam, ita Afr 500 12, ES 1 504D, 

TB83 23, am2 435 4. 
^l i. q, elv h. ]>n Ex 29 40 (Hex) = 1 S ^I^Tai 

Epiph 5 87, 19 58sq. %-\ f. lfI,i>Z. ,^l_qui? qualis? 
llolLI qualitas ES 1 1 19E, JBh S 18. 
Il4jul id. Cyr 4061. »^ \t\ (pers. leg jjsul i. q. ).^pl Perles et. 
St, 114) magister equitum am 2 584 9, ^ojsU pj. U^\ tsov {copy) AS2 79 27, 
CatWright2 5S6A. Bhcar 90 •_', pl Joh 
Eph 26 25, «m*<^fy>«| ia3-i; jaspis Ap 21 18, Ex 39 

11, (Hex), 
v!Mua.l id Ap 4 3, Ez 2S 13, ES 2 1S8E. Jl.»^j^aa-riar:u; vcntus ASN3 8. jj^{ ,^tVVHi'>rft JLttJ et ^l £1-4 frustra Mt 5 22, Afr 242 4. 
EE,17 20, asd9 9, Bhchr403l5. 

l^l olla (Fraenkel ZA 9 1) iSm 2 U, Sir 

13 2, EN 38 67, BAn. 634. 
;-.l mensis Maius ESL 3 95 pu. (cf. Del. 

Hehr. Lang. 14 sq. Jensen ZA 7 216 n.). vQ-^t-»i 'isparcTov sacrarium (Renaud. Lit. 
Or. 2 52), ESL2 49 9 (sic 1.!) JohEphl 1 7, 
23 11. ^-1 X§199, 301—308. 

U^l essentia ER 60 23, JS in MS 2 76 5. 

isjJL.k^( essentialiter ES 3 519E o-jjicoow; 

glherm. 
JLI.iol essentialis AS 136 11, Eendic. dei 

Lincei 1SS6 p. 551 3. 
lUit/ essentia ES 1 12SC, ER 46 20, asd 

43 16. 

If^l ira Mt 5 23, Bal. 336 5, KwD 68 5. 
jiKj^ iracundus Afr S2 6, ES 2 38A, dap 

11 28. 
llfuKil iracunditas ES 2 44A. 

6 4 

vkilll iracundus evasit, odit Epiph 26 96. 

y^r^l (accadicus Jens.) gallus /. gallina 
BA n. 655, 656. 
U^^l 'r^/yjA^ toni Cat Wright 1 252b. 

JBt-st v/wfj. vipera, asjiis Act 28 3, Afr 
2S6 15,ES2 469B, AS4 69 20,Geop40i5. 

lo-oj sicut Gn 2 18, Chr ed 154 25. 

^\ et jijL»! id Afr 8 4, ER 78 19. 

^l Act 4^24, Vit Eabb 193 16 et \;jj^\ Gn 

14 6,ES2235D, dap53 7 simul; in compp. 

graecis -po; et suv glherm. 
JLll^^Lsl i3o; par BA n. 665 glherin. 
i^jj^A^I simul AS 1 26 17. t frtfi 1 ,Q.^^l o7.T(Ijr,yo; octoechus Cat Bod 
273, Par. 84 n. 127. 

«m*^JLo( hr/k-t^'., achates Ex 28 19 (Hex), 
AS 4 86 2. 
r^^JLal h:/'i-r^'t id Ez 28 13 (Hex). ^a^? 1. ^a^l iT-jrsTov stupa (PS) 
Geop 119 25. 

^j o 1. edit, comedit Gn 3 12, ER 120 16; 

2. formicavit {to itch) KwD 5 9 (ZDMG 

3i 538 Low); 3. seq. ; Ijvjb (ex ass. akalu 

karse Jeus.) calumuiatus est, accusavit 

aliqm ES 2 213D, Eabb 167 6, Ath 16 8. 
ILsl rubigo am 2 650 8, Ep Jer 12 (Hex). 
jUajl edax Mt 11 19, dap51 15 YaYYpaivwor^; 

GalZDMG39 299i6. 
llo\.d^l edacitas IS 26 2. 
jULao^ cibus ES 1 324B, Kays 113 11, am 3 

245 14. 
jiA^I 1. devoratio EE 93 20 (ignis) Joseph 

4 2' ECth 2 211 24; 2. detritio (vestis)IA 

2 332 V. 1593. 
jyUiA cibus ES 1 IIA, Sind 2 5, am 3 7 8. 
l&^oii.A abs. JL>JLA id.^jZ. ^jLsi ES 1 lla, 

Gn 1 29, 6 21, am 2 665 13. 
Etpe. comesus, devoratus est ES2 28D. 
jiJS-aHoi esculentus ES 3 589D. 

Af. comedere fecit, comedendum dedit 

Rom 12 20, Bal 300 14, AS 2 348 21, 

Bhchr 115 13. 

« jnnN .at oyXo; vulgus Actl7 5, JohEph 
89u, AS 2 33 7, Jul 28 4. 

;cx^[ Gn 30 32, Joel 2 6, ES 2 251A, BS 
1 1 3 et yidj^ (cf. Lag. Nom. 34 6 sq.) Xah 
2 10 (X§160B) niger fuit. 
Etpa. denigratus est lA 2 90 34. 
Af. 1. nigravit Cant 1 6, ES 2 365C, Bal 
261 14; -p.nigerfuitCant 1 6,BhadPr22 29. 
Ettaf. nigratus est Cj-r 305 33. 
JLioJol niger Lv 13 31, ER 8 23 m. pl. siihst. 

vestes nigrae BhchrSlS. 
ll«uLbol nigror ES 1 IISD. j Jb2i^5 ita, ut ES 3 405D. 

j ^^ ut (fin.) BO 1 4S0 18 Bhchr 77 4. ^l tum, tunc ES 2 487D, asd 62 15. v^ -( •.yv£'j[A(ov Ciit Wriglit 3 1 193a. .m>»J-3l 10 l^l iJLsl iyvir^ic remora AS 4 97 26. 
vfiOQjjjiI v/~.'i()', lierinaceus AS 4 96 24. 

aaoA-i Y/o; Cat Wright 1 253a, Par 81 

n. 122a. 
Jiia,,^mj>i et ^oi' sEaYtovov sexangulum Kays 

208 16, JS 103 13. 
I,j.ttj>f (gr. Eoic Ceriani cit. Field p. 8 

*aay.iotov = ascia Fraenkel WZKM3 170), 

culter (lapicidae) iPar 22 3, ER115 17. 

EX 31 99. 
,-, .*«■> «>> (oqaotov) acetumDuvB 2 295 5 a. f. 

5810. 
f;,jaj>l/.£ciopa exedraJoseph2G 11, Ez 40 17 
'(Hex), ESL2 307 1. AS 2 293 11. 
^aicojl aEioc dignus BO 3 2 700 11. 
U^\ ri'-o; AS3 68 21. 
LkisaaQl dceia acuta JBhSl. 
j^a^u*n.sl a:'!a)|j.a i. sensu log BZ 9 19, AS 

109 15 glherm; 2. dignitas Ge in Afr pr. 

2013; .3. privilegium Bhce3 36l4. 
j v i S B«^.. a? f)i/ik\).r^ muria Duv. B 2 56 19 20. 
JjjMQjoamj»! £;to[j.oaia ahjuratio Eechtsb. 

28 5 cf. 277, Cat AVright 2 102Sb. 
iJLimi»! csvo; alienus, peregrinus Afr 293 20, 

ER8Sil,asd62 2. 
iLolim.»! 1. exilium Afr 9 5, ES 1 220C, am 

3 235 6; 2. hospitium Clr 9 6. 
j;. — 1 ^Evia exiliumES2 135C, JEh 24 4, 

commoratio in eremo ESZ 1 36b. 
,jttj>!.Ll hospitio usus est Act 10 6 (Phih). 

Bhce 2 479 24. 
iua^l(a;.ov) axis AS 136 19, ZDMG9 873. 
I;_i)^; ysj^om->l (dcouYYlo^O /• usTov c-rjp 

adejis suillus Geop 94 7, 1 10 13. 
Jj^^arail ESL 2 85 17. j;?. >mjO;oim il AS 

2 101 7, JohEph 150 1. ^o.imol Blichr 

34710, EX31 9qevooo-/£iov, Xenodochium. 
Iij^aimil xenodochus. BO 250n 5. JohEph 

56 2, 1^,1 mil AS3 216 2. 
IKjLchnmit pecunia mutuo data ES 1 527 E. 
>m.mj| £;t; status Bhcar 59 u. 
J>m.mnl ad e;iv (statum) i^ertinons Kays 

84 8, Bh dediv. sap. 21 7. ILqI I status Bhcarl3S4. «* '"^ ■ m •> 

>eQ,i.^Qxojmj| £ci70)Tric Cat Wright 2 424b. 
JLmQmil eco'jo(a jiotestas Mc 3 15 (Phil). 
^«^Amomil (coiT.) 'j;'jyo'.vov GeoiJ 113 27. 
llqm^l £;a7T).a hexapla Wright Cat 1 33b, Lag. Praeterm. 250 67. 
Ut^ ^ moqm il EcaTrosretXapia Cat Wright 

1 32Sb, ^v' Cat Bod 276 5 
j.^.xoQja-ixa^l £;-/)y.o7To; sexagesima dioi lu- 

naris pars Ge ZA8 12l. 
■w^tw^ «>»>«.>> exceptores asd 71 23 (cf. p 

185 nad 61 16). 
^;j-m.al Bhchr 157 7 v. s. v. ^;jmi. 
JuijQrojl ^^?. '"« ■•« '•« "I £cop'!a exilium Guidi 

to 44 8, dap 76 21, Jul 3 8, JohEph 10 11. 
»A^ J-m..;Qmit £;optjai exiliavit Bhgr 1 

47 21. 
loQ, jL^.m^jamj| e;op'.si*)r^vai exiliatus est 

Eabb 365 14, Bhgr 1 47 25, BO 2 294A. 
I exiliavit Bhchr 89 7. 
LLl exiliatus est Bhchr 502 14. 
U>'r*oji\ mAa;.mj| ecapyr,; exarcha Jul 25 9, 

19, JohEiih 127 11. 
vQ^-av*""! £;£p7.iToc exercitus AS3 231 22, 

JohEjoh 343 16. 

la^v a 1. ojieram dedit, curavit Afr 177 21, 
Rabb 2 1 7 16 ; 5. instigavit, compulit, coegit 
Pr 6 7, ESJ 1 55 15, Jul 127 6, Th Marg 1 
330 8. 

>^ c:s.lsjL9l curae mihi fuit (X§254a) ES 2 
357B, JS 15 15, Eb Mai X 297 12. 

i«|:a*il sedule Gal ZD.MG 39 244. 

iLoaAiit sedulitas ER 85 11. 
t, »< 

JLajot imijortunitas ES 2 15A. 

liaaol^ studium Job 33 7, EX 66 37, Card 

98 12, KwDW 53 3. 
iib..sail studiosus Yit Rabb 203 13. 
Ulot^ clitellae (pachsaMe) EX 42 40, PsC 

231%. 
ijiaiol id BBcol6l. 
lULtid BAn. 596. 

I l\s>\ (ex ass. ikkaru ? Ziramern Bussps 5 Jens) {U{^1 11 ?;a^6t!V? agricola Jac 5 7, Afr 2S7 1, ER 9 3, lA 

1 25Svl56. 
lU^I agricultura ES 1 505E, TB 167 23, 

Cyr 279 12. 
Val aravit. afjrum coluit ES 3 I24C. Ath 

30 26, met (animas) Th Marg 1 278 13. 

£(pa. pass Bh ad Hos 12 12. 
I^ol argilla flava BAn. 323. 9<XA \ p. )^] stabulum Bhchri 4S4 16. 

il^l 1. debilis Xis 35 260, Bal260 20; 
2. levis ES 2 426F; 3. incautus (serrao) 
ES3 392B; 4. imposton deceptor ES 2 
496F, 50SA, ESL3 745pu, /. haeresis 
Jul SO 14. 

Il4\^l debilitas AS 43 21, EX 32 21. 

^o^-^l (cf. DelitzschHebr.Lang. 1 4 sq) mensis 
September .Journ. of s. 1. 7 41 22. 

JU( 1. nisi N§374D: 2. rj.}JA Geop 24 28. 
Yap=alioquin C4eop 26 16 glherm; 3. seq. 
Q sed, autem KwD 42 1. Xold in ^'right 
KwD XXIII. 

J^i(nest. IBh adJs 24 4) ululavit, lamentatus 

est Jo 1 8, Js 3 26, ES 3 273E, ER 103 

14, dap 94 25. 
Elpe. deploratus est Mi 2 4 (Hex). Ari^t 

10 9. 
Pa. impioravit ES l 40SA. 
JL^I^ hmientatio .Toseph 5 2 (673, b 9), ES 2 

372D, Rabb 371 14. 
11^*^1 lamentatio. threnus ES 1 393 F, 

"b0 2 174 19, am2 70 8. 
IKA,I lamentans femina, praefica Bhchri 

328, BA n. 757, Eb Mai X 255 17. 
Ihui^l (nest. 'I X § 101) 1. cauda Ex 29 22, 

Es'i 247 F; 2. panis (?) Sir 20 17 var. 

Ih^l (t V.KL^l cf. BA n. 733 ; 3 strix Phys 

17 5. 

a»a^.riJ^^ capraDuvB2 24 1 n. 1 , BBl 65pu. 

^» ^nn aJJi dXijiasTpov alabastrum Regno 
21 iG(Hex), Epiph44 27. vfiDJa:ii».( AS 4 S3 lo. vo;^l ib 1 01 1 . Geop 
44 28 EA/.sSopo; helleborus. 

Jk^{ aXXav^ (ZDMG 3 416) furor Eegno 
9 20 (Hex). 

Jt-^^ov 1. acervi straminis BA n. 325 Th 
Marg 1 285 17 cf 2 513 n. 2. horrea lA 
2 332, V. 15S3; 2. ornamenta ib. 92 76. ,aijB ,a-ijQ.!iS £/.'!iopiov yaX/.osiok^ aut 

ysXtooviov? sulphur marinum DuvB 2 3 9 
BB 16S10. 

(oCi».J deus 1^,^.1 JJ, rlf)£o; Clr 122 17. 
llo^l dea Act 19 27. EE, 7 24. Spic 3S 19, 

JullSl. 
]i6o,:^ldeusparvusJSZDMG29 115 v. 1S3. 
llo^J divinitas ER 21 18, Ath 22 26. 
]I^,:s.I divinus ER 37 2. ES 2 15SC. 
^lliil divineES3 519B. 
Jjo»l.l (nisi em) divinus EC Jouru of s ]. 5. 

40S6. 
iitoCs-Us ib 405 5, 407 6. 
o^fdeum fecit BO 2 193 26, AS 3S iS. 
Jiiijii deificus BO 2 155b, Cat Bod 251 7 

a. f. 
Etpa. pass. Bhce 157 6, Joh Dar MS 1 

10616. 
Itoj^l^ji deificatio Joh Dar MS 1 106 15, 

'KaysS6 2, OM213 14. 
>:u*oio^l Gn 6 2 , Job 1 6 , Spic 4 i . y^.^o^l 

ES1513D h. n^n^x. 

Q:i>llsiX§375. 

(q:^*.^^. colostrumC^jJJI^j^lJUI) BA n. 72 1. 
2. aXoTj aloe t]^ 155 9 (Hex). 

JL^)J{ iXa-Y) pinus «j; 104 17 (Aquil in Bh 
2 1 67), Ez 3 1 8 (Hex) = D'^n hr\ Cant 5 1 1 
(Hex). Gal ZDMG 39 240. 

jgQj...^])! E"/.'y.T'!vo'j; iiincos Ez 27 5 (Hex). 

^o^Vl D.aTo; ductllis Duv. B 2 225 n. I. 

Jja^ooi^J aXsx-opa gallum Mc 14 72 

(IMiil). y^l 12 |]^j^pei hol j:i:^l (nest/il N§ 1 74An) iratus est Jer 3 12, 

ES 2 1 05 A*, ESL 3 8 1 14, Th Marg 1 2 8 1 7. 

l^l (nest. 'I) ira ES 2 18SB, JARS 1114. 

^<ii».o(, ^l i. q. h. nb^H Eeg 763, Ez 40 6 
(Hex). 

JlfV>v>S. ( jJers. almds — arja.\j.a^ adamas PsC 
224 13 cf. Nold. Beitr. p. 16. 

^oivtoN^ AS 143 7, JLsioa^f AS 3 10 ir., 
Dion T 41 10 ^Xu|XT:ia;, oh'mpias. 

AoaMQ^I euXdfX7:yj? nomen radicis AS 4 
lOOl. 

JLojJi )il aXXa ojvsay.a aliud iustrumentum 
venditionis Eechtsb 12 13 cf. 204. 

a->'^ rr>N . ( iXXousTpioi illustres Jh Eiih 
203 15. V o n o| nr> . >fc . { sXsXiJcpazo; salvia Geop 98 20. tVnniS..t -/apuov ttovtixov GreoiJ 25 11 corylus 

avellana Low n. 23. 
■ «.>.|R«.\ > oXojrjpr/ov vestis holoserica AS 2 

268 12, JohEph. 172 7. 

Jli^J/. (X§S4) i. costa Gn 2 21, asd54l8, 
ES 1 ISE; 2. latus (figurae geometricae) 
IS 103 18. 

^a^^j (d.^) i.docuitER5023,PsC207; 

3. egit de aliquu re Gal ZDMG 39 246. 
jiali (N§174D) doctor EE 47 20. 
JLlia\i magistralis Cyr 7S 6. 
lifila^ doctrina, eruditio JS in EE 303 4, 

Gal ZDMG 39 244. 
ija^l (N§93)mine. 

JLs^^ /. (X§84) ex ass. eUppul. navis EE 
97 2, ES 1 538C; 2. Plejades Geop 19 17. 

IKaIo^I navicula Jh 6 22 (Bernst.), Bhchr 
377 3. 

1^1 x>l. ^-^l (Clr 150 1) nauta A S 3 1 66 8, 
Bhchr 494 3. 

IU;^I navigatio ECth 1 54 2. 

»3l^I nomen primae literae aljihabeti. j^I aXcpa litera Gal ZDMG 39 248. 
l^ wfl:i.l Bhce 2 791 3, JL^ iaVl AS 204 
24, BO 2 160b alphabeta. 

JL^' °> . ^ ? ctXcptTa polenta Geop 104 16. 

j^{ (nest.'I X§174An Barth p 52) 1. oi")- 

pressit, vexavit, compulit, coegit Gn 19 3, 

EE 121 27, Bhchr 117 aini; 2. contendit, 

studuit Jon 1 3 (Hex). 
Ip.^ necesse fuit ES 2 447C, dap 31 17. 
ljX.1 ^ ic avaYxr,; glherm flj'A.1 res neces- 

sariae Gal ZDMG 39 283 3. 
Iloj^l necessitas glherm. 
jijJ^I necessarius ES 1 130D. glherm. 
Ila>2:^l necessitas Ge ZA 8 24 9. 
llj^l connexio Ez 43 8 (Hex). 
^l^f^l opjDressor (|^ 129 2, am 1 227 1. 
IjVl^ vocalis litera Jod cum puncto inferiore 

signata BZ in Merx 173. 
ljA-I_ 1. compressus, angustus Ath 53 20, Jul 

94 13; 2. vehemens ZDMG 27 593 v. 98. 
JLjA-jl^ avaYv.aio; necessarius (amicus) Act 

'l0 25(Phil). 

JijJ^ol^ vexatio Gn 35 3, Corluy MP 30 14. 
Etpe. 1. oppressus est asd 31 23; 2. ten- 

tatus est dap 3 3 ; 3. coactus est EE 39 17. Jba^l 6Xxf| i. q. l)oi Epi 52 38. 
voJftN.I dX-/'j(ov avis AS 4 68 6. 
yo; ^ ns I f,X£/.Tpov Ez 1 4 (Hex), AS 150 27, 

Kays266i4, Duv B 2 2 4, 3 4 BB 131 16. 
l^jLVf (oXxapio; Hoffmann ZDMG 32 750) 

navem trahens {trecksliaytman) EN 2S29, 

BA n. 750. 

iflDOio^? aiXouooc mustela Cat "Wright 2 
603b. 

W^l dXOaia Geop 1 7 20, ZDMG 39 256 1. 
lo\.l h. ni^jn» ^ 44 20 (45 9) Aqu. 

Jl»J (cf. Delitzsch Prol. 10Ssq.)i>?. tl^[ ct 
\^[ (ES 3 613a) X§ 1 46 ; 1. mater Gn 2 
24^aS5. 2. abbatissa,nionasterii praeposita 
B0 3 2 91b. 

lU;-^; JLsol metropolis Eb Mai X 3u9 10. Jl^, Ul 13 xoauiieO0A&»( JIsoiLJ 1^1 iustrumentuin musicum ES 152 la. 
jXji bol calva (icl^II) EX S 52. itooo! jj?. IL^I (X§ 1 iQ) populus, natio Gn 

27 29, ES3 35GE, Ath 47 3. 
JLili^ol, iav.xo; gentilis Bhgr 1 16 19. 
lioll 2)1 ^i(^%^^) cubitus, ulna Gn 6 15, 

ES151C! 
JL^o^l forma,, protoplasma ES 2 52 lC, 

Kays 1491. 

It^l pl 11^1 (X§146) serva, aucilla Mt 

26 69, E8 1 403C, dap 1 17. 
lLoe»Ml servitium ancillae ES 1 8lC, lA 1 

°248 V. 500, Eechtsb 19 ii. <% vif> \ftal ^jxio[j.ov amomum Ap 18 13. jl,,^2L>oi (pers. anhali LagGAl^ 2l)fructus 
uiangiferae indicae EX 27 7, BA n. 7S7. 

JljQ.a^( c([x,3(jjv ambo BO 3 2 71Sm. 

Ji,Q.^\f>? (pers. Lag GA 1 2 22) cucurbita 
chjTuica, alembicum, BAn. 788 Duv B 2 

31 11 12. 
vioajaxajol id Duv. B 2 26 15, 28 apu. 

If^^l Kx3 (pers. anbar^Lng GA 12 23, Sem 
1 44) horreum Hoffmaun Ausz. n. 342. 

tiol efifugit. evasit BO 3 1 392 4af, Bhchr 
307 5. 

JjpoJ E8L 2 S()5 7, 1. ji^. 

l^-dbl pl. lioaol et iLiiaol (Geop 2 12) pala 
(spade) rsC 101 4, Geop 9 16, EX 23 12. 
^xL^iliMl a\j.'.T/zo^i amiantum Geop 119 12. 

)J^( (i. q. tt>\.w>, Hoflfmann Ausz. n. 206) 
/. (X§S 1) pallium Jos 7 21, ES 1 29SE. 
•Q^l id. Hoffmann Ausz. n. 206. 

^oNov»? EX 27 1, ^olipl BAn. S33 (aixuXov) 
amylum. 

»rDQ.^^QL::».aio( 6[xo>.c7o; Epiph. 3S 80. 
J^L^o^-o»! 6[AO>.07ia confessio fidei BO 2 

'diss.40 Epi l.l.pl. JohEph 1624, CatBod 

47 4af l^ar4 n. 10. 
LiaA.^o^o>el 6[xoXoYr,[j.a Epiph 1. 1. ^JU i. s. q. 3 perseveravit, mansit, .studuit 
aUcui rei Col 4 2, ES 1 191F, AM 2 291 
16; 2. s. q. V tractavitCyr 32 27; 3. inter- 
fuit Hoffmann Kii'ch 6 44. 

Juil constans, assiduus, continuus ES 1 
3S3F, dap 55 24; adv. it\ usque Lc 5 33 
glherm. 

iLojuil constantia Vit. Eabb 1S3 24 olxjoJL:» 

-I 

continuo Alar 14 12. 
^l gr. atxfjV h. ^os Mt 5 18, ES 3 28SF. 
Juof 1. negotium ES 1 191F, JEh 27 13, Jer 

7^3 (Hex); 2. facinus Jud 2 19 (Hex), Ath 

19 25; 3. ars Bhchr 127 5; 4. munus offi- 

cium KavDW 35 9. 
JiiBol, (ex ass. ummdnu cf ^f ItC Jens.) 1. 

sollers, ingeniosus Afr 108 23, JEh 29 9; 

2. artifex Chredl46 10. 
ILoiiol sollertia, artificium, ars ES 1 561B, 

Eabb 21611, dap95l6. 
Jjdiol lacerta EX 43 80 i. q. Iioa.5 BA u. 793. 
Ii^d»l oppidum parvum BA n. 794. ^vu.M.AJut (a[JL(av-ov?) 1. salamandra, quae 
ioni non absumitur Kavs 90 18, cf. BA n. 
816; 2. amiantum (amianth) Duv B 2 1 1 
3, Nat 63, 80, 117, ThMarg 1 273 16, BB 
186. 

t£DQ^QJQ.^i 6[xu)vu[xo; glherm. ^Qja-ja»J Geop 109 13, li^xa-aosol EX 27 2 
diJi.(xaj-na/t6v ammoniacum. 

,jyo Aoi^frnv^ ■? iaa7/.''7:aTo; emancipatus 
Eechtsb 4 21, 19 3. ^QtlioQjol 6[xoo'jjiov JAP 7 5 p. 202 n. 1 . 

Jl^Q.aM( l>j,'i(o[j.a fenestra Fraenkel 1 4 n. 1 . 

J^oaiol EX 23 15, Jioaajol BAu.S4 1 cerussa 

ar. ^]j^], espece cle calcaire Duv B 2 49 

5 12, 50 10. tfipo t «^ovaQ.A«^ioi (a[xcpT,[jL£piv6;) febris quo- 
tidiana EX 33 50. >at< nq^e 14 i-r^jf ^QJUCi°>Y>? ^[xcpaxivov ex oleis immaturis 
pressum Geop 1 9 30. 

s^oSi^i ap.cpopsu; amphora Joh Eph 172 24. 
^6;^5^.*aioj aiJtcpiaiaTpov am 3 213 4. 

ijioJ (pers. Lag. GA 13 24) cibus acidus 
BA845. 

(Ki3Lip( lacerta Pr 30 28, ES 1 241F, Geop 
70 6, BA u. 847. 

^ipt a. dixit, locutus est pass. seq. JL; causam 

dixit 2 Mcc 4 44. 
Nwol 1. diceiis ES 2 323A, lAiu MS 1 10 

210; 2. studens, laborans ES 3 67E, 70A, 

(Geiger ZDMG 21 490); 3. scriptor JS 

ZDMG 28 590 i. 
Ilot^l 1. eloquentia Th Marg 1 113 7; 2. 

recitatio ib 290 12. 
/pool oratio Cat MB 1 la 24. 
flofioo? colloquium Cat MB lla23. 
JLI;o»l verbura, sermo Apoc Bar 60 (ed Cer 

154b2n. 
IvJoJbp sermo, oratiotammetrica quam sohitis 

uumeris, homilia, tractatus, in quos libri 

auctorum dividi solent, carmiua EE 21 1, 

0B3in. 1, ZDMG 39 244. 
llpoJLio sermo, homilia (cf. ZDMG 47 301), 

ESL169128. ■ 
J:jv.soI lA 2 332 V. 15bl, 1. K*. 

Etpe. 1. dictus est 87 5, BO 1 42; 

2. jussus est Mt 5 21, Act 10 22, Ap 6 ii. 
Ilajpel^je A£;i; Diou. Thrax. in (luttheil 

ES n. i). 2 glherm. 

l^l (assyr. cf.Jenseu ZA7 216 n.4) agnus 

Gn227, Mt7i5, ES2 355C, Ath 17 lo. 
{lacDopol agnus parvus Bhgr 1 24u. li^l (ar. ^of) pj. pers. ^-^l (Bhchr 30 
20) praefectus Bhchr 112 2, ENchr 23 3. 
lLo;-Lil emiratus EXchr 25 10. 

v9pos 2)1. >£D'pol a|jLcf.pa cloaca JohE^^h 270 7, 
Jul 26 lo. Bhccl 247 24. |.o;^( vfluoiJLaol a[j,apa7.o; amaracus apa]^ 159 
12, EN 24 36. 

|xA^;.^i (tilj.apiJ.ivri) 1. adumbratio AS 3 

215 22; 2. fatum AS 157 26. 
JjLiiopBl hyjojD id qu. pr. 1. ib 214 19. 

^^J Geop 17 19,]. vlpo q. v. cf.Lag GA 
173 n. 3. 

jU-^J (N§10S) palus JEh25i5, Gal 
ZDMG 39 300 2, EN 48 92. 

wtooj 1. iuter. quando? <^ 42 2, wJ^JJ j.sop>. 

quousque?; 2. conj. quando, cum seq. j 

Js 6 1 (Hex), EE 35 2. 
; -^J»! ^ quotiescunque Bhchr 98 4. 

»i»a^^la;»( Ap 21 2o, ^a^oisjol Ex 

28 19 (Hex), vji^oiool Ez2bl3 (Hex) 
afxsfJujTo;. 

^{ si cond. et interrog. N§372, 374. 
\i\ ego jn-on. 1. pers. 

\h.sol (nest i Bh ad Pr 14 13) luctus Afr 
423^15, ES2 390A, AS3 25 12, apap 
153 5. 

I^jul gemitus lA 1 284 v. 184, ZDMG 31 
380 6, C0113S9 n. 18. 

^tU i. q. **ii.l.l occupatus fuit aliqua re 

BA 1 7. 
Ils^ol truncus EN 30 70, BA n. 350. 

yO> -^ « ^ u ava'-Ji|^dCn)v pars superior zodiaci 
U. astr. .7S 106 8. Kays 194 1. 

j fl * ^ l { i. q. j, nt-^v»l q. v. Duv B 2 pass. 

,a ^ A\.^j{ (corr.) ichueumon Phys. cap. 5. 

, « m ' * » ^H ct ^,A^I dvaYa/.).'.; anagallis 
DuvB2l5l4, 227n. 2. Jl.^ Pr»o I »{. n et ■'•"«^ rf.»»^») dvaYvwffTT); 
lector AS 3 1 S3 3, BO 2 diss p. 1 1 7. 

JL;.^^( a-c;a.pt'.ci. (cf JenseuinHornGruudr. U&.i^o^l 15 JjOQ Tlt p. 29 not.) servitium Mt 5 41. Mc 15 21 ' JJL^I et J.A^I i-/ToX)i poeuu AS 2 40 7, (Phil). Jl^^o^^o^l indulgentia Joh Eph 203 1, |j<Lk^jo;j{ £voi7.Ti(ov indictio Eeclitsb 24 6, 
am 3 1*89 8, BO 2 56b. Ath 1 2. 

xoa^;,j! £vuop'.; hydra Phys. C a^VJ? et cf ap. 31. 274 7. 
^Q^^t ivToXi'j; mandatarius (in judicio) 

Eechtsb 7 16. 

JL^a^^j! et U^^^l svTe/iyeta actus, po- 
tentia ECth 2 20 1. 9 glherm. JL^mJ JSt 23 18, AS 2 309 20, ^a^;^l 
Jul 92 11, J^ijf PsC 60 9 glherm, JL^;^! 
ZDMC 39 304 8 ivopia; statua. 

)JLo9iJ^ avopayvTQ portulaca Geop 22 26. sjujj gemuit lA 2 166 69. 

oj^iU id. Js24 7, ES 1 194C, ER 14 20. 

DionTl37 4. 
!ftuuil gemitus Jud 2 18 (Hex), ES 2 353F, 

Jul91 1, Athl9 23. 
JIjuajI gemebundus Ez 5 15 (Hex). 
Uiol gemitus Act 7 34 (Phil) Th Marg 1 

236 17. 

^lA A. U nos forma antiqua pron. 1. pers. pl. 
cf. Rodiger ZDMG 16 551. 

\^l vn-T^, nona (indictio) AS 1 14 22. 

Ji»^o ^t (svTuSiov) iutubus genus olei Geoj) 
9S6. 

JLs;-^^^*, ,a3;.^^jt avtiYpacpovexemplum 
Eechtsb 23 24, AS 3 264 17, JohEph 27 1 
25, Bhce 1 249 13. 

.r«.Q, .^. ^i? avTtYpatfEi; contrarotulatores 
JohKph 19S8. 

s9.^r^i^ EE 4S 5, ,«oq^,^jI Geop 58 8, 
pl. xDQ^v^'! IMichr 36 14, o^v^i! ce 
2 75;'i 1.; 7.'yT'ooTo;, Qv, autidotum. 

xDQutvsoot^it avTfj-apyo; Joh Eph 191 Ki. 

.roo^ fn.pn,..^it AS 2 163 3 j>Z. o^ , Eic 67 5, 
l.lh 2 18 (Phil) avTiyptjTo; antichristus. 

> nr> . rr> jo-^t £vt£'j;i; commercium AS 3 
176 7. ^afl^^v^l 1. ivToXt/.ov auctoritas Eechtsb 

10 24.JohEph22S i6,BhCatPar 173bl6; 

:J. avaToXf/ov {letter to the east?)Cixi^^ right 

2 704a. 
QjB-C^Q-^it o'.vaToXtv.oi oi-ientales Bhchr 1 20 4. 
JAjBo^jL^i! a.'nz~cA{iy.\ia AS 3 164 13. 
..^■>«e».^ \ } av-tcpa^i; contradictio AS 4 11 

10 glherm, Bhcar 167 7. 
Js.jJji-u^Jax^! avTicpa-iy.u); glherm. 
.«o;aa-^! avTtcpopo; (Procop. de aedif. 2 7 

ed. Dindorf 3 229) the townhall JSt 22 15. 
J,l ja.^ i| avTiTtaiJeia Bhchr 135 15. 
;„«.>■ ^ i> ivTtxaisap AS 3 199 6. 
JLutL^I dvTtxoptxov (? PS) Geop 50 16. ■ Oi ,;4i! ESL 2 49 9 leg. ^'rA q. v. dvTrjpETY]; inimicus Bhchr 88 21. 
J.«s] ^ «? dvTrjp£3'!a rebellatio JohEphl90 19. 
J.ms^^it dvaTpo-YjjaiEechtsb 37 12,(ZDMG 
20S30). 

itio^it dvTii)£3t; glherm. JlAjf (cf. Lag. arm. St. § 103 Jensen ZA 1 
13 sq.) plumbum, et nigrum et album, 
stauuum Ez 22 18, Afr 302u, ES 1 26 7D, 
Bhchr 173 2. 

Uajt stanneus Zach 4 10 (Hex). 

yi\ o stanuo obduxit DuvB 2 231 n. 2, 235 
n. 3. 

^ll pass ib 236 n. 1. 

^Q^oaiJi o'/''y/w^i (gemma) Ex 28 20, Job 

28 16 (Hex). 
vO-ooiot ovjyiov (V) i. q. ji-ijJ; t;A^ apud 

niedicos morbus quidam ocuhjrum Bhtip 

13 66. 

\ 

|nno ni{ rj.-[-ih'iZ'j. anchusa EN 26 72, BA 

n. 912. 16 h^Uil JL»i^ ' h>- A j( iy/tifAoirx manualia Sev. ad Act 
l*y 12 (Phil). 

,^s JLm*,,^a^j{ (av7.Xo-)'T]aai) mensus est 
* JS128 21. 

iAOj^Q^QJi avaXuTixrj- analytica glherm 
Cat "Wright 2 89 3h. 

^ a* \. o j{ ivuXiov inula Geop 51 23. 

koQ^^^J^pl. j^Jioljl (AS 2 1 16 10) ava).(0|j.a 
sumptus JohEph 124 18, AS 3 246 26, 
Bhchr 78 7. 

uI^kMQJOi oivo(j.i)a vinum mulsum Geop 
51 22. V Qjj m. ^jf.-pron. eucl. 3 p. pl. N§632. -£b]i)QJ( avvojvai annonae Rechtsb 14 17, 
JohEph 416 7, Bhchr362io. JLoJLi^, ujmjI 2)1- ^«oijajjl (2Cor 6 14), ^xnJLul 
(AS4111), ^«joil (PsCl56 20, am 2 
198 3), dvay/-^ necessitas Mtl8 7, Afr 
355 13, ER34 27. 

UAiil necessarius ES 1 120D, Ath 54 27. ifiOJiU 1. oppressus, coactus est Gal 2 3, 
Bhchr 435 24, ce 3 187 4; 2. taedio captus 
est Jul 47 23. 

ix«>«ul (N§137n.l) oppressio 2Cor 2 4, 
Jul 234 24, Jh Eph 278 23, Bhcar 20 3. 

. -v-v JlflQ>.30 ^ m M (dvatjTotyeiuiaai) resol- 
vit et reparavit Cyr 396 2. v: aflQ*j( riviaov anisum EN 24 32. >m«fT>o U ev(o3t; conjunctio Joh Eph 29 18, 

JLajl avis ^^ BA n. 01 S J^:^ Jll EX 43 
86, gallus agrestis ON 90 12 falco? ES 1 
275E, AS4 54 15. ^foAJt et liaaial dvacpoptt. 1. relatio asd 74 3 
am 3 342 9; 2. ille pars officii eucharistici, 
quae ah oratione osculi pacis incipit et 
usque ad gratiarum actionem extenditur 
Renaudot lit. or. 2 45, BO 2 37a 1, Bhce 
1 331 19; 3. tt. astr: a) aequator EN 55 
69, ZA 8 19 8; b) ortus sideris Bh Cat 
Bod5S2i5. > m . ao K3jlj{ dva|3a&|j,0'j; genus canticorum 
Cat Bod 273 6 af. jL9;.>^3o)j{ £vu-oYpaoo; servus ascriptitius 
Beclitsh 15 7. 

tmo ^mqiJt dv£(|>io: consobriuus Col 4 lo 

(l'hi]). JwJU gemuit Job 24 12, ES 2 lOD, Bhcar 

21 1. 
Ik^l gemitus, suspirium Ex 2 24, Sir 35 15, 

Afr 96 2, ES 2 362A, lA 1 220 v. 301. 
JLa.ul gemitus 4 , Ezr 7 bis 9 nisi J_a.a*l 

legendum. 

JuAJol et li^juoJOiljp?. xalAJol ohY/dn — 2 axn.- 
TTjp Epiph 3 22, AS 1 30 10, Geop 48 17 18. 

d»)|JQ.iij{ dY/uXat lora Ex 38 17 (Hex). 

i-kUiJl eYxatvia, dedicatio (ecclesiae) Joli 
Eph 215 2, AS 3 218 20, 231 10, Cat 
AVright 1 253a. 

oVq^ 1 . rn l ovo/ivTaupoi Js 33 22, 34 ii 

(Hcx). 
Ijjujul oYy.ivoi Aquil Eegn o 25 14, Jer 52 18 
cf. ZDMG 3 427 (Bernstein). 

^Q^^joaAJt llf^l cpistohie encyclicae Joh 

Eph 240 15, AS 72 3, AS 2 376 26. Bhcc 
1287 12, CatAVright2 936h. 

(vQjaj^ |;,..rnl dY/'jpa anchora Act 27 29, 
Hebr 6 19 (Phil). 

JLaii (N§ 1 46) 1. sg. homo ^;ass. ; 2. coll. ho- 
mines spc. cognati Lc 2 44, AS 1 35 7, 
Clr 140 2, lKx>p9 wiJul incolae urbis am 1 
411 7. St. absol. «il quidam, quaedam 
Bhchr 244 16, 247 4, j'^- ^inonnulli am 
2 633 4. 

JLl*jl humauus Ath 1 2 2 1 , dap 84 22, J ul 46 3. 

lojciil figura humana ES 2 50A. lL<uut 17 H^l IIoajI 1. humauitas ES 2 506F -6 avOpoj- 
Ttiy.ov gl. berm; 2. genus liumanum Vit 
Eabb 197 27, lA 2 210 Y. 122; 3. incolae 
Chred 147 5, asd 13 21 ; 4. cognatiKwDW 
245 13. 

^l m. -iul /. pl. \«^i4|, m. ^^4^/. tu, vos. 
(l:fco{ (X § 146) mulier, uxor Gn 2 22. 

(;^KjJ moneta plumbea Duv B 2 254 n. 2. iCDo^oftoJ Act 13 7, AS 3 96 18, JL^oi^l 
Spic 39 25, av9j7:a-:o;, proconsul. 

tmjoJKjl Hex Ex 28 18, Ez 10 9, Uliiol Hex 

Js 54 11 av&pa^ carbo. 

\£^\ (Jensen WZKW 6 210) ij.u[^^(v/] myr- 
tus Js 55 13, Afr 368 18,ES 1 24SD. 
1^1 1j»I fxopsivy) (XYpia Geop 47 5. 

X^ssiX^pl. jLcb^ (X§81) paries Sir 29 10, ES 
1 149B, EE,19 2. 

<*ai\ sanavit, curavit Gn 20 17, ES 2 241D, 

Ia"! SS70. 
jLLeolio sanans, medicus asd 7 25, Ath 42 17. 
Etpa.jpass. Mt9 22, ES1560D, MS 2 

67 29. 
IIolIbsIKA sanabilitas Bhad Js 19 14. 
iLol (ex ass. asu Jens.) 'gl. Mk&\ (X§ 79A) 

medicus Gn 50 2, Mt 9 12,'eS°2 24 ID, 3 

64B. 
\\^\ 1. medica lA 2 30 v 1 1 S ; 5. obstetrix 

ap. N.T. 3 12. 
llolrBl r)l. lioxbl et llai«l (N876A) 1. sana- 

tio asd 3612, Jul 238 13; 5. medicinaa) ars 

medici Gal ZDMG 39 244, b) i. q. l-iysi- 

pr;!J.a ib259 5, ES 1 56 IB. 

lmedicinalisBhchr57 17, KwDW^^ 19. v*^Q.>^Su{ elaaYWYT) Bhchr 54 25 glherm. Jbba, ^fT> i digiti tegumentum EN 55 54, 
BAn. 947. \l^\ pulvinus Gn 28 11, Bhchr 165 10 -««^l Tpoi ZT^ /.EcpaXr^ Jh 20 12, -wo,.»! 
id. JS ZDMG 25 342 v. 453. 

\^.,ss^ actoa n-fon Hex Jer 8 7. Job 39 13. 

Jo^V^ pers. ^\y eques armatus KwDW 326 
3 7 18. 

JL^&flDt (^aojTo;) intemiDerans, avidus dap 
11 20, adv. Ath 14 7, Vit. Eabb 189 27, 
Bhchr 120 12. 

Ila^ieol intemperantia, aviditas Lc 21 34, 
Eabb 362 5, am 3 134 3. 

».^ ^(T)? (v. sjJahpat Nold. Sassan. p. 444) 
dux JSt 58 16. 

^N'^''^? stabulum AS 2 338 16, Geop 106 

27, Bhchr 189 11. 
.^^l ovile BO 3 2 465 2. 
l|^A^jn[ stabularius AS 2 33815, Bhchr 

15317! 

(•^^i§j»( (a. ^)^]) brocaded silks PsC 

200 9, cf. Xold. Beitr. 13. 
JL^;->^'mt id. BA n. 966 Lag GA 13 25. 

Ir-^l (Bhchr 446 5, adMt 36 7) J^j^fiol 

'(Afr 107 1), ^r^l (VitEabb 159 S, TB 

165 8) voi^ffl(/. (ES 3 367E, Bhchr 309 

22) pl. l\U^i (X § 79A, Lc 24 13, Jul 

229 4) GTaoiov stadium. 

Ja^flof m. (JToa porticus Lc 20 46(Cur), ES 
1 460A, JSt 24 15, Bhce 3 455 10. 

jjoj^^f stationes lA 2 54 v 541, BO 3 

17Sa 19, tertia xa&iaixaTo; pars ThMarg 1 
142 7, cf. 2 292. 

Jbxia ri i^ rr> { sToiysTov elementum Gal 4 3, 
ES1119E,JSiuMS153v247,am3 670l. 
J?moaj|lrol cjToiysiu)or]4 glherm. 

{^.A^i^^tn..^ STiyrjpi Epiph 11 19. 

)L^\ (Kays 138 2) pl. .m\.^l (ib 259 
14) vcdq\^.xoI (Card 45 6) G-r^}.-q columna. 

jL^l f. c-olr] vestis Mt 14 36 (Cur), ES 
1 173C, Eabb 247 6, JS in asd 99 15. 

2 yOnt^m<\ ^ m! 18 jl n *^ tfs f ^ 6 ■ "l l ^ <n fv "^ nr> ? (Ix-sXecTixov^?)) mauda 
tuinB0 3 2 465 6. Jbo^JJoJ (p. .ix», gr. cTOfj-wjxa Duval JAP 
9 2 296) chalybs (steel) BO 3 i 495 b. 28, 
ThMarg 1 329 2, EX 47 70, BA n. 992. 

JLaioa^^^Dj cT6|xayo4 iTim 5 28, Afr 307 
14, AS 2 358 2, Blicbr 125 19, ES 1 257a. 

JljCT ^nn? (pers. sutun Lag GA 1326) columna 

Afr 278 15, EE, 8 26. 
?ad^^ aTuXiTY]; ES 2 144 2, AS 2 242 27, 

BhceS 195 7. 
JLIId^^ id. Thes. hymn. 3 203 1, Bhchr 

10019. «m*mJj§.-OD[ , ^*.£ft.^^l cTasi; tiimultus 

Mc 15 7, DionT153 12.15. 
l^LoL^l seditiosus 'h 1015 (Symm in Bh 

207 78), Bhce2 725 3. 
tle;.Imyml^ seditiositas Giorn d. soc. as. it. 

S 183 3. 

JL^m^^J (corr. ex sxaTocTri?) foenus BO 
1238 5, AM2 396. 

^N^^^^nrtt cTarpuXTvo; pastinaca Geop 98 4, 
am 1 493u, GalZDMG 39297 4, SB 102 4. Vau^-OoJ (corr.) 1. a»-;_^s? patricius 
^.)hj Bhchr 16615. 

jl^.^j JJX^I 1. JL^jiibl q. Y. AS 2 52 11. 

Jl^r^f cTaxTr) stacten ES 1 355 A, Gn 
37 25 (Hex), MS 2 12 26, Sch 30 9. 

Jij^mf (pers. LagGA 14 27 turc? Blau 
ZDMG 23 272 1) pannus subsutus (lining) 
EN36 27, BAn.973. 

I;-.^! ostiarius AS 2 236 9. 

JLik=iO'^.^jaD{ cTpopuXivr, Geop 47 27. 
l.a.o;^l id ZDMG 39 240, 279 67. 

^;,;^\j. strata(via) Jul 13612, AM2 103 
11, am 3 74 7. jL^.^ym[^Z. o^' (Bhchi'41 10)cTpaTr]- 
V^Actl622, ECthl 37137, Eechtsb6l5. 
lla^L^V^..xD{ imperiiunasd734, cf. p.l88n. 

ad 72 18. 
iL^y^^jDl^ cTpaTia exercitus Lc 3 14, Jul 67 2, 

IA2 280 V. 81 3, AS 3 220 7, am 1 243 17. 
JLl^;.^-cdI CLiAs (cTpaTSia) milites Vit Eabb 

18817. 
^'<Li^V4-«>[ cTpaTiwTrj; ftiiles Mt8 9, Afr 

404u, ESL122129. 
lio^a^V^^ml militia Eechtsb 18 1. 
.m»^'N u^;-^.xot CTpaTTjXaTr,; imperator PsC 

137 8, JSt 11 16, AS2 105 26. 
lla^.X^;.^oeol imperium am 3 238 19. 

JL5Q_^£Qu( iGTopia historia AS 3 16 4. 

JLo5Q.^aoi cT'jpa; storax EN24a8, 2794, 
BAn. 976, Bh ad ^ 153 73, Gal ZDMG 
39 298 1 (cf. 40 765). OlOJtO ;^ ml cTpuyvov Geop 108 16. ^ o-^N o;-^^»^ dcTpoXapov Bhchr 54 25. 
j.a^q}s.o5^.^1 dcTpoXoYia astrologia ES 2 

'317E, Bhchr54ll. 
j»a;^Q^o;.^.xDl pl. ii^ dcTpoXoYo; Js 47 

13 (Hex), Kays 201 22, Ge ZA 8 27 5. 

JLp^-^-^^^Jj l^o^kj (cTpo-f/uXr,) Estran- 
gelo, vetus Syrorum scriptura BO 3 2 378, 
Bhce 1 417 15. 

Jl.. i t . ^ nr> { (cTp^vo^) luxuria, superbia, (lewd 
behaviour), iTim 5 6, JSt 25 4, AS 2 113 
9, Bhchr 13 3. ,ArQ-JQ.^^( ostrea AS 4 86 11. cCprinnn.;-^j3p{jjZ. iLa (BS 256 1 5) dcTrjpi- 
cxos stellulaCatWright2792a,Epiph9 53. (touS-^^jsoJ caTpd-at. n-aiD Jud 3 3 (Hex). ,Qja-»a.^^i icTpixbv (oleum) Geop 86 25. JLt^ajQD^ c5^£oiai naves 1 Ezr 5 53. JJa.aflD; ffyoXr) schola ESL 2 31 ii, JSt 28 

20, Chr ed 152 18. J.^o,Tmt 19 l;^j aacol j?\ e,^^i discipuliis, scholaris am 1 401 14. 

B0 3 124b8. 
IIoji^ajixDt munus scliolare TliMarw 2 56 2. 
Jn<^fn\nifnt jj?. «ijB GyoXaaTr/.o; causidicus 

AS 1 63 5, am 3 325 14. 
US-^ml i. q. tjN^m q. v. AS 3 233 20, Joh 

Eph 399 24. 

)j o\ . nfr> ( aj-iooycXtovTi AS 4 90 4. 

Ji vi aJPt (Gyr^fia) i. habitus, modus Afr 436 
8, ER 12 19, \JuuiJx>h^ £'jGyr,|j.6vto? E.om 
13 13, yuLnrol ^ni^^fftJLa diverso modo ES 2 
553E, Nis62 107 ; 3. ornatus Jul 17 2, vesti- 
tus (spec. monasticus cf. TJsener Der heil. 
Theodos. p. 171 n. ad 7 33) ThMarg 1 334 
16, Cat Par 67b n. 3, Bhce3 43l6; 3. 
pompa Xis 74 50. 

jJKsajjueot^ 1. S'jGyTj[ji.(DV Sir 26 24, justus Afr 
257 10 ^ 5. simulator ES 3 XXYI 6 454^; 
adv. 1. simulate Yit Eabb 171 16 ; 2. lucu- 
lenter Spic lu. 

iLoi Kvoiifnt 1. natura ES 1 5 1 3a ; 5. simulatio 
Cyr 103o. 

jlcoov palus in litore fluminis Th Marg 1 
229 22, BAn. 357, BB 78. 

unn . V irruapli.q. d.^B^^^e^n Jer 38i4(Hex). 

Jv>nr>\Jnr>.( thklo.o^a CatWright 1 335a. 

JL^^Qjot ascojj.aTa incorporalia EN 6 12, 
Cat MB 52a 23. 

(t^;.ia£o( (7fj.apaYoo; HexEx28 9, Ez 28 13. 

JL^jiouaJ lcojxepf,? IS 127 16. 

J-;;ft)Viifh.t, J.^;.viim.t iGr,(xspia Cat TVright 

144b, Ge ZA8 21 2. 
^<>*.;vnfn.t lGr,|i.£pivov aequinoctiale Bh ad- 

sc. ment. (ed Gottheil) 1 8. 

^flpi 1. collegit, coacervavit 2Pt 3 7, Nis 29 
250, Spic 7 18; 2. suppeditavit alicui ali- 
quid Bal 279 22, Jul 78 13; 3. occultavit 
Cyr 95 4. Etpe. 1. sibi suppeditavit ES 2 56 A; 2. 
collectus est Bhcar 100 8. 

Pa. occultavit, obtexit ES 2 362E. 
Jirol commeatus,victusSpic7l8,ES 1 J 96A, 
am 3 225 4. Jul 108 9. 

Jl4sjQ.ai»? et M^cLa^t^ /. (N§8S) 57:0770; 
spongus (Low n.224) Bal 280 4, Geop 18 
25, Jul248ll. ?;jafloj(c7rovo£TovMartmcf.FraenkenVZKM 
3 183)vaspliunbeumBAn. 1031, JSt85 
9, Ge ZA 8 35 16. 

^^sjo\ xaii^axr,; Epiph 44 32. Jl n^ t. o i n r>( (pers. Lag GA 14 28) pulmenti genus EN34 68BB. JLa»* °>ffn ( (pers. sipedaJi Lag GA 14 28) 
ceinissa e stano praeparata. ditfiuOiov (tvMte 
lead) EN 24 33BB. 

casQ-X? ng>nn ? dGcpoosXo? Geop 111 27. 
vaMjoaxet j)lanta Geop 113 12 (^ Gr). 
),,aaxot stratum lecti Yit Eabb 185 2. JLocLaflo( (pers. Lorsbach Archiv 2 289) 
veredarius Esth 8 10 14. {»* \qffn { ((^iaXioiov Fraenkel p. 115) fornix 
BAn. 429. Jl« 'S .a nn {j;?. .m.\qgpt aGcpaXsta, securitas AS 

2 189 19. Cat Wright 2 705b. 
Ui:^.a*Dt j;?. tloAarot (GTrXr) viov ZDMG9 8 7 3) 

emplastrum AS 3 53 11, dap 45 20, Geop 

104 26, Ar 14 9, Duv B 2 99 15, 101 6. 

EN27 10. liaflbf et Ji.flm^ (cf. ZDMG 6 356) trabes. 

tigna am 1 281 9, Geop 16 22, 70 5, ECth 

117. 
vOJlaxDt i. q. v^oAslxo q. v. Geop 86 29. yO, v> y U«^nn { ccisvoafjLvo; Geop 66 30. 

{^^o. g> c n t coxT. ex t;.^AjBaarot q. v. EX 

12 4u. BAn. 1024. 

2* J.n>i>^ir>t 20 t-fxcet Kjo Jn.T.^mj color ruber ES 1 229D, 2 31 7A. 
Bhgr 1 24u, ON 87 17, BA n. 1025. 

«fr>°>nr>{, ■««o"*^l a.a-!zU 1- anguis E,om 3 13, 
Afr 109 12, ES 2 40D, Jul 249 17 ; 2. tes- 
tudo Phys cap. 31, anguis testudini similis 
Bh ad Dt 32 33 (ZDMG 24 506). 

}Kr^a^} (pers.? Lag Sem 1 46, ass. aspasti 
Meissner ZA VI 296) medicago sativa 
EN 25 59. 

?^ 'S . oao>(Y> ? a:r£-/ouXaTwp Mc 6 27, lictor, 
carnifex Jul 53 10, Sind 20 16, Bhchr 174 
11. 

tm.Nno>nrt? (ccpexXY) Du Cange 2 1670) 
faexDuv B 2 13 19, 14 2, 33 15. 

lJj*.a£Dl, liJLarol 1. ccpaTpa a) globus ES 1 
1 i 9B, JN in MS 1 99 v. 20, asd 54 17, b) = 
zuivo? ZDMGr39 279 67, c) placentaEabb 
235 26, EN 35 93; 2. a-stpa caterva Mt 27 
27, JohEph 1316. 

i.j^«o^ globosus JEh 6 3, adv. ib. 6 13. 

lL«i;^l globositas ES 1 121A. 6 t : n. Ulr^\ globosus BO 3 1 294a 24. 

6/ v. o 

Mftl^; .<>«.>? globositas Bh adsc. ment. (ed. 
Gottheil Mitt. des akad. Ver. zu Berlin n. 
3) p. 2 10. 

Jl^;.a£o( acrdpaYo; IS 94 13. 
IL^vaxol 1. idGeop 20 7 ; 5. malumcydoneum 
Afr 187 19, Geopll5 8. 

(^^ajDol^ cTtupU sportaMt 15 37, Afr 300 20, 
Eabb 237 22, Bhce 1 103 1, am 3 586 16. 

Jo;.aLOD( jj^Uyi basilica EN 49 25, BA n. 
1035. 

)Ja.^;.5LflD( sportula Eechtsb 32 22. 

Jl '^sr> ; | n r>? et Jjd' (pers. ^^1 Lag GA 65 2, 

Sem 1 48, Low p. 152) herbae odoratae 
KwD 110 6, 77 16. 

| nr> . ; ° > nr> s, JLm^Arol (pers. aspres Nokl. ZDMG44 532) hippodromus AM 1 227 
8, am 2 52 5, MAMQ 4 13. 

ji\m;qfr>l (c7:aptc{}^vai? PS) fustibus 
caedit,'verberavit Joh Eph 15 12. I^aeol cTta&r) spatula DuvB 2 515, 54 17, 

BA1041. 
l;^.ax»[cT:a9apio; JohEph49 3, Bhchr8920. ?^Ai»(locustacaudataEN44 99,BAn.l043. 
i^tjxee! 1. JL;jBxel icTOxepaia malus cf. Eraen- 
kel WZKM 3 181, Afr 259 18. JL^jaJOS^ (cxuTo;scutica)verberaES3374E, 
TB 61 12, am 2 198 14, KwDW 187 i. 
yon.^ I nml acxYjTixov Cat Wright2 727b, Pall. in ThMarg 2 202 n. 21, JL;_^axi£D( Eb Mai 10 274 30 cf. Uvi 
^.JXCDJ cxiXXa scilla EN 24 42. ^iv> j n . nr) V cxa|xviov scamnium Alex 25 6. 
, o ^ nn » n nr> i acxiacTo; sine umbra DuvB 

2 10 7 ^jdxaijirol ib 1 1 10. JLauxoo^ cxucfo; poculum Gn44 2, ES198E, 

PsCl47ii, EN29 62. 
|;^.ajajasl (cxacpia = cxacpsTa) pala (spade) EN 

27 16, BA n. 1049, apap 69 2. 
I\,<!ftnml id. Cyr 136u gl. ad JLa-i. )b o ^ . • ( • f> ro l et >eeajaa-.|- nml cxpiSwvei; regii satellites JohEph 405 21, 334 21, 380 6. ^> o n nr> s (gr.?) arca longa, sportula AS 2 
106 9. 

JLl^pXfioJ cxpivia JohEph 199 12. 
|;jpaxol cxpivapto; Cat ^Yright 2 923b, AS 
3 354 12 (sicl.!) ifiuQJol Bhcar.115 11 1. Uah^l qv. ^n>( o. 1. vinxit, ligavit Gn 37 7, Ath 36 
21, dap 7 23; 2. cinxit s. 2 acc. Lv 8 7; 3. 
cepit Bhchri 198, 200. 

JLaxeo wvxol qui armaferrepossuntES 1 250B. 

I#l«^l ila'carcer Gn 39 20, ES 2 59D. IIopaI 21 xe JLs>-^J liot^' 1- captivitas ER 46 19; 2. conjunc- 
tum esse glherm. 

I;^l (nest. 'I_N§ 109) 1. ligamen, vinculum <b 
\09 19, ES 2 25F, ER 76 16; 2. cingulum 
Nm 30 4; 3. vincula, carcer Eb MaiX 299 
11; 4. conjunctio animi cum corpore 
glherm; 5. tt. gr. conjunctio ET 14 8, par- 
ticula Bhgr 1 156 seq. 

Noffil vincuhim Act 16 26, Afr 70 13, am 2 

'5366, TB30 23. 

i^;a«l vinctio asd 29 5, TB 30 1. 

\i'ra>\^pl. \\^i^\^ :Z.fascis]Vrtl3 30,ECth 
4 34 9; 2. vincuhim Jes 5S 6, Afr 50 20. 
ES2 438D, dap2l22. 
Etpe. conjunctus est ES 1 548C. 

li^-^lioo jl aauvoera glherm. 

V^l oijcrapiov Mt 10 29 = 1 00 Izr.ih., Epiph 

2 15, Cyr 55 17. 
yo;xDl aaapov = a£aa>.'.; (Low p. 369), Gal 

ZDMG 39 295 9. 
^o;^t id. Gal. de al. fac. 2 61, JS 97 11. 
I^^I Saapov (? PS) Geop 119 16, corr. e 

OY)aaupol BB 139 cf. Fraenkel WZKM 3 

179. 

taia->JLoD( i. q. h. niaiB^n Jer 31 40 (Hex). 

\ii^\ (KnroK? Hoffmann ZDMG32 751) 
mortarium BB Bhgr 1 213 10. ^KoD^ ESL 1 469 3 
2 = .mifn/s mt 9. V. l^\ Bhchr 47 )Lo)^OD?^i.capulus (Jiandle)^^ 41 19, BAn. 
106S ; 2. manica Duv B 2 294 n. 1. 

\S^\ ES 1 317A, \'r.^\ ER 6 19, me^s. 
tlvKxolJudl i3(Hex),lo;l.xot Jud 106 (Hex) 
nnriK^j?. I^^^ro^, tjy»^/. (N§84) aTaTTip = 4 tjot 
Epiph 3 23, Mt 17 27, JSt 9 7, PsC 147 17, 
Clr 154 31. 

'^^^ o"^duplicavit Ex 26 9 (Hex). 

Elpe. duplicatus estES 2 1 S4C=Ez 2 1 1 9. 
Pa. = duplicavit ES 1 1 94D. JLft^[ duphim Gn 43 12, Afr 470 2, EE 101 

27,'GalZDMG39 27l9. 
J«»-N- l duplicatus Gn 23 9, dap 37 13, Nestle 

Chr.i 57 87. *3v etiam, quoque pass wst — «jsI et — et 3Mcc 
5 29, Bhchr 272 12. 

\^\ 1. occasio Pr 9 9, JSt 86 7, JS in MS 
2 112 V 572, Bhchr 232 12; 2. mora Kw 
DW334 2. 

U^\ et m /. facies (/^13«) ER 122 2, 

ES3 311E, Asd56i5. 
^JLa ^l face to face Pall in Th Marg 2 

196u, EhMaiXl88l3. 
JLm; Ofl sub vesperam PsC 18615. 
osj) 1. versus JSt 52 13; 2. circiter, sub 

AS 113 1, Geop 34 10 glherm. 
Osll^^i.propterJSt 8 18; 5.pro. Dt 24 16, 

Ign 198 4. 
K5l Usl {pl vocis tiis Barth ZDMG 41 

630 n. 1) sg. m. (N§142) velum Mt 27 51, 

Athl8l5, PsC 195 11. 
Is^-^ ii3\ id. ThMarg 1 263 7. Jl3( (nest. '|l N § 174A n) coxit 2Eeg 4 38, 

ES2122A. 
Etpe. coctus est Lv 2 4, ES 2 122A, asd 

30 2. 
tkisl T.i]x.\io.Ta. Hos 3 1 (Hex). 
t^jJl pallium (monachi apud Nest.) BO 

3 2 898 n. 
Usl coquus, pistor EN 22 88, BA n. 1278. 
tislijbi coctio Hos 7 4, ES 2 24 IF, Mar 37 9. 

Q..^.:^:.^} IripdTai Ez 27 29 (Hex). 
Jlo^a-kst £7ri,3oXT) aggressus lEzr 8 22. 

Jk^si placentae genus BA n. 1280. 

JU^o,^^? a.T.a~i<Mir\ glherm. 

.«jDaA^asl, youKSs^al i'/. o*^ost aroYaio;, aTro- 

-/aiov GeZA 8 16 20, Bh adsc. ment. 5 12, 

Cat Bod 579 eC. 

JLio(^^^3( £-iYpa|xiJi.a Cat Wright 2 545a. 
,rojAv.,5^l eTTiYpa^ai Eie 5519. Nosl 22 iiTnmJ m ^ fnaai IjLbI nbx vestitus sacerdotum Jud 8 27 

(Hex), Afr 219 3, ES 1 230C, Apoc Bar 6 

(ed Cer 117 14). 
JLjdsl (i-cpoia) psalterium Sir 40 21, ESL 

3 677 15 i. q. p. ^uy, EN 28 34, BA n. 

1264. 

JLoaJi-?Q^i i-o5£icai Cat Wrigbt2 6Ua 

glherm. 
.mAXQji^iasl a-6o£i?tc Cat Wi*ight 2 893b 

glberm, Bhcar 14 6. 
tts <jn ^ n.ioel a-ooeixTixT] glbei'm. 

)jf3( (pers. Xold ZDMG 29 432, Lag. pers. 
St. 1 71) /. palatium EE 121 27, asd 13 
12, Jul 1 73 26, lA 2 1 38 V. 608, JS in MS 
1 78 88. 

)jLa-ia3ldap 40 25 xoajojBj-,asol BO 2 diss 
p. 117, pl. aLA..;asl Kays 175 9, atn/,;qot 
Cat MB 64a 25 u-ooia/ovo; subdiaconus. fcflan-io^^ a7:o9riy.ai 3Ezr 1 54, ZDMG 9 
875. Jboit-L^J £-iopo|XYj Rie 4 25 (cf. gr 81 19). 

\^iCirSLi\. 'XOMifXSl 'l--66[iO[J.O; JollEpb 1S6 

io,'aS3 136 26. Jl>^^( unicum j^l EX 69 14, Bx\ n. 1 27 1 , 
Bh ad Am 1 3. Q-^6l i'j-aT0i consules lEzr 3 14. 

o^ulsI genus lapidis Duv B 2 261 n. 3. 

Iioa^I o-Ttojv optiones militaris annouae 
erogatores qui annonas militibus distribue- 
bant (Perles Et St 103) Joh Epb 163 19. 

J..55-^.uLst i-iTaYT) mandatum lEzr 1 16. 

U^sl = U>j4^ q. V. AS 3 259 1. 

Jju^l id. CatMB92b21. 

JlsJL^I iTTTaTrXa BS 255 n. 1. 4. 

J.soj.^-ksl^, JLs^sl^ IjTiTpo-oi a) j)raefectus 
ES 3 382D, asd' 1119, Bhchr 46u ; b) vil- 
licus Mt20 8 (Phil); c) tutor, curator AS 
183 3, Eechtsb 21 21, EXchr 96 7. 

tLosov.^-As[ procuratio BO 3i 571 8. x^^l Blichr 221 3, Geop 58 9, «a^l Geop 
58 11, v«-^ol EN 24 31 6-iov opium. 

^o . nr>o *^{|7r'.ou(Tiov necessarium Cyr 1 69 25. 
a»JLaaaiJ ^-oxal Bh Cat Bod 579 6:. 
JJaSJ ampulla Bh ad Jer 19 1. BA n. 1250. 

JLs ^N . o <^ { a-oXo-jia excusatio AS 2 193 5, 
Eie 94 6, Eb Mai X 307 10. 

t nr> t ^O d>^*3{ aTrY)Xia)Trj; subsolanus AS 
142 30, Epiph71 82. 

( mo n fT) 1 1 VI < \ o ^i uTToXrjixvidy.o; obelus 
cum puncto supposito Cat Wright 2 792a. 

<nn«nnY>o\^(l.,jDajjoo;\al-Xr,p('j7i;Eechtsb 
35 17. 

( ino \2 >l a-X(J5(; simpliciterSeverus annot.ad 
3Eeg 8 10, Mas. Pec. Field 1 3 glherm. 

JLislterra fertilis BA n. 1294, ES 1 1 lOD. 
Jisot cochlea rotarum Ez 10 13. 

JL^J^i, J .^ttt d-avTfj^aTravTriit; JohEph 
41016, Bhcel207li. 

<nn.nn^i°>(CatWright2887a,^a5i^tsol 
ib 1 273a uravTr,3t(;. 

JUjso^v dTrou3'!a 1. dejectio, alvus, scobs 
intertrimentum EE 49 27, ES 3 592B, 
AM 2 231 5, am 3 39 19 = apap 205 11 
(quodGeiger ZDMG 26 803 frustra tenta- 
vit)EX 10 11; i^.lasanum, sellafamiliarica 
Bhce 1 263 17. 

^ ov>N ^nnv^^ t. Jia\^m.^l ETcisTaXfjia lega- 
tio JohEi3h256i7. 293u. 

Q . n « \o ^nn d>3t d-o7ToXtxa cathartica 
(purgatives) EX 27 6. 

y O . nno ^nn Q-3( d-osTdjiov repudium ^lt 

5 31 (Phil cf. Bh ad 1.), Mc 10 4 (]'hil). 
>fn<rr>Jm f(. fnoat <XTz6a~>XGi^ Bhcar 166 5. JL^ rrn-^mq? 23 Jm; nqj JL^ nri « '^ tn ^? a-ojyiaTTj; AS 3 165 
1S2 20 (sicl.!). 15. ^■^gjcia? lege ,»^axftjil q. v. Geop 51 9. 

{&sUaOXd{, Iklioxasl 6<j<cuvicx, obsonia Lc 
3^14, ES2 20SD, Eie3l6, EN17 82, clir 
71 16. Bliclir 92pu. 

.o-J^imsJ Bh ZDMG 24 504 u ^l^xtxxsl 
BO 3 506B 16, Geop 1022, yoi^irasl Apoc 
8 11. sttoisAaisl ib. d«I(iv9tov ad/ivQo; Gal 
ZDMG 39 240 (cf. 40, 763), KwDW 67 
3. 153 11. ■ f^-rnoi^ (i'!iiy.iov obsequium Alex 18 
Bhclir 120 3. JL9Q.fl.m*3( (nest. '^ Bhgr. 4 4 5) Jqftm<a} 

ej)iscopus pass. 
|) Ba«^ .o| 2. episcopatus Vit Eabb 170 7 

JohEph'l3 21, Th Marg 1 301 17; 2. i. q. 

h. mp5 Eegn o 11 18 (Hex). 
■ n.oiHt>>«.o? (Jojs) s-isy.oTTcTov douius epi- 

scopi ESL 2 7 21, AS 3 219 7, Bhchr 

105 12, JohEph 13 18. 
Ji<.qnm*qt £-iJX0-£iav6; satelles episcopi 

JohEph 32u. 

{^ais| (pers. Lag GA 17 31, Sem 1 49) 
1. capistrum (rojje, line), EN 40 4, L\ 
2 328 V. 1529, KwD 121 10, ZDMG 24 
292 6. 

{ixeLst tegumentum capitis sacerdotum BA 
1298 (?j. 

]^jDo3{ d90'j!jco& (h. n^B^sn^Eeg o 1 5 5 (Hex). 
k^lf. (X§84) hyaena Sir 13 18. 
|^-.a3{ |-i-£oa (geometr.) glherm. jLsost d-ocpivai gl. herm. uJ^aSosJ u-a-avTT) Cat Wright 1 260a. 
,fP Q«- ^V oaolBhgvi 7SpuJijL_^ltsastglherm 

d-ocpavTtxo;, negativus. 
xa.uaxsast d-6cpavji; negatio glherm AS 

4 10 17, BZ9 11. 

tflDOSosl z-o'\i uj^upa Phys cap 22. 

Jlnn.<=»a3{ d-oc;r;7ai Bhgr 1 176 19 glherm. 

■>w.,»%oo l ,aa>xoJ.sasl d-ocpaji? 1- ludicium 
asd 59 14, Eabb 365 14, Jul 44 13; 2. ne- 
gatio AS 4 1017, Eie 62 25 glherm. 

o *>•(• ^oo»3ot u-£zapyoi subpraefecti Joh 
Eph 203 15. 

jjSj zTjxt? galla (gall-nnt) EN26 79, Geop 
99 8, Gal ZDMG 39 276 23, Low n. 51. 

JLa3{ fonsES2l26E. 
tKjBst eriosylon carminatum, purgatum 
(carded cotton) BA n. 1311. 

)jp;o . al 3 i (gr.?) genus serpentum (?). am 
3 27610. 

u..^jas( licaxTT] epacte Cat Par 130b 1. CiOj^ \ a^irj. h.^n f\» Eeg 2 14 (Hex). Q-^^cH^i dcf'!)-aTOi viri consulares JohEph 
203 14. jLa^^^asi, ^fiju^^\ d aTTOcpaTtxo? nega- t-ivus gl herm Sev 31 2. « no . ^ . fn^ ^OLSt (sic!) dTroxTrjjn detri- 
mentum Cat AVright 2 1014b. 

o n . ^ f)V?>» icsiXTixoi jjhilosophi sceptici 
glherm. 

^jQ-^of Asd 48 17, AM 2 72 13, ,oa-isot asd 

55 21, '\ Jiia ib. 49 16. AM 2 129 23 (acfcpi- 
xtov, officium) officiales. 

(mo f> t^s /. (dY<i)v) 'fJTTrtxo; cursus equoruin 
Eechtsb 7 4, JohEph 139 6, Bhchr 74 6. 

</T>piN oo n . qj ItlixuxXoi; Bh in Cat Bod 
578 11. 

JU»V.as(et ywyast (|-ixdptov?PS) sindon. 
pamum Jud 14 13, ES 1 324E, EN 37 32, 
BAn. 1310. osf 24 jLajt im'nr t "^"^^1 ar.oY.pi-Jic, responsio Jh 1 22 
(Bemst), AS 2 IS 10. BO 2 17 7a. 

>l .^.1 »e»> arov.piaiapto; JoliEpli 57 12, AS 
2 229 16, 3 202 16, CatAVright II 977b. 

ll'rSl desertum ES 1 345A, 3 600A, JS in 

zJbllG 13 51 13. 
l;.sol (aiJL^opsa) vas vinarium BAn. 3S6 = 

150 c£<7Tai Epiph 5 84. 

^Q.^s^^o;_9{ TreptYaiov Bh adsc. ment. 5 7. 

Jba^i^i ? explicatio, declaratio Bhcar 155 
10. ^fcs3{ airoOsTov (the public granarij) JSt 35 21. JL^Vs(6-r,pe-rj^ servus JohEph73l2, 76u. JLs JjLsJ JEh 1 9 10, i^/. .mijiifll ib. 33 13, Joh 
Eph 290 24,JL.9;aul Act 23 34 (Phil), Field 
7 £7rap^ta praefectura. 

JiiooJaSl a7:6ji^u|xa apud Thebanos tantum 
= 15 ?£jTai Epiph 5 69, 48 42 sq. 

Jbo^D^asJ (Lag. GA 1 7 30) balsamum Low 
n. 53, Duv B2 7 9, SB 97 8, EX24 44, 
BAn. 1259. 

Jbi rr>; , *^ ( (pers.LagEie gr. XLIX) 1. insidiae 
Act 9 24, ES 1 508C; 2. consilium, dolus 
{preconcerted arrangement) JSt76ii,Jul 
25 3. AS3 43 26. 

«m.oyal a^pizo; ventus AS 143 12. 
^«oa-usiJLsl Epiph 72 96, ^fioox^ilj»! ib. 98 
a-apy,~ujc, ventus. Jl^^KsJ £Triauii.tov EN 24 35. (lSJi3[ (uest.'i^Bhgr 4 4 5) ywT uvae passae 
(raisins) Xm 6 3, ES 1 56 A, JSt 36 14, 
Geop 11 18, Bhchr 395 21. 

ho^, I^As[convolvulus (ar. ^yiy^yE^S'!! 00, 
BA 1330. 

)^K^l iTriaiTr,; impostor JohEph409l, 

Bhchr 89 22. 
|lo..^b^jLsl impostura JohEph 118 11. 
.mifn.KjLat sriOsTt; impostura .TohEph 

3 1 6 10. jji^hsBl pl. .fnnvlaat a-o9-^xrj lEzr 1 51, 

JohEph 202 18. 
!;j(uSol a-oarixapto; JohEph 202 18. 

l\^slf. (Bhgr 1 1 1 11, X§8S) et IjKsol (SB 
61 6) ^ilopa morbus stomachi Xm 11 20, 
ES1256F, EX323i,BAn. 1333. 

aijoV]L.3{ liicly» lrr(Ol £7:t{)p6viot BO 1 
469a, Ign 215 12, JBh 12 10, Cat Wright 
2 534a. 

)l^j( i. q. Jl^-eol vestis Gn 45 22 (Hex). 

JCj^^( = J.^;^-eDl cTp^vo; Eegn 19 28 
(Hex). 

l'il[ BA n 1375, lv]I EX 34 67 condimenta. 
Ijjo^horreumirt 3 12, Afr 278 16, ESl 33E, 
EE 101 25. Wi P^- '^•ii (S-^ ^- 1348) 't (EX 38 73) 
1. alveus Ex 7 28, MS 2 73 4, cista Bh 
ZDMG 40 439; 2. pasta, massa Ez 44 30, 
ES1491D, IA2212vl86. 

^JgoojDJ PsC 51 6, v<4-^<u»l AS 2 275 15, 
3 205 8, ^y..caaat Bhchr 75u iy.o6ptTOv 
(couch). 

t fn . nn JLa^s £y._36rjai? clamor timiultuosus 
AS3 203 7, 272 7 (sicL! Xold.) 

JU^Ai turc. lufJ\ albi (denarii) Bhchr 407 22. 

JL bO f g s dxaorjixia glherm. 

JL^fn^? £xaT03Trj centesima, usura AM 
2 396 17. 

tflo o n > ^ l £XTtx6;phthisis (5jJI)EN 33 50, 
Bh ad Sir 26 26. 

JJbai| (corr. ex JLajI 07x6X7] PS aut yhp)} iiAjol rraenkelWZKM3187), ansaeBAn. 62S 

i. q. h. niN^^ Ex 26 4, 36 ii (Hex). 
)i.\bI ( jA^JpyFraenkel l.I.) armilla, bracliiale 

Judith 10 4, Js3i9 (Hex), ES 1 267F, 

lAl 140 V 1346, Pell 27. 
jloXiil ioL3 virgines pudicae? BhZDMGr 40 

440. 

)ji^»S.nij (corr. ?) exceptio, copia JohEph 
159 13. 

^t^^>^{ (pro ^^ol auXioiov) cylindrum 
Duv B 2 17 21 22. 

>JPOA»t.< ^ (Ti . N jd{ £/y.Xrj5t£xoixo; eccle- 

siae jurisconsultus JohEphl24 9, 263121 

(sic 1. !). 
...«.^"ffn.mNnl^ Bhchr 316 5, Bh ce 2 5S9 4, 

Jn^mmNHlEXchr 59u, Cat Wright2940b 

exxXrjSiaa-ciXT] (bxopia). 

« m t mg^ ^ No ? exXsi^iii; solis defectus ES 1 25 Maj^;ol 

(v«>;^)*aaL^;j»l axpi!3la-£pov Geop iiraef 1. 5 af. glherm. xju^^v axparov non mixtum Ap 14 10. ^QjS.jPt^ia( Bhchr 98 9, corr. e xopaXXiov 
vestis colore splendido. lil 1. 5pa igitur, ergo ES 1 329A, Bhchr 
126 6; 2. apa num glherm, 

\SXo\ orarium {stole) AS 3 222 18, BO 32 
670 18, apap 51 3, Bhce 2 693 22, Card 99 
u, Cat Wright2 49l33. ^'^'>?o{ 6po,3d77ir) Geop 6 7. 125C, IS 1072, Bhchr 136 15. 
ljLj>..,^aAj»l eclipticus Bh adsc. ment. 5 13. 

\-iJ::^\ cellaria lA 2 332 v 1584. 

jLtaL^QjOi axoXou8ia consequentia BO 3i 
460b 19, Eie 61 9, BhPaul 1 3, 

Jbojov m. saepe pl. axpLTj (Field 13) aetas 
PsClOie, JNinMS199l4, Schl06 6, 
am 1 474 8, Bhchr 489 19. 

JlJljOt axaiva, acna, decempeda Epiph 61 38, 
JiojBUYxwv cubitus Hex : Ex26 17, Job 31 22, 
Jer 38 12, JBh 10 15, EX 9 83. 

JbfSJLDO^ Eechtsb 25 3, lio«uaji*l Lc 16 2 
(Phil), ^«iso*4«U9ol Gal 4 2 (Phil cf Bhadl), 
pZ,tt>ai-.jBl JohEph 174 20 oixov6|j.o;villicus, 
lOtOAol oixovoiJLixov glhcrm. )ia>( (Lag, Mitt. 2 65) juncus, cyperus (Pa- 
pyi-us L. Lw n. 30), Js 1 9 6=ES 2 50C, 
Job 40 16 (Hex), AS 3 205 8, Bhgr 75u, 
am 3 495 u, Kays 207 15. JLL 5o( versicolor Za 6 3 = ES 2 293A, BAn. 401. JJtaa^ji (ex assyr. hargulu Jensen ZA 7 
21S) lapicida lEeg 5 32, ES 1 456D, AS 
3 214 22, am3 505 8. }jNvajo{ V, s. V. yfJi\ axpa arx Hoffmann Ausz n. 763. 

JL:^VX)( axpi3£'.a accuratio AS3 1118, 
JohEph 120 3. Jjo^i (e babyl.) purpur Ex 2 5 4, Afr 1 S 1 1 6, 
ES 1~229F, JS in MS 2 56 V. 131, am 1 
230 1, Sch256 4. JL^^"J epYarai operarii AS 2 319 20, Joh 
Eph236u. )Jk^( /. i;^^^'! sc. l^il fn -o(>(A fulva 
Geop praef. 2 (2 92) cf. ap^iXo; glherm. 

)Ja,^'( genus serpentum Nestle Chri 55 51. 
jl^5l mus magna BA n. 1474. 
vjlA^I (IpYaXstov Field 3) instrumentum 
Pat. Vit. 79 V. PS. ^Qt asa,^i Ipe^fxo; Geop 1118. ET yOl^oi pl. J^5^ol opYavov Ath 14 1, 

3 11, Bhchr 54 24 instrumentum. 
JLiji4^vol (animalia) organis praedita (iJ^O 
"EN 8 45, 
^_,)»oj^ol modo instrumenti SB 25 7. vJlAss'' 26 W' \4u^;t i^piYavov origanum Geoj:) 43 27, AS 
4 102 2 (sicl. !). 

<fn. ^>m.,^>t apYssTr,; ventus AS 143 11. 

Qu*>Q-,,xj'» apYupioi (numrai) Epipli 2 18. 
i^;^»^^! apYupoTrpaxTj^ (silversmith) JoliEph 

9312, 169 5. 
v«tL^;^;a.^;f apYuporpd-tov (a silversmith's 

shop) AS 2 321 20. 

Vl (corr.) oliva? ESL2 799 12. 

omI TJrcIu, castra ITongolorumBlice^ 735 13. 

Jl^?>( aprapy] J^j^yi (pers.? Lag. GA 17 32 
ass. artahi Jens.) mensura EN 58 47, BA 
n. 1455 cf. U^il. 

JLa:^9n (cf. (larahuhkeh EWLane manners 
and customs^ 1240,273,75 Lag.)instru- 
mentum musicum BA n. 1456 EN 28 37. 

JljL»jio{ et J-9;iol acus magna BA n. 397, 405. 

JJLrx*} j^ (ex assyr. arad ekal ? Duv JAP 
1886, VIII7, 559), arclutecta lCor3io, 
Afr 9 17, EE 19 10, asd 52 21, Bhchr 
388 25, adv. more architectae Ex 38 23 
(Hex). 

Ho.Vx.;;l architectura Ex 35 35 (Hex), am 
3 5 15.^ 

iflft-kjoji Ipcuotoc ardea Phys. cap 17. 

J^^?Jo(^/.w.(N§85,125)i.ranaApocl6i3, 
ES 1I94E, ER 91 15, AS 4 75 8; 2. pars 
l^edis equi Geop 107 10. 

JLI:s.»io| ad ranas portinens KwDAV 235 20. 
2361. 

JLjojJ/. IK^Joi^ (pers.Lag GA 17 33)vitulus, 
vitula Js 30^24, ES 2 72C, Ex 24 5 (Hex), 
Geop 103 1, Hos 4 16 (Hex), EN 42 45. 

n»^ N§51 (pers.Lag. GAl92ll)secretum, 

mysterium Bhchr 326 7, cf. Iji. 
ji^ clam renuntiavit Bhchr 310 2, consig- 

navit am 3 377 2, innuit Bh ad Mt 18 24, 

ES2 121C, B0 2163 2. 11,4.; Uih» mysteriis ecclesiaeinitiatiZDMG 

24 270 9. 
jifll clam edoctus, certior factus est Bhchr 

Y9910, B0 32 110, ES2 122A. Ijyl cedrus (Lown. 32) 2Rg 14 9, Afr 80 6, 
ER9 5, ES218B. 

t^p| (pers. Lag. Sem. 1 43) dominus arcis 
*am 2 131 14. AM124 20. 

j^o»o( i^ mustela KwDAV 259 17, 262 2, 
264 4 ,iiol ;^ ib 172 17. 

^H (pers. yjl)))) aequus, modicus BA 1467, 

ON84 1. 
kCDo^.^0jU90{ opiCwv horizon Bh in Cat 

Bod582 37. 

JL!»^ / st. cstr. u-iol (N§ 103) pl liuivo^ 

1. via Gn 3 24, Afr 212 7, Bal 257 10; 

2. mores, studium Nm 20 17, 21 22, ES 1 
514E:5. religioAMl 112 30; ^.Jii^Uiol 
a) menstruatio Gn 18 11, Eie 118 17, Clr 
144 13, b) coitus Susanna v. 10; 5. Uiol 
^X-l, tertiiim Chr ed 155 IG: 6. opliol **iil 
; '^ alicui aliquid faciendum commisit, 
tradidit ZDMG 29 109 v 31. 

k*«ili. profectus est, discessit Bhchr 136 13; 

2. hospes venit KwDW 178 6 sq., 179 25. 
Uil viator, hospes 2Sm 12 4, ES2 103F 

Add44 24, lAl 240 v 358. 
li^il Bal 261 15 vox corrupta. 

JL^Jl apETT) virtus JS 17 2, AS 3 17 7. 

Jl^-^>l j;Z. >fn-t ^il dpTa,3r] = 72$£CJTai Epiph 
4 57, 40 22, Jes 5 10 (Hex), Dn 14 2 (ib), 
Cyr 228 1 cf. JLsjil. 

J^aa^i{ (pers. dradu harad Lag GA 1 8 34) 
medicameutum cepis simile Sagislaua 
oriundum BB. jb c L V)0 » 1^ 1 mahim apT£|J.u)va Ait 27 41 
(Phil). 

JL^%HES3XLlX36,vo^lilTit3io(Phil) 
pl. o.n.^vl ESL 2 5pu aip£Tix6; haereticus. J^;^vl 27 Jb.jil JLv^Vl Geop 51 18, BZiTerx 161 S, ^;}J,i\ 
Bhgr 2 39 26, xDo^;^,-! lierin 79 14 apTr,p'!a'., 
arteriae. JL»(jJ. ILa>-,| (X§146) leo Ap 9 17, Afr 

64 1, ES i 52D. 
JLaiW leaena ES 2 366C, apap 151 9, JS iu 

asdQl 18. 
JLil et JLif; JJoiioi lepra leoniua seu elephau- 

'tfasis MS 2 66 1, Mar 26 i , A:M 2 296 25. 
jLii^ leprosus am 1 26 19, Kays 267 19. 
jLil JLioJ.*p metallum et sulphure et argeuto 

vivo mixtum Kays 267 18. 
ILaLi^ lepra Bhchr 353 15, Kays 42 16, 

CatVright 2 543b. 
^^•,6l 2)1 fiovof (N§79A) praesepe Lc 2 7, 

ESL1511 23, Bal255 4, AS 3 10S8, am 

2 73 4. 
L<L.i! i. q. h. nnis 2Eg 4 39 (Hex) cf. JE iu 

Journ. of s. I. 10 18 18. JLa-2J longus ES 2 27r, PsC 134 ii, /. 

metrum clodekasyllabon Card 2 5, adv. ES 

1 122D, JEhl2i2. 
ILoLj^ longitudo Ath 16 25. 
Lii^! id ES 1 51 6, JS in ER 406 16. 
jLsio! lougitudiualis Bh. adsc. ment. 14 4. 
y.il longum reddidit ES 1 535C. 

Af. id ES 1 539D, EE, 72 7, AS 3 127 6. kCDJLoliv .*cLs>l, jaoji! otpy al 1. magistratus 

Lc 12 11 (Cur), Afr 415 3, JSin asd 94 20; 

2. nomen angeli, qui aerem regit EN 6 3, 

daemonis am 2 179 16. 
Li,I i^ archivum ES 3 241E. Jul 9-9 5. 

PsC255 4. 
voL-si! apyavov id Chr ed. 117 9. 
Lusi! a^jyfq? magistratus AS2 158 3, Anton 

Rh (cod. Lond.) 39 6 (Xold.). 
^y f>^ ,i». ^ i! dpyioiazovo; archidiaconus ES 3 

XLV 2, Bhcel 177 1, AS 3 222 7. 
iLojajL^il archidiaconatus BO 3 2 842apu. 

Eb Mai X 270 30. 
i^ajji! apy£iu)TY)? archivarius Rechtsb 23 27 

cf. p. 270. vj^jf^loil AS 3 2S9 19, pl .au^jB^-,! PsC 

74 4 (Xold. Beitr. 12) dpyiTlxTcov. 
^ov-^il AS 3 2S9 5, ZDMG 39 244, 

Cat Wright 1 494a, ^o;^JL>i! IS 101 1 

dpyiaTpo^. 
JL-^o^oji! dpyaioXoY''a glherm. 
vjLail fipycov 1. magistratus Joh 12 31 = ES 

1 37F, asd77 7; 2. summus diabolorum 

m 9 18 (Phil), ER 153 6, am 1 439 5. 
Jid^il (nest. 3) id Mt9 18 (Pes.), TB 157 18, 

i?Z. ESL2 315 9. 
L^aiil magistratus ER 66 16, ES 2 548 A, 

Jul 76 11. 
J_^oi-,l id ES 3 433 A, Kays 175 23. 
L^Lm^«4il id EN 17 65. 
j.^_cQjil JSt 22 10, Kays 186 5, gpo-^ ino iQl 

Cat "Wright 1 335a opyr,aTT); saltator. 
ILo-^-m-usiol saltatio AS 4 36 2 glherm. 

U^\l Syrus (Xold. p. 75 n. 1) BhPaul 2 3. 
Jlsoil paganus Joh 7 35(Cur), Rom 1 16, Act 

16 3. 
Krfjiii! more pagano Gal 2 14. 
ILoi» il natio Svrorum JS in am 3 677 3. 

yQ-i.»»^ Act 27 17. Njjoio,! apap 77 3, Js 
33 23 (Hex), vojj^i! AS 4 49 23, Juo>! Ez 
27 5 (Hex), J.JJO-,! AS 4 97 28, apiJisvov. 1. 
navis; 2. i.q. dpTl|x(ov malus (navis) ; .3. in- 
strumentum <|; 73 4 (Symm). 

J-joioil dp[j.ovta AS 147 24 glherm. 

JU»aioJ( eipixcx; (cf. Christ SBMA 1880) 

hirmus Cat Bod 2 86. 
JLmAioil (spix?)?) mercurialis Duv B 2 9 17. 

JSjJ i. q. h. "lOt caper montanus Dt 14 5. 
Jioil i. q. h. ]nN arca foederis ES 1 251E. 

ER14 9. 
Jl.vI iptvsi capritici fructus Geop 17 17. 
^;-! (lapivov?) aerugo Geop 76 23, Duv Ji 

2 413, 129 n.2,BB 11811, 148 1, 1027 16. 
li^i! i. q. dYVo^ Geop 70 10, Low 320b. 

JlkjjJ (Delitzsch Prol. 114) /. m. (N§85) IU;4-»'' 28 tU^I lepus Lv 1 1 6, KwD 14 2, ES 1 275B, Jul 
XVII 14. 

(l.o;_^>( (6pvi&apio;) aucupium (foivling) 

Sch 24 2. 
U<i^m.t;t (6pvi(j-Tj;) icl ib. 24 15. 

JbiJJJ xnus magnus AM 2 318 29, EN 44 91, 
BAii. 1521. 

JLoJJol ECtlil64 6 saccus (gr.? pers.?) cf. 
rabb. «pins (Nold.). > fr>o fi t \ »»-»< elprjvixai (eTriffToXat) Eb Mai X 
254 13. JLW>o| epviOiai AS 143 24. *»>( "Apric, Mars (planeta) Spic 13 26. 

tcsiot alpa lolium Geop 114 13. 

JL«>;t, ixD;..t Ipic lilium Ex 30 24 (Hex), EN 

24 32, BAn. 636. 
Ur&jil ferruginosus Duv B 2 53 18, 54 12. 
JkxDit TCTtaavY] ptisana Geop 103 22, EN 35 88. 

^Q-^jaDJi a^peujTOv non fluidum Duv B 2 
11 19. 

< (T> . nr> >( atpecjt; 1. haeresis dap 14 3, ES 3 
XXIII 21, BO 2 1 70B ; 5. 't JL. 1. .m^tt^s 
upaai; emptio Bechtsb 31 7. 

JL^QAi»;t aipsaiwTYic dap 99 6, ES3XXVIII36. vfaoasci r>tT>o>o{ wpojzoTTo; Ge ZA 8 25 19. 0.,E Jl^>?/. (h. fl^ ar. jo^]). 1. terra pass.; 2. 

contignatio, quae plano pede est (ground- 

fioor) ES 3 568A. 
iii-;l teri"enus, terrestris Bal 252 10. 
\H:\ id dap 50 15, ES 1 127B. 

'<xji o (ar. j*^) occurrit, obviam ivit 4" 85 
11, ES 2 515D, Vit. Eabb 169 9. 

tla:i«it concursio Bhgr 1 199 14, ThMarg 
1 72 8, disputatio BO 2 170a. 
Af. (sagittas scuto) excepit Bal 268 12. 

jLviaio lorica Bal 287 3. 

"^iojl (N§103) 'j e*;:)..iojU in occursum, ob- 
viam Gn 18 2, Mt 25 1,'eE 132 6, asd 22 7. ifiDo)Jld$( epTtoXXo; serpyllus Geop 97 14. 

i£Q^\^^SS^\ ^pcpavoTpo^o; AS 3 147 25. 
v;ij^;_^NA9;t 6pcpavoTp6cpiov AS 3 147 18. 

iflDQ-^jJ 1. ctpxTo;Epiph 72 97; 2. arctium 
DuvB2 237n. 7. 

)bLuoV( eptxivat Phys 4 9. 

•*>( contuditDn240, ES2206B. AM6311. 
**4;J chrysolithus ES 1 23 ID corr. 1. ***;l 

JLLajtjl ES 2 161D ad Jer 51 41, „arsaci- 
dicus"= regius ThMargl 266 2, BA 1542, 
BB 303. 

JLmAO?l.>( Chr ed. 149 12, Jul 29 24, 
xooxQjojlit BO 3 1 1 14b 30,25/. JL£aao;ol-iot 
Cat Wright 2 704b, o m o;l,} lA 1 92 v. 
191 ^p96oo;oi; orthodoxus. 

JLm^o;Lit ap9ooo$ia Jul 125 27, AS 2 255 8, 
JohEph 137 4. 

JjlXUJ EN 38 69, Duv B 2 95 19, l-yHtBA 
n. 1549, BB 304 cochlear cf. Eraenkel 
WZKM3 257. 

,^a-^S\pl. oioK-iti. apt9}J.o;turma,manij5uhTS 
Joh Eph 334 15, 407 21 i 2. cuncti clerici 
Hoffmann Kirch n. 185. 

w^A^uJolit Kays216 4, tlon.^l.it JAES 
64 12 apt{)[j.rjTixrj arithmetica. 

^ohlM glherm yoitlit ET 6 24 ^p&pov. 

\\k\ pl. tUU[/. (N§79B2,86) febris Mt 
8 15, Afr'l51 6, Kays 249 8, EN 33 48. 

Ihjjkl (nest. 't Bligr 4 4 5) muri magni Js 
Ve?, EN 51^82, BAn. 1573. 

Vi^QjtJ (pers. Lag GA 18 35) qui tumul- 
tum excitat BB. ♦Al effudit, profudit Gn 9 6, Eom 3 15, 
* Afr 36 6, Bal 251 lO, JS in asd 107 3, ex- 

spiravit (animam) Jul 144 21. 
tUfJfct effusio, profusio Ath 43 16, ES 1 

'l24C. N«a{ 29 iuJwlioo IjOftJ is qui effudit EE, 91 1. 

]ij ^t effusio sanguinis Jul 35 22, am 3 

429 17. 
Etpe. effusus est Gn 9 6, Mt 9 17, Bal 

265 22. 

?^*AA,( ph iAil testiculus Geop 102 20, Sind 
18 13, AS 4 41 9, Bhchr 224 22. 

(^jAjtl (ex ass. iskaru jugiun J.) /. (N§S3) 
et 11;!*^ pl li^J^i ager Js 5 10, ES 3 
239A, lA 1 258 v. 155, Jul 8 7, AS 2 
135 25, AM 2 23415. 

JL^I agrestis AS 2 141 19. 

Jl^;Ait( (e bab. urkarimu ? Ball PSBAXI 
143sq. Jensen ZA VII 181 sq.) buxus 
sempervivens L. (Low 37), Js 41 19, Afr 
386 18, ES 2 89B, PsC 8 4, Geop 48 23. 

)LjlI i. q. JLU (N§35) Kays 124 10, adv. 

Alex 62 6. 
jU.1 (ass. aslu) funis EN 28 28, BA n. 639. 

v pvi ' « ;( i. q. ]^^^^] desertum (|; 68 8, 106 
14, Js43i9, cf. ES2 137E. Pl I desertus Th Marg 1 77 12. JMtoi (pers. Lag GA 11 17) admissarius 
(asiuus, equus) Jer 5 8, ES 2 1 lOA, KwD 
52 19, JohEph 8 18, Geop 107 30. 

'^•^l (assyr. Praetorius Literaturblatt f. or. 

Phil. 1 197, Delitzsch Prol. 141n) in- 

cantavit, fascinavit Dt 18 11. 
Etpe. pass. I^ 1 280 V. 132. 
iadjil incantator ESJ 99 17. 
Il«^a»l incantatio ES 2 383B. 
Aai^ incantator dap 28 11. 

ll^l (pers. gi^, Lag. arm. Stud. §207 

Sem. 51) domus am2 230 16, am3 111 13, 

AMl 107 18. 
I;aaI majordomus BA n. 1600. 
JLotsutl id BA n. 1600, Bh ZDMG 40 439. 

Lag. JLaiAxl emendandum censuit, quod 

legitur Bhcar 65 9. JULol (pers. Lag GA 11 18) a[x|j,a)viax6v 
ammoniacum EN 24 33BB. lisJL,l V. S. V. isA. 

6 " (w)j.oNjt( anno superiori 2Cor 8 10, AS 4 
14 24, am 2 276 17. a,^o)^Jt( (Lag GA 19 36 pers.) camelo- 
pardalis. 

|i>]^[ scalpellus EN 31 96, BA n. 1678. 

s^aioJoKjt^ (pers. Lag GA 1 9 36) struthio- 
camelus Bh ad Job 30 29, ad Js 34 13. 

lll ( y^y] Delitzsch Prol. 1 1 6) pl lULl (N 
§79B 2) signum, Gn 4 15, indicium, mira- 
culum Chr ed. 152 28, Guidi to 26 125. 

lUil littera AS 147 25, ER 149 24, ES 1 
208B, plur. alphabetum ZDMG 39 248. 

lU (nest.'l Bhgr 4 4 5 N§ 183) i. venit, ad- 

venit ER 54 6; 2. seq. Vi. pervenit ZDMG 

39 244; 3. accidit, fuit Eie 85 11 Ulj y.1 

t6 luyhv fortuito glherm AS 109 30; 4. 

y>lll jl ne pigeat te lA 2 348 v. 1858; 5. 

u\, ll[ seq. impf. animum induxi ut. 
-lil /. llu ( Joh 7 30 Bernst. cf . praef. XXVII) 

qui venit Mc 8 3, Joh 6 18 (Bernst.). 
A.LUdventus ES 3 182E. 
ll&li id ES 2 84F, JLlJbi id ER 96 26, Cyr 

231 24. 
Ih^ilM 1. adventus Mt 24 37, EE, 34 8, MS 

2 65 l; 5. invasio Chr ed. 150 12. 
Af. (N§174E), 1. adduxit, attulit Gn 2 

19, Joh Eph 85 2, Cyr 389 20 ; 2. arcessivit 

ES 2 279, Bhchrl33i6; 3. toleravit, sus- 

tinuit Cyr 219 2. 
i^; jLKi» aquaeductus JEh 2 5. 
iiaj LaiJk^ y,l ut tempus tulit Bhchr praef. 
ll«-»-3^^sjui laiKj_i collectio s. apparatus 

scriptorum ib. 
Ettaf. 1. apjDortatus, allatus est ES 1 

558C, Bhchr 190 17; 2. inductus est Ath 

23 13. 
jiiK^LKji derivativum herra 129 loinf. JL^U 30 MU l%^li aa^rrj; ER 24 18, ES 2 533E. 
lLa^llfortitucloEabb2468,JSinasd99l0. 

U-^l\ (ass. attalu Mahler SBWA XCV 
363) i. draco (nomen anni) Mem. de 
TAc. de St. Petersbourg 1890 p. 122sq.; 
2. nomen stellae, qnae solem tangens eclip- 
sim eificit Sim. Sanql. 38, eclipsis hmae 
BAn. 1791. 

MXU ;^ draco (sidus) Bhcar 38, cf. Nold. 
Zmia 44 524. 

^-^li 1. a.ld6.lq vapor Duv B 2 13 7 16, 
14 18, ^h^l ib 15 13; 2. jU| et J^l alem- 
bicum ib 19 2, 23 16, BB 331 6. 

| fn * '^ U (af)X^t7ai), 1. pugna, certamen 
ECth 3 57 1. 18, TB 133 2; 2. vir fortis 
EN40 10, BA 1951. 

ll«i^U pugna Phil 1 27 (Phil), Bhchr 56 
15, Kays 54 15. 

« fno i S oU? av86Xo<]; AS 4 48 11. 

aioKi;( ri)[j.ara passus Epiph 48 24. 

(o.)iijbt{ (cf. Delitzsch Pr oll 3 2 n. 1 , Jensen 

KB 3 1 206; de - v. Gottheil E§ not. p. 

12/13, scribendum negat JBh 7 5), heri 

Cn31 2, JS in ER40519. 
«.\iKiso nudius tertius Gu 31 2, ES 1 203E, 

JSinER405i8, MS191 16. 

UU/. asinaMt2l5, ESl 108D, dap 40 16. 
iioU (N§119 Lag Nom 1116 ass. atunu). 

furnus Gn 19 28, Mtl3 42, ES1126B, 

Eil95l2. 

t fDO l lt ^Qovai linteamiua (sacra) Eie 57 16 
Hoffmanu Kirch n. 107. 

*£C>M 6 aeo ; glherm Journ. As. 7 5 202 n. 1 , 
ZDMG 27 496 2, Cat Wright 216a 25, 
899b2. ^l f)8txyi Bhchr 529 21. 
v«JL^-I ■f^aixov glherm BO 2 303a, Bhce 3 
477 12. l\ll pl. Ilovll (X§ 70B 1, Lag. arm. St. § 83), 
^iil '^ia ubicunque 1. locus ER 117 26; 
2. terra, regio asd 33 5; 3. occasio, tempus 
lCor 16 12, ES 3 466D, Uil ooi. concessit 
ES 2 554D, Nis 14 84, 75 109; 4. pl llo,l! 
Ttt Toriza glherm. 

; ;lil^ ubi Joh 1 7 24. 

;Ka post 1. de loco Joel 2 14, viet. il^a looi 
se dedit alicui rei Corluy MP 1 1 4 o^; ;ls.a 
cajDite subverso apap 77 11 , am 2 385 15; 
2. de tempore ES 2 29D, ZDMG 39 272 
10. C. sufF. -o,o;k3 KwDW 261 25. 

;J^^ ;J.l 1. hic illic BO 3 i 488a 13; 2. pau- 
Latim, pedetentim Joh Eph 138 23, Bhchr 
8 14. 

I;i^a\. retroversus Tfn« Js 44 25 (Hex), 

'Cyr 57 4. 

Jjoo^; QiiiokV proximo die JSt 60 20, Bhchr 
122 14. 

^;k3 postea, tum Gn 6 3. 

'o; ^o) xa scpc^rj; glherm. 

lt>iJ.ai,-^;t>^ |x£-a<pujiy.a (liber Aristotelis) 
herm 84 27. 

JLi;ll rusticus, vulgaris ET 3 6, BA pass. 

WU, ;.ll| 1. aiOrjp Job 2 9, Ez 40 14 (Hex), 
ES 1 1 18E, Kays 66 6, Bhchr 259 10; 2. 
d9r;pfj sorbitio alicae (pottage) KwD"\V 
21021. 

i-l-ll aethericus AS 157 6. 

wjQ^jlJ triodium Cat Bod 292. 

^yltl (quid gr.?) lepra morbus quo Ha- 
drianus Laborabat Epiph 22 98. 31 W wO »a secunda litera alphaLeti Kxa, numei-us 2. ^^ ^'^ ' ^*? urceus lEg 14 3, ES 1 4S0B. 

ca in praep. de cujus usu v. N§248. EX 38 76. 

I i.^^a.s^ss,''^ gemitus (columbae) s^^\ EX 32 

l\U=>, l^ pl flvJLa/. 1. puteus Gn 21 19, ES | 32, 45 35. 

166E, 2 45fVeR136 9, IA2 210v.l30;| ' 

2. fovea (sepulcrum) Gn 37 35 (Hex). ' ^-^*^^^ impeditus est BA n. 1697, AS 

lUla Kays 105 4 i. q. 11^^ q. v. \ ^^^ ^\ (^^^ ^^^^ ^^g- P^° -;^-«^^')- 

i' i/ . ' ' AjuL^jjjia impeditio, remoratio BA n. 2274. I , „ . ■,.-,.., T^ _ -r^r^i « ^^*^ deliratus est, garrivit Cyr 371 13. 

•AJa malus fuit; displicuit Ex 5 23. ES 2 „ ^,. . .^Jr^^ -r.^„ .. 
oo^-ci XT- ,. mi». » , , , . jL^s^delmum AS2S2 4, B0 3l 82 11, EX 

381F, Nis 10 84, TB94 1, uX Kjils» dolui/^ ' ' 

' ' -^ ' 7o 85. ESJ 49 6. 

\L1 pauper <]> 25 16, ES 2 44r, am 3 142 5. 
3 jDaupertas Eccl 12 15 (cf. Bh ad 1.) II BAu. 2374. 
Uxs malusES2424F,Yit.Eabb 16821 etc. 
Ilo^ malignitas ER 124 1, ES 3 327B. 
\jl\^ scelus, peccatum TB 160 5. 

Elpe. 1. male se liabuit ES 1 43lC, dis- |4^ garrulusES 1276D, adv. AS329610. 
JL^ fertilis Bh de div. sap. 2 3. 

JJls^ (ar. Ji^) mulus Bhchr 317 19. ^>^^ clamavit, vocavit, provocavit Dt 22 

i(Hex), Act2l28, Afr252 6, EE137 11, 

JS in asd 102 9, seq. ^ mercedem reposcit 

lAin MSl 15 V. 105. 
plicuit Gn 21 u; 2.^ *;^ll taeduit me, ' ^^ ^ ^^^^^^ p^^ 3g ^^ j^ ^ ^gQ ^335^ 

dolui Gn 4 5, ES 1 40D, PsC 1 14 17. ! ^h ad Job 3 1 ; 2. i. q. \d^ q. v. Bhchr 
Af. male egit, peccavit Gn 19 7, ES 2 559 4 Ifj» ;mn rr«s? (uest. ^;^^^) vel 'js; ^.oiQul,,^ ad 
Caesarem provocavit Act 25 11, 12, .yi:i4^-> 65A, asd 2 22. 

Jijilijjo depravans ES 2 481A. 

IL^UI^ 1. peccatum dap 1 15; 5. facultas, ^^ ^^ confugio! am 3 100 18, apap 154 7. 

studmm nocendi glherm; 3. miseria Jes ^ontra G. Hoflfmann, qui ZDMG 32 754 

4 (^-ttexj. j pj-agp^ yyy propter esse contendit. vide 

U^ papa, pater KwD 29 20. ' . Xold. Pers. St. 2 (SB^^A '92) p. 46. 

Jkis^pers.UwpsittacusK^vDWl629etc. ^ ^'^^t^^^i^J^^^P^ 36^25, Kays 256 

■ ' ^ 23; 2. infirmus evasit AS 2 50 22, KwD 

Papal interj. taedii: vae! Bhgr 1 182 ! 21 15. 

1;^ infirmus AS 2 141 17. 

I^A^^ 1. retentus Kays 191 5; 2. infirums 

KwD 52 6. 
lLo;-c5^ infirmitas, macies EX 33 40. 
I^ai ruga (^iCiyi) EX 23 14. 
1^4^ EX 55 55, 1^.5^ BA u. 2243 propug- 
naculum, vallum (j*,yuJl). 

Etpe. 1. retentus est Kays 101 1; 2. in- 
firmus evasit KwD 52 4. 10, EN 75 84. 

interj. admirationis EN 75 85. JLoJ^. N-^^ AS 3 10 24, jjulaA^ Epiph 
17 83 «jb' Cat Bod420 7, pl. .mJalJ.N^-» Dion T 159 13 ,3i,3).io8T(y.ri, bibliotheca. 
1;^^ (pers. Lag GA 19 37) panther BB. (pers.LagGA2038) hortus BA2235. U;W oa 32 IL 0*3 JLa^i^Q^ saxa ingentia AS 2 138 3 cf. JLaia. 

t^ (N§360A) quod, quia. quoniam pass. 
seq. v«i^cum ES 1 254F, Atli 1 2 18,. igitur, 
ergo Bhchr 201 22 oio glherm, 

JjJL» i. q. li. na Eeg 7 5 25 (Hex) , Lc 1 6 6 
(Phil), Epiph 33 73. 

jJLa se effundit (flumen) Hoffraann Ausz. 

n. 627; am2 651 11 IJL^. 
rSfr^U perturbatus est lA 2 12 160, am 2 8S 
' 16^ kwD 2 18, ZDMG 40 439, 

?^ 1. garrivit ES2 467a, Eabb 22G 22, 

Ath 22 14; 2. finxit, commentus est BO 

2l66a9af. 
Etpe. pass. TB 102 10. 
Ur^ nugae, ineptiae ES 1 536C, Vit.Babb 

19413, Jul80 2l. 
flafp garritus am 3 378 2, 

' Pa. e. q. Pe AS 109 29. 

M^ » '!^ (pers. jjjljJb custos venti Fraenkel 
p. 54 n. 2) jo^H jj)jo IaJUI larcinia indusii 
EN 36 24, BA n. 2249. 

JLot^a (ar. ^3^1) Arabs desertum colens 
Bhchr 253 3' ad Act 6 15. 

"^^t^A^l^ iufirmus evasit(?) Zingerle Chrest 

410 V. 10, Eg a21 13 (Hex). 
ji^^ demens, insanus ES 1 521A, 540E, 
'bA n. 2251, ZDMC 29 648. 
jLlXo^ ope proclitici ^ o ; ■:& formatus Bhgr 

1 40u glherm. 

^Jk^?J^ (ar. ^^1^*31;) solanum melongena 
Bh ZDMG 40 439. 

y^ f^ ^ '^ (Paoi5Tr];DuCange 165) equus to- 
lutarius (pacer) Pel 1 25. 

»Ct^ 0. 1. dispersit BA 2258, separavit 
Geop 35 l; 2. exploravit, examinavit ES 
1 314D; 3. (Bai-th p. 24 n. 3 ex ass.-bab. 
hataku Jens.) refecit, reparavit 2Bg 1 2 T 
8 12, ES1545r, 2 431D. Ufa 1. reparatura 2Eg 12 6, ES 1 564F, 

JAES 127 3; 2. locus reparandus ES 1 

545F. 
JLaojja 1. Yvwpii^fov herm 151 13, examinator 

Ciorn. d. soc. as. it. 3 169 8, 189 3; 2. re- 

parator ES2 431E. 
Pa. 1. detexit, indicavit Joh 1 1 57, ES 1 

406D, Bal323lO; 2. symbolice reprae- 

sentavit ES 1 247F cf. Wisemann p. 19. 
Ji^j,:^ 1- detegens ES 1 107F; 2. interpres 

Jud5 9 = ES1313B. 
U?oi 1. revelatio ES 2 5A; 2. indicatio 

(iJLTivusi;) ThM 4 6. 
Etpa. detectus est Bal 324 11, apparuit 

Bhchr 522 5. 

Ju09aA (pers. cf. JL^o^) catinus Duv B 2 
10019, 102 15. 

>fa 0. (Barth p. 24) sparsit ES3 397a, 
dispersit EE 31 21, dap 23 29, inspersit 
ES3 37B, 382C. 
U'r^ dispersio ES 1 43E. 
llo;-p natura soluta (arenae) Kays 71 7. 
Etpe. dispersus est Mt 12 30. 
Pa. 1. dispersit, dissipavit Gn 1 1 9, EE 
106 11 ; ^. ebrium fecit (vinum) ES 1 56B. 
(jSoi dispersio Jer 15 7 (Hex), Ath 11 16, 

dap 26 24. 
iLol^ dispersio KwDW 192 6- 

Efpa. se dissipavit Gn 9 19, asd 65 11, 

)iA.>^t^ (p, hadisgdn Lag GA 20 40) genus 
hederae BB. 0V^0V^1.( anxius mansit, stupuit BO 3 1 

26Sbi7, EbMail0 221u. 
I^Q,«ii anxietas BA n. 2279. ^o^i. quievitAth338,Vit.Eabbl89l7; 

2. quietura se tenuit Jul 117 18, apap 329; 

3. desiit, cessavit Act2l32, Vit. Eabb 
177 21, aml 250 13. 

j)o>a quies, otium Afr 449 18. 

jLoia 1. quietus, remissus, pigerES3 588 A; 

^2. silens, mutus ES2 410F, JSTham v. Iloi^ e»:» 33 U*^ 313; 5. -('aXTjVOTa-o; sei'eBissimiis Hoff- 
mann Kircli 12 6; adv. clam Mt 1 19 (Cur), 
silenter ER 18 9, Guidi to 38 1. 
flo^^ 1. silentiurnES 1 G6E, ESZ 1672, 
Mc 4 39 (Phil) ; .2. serenitas Hoffmann 
Kircli, 78 28. 

Etpe. otiam nactus est, vacavit ES 2 
43 7C, BO 3 2 126 2, seq. ^ pacavit, pere- 
git (rem) Bhclir 133 4. 

Pa. sedavit ES 2 43 9a, Spic 43 22. ^ot2»ES3 61 4E,l.^vim-> PS. 

^C43 (pers. Lag GA 20 4l), planta EX 

24 42. 
IttMo^ h. niDna Job 40 15. Bh ad 1. et ad 

41 25: aliis locusta, aliis i. q. jLjl, aliis 

belua immanis ficta, aliis Satauas cf. ES 2 

ISB 

u8o^( luxit, splenduit Lv 13 38, 2i[cc 5 3, 

AS 3 22 26. 
j»«iaii albus Bhce 3 13 5. 
laot^ radius luminis Jul 49 8. 
I^juaota scabies {pimxjles, pustules) Lv 13 2, 

ES 1 243E, Kays 42 17. 

>o< ^ • glorificavit, praedicatione extulit 

2Cor 1012. 
Ij^ai gloria Jer 49 16, ER 107 8, Guidi 

to 19 49, superbia, ostentatio Yit Eabb 

188 4, ES2 85B. 
JJjdfa^* (N§ 130) gloriosus, jactator Sir 4 29, 

Eom 1 30, AS 1 68 7, am 2 309 11, dap 8 

22; adv. Vit. Babb 189 20. 
Ilai;e»=ub jactatio, superbia lEc 7 22, asd 29 

12, Joh Dar in MS 1 110 5. 
Ettaf. gloriatus est, jactavit, superbus 

fuit Eom 2 23, Afr 81 1, Jer 9 23 = ES 2 

1 1 9F, JohDar in MS 1 1 05 1 9. 
lift^a crepuscuhim Blicar 71 11. 
l;o^obscurus,tenebrosusESl 458F, Guidi 

to 37 16, Bhchr 96 26; adv. xaQ' uttototcwjiv 

glheriu. 
1^^ obscurus ES 1 462C. i;^ai crepuscuhim ES 3 SF, JSt 31 15, Joh 
Eph 408 19. 

^l^ (pei'^- ^r^. Liag. GA 21 43) pars, 
portio BAn. 2268. 

fc^ov^ (pers.»£»<5^) paradisus am 2 576 6. 

tova i. puduit eum, erubuit c. acc. pers. 

Gn 2 24, Eom 1 16, asd 55 12, dap 67 2; 

2. confusus, perturbatus est Corluy MP 

24 15, Bh ad Job 28 20. 
IK.^ pudefactus Jer 6 15, Ez 23 29 (Hex), 

ES2158F, Bal 314 15. 
\li6^ 1. pudor dap 64 15, DionT 134 2; 

2. confusio Corluy MP 13 7; 3. turpitudo, 

dedecus Hos 9 10, lCor 13 5. 
jiLlo^a pudicus Sir 26 15. 
llajUo43 pudicitia AS 170 13. 

Af. 1. pudefecit EE 351 11, Joseph 3 2 

1. 15 ; 2. pudefactus est AM 2 387 16. 

lojla upupa Phys 14 10. 

(K^ pupilla (oculi) Dt 32 lo, ES2 331B, 

AS3 43 9, B0 3i 568ai. 
JLi»d=^:» puellus ES 1 246A, AS 2 32 12, 

JohEph 257 4, Bhchr 110 21. 
JLxali et j.m=^^ id BA u. 2230. 

6 6 

l^xoda.a, xd. iJbs-iroiaja puella M"c 5 41 (Phil), 

Blichr 519 7. 
lijLSo\mQ->^ puella Bhgr 1 25 12. 
iLofflda^ pueritia Ge ZA 8 10 8. 
oioa 1. (poupwv) tumores EN33 47: 2. 

comp. voc. jUoa poupaXo; Duv B 2 48 16. 
JLlada Bhce 2 775 5, EN 48 91, pl. Ila=^ 

Joseph7 3, AS3 207 7. 
ll^oA Bhgr I 32u ( /323 GHoffinanuLCB 

'82 321) canales. 
JLLxa idBAn. 2360. t^ periit Efr. in Bhgr 1 97u. 
Pa. perdidit id. ib. 139 21. 
Uoa balbus, stultus BA n. 2276. 

o^oi» i. q. h. ^nS Gn 1 2. 

JL^aa(pers4;yj)catinusDuvB221 14, 2420. 

3 34 Uk/|LA JiJ<xa tumultus BA n. 2291. 

llo^iia 1. crotala (castanets) PsC 89 n. 3; 

2. calculi (men at draiigld) BAn. 2296. 
jyi^ auimus, mens Afr 295 9, ES 1 51 ID, 

Bal272 27. 

jjaa 1. pouXY] AS 3 2SS 3, Spic 41 lO, AM 2 
316 2 ; 5. poX/] effliivium Duv B 2 39 16. 

jlajs K-o pouXeuTr^piov iMcc 8 15. 

c^^Ql-tti (uest. ^'Q^^aa Bligr 4 4 5) ,%oXs'j- 
T-f;; Lc 23 50, Spic 38 2, Sch 267 6. 

^U4l-ai id Mc 15 43 (Phil). 

f;is.<xa (pwXo;) gleha TB 131 16. 

JL^o^ bubo, strix <]^ 102 7, KwD 58 5. jja^ PuvT) hordeum aqua perfusum Duv B 
2 5410. 

^a desiit, destitit Clr 104 11. 
JL>^ai negligentia TB 135 9 ^&>.>«A ]l;indesi- 
nenter TB 43 25. Ijoa byssus Ez 9 3, Lc 16 19, Afr 261 9, 
ES2 174B. JL^ol byssinus lEzr 3 6. jLjoi (NoldZDMG 29 650,Lag Sem 52— 56 
Low n. 41) cpX6[j.0(; verbascumBA n. 2310, 
Geop74 5, ZDMG 39 301 5. 

^■A* r» putrescunt Kaj-s 101 12, 102 4, BA 
2564. 

V^ 1. vastata, desolata est (terra) ES 1 
46D, 197B, met. de femina procos pel- 
lente ES 1 287E; 5. putrefactus est ES 3 
328D; 5. sq. ^ privatus est aliqua rc 
ECth 1 42 1. 4. 

Ut^ 1. terraincultaCh-906, JSThamv.203 ; 

"2. stultus Za 1 1 15, Afr 152 17, ES2304C, 
simplex 2Cor 1 1 6, JSt 5 10. 

lLot«ii 1. vastatio ES1312B; ;?. ruditas 
am 1 468 4. 

Uiul stultusB0 3i 149b27. 

6 

l^ (nest. l-jJi Bligr 4 4 5) incultusDt 21 4. 

Hos 12 12, am 2 595 16, Cyr 120 14. 
lv-i-3 ]■ sterilis, neglecta (terra) Hos 13 8 (airopou!X£vri cf. ZDMG 4, 208), Jer 2 31 
(Hex), ES-3 211E, AS 2 133 20, EN 
75 84; 2. haesitans d-opo'j[j.£vo; Act 2520 
(Phil). 

Af. vastavit Cj^r 376 29. 
iioaLl stupefactus est JSt87 7. 

%^ noctem peregit Gu 19 2, ES 1 42lC, 

Rabb212 9, Jull8l9. 
Af. efifecit ut noctem perageret ES 2 1 4B. 
iLaa 1. quies nocturna JS in MS 1 22 32; 

V hospitium ER 120 14, ES 2 127A, 

DionT 105 10. 
iLoa isjja hospitium Gn 42 27, JS in MS 1 

22 21, IMa J^ id. Js 10 29. 

JLJL(da poYjOsia auxiliiun am 3 298 16. 
vxo6^-.laa por,9oc adjutor ib. 311 2, 312 n. 6. 

\l^ Hebr6 835 «U KwD 31 9. pl. ItS ib. 
6 16 (pers. ^y\j cf. JLa-jo) falco. 

JLa rapuit, diripuit, spoliavit Jud 2 14, Yit. 

Eabb 187 15, IA1222 v. 382. 
IJojL^ rapax Jud 2 14, Vit Eabb 187 27. 
iLojoi^ rapacitas ES 2 24 lE. 

\i)l pl lijii Ex 25 9 (Hex, cf. Bh ZDMG 

29 503)praeda, spolia IMcc 5 22, Afr25 7, 

ES1483A. 
Iju» direptio lA 1 222 V. 382. 
JLj^o id ES 2 53A, Bhchr 4 22. 

Etpe. direptus est Judith 8 21, Afr 33 15, 

EE 1313, met. peracta est (nox) ESl 14F. 
Af. du'ipiendiun commisit ES 2 163a. 
Eltaf. i. arripuit Card 58 20; 2. direp- 

tus est Jer 51 8. 
too 1. surripuit, furatus est BhZDMG 40 

439; 2. aperuit (portam) Nis 13 19. 
Ito mamma.papilla PsC 226 16. am 3 352 13. 

Bhchr 122 8. 
Jjou» papilla jDarva BA n 2324. 

Ij'!» (ar. 3I)-JI) i^iiim^vius (doth-merchauf) Bli 
chr477 15. 

uujia illusit, irrisit seq. o "Jrt 2 16 (Cur) 
asd 57u. AMl 45 16. JLw|« 35 ^3 m«ii illusio, irrisio <]; 35 16, BO 2 233» 

4af. 
JLLia cpiXo-y.w-Tr,; glherm. 
{l«i>L&M iffuominia Alex G7 5. 

Etpa. illusus, irrisus est Mt 2 16, EE 

135 7, Alex7ll. 
JLwva ludibrium, ignominia, ES 1 408A, 

Corluy MP 27 4, JSTham v. 142. 

V^>:a discidit, laceravit Jer 5 6, dajD 63 23, 

Afr22 6, ESl 124B. 
ii.to 1. o'/p\}.i ]Vrt9l6, Clr47 21; 2. la- 
tehra (loop-liole) KwD G5 9; 3. foraraen 
0;orc) BhHel)r8 51 16. 
Etpe. disruijtus est Dan 14 26 (Hex). 
Pa. i. q. Pe. Jos 94, PsC 101 8, KwDW 
172 17. 

Etpa. 1. discissus est Prov 3 20, ES 1 7E ; 
2. perforatus est ES 2 9B. 
Jli.Jai 1. laceratio JS iu MS 1 71 v.384; 2. 
fissuraESl 190D. uDjLa sparsit ES 1 226A. 

Uto 1. gleba terrae ZDMG 27 594 v. 12; 

2. lapillus ES 1 276A, AS 4 91 16, AM 2 
325 5, pl. glarea (gravel) apap 11 U; 

3. ulcus, abscessus (?) ZDMG 39 298 45. 
Pa. disspersit Esther 3 8. 

jLojLA (pers. «jjLag. GA21 46) ariesparvus 

BB. 
iA.ll (pers. ^)lj Lag. GA 2 1 45) falco L\ iu 

ER 380 3, L\ 2 332 v. 1575, Arist 19 10. 
lAjai id PsC 14 11, BhZDMG 40 439. 
I^Ii (pers. jb^U) falconarius EN 22 86, 

BA2332, N§140. (»ia literae, diploma EN 7G 89, Cat AVright 
1338. liia oleum EN 7G89. 

6 .< ^A^a examinavit, scrutatus est Jer 6 27, ES 

1 126D, ERS3 4. 
jLi«i pxaminatio ES 1 129D, BO 2 1 7(iA, 

herm 64 34. K.jJu-u.aKa9 £;£Tot5TiX(Ji); AS 115 19. examinavit, scrutatus est <{; 26 2, ES 

2 548A, JS in asd92 2. 
Ijo^a 1. examinator Jer 6 27, ES 2 112F; 

2. xpiGifjLo; JS 102 15; 8. x^l. octo primi 

dies caniculares Ge ZA 8 23 3. 
l^j-£o probatus, electus Ath 29 2. ^ 17 31 

(Hex), adv. accurate BO 2 24a. 
IIo|a*o virtus viri spectati herm 64 35. 
^■^^ 1. examinatio ES 1 72A, am2 372u, 

Ath 319; 2. crisis (morbi) BhZDMG 40 

439. 
Etpe. examinatus est ER 103 5, probatus 

est AM2185. 1. festinavit lA. 1 298 78, Bal 298 18, 
circumivit IA2 2S0 v. 804 ; 5. agitavit BB 
239 14, excitavit (ignem oxaXsustv) Jouru. 
As. 7 8 444 n. 15 ; 3. examinavit Bhchr 
417 16, probavit Geop 88 15. 
Pa. scrutatus est Geop 69 23. 
Af.agitavit (av£Tapaq£v)Geop 46 24, 47 26. 
llu^ puber EN 12 39, BA 27 13 (sic 1.!). 
JL»**^ sinus EN 36 24. 
\kLti^ agitatio (xivrjSi;) Geop 85 29. 
]ui*.ai aera {weed, tare), 2Eg 19 26, BA 
n. 2283. 

K^-^ (pers. Lag. GA 21 47) anas Kays 

254 6. 
JL^ scintilla KwD 28 13, BA n. 2346. 
^L^ id. BA 1. 1. (ISwJJi» j;Z. lU^ (m. !) Lag G A 2 1 1 cadus, 
urceus EN 29 62, BO 3l 208b 4, ThMarg 
1201 11. 

Jl n .t. l^ (ar. 'f-^.) m. et /. cuciunis melo I;. 
Kays 221 3, 244 19. 

"^^ 1. periit ES 2 303B Corluy MP 
25 10; 2. cessavit, desiit JoliEph 130 8, 
Corluy MP 31 1, KwDW 206 3, Bh ad 
Job 5 2.3 ; 3. otiosus fuit Ex 5 17. 

Aj-^ 1. privatus aliqua re dap 54 9; 2, de- 

3* Hq:i4>-= 36 jij:^ Kuj^ sisteiis Jnl 48 23; 3. u^^^a^la curae milii 

est.curo sq. '^.Act 17 21 ; Gal 2 6, ZDMG 

39 259 8, JohEplil49 10; ^.«(Zu.diligenter 

AM 2 269 39, Cyrl3 25. 
iLo^jL^ cura, diligentia, studium asd 19 25, 

^0 2 355, EbMailO 175 8. 
'=. ^ cppovTiCsiv ZDMG 39 260 8. 
Ji^S opus caelatum lEeg 6 18, ES 1 459D, 

BAu. 3306. 
jL^^a 1. otium Ath ^ 8, ECth 3 2 26, Cyr 

6125; 5.negligentiaES310SC; 3. vani- 

tas dap 2 25, am 2 381 17. 'o aaojuV-epispYOi 

ZDMG 39 283 lO; 4. solutio ES 2 

285D. 
u,V V^Ll sq. V.^ curae mihi fuit, curavi 

Lc 10 34, asd 44 22, ES 3 3S9C, AM 2 

278 u. 
Pa. 1. cessare fecit, inhibuit (gladium) 

Bernst. Chr. 42 7, 62 4; 2. ahjecit lCor. 

13 11; 3. perdidit, delevit Guidi to 35 2, 
irritum fecit (foedus) Gn 17 14; 4. seq. ^ 
privavit aliqua re asd 59 6. 

Ji.N^.-;^io 1. qui perdit, delet Corhiy MP 8 11 ; 

;?. nomen accentus JBh 20 7. 
JJl^ inanis, vanus Mtl2 36, ES2 532E, 

Clr. ep. 44 7, pl. f. vanitates, nugae Act 

14 15, Bh ad Job 36 4, acZu. frustra dap 
73 22. 

JLi^a inutilis, inanis, irritus Mt 25 30, ES 
3 1S7A, JE Journ of s. 1. 10 2 18. 

JJ^'o^ solutio, abrogatio ES2 519B, EE 
3S23, Clr24 2. 

Etpa. finitus, abolitus est, cessavit Ez 6 6, 
lCorl3 8,lO. 

(I^.iQ.^a Teper-l/ vOr) pistaciapalaestina(L6\v 
n.44)Gnl4 6,Jos24 26(Hex),ES1307D, 
Jul 103 28. 

Jjo^ fructus pistaciac Gn 37 25, EN 49 17. 
BA 2354. 

,J^ concepit (utero) Gn 4 1, ES l 44 2F. 

Bal 300 16, Ath oV 8. 
IKx^ 1. gravida iThess 5 3, JSTham v. 

2^7. U.aA^ja (nisi uIqi.i.^.;% ^^~-) f?tatus concepti 

Jer 20 17. 
JL.^ conceptus ES 1 442F 'o J,...»pn caecus 

inde a teneris ESL 1 313 6. 
iLtti^Ia conceptio Afr 337 4, BO 3i 3 1 Ib m. 
Jl^ conceptio asd 24 10, AS 74 10, glherm, 
pl. graviditas, Gn 3 16, ES 1 36C. 
Af. gravidam fecitLv 18 21, KwD 55 13, 
Js in TliMarg 1 CLXVI 9. 

tflO^Jla paTOc^^O ikixox Epiph 4 48. 

U9Q.^.dkA biturea oaxpyov t?;; tcituo; resina 
AS4 38 27. 

JLLa (N§172a) consolatus est ^ 61 3, ZA 

10 2, ES2 300C, MSl 103 7. 
\U^ consolatio iMcc 1 2 9, Lc 2 25, EE 2 7 6, 

Jul 226 5. 
JUJ->«^ consolatorius Bhcar 99 17. 

Etpa. solatio affectus est Gn 16 2, Ath 

18 25, Vit Eabb 175 9, Jul 144 20. 

\\)^ i. q. Xl.t^ q. V. Duv B 2 26 4. 

|jd^^ toga lanea BA n. 2362 (em. '.9=71 
T(uv Jens.). 

«ADojyL^ pZ. piXXo;, billa, schedula JohEph 
94 4. 

yx^ Eom 14 10. asd 20 13, Jbol^ ES 3 356B, 
asd 110 2, jpZ. V^.^)^ Bhcar 67 16, /. prj[j.a 
tribunal. ^-^ jf. intelligentem fecit, docuit Job 32 8, 

Ign 209 17; 2, manifestum fecit, declaravit 

Job 6 24. 
JLaa intelligeutia, prudentia Ex 31 3, ES 2 

316B, EE 34 11, JS in MS 1 45 9. 
jLoa Jl; aTtOYVcujK; desperatio Joseijli 2 2. 
Etpa. intellexit, cognovit iSm 3 8, ES 2 

364C seq. ^\ik. animuni advertit ad asd 

8 3, ES1441G. 
Kxa, iJ-o, «xo inter XS251. 
JLii. K-ka xa |j.eTtoTra, frons iSm 17 49, Ap 

14 1, apap 40 17, AM 2 2S2u. {&ouVol ^>a3 37 /"«•'-> Ihdti^l. A^ Siscooot tiov 6o(i)v llt 22j 9 (Cur). 
J^l Xjls facies Hoffmann Ausz. n. 98. 

M*a (ass. fcfnw) lignum arboris J^l BA n. 

2366. 
{Kfc^ piscis ^i de quo vide deGoeje gl.gi". 

EN 43 84. 

iflDQ-o, ,m.~. ,3(0; i. vita AS 205 20; 2. vic- 
tus AS 3 2S2 15. (Kija-^, Ii.xa5 py;jja (Lag. GA 22 50. 
Fraenkel ZA 9 3) pl JJoixa^ (Eie 130 
6) urna AS 2 26 20, Joli Eph 74 15, Bhad 
Mt 57 23, Epiph 4 67, EX 39 83. 

(ft^^ 1. pl i^ (X§81) ovumES 1 248 A. 
lA 2 216 V. 243, BO 2 diss 140, testicukis 
KwDW 8 9, Thllarg 1 295 10, Bhchr 108 
pu ; 2. pl. \i^ fomix AS 3 208 9. 

Jil^.^dLa ovatus Kays 30 20. 

(lV-J> (Delitzsch Hebr. Lang. 22 sq.) pal- 

tium, arx Esth 1 5, Afr 83 8, ES 2 135E. 

am 3 6 1, JS in MS 2_57 v. 161. 
jibij^ (e gr. fjippo;) toga cucullata AS 2 

261 21, apap 80 19, Bhce 1 355 u cf. n 2, 

JAES 29 9, Eb Mai X 296 3i. 

\lk*=^ aUol. ^ cstr. \^ pl. IhJ^ (X§ 146) 
1. domus pass. ; 2. conclave JohEph 11614. 
Bhchr 239 24; 3. fa7uilia, partes, asscclae, 
Gn 7 1, Afr 323 4, Jul 24 9, Bhchr406 15; 

4. involucmm (arcus) LA. 2 278 v. 800 ; 

5. in re medica sedes e. g. sanguinis, phleg- 
matis glherm; 6. versus (ar. c*^^) Cat 
AVright 2 665b. 

]Jli] Kxa festum Epiphaniae BO 2 104a. 
lUijb^ atramentarium Bh ZDMG 40 439. 
jjaKaKjLa cpsXovrj? 2Tim 4 13. 

ixi, li>^BhZDMG40439 sella familiarica. 

uuo Ka3; v«"<»t Manichaei TB 124 26. 

Ij*j isjLs 1. temjilum ignis Hoffmann Ausz. 
311, pl. Ilovaj' i^ MAMQ 6 13; 5. ca- 
minus Blice 3 155 10, Cat^Vright 491a 30 
(sic ].!) i.vtt\N i^ sepukn-um apap 117 9. 

iKa^i^ \a3 It£(jI>v (ireop 17 15. 

\lij> Kas y.aXa;i.wv ib. 

J|^v Jojs stapia (stirrups) Bhchr 204 22. 

i.ij«do(V \jja imperium Eomanum Chr ed 
150 131. 

iioiwL» domuncula Esther 7 7. am 2 432 13, 
Bhchr 165 10. 

i.a&^3 domesticus, famiHaris, amicus dap 
47 24, Julll3 20, KwDW 128 2, Uit^ 
intra, domestice ESZ 1418, Ath 15 20. 

llaiJLL» famikaritas, amicitia ES 2 90E, 

KwDAV 126 10. 171 l; 2. i. q. ar. CLj 

nomen relationis Bhgr. 
u^jj» domesticum, familiarem fecit Mar 30 2, 

ESl 177A, Bhchr 139 12. 
u^j^U famiHariter usus est KwDW 60 12, 

etc. Bhchr 401 7. 

liL^ (cf. JLAal) gallina KwDW 330 12. A^ia flevit Jac 5 1, seq. '^ deflevit. 

JLia IsAri domus lugubris Gn 27 41, Sir 7 34, 

Jul42i4, 123 1. 
JLLia fletus dap 81 2, JS in MS 1 36 v. 81, 

Arist 9 8. 
IKL» id Gn 35 8, dap 15 8, Afr 143 19. 
i^oia nomeu accentus Merx 180 1. 

Pa. dejjloravit, lamentatus est Ez 8 14, 
ES 3 273E, Vit Eabb 207 6, AS 2 71 3. 
J-iI-^-)» nomen accentus JBh 18 11. 

Etpa. deploratus est am 2 8 14, Ari&t 
10 9, ThMarg 1 406 10. 
Af. eflfecit, ut fleret ES 1 256A. IjLoa a (p. Lag. Symmicta 1 34 92) pistillum 

EX 38 65, 70 19. 
jilaa incola Ex 1 2 19, EE 17 14, ES 2 243F, 

Bhchr 232 10. JtY»'^'^ (gr. i:'jcl;'?) EX 31 94, Jm->;. BA n. 2220, 2413 atramentariuin. 1 Vocabula cnm I^-fca composita,quae hicnon 
inveneris, sub initio vocis secundae quaere, sis. ;jo 38 J •>\\» kL^Q^^ ;.Aa maturus fuit Nis 29 122, 62 115. 
Ipa^ 1. primogenitus Lc 2 7, ER 88 16, MS 

1 42 V. 267; 5.-met. hostia BO 3 243b. 
Ilotaaa iDrimogenitura Grn25 36,Hebr 12 18, 

Afr 290 3, ES 1 4B. 
i-^ 1. primogenitus Gn 30 41, ES 2 322D; 

2. (imber) vernalis Za 10 1, Ath 49 2, ER 

322 25. 
Pa. 1. primus fuit ES 1 237F, seq. o,lol. 

primus ad eum venit BO 3 1 , 98 a 8 ; 5. coe- 

pit ES 2 36A ; s 3 J^ in Th Marg 1 CLXV 

6; 5. praecessit ES 2 407 A; 4. ;jia y>;j> 

anticipavit Nis 1 5 32 33 ; 5. primitias tribuit 

ES3 41F. 
1-^ primitiae Lv 2 14, ES1237F, ll-J^ 

fructus praematurus Js 28 4, ES 2 67C. 
Elpa. pro j)rimitiis oblatus est Lv 27 26. 

^A^a lapis magnus post portam positus 

BAn. 2419. 
JLjuida cameli parvi EN 4 1 34. 

^lKAa 1. textrix lA 2 186 v. 485, BA n. 

2422; .2. subtemen h. nh Js 38 12 (Hex). 

■" . ■* 
«ivjtoa ar, ^y^, camelus dromas Bactrianus 

KwDW 335 6, 339 12. 

''^m:^ 1. mixtus ES 2 72C; 5. confusus 

ES 1 139B, Nis 62 109, JSt 20 9, MS 1 

16v. 200; 3. malus, pravusBal272i8, adv. 

Jul 68 1 ; 4. frumentum ventilatum Js 30 

24 cf. Bh ad 1. 
llo>^confusio,permixtio ES 2 448F, JSt 

18 1. 
^^.ala perturbavit Gu 1 1 9, Afr 463 15, asd 

8 8, VitEabb 188 27. 
JUia^o^ confusio Nis 6 102, Bal 280 7, BO 1 

465b. 
Etpa. turbatus est Afr 463 19, Xis 37 58, 

DionT 68 8. JLI^ detritus, vetus Mc 2 21, am 1 19 14. 
Itolia vetustas Lv 1 3 55. 

6 6 

«^ ^ sine 2Eeg 1 3, dap 23 2, Vit Eabb 
167 25, ESl IIE. 

Etpe. 1. detritus est (xataTpiP^vai) herm 
34 4 6; 2. debilitatus, confectus est Js 
24 4, B0 3i 392bii. 

Pa. 1. detrivit, corrupit (vestem) ES 2 
440a; 2. putrefecit (carnem) Thi'en 3 4 
(Hex). 

Etpa. detritus est KwDW 403 2. 

cfiD<i=iV».<i:s poX,36; ZDMG 39 210. 
>mt^\-> paXpU cai'ceres, unde cursusinstadio 
proficiscebantur Cyr 110 21.- 

>)Jq^ (pers. jVy/) chalybs Kays 267 23. 

(i;:^PsCl57lO,JAESl32 4, li^A^am 
2 142 12, Gruidi to 42 19 (veredarius Perles 
Et. St. 114, Hoffmann Ausz.n. 196) cursor 
(letter-carrier). u^^ 1. detritus, obsoletus est Jos 9 13, 
EE 1 300C, 3 358B; 2. scnuit, consenuit 
Gn 18 12, ES 1 69 A, ThMarg 1 133 28; 
3. periit Bal 302 4. — ofXa (Barth p. 30)23erturbavit,obstupc- 
fecit Job24 17, ES 2 350F, Bhchr 508 23. 

j.^otl^ perturbator Jul 13 9. 

jL^^oa obstupefactio Ez30 4, ESllOlB, 
Bhcar, 128 l, pl mirabilia ESL 3 214 1. 
Etp. pertm-batus, territus est ES 1 368 A , 
Bal317i9, Bhcarl20 3. 

«.^^Al putrefactum est (lignum) Js lo -Ju. 

ES1228D, 2 lOE. 
iui. la^.X:xi limi oculi EN 32 23. 
^.^ia res ex ore procedens EN 76 94. 
Ilo A.S\-> caries ES 2 335C. 
l^j-^I\:a teredo {wood-worm) Pr 12 4, ES 2 

319D, PsC 219 18 (ass. haltitH Delitzsch 

Stud p. 82). 
JL^.^ ;^i<i\yi\^ ^yo EN 76 94. 
JL^!\3 lychnuchi genus EN 39 80. 
i^^oXo 1. quercus (Low n. 51) Gn 13 6, Jud 

4 ll^Hex), ES 2 24D: 2. vas forma glan- 

dis TliMarg 1353 19. 
j.:^il^ Ji:^'"ol\.3 yat|xaiop'j; ^jj^jUT EN 26 91. 
l'i\-i> — castanea (bjUjbli) EN 50 53. IfML u^q\a 39 UA-JLa lixl iL^nV-t 'palmulae immaturae (/-j) EN 
51 61. yddAa (var. N^^j^) cibus colorem fl 
efficiens Bhclir 253 11. avuni ;q^ praeligavit os dap 32 4, ES 1 242F, 
Bal 312 3, met silere fecit Mt 22 34 (Pliil). 

JifiN^ vinculum oris Js 37 29, Afr S2 19, ES 
2S1D, VitEabb 187 25. 

Etpe. 1. vinculo oris praeditus est ES 
2 72C; 2. obmutuit BO 3 i, 407 8. 

cflDQ^.N.ga pouXqxo; (greediness) Blichi 
Sl 12, EN32 32. JKa dap 2 26, YitEabb 174 6, JSt 38 17. 

w.i:^ Sind 24aim, Bhchr 207 4 ^^J|3 BO 2 

dissp. 133,ijZ. ,mtNS JSt 16 6. lldAa Clr 

76 35 balneum. 
m^ balnearius ES 3 XXXIII 42, Bh 

ZrarC 40 439. 

^♦aXaGuidito23v.l84l.^,.i\^q.v.(Xold.) 

JiflB^a (pXaiGo^PS) cruribus distortis labo- 

rans, BA n. 2467. 
JLtt^S-txa (jSwXo;) pilula Duv B 2 240 n. 3. 
)\.^>^\^ i. q. li^^o^ scintilla ES 1 4 7 1 C. JL^mN'^ (gr.? aut pers. c*iil>, i. q. jiJ^ cer- 
vical? Nold.) sellae genus JohEph 175 2, 
EN 40 1. 

<m^miS"^ JSt 716, ^«^^^v^ iMcc G 5i. 

Josepli 21 14, ESL 2 17 15 ballista. 
^^mS-v paXXiffxpa id ZDMG 29 92 13. 

^oiofiDjla ;^aXcja|xov Bhchr 205 7. 
^UoJJU, J mN^ ar. JUh balsaraum SB 97 
9 et n. 7. 

Vs^^^i oeta(N§170) i. devoravit Gn 41 7, 
dap972i,EE66i7, ES236GA;^. caesus, 
verberibus castigatus est, ES 3 42D, asd 
98 6, Arist 14 10, puuitus est Gn 19 ll; 
3. vulneratus est Lc 22 51, ES 1 514C, AS 3 209 21 ; 4. seq. jAmx>-> invidia exiir 

sit Bhce3 391 1. 
J^Xa tt. gr. assimilatio (literae) Bh ad Mt 

36 1. 
Il^s^ vortex ES 2 3S3C. 
Jb^tti^a 1. hamus Mt 17 27, lA 2 2 14. AS 3- 

38 16; .2. blennus (piscium genus) Geop 

1141. 
IJ^ol^ )>?. IK^ck^ cloaca EN 54 47, Bhchr 

195 3. 
KAa avidus KwDW 47 4, BA u. 2464. 
I^-^qN->^ guttur Bh ad Sir 7 11. 

Etpe. devoratus est Hebr 11 29, ES 1 

438E. 
Af. vulneravit Bhchr 136 25» >. i^ a c. suff. pl. aut seq. ^e sine Js 36 10, 
* Joh 1 3, Afr 172 7, EE 37 26, asd 28 15. 

yOJOtidjJlA venafranum (oleum) Geop 86 25. C^^ Ijrogerminavit, floruit Ez 7 10 = ES 2 

il2A, Cant 7 13 = MS 2 29 7, Mc 4 5. 
Af. protulit (sententiam) Wisemann 85 3, 

pronuntiavit (literam) BhadMt262, 38lO. 
Etpe. pronuntiata est (litera) Journ. as. 

2 19, 356n'4. 
I^ granum Duv B 2 100 4, 
lila prouuntiatio Bh ad Mt 14 5. 
l^ljojX^ scintilla Js 1 31, ES 2 23F, Sap 

Sal 2 2, Bhce 153 2. 

■ riS-> apparuit Bal 295 1, JS in MS 1 92 
26, Bhchr 85 13, splenduit AS 2 119 18, 
s. V4.superveuitJohEph371 10, Fab.324. 

U\^ subito Bhchr 118 19. 

Jj^ i. n. JLxala q. v. BA n. 2478. 

JLojlb desertum, solitudo Nis 3 99. 

Pa. 1. excitavit, incitavit Jul 77 6, 105 5; 
2. sq. "^s*. videre fecit Bh. de div. sap 14 6. 

JjaX.aa splendor am 2 102 13. 

jaLs-J^ EN 50 56, Jn.\-> (BA, PS) feruki 
coramunis. 

Etpa. affectus est (dolore) :\rS 1 36 84 
(desiderio), MS 146 19. holS^ 40 >^w * t K p^ f ^ l\a^^ (skr. vdidurija Lag GA 22 48 
vel potius pal. veluriya Franke ZDMG 
47 600) beryllus i. q. li. Dnfe^^Gu 2 12, Ex 
25 7; 28 9, 35 927, 39 6 13. 

*i^>A contendit, certatus, praedatus est BA 

n. 2479. 
Jv»\-> fures, latrones Joh Epli 1 24 11, 1 89 22. 

Jl <v>y>r>^ Pa)|j.6; ara i. q. li. n»3 2Par 14 3, 
31 1, cf. ZDMG 3 391 (Berastein). 

}xa j;L xoJiiJLa Card 45 8, aajJL5 BO 3 1 
256b, balneum ara 3 27 3, BO 1 352 10. 
Geop 117 20. 

Jbua i. aedificavit, exstruxit; 2. seq. ^ai- tt. 

gr. construxit ET 14 14. 
JEa (ar. ,1^^) tt. gr. indeclinabilis ET 5 19. 
JLLLa aedificatio Eb Mai 10 242 6. 
i-aj^ arcbitectus lEzr 6 4, Act 4 11 (Pbil). 
Jika 1. aedificium Cbr ed 1163, ES 2 273A ; 

2. met. aedificatio AS 2 251 7, 1 Cor 14 3 

(Phil). 
Etpe. aedificatus estZa 8 9, ES 2 494E, 

Chr ed 146 26, met. AS 2 243 15. 
Pa. aedificavit Sir 48 17, asd 11213, Jul 

125 27, lAl 148 V. 1503; me^. (de anima) 

lCor 10 23, Vit. Rabb 200 3, AS 2 219 10. 
iUia^ aedituus(?) JSAbb 82 563. 
JLiia architectus Mc 12 10, Afr 10 9, ES 1 

457A. 
Ilalia aedificatio ES 2 551 A, TB 70 21. 
Etpa.aedificatusestJs5l7;w2eMCorl4i7. 

^asda-Ladjda pestilentia Bhchr 80 23, 

\U^ pl. VU^ f. Bhchr 294 2, xoova=» ZDMG 

29 92 5 (jjivoov orig. germ.) sigiium, vexil- 
lum Joh Eph 343 17. 

i.cdJ1 f) . > 1 V ^ [jivoixe;, viudices Cat AVright 
2 560a. 

ILoiJLe u,a.»pa3 (p. j3«>-*i) gJobus, pila Bhchr 

223 21. 
UrA3 pila Duv B 2 24 pu. jiojB^aa pilula ib 30 4. 
J-o,jLaJo fonna jjilae ib 30 3. I^Q^ (pers. )ixi) 1. praefectus regionis am 
2 208 18, BA n. 2300; 2. pes lychnuclii 
BA n. 2301. v^LLs h. -^532 Ez 27 16 (Hex). v^*a±a (pers. Lag GA 22 49) viola EX 
35 1. 49 26. JLao*^ (bancus? PS) fornix EN 54 39, BA 
n. 429. \\.1A (balnearia vestis?) lodix feralis [pall) 
EE140 22. 

Jiaa^ contemjisit, despexit seq. >a Jer 31 32, 

Afr20l7, seq. '^i.ERllS^. 
JLoiaia contemi)tio ThMarg 1 300 1. 
J.ixft3 despiciens (neglectful) asd 19 7. 
liixfta contemptio ES 1 455D, Nis 20 14, 

asd 23 24. 
Etpe. contemptus est Ath40 5, Cyr 114 12. 
Af. 1. s. o neglexit PsC 95 6, Cyr 84 9; 

2. s. ^ contempsit lA 1 140 v. 1312. 
llai>m->^ contemptio Ath 2l^ 14. 

<tT>-> n p i a 1. fregit EE, 4 27 ; 5. laceravit Bal 

292 25, JS iuMSl 70 V. 356. 
U^kra^ 1. fissura ES 2 464 A; 2. dilace- 

ratio, miseria Nis 3 85, 6 3, OM 212 18. 
Etpa. 1. fractus est asd 98 11 ; 2. dihi- 

ceratus est ES 1 514B, Nis 57 117 120, 

Jul 57 3. 

JL^^na (e l;^! -f J^ NS141) pl. lUi:^a 
(N§ 79a), 1. pulvinar Mc 4 38, ES 1 blD, 
AS 2 199 18; 2. nummus argenteus = 700 
Ijoj Bchr 414 2, aureus =700, jLoKA ib. 
1 1 ; summa 700 aureorum Hoffmann Ausz. 
n. 841. 

^ 1 * ^ fmJLa vestinum (? oleum PS) Geop 

80 26. 
.mxi^roJ.a basaltes Duv B 2 245 n. 4. JLcQ^ ent 41 tiXmn JLoQ.^jai:s (pers.) lagena Duv B 2 i 1 -t cf. 
JLao^.m->. 

{ ; * ^nn''» vestiarius JohEph 1141. 
^;,*^ m.^ vestiarium ib 32S 23. 

^t ^m oa pc(3T£pvov lectica Joh Eph 
165 23, 

> fr> . N;(T> J[a IBasiXsT; reges Lc 21 12 (Phil). 
J *\rn-^ ^aaiXv.r/. regnum ThMarg 1 138 16, 

BB 408. 
JnAm-t Joseph 7 l, Chr ed 153 15, Alex IS 

15, BA n. 2515, p^. ^gponAm-^ JSt 25 16, 

JohEph 335 2, j»J_<iAibl^ Bhce 1 359 7, 

paaiXixT) (colonnades). 
v^nAm-^ ^aaiXixov regius ani 3 113 14. 

)Q-t^a 1. gavisus est seq. c» aliqua re Ap 

1 1 10, Lc 15 32 (Cur), EaLb 235 1 ; ,2. ju- 

cundus fuit, placuit Jer 31 26. 
Jjoxaa 1. suavitas EE. 36 9; 2. gaudium JE 

in Journ. of s. 1. 10 24 6 ; 3. convivium Bal 

3012. 
i^oxa:» pl. UmS lEg 9 25, ZDilG 39 254 1. 

Jl^m^ B0 3i 239a5, Jjdiora^, ES3 277E 

DionT 78 12 odor. 
l*^m-^ odoratus Cant 8 2 (Hex). 
tUtYim;^ thus ThATarg 1 235 11. 
Jjodraa conviva Thllarg 1 401 22. 
Jjoma myropola Ex 30 25 (Hex), ESL 1 

317 1, IA2 66 V. 109. 
JiQ^m^ 1. dulcis, suavis Ez 20 41, ES 1 lOF, 

CorluyMP 36 10; 2. corais, benevolus adv. 

Vit. Eabb 172 24. 
tlayiim^ comitas Bal 304 6. 
Jjcama 1. Sf/U-Tixo^ Eie 5 19; 5. jucunditas, 

vita lauta ES 2 542E. 
Jjittoai. suavitas, jucunditasJEhl6l6,AM 

2 S6 38; 2. gaudium, laetitia dap 90 12, 

Ath 19 23. 
Etpa. gavisus, delectatus est iMcc 12 12, 

Lc 15 24(Cur), EE30 12, BO 2 179b6. 
Af. 1. suavem fecit (odorem) Sir24 15; 

2. gaudio afifecit Apoc Bar 56 (ed. Cer 

151bl2). ^ ci , 1 .> rr> JLa genus olei Geop 80 26. « m . nn^ Ex 26 19 (Hex), PsC 67 8, .mrmla 
Cant 5 15 (Hex), MS 2 25 4 past;, basis. ' 

t-CCis 0. (ar. yj^) 1. seq. '^^ contempsit, 

despexit Gn 25 34, Ath 42 18, ES 1 79F. 

2. seq. acc. reprobavit, redarguit ES 3 

77C, JS in asd 93 24. 
I^ humilitas ES 3 266D. 
{rj.^3 pollutus, vitiatus JSTham v. 320. 
K>/jji.ma negligenter ES 2 532C. 
l|o;-Lma vilitas Vit. Eabb 160 3. 
Jj-xooA contemptio ESZ 191. 
l-^efta uvae immaturae, acei-bae (Low n. 65), 

Jer 31 29 30, Ez 18 2, Geop 38 19. 
Pa. seq. acc. 1. contempsit asd 76 10, JS 

ib 99 14; 2. refellit ES 3 92 A. 
J>Vm-^V) xatacppovrj-Y)^ Act 13 41, Hab 1 3 

(Hex). 
Hoj-, rr\.-y\» contemptio Vit. Eabb 173 4. 
Etpa. contemptus est ES 1 163B, Vit. 

Eabb 173 16. 

^k°^ '«• P^- ^r^ et J»;^ (^''§74, ar. yAj) 

caro Gn 2 21, Ap 19 18, ES 1 521E, dap 

34 25, PsC 139 9. 
iL-^ma /. (N p. 47 n. 3) pelles, coria ES 2 

3 1 7 A SB 1 1 5 2, cames Bhchr 245 22. 
Jio; m-^ frustum carnis KwDW 308 5. 
Ji^jBBLa corj)oreus (fleshly, carnal) Eom 7 15 

(Phil), ES 2 3D. 
Ul^ idESl 119C, ISSF, L12 192 v. 

623, Cyr231 18. 
'fxa^ incaruavit AS 3 295 5. 

Etpa. incarnatus est AS 3 294 26, Cyr 

111 15, Bhad ^ p. 218 22. 
Iloi, m->\vb incarnatio ES 1 17SD. 

IJJ^^ooa (pers. ^^\sJf) hortus JAES 126u. 

JLoo^smo (pers. yu-j Lag (lA 22 50) vas 
figilinum parvum BB, cf. JLoo^m-t. 

ti^ m'^ (pers. /^) pars postica, aversa ;K i^-v 42 Jos 82, Ez 41 15, Ap 1 10, hinc praep. 
■,Kra^ post, Phil 3 14, ES t 251 B, 

ijJsxctaX, ^ei retroversus est <]^ 1113, asd 

9 7. 49 7. 

;^ retrorsum Gn 9 23, AS 4 77 10. Kays 2S 6. JLoyKm^ (pers. Lag GA 23 51 cf. Blau 
ZDMG 23 2G9) pars ornameuti sponsae 
BB. Ih^ bullae BA n. 2532. k^ 1. quaesivit, appetiit, studuit, lCor 

1 3 5, Ath 2 1 21 , ap NT 1 6 8 ; 5. petiit, pre- 

catus est seq. ^ Gn 19 2, Joh 14 16, EE 

123 22. 
\h^ (de pl. N§78) 1. quaesitio Clr 155 2, 

Alex 9,4; 2. disquisitio ER 28 4; 3. postu- 

latio dap 103 l; 4. disputatio ZDMG 29 

90 3. 
Ila^ petitio, sui^plicatio Ex 32 31, Chr ed 

'l55 8, ES1506B. 

JLiiLoi.^ more precantis BO 3 2 687 14. 
JU^ 1. deprecator ES 3 345E, asd50 26; 

2. qui quaerit, appetit ThMarg 1 146 14. 
Etpe. 1. quaesitus est JSt 1 1 5, Joh Eph 

355 25, Vit. Rabb 181 20; 5. ab eo petitum 

est Guidi to 37 3. 
loo» j:j.aio» res postulabat, opus erat dap 56 

21, ESl 137F, ER77 27. 
Iloiis^^&oo TTpopXi^ixaTa glherm. 

lU^ remotus Bal 291 11. 

♦ 

ti^li.removitES2253A; 2. discessit, abiit 

Lc 20 9, Bal 304 25, JSt 64 15. 
1^:^ remotus ES 1 82 A, ER 7S 20, asd 

35 4. 

lo^ crines (camelorum) Mt 3 4 (Cur), BA 
n. 2533. 

^^>^ a et (N§169) 1. calcavit Ath 10 
24, Jul 119 28; 2. calcitravit Dt 32 15, 
ES 1 287A, EE 6 17. 

IK^o^ calcatio AS 178 2, Bhchr251 12. 

Ik^a^ id Rechtsb 60 7. Pa. = Pe. 1. am 1 224 17, AM 2 192 28, 

Bhce 1 85 15; 5. Act 9 4. Cyr 314 22. 

y^ pedibus contrivit AM 2 295 28. 
JLaj^ foedus turpis (vox) BA n. 2541. 
Etpe. contusus est CBV 3 407, Joh Eph 
116 11. 

^*^^ 1. immatura fuit (uva) ER 144 23; 

2. uubilis fuit Nis 7021 ; 3. inmatrimoniuni 

duxit Js 62 5. 
I^\,tt^ 1. immaturae (uvae) ES 1 56A, 

6 6 6 ^ / ' 

Geop 34 2; immaturum (frumentum) ES 

1 313A; 3. mustum ts^irn Js 65 8 (Hex). 
IK\*N"> marita Gal 4 27, ES 1 384E, ER S 9. 
lloiL^a vita matrimonialis ES 3 5S2E. 

' E(pe. nupsit Js 62 4, ES 3 227 A, lA. 2 

112 81, Bhcar 1614. 
]lijs dominus, maritus Gn 3 6, Rom 7 2, JS 

6 >^ ' ' ' 

in ER409 7, Bhchr 136u. 
lla\\-> matrimoniura Eb Mai 10 22 7u. 
i^^,Ns-t(N§141ex ass.teZ dahdhi calumnia- 

tor Jensen, Meissner cf. Winckler diss. 

thes. 6) hostis, inimicus Lc 8 12, ER 36 

23, MS2 66 1. 
Itk^t^^^NN^ inimica Mich 7 8 (Hex), am 2 

U6 13. 
ioH^,\N-> inimice ER 36 15. 
IU^^.Nn-* inimicitia Gn 3 15, Afr 182 2, asd 

111 20. 
.->-»,.\s->l| inimice egit ^ 3 1 40 (Hex). 
%t$!^ adversarius Mt 5 25 , Rechtsb 1 9 23, 

Bhchr 396 6. 
]iu; ^ji».^ adversaria Jer 51 36 (Hex). 
v^i.'.\'s.all certavit (dvTioixeto) Jud 6 31 (Hex). 
Ii;\^a adversarius, hostis ES 1 397D, Bh 

ad Job 41 25. 
JLaXib ^^.ij» consiliarius Sir 37 11. 
l;->.\ s-> et :^;H\.\-> h. nna '?»3 Jud 8 33, 

9 4 (Hex). 
yiA:^ h. Xx^hv-l Jud 8 33 (Hex). ^a^ coutudit Kays 137 3, ThMarg 1344 8. 

Pa. concussit (ffuveu K dpa$£ v) Lc 942 (Cur) , 

Mc 1 26(Phil), ES 2465B, .TohEph 177 23. ;^ 43 Ku» 03 Etpa. 1. contiTSUS est am 1197 7, JoliEpli 

116 11 (sicl!); 2. IxuXiexose volutavitMc 

9 20, BAn. 2552,7005. 
V^ efiFervuit ES 2 439^. 

Pa. (Barth p 15) 1. racemavit, collegitLv 

19 10, lA 2 1S2 V. 432, BO 1 217a; 2. 

removit Dt 1 9 19,ES 1 280B, ER 125 1, lA 

2 1 92 V. 650 ; 3. perlustravit Joh Eph 80 1. 
?j:^fta racematio Js 17 6, Jer 49 9 (Hex), 

ES 1 2S2A. 
Etpa. 1. racematus est Jer 6 9, ES2 2 ID, 

ZDMGr 27 580 V. 301 ; 5. perlustratus est 

Joli Eph 79 22. 
I;ft±a stercus AS 477 9, Geop 4 24, Duv B 

'2 386. 
l-^j^ sg. /., pl. f. et m. (N § S7) brutum, 

jumentum Gu 1 24, ER 39 11, lA 2 232 

V. 235, apap 238, Bce 3 69 11. 
i^j^ ferus, immitis ES 2 463F. 
JUil;4S-> id. Bh ad <{^ 157 93, acZy. Guidi chr. 

12pu. 
U^^i^ (Barth p. 5) ferus Ez 21 36, ES 1 

'238B, adv. }s^\-r^-r^ JS in ER 396 2i. 
lU^^ feritas TB 83 18. 
llJ^^ilid. ES1354F. 
'■>^^_ ferus, furens fuit ES 1 54 lE (sic 1!), 

Kays 230 2, Bhchr 304 20, Journ. As. 7 

8 473 n. 103. 

C^^^ 1. improvisoinvasit, oppressit aliquem 

Job 3 4, 15 24; 2. timuit AS 3 198 18. 
11^.^ imj^^etus, invasio, oppressio Job 6 4. 
Af. perturbavit, terruit Job 7 14, ES2 7A. 

^ O t a^^ pacpixo; tintorialis Duv B 2 57 7. 
^aia:i*.K3aa poucp9aX|j.ov planta EN 24 4i, 
BA 2308. 

ja l^fjpavOy) (faiUed) Lc 8 6 (Cur). 
Etpa. debilitatus est ES 1 49 IB. 
Ij.j3 debilis, macer JS 72 14, Bh ZDMG 

46440,EN 1126. 
lloj*|a debilitas Hebr 4 209u. 

(jia perquisivit, examinavit, scrutatusestGn 
44 11, Ath52 2, Kabb 220 18, Jul 179 3. i-o/ perscrutator Js 23 13, ES 1 275F, lA 
\n MS 1 14 v. 60. 

Il|3 examinatio Afr 24 8, ES 1 17 lA, Cyr 
163 7. 
Etpe. examinatus est EB, 41 13. 
jLjsioib j^erscrutabilis ES 3 176A. 

Pa. 1. perquisivit ES 1 99E; 2. denu- 
davit Joel 1 7 (Hex). 

JJjS allium, cepa (Low n. 54), Nm 115, Afr 
312 2, ES1296D, AS 4 65 24, Geop 1 1 1 2. 

»J3 (Barth p. 1) a et o (N§170) 1. intr. 
minutus est, defecit EE, 64 9, Bh ad Job 
14 19; 2. tr. detraxit, subtraxit Nm 1117, 
Afr 1018, ER21 15. 

Ijp JJ ne miuimum quidem Bhcar 52 15. 

;-ja parvus, exiguus Gn 41 19, i)l. pauci 
dap 78 4, Bhchr 347 8; Vi:^ ;_j3 parum 
abfuit, paene ESZ 2 39 4, Joh Eph 254 5, 
Bhchr 210 8; ,fX3vl ^o- 'a deductis XL 
diebus Joh Eph 320 22. 

Ho^>p paucitas dap 73 19. 

Pa. 1- minuit, deminuit «{/ 89 46, asd 19 2 ; 
2. minus fecit, praestitit 2Cor 11 5, 12 11, 
omisit, neglexit Dt 4 2, BO 2 233 b 22 
destitit, discessit Jud 2 19. 

Uisi assecla ESL 3 657 15. 

?f]a3 1. deminutio, defectus ES 1 125E, 2 
451A; 2. crimen, scelus ES 3 337D. 

JJ;o|3 crimen, scelus ES 1 512A". 

Etpa. deminutus est Gn 11 6, Cyr 21 3. 
Af. defecit 2Cor 8 15 (Phil). |Aa culex ES 2 319D, lA 2 220 v. 336, 
JulXVII15, JohEpli71io. Ja^( comsumj^sit ES 3 107D, maceravit lA 

2 320v. 1435. 
A.A-» putridus Sap Sall4 1, ES 1 390A, Bh 

de div. sap. 37 7. 

JLiia exploravit, probavit ES 1 518F, JS in 

asd 88 2. 
]i;.i>a examiuatio TB 59 9, Geop 11 5. 
)LLa«^ id. ES 2 468A, AS 61 ii, am 2279 i. i^OAA 44 ho. '^ l^iuix^ Ij.6vi,xo^ JS 92 21, cf. /iDMGl 25 285. 
Etpa. -Z. intuituS; contemplatus est, spec- 

tavit, animadvertit seq. o Gn 24 21, ES 

2 87C, Bal 294 19, am 3 575 1;,?. exami- 

iiatus est Gu 42 16, 
PJ»^ 1. examinatio Eom 5 4, Atli 30 7, EK 

36 25 ; 5. probatio, demonstratio C^-r 1 1 1 20. 

^>>Q.^j:ia AS 2 268 13, 1. f;;<4-a9 pectorale 
(Nold.). 

jjlxjcua 1. (paxXov) clava EN 41 27; 2. pocu- 
lum DuvB2 261 n. 2. 

^,^\jDQ:a pouxeXXatov buccellatum (.soZ- 
diers' hread) JSt 52 20. 

ljl*3aa EN 41 29, KwD 25 2 (cf. ZDMG 
30 763), Nis 26 32, AS 61 li 16, Pl. jiA«i=> 
TAl 296 30 (sicl.!) .mivixiaFsC 134u.4, 
["jouyava bucina (trumpet) FraenkenVZKM 
7 33. 

t-O-a 0. 1. i^erquisivit JE Jouru. of s. 1. 10 
16 6, Bhchr 325 4; 2. perforavit KwDAV 
58 12. 
Pa. id. Bhchr 177 7. 
Etpa. pass. ib. 177 5, car. 159 9. 

I^ /. pl. ?-<ji3 (Bhchr 218 6, Kays 96 6), 
ll-^j:ia(Kays 682) N§84 grex 1. boiun, sae- 
pissime Js 30 24, ES16SE, ER93 23: 
2. simiarum KwD 28 12; 3. suumMt 8 30, 
Cyr 52 18; 4. daemonum Cyr 54 30. 

IfjL» bubulcus, armentarlus Bhchr 144 23. |jL*i)a;^ pugio lAES 92 12. 

(va 1. campus Mt 3 4, ES 2 260F, ER 1 16 

16; 2. externum, externa species Mt 23 25, 

Afr 307 2. 
;ja:^ extra, foras ES 2 355C, ;^\. ^ foris 

Gn 6 14, Vit Eabb 167 11, ^ ;j^ extra. 

praeter, nisi ES 2 60D, MS 2 69 24. 
l^r^ 1. agrestis Bh ad Job 41 25; 5.exterior, 

externus Ez 46 20, Lc 8 10 (Ciir), ES 1 

402B; 3. exterus, adventicius ES 1 4 1 5F; 

4. profanus Bhce 1 99 17. ICU externe ES 3 5SF. 

ll«iiL3 exteriora Nis 9 38, JSt 21 7. lA 2192 

V. 624. 
-fAio seq. ^ 1. remotus AS3259 15; 2. liber 

ilAMQ 16 11 ; 3. destitutus KwDW 20G6. 
^r^U^ 1. exiit, prodiit J8 in MS 2 158 v. 

1264 ; 2. exclusus est ES 2 344D. 
JLII^ externus MS 1 2 19, adv. ES 2 354E. 
li^r^pl. li^if (e *barrjdtd N§ 2 lC) via Pr 4 

26, 3Mcc 1 20, Lc 14 21, ON 71 5. 
l^iP simplex, imperitus <]< 73 1, ER 46 12, 

JS in asd 96u. 
lif^i^^P simi^licitas Act 2 46, ES 2 43SF. 

l^, '^pl jip (N§146) 1. filius pass.; 2. 

pullus MAMQ 5 6; 3. penis Sind 21 14. 
f^[ -^ daemon lunatici Mt 1 7 15, Add 3 22, 

'DuvB2 46 10. 
Ij^l ;^; lunaticus Mt424, am 2 268 14, apap 

39 9.' 

Ir^ir^ terebra (fabri lignarii) »^, EN 30 68. 
|]^t^;^ sinapis (Low p. 383), am 2 265 3, 

MS 212 16, Geop 98 8. 
jAjoj •r^ (Lag Mitt 417) postilcua (crupper), 

EN 40 7. 
JL^vj lUa radii (arm ^neces) P.sC 172 5. 
«i; ;^iterumMar6G8,aml489 9, KwD533. 
\SrX> v» i. q. h. ]^n Ex 28 4 (Hex). 
jjoft.. ;^ vel o»!«a- ;^ eodem die JSt 91 5, ES 

1 222D. 
jLLa ;.» T:epiCio|xa Geop 90 22. 
lils L3 consubstantialis Bhce 1 105 13. 
J-^v '^ (Lag Mitt 4 17) lorum pectoris BA 

2612. 
JnN^a ;a consiliarius am 3 283 16. 
Ijjki ;^ coujux AS 4 71 20; i*i ;.» homo pass. 
(•JV^U homo factus est JS in ES 1 182E. 

Ath 50 6, AS 66 9. 
Ilai«j;^is^ iucarnatio ES 1 529D, AS 3 
'l39i6, B0 2 19b. 
jA\s 'y=t laicus am 1 366 2. 
l^aiL \^ conjux AS 4 71 20. 
JLva; 'y=i digiti tegumentum EN 39 89. 
l;ot 'y^ (Lag Mitt 4 17j torques Job 15 27 JL»;^ 45 JLaJj;^ (Hex), Bhclir257 20, EX36 24, BA d. 

2627. 
]La 'r^i secuDcliim eandern melodiam BO 1 SO. 

ad modum Nis 2 inscr. 
Ijii ^ 1. consciens mysteriiES 1 44SB, asd 

4611; 2. symbolum Nis 32 69. 
li«A -^ (Lag ilitt 3 20, 4 17) murus parvus 

praestructus Js 26 1, Tliren 2 8 (Hex), ES 

2 62C, ER10 21, Jul25i4. 
cKx» 'rs^ statim MS 2 69 14. 
]i6;^ filiolus HoiFmann Ausz. n. 901 , Kw 

DW236 4. 
iidj6;.2t id. se iu Palaestina audisse refert 

Bhgrl66n. 
Ilo^ filium esse (sonshijj) Spic 32 6, ES 1 

487A,Schl08l4,JohDarinMS1109ii. 
is^JLilU^ sonshiphj Hoffmann Ausz. n. 514. 
llajlo;a i. q. Ilo;^ Bh ad Rom 8 19. 
;;a^l adoptavit Card 9S 20. 

Etlaf. pass. BA n. 6971. 
ll;^jyZ. lUii (N§ 146) i. filiapass.; 2. ovum 

D^t 22 6, Afr 238 21, ES 2 130C, Sch 4 4. 
jTvl isir» ulcera in auribus EX 32 25, BA n. 

2501. 
JLcol iJii baccae myrti Geop 109 29. 
\\'^ — grando (Jiail-stones) apap 146 10. 
Ija^' — ovuyo; -r/.Vjz^ (pyi"'' ouchina) Geop 

16 7. 
JL^ — ulcera, pustulae EN 33 43, BA n. 

2503. 
Jijiy li^ guttur EN 9 66, BA n. 2643. 
JJ.A 1;^ 1. vox, verbum, vocabulum; 2. lingua 

CatVright 1 336 b. 8. 
Ji^lpi verbalis Bh gr. 1 2 15, ad Mt IS 4. 

liA creavit Gn 1 1, dap 9 23 etc. 

IZi-J, creator ER 80 10, Corluy MI' 13 9, 

Arist. 4 22. 
iLoiov^ creatio ES 1 25B, ER 80 13. 
JLlio;^ creatorius ES 1 130r. 
iK-fP 1. creatio, genesis ES 1 12SA; 2. rcs 

creata, mundus, llc 16 15, JS in MS 1 71 

397, pl. I^J-^ creaturae Bom 1 25, ES 1 

368E, Arist. 4 22. Etpe. creatus est Gn 2 4, ER 39 14. 

ltaL;.3ioi creatio SB 4 10 etc. 

lt6;3i;?.lU53(N§77LagGGA'71p. 109S), 
scobs (saw-diisf) JE gr. 83 5, BA n. 2594. 

l^i^ pl. liovda (cf. aethiop. her Nold. Pers. 
St. 2 SbVa 1892, p. 40) stragulum juu- 
ceum (rushmat) EN 37 51, ON 89 2. jLV^i>^ vas ligneum BA n. 2577. • ^ JL^V^ pap^3apo; barbarus Col3ll, asd 
35 4, ECth5 2S 1. 41. 

JL^oa burgus (Nold. ZDMG 29 426 n. 1) 
turris AS 2 380 24, Bhchr 1525, JARS 
142u, Cat Par 19a apu. 

ij;ja grando Ap 1 6 21, Afr 283 6, ES i 1 ISC, 
Bhchr 293 3. 

Ij;^ 1. fuscus, lividus (de veste) iRg 22 10, 
JE in ES 1 515 10; 2. maculatus, varius 
(de ovibus) Gn 31 10, BA n. 25S2. 

jojJLa ar. J^^l; nitrura Duv B 2 101 17 19. 

liO^Vi:^ (poupowv, burdo Hoifmann glherm, 
deto. vocis *bardd e bab. ma Jens), i.mu- 
lus Ez27 14 (Hex), Rabb 213 5, Joh Eph 
203 13, Bhchr 63 15; 2. equus sarcinarius 
ThlTarg 1 247 3. (iS^j^ja (pers. V BernsteinZDMG 4 2 1 6 sq.. 
Lag GA 23 52, Fraenkel 104, turc.?':» Blau 
ZDMG 26 210) pannus Pr 23 21, ES in 
MS 1 5 88, AS 2 55 25. 

JL^Moa id. Pr 23 21 (Hex), AS 2 375 19. 

JLooj;.^ timo (navis) BO 2 2 405 16. 
tfcA>;o;^ (praedicatio? BO 2 203b) concio 

Renaudot coll. or. lit. 2 100, thes. hymn. 

3 180 1, 211bis. 

V)*^ (pers. Fracnkel ZA 9 3) ager consitus 
BB428. 

JLaJ;;ja (pers. Lag GA 24 53, Nold. Maud. 
Gr. 20 n. 2, Fraenkel ZA 9 2), ocrea 
(gravelegging) iSm 17 6, PsC 129 l, Bhgr 
1 34 27, BA n. 2596. jijuj;^ 46 jLfiiQA jijijj;^ id. AS 153 25. )jQ.^dD;t^plantagopsylliumL(L6wn.254). 

JLu^ hoedus KwD 69 7, vervex dux gregis 

BAn. 2597. 
J^;^v perspicuus ES 1 127B, Bli ad Job 

28 13. 

»^\p (adoravit, y^ genu flexit apud Occid. 

Bhgr 2 118 nest. semper y.^ Bh ad Mt 

64 6) o. i.genua flexit, decubuit. procubuit 

Gn 49 9, >]> 22 30, ES 1 505A, ThMarg 1 

129 13; 5. henedixit Nm 24 9. 
y>f3 curvatus, procumbens lEg 8 54, BO 2 

173 4, ThMargl287 2i. 
yi^ benedictus lEg 8 56, Guidi to 18 5. 
JLbioi /. genu Js45 23, ESl 505A, a?d 

54 9, Bhchr 122 9. 
!^j;ai benedictio Dt 11 26, Afr 346 i, EE 

97 21, Ath 5 18. 
Ui^jio^ ad benedictionem j)ertinens am 3 

535 9. 
Pa. benedixit Gn 1 22, EE 45 27. 
lKj;;a^benedicta(urbsEdessa)Chred. 157 7. 
liiaa benedictio Eb. Mai 10 210 32. 

Etpa. benedictus est ES 2 106E, Bhchr 

180 4. 
Af. procumbere fecit, prostravit 4* 18 40, 

Joh Eph 106 24, genua flectere jussit BO 

3 2 824 15. 
l\.s>-fi arthemisia (Low n. 58) EN 26 88 1. 

=. appoTovo; Geop 109 30, ZDMG 39 

249 1 ; ^. = -oXiov Geop 108 17. tti^ (l» + ;^ praeter quod) sed, autem Afr 
1318, ES1508C., Jul244 25. 

to^ 0. corrosit, consumpsit, confecit Jos 
9 5 (Hex), ES 2 319D, Eabb 368 3. 

Etpe. corrosus est ES 2 335D, confectus 
est Bh ZDMG 40 440, car 80u. 

j:^iaiollaBAn.2319,DuvB2 33i9, 4120. jL2^^0^ brumalia Geop 7 13. JLsJoa (pers. Lag GA 21 44) borax EN 24 
42, BAn. 2317, DuvB2 37 4. 

JiL^.9V^ brachmanesKwD 96 6, PsC 1 64 15. 

JUo^a (Lag GA 22 48) p^.uXXoc Gn 2 12, 
Ap 21 20, ES 1 231A, JS in asd 99 14. 

J^Vo^ li. nb^2 (Lag GA 20 39, Orient 2 41) 
praecedenti vocabulo assimilatum Gn 2 
12, ES 1 25nE, AS 3 20 25, crystallus indi- 
cus EN20 44. BAn. 2590. JjoVa Vit Eabb 184 26 i. q. Jio-H-a q. v. 
yOiJLa baro (apud Armenios) Bhchr 442 18. 

JL^;^ (p. hirini, Lag GA 24 54) oryzaBB. 

^Q^it^ (vox corr.) aiBpoTovov Geop 109 30- 

JL^ia^ pupciso^ (tanner) Act 10 6, Geop 

69 9, EN22 95. 
ll.olrDioi tannery JS 39 ii. Jivtnn^aa Bare^ma (Barsom) aj^^ud Magos 
virgae dactylorum, punicorum, tamaricum, 
quae adorans inprimis sacerdos liturgiam 
decantans manu teneljat cf. Spiegel cr. 
Altertumskunde 3 571 , d. heil. Schi'. d. 
Pars. LXIII sq. tab 3 fig. 8, Lag arm. St 
§372, GA 159, Hoff^mann Ausz. n. 838 
et 1004, MAMQ66, cf. p. 11 n. 16. 

k^.^Va vociferatus est Joh Eph 116 12. 

jV^ pervasit Corluy MP 24 2, Bal 260 17, 
penetravitESJ 114 5, IA2252 v. 310, Jul 
57 12. 

llojV^ scabies Kays 42 16. *Oi-a fulsit, micuit Lc 17 24, hebes, obtusus 

fuitEz 18 1 (Hex). 
jj>;^ fiilmenMt24 27, ES1499C,EE 15019. 
ijB>3 glarea Duv B 2 37 12. 
\l-y^ i. q. h. njjna smaragdus Ex 28 17, 39 10. 
U^ veneficus ESL 2 419 22. 
fKjLob;.» hebetes, obtusi, dentos BA n. 2593. 

' Af.fulsitEz21 20,ES2 lS5D,Jul 157 5. 
Ettaf. illumiuatus est Ath 39 9, Bhcar 183. 

JLo9Qj» borax Duv B 2 pass., Bh ad Jer 2 22. Vpiisxl 47 J-ea^V^oJL^ J-fl;q«>M) \<>;^jli nitrum boracicum Duv B 2 
26apu. 

JLLo^^ fluvius, canalis (^AL EN 4S 86) 

glossa erronea acl Ex 2 3 5 JLo*;^ = ri^D? 

Eraenkel WZKM 7 42. 
JLlDQja;^ Pipixoxxa mala praecoqua Lag GA 

44 n. '3, Lowp. 150,EN5l72,ZDMG39 

2S2 18. 

J^-Jjl^ h. ffti oixr^-ii).a. Ma 3 2 (Aqu.). 
lUv»/. (X§86) cyiiressus Lown. 59, Js 55 
13, ES2 43C, am 2 555 17. 

JLait;^ (Lag GA 173), pegauum harmala L 
Lowp. 371,EX25 52, ZDMG39 282 32. 
Uajia id. Duv B 2 54 10, 101 19. 

^^>Aa coctus est, maturuit Gn 40 10, Afr 

449 6, EE29 22, Bhchr 80 3. 
^^.aas coctus Nm 619. 
|*a i. maturitas ES 2 59F; 5. coctio Geop 

11 11. 
IKik-Qjia coctio BB 45. 

Pa. 1. maturavit ES 3 594C; 5.coxit Gn 

25 29, 2Eg4 38, ES1530A. 
Jlioa i.maturitas ES 1 lOB; 3. cibus coctus, 

puhiientum 2Eg438, ESl 530A, YitEabh 

182 10, Bhchr 157 26. JK»:^y) coquus Cyrill. ZDMG 27 5S0 v. 2G8. 
Etpa. 1. coctus est Lv 6 21, ES 2 311C; 
2. ad maturitatem perfectus est ES 3 
138E. 

JLl^-^j t ^ *» '^ episcojjus Erancorum AS 1 

28 20. 

wLsKa (a. ^^^, pl- voc. 4^J vasa, dolia 
Bhchri417. 

- ' » 

JUoi^ castus. pudicus ES 2 409A, JS in 
EE 387 14; adv. ES 2 47SD, /. virgo Mt 
25 1, Eabb 225 12, nomen sideris Ge ZA 
8 13 7, pl. m. virginitas Dt 22 14, ESL 
1 529 20, apap 37 11. 

lL«^oit3 virginitas Afr 9 2, EE 99 8, Ath 
14 14, pudicitia (viri) ES 1 48B. 

JJ\,oit3 vii'gineus AS 74 10, AS 3 156 l. 
Pa. vitiavit, stupravit Ez 23 8, ES 2 
1S6E. 
Etpa. stuprata est Ez 23 3, ES 2 186D, 
IA1212 V. 130. 

sij*J|>^ voxcorruptaES2383C; Daviescon- 
jecit vOom;-'»:» (I*^)- 

^OaO^J^ pa-payiov malachites Duv B 2 1 6 
19, BB35017, 381u. ^ tertialitera al23habetiGamal,numerus : 3. Jl*Jii^^(cf. Bh ad Jer 13 9) altus, superbus Jer 

13 9, ES1216B, JacEdib. 515 4. 
JLaii4jj^ magnificentia Bal 261 14, splendor 

Pel 2 7, superbia Sir 10 7. 
lUi^j^ deliciae sensumaloESS 5 1 2E, 5 1 3D, 

Bhcar 85 8, bono ES 3 229A, Nis 7 16. 
JiUL^superbus Sir 10 6. 
jiiibJLjsj^luxuriosus KwDW 397 12. 
-t^U et i^ll , IJL4JLI (N§ 1 72B) 1. sesustu- 

lit Ex 15 ], superbivit, sc jactavit ES 2 339D, asd 29 15, JS in MS 1 31 287; :i. 
effervuit, bullivit (fons) Afr 233 18. 

Af. superbum fecit ESL 2 321 2. 

Jl^V-^^Jk^ YcWYpa^oi geographi AS 1 40 23. 

^'vs»*'^» 7£o>Ypac.'!a geogi'aphia Bh adsc. 
}uent. 3 8. 

I;_^6j.;^ Y-"'I^-^~p'Q<I geometcr Bhchr 54 17. 
J_;f^-jib6J^ ■y£(o|jLSTpia geometria P.sC 23 15, 

ThM 10 19. 
J m.j^^iri^i^^ Y£0)ix£Tprjaai Bhgr 1 17 18. J^r^ol-^*,, 48 fU; JLLL^Je6^55,7£ojjX£Tpiy.ocgeometricusBhchr 

210 25, CatBod577 2. 
JlaiLfc^oJL^ geometria JAES 64 12. 
Qja.is!a;oJL^ Geoji 82 20,. ajv*^-fk^ ib. 83 18 

YSOipYixoi georgici. 

|a4^ V. s. V. oA^. 

fovea lEg (; 9, ES 1 453 D, Bal 2S0 25,. 
Bhchr 297u. 
JLAx^gibbosus JS cit PS. 

A^^i. elegit, delegit Joh 15 16, Guidi to 
18 3; 2. collegit, exegit (tributum) Mt 1 7 
24 (Cur), ES 3 382D, BS 18 38. 

!^jLa^:Z.electio,optioESL14674,asdll0ll. 
Bhce 2 467 5; 5. ^jZ. livxa^j^XoYiai collectae 
1 Cor 1 6 2 (Phil.) ; 2. tributum Eabb 21518. 

Jlaia^ electio ES 1 173D, TB 46 20, Act 
'9 15 (Phil.). 
Etpe. 1. electus est asd 8 12, Vit Eabb 
171 2. 

Pa. i. elegit lSml3 2, ES139F, EE 
21 l; 2. selegit (herbas inutiles) JSt 4 12, 
Kw DW 1 76 1 ; 3. collegit Ex 1 6 16 (Hex). 

JLlJv^ 1. exactor EN 17 71; 2. 6-rrjp£rr)c 
lictor Mt 5 25. 

JUao^^electio GeoiJ 3 18, Th Marg 1 17 20. 
Af. 1. exactorem fecit ES 3 382D ; 2. pa- 
ravit Afr 148 3. 

(>Ova^^ scoria argenti ES 2 113B, BA 

JlA^-s^ (ex hebr. naa de quo v. Schwally 
Idiot. 15) calvus Lv 13 41, BA n. 2685, 
NS109. 6 calvities Lv 1 3 42. '^a^ 1. coagulavit Gn 2 7, AS 3 89 15 ; 
2. subegit AS 4 101 l; 3. contudit Geop 
103 27; 4. finxit, formavit ap. N. T. 1 1 6 ; 
5. fecit, creavit Joh 9 6, ES3 191D, ER 
51 7; 6. finxit, commeutus est x^th 5 24. 

jJd^ creator Js 22 11, asd 109 1, Eabb 
367 0. MS2 9 15. l^^jL^^J. massa (cfupa[xa) lCor 5 6, EE 37 

18; 2. creatura dap 84 19, AM 2 375 11; 

5. mimdus creatus ES 1 22B. 
Il«:ix^ 1. creatio ES 1 132C, 2. tjA<ji', 

glherm. 
JL*\.oA^ ^. (prava) inventio Cat AV"right 2 

983b, Cyr 383 12; 2. le style figure Metr. 

17 n. 3. 
Etpe. creatus est, iTim 2 13, EE 58 8. 

MS2 11 14. 
lisjCiJia^sio» (opp. lisjltaj^io») literac non 

scriptae sed pronuntiandae Bhgr 1 203 §9. 
Pa.i. trivit Geop 102 28; 5.fecit,creavit, 

ES 1 49F. 
Etpa. dvao£UE59a'. humectari Gal ZDMG 

39 240. 

JL^^^ik^a^ planta ar. ^ifc^c BAn. 2698. ^2»-,^contraxit, coagulavit (xupoyv) Threu 
4 7 (Hex). 

Etpe. concrevit «p 119 70 ifupwdrj Thren 
4 7 (Hex). 

lL.au^, j;Z. jjua«i4a» caseus Joh 10 10, Eabb 

235 22, lA 2 168 v. 108, BO 2 280A 6 7 

ab inf. 
jL4^ supercilia Lv 14 9, ES 1 247D, AS 

171 16, sg. vertex, cacumen (^cppui; tou 

opooc) Lc4 29, AS3 251 21. 
]Ls4^ Ijo^- n^SJaj "irnj^ 67 17 (Hex) omnibus, 

quae a deo sumuntur j^raeditus Bh ad 1. p. 

176 72. W^ioo U9.I ib. (Aqn.) id. 
)QjuLa^i. q. h. D^aiaa ^ 68 17. vflDoJlfiDoa^ Duval Berthclot 2 4 13 et 
ym->a^ ib. Geop 52 30 i. q. ^xaea^q. v. (ja^^BA. lj=L^BB, placenta PS. Va.,^ increpuit (aliquem) ES 1 47 lE. 

Ip4^vir Gn 2 23, EE 146 16. 

lLo|=»4j^ 1. virtiis MS 2 6S 8 potentia asd 1 8; 
2. cupido KwD 106 1, virilia Spic 20 1 ; 
j)!. Ilofa-^ (X§76A) facinora mirabilia 
Act 2 59, ES 1 366 1, ThMarg 1370 11. I-v-^ 49 T*»* J»p4^ virilis Eccl 10 10 (Hes), /. I^p4^ 

Pr 12 4, am 1 237 4, Bhchr 209 26 virago. 
Ujp4^ virOis ES 1 250D, KwDW 125 12. 
jio^A^j^ homunculus DionThr 53 22. 
JLo3o;ja45j^homunculus Metr. 53 2. 
^*;=>45»^' homunculus factus est Bhgr 1 48 

19, TA 36 187. 
Pa. animavit, confortavit 2Mcc 15 17, 

ES 1 49u (cf. ZDMG 4 306) Jul 137 26. 
Etpa. vir factus est Job 33 26, Pr 13 4 

(Hes)glherm, potens f. e. JSt 1 1 1 5, magnus 

f. e. Geop SO 7. 
l^:ii$^(X§ 2S) 1. siibst. vir fortis, heros Gn 

6 3, EE, 27 5, nomen sideris Orionis ES 2 

449A; 2. acJj. fortis f. Pall in ThMarg 2 

196 8. 

l^f^jii^^fortiter AS 2 355 26. 
|lofa.i^ 1. fortitudo Ath 16 3; 2. zb. i'/a-(- 

xata partes genitales Arist 1 1 22. 
;ji.i4^io confirmans ESZ 1 2. 
;^i^Ii fortem se praestitit iSam 2 9, ES 1 

169B, 314C. 
-^4^111 vir fortis fuit JS in EE 3S8 16. 

Jl^*j;aa^ xu.SspvrjTr,; Afr 259 17. 

W^!^^/- (^^§31) 1- rota <j;83l4, Afr 
505u, Eabb247l7; ;?. rota figularis ES 
3 67r; 3. lapis os sepulcri tegens apap 
18 13 (cf. ZDMG 26 SOO) ; 4. circulusES 
1 125D, ER15 6. 

l^jJoX^j^rotula Ez 16 12 (Hex). 

JKik.a,,^^ ambon in occidentali ecclesiae 
parte Badger, The Xest. 2 20. 

Jix>^^^ [Xi>.i37o<^'jXXov apiastrum ZDMG 

39 2S1 10 ervum {s^/) BA n. 2706. 
J-o^sja^sjj^ humilis, vilis Metr. 54 12. 

^^ ^<^>«!fe.Ez 23 21 (Hex), ^o^ja^x^ 
ib. 27, .xa^a.,5^:^ Xum 13 33 (Hex) , 71- 
IfavTs;, gigantes. 

JUi5^(X§31) guttur <J;69 4, ER123 14, 
lAl 146 V. 1460. 'f®*^-*!^ ^el potius, llaj^.^^ ingluvies BO 
3 91bl8 =ThMargl 63 15. 

^V«^S^°^^^ ^i^ 31 16, KwD 109 10, Eie 
5 18. 

liJj-f.^ gutturales ET 32 11. 

♦-^ abscidit, amputavit ES 3 282D, Xis 

5 139, PsC 114 10. 
Nf^ discissio EE 137 7, ESL 2 333 15. 

^ojB ;^,j^ textum araneum i. e. desectio 

telae Job7 6, cf.Bh adl.,AVisemannp. 253. 

Elpa. abscissus estES2S3A,Card 9713. 

I^ fortuna, sors Gn 30 11, Jul 130 14, Kw 

DW 193 15, pl. dei fortunae Js 65 11, ES 

3 216D, IA2 210V. 127. 
]»^ foi-tunatus, felix KWD 55 13, Bhchr 

63 3. 
Ilaj^felicitas KwD 63 10, Bhchr 169 1. 
Ilo^ adolescens, juvenis, Judith 7 22, ES 2 

5'7F, am 1 258 15. 
iLo;*;^ adolescentia, juventus PsC 24 2, 

Fab41 12. 
'if^i 'Us, /• absinthium Am 6 12, Afr 45 22, 

ES 2 264C, dap 6 20, KwD 20 10. 
I^^amarus Xis 34 28. 

??a^/. rar. m. BO 2 399a 8, (pers. Lag 
GA 24 56 contra Xold. Mand Gr § 68); 
1. turma, agmen (militum), ES 1 505B, 
Bal 253 4, Jul 176 28; 2. chorus musicus 
«{^149 3, 150 4, Cant 7 1 , Thren 5 5 (Hex) ; 
3. murus, vallum ThMarg 1 228 14, BAn. 
2764. (f^exarsit (ignis) EN 77 17, BA 271 1, as- 
cendit, se sustulit (avis) BA 11. (fumus), 
Bhcar 80 5. 

i..^hoedus Gn 27 9, ES 3 415D, asd7 12, 
Bal 332 8, nomen sideris Ge ZA 8 17 5. 

JL^sa^terrae motus AS 146 9. JLl^^o,.,^ impudens Metr. 54 13. ^f^i.plexitMt27 29,ES3 163C,Eabb 
364 27 ; 2. finxit, formavit ThMarg 1135 8, 
SB 4 21, ZDMG 3 407; 3. intr. ascendit n 50 l"**-**. - 9 (precatio ad caelurn) EE, 123 12 (nisi h 

leg.). 
i|^ 1. plectere ES 3 287C, Geop 56 29; 

2. coronaJs 28 1, ES 2 67B, Ez 7 6(Hex); 

3. vestis monachi Cat Wright 1 389 ; 4. im- 
pletio (modii ita, ut sit 1 V^) Epiiih34 88. 

JJoj^ 1. cincinnus ES 3 330 E, dap 8 11, 
AS 3 27 2; 5. corona ESL 2 755 24. 

}iA^^^ jf. stragulum KwDW 179 10; 2. cin- 
cinnus, crines jjlexi Bhchr 336 20. 

Etpe. 1. refl. plexit sibi (crines) dajj 8 12; 
2. pass i^lexus est asd 79 17, ThMarg 1 
20 6, met. factum est (mel) SB 102 8. 

Pa. plexit (coronam) nexit ES 3 163C, 
Bhchr. 90 19 (consilium) KwDW 246 12. 
Af. coronavit ES 3 574r. 
>^;«4JLI saturatus (?) est AS 2 209 8. 
JJy.^ turris *}> 61 4, Mt 21 33, ER 97 24, 
''jSt53 14, Bhchr83 8. 

^of^cecidit, abscidit EE 16 1, JSA 498. 
JLso,^virgae decisae BA n. 2728. 
Jb«;^(ar. ^)»JI) apocojDe Bhgr 1 66 cap. 17. 

Pa. i. q. Pe. Dt 7 5, ES 1 272A, JS in 
EB 395 27. 
JLi'i4^caesio AS 2 232 9. Etpa. caesus est Jer 48 25, ES 2 149F, 
JSA497. 

i^f^^ convallis, contractura (ledge) iRg 
6 6 (mpio) Sir 40 16, Ez 7 16, ES 2 1 72B, 
AS2 176 18, JEh44i5, SB31 13. 

'"^f*^ amputavit GreoiJ 1 4 28. 

»SfJ^ (Barth p. 28) conviciatus est, blas- 
phemavit 2Eg 1 9 6 , Mt 9 3 , seq. ^^ Afr 
81 2, EE 40 1, Js in ThMarg 2 143 14. 

Jb?o4s»convicium, raaledictio Mt 26 65, dap 
10 8, ESl 506D. 

Etpa. ei maledictum est Bhad Paul 2 22. 
i-»f<!s» remigatio BA n. 2734. 
i.»«r4.remus BA n. 2715. 
I^fl^remex BA n. 27^5. >oa.>^a.anxi ^ i ^ fnajB; lij*t->^hellesi5ontusEN 

chr 65 9. 
Il;_>^s!s,genus piscium BA n. 2722. 
5^jl5sJLI se invicem tangentes sonum dede- 

i'unt (lapides) BA n. 7035. 

•A'^,^ a (N§160A) accidit, contigit, eve- 

nit c. acc. pers. Gn 42 29, ES 2 233E, TB 

93 12, DionT34l6. 
J.Ar^s,^^^^'^^^^!*^^^^^ ES2 382C,dap 1 17 14, 

AS 4 5 27 (sicl. !), fortuna (tu^^) PsC 

38 14. 
J_LLft,4jj^ fortuitus, accidentialis (opii. J-Iila) 

ESl 117B, Bhchr99 8. 
K.,Jtx*j4^casu BO 3 1 88 22, ThMarg 1 29 8. 
Jju^ss:^ acervus maniiiulorum {stook) Ex22 5, 

e'sL3 125 6, IA1284V. 178,Geopl0 7. 

{o».»^ eff^ugit, liberatus est ES 1 44B, 2 

UD, Ath33 14. 
IKrfoKsj, J. liberatio, salvatio JSt 91 8, am 1 

476 1 , Bhchr 443 24 , Kays 9 1 ; 5. fuga 

glherm. 
Af. 1. i. q. Pe. ES 1 46C, JacEd ib. 273 8, 

EE 345 1 ; 2. sivit ut eflFugeret Jul 234 27, 

salvavit Bhchr 236 13, liberavit, absolvit 

CjT 35 12. 

jL^o»©.^^ tempus matutinum BA n. 2759. 

^tJU^^o^^ (pers. Lag. GA 24 55) mili- 
um BB. 

l|-OK^ pubescens , puber EN 1 1 37, BA 
n. 2743. 

^o».,^.i se iuclinavit, procubuit lEg 18 42, 
Mc 17, ES 1 498D, Bal 273 19, Jul 
200 13. 

vo^^accubuit Job 24 11, ES 2 lOD. 

^dU^inclinatusESLl 391 11,B01 464ai. 

IKj^ incliuatio AS 2 2 1 4 1 8 ; BO 1 4 8 1 3. JBo»-s^/. h. nin «^a Gehenna Mt 23 33, ES 
1 292C, JS in asd 10113, Joh Dar in MS 
1 11013. 51 Jo».,^ hebes fuit (oculus) 2Mcc 10 30, ES 
2 319C, JS in ER 400 2, AS 3 103 19. 

Ij^ oculis liebes Lv21 20, ES 1 2-47D, 
BA 2752. 

lUi^ oculorum hebetudo Dt 28 28 (Hex 
'sec. Bh) EN 32 22, BA n. 2751. 

I^^^caecus Job 17 7 (Hex). 

Af. 1. offuscavit BABB citPS; 2. met. 
occaecatus est (de animo) JohEph lOu. 

(Q-J^ medium, pars intema (corporis) dap 

80 19. 
la^oj^ SojsNTEpia ZDMG39 240 i^'I *4^ 

intestina terrae i. e. mineralia ZDMGr 39 

248. 
ft^5^ intro, intus Chr ed 14G 1, dap 56 27, 

«4^ ^ intrinsecus Gn 6 14, ER 148 18. 

^ «.s;^ intra, met. £ji,-£ipo; ZDMG 39 

2G5 3. 
j_.Q^i. intestina, viscera Ex 12 9. Act 1 18, 

am 1 253 12. Bhchr450l8; 2. castratus 

Hoffmanu Ausz. n. 89. 
J-a^ 1. interior Ez 8 16. ER 66 6, asd 33 

11; 2. qui intus est, incola Chr ed 147 3. 
iLoio^ ea quae intra sunt Nis 9 37. 
wo^ introduxit Bhcar 24 5. 
wo^ 1. interior BO 1 360 7, Cat Bod 

490 29 ; 2. initiatus, peritusES2 2 1 8D ; Kw 

DW 78 12. 85 3 etc, Guidi chrou. 10 11. 
Iloio^ notitia, peritia KwDW 101 23, 

'232 7. 
woi^^U intus penetravit ES2 330F, PsC 

225 18, Bhchr 247 1. 
la^i. universitas, communitas aml 496 16, 

Giorn. d. soc. as. it. 3 173 19, Eb Mai 10 

199 28; 2. aedificia communia (mona- 

chorum) ThMarg 1342 4. 
la!^; conjunctim {in common) JStl6 2l, 

l^j^i theses generales ZDMG 39 244. 
iiia^ universalis, communis ES2 122C, 

am 1 520 18, adv. ES l 403D, am 1 520 18. 
lL«iia^ xoivoTr^; glherm. »^--^» respondit AS 3222, am26459. Ettaf. responsum est Job 4 12, ES2 3F, 

AS3 271 11. MsjOQ^ss, gemitus? Card 105 18. 

u^jjO^ de voce infantium et pipitu avium 

BA 5352. 
<s.^ (N§S3) 1. aranea Js 59 5, Afr 397 

12, Rabb 3GS 7 ; 2. textum araneum <^ 90 9, 

ES3 241B. AS3 109 7. ♦-^ calidus fuit, fervuit Hos 7 4, 

No^ uter Sir 18 10, ES 2 317B, EN 23 

22, BAn. 2761, TA 24 35. 
jo^ ar. oly^ equus nobilis KwDW 335 2, 

339 4. JUL^ transiit, praeteriit ({^69 4, evanuit, 
defecit Js 58 11, Afr 51 1, ES 1 266D, de- 
crevit (luna) ES 2 458A. 

Pa. 1. evanescere fecit ES 2 34D; 2. de- 
levit am 2 1 1 2 10. 

Af. = Pa. 1. ES 1 492D; 2. Dt 32 25, 
ES 1 287B. Afr 360 I8. V 

(l.jQ.^ji. IJo^ (pers.?Lag GA 25 57) nux 
(nutand nut-tree) Low 63, Cant 6 11, cf. 
MS 2 27 1, PsC 217 7, dap 95 26. 

JLlija^ nuciformis Ex 37 17 (Hex). 

ou«^ 1. motus est ER 153 9 fluxit (mul- 
titudo) Bhchr 94 14, aestuavit ES 1 295A, 
prorupit Joseph -i 4; 2. germinavit ES 1 
63D. 

iLojua^inundatio Bh adsc. ment. 11 14. 
Af. 1. aestuare, fluere fecit ES 3 403B, 
JEh 14 1, ThM 39 16; 2. procreavit ES 
1 525F. 

IKaI^o^ iLoLu-k^^ effusio sj^iritus sancti Cat 
Wrightl 43b 14. 
Ettaf. procreatus est AS 142 24. JL<i>^ (pers, goj) globus, pila BA n. 2773. 
liwo^ (pers. goj et gojak) orbiculus vesti 
colligandae Hoffmaun Ausz. n. 1011. 

vsL^ effervuit. aestuavit (misericordia) j-eLVOss» 52 lli^ Gn43 30, ES 1 528E, Jul 163 21, am 3 
234 4. 
Af. removit, extrusit ES 2 453E, Jul 
129 3, ASl 4 1. 

IjQ^o^ (pers. Lag GA 25 58, Sem 157) 
saccus BB, EN 39 88. 

litt.^jj^ st. cstr.iiest.\«is!s5,jac.v^a^(N§98)^/. 
j?d^. iild^ (N§74), 11^4, (P- Lag GA 
26 60), 1. color asd 108 14, ES 1 118C, 
JulUe 16, GalZDMG 39 280 19; 5.cibus 
Bhchr 157 26; 3. gemma ON 47 21. 

jjai^io coloratus Bh in Bernst. chr. 18 6. 

vo4s»t-a (70UV) ergo JSTham v. 135 Bh pass. 
glherm. 

jiQ^j, Gxu^o; pocuhim Jer 35 (Symm). 

JlnJQ^ refugium ES 3 245F, 'v^ ^[ con- 
fugit ES 3 342E, JS inEE 382 8, '^ ^ 
id. ESJ 263 1 , i.^*^ i^ asylum Nm 35 
11, ^%\ 4, ESl 278A. 

jL»«x^ profugus AS 3 215 13, 247 25, am 
3_1G2 12. 

^fioaij^If s. >a confugit Act 14 6, asd 44 18. 
Eabb 372 27, JohDar in MS 1 106 21. 

Jwxo«iS^ cadaver BA n. 2801. >N^j^ contempsit Bhcar 1417. 
^d^ interjectio contemptionis Sir 13 22, 

Bhgr 1 181u, car 17 3. 
is:.*^ jDlanta quaedam ar. ff^, i-iiA. BA 

n. 2805. 
li^d^ pl. \h^'<i^ racematio, spicilegium 

Bhgr 1 235 V. »a^i. attraxit IS 57 22, cepit ThMarg 1 
353 6; 2. spiritu duxit, hausit ESL 3 
679 13; 3. prorupit JS 40 10. 
Af. conjimxit (scuta) Joseph 24 11. 
Etpa. (Barth p. 34 v. 1) clausus est 
Neh 7 3. 
iso^^reteHab 1 15, ES3397A, am 28517, 
ThMarg 1 315 19. 
Pa. venatus est Lev Rhet 85r. cit. PS. 
,.aaa4^ll rete factum est TA 34 142. V-^^ 1. moechatus est, adulteravit c. acc. 

pers. Mt 5 28, ES 1 22 ID, JSt 18 6; 2. a- 

dulterio concepit AS 1 66 15. 
Ijoi^ adulterium Joh 8 3, EE. 36 17, asd 

15 5, JSt 23 10. 

Pa. sq. o moechatus est Arist 14 20, 

16 11. 

1-^ adulter Lv 20 10, ES 1 276E. JS in 

ER 389 14, JohDar in MS 1 1 10 9. 
llOi^ adultera Lv 20 10, Mt 12 39, ES 2 

103D. 
lloOi;^ adulterium ES 2 236D. 

Af. 1. in adulterium induxit Mt5 32 (Cur), 

Ai-ist 10 12; 2. moechatus est Pall iu Th 

Marg 2 32 4 a f. 
lia^ 1. f. rar. m. (N§84) cohimna (libri) 

Sir 9 7 annot ad. 1 Ezr 5 14 ; 5. calx ? JARS 

13610 (leg l;-i^ Jens.) . 
liajL^peregrinus, TtpojrjXuTo? Mt 23 15, Afr 
'3781, ES1186D,EE1712, AS328223. 
;qj4^1I proselytus factus est <}> 15 1 (Aqu.) 

Bh ap 9 75, Epiph 24 54. 
;-j4^L^ id. (nisi corrigendum) ES 2 188E. 

^*>?tt>^ Guardiano (patrum minormn) BO 
3i 600 22. v£D9 Q-^ (pers. Lag GA 2764) frumenti genus. Jl*a^ vadum BA n. 2821. 

JL»«i4^ profunditas, altitudo BA n. 2823. 

JLaAQ.^^ (pers. Lag GA 25 58) pinna BB. 

(Iq.^s. 11^4^ putamen, coi'texES3 570A. 

jLilo^ Geop 64 4, vox incerta. 

lUilQ^i. q. ll«uLoi.^q. v. Clr 130 11 (y 3). 

JL^ totondit Gn 31 19, ES 1 382 A, am 2 

549, dap 12 11. 
lj6i4,tonsor iSm 25 11, Ath 20 2. 
Ii^ tonsura Dt 18 4, ES 2 264F, Geop 

112 17. 
iLi^ vellus Jud 6 38, ES 1 317B, Eabb 
°367 3, am2 549 2. I-I^ 53 ut;^ dividuus ES 3 156E. 
jioi^ falx Geop 14 10, EX 27 16 (sic ].!), 
BA n. 5356. 

Etpe.tonsusestES2264F, Geopll2l8. 

Af. = pe ES 3 443E. 

<>^^ (pers. Lag GA 27 67) gaza, thesaurus 
Afrl23 2. ES1481A,EE118 9, asd99io. 

Ipi^. Iv^Ll^ (Lag GA 28 5) thesaurarius 
2Rg 10 22, Vit Rabb 208 9, Jul 16 22, 
AS3 209 16. '-•JL,^ orbatus fuit, caruit JSTham v. 190. 
Pa. orbavit, privavit ES 1 73E, Bal 

320 19. 
JL^iUi^ orbus. sterilis ES 1 52 lA. 
Iloii^^^ orbitas, sterilitas Js 47 9 (Hex), 

Bal294i5, BO2 280ai7. 
JL)a4^ 1. sterilitas ES 1 73B, 2 427A, 

JSTharav. 306; 2. paupertas, miseria ES 

2 296F. 
Etpa. i. orbatus est Gn 27 45, ES 1 81C; 

2. se removit, subduxit ESZ 1 556. 
IK*u^ tributum Bhchr 147 10, ce 1 361 = 

bion T in BO 2 104b, cf. Xold. ZDMG 

29 91 15. 

^Jol,^ 1. incendit, inflammavit 2Mcc 14 

11, ES 2 18E, Yit. Rabb 202 9; 2. iratum 

reddidit ES3 363B. 
!KXi<^flamma ER 38 10, ES 2 39 3 A. 
J^i<^ id. 2Thess 1 8 (jac. ^joo^, Bh ad 1.) 

am 2 200 11. 
jljoa^j^ incensio, inflammatio BO 2 164b, 

AS 1S7 16. 
^yo^s^U inflammatus est, exarsit Ex 3 2, 

ER 96 9, asd 84 14, dap 96 14, iratus est 

Corluy MP 23 11. 
JB14. BA cit PS il)«i^ Jud 20 16 (Hex), 

ambidexter. 
JUi^ claudus BA BB cit PS. 

)0K^ minatus est Act 7 57, ES 1 219D, 

BOl413a3n. 
JjoL^ minatio, minae Act 14 5, Rabb 227 

23, JacEd in ES 1 500 7. ' \ iLaio)^^ 1. audacia AIM 2191, Euseb. ^Mart. 
Pal. 14 23; ^^.mmaeHex Prov 13 8, 17 10. 
Pa. = Pe. B0 2 233bii. ^A-»^4 succisus est Job 15 17 (Hex). 
1.^)04^/. rar. m. (X§84) baculus, stipes 
Js 11 1, ES2 40A. 

'X^^ 0. i. a) circumcidit Gn 1 7 10, Act 15 5, 

ES 1 75D, Yit. Rabb 179 12, b) circum- 

cisus estEx 12 45, Act 15 1, Cl r. ep. app. 

306 7; 2. decidit, decrevit, constituit ESJ 
12 12, dap 21 7, asd 75 2. 
Ilpiss,^ fatum Joseph 5 4 (673 c 17), am 2 

274 13, Mr^^k» certo dap 120 9. 
Il.pi^ 1. ^il^? annulus portae EN 55 53: 

2. campus vel insula (== Mesopotamia) BA 

2839; 3. strues lignorum Jer 11 16 cf. Bh 

adl. et BA 2840. 
Ilii^ insula Act 20 15, Afr 433 6, ES 1 

122F. 
fKu6;)4j^ et iKiiolil^j^ parva insula Act 27 

i6(Phil), JEhl9l7. 
Ii6i4^ macellarius Ath 18 22. 
Iii4^ circumcisor EX 77 26. 
Iji^ 1. praeda (leonis) Am 3 4, ES 2 259D; 

2. exsectio, amputatio Xis 1 1 23. 
l»)Q..;5j^ insulae Kays 258 5. 
Iji^ 1. pars ES 1 470A; 2. grex Gn 29 2, 

ER 93 24, asd 89 5, MS 1 35 v. 61 ; 5. ;t^ 

]Li (X§141) judicium dap 14 4, ER 59 7, 

asd 85 15. 
Iliot^ 1. desectio ER125 27; 2. circum- 

dsio Rom 2 26, Afr 204 19, ES 3 185A. 
Juilsj^ J^vi^ 'lO.lrtoT^voX pja Dn 2 27, 5 7 

(Hex). 
Ijl^ culter dap 46 1, Joh Eph 160 25, do- 

labra, securis iRg 6 7, ES 1 459C. 
Etpc. circumcisus est Jos 5 8, Lc 2 21. 
Af. 1. paravit Eb ZDMG 29 504 v. 2; 

2. dono dedit KwDW 374 7. ^;—JL,^et J.^wtsss, (pers. Hoff^mann Ausz. n. 
5 42) lictor Chr ed. 146 18, Corluy MP 15 
15, 40 12. I; 54 iL^ I;i4j^ (pers. ))f) rapa (carrot) Low p. 86 n. 
^64, SB 102 5. 

y-i^5j^ 1. risit Gn 18 12, Mc 15 31, ER 107 

26, JS in asd 97 23; 2. splenduit Duval 
Bertlielot2 26 18. 

JLlu-a4^ risus Am 7 9, ES 2 265B, Bal 286 

27, Bhchr 395 19. 

iidjjL^^ridens Journ. As. 7 8 466 n. 81. 
Iloiajuk^ aptitudo ad ridendum AS 4 6 1, ro 
YsXaffTixov glherm. 

Etpe. derisus est EE 122 26, lA 1 238 
V. 291. 

Pa. seq. o derisit Gn 19 14, Ath 50 26, 
ES 2 335E; 2. seq. yis». lusit, jocatus est 
AM2 116 6. 
Jj^oai^^ridens BA cit. PS. 

VjC^^rasitES2 3A. 
liA«_ emunctio BA 2851. JL^^i. (e bab. gittu Jensen LCB '94 p. 54. 
396) testamentum BA n. 2853; 2. unum 
habens testiculum BA n. 2852. 

JLa-^ templum Ez 16 24, ES 2 1 79E, Th 
Marg 1 CLXIV 1. 15, BA n. 2854. Ifl^i. nervus Ez 37 6, Afr 164 18, dap 
*82io, ES2 4r. 
,.*45jj,i. nervos praecidit Jos 1 1 6 (Hex), Cjt 

176 16, Bhchr 163 16; 2. trucidavit lA 2 

270 V. 648. 
Etpa. trucidatus est lA 2 266 v. 592. 
l;I^ 2. radix ES 3 127C, am 3 153 12. « Q^, -,^cornix vel alia quaedam avis foeda, 
aliarum pennis se ornans MS 2 55 v. 64, 
Metr 54 5, (Nold. ZDMG 34 576), Cat 
Wright 2 593b, BA n. 2859. 

Jlm-^ 1. (pers. Lag GA 28 68, sed cf. 
Eraenkel 238), exercitus, agmen Gn 49 19, 
Hos 7 1 , ES 1 1 88 A ; 2. depraedatio, invasio 
IA2 234V. 255,JohEph381 ii,ThMarg 
169 15. ^ rapuit, diripuit ES 1 113D, ThMarg 

1 101 4, Bhchr 111 10. 

JmZ^ praedo Mt 26 55, asd 44 19, JS in 

ER391 1. 
fl«i«u4^ praedatio ThMarg 1314 5. 
JLmx^ i. q. J «p*.^!, q- v. EN 77 27, sec. 

BA n. 2870 aj)ud Mesopotamios tantum; 

Jli»t*^ Ysi^o^ i- q- ^l^^ Js 52 22, Ez 40 43 

(Hex) cf. ZDMG 3 409 (Bemstein). 
{^.cn^ id. Ez 43 13 (Hex). 

t-ki^^ -yap semper sec. loc. pos. nam, enim. 

pass. 
I^JL^ gluten Bh ad Js 44 13. 

(loju^lifficultas deglutiendiBA,BB, PS. 

IJ.^ pl ^^ (N§21D) unda Afr 7 4, ES 

2 112F, ER27 27. 

'^ij^j^ fluctuavit Js 5 30, Jer 6 23 (Hex). 
V^U 1. aestuavit ES 2 1 1 2F ; ;?. agitatus, 

volutatus est Bhchr i 214. 
Jl^, JJjL^s^, integumentum Vit. Eabb 185 3, 
' Sind 1 6 4, KwDW 116 9, Hoffmann Ausz. 

n. 1028, pallium (apud Jacobitas) BO 3 2 

898m. 
ItsX^^id. Sind 10 8. 
Jik^^ pannus AS2 117 1. 
|]^o4j^cucullus, pallium Jer43 12, ER 140 

24, AS 2 280 8, am 3 442 5, BO 3 2 814 2 

cf. 818 n. 8. 
JUl^ 1. assula Mt 7 3, dap 20 24; 2. festuca, 

stipula Job 13 25, ES 2 24 7 A, JS in EE, 

395 16, herba siccata (dried grass) Th 

Marg 1 42 12. 
R.) iMs:. /• (KwDW 75 I4sq), 1. testudo 

JSt 48 6, Kays29 18, KwD24 11 ; ^.vallum 

(mound) JSt 62 lo. 
^«^ vagans ES 1 55 2C. 
jSla^ rotundus ES 1 126E, asd 54 3, Bhchr 

260 14, adv. orbiculatim glherm. 
tloVA^ forma rotunda JEh 9 11. 
i^i. vallisBA, PS; rotuuditas PhysXIX 

p. 13. 
^^^ volumen asd 9 2, Zach 5 2 (Hex). I\x^ 55 Mo:^ f]^\4^ pl Jjl;^ id. Jos 1 8 9, Zach 5 2 = ES 
290D, ESJ 116 9 jpZ. syngi-aphae {hmds) 
IA1276 V. 36. 

jiol^ globus luteus Bhchr 132 11. 

jl^ 1. detexit, nudavit ES 1 507C; 2. 
apei-uit, manifestum fecit asd 52 11 ; 3. in 
lucem edidit (librum) Bhchr 394 11 ; 4.'m 
exilium profectus est, fugit ES 2 39D. 

jJA^j, revelatus, apertus, J-sI iUss^ vultu 
apei-to ZDMG 40 509 ad v. 10. pl. f. vada 
Kays 183 8, adv. aperte, jjerspicue ES 2 
234D, ER48 12. 

JtoiX^j^ perspicuitas EH 41 17, \4\ laiX^ 
vultus apeiius , fiducia Rabb 208 27, ThM 
90 19, JS in asd 90 25, -a^^r,cta 1 Joh 4 17. 

Ui^ aperte ES 1 521 A, UXj^ \\{ mani- 
festiun evasit Lc 8 17, J LNs^gN. -^-.l mani- 
festum reddidit JE in ES 1 562%, Th 
ilarg 1 16 21. 

JL2q^ 1. manifestans ES3 3S3D; 2. exsul, 
peifuga ES 1 80A, 41SC. 

Ila^4^ 1. exilium Neh 7 6, Mt 1 17 (Cur), 

ES 1 418D, Eabb 366 4; 2. exules ES 2 

71C. 
-Qi4^ exiliavit lEzr 5 7, ES 1 554D, Bhclu- 

27 2. 
-iX^L^ emigravit ES 1 467A. 
]ii^4^ revelatio asd 1 1 5 , adv. revelatione 

ES1519B, 2 195E. 
jidA^^ 1. vokimen Js 8 1 , ES 2 34A, Vit 

Eabb 1 94 13, ^Z. rouleaux Duval-Berthelot 

50 20; 2. (cf. Lag Mitt. 1 78sq.) revelatio, 

apocalj-psis Spic 33 20, ES 2 488A. 
JLaI J|L«^ vultus apertus, fiducia KwDW 

156 14. 
Etpe. 1. denudatus est Gn 9 21, ES 13A; 

5. revelatus est Ez 13 14 = ES 2 176D; 

3, se manifestavit Gn 13 7, Ath 13 14. 
JlojjLA^j^ioi revelatio dap 55 9, ThMarg 1 

'297 16. 
Pa. 1. exiliavit 2Eg 17 27, ES 1 554E. 

2. emigravit ES 1 64A, Jul 224 19. 
K..JI\^^\B manifeste Metr 9 2. JLL^a4^exiliatio ES 2 36B, JSt 2. Jla^-5^(ex ass. gallabu novacula Jens.) cul- 

tellus 2Sm20 8, BA n. 2S81. 
JL=A^ scutica am 1 286 6, Bhce 1 325 1. 

v^^§^^s^(xpa,3paTapiov) grabatus (&an-Otr) 

BAn. 2882. 
lisXs^; l;-4-a\.^temo currus (sideris) Epiph 

74 37. 

v^^;»^ 1. revelavit, retexit ES 3 160D, 

KwDW384 23, 388 4; 2. abstulit ES 

2 466C. 
,,^X^patens BO 3 2 823 2. 

Pa. = Pe. ES 2 126B, Jul 13 22. 
J4^.:s.«i4^revelatio ESL 2 565 11. 

Etpa. pass. Jer 1 3 22 , (apud Bh) ES 2 

126A. 
J.^^fc4, funes Nm 3 26, 4 26, TA 40 223, BA 

n. 2S83. "^»;^*^ abstulit, removit ESL 2 451 13, 

AS3 186 16, Jul 11311. 
Etpa. l.pass. Jul 34 27, AS 3 75 26; 2. 

revelatus est Jer 13 22 (ed. Cer.). 
I1;m JL;;^.^© JLieo i. q. h. isnn •'Pbi? Num 3 26, 

4 26 (Cer.), cf. M^^- 

ifi^ cutis, pellis dap 118 5, PsC 172 5, 

Jul 250 19. 
JidA^ pellicula Duval-Berthelot 2 34 9. 
1;*:^, f^ulsssl (N§51) frigus, glacies Gn 
31 40, Job 6'l6, Afr 191 12, ES 1 118C. 
Af. congelavit Bhchr 145 19. 
Pa. p. p. gelatus PsC 132 7. 
^A^^ll congelavit TA 40 224. 

v^oJ,-^ws^(pers. Lag GA 28 69) nom. me- 
dicamenti BB. JLJ^s^ spoliavit, privavit Ath 21 9, Vit. 

Eabb 195 2, JS in asd 89 13. 
uX^ expers pl. f. at aTspi^ jeii glherm. 
lloiAsss,. sTepTfi^i; glherm orbitas Joh Eph 

64 23. 
JLJjoiit^ abstinentia ES 2 164B. l^i^a^ 56 JL»«^ ))l^a45^ abstinentia TB 3531, inoj)ia, egestas 
TB51 31, 57 19. 
Etpe. privatus est ER 39 27, Ath 27 5. 
iLojiA^Jb^ orbitas KwDAV 299 4 et n. 2. 

?>>X^ Qiers. Lag GrA 29 70), terra Mag- 
nesialis sulpliurata BB BA n. 2894. 

ou^.^^ i. expandit Bh BA; 2. declaravit 
Bh PS. 
Af. manifestavit ES 2 109?. 

JL^^^^ (ar. kdi) vitiumClr. ep. prol. j).XII, 
18, CatWrightS 1147b, CatBod230 33. 
JL^li^a, ^^ii^Di testicuhLm hahens BA n. 2897. 
JL^X^fulcra, tibicines(?) AS 3 208 10. 

?^ji:i»^ galearius Jull32 6, 158 21, TA 

42 252. 
lU^iA^^ galearii lA 1 286 v. 214. 

1^]^:*^ terra saxea BA 2911, AS 2 204 

25, Bhcar 132 8, ECth 2 8 1. 3 1. U.\s. i^ 
cf. ZDMG 17 726. 
J'w\,L^ i. q. h. iai'7a Ez 27 24 (Hex). 

jLia\j«;j^ ar. jLc mas testudinis KwDV 284 

10 et n. 2. 
yN\nN>^lt se manifestavit TA 308 203. *flaX^ KwD 48 l, ^a.\^ Sind 14 11, 
^tti^<issa ^- 17 19, ^oXi^ Journ. As. 7 8 
473 n. 102, KwDW243 8, pl. JLxo^JL^ 
Eegny 1022 (Hex), (xaXXia; Nold. ZDMG 
30 770) simia. 

lisjLeai,^ lisijt riOyjxiafxo; B;ie 86 8. 

\% nr>oN .>^ lignum sandali album rubrum- 
que BB in PS. 

JLio^QA^ AS 3 80 2, 83 18, CatWright 
2 491 20 i. q. JLvnnmoX^. 

Jl nnn ou^N^^ simila, farina optima (? PS), 
Pall in ThMarg 2 470 n. 3 1. 9. 

| v> n jpQ!;ik^^ (7Xu)7s6y.o|/.ov) cista, theca, 
capsa Joh 12 6, Afr216 4, ER 12 22, Chr 
ed. 149 23, JSt 75 16, Jul 194 21. 

i^^^^^>>^ 1. praeputium EX 10 7, BA n. 2913; 2. os palmulae BA 11. xjl. JL^X-^ 

BAn. 2970, Low p. 123. 
JiiX^os palmulae BA n. 2915. 
>iX^U (nisi v«;^^j4a»'-' l^o-) dispersus est ES 

3 432 A. k^:;:*.,^ (e -/Xocpsiv Eod.) 1. sculpsitEx 28 9, 

Afr 201 8, ES 2 273A; 2. tornavit (verba) 

lA in MS 1 16 V. 199; 3. siliquis exuit 

KwD40ll, 41 14. 
JjaAsss» sculptura Ex 28 11 , Sir 22 17, asd 

219, ES2 319r. 
JLal^ squamae (metalli) Duval-Berthelot 2 

257 n. 2, 258 n. 2. 
ItoaoXSs^ sculptura ECth 1 42 1. 15, AS 2 

272 22. 
JLaA.^ statua, idolum Dt 27 15, ES 2 159B, 

asd 1 1 14. 
J(Lso laaA^ ciselure dii discours Metr 8 v. 7. 
Etpe. rasus est KwDW 22 9. 

^ ?^^ (nest. '^) i. penna, ala Ez 17 8, 
ES21S0D, JS 13 6, AS 4 603, BO 3 125b 
10 ; 2. scalpellus Bh ZDMG 40 440. 

J*iq\^ pennatus ^ 148 21 (Hex). 

Vj.^si^o is, cujus labra distant, ringens BA 
n. 6476. (£D&< ►Vfio-^s^ (corr.) YXuzlpi^a Geop 47 21. 
^^U*^ genus cibi e lacte concreto EX 36 13. 

*j£^^ laceravit BA n. 2918. 
J^A^ laceratio BA n. 2917. 

^a^s^ 1. cecidit (to cut doicn) Js 16 8, ES 2 
46r, JSt 58 2, ZDMG 14 689 14; 2. ab- 
scidit lA 2 262 v. 489, Metr 34 2, (cf. 
Nold. ZDMG34 575). 
Pa. cecidit Bhchr. 371 9. 
Elpe. 1. caesus est Bhcar81 2; 2. pu- 
tatus est {to he Iqpped) Js 5 6 (Hex), Geop 
73 1, TA36 174. 

JL^o^^ (a -/.uafxoc? BB 465, Budge TliMarg 
2 605 n. 2), faba (bean) 2Sml728, JSt 
34 20, Geop 2 20, ZDMG 39 278 88. 57 h {^its; i-:ii^!ss, "^asa figilai-ia GeojD 62 14. 67 26. 
11^*4^ ^;?. lkj:ioa4^fovea,cloacaES2335F, 

AS 2 331 5, Hoffmann Ansz. n. 273, AS 

4 88 28, Geop 18 29, SB ISi. 

t-itt.»^» importunus fuit, ausus est lA 1238 

V. 293, Yit. Eabb 196 22, Jul 174 25, PsC 

91 16, AS3 60 25. 
?^q4s, audacia, impoi-tunitas, ES 3 414A. 

'Bal276 27, A:M2 16212. 
jipoa.^ audax. impoi-tunus ES 1 44 lC, Jul 

10 2, Blice2 739 17. 
fLaj^joo^audacia, importunitas ES 1 249C, 

Jul33 27, Tliirargl52 6. 
Ijdia^j^ audas, importunus ES 1 541B. 

>tiOQ>^/. ar. ^^jUa. quLutus et sextusmensis 
anni moslemici EXcbr 13 7, Cat ^B 89 29. 

JLucia.,^ isjja am 2 55 1, vox dubia: Asse- 
mani ,,sepulcrum" vertit, Bernst. (ZDilG 
4 321) conjecit J^o^,^ i^ aut JLi^jq^^jo 
(forsan ex ass. kimalilm sepulcrum Jens.). 

jliQ^^w. et /. (X§85,94C) camelus IMt 

23 24, Afr 392 16, ES 1 275B, JSt 29 19. 
\r^ '^■^*«^ camelopardus Dt 14 5 (Hex cit. 

Bh) OX 15 23, BB in Lag GA 47 119. 
JUo^ camelarius Bbce 1 261 1. 
llo^>a^ quaestus camelarii ib. 263 2 (sic 1. !) 
JLo^ EX 28 27, JLo^ BA 2928 quisquiliae 

(sweepings). 
J|i^aduncus(nasus)EX77 31,BAn.2928. 
Ji.\>a^ genus formicarum magnarum OX 

146 18. 
Ila.\»^ cantberii (rafters) Nat 53 12. J.nrnvi^, J.^Joo<isia. YU[jLva3iaECtbl222. 

ZDMG39 304 v. 8; 2. 7U[jLvaaia glberm. 
^.xajjo^ 7U[xvdc:iov 2Mcc 4 9, AS 169 27, 

Spic 17 25. 
xottj>>ivott.^^YO[i.vtxo; (txYojv) Bbcbr 28 6. 
twj n.^ fnaii3oa.<j,^ YU[j.va(;Tixui; glberm. 

>^ia^^ demersus est »}< 68 29 = 69 15 
(Symm apud Bb 179 55), Pbys 19 16, 
Bhcbr 146 9. J.s^<j^ demersio (j' 38 11 (Aqu). 

iJo>.sa^ (ar. &£Ua.) manipulus, pugillus Du- 

val-Bei-tbelot 2 99 10. 
Af. mei'sit am 1 175 14. 
liokiBa^j^ TpaO[j.a irnpo Jud 15 19 (Hex), 

°fovea BA2782. 
,;i^«4j^ sepulcra ES 3 159A. 

^^,^ (Bartb p. 34) perdidit, delevit Afr 

256 3. 
Etpe. obrutus est Bbcbr 77 4. 
Ijio^^ fovea Lc 6 39, Afr 1 7 11, ES 3 306B, 

asd 46 10. 

V^>5. 0. 1. perfecit, explevit ES 2 95B, 

BO 1 27 loaf., TOIarg 1 105 ii; 2. con- 

stituit KwD 21 23, cf. ZDMG 44 297; 

3. a. perfectus est, defecit, periit Gn 21 

15, ES 1 491C, asd 47 24, AS 1 30 2o. 
hoio^, perficiens ES 1 479D, BO 3 1 124a 5, 

OM368 11. 
tijjft.^ perfectus Joh 17 23, ER 84 14, adv. 

absolute EE, 4 1 7 glberm. 
lLo-..L!ft^perfectio ES 2 512E, Eabb 227 23, 

TbMarg 165 10. 
I^jos^ xaTap-ristxo; Epb4l2, ;» ^\. abso- 

lute, omnino Afr 1 1 7 17, ES 1 546C, Rabb 

210 4, TbMarg 1 296 22. 
pol is.>Iv»ssa,! ut breviter dicam, denique 

Josepb. 4 3. 
JJ;<L5a^perfectio ESL 1 555 20 (sic 1.!) de- 

letio, finis Xab 1 9, Sir 23 20, ES 1 340D. 
iLioA^jj?. l-^i^s. (^^§81) ^' W^^, carbo 

Pr 26 2l,EE38 lO, Jul97iO; ^.particula 

bostiaeB0 3l 244am. 
Elpe. 1. se perfecit ER 352 18; 2. per- 

fectus est Job Dar in MS 1 106 16, Th 

Margl 97 7. 
Pa. 1. perfecit, absolvit Gn 24 19, Gal 

ZDMG 39 244, ES 3 416D; 2. delevit, 

exstinxit Jer 14 12, ES 2 384C, Jul 31 6; 

3. prunis ardentibus calefecit Duval-Ber- 

tbelot II pass. 
1^04, exstinctio ES 2 266A. 

' Af. = Pa. 2, ES 1 5 17F, Corluy MP 23 1. u 58 >"»r^ f;poa4^ 1. aUoupo; miistela Cat Wriglit 2 
'eOSb, EpJerv.21,Clrl294, BAn.2784; 
2. martes EN 43 76, BA n. 2785. 9d:od .— ^^ Yojxop h. 10'j; Ex 16 16 (Hex). 
^ id. h. itth Hos 3 2 (Hex) =15 [xooioi 
Epiph 4 47. 

U-^c^ BB j.L^ PsC 212 2, Uo^ 
Kays 41 9, Bh ZDMG 40 440 (pers. Lag 
G-A 26 59) bos bubaltis. 

,-5^? 1. seq. ^ et va texit Sir23 18, Lc 

1 35, ESl 117B; J?. s. '^ invasit, oppressit 

ES1352B, SB612. 
Ilail^i iuspiratio ES 1 404A. 
i^, h^f. (N§S4) scutum iMcc 4 6, ES 

1 5G0C, KwDAV 155 7. 
IK*4^i>L IL^ (AS157 21), jLL^ (am3 

240 14), ^ii^. «*cil4^(DionTl63 9,Bhchr 

1 1 3 6 , N § 89) hortus, paradisus lEg 21 2, 

Bal 335 7, JS iu asd 99 3, PsC 185 15. 
JLi^i4a, i^ horto situs «j; 8 1 (Aqu.), Bh ad 

4» 107 31. 
iKffldA;^ (N§ 133) hortulus AS 2 45 26. 
]ii;^ hortulanus Joh 20 15, ES 2 326B, 

JSt 87 14, KwD 85 5. 
Jjot.^ (ass. gamnu Zimmem ZA 4 256 l) 

thalamus Mt 9 15, Afr 103 6, ER 134 11, 

JS in asd 107 19. 

JjL,^ i. cubuitThMarg 12949, accubuit seq. 
^ ad (mensam) ES 1 6SE, AM 2 231 2, 
quievit Babb 204 17; 2. latuit, se abscon- 
didit Bhchr 1539 14. 

JLIa5^ latibulum, latebra Js 33 1, ES 2 74B, 
ThMargl 327 4. 

I^A5^ 1. latibula Dion T 168 15; 2. fana, 
delubra Js 1 29, ES 1 345C, Bh ad Job 
30 5, lemures ES 3 21GE, idola iSm 7 3 
(nnnt?y) EN 19 19, cf. ZDMGr 29 1 1 1 v. 8i, 
jJUa^^ lectus ThMarg 1 227 1. 

Ux^ cubile ES 3 588F. 

Etpe. 1. = Pe. 1. Cj-rill ZDMG 27 572 
v. 207, lA in ER 381 5; 2. se abdidit Joh 5 13, ESL 2 31 22, Jul 194 27, se removit 
Alex 7 12. 

Pa. reprehendit, couviciatus est ES 2 
480A, AS 3 142 20, KwDW 215 19. 
JLiio^ convicium, contmnelia 2Cor 6 8, ES 

2 514B, Rabb 228 10, PsC 229 17. 
jili^jj^ reprehensio AS 175 13. 

Elpa. reprehensus est ES 3 2 5 3D, KwDW 
215 7, Mos. Agh. iu Rendic. dei Lincei 
1886 p. 412 27. 

Af. 1. accubare jussit ES 1 98E, PsC 
197 11; 2. abscondidit ES 1 444B; 3. re- 
cubuit Th]VIarg 1 305 8 et 2 541 n. 1. OJL^ 1. furatus est ER 83 14, ThMarg 1 
71 12, s. o(^ furtim aspexit Alex 26 3, 
s. ^Sii clam se subduxit AM 2 1S9 ; 2. de- 
cepit JSTham v. 276; 3. tt. gr. suppressit 
(in legendo) ON 20 21. 

li^ol^;. fiu-tum ES 2 526B, Bal 312 12; 
^2. res furto ablata Ex 22 3, ES 2 520B. 

JL:ija4^ pl. j4j«4^ (ES 18 2) furtum ES 3 
207A, ER 100 11. 

Etpe. 1. ereptus, fi-audatus est ES 3 
5S5B, 598C; 2. deceptus est (to he be- 
guiled) asd 20 7, JS in MS 1 94 4, Js in 
ThMarg 2 1334; 3. tt. gr. suppressa est 
(litera) Eg cap Vn. 

>^- » vt^^ '^ literae supprimendae (opp. 

tLvi\->^KA) Bhgr 1 202 13. 
Pa. 1. furatus est Jer 23 30, s. ot^ vel 

;.^Q furtim aspexit Guidito38l, JSTham 

V. 248; 2. decepit JSTham v. 368. 
jAlo^j^ furtum Ap 9 21. 
jAi;^ fur Mt 6 19, Bal 310 10, /. Bal 321 

25, adv. furtim ES 3 525B. 
IL«i^i;^fui-tumEx22 2, Bal306l6, lA 1 

252 40, asd 70 2. JLa^ cstr. w=^ (N§99) 1. latus ER 8 2; 
Chr ed 148 5, asd 49 i; 2. factio Guidi 
chr 12 10 etc, Bhchr llOpu. 

^ofi-^ (pers. Lag. GA 24 55) triticum BB. 59 tJtJ-»^ urceus angusto ore BA n. 4598. 
ljo^i4^ rotundus BA n. 2936. 

JU^U se occultavit ES 1 14F, 1 1 8C, AM 

2 301 10, Th^VIarg. 1 64 U. 
?ui^i. abscondltus ES 1 159^, Vit. Eabb 

185 22, Jul 189 l; 2. daemon KwD 75 13. 
fUti^ occultatio ES3 92r, JS in MS 2 

158 V. 1270. IjoJUl,^ (pers. gangiir) thesaurarius Bhgr 
1 19 10, BAn. 2939. oul,^ miratus est, obstupuit ES 3 448E, 
Cyrill ZDMG 27 566 v. 9, 568 v. 87. 

Jii.i^ 1. repentina (mors) ES 1 4(j2D, Vit. 
Eabb 206 27; 2. indignus, nefastus BO 3 1 
121b 20, immodicus (uTripoYXO^) Dt 30 11 
(Hex s. Bh). 

llttjujuLss,^ admirabilitas AS 2 54 12. 

.^Misssj, admiratio ES 2 375F. 

iiuo4^i. obstupefactio EE 142 14, JS in 
MS 2 158 V. 1284; 2. mii-aculiun asd 8 3, 
ES 2 376B; 3. terror, timor ES 2 35 3B, 
Nis 31 103, 36 23; 4. clamor ES 3 29^; 
5. scissura BO 1 219a. 

Etpe. commotus, perculsus est (animo) 
Act 2 37, C}-rill. ZDMG 27 568 v. 160. 
Pa. teiTuitES2 319C. 
Etpa. 1. timore perculsus est ES 2 480A, 
Vit Eabb 197 6, KwDW291 15; ^. doluit 
ES2 335A. 

Af. obstupefecit ES 1 259A (nisi aia^ ^ ao 
leg.). 

)jl1^.-L^ gentiana radix EX 25 48, Ju^JL^ 
id Duval B. 2 7 12. 

JLlgJL^ gentiles am 3 285 3. 

JLLid^ pl I^o^ (Ap7 1) a«^^ (Bhchr 
60 18); i. (-j-wvia) angulus Mt 21 42 (Phil), 
JSt32i7, AS21206, am2l91i8; 5.ves- 
timentum quoddam AS 2 208 13. 

iK-id.,^ 1. angulus Js 28 16 (Hex); 2. plaga 
ventiES2 166F. JboQJL^ AS 1 43 24, Joh Eph 231u, pl. 

xsQ^aLisaa. Cat "Wright 2 447b, v*ojj«aA;^ 

Metr 33 10 yvojjxyj sententia. 
s^oi.^ 7V(b[j,u)V Ejiiph 38 79. 
jLjadiodi^ sana Bhcar 132 4. 
vckiL£Dueax^ sententiae Metr 34 5. 

JLfflLL^^Z. JLmi^ et Jlmi^^ (N§74) Ysvo; 

Gu 1 21, Sir 25 2, EE 39 ii, ES 3 568D, 

AS2 110 1. 
iwtcfti^ -'svixu); glherm. 
j -««^ »;^ 1. generalis Kays 143 15, 7svtx6; 

glherm; 2. tt. gr. radicalis Eg 10 5sq., Sev. 

apud Merx 212. 
flaiaii4^ natm-a Kays 8 1, BO 1 462 1. 
] "^*"-^ generatus Card 98 15. 

1. gnosis Clr 16311; 2. inventarium Cat 
Wright 1 23b, Joh Eph 41 3. 
^cLii4.xoaj.^ AS 3 249 1, ThMarg 1 36 17, 
2)1. ;jiL4-«aj.^ TB 116 21. ajcL4.xoaj_^ 
AS 87 28 "i^vcojTixo; gnosticus. 

JLjmqjo^ (pers. Lag GA 27 6l), cynos- 
orchis (medicamentum) BB. 

inn<S\«^i^ pulpa colocynthidis EN 26 70, 
BA n. 2950. 

ji^o^et Ijia4s. derisio, irrisio BA, BB, 
PS. 

J^I^ palear (dew-lap) BA n. 2951. 
iJa^jj, 1. colaphus; 2. fauces BA, BB, PS. 

^^^j^ generalis BO 3 1 601a 14. 

JUai^ ({<'^B>j Tj y § 141), i.nervus incoxa 
Gn32 33,' ES 1 183C, BAn. 2952; 2. 
planta quaedam spinosa Eie 132 15. 

(J^Kl^ i, q. h. n^m t}* 8 inscr. (Aqu). 

'«^^^ ^ (ar. j«ia.J Hoffmann Ausz. n. 584), 

1. recumbere jussit ESL 2 85 24 p. p. 
.m:^^ jacens ESJ 250 16, BO 1 34 19; 

2. recubuit, jacuit EE 154 11, ES 2 345^, 
ThMarg 1138 1. J-«^ 60 I . « «w O 1 JLtt.^ pes, basis Jer 27 19. 

ji^s,^ sera, claustrum EN 55 55, BA 5386. 

JLttL^ coxa, latus Jer 30 6, ES 2 139D, am 

2 97 17. 
l-eoJLs!ss, YsTffoc Eg 779 (Hex). 

.9 

JLoQ-,^ 1. eructavit, evomuit Mt 18 35, ES 

1 77E, 171D; 5. scaturivit, prorupit Nis 3 

71, 19 77, ES123C. 
Uxa^ EN 45 34, BA n. 2955, ^^«■'^«i^ EN 

32 33 evomitum. 
Etpe. evomitus est ESL 2 239 2, Epiph 

69 22. 

U3aJV-^ tv *v^ yrjCJTepva cisterna AS 3 215 
14, JoliEph 130 21, 356 10. 

♦AStCDCL^ (pers. Lag GA 27 62) ovis BB. 

V^».^ rugivit Hos 11 10 (Hex), Ap 10 3, 

ES2 394C, aml 181 9,3 351 19. 
IL;*A^ flagellum BA, BB, PS. JL^s^ clamavit Grn 4 10, Jer 30 15 (Hex), 
Chi- ed 156 6, asd 84 16; 2. vocavit Ath 
32 6, Vit. Eabb 169 5, s. ik^ im^Dloravit 
Nml2l3, Dt26 7, JSTham v. 240; 3. 
mugivit (bos) Job 6 5, 21 10. 

i-Ii^vtj^ clamor boum, mugitus AM 1 28 3, cf. 
BernsteinZDMG4 318. 

Ito^clamor Gn 18 20, Heb 5 7, ES 1 266D. 

^^..^s^ evomuit AS 4 42 19, 46 24, Bhcar 
11016. 
Af. surrexit (serpens) EE, 153 20. 

v»^s^( commendavit, commisit, tradidit 
Eom 16 1, Ath46 11, asd 19 11, Dion T. 
130 13. 

Etpe. 1. commendatus est Lc 12 48, Yit. 
Eabb 181 20, Jul 4 25; 2. traditus est ES 
1520B, YitEabb 166 29. 

Ettaf. commendatus est KwDW 25 8, 
Eb Mai 10 266 24. 
jiL^a^^depositum Sir41 12, 2Tim 1 12, Vit 
Eabb 166 16, Jul 11 16, Bhchr 257 24. JLioi».^ vomitus EN 32 31. 

Pa. s. >a vomitum alicui movit Nis 71 56. 
J.5a>^a4^ vomitus Nis 21 133. 

ji^s^ taeduit eum, contempsit Lv 26 11, 
ES 2 67E, Bal 252 115, KwDW 216 8. 

/2:s-^taedium Hoffmann Ausz n. 855. 

fA^^i. taedio affectus Afr 310r; 2. foedus 
ES1495r, KwDW231 23. 

ll.o|A^s%5^taedium Bh de div. sap. 39 8. 
Af. taedium movit lA 2 224 48. 

)JLg^^ orobanche BB, PS. 

t^^^^seq. o increpuit, objurgavitaliquem Js 
17 13, ES 1 165A, Bal 276 20, IK 2 220 
V. 341. 

ll;^rugitusES3 329D. 

IU;-Li^foeditas TB 164 29. ja^s^ evorauit ESL 1 681 26, Bhcar 1 35 7. JLa^ij^i. ala Gn 1 21, ES 1 127E, Bal 260 
27, lA 1 90 V. 133; 2. sinus cum brachiis 
Nis9 20, 31 218; 3. pinna (/w) ES 1 275C. 

Jjda^casa parvula BO 3 1 183 b. 32 = Th 
Marg 198 5. 

JLsJ.^ 6p7uia uhia Act 27 28 (Phil). 

i^a^=U^IA2 84 75. 

jla^alatus Gn 7 14 (Hex). 

iiis^id. Ez 1 6 (Hex), Kays 254 4. 

^a^alas fecit EN 76 14. 

Pa. alis instruxit Card 99 15. 

J-a^a^ 1. fornicatus Jul 139 21; 2. specus 
EE 126 20, ESL 2 507 2; 3. sinus, gurges, 
abyssus Job 21 33. 

i^a^pZ. jlaa^^ (N§81) 1. vitis (Low n. 

65) Joh 15 1, ES 1 108D, am 3 153 12; 

2. planta brachia agens (ut hedera) Geop 

44 21. 
jiao^^ vitis Geop 1 5 18, Gal ZDMG 39 25 1 

32, pl. pampini am 3 153 13. 
^A^ circumfossit (vites) Geop 14 11. 
Etpa. pa.ss. ib. 15 15. 

^«-Qa^QL^ PsC 193 3 7, Geop 11 3, ymg.^ 

Bhchr 273 17, yutpo; gj^psus. 
J >lmft.^ gypsinus JEh 43 2. 61 ^'^ 't?®"^^ panicula floris (cum nodo edibili 
aut cum vagina) aut vagina ipsa (palmae) 
Low p. IIS, EN 51 60, BA n. 2807. 

l}^Duval-Berthelot 2 4 13, Bhchr 452 24, 
BO 3 486 cap 9, Jj4.PsC 138 14. IjM^ am 
243921 (ex ass. gai^m Jensen Z A9, ThMarg 
1 124 9 calx (lime). 

^^i. traxit asd 84 17, 105 17; 2. extraxit 

PsC 175 16. 
;^fe^ trahens Joh Eph 91 16. 
Ij^tractio AS 3 87 23. 
1;^^ vi Joh Eph 44 3, Dion T 168 16. 
l56;4j^ nomen accentus ET 38 16, BZ 14 8, 

Merx p. 84. 
jia^ll 1. ruminavit Lv 1 1 3, dap 57 1, ES 

1 24 IB : 5. met. secum reputavit JS in MS 

2 1 18 V. 663, Vit Eabb 164 6, Th Marg 1 
303 21. 

'Iiio4s5,™iiiiiiatio Lv ll 3 (Hex cf. Bh). 
lil5^(N§21c)i.sagittaAfr524,ES1547E, 

JS in asd 94 17. 
i»6iJL^6[3eX6; BS 256 15. 

liQ4^ (cf. ar. S^) urceus DuvB 2 96 1. 

J^^^fluxit Duval-Berthelot 2 97 1. 

«^incitavit, instigavit Dt 7 20, ES 1 386C, 
Jul 101 20, DionT 139 12. 

iLai^^^ incitatio iRg 12 15, ES 1 32SD. 

JJia^^id. Sap Sal 17 9. 

Etpa. 1. incitatus est Afr 452 7, ES 1 
495F;5.aggi-essus,certatusests.^Dt2l9, 
ES12S0D, s.^apap 14 16, s. >]Li.Dt2 9. 

llot/i^J^ incitatio Joh Eph 98 5. 

li^^pl 'fo-t^ Ll 2 328 V. 1528, lUvo^ 
JS 2 7 4, JLva4^ KwD W 326 6, catulus leonis 
Gn 49 9, iMacc 3 4, Afr 64 1, ES 1 107D. 

liw^ catula Ez 19 2 (Hex). •^tr^ (Lag Xom 4 2 1 1 sq.) leprosus fuit ES 

3 572B, lA 1252 45. 
U-^ (N§23D) lepra 2Rg 5 3, Ath 29 25, 

IS in MS 1 47 75, Bhgr 1 212 24. ii^^leprosus 2Eg 7 3, ES 1 537F, Ath 29 

25, Bh 11. 
Jii^;4^1eprosus Mt 8 2 (Phil), ESL 1 443 15, 

BS 17 29. 
Af. = Pe. Ex 4 6, ES 1 1 94C, am 2 37 14, 

KwD 23 5. 

Ua;4i^/. (N§84) septentrio Gn 14 14, ES 
3 5S0D, boreas Cant 4 16 = MS 2 21 25, 
^jLcijji «^»4sa north-east ThMarg 1 278 8. 

jll=»;4^ septentrionalis Ez 47 2, ES 2 252A, 
Chr ed. 146 4. 

o>a^(per5. ^\y<f) soccus e lana textus 
BB, BA cit PS. 

^V^ /• (pers. Lag Nom. 43 n.) 1. uter Jer 
13 12, ES2 125D, SB1041; 5. vas figi^ 
linum, urceus Am 8 1 (Hex), Lc 22 10, ES 
1 333E, am 1 17u; 3. vestimentum quod- 
dam JARS 130 5. 

J^fe«=*. (pers. Lag GA 29 71, arm.St. n. 536) 
mensura frumenti et terrae Regn 5 7 1 , 16 
l8,Ez45 24,ThMargl 196 18, Bh adHos 
3 2, EN58 46. ?Ot^;->^frusta massae BB in PS. '^'^^^ (pers. y^) homo dolosus, fallax 
KwDW 30 3 18, 34 8. 

v<^,^ 1. incitavit x4.ct 14 2, ES 1 407 A, 

PsC 114 3; 2. adhortatus est ER 86 21; 

5. invitavit <]; 78 41, Bhchr 145 1. 
JL4^ia4^ 1. incitatio Pr 20 18, asd 101 4; 2. 

invitatio Rabb 240 24. 
liox^^i^^ invitatio dap 21 9. 
l4^^s»csca, illecebra Afr 257 4, Bh de div 

sap. 37 7, BA n. 2959. 
Etpa. 1. se invicem incitaverunt Dt 1 41 ; 

2. incitatus est Dan 1 25. v*>^i— ^^ rostris compulsatis clangorem 

edidit Kays 255 2. 
ilyo^^ 1. clangor, fragor Kays 237 14; 

2. exhortatio, excitatio ESZ 2 22. V«ftj*«' ^«si^ss. 62 h^u v^j^jj-«3{ v^Q^^ (pers. Lag G-A 27 63) i. q. 

^fjLfpaxivo; olvo; BB. 

uj^^^V^humiliavit Bh Eth cit. PS. 
»*t^;4^ll se demisit, humiliavit, prostravit 

Afr 391 7, ES 1 326B, apap 144 6, Bhce 

1339 18. 
i.^;a4^humiliatio Bal 262 13, Th Marg 1 

355 11, Bhchr 144 18. 

^^^j-^^li inter se tangentes sonum edide- 
runt (lapides) BA n. 7035. 

JboQ^J-^ 7t'japTa Gal ZDMG 39 240, 

gi-ana mali punici Geop 70 25. 
jiia^va^genus fructuum Kays 203 13. 

JLOLL^^.,^ arbutus uuedi L. Low p. 335) 
Gal ZDMG 39 277 38, BA n. 2958. 

Jlai^j^BA in PS et (r^^EN 44 i, 
genus vermium. 

;^ij^V^ traxit Act 8 3, ES 2 109B , apap 

144 11, Bhchr 372 26. 
I^;4^ traha Js 28 28, ES 2 69B, Bhchr 

1363. 
Etpa. tractus est AS 2 318 8. 

Sij*.^t.,^eu!^(oixo; eruca Low n. 66, Geop 

91 6, EN50 33. 
Juio^;^ melilotus Lown. 67, Gal ZDMG 

39 300 13, EN50 41. 

|lS^A;^jJ.^gleba, argilla pura BA, BB, PS. ?t?s^ erasit Joseph 3 3, ES 2 335^, lA 2 348 V. 1833, Bhchr 183 6. 
l^i^l. detrita (vestis) lA 2 332 v. 1594; 

2. acutus, clarus tpavo; Js 35 6 (Hex), adv. 

clare, perspicue AS 2 270 1. 
l5^calvusESL2l9l2. 
11;^^ rasui-a Duval-Berthelot 2 240 n. 2. 
Pa. 1. rasit ES 2 3A; 2. derasit AM 2 

83 21. 
Etpa. 1. rasit se Job2 8; 2. rasus est 

Geop 16 17. Ij^ castor AS 4 41 5, Geop 111 25, Phys 

cap 2. 
J?;45^tela, textura BA n. 2966. 
Iiw;^fragmenta BA n. 2967. v^?t^^ (pers. Lag GA 26 i) panis non 
fermentatus, oleo conspersus BB. Juaj-»j^^v locus ubi hostia jugulatur BB 
in PS, leg JbdJLijfssiaq- v. w5;^i. liquefactus est ES 2 459B; 2. 
defecit Jer 6 29 = ES 2 1 13A, Afr 462 2, 
s. ^ lorivatus est lEg 18 5, ES 1 494C. 

-?;^^ inanis Bal 284 11. 

Etpa. privatus est lA in MS 1 13 27, 
KwDW 305 19, Th Marg 1 XCIX n. 8. 

^??^ (gr. -/spoio;) falso i>*;^<^ iPar 20 5 
al. textor Jud 16 14, ES 2 125B, Bh ad 
Js 34 12, Job 7 6, EN 22 00 (sic. 1. !). 

JiiojJQ-,^ Geop 2 16, Iv T(o YopSaTtp 1. -yop- 
6a|jLtp Lag Erlilut. zu Agath 133 n. 2. 

Juo;;a^ 1. ambidexter, duabus manibus 
pariter utens BA n. 2814; 2. elephantiasi 
laborans ib n. 2815. JLo-Jj;.^ jugulum BA n. 3423. ♦A-J^^^excoriavit, erosit BA inPS. 
Etpa. fractus, laceratus est BB in Ps. U'Q->^fascis (ligni) Soph 5 1 , Jud 9 48 (Hex). Jl^Jo^ i. q. U:^ cella ESZ 2 30. w^>^ ^j^-ift, sagittae sclopetis jactae BO 3 
1, 597 89. ^t>^ 1. constitutum est iSm 20 7, Bal 
2S2 3, Jul 129 26, AS3 101 i,«4 KA;;^ 
constituta est (sc. pemicies) AM 2 335 22; 
2. perfectus, absolutus est Bhchr 515 22. 
y»f-«g, constituit Th Marg 174 6. 

Etpe. constitutus est Bh car 115 1, BA 
n. 1762. 
Pa. constituit iSm 20 34, ER 19 16. 

1. acutus AS 2 53 10; 2. absolutus 63 EbMai 10 256 12; adv. modo deciso, certo 

(adualhj) PsC 10 6, glherm. 
ii;4j, os (ossis) Gn 2 23, Joh 19 36, ES 1 

565F, MS 2 61 v. 305. o»»;.^^ de ea 

ipsa apap 260 14. 
JLaio,^eburApl8l2,ES2260E, PsC83. 
J^\^LaM;^«^ eburneus Hex 4^ 44 21, Cant 7 4. 
Jiii^^ fortis, firmus <|^ 35 19 (Aqu. cf. Bh 

ad <l> p. 140 52). 
J^6;4:^ radius quo explanatur massa ad for- 

mandas placentas (rolling-pin PS) EX 30 

78, BA n. 6665. 
JjcoiL^^laj^ides pulvere mixti Kays 183 12. 
Jb«o;^nucleus Geop 70 30, 71 4, Epiph 57 

53,^JAES 177 8 BA n. 2915. 
{Kioo^I sceletus Jud 14 8, Afr 313 14, 

ESl 323E, Nis39 2io. 

||-oo»Q^cubitus, ulna BA n. 2816. 

v^j^Wnssjjj^ (pers. Lag CA 30 72) medica- 
mentum a feminis ad libidinem incitandam 
et ad vulnera mammae exsiccanda usita- 
tum BB. 

Jbo;.,^ YP^fJi-M-^ gramma glherm Duval-Ber- 

thelot 2 69 12. 
vOjt^jovsss,, 7paiJ.|xaTia syngraphae glherm. 
.mi^\jbaaot'^.^Ypa[X[xaT£i^ Lc 5 21 (Phil). 
U-^ jirj^ ES 2 317D. .mn.^vt^;^ Cat 

Wright 2 491 7, ^Z. or>.^yiy.>^ ET 12 14 

■)fpa|x(xaTiy.o;. 
K^J-«ij.^]^V^Ypa|X|xaTix6i; JBh 68 20. 
u.«jL^jaiof^ Ypa[X}xaTixr] grammatica ET 4 

19, Bhchr 219 21. 
tUft.^v>V^id. AS 147 24. 

JAioV^^ (l^ers. garmah Nold. in Eraenkel 
33) farina alba Sind 7 4, Bh ad 4» p. 193 
66, BAn. 2983, ON 89 7. 

JS>Q.^/. (Bhgr 1 13 13) urna ER 155 17, 

AM 2 363 2sq., Bhchr 79 26. 
liwLi;,^anguilla Low n. 68. 

JLaSv^i. q. Jaj^BA n. 2984, 4694. 
*Ai;4^1[ circumdatus est TA 42 242. 'ii )a ^ porcellus BA in PS. iflDt^:;^ periit ESL 2 465 3, JS in asd 98 13. 

Jj»;4^ serpens Js 14 29, EE, 153 19, lA in 
MS 1 20 438, JS in asd 105 22. 

i^;-^Xpu30X(>IATi Gal ZDMG39 302 ii. 

J.i*u;-^ 1. contusus am 3 576 13 s. JLjw ^ 
debilis ESl 49E ; 2. et Jj»;..^hordeummoli- 
tum Geop 103 8, IS 41 6, BA 2976, EN 

35 88. 

liLXQ^;^^i. q. tlj-.^.^q. v. am 1 402 10. 
Pa. perdidit ES 1 21SB, Joh Dar in MS 
1 105 12, Bhcar 102 9. 
Jj»;o4,pernicies ES 2 3lD. 

Etpa. 1 . deletus est , p eriit AS 3 5 6 5 , Bhchr 
389 24 (sic 1.!); 2. serpens factus est TA 

36 187. 

Af. i. q. Pa.ES 1 536B, Cyrill. ZDMG 
27 573 V. 268. JU^eV^^improbus, malus Bh in Ps. }u,^^XD-f.y^(S.^puiaTic,?)tv'i.iicuxm-ei)ens(dog's- 
grass) JSt 41 13. JLiaioia^ (pers. Lag GA 27 65) fames BB. 

>»4f^ 1. totondit Act 21 24, ES 1 325F, 

Th Marg 1 CLXI2; 2. tonsus est Cn 41 

14, IA2 126 379. 
J::j.^tonsura Js 22 12 (Hex). 
JL>l6;4^tonsor Bh ZDMG 40 449. 
j4^id. Ez 5 1, ES 1 325F. 
ali.^ ars tonsoris KwDAV 33 22. 
JlL;^ 1. imberbis EbMai 10 265 b. 2; 5. 

puer, servus KwDW 47 1. 
JJd^^ (neosyr. greo ZDMG 35 234) puer, 

famulus Sind 10 8, 24 3, Bhchr 528 11. 
Ji».;.)^ novacula (razor) am 3 263 20, Geop 

50 30. 
Etpe. tonsus est Jud 16 22, ES 1 326A, 

Joh Eph 88 22. 

3*,y^ 1. inundavit Jer 47 2, Dan 1 1 10, ES 

2 34E; ^.abkiit, abriiiuit Jud52l, Afr204 
6, Bhchrl85 3; 3. deflavit (veutus pul- '»^ 64 JLaji^ verem) Bhchr 353 22, verrit JohEph 8Su, 

Bhce 1 263 17 ; 4. qiiassit (alas) ES 3 35A; 

o. hausit Js 30 14. 
JLs;4s inundatio Nis 31 160. 
iiso^ id. Js 28 15, Afr 341 5, ES 2 49B, 

Dion T 70 14. 
IKs;s«2« cochlear Bhchr 207 3. 
!La6;^i pala EN 30 75. 
{JLlso;.^» cochlear EN 38 71, pL cochlearia 

Nm 4 14, et palae BA n. 5397. 
Etpe. unda abreptus est Ath 3 1 20, Bhchr 

146 15. 
Pa. = Pe. 5. Js43 2, ES2 93B. 

JLsJo^^ (YOpcpiov) segmentum e stipite olivae 
in humum plantatum ut ex eo nova surgat 
arbor Geop 80 29. 

josl-f^ Ypicpia Epiph 12 22. 

JLlso;.^ (Ypai^elov) stylet Duval-Berthelot 2 
56 2 sq. 

^^;4^7pacpioiovBAn. 2989, ZDMG 32748. 

j^ES2 375E, 1. u»K=, 

ll^fe^ (Fraenkelp. 36) pl ff/^ ^lt 14 17, 
apap 148 7, !pie<^ apap 38 12, placenta Ex 
29 23, Afr 409 9, ES 1 339B, am 1 485 5. 

'M''^ (Lag Mitt 4 362) ^Ypws-t; Geop 8 
21, 104 10. 

«•-Vr^se convertit ES 3 2C. 

Pa. sustulit ET 7 21 , abstulit Joseph 5 21, 
ES1315B, 523C. 'f^-^ laborans AS 2 109 23. ♦A^i. tetigit ES 2 543D; 2. exploravit 

Jos 7 2, ES 1 256 A, KwDW 199 5. 
Jji^iwlj JLi^l Gupxr) Act 27 17 41 (Phil). 
IKa^ 1. tactus Gn 27 22, Afr 279 5, ES 1 

'SOF; 2. exploratio ES 1 304D. 
JL*4*4.speculatorLc 2020, ES195B,KwD 

62 10, /. speculatrix Bhchr 206 15. 
lLa»o*4^ exploratio ES 1 96E. 
JLiuL^ laxatus, emoUitus Cyrill. ZDMG 27 

580 V. 240. 
Etpe. 1. tactus est Heb. 12 18, Cyr 268 13, JS in EE 391 8; 2. palpatus estES2 
403E. 

Etpa. tangendo cognitus est, JS in MS 
2 144 V. 1049. 

Af. tetigit am 2 577 17. 
*^*4» palpavit Job 5 14 (Hex), am 2 19 19. ^^ 1. avellit Geoi? 65 4; 2. vexavitTli 
Marg 1 228 14, Bh ZDMG 40 440. 

Etpe. laceratus est ES 3 633F, JohEph 
210 9. 
Pa. dilaceravit ESJ 34 9, apap 40 12. 
JJ^a.^vulnus ThMarg 1 313 10. oCk.*'JC>^ar. &<^lc ephippium Bhchi- 290 15. JLiOiJLQ^j^ st. cstr. yiOAss:^ SB 100 1 corpus 

Lc 3 22, ER 24 2, AS 3 156 20. 

iwJiiiAa^ corporaliter ES 2 460C, 513D, 

Nis 18 15. 
ija*i^ corporeus Alex 57u 60 13. 

JLj^Jl^i. corporeusBal 237 27, L\l 26 29; 

2. solidusES3 177E. 
llojftAi^ corporeitas AS 44 3 glherm, BO 

S 1 542b 24. 
llaiia*ou4^ corporeitas ESL 1 545 7 (ja)[j,a- 

Twos; glherm. 
i iiviA^^ 1. corporalis ES 1 139E, 173D, 

BO 3 1 357bm,ad?t;.ER 49 22,ES2460C; 

2. corpuleutus Bhclir 205 25. 
Iloluajko^ t6 c(0[i.aTi"/.6v glherm. 
>t«4^corporavitVitEabb 160 11, Julll4l4, 

BO 2 195a 24; met. (narrationem) planam 

fecit, aute oculos posuit BO 2 274 27. 
Etpa. 1. corporatus est, corpus induitES 

1 163B, MS 1 2 22, BO 2 27b; 2. solidus 

factus est Bh adsc. ment. 12 24. 
iLojjajt^J^ incorporatio ESl 22 7D c7co|X(i- 

Tcuji; glherm. |nvi«a^(pers.) fascia MAMQ 91u. .a*^ s. o 1. tetigit, attigit ESZ 1 429, 
Mt 8 3 (Phil), KwDW 157 21, incitavit ES 
3 387B ; 2. consideravit Bh ad Job 4 13. 

Jjai^ pexxussio <{* 88 16 (Aqu. Symm.). Uao^ 65 J nt-\y Etpe. tactus est ES 1 118F. 

Af. nexuit, alligavit Pr 3 3 (Hex). 

JLajtCL^et lioBAfto^QDers. Lag GA 27 66) 
-/■«'jja-rj. gausapa (plush) BA n, 2824, BB. 

(^a;^, l^jix^ nest. Ij*^ pons asd 101 26, 
Joh Eph 214 4, PsC 205 14, Bhchr 76 4. 

;*^ 1. pontem fecit ES 3 HE, PsC 206 2, 
JoliEpli400 19; 5.ponte junxit 2Sm 19 18, 
IS34 19. lian^ (ex babyl. gusuru Bartli p. 34) trabs. tignumBAn. 4890. o^-fls,^ (pers. ^j^) mundus am 2 576 16. 
Noldeke in Festgruss an R. v. Both (Stutt- 
gart 1893) p. 35 n. 5. 

Jlia^^s^ fractus animo K in PS. 
i jCs^^ faex, amurca BB in PS. ? quarta alfabeti litera, Dalath, numerus 4. 

J particula relativa, de cujus usu v. N§ 235, 
236, 341—371. 

JLaN, ^U lupus Js 65 25, Cyr 125 5. 
l'iol, lupa ES 3 40SD, Pel 5 28. 

Jl^j /. et m. (N§ 85) ursus Dan 7 5, ES 2 

214B, apap 157, Cyr 125 5. 
U4? (al. JLLi? X§ 115), pl. lio:2L3j Geop 

102 24, musca Eccl 10 1, ES 2 33E, Sind 

22 21, Bhchr234l. 

Jk^^; coriarius Bhchr 574 4, Lag (xA 

32 79. 
J4^kjf (pers. Lag. 1. 1.) vestis auro picta 

JAES 84 1. 

(>t^>-i (skr. devaddru Lag GA 32 80) arbor 
abieti similis BB. 

vju^? 1. mactavit 3Ic 14 12; 2. sacrificavit 

J-Lai sacrificium, victima Nm 25 2, ES 2 

24A, JS in :\IS 1 66 240. 
iL^; id. Mt 9 13, ES 2 29D, MS 1 2 7. 
JJ.da; sacrificator ES 2 509A. 
iLoiu^, sacrificatio ES 1 170F, Jul 83 27, 

JS in MS 2 53 28. 
J^pi ara Gn 8 20, Mt 23 35, ES 3 234F, 

Eabb 221 9. Etpe. sacrificatus est Vit Rabb 200 26. 
Pa. (assidue) sacrificavit iSm 1 21, ES 

2 374D, asdl4 8. 

JL^-aoj ESL 2 573 12 1. JL^, q. v. 

9 

{1^A^9 pl. Jiisj placenta ficaria 2Sm 16 1, 
ES1416C, JudithlOs. 

j^j a. pupugit, momordit ES 2 343C, Afr 

135 2, MS 1 38 V. 150, Bhchi- 293 26. 
l^^ punctio, morsus KwDW 55 13, 21918. 
Ijda^ aculeus Cjr ZDMG 27 595 v. 78, AS 

3 33 1, 4 42 25, Phys 8 2. 

Etpe. morsus est ES 2 43 9C, KwDW 
214 3, Bhchr 293 26, car 115 6. 

kfta? 1. conglutLnatus est, adhaesit s.^ vel 

2Eeg 5 27, (]> 44 26, Job 19 20 ; 2.s. acc. 
secutus est Mt 9 27 ; 3. stupuit (oculus) 
AM 2 349 39. 

JjL»; 1. gluten Js 41 7 = ES 2 8SE, EN 

25 58; 2. commissuraEx26 4, ESl 513F. 

Etpe. 1. adhaesit ES2 102B; 2. con- 

junctus, unitus est ES 2 47 3B. 

Pa. 1. agglutinavit, conjunxit Gn 3 7, ES 

1 139F, ap N.T.48 3; ^.compegit(librum) 
BOl 306A, CatWrightl59B,CatPar31 2. 

jA*a; adhaerens Mc 5 24, ES 1 12uA, Kw 

DW399 15. 

5 iIo.ru -»1 66 '1«^? llajLaj pronomen relativum Bhgr 1 78 §9. 

JLoi»o; 1. commissm-a JSA v. 365 ; 2. gluten, 
viscum Am 3 5 (Hex) , ZDMG 39 288 2, 
Duval-Berihelot 2 2 lo, 4 10, 5 3; 3. tegu- 
mentum (libri) Blichr 285 20; 4. volumen 
ib. 362 3. 

jL&a^ glutinator, bibliopegus TKMarg 1 
117 3. 

Etpa. 1. adbaesit 2Eeg 3 3, ES 1 546E, 
am 1 1 7 8 ; .8. compactus est CatMB 2a 34. 
Af. conjunxit Ez 29 4, ES 2 189D. 

'^y a. 1. egit, duxit Gn 2 15, dap 2 3, ES 

1 520A, spec. uxorem Mt 1 20 (Cur), AS 

1 63 6; 2. assumpsit Joh 14 3; 3. intr. s. 

JLLceoni-» equo vectus est Joseph 27 13, 

absol. ThMarg 1 102 21; 4. vagatus est 

Bhchr 165 18. 

pa; ducens Arist 16 6, JohEph91 9. 
Ita; ager, campus Job 5 23, dap 56 3, EE, 

114 21, KwDW 17 20. 
JUpf agrestis Bhchi'i 317. 
Nda? 1. actor '^ 136 3, ERl37io, ES 2 
'467E; 2. vespillo ES 3 237F. 
I^; agmen Mi 1 6, ES 2 272E. 
11;^; praeda Nm 31 12, am 3 232 13, Joh 

Eph217 17, Bhchr85 2i. 
?|Aa? m. vespa AS 4 77 22, Geop 99 23. 
lAwjda; apis Ex 23 28, dap 61 15, Jul XVII 

16, Bhce2 481 15. 
jipo; comitatus ER 144 21. 
Ipj^ desertum Ex 3 1, Afr 452 1, Vit Babb 

161 7. 
JLSpyi desertum habitans AS2 27 10, Jul 

226 4, JEh 43 1. 
JLilpji id. KwDW 21 16. 

Etpe. 1. ductus est Job 11 16, dap85 18, 

ap N. T. 33 4; 5. versatus est (aliquo loco) 

am 7 12 (Hex), Cat Bibl. Vat 3 164 31. 
Pa. 1. rexit, gubemavit, administravit 

Dt 32 12, BO 2 214a 7af.; 2. tractavit 

Duval-Berthelot 2 10 12. 

jfpjjo 1. 667)764 Act 1 16; 2. administrator 
Guidito40 8, ES2 3 17. iwJlipjiB 1. xaTolxovojxiav JSAbb 153pu; 
2. [JLeTacpopiy.di; AS 116 24. 

Hqj^jsJ:» institutio Pr 1 5. 

l^o; 1. rectio, institutio, disciplina AS 
173 19; 2. ratio (agendi), pl. mores AS 
179 11, ThMarg 1 58 21; 3. txactatio, re- 
gula Duval-Berthelot 2 20 6. 

Etpa. 1. se gessit ZDMG 39 283 8; Ch- 
53 22; 2. rationem habuit (alicujus) Vit 
Eabb 173 12, obsecutus est Alex 7 5. V*^? h. T3"i Eegn 765 (Hex). 

yiA^ii »p;; t.ciffn ES 1 476 A. ^ia^ \^^ ; 9im 

lEeg 14 19, AS 3 10 10, h. d^dm "'■i3T "isd 
liber Chronicorum. JLiLaj dr. *^; mel Ex 3 8, ES 1 480B, Eabb 

367 21, AS3 7 23. 
JLIiju>i mellificus KwDW 405 5. 
I^jta; aj)is mellifica BA n. 3037. 
IKksl; J.xa^; succus uvarum passarum in 

ignem instillans Hos 3 1, cf. Bh ad 1., ES 

2 237E, BAn. 3020. 
Pa. melli similis fuit Duval-Berthelot 2 

100 5. 

JL^j surdus 4^ 38 14, Mt 9 32 (Phil), ES2 

79D, JSinMSl 47 63. 
ItQ^ot surditas Kays 42 17, BO 2 286A. 
v^;I 1. surdus evasit Bhchr 335 2; 2. sur- 

dum reddidit lA 2 76 61. 
s^^? baltutivit BA 5411, 5412. ^^>^» Hab 3 6 i. q. h. inM tremuit aut opi- 
natus est? cf. Nold. ZDMG 40 729 n. 

Pa. 1. mentitus est, fefellit Col 3 9, asd 
27 17 si^em (alicujus) decepit Job6l5: s. o 
fefellit Gn 3 1 7, Hos 5 7 6 7; 2. meudacem 
putavit, declaravit ES 1 34C, asd20l9, 
ZDMG25 335 V. 220. 

JJ^^; mendax Pr 6 17, asd 2 16, JohDar in 
MS 1 107 2, JbWvL j:^? falsa ostia Dan 
1 4 20 (Hex),/. mendacium ECth 2 301.17, 
TB 58 30, adv. EE 51 23; ES 2 275E. 

lLo:t^JmendaciumEx207,EE48lO. lo^i^,; JU.« -O» 67 jLo« ldj> (uisi i^Xsjjj emendandum) falsae poi^tae 
Dan 14l4'(Hex). 
jULyii- mendacium ESL3 1 1 7 10. AS 3 1 83 24, 
EC in Journ. of s. 1. 5 ('64) p. 405 6. 

Etpa. i. s. «a mendax evasit, fefellit Js 
33 1, JohEph 64 2;^. decepta est spes BO 
3 2, 456 6 = ThMarg 1 214 8. 

Jba^j 2)1. JL^lA^o; Ath 15 26, AS 2 386 4, 
Dan 6 13 (Hex). «m^oj AS 4 2 21, S&YP-a 
1. doctrina BO 3 1 352 6 pu, Bhchrl 14pu 
glherm; 2. secta JAES 83 3; 3. 2>l- leges 
Dan. ]. 1. 

jjxx^jo^jOj 6o7[xaTi7.a AS 2 162 26. 

wl-.^jA^Q; 6o7[jia-ixYi ES 3 XXXIH 40. MB 37b 20; /. electrum. sori ou la pyrite 
Duval-Berthelot 2 3 6, 4 5, 8 17. 
Ucfio iuauratus ES 1 192B, AS 2 268 27, 
Bhchr 173 4. 

Etpa. inauratus, omatus est Cyi' 11 2. 

Af. inauravit Js 40 19 (Hex), part. pass. 
Ap 14 14. 

io(?ll in aurum conversum est TA 40 226. JLio»J pannus nitidus. splendens Job 28 18, 
BAn. 3053. I^^otij obstupefecit BB, PS. V->^J 1. dolor oculi; 2. nix plurima EX 
77 41. 

•A^J perfossit Pr 12 18, JS in asd 105 25, 
Jul 53 10, JSt 68 3, DionT 124 8. 
i*a^; percussor Ez 21 11 (Hex). 
Etpe. percussus est ^ilcc 12 22, Joseph 
24 5. Arist 10 11. 

^»? oaoiov Geop 11 29, 119 12, Low n. 70. 

j. \f) fl p y.*> oioa^xaXia 1. doctrina dap 1 1; 
2. renuntiatio Hoffmann Kirchenvers. 
15 21. 

JL^.oj{?, 1.^,0; ocooExdTTiduodecimaindictio 

ASl 14 12, 15 24 (cf. 2 22 23). 
ya^jBjO; milliarium Xllmum Chred 15623. 

{>?? BA n. 3047; 1. opu; Geop 25 l etc; 
2. -iTTeXsa ZDMG- 39 294 38, Low n. 71, 
Lag. Xom. 130 9 sq. 

ydia-oj^j 2,1. ijoj»N>, oiopayaov Ex 30 18 
(Hex), Mt 17 24. JLao»? (N§94C), 1. aurumGn2l2,Act3 6, 
ES 3 167C, VitEabb 165 24; 2. /ou-ap- 
7upov lustralis collatio cf. Bechtsb. p. 284 
ad§ 116, Chred 152 19, JSt26 8. 

JLjLao,; aureus Cyr210l6, JEhl5l6, Cat J^Jaftioo»» (pers. Lag GA 30 74) i.q. oacpvr) BB. 

^o<? pinguis evasit Js 58 11 (Hex). 

Pa. piuguem fecit ES 3 590B. 
JJoto; pingue, pinguedo Za 4 14, Afr 288 7, 

ES 1 330E. 
iLoiJpinguis ES1188C. 
HoL^? 1. pinguedo Job 36 16 (Hex), AS 4 
'73 22, KwDW 9 7; 2. unctio ES 2 289A. 
Etpa. 1. se unxit ESL 2 379 21 ; 2. unc- 
tus est Js 34 6. 

Af. 1. pinguem fecit Afi.' 449 14, ES 3 
590B; 2. unxit ESL 2 179 3. 

«^Jo»j (pers.iiitij) gemma similis smaragdo, 
malachites Kays 265 1. 

JlLoo^j vel JiooM; (p. ^^llAiJ Nold. Sass. p. 
446 sq. Lag. arm. St. § 603) dominus vel 
praefectus pagi Thilarg 1 1207, am 2 
584 11. 

l\o)j pinguedo BA. BB, PS. 

woj debilis, miser fuit Jer 8 18, ES 2 1 1 8B, 

Bhcar 119 4. 
lo; afflictus, infelix, debilis, miser asd 8 10, 

ES 1 246 A, Arist 12 5, adv. ES 1 49 IB. 
j^O; ar. iijljJI teraplarii Bhchr 1 419. 
IKio; cantharides EX 44 99, BAn. 3077. 
Iloio? debilitas, miseria ES 3 452A, Joh 

DarinMSl 105 11. 
J-o, miseria lA 2 80 V. 162. \> OOl 68 'r' iJoo? (jac. JJoot N§ 128B) ^o? Jul 193 13, 
iiol;Nis76 50,miseria413 3, ESJ 225 17. 

Pa. ptu'gavit Geop 111 8. 

Etpa. debilitatus est ES 2 150E, JARS 
181 2. 

Af. debilitavit ES 3 297B, Bal 274 3, 
Js 33 1 (Kex). 

oj fluxit Lv 15 2, gonorrlioia laboravit Lv 

15 8, liquefactus est, baemorrhagia labo- 

ravit ES 1 247B, diffluxit '^ 88 10, Job 

37 1 (Hex), ES 2 342E. 
]A*} haemorrbagia Afr 318 19. 
I.30; gonorrhoia Lv 1 5 2, dap 115 13; 2. hae- 

morrhagia Lv 15 19. 
Pa. 1- diffluere, tabescere fecit iSm 

2 33, ES1294A, KwDW99l2;5.vexavit 

lSml6i4, ES18C, 180D. 
lllot 1. tabes Dt 28 65, Bh ad «{^161 98; 

2. effluxus Duval-Berthelot 2 101 11. 
lA^V aronorrhoia laborans Lv 15 6. 

Etpa. diffluxit, tabuit Joseph 4 2, ESJ 

89 11, TB43 26, Clr2 2l. JlLoj (pers. LagGA 48 122) lac acidum EX 
77 43. (loj mente captus BB, Hoffmann Ausz. n. 

228. 
joV tui'bavit EE, 123 5, ES 2 518F. 
njtoi turbatio Pr 23 29, Guidi to 35 1, ES 1 

558D. 
l^ojl id. am 2 67 2. 

' Elpa. tm-batus est Mt 24 6, ES 2 502F, 

JSinasdlOl 7. 
lUtoi^ib pertui-batio KwDAV 389 19. 
ih 1. patruus Lv 10 4, ES 1 396C, BO 3 l 

196b, Bhchr 97 6; pl. JLiJJ Cat AVrightl 

1 63b, cf. Nold. Neusyr. Gramm. 1 3 7 ; 5. i. q. 

h. nn amatus Cant 1 13=]VIS 2 12 26, Cant 

5lO = ES1365E. 
H,? amita EbMai 10 222 11. 
lf.o? psalteriimi Badger The Nest 2 2. 

"^fwUselibravitDuval-Berthelot 2 18 20. ^? 1. excitatus est Jer 6 22, KwDW 47 8, 
se movit Js 24 19, ES 2 350D tremuit Jud 
5 5=ES1 312D; 2. se demisit, descendit 
JS in MS 2 156 V. 1235, JSAbb 214 127, 
JE in ES 2 30 2, benigne se gessit ES 2 
487 16. 

ilo; (ex ass. dalu?) situla Joh 4 11, nomen 
sideris aquarii Sj^ic 15 8, PsC 22 4. 

IL, solutio ventris Bhchr 189 22. 

Ifc:^; oscillum (siving) EN 29 44. 

Pa. excitavit ES 2 334C, BO 1 94. 
JL:^^ minister Eie 25 1, Kays 186 6, JE 

in Joum. of s. 1. 10 24 5. 
JLot servitium Eie 13 19, Bhchr 108 12. 

' Af. = Pa. Jer 50 9, ES 1 141E, Guidi 

to 36 6. 

^ 1. judicavit Act 4 19, ES 1 507D; 2. ius 
reddidit, ti'ibuit dap 46 13; 3. s. yxi. liti- 
gavit cum aliquo Job 13 19, ES 2 122E, 
KwDW 364 8; 4. discrevit (somnia) Dan 
4 15 (Hex). 

jLf 1. iudicium EE 103 25; 2. ius Ez 18 5. 
Afr 25 13 ; 3. lis, causa Job 1 3 18, asd 40 24, 
dap 50 12; 4. y.pitTjpiov ZDMG 39 303 13, 
ratio (somnii) Dan 2 26 (Hex). 

jliJ, /. Ih^X SB 161 9 judex Dt 21 2, ES 1 
43lD,'asd46 23; BO 3 1 57 i. 

lloL? munus judicis ES 2 26E, BO 3 i 
268a8, EbMai 10 245 11. 

iki^ (N § 28) pl. seniel ftfio Cyrill. ZDMG 
27 595pu urbs oppidum 2Par 6 32. 

IbuLjoi^po ojjpidulum Bhchr 418 21. 

pL>f» oj)pidanus Bhchr 77 3. 

Etpe. 1. judicatus est Ex2l20, ES 1 
507D, asd 47 5, Bhce 2 663pu; 2. s. >^ 
litigavit cum aliquo Jer 2 9. 
|l.olL;lioi judicium Js. uiThMarg2 141 12. jj exsultavit. gavisus est Lc 1 41, Afr 1 1 5 1, 

JSinasd 108 3. 
Ijo? exsultatio ES 3 240B. KwDW 140 15. 
Ij-; saltatio Jer 25 10, 2Bar 2 23, ES 1 

403F. J^? 69 liiji l^l f. Ilj.; (cf. Bh ad Pr \ 19) ibex, caprea 

Js 35 i,ES2 79A,EIl 115 7.PsC217il. 

Pa. exsiiltavit <L 113 7 (Hex). ES 25SE, 

^\^Q^ restitit, se opposuit ECth 1 721.23. 

IjQj scoria Duval-Berthelot 2 296 9. J3? contiidit ES 1 256D, Geop 1 1 30. 
lioBpo mortarium ES 1 256D, Greop 87 8, 
Duval-Berthelot 2 50 19, 56 9. 
Etpe. contusus est Geop 1 1 29. J3? (Barthp. 38) adspexit MS 1 59 21, spe- 
culatus est ES 1 119C, insidiatus est Afr 
153 3, s. ca inspexit Cat. Bibl.Vat. 2 49 22. 

JLbo; 1. observatio Bhchr 196 14; 2. obser- 
vator 2Eeg 9 17, asd 26 17, Afr 153 3, EE 
131 8, Jul212lO. '2'-' ? opticus Bhchr 529 11. 

]-ft^; specuh^tor PsC 272 18. 

JLba^j si^ectans Cyr 23 13. 

Af. 1. vidit (l 85 11, Joh 20 11, Afr 1 1 21, 
JS in asd 95 17; 2. micuit, eminuit JEh 
20 1, extulit, protendit Hoffinann Ausz. 
n. 93. 

uB,^ versatus, peritus Act 18 24, Bhchr 
451 18 c» iA,,fi^ constatmihi BO 3l 196b, 
]»l uB> j) nescio Thilarg 1 195 4. 

j? habitavit, mansit lA 2 1S6 v. 528. 

liot Job 41 6 et iLiot ib. l2: labrum chytro- 

podis, in quo sedet lebes et unde fumas 

egi'editur Bh ad 1. 
Im aetas, saeculum Gn 7 i, ES 2 256 A, asd 

8 24. 
^Y\, pl- Hi (L-^ 1 304 V. 210) et llvj; 1. atri- 

um, aulaEz46 20, Lc 22 55, asd26l7; 

2. domus, domicilium Chr ed 145 9, AS 2 

96 u. Zingerle, Chrest. 252 f. 
l^xDoi; domus parvula AS 2 45 26, ThMarg 

1297 2. 
ll^iU] id. Bhce 3 429 19. 
I^? 1. m. domicilium Jer 31 23, ES 3 396 A, 

ovile Guidi to 18 4, ES 3 443C; 2. f. pl. 

Ilv?, lUw! (AS 3 175 10, 180 12) coenobi- 

um Chr ed 152 6, Vit Rabb 161 11. JL^^? coenobita Chr ed 1 50 28, ES 3 XXXIV 

11, VitEabb 178 16. 
iLoi^? vita monastica ES 3 XXXIV 32, Vit 

Eabb 183 17. 
I^.*j6p; domus parvula Bhchr 13G 17. 
IfcUroo^i; ovilia parva am 2 429 4. 

6 • -T 

Il^^ contignatio Ebilai 10 242 20, mansio 
Xisl 112, domicilium Hab 3 11, asd 62 17, 
Vit Eabb 206 27, conclave ES 1 5lC. 

Ilisjjoi;» cylindrus (ad solum levigandum) 
Geop 9 20, Severus ZDMG 35 300. 

;.? habitavit ES 2 108F, Vit Eabb 188 14, 
mansit, exspectavit ES 1 18C. 

I^; incola ES 1 4G4r. 

I^ot habitatio ES 1 120F, ThlTarg 1 45 2, 
Bhchr 29 13. '♦.» lo* comiva Dan 14 2 
(Hex). 

;o; detorsitES 3 387D (nisi ;o; legendum). 

l\oy Bhchr 241 12, INo, Eechtsb 8 4 (ocupea) 
munus JohEphl30u, spec. quod sponsus 
sponsae dat vel parentibus ejus. 

*•'» calcavit, conculcavit ^ 18 43, BO 1 84a 
10 af. met. (praecepta) concidcavit, con- 
tempsit ES 2 410F, Bhchr 130 26. 
JLao; calcatio, conculcatio dap 23 25, Afr 
109 8. 

U^, ES 2 27A, IJU., am 3 495 13, Thilarg 
1 408 14 id. 

Ikiul conculcator ES 2 47A. 

Etpe. conculcatus est Mt 5 13, Ath 37 16, 
Bhchr 49 6. 
Pa. = Pe. Mt 7 6 (Phil.). 

Ilou j (pers.Lag Sem 32) atramentum nigrum 

(de cujus praeparatione apud Syros v. Cat. 

Wright 581a, 10S5a, 1207b) 2Cor 3 3, 

ES2 464F, IA1276 V. 34. 
l;l;]Sw6; (pers. ^Ij^^j) atramentarium teuens, 

s-cribaruin praefectus, unus e Ivhalifarum 

ministris Bhchri p. 527. 
iJiLoii atramentinus SB 4 6. 

6 " 

(>j;i (pers. ^Ij^j Lag GA 31 77) arcis custos 
Bhchr341ii. 70 IIqO^I ]^.\jwi ;j pulvis Afr 433 7, ES 2 339P, ER 
12 26. 

Pa. in pulverem mutavit 2Petr 2 6 (Phil). 

Etpa. in 23nlverem mutatus, confractus 
est Card98 6, SB 154 22. 

Af. vexavit JS in ZDMG 31 374 11. 

^y 1. impulit glherm ; 2. depulit, propulit 
dap 26 22, Jul84l6. 

Etpe. propulsus est Sir 13 21, ESl 552E, 
ER5715, Bhcell83 2. ^■^^? 1. timuit, metuit Job 6 16, s. .^ ab ali- 
quoDt 10 12, Ath 70 ajDU, s. JJj neBhchri 
175, Jba^; ne forte; 2. veritus est ^J; 15 4. 

\b^\ timor Arist 1 1 9, ES 3 3 1 5C, Bh de div. 
sap. 21 8. 

IK^} 1. timor, metus Job 1 3 21, ES 2 20SC, 
3-315C; 5. iiietas, religioBO 1 28 11, ES 
1 550 C, Clr 156 33; 3. secta Jul 41 13, 
BO 3 1242 13, EbMail0 251 26; 4. oh- 
jectum timoris vel reverentiae Js 8 13, pl. 
Ex 12 12, ES 1 116, JohEph 97 8. 

jlojuS timidus ES 1 182D. 

|Ll2.j timendus, terribilis Hebr 12 21 ; ES 2 
86 A, Guidi to 37 5. 

lloiLi; majestas ES 3 92F. 

Pa. terruit, minatus est Neh 6 9 ; ER 
55 16, asd 53 6. 

J|iof terrefactio ES2 524E, VitRabb 168 25, 
JS in asd 101 1. 

1^\1. timidus Dt 20 8, ES 3 400C, KwDW 
346 18; 2. timendus ES 2 369A, ZDMG 
27 508 n. 7. 

^Ji^fit.\l. timidus Mt 8 26, ES 1 317E, Cyr 
14 29; 2. pius, religiosus dap 10 20. 

llojKVojif timiditas ES 1 241D, Pr 19 15 
(Hex), Cyr 119 3. 
Etpa. territus est Jer 51 46 (Hex). 
Af. i. q. Pa. ES 1 24, Bhchri 529. 

^Q>^? 1. timidus Sir 45 2; ^. formido ES 3 
317E, formido avium (scare-crow) Epist 
Jer V. 70 (Hex), JS ZDMG 29 113 
V. 145. ^oj (ar. &XL^3 ass. tuhalluaram. nbmF\Jen- 
sen ZK 2 26, ZA 6 445) palmulapraema- 
tura BB cit PS. !a-ooj milium, panicum (Low 72) Ez 4 9, ES 
2 169E, TliMarg 1 162 4, Kays 207 15, 
Bhchr 346 16. 

JJdju? expulsivus ES 2 316E (cf. Bernstein 
ZDMG 4 309). 

■Ja^? 1. depulit, propulit Dt 23 8, ESL 1 

293 14, dap 7 2. 
JLLooii; expulsio Thren 1 7 (Hex). 

Etpe. depulsus est ES3 572B, KwD^W 
359 2, ThMarg 133 2. 
Pa.i.q. Pe.ES 1 379E, Thren 5 22 (Hex). 
LkZfii vexatio, afflictatio Job 36 20, ES 2 
15F. {^J? J~i^''^ dui"issimum lapidum genus i. q. 

^^^ih» Ez 13 11, BA4573. 
Il«|jw5 duritia Bhcar 141 15. 

JLaa>j (pers.? LagGA 31 78) satelles, lictor 
Gn 37 36, Mt 26 58, Afr 38 3, ES 1 9lD. 

V^-^o^.^oj (pers. jXjj^jj) baculus am 2 
595 4. 

(;^oj osuTspa secunda AS 1 15 20. 
l;;-^o} OEUTepafJto; Cat "Wright 2 454b. 
jij^opo (cf. ar. yMsye Eraenkel WZKM 3 
249) leno EN 14 00, BA n. 5415. 

JL^^a-j oirjp^Tr^c, 1. libra TB 34 28 gllierm; 

2. circulus ESL 2 573 12, ThM 10 18, Js 

44l3(JE), Cardl61 2. 
^eoa^jLaJL*; id. diabetes morbus EN 33 37. 

|«x*j (pers. Lag. GA 32 20) daemon ES 1 

381C, ER16 14, JSt44i5. 
Jjo^; daemoniacus Mt 8 28, ES 3 LIV 47, 

Bhclu- 181 20. 
vOjJll oai[j.ovii^£70ai lymphaticus evasit Mt 

4 24 (Phil), Joh 10 21 (Bernst.), Epiph 

31 10, BhZDMG40 440. 
lUo.? \iu«j superstitio Act 25 19 (Phil). s^CL^J aquila Bli ad Js 34 15. 71 ^;^ mn .i 

iwl;.^-»J_.; diametraliter Kays 193 18. ^Q— J pers. jjjlviJ codex, tabulae KwDW 
150 10. 

(JUJ aper silvestris BB, PS. JL^-i milliarum BA, BB, PS. 

|iO^,^^?,^Z.^ja;i^, (sicl.!) SicxTaYixa 
mandatum Ezr S 36, AS 3 129 9. 

.m.m-h^M Sev. in ES 2 183 2. .m.mnJ^J,.; 
Eie23l7. .£cu«aA^i_.;Bhcel207l4oid-ca^H 
dispositio. 

yO;.m ^» (6ia Tscraapujv) Diatessaron (Ta- 
tiani) Add 36 17, BO 3 1 2, Bh ad Mt 8 U, 
EbMai 10 191 13. 

yopo^; (corr.) id. asd 15 24, cf. p. 158 n. 
ad 15 29. 

Ijg.;^! ^o »? 6'jo Tptytova glherm. yQ.£Do;_a_>j oidypujov 
3 34. 54 81. 1/2 apYupoc Epiph *-^«l meus etc. cf. Nbld. § 225. 
t]Li\^i t6 1610V glherm. 

6 4- " 

lloiA^; loiOTr); ib. 

jSiN,; 161x6; specialis Ath 43 24, JBh 8 13 

glherm, adv. loto); Ath 28 10 glherm. 
tlnliN.; ijroprietas BO 1 475 A. ^? (e r.l^ N§ 32) sed autem gr. Sk pass. ^(j, ^; (pers. daena, din ex elam. den e 
bab. denu Jensen inHorn Orundr. p. 133 
n. 2) religio CorluyMP 8 11, am 2 604 11, 
Gruidi chron. 17 5. 

vjj^; (pers. dtmg) asceta KwD 69 7, cf. 
Benfey praef. LXXIII. Q.,^d^Qj:j oidXoYO 


i dialogi 


Bhce3 411 15. 
siaXaXva 


AS 3 101 1210. 
; pactio 


Bechtsb. 14 20. Q.n« ^n»\;>j oiaXey.Tixol dialectici Bh adsc. 
ment. 18 19. 
t\...a...^jiA..; oiaXexTixT) glherm. 

jm% (ft^io-f (N§23E) nebula tenuis cineri 
similis Ex 16 13, ON 87 3. 

^^-^.ia-; Bhclu- 253 15 adsc. ment. 5 14, 
Card 44 10 glherm, v«;-^? JS 103 14, 
^0-^^.aa..; AS 136 20, j^l- 'r^J^? Ge ZA 
8 26 23 6idix£Tpo(;, dimetiens. tfriTiN^ m.l Aio; BdXavoi; Geop 74 13. 

cfiOQ.^a-^j 6taTr6vTioi; transmarinus 
Eechtsb 19 24, cf. p. 237. 

JL^.nno*^.», J ^tmxqg^; 6io(puatTT]; AS 3 
162 10, Bhcel 189 5. 

^aiaXfiaa-.», J v«\«^qJ .. Std^^aXixov Hab 3 3 
(Hex), Bhad <\> 109 91. 

tm*m3Q-.j 6iot];i; apparitio, nomen mer- 
curii Duval-Berthelot 2 46 11. 

jaa^^l^JLj 6idcppaYiJi.a membrana pulmonem 
a jecore et liene distinguens ES2 316C, 
EN 9 73. yCLfiuJ •*-» dp^totdxovo; ESL 2 49 5. 
J ■* « f. . T j^il. .«QOjUaja^; oiaxovia AS 2 237 21, 
241 12, JohEph 92 35. 

QAiOJB V' iJLn otaxovsTov Bhce 1359 5. j_ojja.ojj i.jo domus diaconica AS 2362 14. .fVN.nr..ftft .* (uBaj.mjBQ;) od^. (oixac?) causam 
dixit JohEph 255 18, Bhce 1 241 17. osaoJLj argentmn BA (PS) Ge ZA 8 95 4. 

JLo-J, pl. stoJL,^ 61XT1 Rechtsb 7 16, 20 6. 
J^^oJLa^; 6ixat(i)(xaTai. documenta Rechtsb 

25 4, JohEph 131 13; 2. leges Rechtsb 

39 1. 
vojuoji-.; Kxa 8txavix6v tribunal JohEph 

90 6. 
JL^jBsjtL;; SixaaTal judices JohEph 197 2. 
^,-^ (^ >«»> ; oixaJTriptov tribunal asd49 16, Jul 

119 14, aml 247 18, 3 306 3. auooi^>jx«; 72 lisXA.: ••t^ QjiOOJ^V^*» 8iaxpiv6|i,£voi cognomen Mo- 
nophysitarum Bhce 1235 14, chr 894, Joh 
Eplil69i8. 

JL^oiV)»^^ 8iep(ji,r)vs'jTTi^ interpres JoliEj)h 
354 22. 

(i\*9 pl. IJL.V 1. milvus (ixTivo; cf. Land 
AS 4 59 n. 2), Js 34 15 (h. ni>-i) AS 4 62 
13, lA 1 58 105; 2. i. q. h. njN Job 28 7 
sec. Bh. ad 1. i^oa strix. 

trfja-.tJLj, j_aj\j; (sg., cum suff.pl. .-o)ajQ-.\j-j 
testamentum ejus MS 161 101, JSTham 
V. 172), pl. ,^^-.5 EB 5 13, >m r> >lJLv ES 
1 184E, ububJo-j Afr 28 11, viasajBl^-) Gal 4 
24, Afr441 17 6ia&-i^xif) testamentum, foedus 
Mt 26 28, EE 137 l, asd 14 27, Jul 75 18, 
Bhchr 252 2. 

< m . fYt tlJLi StdOect^ dispositio Bhcar 
166 10. 

ift^iof, pl. J^iiot (N§71 4) et llaiot (Geop 
4 30, 118 29) locus Gn24 3l, asd 53 26, 
spec. sedes (episcopi) Clu- ed 153 4, dap 
114. 

oiioo; ^ statim ECth passim, yo; ^~-> 
ubique Cyi" 1 18 28, JLsot ^^^ id. ib. 120 15, 
y.o; ^ ^ 7:avTay69£V undique Geop 24 23, 
yo^ numeris apponitur ut circiter, forte 
AS 1 1 1 22, Cyr 117 7. 

»*5? purus fuit Thren 4 7, purus evasit, pur- 

gatus est Lv 15 28, 2E,g 5 13. 
Ajj, Ua? purus Gn 7 2, Pr 25 4, Joh 15 3. 
lloia? puritas «j^ 18 31, Job 9 30, Guidi to 

19 35. 
lio^oj olera pura(?) AS 2 196 24. 

Pa. 1. purgavitEz 37 23, 2Par 34 8; 

2. segregavit, secrevit aliqd ab aliquo ES 

3 254E, BO 1 37 18. 
Uaot purgatio dap 41 20, JS in MS 1 51 v. 

178, B0 3i 358ai3. 
Ik^jl 1. id. Lc 2 22; ER 62 6, MS 1 48 v. 76;5.sordes JEin Journ. As. 1888 p. 476 
n. 1 1. 5. 
Uaf» novacula (razor) Jud 13 5, PsC 23 10. 
Bhchr 149 22. 

Etpa. 1. se purgavit Job 9 30, ES 1 532E ; 
2. purgatus est Pr 20 9, JS in MS 1 48 83, 
AM 2 346 28 sanatus est BO 2 61a 24. 

Ettaf. purgavit Nis 30 85. jjd.D9 mutulus kicernae BA n. 3117. ^flo-ooi 8ou^ dux JSt 47 14, AS 3 178 17, 

am 1 250 18, JohEph216 1. 
J^ot BO 2 230 13, 3 1 332b apu, Mai 10 

271 17, Cat Bod 560 8. J.mSot Card 

108 19 oo^a gloria. 

iijSJ 1. mas, masculus Gn 1 27, dap 1 20, 

Bhchr 51 9; 2. aries Ath v^8, BO 1 74a i ; 

S.membrum virileAS 4 40 19, Sind 21 12, 

Bhchi' 356 3. 
K^l-rA^ masculine ET 6 20. 
J-*j-^; 1. masculus AS 4 40 7; 5. ttgr. mas- 

culinus ET 6 12, adv. Bh ad Job 24 6. 
V^lS; 1. memoria recolatur BO 1 55a 28, 2 

220 23; 2. memor Bal 294 7. 
)j^o; (de w4> cf. Bahlfs diss. p. IX) memoria 

Gn 9 16, lCor 1 1 25, ESl 442F, Bal 33 1 9. 
Etpe. 1. meminit, recordatus est Gn 8 1, 

Sap Sal 2 4, Bal 292 10, JS in asd 108 6; 

2. commemoravit Add 20 19. 
Af. 1. in memoriam revocavit Js 19 17, 

ES 1 449D ; 2. commemoravit Job 13 26; 

VitRabb 167 12, PsC 121 i, BO2 220 4, 

narravit ES 1 102E. 

"^? filumtexuitESL3 687i7,Bhgrl987, 

ON53 4; 72 17. 
JJot filum ESJ 47 15, am 2 266 16, BO 1 
'l86n. 1. 

li^? facilis ES 1 278 8, ER 1 1 1 12, BO 1 
1 lOb 10, adv. facile ER 1 1 1 15. 

|L\-; paucus asd 7 14, Jul 118 3, Bhchr 
163 7. 

ltK\.\p paucis verbis ES 1 2lA. iloNA. 73 J-»? llf^i tenuitas ZDMG 39 2S7 i. 

Pa. 1- demmuit JBh-Jrls; 2. diinisit Mt 

1 19 (Cur). 
jyL^ot 1. divortium Afr 116 2, ES 1 411B; 

2. repudium ES 3 215E, 'm U^o id. Mt 

5 31, ES 1 2S0A. 
iL^i^ apaicoTr/oi ZDMG 39 240. 

Etpa. 1. parvus factus, deminutus est Job 

28 4, ESl 317F, rarusevasitESl339D; 

2. cognominatus est, Bhce 3 1 7, Cat MB 

4a pu. 

J^? 1. hausitEs 2 16 19, Joh 4 15; ^.extraxit 

dap 19 27, Bal 284 21. 
IKils.? brachia, palmites Ez 1 7 7=ES 2 1 8 1 A. 
Pa. extulit, extraxitPr9 12 (nest. sec.Bh. 
adl.), ES 1 534 C, Alex 64 15, KwDW 
194 24. 

Etpa. extractus est ES 2 360A, Xis 74 
31. EE28 5. 
Af. i. q. Pa. Pr 9 12 (jac). 

Jia:^of (pers. Lag GA 31 76, Seml 60,bab. 
tulahii Jens.) platanus orientalis (Low 73), 
Gn 30 37, Sh' 24 14, EE 149 8, IS 34 23, 
PsC 219 7. 

JL^Js ^^ *» (corr.) Liidulgentia Afr 251 15. 

*A^j 1. turbavit, tui-bidamreddidit(aquam) 

Afi- 269 19, LA 1 94 V. 218; 2. met. com- 

movit, turbavit Jos 7 25, BO 1 302a 19, s. 

^ revocavit, avertit, deterruit LA. 2 274 

V. 706. 
JAA; turbatus Ath ^ 25. 
tln;..N; aqua turbata ES 3 1 1 3F. ]L* lo/. .N , 

discidiumBO 3 1 106a 2=ThMarg 1 70 1. 
UZi^l perturbator lEeg 18 17, IA2 280 v. 

806, stimulator ES 1 495E. 
Uu^, perturbatio iSm 4 14, ES 1 396B, 

Jul 179 20, am3 36S 9. 
Pa. perturbavit Act 15 24, dap 47 8, 

ES 1 495E. 
Etpa. perturbatus est 2Eg 6 11 , 4* 46 4, 

JS inasd 91 10. o»v ^ * >fc .o; ar. hs\s^] jj Xllmusmensisanni 
Moslemici EXchr 19 2. JLQ^>-.^ y»N. » ootXixaTiy.-r) vestis missalis ES 

3 49 27. 

^a::^? stillavit Eccl 10 18 = ES 2 348B. 
Jja^? stillicidium Pr 19 13, JohEph 174 3. 

j uqiS o» osXoU apap 91 l, Phys cap 32. 

Ji^? a 1. arsit, flagravitES 1 423E, BO i 

142b 21; 2. fulsit, splenduit ESJ 152 7; 

3. ortus est (sol), Bal 296 15. 
JLa^j 1. accensio EE 63 3; 2. inceudiumasd 

84 15, ES2 465D. 
Jj^? 1. flamma ES 3 75E, AM 2 232 17, 

EbMai 10 269 12, fax, taeda ES 1 319E; 

2. splendor PsC 182 5, ThMarg 1 95 3. 
Pa. accendit ES 3 525D. 
Af.i. id.Corluy MP 2311, EbMai 10270 

16; 2. illuminavit lA in MS 113 7. 

> ^ nN > V. s. V. ^^.ajB. 'C * ott ^^nX o; ar. Sj.»aJIj j XI us mensis anni 
Moslemici EXchr. 15 17. 

^J (e Jj« + ;) ut fortasse, neforte, quominus 
ES 2 427A, VitEabb 176 7, Jul 5 25. 

^J axoTTSusiv observavit, spectavit cmn ani- 
mi cura et studio atque diligentia lEg 
4 13, Dt 18 10 (Hex), BS p. 22. Jbbj (N§ 146) 1. sanguis Gn 4 10, Mt 26 28, 
o^M hh^l haemorrhoissa Nis 27 10, -o» 
o^j? ES 3 554E et *»^jJ BO 1 96 id. cf. 
Xold§224*; 2. met. succus (uvarum) iMcc 
6 34. 

yi;1 cruentus factus est Geop 100 17, 110 9. 

JLli», sanguineus BO 3 2 294 22. 

JL^po^ Bhclu- 111 14, Jiipo? (N§130) BB 
cruentus. 

Jbo» similis fuit s."^ Cant 2 17, Mt 6 8, s. o 
EE 22 16, U»^ videtur ES 2 269A, veri- JLjOQi 74 ^\JOl mile est dap52 5, J viHm J^ ]boLSo; 6|xoiocryT]- 
fjLOVec glherm, jij Jvosy» 6(xoio-p6iToj^ ib. 

JLiaoo; 1. similitudo Js 13 4, BO 1 107a4; 
2. imago, figura, forma asd 68 13, ES 1 
108E, SB 158 19, ])l. JLii; (N§72) pre- 
tium Gn 23 13, ES 1 536, JoliEi^h 360 15. 

iwjdlsoo; similiter TliMarg 1 327 17. 

|l«i^;, 1)1. Iliiso? (N § 76B) 1. similitudo 
ZDMG 39 254 13; 2. simulacTura, imago 
Gn 1 26, ES 2 372C, asd 48 8; 3. forma 
BO 1 540 Wisemann 20, exemplar Act 
12 44, Clr ep 150 2tutto; figuraES 1 1 12F, 
fAopcpY) opp. ])oQ) uXy] glherm. ?1'0»;-^ «^^ 
6[xoitoi; ib., f^-fjB la»; yj y.epaatpopo; PsC 
20 8, cf. Nold, Beitr. 13; 4. tt. astr, con- 
stellatio Bh Cat Bod 580 8!!, 

JLilLo^» JLnxo i. q. jLA^ait xlXo; terminus iina- 
ginationis, cogitatus cf. Ib^lil^^; 6|xoitoTUu); 
figurative glherm, 

lo»? imitatus est EbMai 10 328 15, 

laaoUl imitando expressus est ib, 1. 30, 

Jlilx; dignum, pretium , aequivalentia Nis 

4 80. 
J_LIio? 1. similis Metr 13 13 (cf. ZDMC 34 

574), Bhgr 277, JAES 65;^, aptus AS 

4 42 24. 
Ilolao; 6ixoi6tt)^ similitudo Cyr 158 14 s, loi»- 

et r-»? ^po; Ti, llojkM; jl syn, lLo-kjfA.1 avo- 

ixoicoat^ syn, aXXoicocii;; dein comparatio 

elxaaia(Vorstenung)cpavTa!jia xaTaXrjTrTiXT) 

glherm. 
Pa. 1. s.^ assimilavit, comjDaravitZDMC 

39 244, am 3 235 18, aequiperavit ER 46 

15; 2. s. o similis fuit Vit Eabb 192 2; 3. 

s. ^ eixdCei'^, concludit, aestimavit ex ali- 

qua re AS 1 1 2 26 27, 116 5. 
JJkioo; 1. 6}ji.oi(i)ai; glhex"m; 2. elxaaia con- 

clusio AS 116 4. 

Elpa. 1. s. "^ assimilatus est Js24 5; 
JSAbb 157 23; 2. s. c» similis fuit EE 
22 28, Ath 218, dap 51 28, imitatus est 
JSAbb 66 402, Arist 13 10. 

Ettaf. similis factus est Metr 13 6. c0Dcua-..^.ia-j oy][j.oTix6; AS 3 145 24. 

^x>J (Barth 2, 3) 1, dormivit EE 29 11, 
Chred 146 7; 2. obdormivitGn 2 21, Guidi 
to 36 19, 

llol»; 1. somnus ES 1 56D; 2. somnolentia 
ES 2 505F. 

JLiiS somno deditus Pr 23 21. 

y*»? dormiens Mt 8 24, ES 3 224B. II 4- ^ V 
OTaV> X somnus lA 2 120 231. J,n\o,.J9 1. locus, tempus dormiendi Lv 1 5 24, 
dap 93 29; 2. dormitus Joh 1 1 13, KwDW 
400 6; 'so \j,a cubiculum. 

Pa. sopivit Pr 29 22 (Hex), ES 2 405C, 
TB21 12, Ms61 115. 
ii^> 6-vcoTix6c Gal ZDMG 39 240. 
Af. dormire fecit Jud 16 19. ■^^h adamas AS 4 88 14 (leg. 'jl)- t^Q., Jlmiooj ooixo; domus lEzr 6 24, JS in EE 

397 1, Bhchr98 15. 
^mie; aedificavit Bhce 3 7 17. 
lloAi3i>oo; lv66|XY]aic pila, columna Ap 21 18. 
j'n4mH<.o; AS 3 232 16, am 3 269 i , Joh 

Eph 7 17 (sicl. !) kceon.^fn^ooiBhchr 185 

14 domesticus. 

>nnv> .» 6^[xo; populus AS 3 56 17. 

N^jLTOOio;/. Jul 250 18, AS 3 215 13, ,;-eaia^j 
JSt 24 11. v<^*^? Bhchr 115 6, Cat 
AVright 2 535a 6rj|x6c7iov = balneimi. 

>;iAmM; id. = aerarium AS 3 55 19. 

\pu.mMo; id. == cancellaria, tabularium (ar. 
^ljij) JAES36 7. 

mjxoM; Joli Eph 123 16, Jj^oM; ib. 315 16, 
JjucaaBj ib. 365 13 orjixosio;, publicus. 
; orjfxofftco; publice Eie 55 20. \^^] pl. Jjiioj lacrima ES 2 250C, Vit 

Eabb 165 2, Jul228 9. 
l^-aoioo; hicrimula Kays 129 16. 
•4jio; lacrimavit, flevit Joh 1 1 35 (Phil). 
Pa. id. Mich 2 6, ES 2 275A, 3Mcc 5 49, 

ESL2 11 18. 75 JLajL^o&cDQi l^i gramiae, lemae BA n. 4233. i-^^p? (ppi(7(7007a (-jfi) trepidans GeojD 6 29. 
{^A»i mirabilis am 1 468 17. 

Pa. mirificavit ^ 30 51 (Hex). 
J^o; 1. admiratio, stiipor JS in MS 193 9, 
Arist 20 2; 2. mirabile Js 9 5, EE, 34 17, 
aclv. mirabiliter ES1467F, thes. liymn. 
3 167 23. 
Etpa. admiratus est, stupuit Mt 8 27, Js 
59 16, ES1519C. 
)»po;ftob nomen accentus ET 38 12, BZ 15 5, 

adv. mirabiliter ES 2 22F. 
I^itt^il pl. li-^jl miraculum Ex 3 20, ER 
56 3, Guidito 42 11. 
Af. mirificavit <{> 15 4 (Hex). 

JSj (ex ass. dannu Tallquist Xabunaid p. 65) 
1. urna Blice 2 825 15, BA n. 3183; 2. 
ramus SB 5 11. 

uJ?U 1. adhaesit E^ 1 143C, ER 87 10, 

Ath 24 8; 2. aggressus, ausus est, suscepit 
Bhchr 1 2; 3. assensus est BO 3 1 107b 5, 
ThMarg 1 72 23, oboedivit Act 7 39, cessit 
Cyr 60 1, passus est 2Cor 11 20, concessit, 
permisit Bhchr 122 22. 
Ilotli^i^ adhaesio Js in ThMarg 2 142 18. 
Af. adjunxit, appendit ECth 2 30 1. 17, 
Clr 90 13. 

JlaJoj /. et Ifcouot et It^oj, (Dt 28 13, Joh 
Eph 301 20) pl. iKijot et IK-i=.aot (X§ 7 1 4), 
1. cauda Ap 8 13, ES 2 18B, Geop 107 24, 
Bhchr247l9; 2. extrema pars (hastilis) 
2Sm 2 23, ES 1 396F, MAMQ 7 6. 

jlrttQm-toji iTrTroupi; ZDMG 39 251 4. 

ckjj jli (nisi forte ^lj leg.) indesinens AS 
167 19. 

^j perdidit Js 26 14, insidiatus est(?) Jul 
167 4, postposuit BA 3185. 

UtJ? ceterach officinarum Low n. 77. 

|jii; (cf. Delitzsch Assyr. Stud. 176) scolo- 

pendra, forficula auricularia vel millepeda 

BAn. 3186. ^^? commovit BA, PS. 

Etpa. pependit Yit. Pat. cit PS. 

vxu? a. 1. ortus est Job 9 7, apap 63 9, BO 

1 310ai6 ; 2. splenduit, fulsit Js 1 1 3, BO 

1312bi9. 
ouku? ortus ES 3 6E , Job 3 1 26 , manifestus 

Giorn. d. soc. as. it. 3 1 76u, adv. conspicue 

HofFmann Kirchenvers. 55 34. 
ItoMJiJ; claritas, conspicuitas KwDTV 103 6. 
Uj,; 1. ortus (solis) ER 72 13, ES 1 9B; 2. 

lux, splendor BO 1 312b 19; 3. epiphania 

ES3XLIV31, asd 26 20. 
JLujjjo/. ortus (solis) Joh Eph 408 19, Bhchr 

87 13, oriens Mt 8 11, ES 3 580D. 
JLLAjyJi orientalis Chr ed 148 5, ES 3 

XXXVn 24. 
JLuu. **A*Jj^ ortus solis BA 5454, Mt 8 11 

(Pliil). 
Af. 1. oriri fecit Mt 5 45, ES 2 294C, 

Vit Eabb 164 9; 2. ilhistravit ECth 1 33 

1. 4 ; 3. manifestavit ThM 50 25 ; 4. aperuit, 

protulit Guidi to 35 5, TiiMarg 1 15 6, 

Giorn. d. soc. as. it. 3 176 20. 

A:^.^oJj AS 3 219 26 1. JLi.k^).o, donativa 
cf. JohEiDh IG8I8. 

»jaj? vexavit Jul 63 23, Ex 1 14 (Hex), JAES 

8 1. 
JLAjof vexatio Jer 14 15 (Hex), BA n. 3091. 
Etpa.vexatus est Ez 9 4, ES 2 173 5, AS 
34112, B03i 128b4. 

JLoJj (pers. Jb*|j Lag GA 22 81) sexta pars 
dirhemi Bhchr 220 26, Duval-Berthelot 2 
69 15. 

I^j of,vdpio; denarius Mcl2l5, ES 3 
373D, Vit Eabb 202 27. ' fin . nn .j (6er)C7i(;)petitio AS31322, 13918. JL»t ^ 1 fip o? ooaevTspia torraina intestinorum 
Bhchr 399 8, Geop 53 14. | o '.^Q- ^n> o^ ^£7-0X1x6; ministerTOu SejTro- 
Tou, domini Joh Eph 49 2, 94 4. JLuBOest 76 liui, JLLdq^j perdrix BA, BB, PS. 

^^kArDjU (SujyoXo);) cunctatus est ES 1 
70E, 

i)QJCL.j 6'jjoupia urinae difficultas Greop 

1112. 

JljlSw£Df (pers. Lag GrA 33 82) modus saltandi 
BAn. 3192. 

JLoKaof (pers. Lag GA 33 83, Armen. St. 
§576, Sem 60) manubrium, capulus BA 
n. 1068, Egj323lO (conj. Lorsbach). 

l^^xoQ; cingulum latum BA n. 3092. 

99K£Q09 ascia, securis Duv-B 2 318 n. 3. 

y^y 1. exstinctus est 4^ 1 IS 12, Bal 286 27; 
2. marcuit, flaccuit ES 3 323D. 
Pa. 1. exstinxit Afr 22 9, Gal ZDMGr 39 
3043, KwDW^T^l ; 5.duravit(metallum) 
Duval-Berthelot 2 96 19. 
jAaVj exstinctus ES 3 252B. 
JL^.of exstinctio ES 1 372B, AS 188 8. 
Etpa. exstinctus est ES 2 354C, BO 3 2 
363m (sicl.!). 

Af. 1. i. q. Pa. ES 3 445B, JS in asd 
97 6; 2. restinxit, sedavit (sitim) Eabb 
232 17. 

j^Skw? infixit Nis 39 58, ESL 3 769 8. 

^5».j o. 1. hebetavitESJ 12 14 = Bal 277 7, 
MS120 V. 429; 2. increpuit iTimSl 
(Phil); 3. incitavit Joh Eph 326 18. 
Pa. occaecavit ESJ 69 lo, Jul 10 25. 

JLi^po percussor iTim 3 3 (Phil), JohEph 
304 15. 

iKr^oy f. et m. (N§86) pl. Ih^^ (BO 3 i 
77 6) /VT, h. jjp (Np. 280), sudor Gn 3 
19, ES2 172D, Jul248io. 

IjiN f^o; resina Geop 106 18. 

I^oo^j |]^ot resina terebinthi EN 26 78. 

ioj.j sudavit ES 2 392B, Jul 248 lO, L4. 1 
36 83, SB 116 20. 

{J^j^.; sudore manans ThMarg 1 343 9. JLsj (ex assyr. duppu Jensen ZA 4 348), 
i. asser, tabula Joh 19 20, ES 1 229E, 
PsC 13817; 2. tabula, qua liber compactus 
est (cap) Bhce 3 269 1 ; S.jpl. xh. ^0701 (Ttov 
ttXoiojv) 3Mcc 4 10; 4. i. q. JLsl q. v. PsC 
261 1. 

^a.^s^9 >^Lru.^oi, pl. Kfion^i^^av; (Bhce 1 
139 8), l^o^-j (BO 2 202b) oi-Tuyov 
tabula Chr ed 155 22, Joh Eph 87 15, AS 
3 131 17, Cat Wright2 491ai8. < fr >« nr>n\*=^ ■> oItzXiogic, duplicatio ponderis 
auri aut argenti Duval-Berthelot la chimie 
au moyen age 2 27 9, cf. ZDMG 47 532. )JL3? /. pl. lUs? (etiam Hex Ez 41 7, cf. 

Field 20 ass. dapanu), 1. latus, lumbus Js 
1 1 5, ES 1 4 1 9F, JS in asd 1 05 26, Bhchr 
64 2; 5. feretrimi AS 2 387 18. 
jlsot loculus (coffin) Gn 50 26, ES 1 1 15A, 
484C. BA3094. |xS? pl- J*^! et >fiaiiii, gr. 3aT:avy) sumptus 
Dn 14 21 (Hex), Eechtsb 24 28, JohEph 
380 1. 

^;LI dvy]>.i(j7.£T0, impendebatui- Dn 14 2 
(Hex). 

JLfJ^j (corr.) SsXcpiviov Geop 117 6. 
^«jlls; 5a^vioiov laxu-us Jul 247 26, AS 185 6, 
iiie 134 24, Geop 41 16, EX 26 81. 

^•■^a-j EE, 1565, vo;a^, ESL 3 217 12 6((fpo; 
lectica. 

va5)IS.^j 5itp&£pai pelles Ex 39 34 (Hex). 

tJOj contudit, comminuit Js 28 28, Afr 84 1, 

ER816. 
JJbo; legumina arida Low p. 155n, ThMarg 

1 278 1 , Pall ib. 2 471 n. 4, Nat. 41 9, 

BAn. 3203, BB 587. 
U; legumen Vit Eabb 183 11, AS 2 297 

24, AM2 230U. 
liuB; scobs {clippings) ES1226A, pulvis 

KwDW 142 9 (conj. Duval). J-BJBl 77 ^M IjUj scopulus(?) Kays 260 3. 

JLa*«j parvTis JEh 20 1 . cribratus Greop 10 

28. hectica (febris) Sir 26 26. 
lLai**j parvitas JEh 1917. JLsJ_s iaj:>-u»j pul- 

vis lapidis Duval-Berthelot 2 56 20. 
J_oQjBJ pistillum Duval-Beiihelot 2 22 2, 

47 20. 
Etpe. contusus est Dt 9 21, ES 2 66A, 

GalZD:\rG39 30l5. 
Pa. et Af. contudit Ex 30 35, Afr 89 16, 

ES 1 545E. 
Etpa. contusus est Cyr 24 4. 
x;jB? moderatus est, temperavit (passui) 

jul 30 25. 
jBfjB? parvus ES 1 349D, am 3 366 15, 

apap 130 5, saej)ius pl i^jJB? (X§146), 

lCor 6 2, asd 54 2, ER 348 2, pl. f. minu- 

tiaeES2 97E. JL^? osxdTTi decima (indictio) AS 3 249 13. >Q_^..^ja-» dictator Bhchr 32 i; "^J abluit ES3 89C. BAn. 3211. 
jLo; /. jDhoenix dactj-lifera (Low78), Xm 
° 33 9, ES 1 1 90B, ZDMG 39 301 6, Jouin. 
As. 7 8 407 V. 84, j^l- pahnae Ap 7 9. 
Jjd^j verrucae BA n. 3212. 

)Jlfi-? oixsXXa bidens Geop 29 23, Cyr 136 

14, 153 2. 

J.(T>vi .oo» 6o-/i[JLasia AS 1 62 22. 

)JLX»j, ^, (X§94C) barba Lvl330, ES 1 

422C,^EE8 5, Jul53 6. 
JiLB? barbatus ES 2 457F. 

Jl rn 1 f>> osxavo; 1. nuntius, praecursor AS 
3 348, Joh Eph 338; 2. minister eccle- 
siae HofFmann Kirchenvers. p. 9 1 n. 1 1 2 ; 
3. tt. astrol. decanus (singvda signa Ln tres 
partes dividuntur; sLngulae autem partes 
singulos habent decanos. ut siut in singulis 
siguis tenii decani Jul Firm. ad Mavori. 
Loll. Astron. p. 17 cit. Cureton 11. p. 84) Spic 18 16, ZDilG 17 404, Kays 193 13, 
Cat Bod 577t. V^? feriit, petiit (comu) Ex 21 28, Afr 
153 8, (gladio) BO 1 230a30, transfodit 
(hasta) ER 6 18, JS in asd 96 9. 
hojB; petulcus (taurus. goring) ES 1 55C. Ex 
°2l29(Hex). 

l^; punctio, ictus AS 67 1, Bhchi- 164 19. 
llrJ»; j)lagae, ictus (mortis) <L 17 6 (S}-mm). 
Etpe. petitus, transfossus estES 2 306A, 
lA 2 96 29. 

Pa. transfixit AthJ-so4, ES 2 194B, 
KwD 18 1, JS iu ER 396 20, ZATW 6 
201 9. 
I^o; plaga, ictus Bhcar 117 4. 
Etpa. transfixus est am 2 83 10. 
Ettaf. cuYX£paTia8r|(j£Tai Dn 1 1 40 (Hex). ^joif BO 2 56b pl. 
decurio. «fia^^fOJB . AS2 41 10 )j;ja.*9 oixpavo; fuixa <{; 73 11 (Symm). 
>; (pers. Lag GA 33 84 forma falsa: ISold. 
Tabari 447) praefectus provinciae BB. 

(?f, Uli 1. certamen PsC 39 17;^. pugna lA 
2 282 V. 849; 5. bellum asd 100 ii, ES 1 
182B, EE397 24. 

lij; ^TuxTrj; luctator Eie 16 2, Arist 14 2, 
EX 40 10, KwDW 82 21. 

Ilo;»; facultas pugnandi Bhchr 194 6. \vi sparsit. dispersit (!^ 1 4, ES 2 94C, JS in 

EE 408 12. 
i-.;; ventilatio Nis 7 12 13. 
JJiji» vannus Js 30 24 = ES 2 72C, Joh 

Eph33l3, Bhchr 12614. 

^A^i; (pers. tri)^.I;j) saeptum Bh ZDilG 
24 5121. 

JL^>? 1. gradus Act 21 40, ES 1 562A, Vit 
Eabb 170 10, Bhchi- 363 10, v^j^ s^j; « 
ES 1 414A, v^j; ^ v^j; Nis 41 98 grada- 
tim ; 2. ordo L4. in MS 1 1 5 v. 1 3 1 . munus 
asd 40 18. l^ ^'! 78 l^a^M |,^.v. v^i, status partui proximus ES 1 73E. 
J4^j, var. JL4^M (Wright apap 2 218c comp. 

cliald. yiyi, yiin apparitores, satellites) 

officiales am 3 87 2. 
Pa. 1- gradatim disposuit ES 3 588F, 

Cyi-ill ZDMG 27 587 v. 184; 2. gradatim 

promovit Bh pr. ad Lev. 
JL^^jot 1. gradus ES 1 165F, BO 3 1 183b 

19, ThMarg 1 97 18; 2. continuatio per 

gradus MS 1 1 1 4 24. 
JU^;i ar. ^jI^J avis phasiana EN 45 23, Kw 

DW367 17. 
Etpa. 1- gi-adatim promotus est ThM 

55 13; 2. gradatim ascendit ES 1 540E, 

EE84 11, Bhchr254 9; 8. gradatim se- 

cutus est JSt 42 7. 
Af. gradatim adduxit ThM 52 10. J)!S^a.ljj 2)1. lisjjtassa.''? lectica Act 5 15 
(Phil), Bhchr 486 8, BAn. 3221. 

(«J vultur EN 45 25, BA n. 3222. 
Np, lectus BAn. 3110. iCD?»» faece, merda polluit JohEph 270 11. 
JLo?V? et i-oofv? pueri Bx\ n. 3225. lioot; concubina Gn 25 6, Afr 161 4, ES 1 
65E, PsCl41i, AS3 228 3. 

Etpe. 1. attactus, apprehensus est Ath 
48 10, ER 342 ll; 2. intellectus, perceptus 
est ES 1 8 ad Gn 1 2 ; 3. comiDressa, vitiata 
est ES 2 423E. 

lloliuKA 1. adei^tio KwDW 246 11; 2. t6 
xaTaXrjTTTixov glherm; comprehensio Kw 
DW 384 13, '» )l quod quis adipisci nequit 
ESl 142E. 

Af. 1. consecutus, adeptus est Gn 19 19, 
Ath a^ 10, Bal 286 23, advenit Bhchr 
3844, valuit, potuit Afr 6 9, intellexit, per- 
cepit ES 1 532C, BO 1 132a24, Arist 1 9 
deprehendit Dn6 11 (Hex), intr. ad matm-i- 
tatem pervenit Bh ad Job 24 6; 2. trivit 
(frumentum) lCor9 9, ES 2 72C, Rie 
22 18. 

Iloiaij^ adeptio KwDW 251 16, xa-ciXy)<|^i; 
glherm. 
Ettaf. 1. deprehensus est Dn (Hex) p. 
55 9; A?. tritum est ES 2 69C. 

tfn . Nn o >> opayjxY) drachma Duval-Berthelot 
2 69 13 14. Ijf>j virgulta (bushes) Gn 3 18, Mt 7 16 
Vliil),Afrll3i9,ESl37A, AS213321. 

JlA^JJj (pers. Lag GA 34 85), sartor (tailor) 
BA n. 3229. 

^'»0? (66pu, SopaTtov Heb 3 152, Nold. 
Beitr. p. 16), hasta Joseph 14 4, TB 141 
28, PsC 42 6. 

w>? 1. gressus est Js 32 20, SB 71 9, seq. ca 
calcavit Dt 1 1 24, Afr414i0, ES1267C, 
seq. Vi» transgressus est Job 9 8, <|^ 9 1 
18; 2. concubinam fecit ES 1 79B. 

JLij, 1. attactio dap 6 22; 2. tritura Kays 
140 20; 3. gradus KwDW 281 24. 

IKj»;, tritura Lv 26 5, iTim 5 18, ES 2 1 6lD. 

i&oio; 1. gradus, passus Act 7 5, ES 1 33C; 
"2. calcatio ES 2 262B, EN 77 42. JI5Q_a_2j (pers. Lag GA 34 88, HofFmaun 
ZA 2 5 1 ) daricus Ne 7 71 , Vit Eabb 1905, 
PsC39 2, Bhchr 109 3. 

;ojfio astutus (crafty) PsC 236 1, AS 3 

67 8, KwD 2 6. 
iLa^ifso 1. astutia Cyr 14 26, KwDW 88 18, 

96 22, improbitas AS 3 72 6, Cyr 22 2; 

2. machinatio Jer 29 32 (Hex). 
Etpa. cogitavit, spectavit AS 3 217 11. JboVj Spic 41 20, J-^io-,-; ECth 2 18 1. 6 Spa- [laza, dramata. )«o>j (pers. Lag GA 34 87) pharmacura 
JSAbb 46 202, BA n. 3236. yOiolj /. (gr. opojjttov) navigium Joh Eph 

165 11, AS2 I818, Bhcel209 3. 
Iijuai; nauta AS 2 1 8 25. v^5? 79 U^ s^^j? (iDers. Lag GrA 34 89) absinthium 
BB. 

...» 

^»? (pers. uj);J) i.bonorum apprecatio, qua 

Magi Deum et ignem venerantm- et cibos 
benedicunt, antequam edant (Vull.) am 2 
589 15; 2. panis sacratus Hoffmann Ausz. 
n. 860. 
JLliQM magus panem sacrans am 2 590 8. 

JLflOoVj apap 1 279 8, vox incerta cf. 2 245 
n. 1. 

tAKfiDO)) (pers. drusthad) arcbiater Guidi 
* cbron. 12 6 cf. Nold. tJbers. 13 n. 2, Hoff- 
mann Ausz. n. 971. 

^oi^sioojj 1. u.>Q,]^j»; ^-ji.U-/^ resuiTectio 
am 2 576 13, cf. Xold. Festgruss an E. v. 
Roth (Stuttgart 1893) p. 35 n. 4. 

JU.i? 1. brachium tp 18 35, ES 1 558C; 
2. adminiculum laterale (sellae) PsC 2 1 8 1 3. 

Pa. gubernavit (navem) am 2 352 4. 

Af. brachio portavit AS 181 16. 
Iio».oi; propagines Ez 17 6 (Hex). 

t^s^ij regula, praeceptum BA n. 3232. 

o 

JUl9)j (pers. j2i;>i) signxmi, vexilhim BA 
n. 3239. »i'? (pers. Lag GA 35 90) laurum cin- 
namomum dap 84 1, Bh ad Prov 7 17. 

iJujoVoj (otopaxiov) mala Persica Geop 13 
23, ZDMG 39 281 17, Kays 203 14, EN 
51 73. 

)jaj3$9 opaxujv draco Ap Bar 73 (ed. Cer 

I63a 6). 
^pjL^QJBM opaxovTiov JSA 7 12. 

•*■>? 1. calcavit, patefecit (viam) Job 19 12, 
ES l 237F, Bal 256 20; 5. inquisivit, dis- 
putavit Act 9 29, BO 3 1 80 2, Eb Mai 10 
236 3. 

iJkii calcatio Js 28 27. Uji sei-mo ES 1 45 lA, Eabb 223 13, avti- 
).OYia ZDMG 39 200 10, disputatio Th 
Margl 73 2, Bhce 3 187 5. 

{Js^o^f IKa;, ya[i.aiXe(ov ZDMG 39 302 5 
daphne oleoides BA (PS). 

Uo;; sophista BO 1 341a. 

dialecticus Bh ad Job praef. (chrest. -Om Bernst. 186 15), adv. disj)utatorie ES 2 

527P, perspicue ER 45 20. 
IKm.;^ schola BO 3 2 919. 
Ujj^ hymuus, cantus (cf. ZDMG 47 301), 

Bal 251 1, Chr ed 150 12, BO 1 166a. 
Pa. 1. exercuit, exercitavit, edocuit iTim 

4 7, ZDMG 39 244; 2. disputavit PsC 11 

11, Sind 1 10. 
Ujot 1. eruditio BO 3 1 460a 5, ThMarg 1 

90 15, ZDMG39 244, '? i^ TraXaiaTpa 

ib. 304 9; 2. certamen ES 1 496B. 
Etpa. 1. patefacta est (via) ES 1 llA; 

2. exercitus, eruditus est ES 3 74A, BO 

3i 440 3, AS198 22. 
*;;Jo» ambigmus, anceps ES 2 32lC. 

♦*?{ cf. Fraenkel WZKM 3 250, J. neglexit 
JSt 25 5, ThMarg 1 341 10; 2. occultavit 
Nis 30 60, celavit lA 2 68 177. \i=^6y EN 40 6, BA 2581 , Ji4a6; BS in 
BB, (pers. Lag GA 23 52) stragulum 
(housing). 

JSjtj (pers. Lag GA 35 91) donum Afr 169 
17, EB 954, ES 2 379C, asd 138, Jul 125. 
V»? donavit JAES 85 13. 

Etpa. donatus est Bhcar 114 7. \^ijtj (pers. Lag GA 36 92), culter dua- 
rum acierum BB. liJLy et /Hfc»! avena (L6wn.81), BAn.3103. v^^^J (pers. Lag GA 35 89) agrestis BB. 

11? (pers. Lag GA 36 93), lex Dn 2 9, BA 

n. 3248. 
U^ rectus, gubeniatus Card 100 10. 80 »ot Cl o» litera quinta alfabeti, He, numerus 5. 

lo) ecce! Gn 1 29, ESL 3 19 8; inest multis 
pronominibus adverbiis demonstrativis. 
quae suo loco quaere sis. kO» 1. floruit EE 340 11, Nis 48 28, MS 
2 13 3; 2. fulsit, splenduit ESL 2 795 21. 

JL^^ flos Dt 16 1, Afr 493 18, ES 1 127E, 
MSl 117 4. 

J^«/. flores Jul 93 14, lA 1 174 v. 2126. 227 23, MS 1 15 156, Rie 140 19; 5. lite- 

rarum elementa ES 3 203C. 
Pa. vocali instruxit (literam) Cat "Wright 

1 103 sq. 
Ui^.S>io 1. magister Cat Wright 1 53b ; 5. li- 

nea, de cujus usu v. N§52C, ET 35 15. 
JLl^p^ meditatio ES 3 257A, Ath 19 5, (I* 

118 43(Hex). 
Etpa. meditatus est Afr 106 i, ES 2 

131A, Add35ii. ,9 . j. „-,^,r^ ^- .X -, v°-*^is^ (Ipiov?) lana Duval-Bertbelot 2 

il-iao» (pers. ZDMG 27 500 n. 4) adver- \7^ ,^ ' ^ , 
^^^ _i,_. -„ . „/__ 274 n. 3 cf. yax^l. \*^ ;a^^^ evertit, diruit Act 13 19, ES 1 440D, 

Pall inThMarg2 31pu. 
U»o4j,o» 1. dirutio Ath j 24; 2. ruina Bhchr 

224 2. 
Etpe. dirutus est Jsl6 7, ES 1 405A, 

Vit Eabb 192 25, Bhchr 139 22. sarius ZDMG 27 496 4, BA n. 3255. 

llao< 1. pulvis EN 46 61, BA 3257 ; 2. va- 

nitasJob2l34, ES 1 420F, JS inasd 101 

18, t^« ^*» vanitatum vanitas Koh 1 2, 

ES 3 553B. 
f'-')- ^ vanus Bhchr 337 15, KwDW 212 16. 
lA^o, (Xold. GGA 1879 p. 126S) grex 

(camelorum) Js 60 6(Hex), Joh Eph3455, ]Jd^a^o,,],di^6,(^Ye}jLcl,v)dux, praefectus 

Bhchr8520,Nold.ZDMG38l43cf.Il^^l.j iEzr626, Mcl5l, asdl78, JSt 23 19, 
JB^ 1. subulcus EN 42 48, BA 3258, ON ^^ 3 3^5 ^_ 

14 3; 2. vapor Bh ad Koh 1 2, Sap 7 25. | ii^^^^ ductus, praefectura Lc 2 2, am 3 

v^^Li cogitavit, imaginatus est ES 1 1 ^^^^ 4, BO 3 2 698 8. ^ 

140C, Kays 57 12, Bhchr 451 2 l4^^ot et i^sis.*» 1- phantasma Jul 177 14, 

JN in MS 1 99 15, SB 1 12u; 2. phantasti- 

cus Bhchr in Bernst. Chr 46 4. 
II<s4^^phantasmaESL2 29l6, AS3197 

\o, B0 2 276b23. 
i.i5;^J5j«i phantasticus Dan. ^al in Nestle 

Chi- 1 87 33. 
Ui4^4 id. Bh ad Mt 54 4. 

JL^ot cogitavit, meditatus est ES 3 30C, 

am 2 326 7. 
)U^^, 1. meditatio ES 3 lOSB; 2. pronun- 

tiatio JE ZDMG32 491 1. 5. (cf. Merx JbL^O) JJLja^^ (suYEvr); Nold. Pers. St. 11 
SBWA '92 p. 43), KwD 96 23, 97 19 
(sic 1.!), IK»4j»ot Bhgr 23 24, 35 4 drome- 
darius. 

Ju^o, EX 39 96, Ifi-L^o, PsC 18 7, nothus, 
spurius (lialfbred). 

ito-ij^o» (Ai-abes filii Hagar matris Is- 
maelis) Islamismus Bhchr341 18. 

;4^^I ad Islamismum transiit, Muslim factus 
est Bhchr 115 9. 

Etpa. id. JAES 38 4, BO 1 536 5a f. Cat 
Par61 60 (sicl.!) p. 56); 3. syllabaETl3i4; t^. lectio Jul ?o» ES 3 80C, 407E, 590B, ZDMG 27 N« 81 tltt.<AoQ) 497 6, cf. 502 n. 6, Bal 318 2, viilgo J;o, 
haec f. cf. Jjo». 

lJo< duxit Ap 7 17 (sed lioc quoque loco Pa. 

praestat). 
U;o» ductio ES3 159B. 

Pa. id. q. Pe. ES 2 920, Joh Dar. MS l 

108 13, BO 1 33 23. 
Pl^ dux Afr 333 3, ES 2 496F, Vit Eahb 

195 20, JS in asd S8 10. 
IJUjii am 3 11 13, Nis 55 93, JJi;^ BA n. 

3272 id. 
ll.aiioi ductio Hoffmann Kirchenvers. 50 30. 

6 * 

JU^o^ ductio Bh Paul 215, Ch' ep. app. 
305 15. 

Etpa. ductus est ES 3 279 A, Cyr 1 12 ii, 
Sev. A. 14 12. 

JL^d«90t (loiwTrj;) 1. idiota, simplex Act 4 
13, ES 1 277B, Afr 221 7, adv. ES 2 
4060; 2. incognitus Nis 18 55. 

iLo^ a^;5. siraplicitas ES 1 288D, ER 29 26, 
ThMarg 1 53 1. 

}m\6^ (pers. Lag GA 38 94), 1. memhrum 

Rom 6 13, ER 4 19, ES 2 81D; 2. tt. gr. 

verbum, forma JBh 114 8, 16 12, ZDMG 

30 528. 
)id>o;Qt membrumparvulumEhMai 10252 9. 
^;oi membratim concidit (to cut in pieces) 

Jud206(Hex), JSAv. 522,Bhchr 132 13. 

«£DJoi seq. c» cogitavit, studuit (alicui rei) 
to think of ES 3 57F, Eabb 265 8, lA in 
MSl 14 57. 

JLtt;at contemplatio ThMarg 1 245 7. 

(»>©♦ 1. ornatus dap 7 29, ES 1 325B; 2. 

si»lendor, gloria, magnificentia Eph 1 12, 

JS in MS 2 102 v. 409, ThMarg 1 74 18. 
1^;^ splendidus, magnificus Ex 15 6, Vit 

Rabb 173 2, AM 2 236 25. 
lUt^^o, magnificentia Bal 296 8. 
iS^, oniavit ES 3 XLIV 7, Thes hymn. 3 

185u, Cyr 25 28. Etpa. 1- ornatus est 1 394D; 2. magni- 
ficus evasit Heb 4 211 12. 

JjJoJjo» uopauXi<; Qiydraulic organ) lA 1 294 
10, am 3 6 9, Heb 4 209 10. 

JUs-^oJjo» Card 43 5, smAiLSOMo, Lc 14 2 

(Cur), ^axLA^iiot AS 3 87 9 uopcoTrixoi; 

{dropsical). 
JLA.!3;;ot "'uopio-t/.i7. (drojJSfj) AS 3 S7 12. 
yaiQ,^iQi;oo) (uopapyupov) mercurius (quick- 

silver, mercury) Duval-Berthelot 2 pass. 

BB4124, 55 3, 6101. 

00», oio^ is., o^ ille cf. N§ 226— 230. 

lloos pl. loo, (JEh 31 8) et lU^ (Nis 67 51) 
fovea, abyssus (pit, Jiole, precipice) ^^ 69 3, 
Lc 16 26, JS in asd 103 17, JS in ER 
387 20, Bhchr 326 5. 

(001 (N§183, 260, 261, 263, 268, 277, 
299, 300 Barth p. 71), 1. fuit; 2. exstitit, 
factus est, ortus est, accidit pass. 

JLo« essentiae (beings) ES 1 129E, Rendic. 
dei Lincei 1886 p. 408 19 (Mos. Aglieh). 

JLioo, 1. existentia Cyr 37 2, ThM 2 9, Kw 
D"\Y 147 5, esse JLujljL»; o>-.oo) ^ ex quo 
Messias fuit AS 115 19; ^. -j-Evsai; creatio 
Ath uu-s 6 glherm , ThM 14 5; 3. essentia 
ThMarg 1 349 12. 
Af. creavit Eb Mai X 319 1. 

v-oo» interj. adhortantis age! Jer 51 13, ES 

2 i6or. 

Jjio»» (uXr,) pl ^Vbo,, 1. silva am 3 216 16, 
"johEph 369u; 2. materia ES 2 481F, AS 

4 12 25, llolasl» 'o, materia medica ZDMO 

30 246: o'. ligna (fuel) Joh Eph 94 21, 

Bhchr 492 7. 
JLli^^oo, materialis ES 1 1320, MS 2 14 6, 

Joh Dar in ER 4 1 1 24. 
Ilo*t\.oo, materialitas TliMarg 1 363 17. 

6 6 " 

6 i> oe» 82 lloi^eps JSoo) st. cstr. nest. \oot jac. v?«»» (^§'J8) 
mens, iutelligeutia, prudeutia ES 1 141D, 
VitEabb 185 ii. 

iilio^ spiritualis BO 3 1 354a 2. 

Jloliio^ spiritualitas ThMarg 1 307 22. 

jioo^ iutelligeutiapraeditus Afr 11616; adv. 
pnidenter Rabb 243 12; Clr ep 165 3. 

v.o^U i^rudeus factus est Afr 9 8, EE 6 27, 
ES^3 190E. 

^OG^ prudenter se gessit (to deport ones self 
wiseJy) Eechtsb 81 6. 

^oeiU 1. resipuit (to hecome again reason- 
ahle) Bhchr 211 9; 2. cogitavit Js 32 6 
(Hex); 3. intellexit Jer 2 10 (Hex), Joh 
Dar in ER 410 10, Bhchr 266 23; 4. pru- 
denter se gessit E.echtsb 16 27. JLs^Q^Oi^Q^ot £~u[xoXo7ia etymologia 
glhermBAn. 3286. {tov-^ot (sTepoTT)^? PS) cjTaai^ seditio Lc 
23 19 (Cur). v^ looi lajDis quidam, corrupt.? AS 4 87 8. JL3001 1. halitus (hreath, resjnration) ES 1 
423C, Jul27l4, AM2 112 21; ^. impetus 
ES 2 474E; 3. eradiatio (solis) (theheani- 
ing ofthesun) ES 2 433C. 

**Soo» i. q. u^ot q. v. Epiph 4 55. 

J»jo^ geuus pisciiun BB, PS. 
jL^jot^ fel rubrum BA, PS. 

iKiojLkO» sj)inae genus, foliis egens Bhgr 1 
33 25. 

^a^Jo< (pers. Lag GA 38 96) pputovia, 
plauta pampinos agens, 5|x-£Xo(; Xeoxrj vitis 
alba BB. 

i>^;)o) (pers. J^-j^iyi)) ytXiapyo; dux IT mili- 
tum am2 318 5. 

jC^^o» spina Jud 9 u, ES 1 320F, lA 2 

236 V. 286, am2 101 ii. 
L^o, seduxit Card 98 9. 

Etpa. spinis similis fuit TA 30 170. ^o» ea, -^ illa N§63a67b. 
IL0I.01 status, couditio ThMarg 2 139 14, 
Bhcar 139 11, Eb Mai 10 333 26. 

Y*r*Oi tunc, illo tempore EE 69 19, ES 3 

1*89D, JSt 39 5, Bhchr 324 12. 
^p^ tum Mt 9 14, ES 1 529E, EE 69 20. 

Ilo-Loi ideutitas BO 3 1 357bpu. 

U.o,j^o, (cf. X§ 230) identicus Bhgr 11988; 
adv. Metr 10 13. 

Ilolioi^o, 1. identitas JEli 3 14, JBh 8 9, 
Sev. A 6 7 1 1 , Metr 1 2 'o^a o*a eodem modo 
Bhce 3 1 12; 2. siugularitas AS 4 35 12. 

|1a*o) (ex assyr. ekallu) 1. palatium Js 39 7, 
ES150SA, PsG247i4, am3 6i; 2. 
templum Mt 21 12, Afi- 7 14, asd 10 2. |Lo) id cp ilo^ 2. cp V. ECth 1 4 2, TB 5 35. ojLo^ oJLo» iuterj. laetitiae ThMarg 1 
CLIV u. 1 1. 3. 

,Jtt-ot (/p« N§174E) 1. credidit, fidem 
habuit seq. '^ vel o Job 4 18, EE 94 12, 
KwDW 259 10; 2. sq. 2 acc. commisit 
alicui altjuid (to trust one ivith) ThMarg 1 
221 14. 

ILoIm^q, persuasio, religio Lc 7 50, EE 38 9. 

^M^o^M adv. pius asd 14 3. 

^jft^oo», jii»rfO,io 1. fidus, fide dignus Atli 21 
26, Eabb 241 13, )il ^a^o, » s. acc. = 
7re7ricTeu|xai sq. acc. mihi creditum, per- 
missum est lCor 9 17; 2. fauuliaris, inti- 
mus ES 1 161D, Jul 21 24; 3. minister 
JSt78l9; 4. eunuchus, castratus Mtl9 
12, ES191D, KwD43 13. 

ILoIm^^ fides AS 43 23. keDQKi.UBjL)QQ| 83 U>^e. Etpa. 1. creditiis est iSm 3 20, Griiidi to 
41 17, fides ei fuit Js iu Th^VTarg 2 167 
19; 2. ei creditum, commissum est dap 31 
16, ES 2 2S8E. 

<Ao£!sJL^jLoot uaxtv&04 hyacinthus lajDis 
Ap21 2(». 

L«a-ooi itidem, pariter ES 1 242 A, ER 79 

23, JS in MS 1 107 2, 'cq 'c tantum Th 
Margl 124 15. 

^^-kSOt (Bai-th p. 18 n. 1) itaque, ergo, 
igitur Mc 13 35, ER 41 22 etc. 

^o», )L^ sic, ita Gu 1 30, ES 1 541D, 
EE,40 25, Bhchrl54lO, ^^<*a hac re, 
hoc modo Bh , 'oi^ huic rei , ad hanc rem 
Bhchr 171 3, 'o( '^:^. hac de i*e Bhchr 154 5, 
'o) ^ inde, 'o, V^ propter hoc Bh. 

)ja.^^J nr> n o» i^a-ctovo; sexangulum GeZA 
8 26 22. 

o^^^Qr^ o « fm S ot acioXoyoi digui glhenn. 

jL^jaoa^o^-CQ-oo» i\r^7.oz-'j% sexagesimus Gre 
ZA8 18 16. 

^o^ 1. porro, diutius ES 1 87A, JS in 
asd 87 20 'Vj futurus JS in asd 102 l; 
2. seq. ^, a) ultra, supra Sch 192 12, Cyr 
22 18, b) extra EE 354 11. 

^^^o» laudavit, laudibus extulit 3]SIcc 7 13, 

ES 1 432D, lA 1 170 v. 2052. 
p^^^ 1. laudatio, hjTimus ES 1 352C, Jul 

242 14, Thilarg 1 67 10; 2. i. q. 7.daij|j.a 

vigesima psalterii pars Badger The Nestor. 

221. 
^otl 1. illusit, irrisit seq. ^{toscoff, to mock) 

ES 1 487E, EE 12 25, Bhchr247u; a^. des- 

pexit , conteinpsit (to despise, to disdain) 

Jul 48 1, JS in asd 101 20. 
llQjA,o»i irrisio Joh Epli 328 2. Etpa. derisus est ES 3 205E. 

Ettaf. id Xm 23 19 (Hex). 
\^ W e<I irrisio, ludibrium Hoffmauu Ausz. 

n. 765, Bhchr 248 i. 
j-Ql\,o, h. n^i^^n AS 2 67 20, Kays 116 20. 

^Oj^o» sXsio; pahistris Low u. 26, JS 94 
14, EX 50 40. 

si^o» 1. incessit, ambulavit, ivit Grn 3 8, 
2Thess 3 6, EE 27 8, Jul 240 20; 2. vixit 
<^ 15 2; .3. abiit, discessit, migi-avit Job 1 4 
20, periit EE 128 1, praeteriit (tempus) 
Alex 1 5 6 ; 4. ire fecit Jos 24 3. 

La^ (nest. 'oi Bhgi-4 4 5), 1. incessus, am- 
bulatio BO 3 1 392b 11 , 'o, J^ Trspi-ato; 
Hex: Ez 424, Job41 25; 2. ciu'sus, lapsus 
(aquae) Eechtsb 62 28. 

Il^^o, (jac. 'o, Bhgr 44 5) pl. lii^f (N§ 93) 
gressus, incessus <h31 23. ES 2 395C, asd 
22 1 , Jul 230 25 , am 3 495 15 , facidtas 
eimdi SB 103 2. 

H^S, 1. ambulans ES 2 461 A, Bal 266 13; 
2. praecursor ESJ 111 18. 

iiio^.^ fluens, profluens (oratio) Bh ZDMG 
40 440. 

JLL^^i>j» pervius (passable) Ath ^ 3, BO 
3i 360aii. 

yQ:ik.o« (X§67n.2) Mt 20 9, 21 ii, Lc 8 13 

(Ciar) illi. 
y^o, illae Mt 25 24 (Cur), ECth 1 47 38. ifCoJLoA^Of ekfjyo^? glherm. I fiN. <N O) (pers. iLJUfc) termiualia chebula 
Low n. 81. EX24 34. ^ot hi, hae N§6 /a. )^oi> li^ stola seu orarium BO 3 2 670 14. JLoiwo» (iliz, eXixY) Fraenkel 56, ZA 9 4), 

genus caelaiurae (a kind of 7'eHevo) lEg7 

17, 18 20, BA3306. 

6* uMQt 84 v«J«t wjb©t| 1. avertit (oculos) Js 1 15, 3Mcc 6 
15; 2. neglexit, uou curavit seq. o Act 18 

17, ER 84 17, BO 1 28Sb 3, seq. ^ destitit, 
supersedit ES 2 265D. 

ILQilMotii negligeutia Ath 28 17, Joh Eph 
291 10, ThMargl 27 15. 
Ettaf. neglectus est Bhce 1 363 13. 

^Q.A.^>iOO» 6jjLY]TTiov hymettium (mel) Geop 
101 18. 

JlLboo», ^^ajS, (pers. Lag GrA 39 97) cingu- 
lum, h. Djax Ex 28 4, Lv 8 7, Js 22 2i, ES 
1231B, AM2 326 2. 

JlAipo» ^ hiuc Joh 4 15 (Cur), Clr 149 33, 
BO 2 264 2. 

^o» (uest. 'o) Bhgr 4 4 5), h. iion (Geiger 
ZDMG 21 491) /. iuferi ES 2 393E, ESL 
1 545 19. 

Jjui^ 7)|xiva hemiua Nm 15 7, ES 1 232D, 
Geop 87 22, AM2 288 21. 

I ^ .i y to» (pers.? Lag GA 40 98 gall. jxavid- 
X7)^ Eick Vgl. WB 4 2 p. 207), torques Gn 
41 42, ES 1 93D, JS in asd 99 14, MS 2 
164 V. 1378, AS3 20 24. 

*fiQ^ot 1. cogitavit, meditatus est (tothink 
of) Afr 1 76 17, ES 1 276A, ThMarg 1 239 

18, Ge in ZA 8 31 21, meiuinit (toremem- 
her) ES 3 419E; 2. iuquisivit, scrutatus 
est (to search, inquire) seq. o ES 3 30 23; 
3. seq. o alq. petiit, iu alq. irruit ES 2 
438C, Nis 34 25, apai? 157 5, ad alq. veuit 
ES 2 426C, Nis 42 52 ; 4. ausus est (to risk, 
clare) BO 1 llOa 13af, 115b 14. 

i-«aaioo, studium disceptandi ES 3 8ID. 
UcoM^ cogitatio Afr 449 18, ES 3 11 lC. 
vJ^BJo^^, cogitans ES 3 86C. <Q"* "^ « V) o< (ifj|xi(jeiov?) dimidium AS 2 
118 10. i ' >p.k£DaMoo( 6|xoouciov (consuhstantial) Eb 
Mai 10 202 31. 

lij-'^®< (o}j.rjpo;, ov)piguus, ohses (hoslage) 
Js 18 1, iMcc 1 10, Afr412 8,ES3 299D, 
Jul 105 13, JSt 75 14, /. 2)1 Bhchr 293 21. 

Joioboi i?j[j.i{}soi semidei (half gods) ECth 2 
8 1. 2. 

^ 1. et ji^ hic N§67a; 2. i. q. ^o, hi JS 

Const. (Eendic. dei Liucei 1882) v. 207, 
263/4 etc. K\vDAV298 6. 

JSo» jucundus fuit, placuit ThMarg 2 138 1. 
Jili^ utilitas (2)rofit) Afr 39 1, ES 2 243E, 

Ath 43 20. 
JLao, utilis, jucundus ESL 1 203pu, Ath ^ 

26, adv. Corhiy MP 29 1. 
HoJLajo,, tlollGit utilitas, jucuuditas ES 3 

'l7'2D, Ath 21 14, MS 1 102 17, Bhchr 

446 20. 
Etpa. .utilitatem cepit Afr 204 18, ES 2 

508E, Ath 43 23. 
Af. profuit, juvit Prov. 1 1 4, ES 1 448C, 

ER 140 25. 

jL^jOtJoi evoexaTTj uudecima (iudictio) AS 

1 14 21. 
JiiQ.4uB^o, m. iudictio AS 1 14 8, BO 1 236a. 

JLoQJD^o» melilotus BB Low p. 94. 

^jLiot (l^ers. a»^«?«a«LagGA4099)contio. 

^Qja-..^o» AS 3 165 7, vaja...^ajo, ZDMG 30 
227 10, Naj^4joo, Cat AVriglit 2 936b svio- 
Tixov uuiens. 

JLDOjJot Yjvioyo; auriga (charioteer) Afr 
247 16, ES 3 376E, Jul 69 23, lA 1 
250 25, ECth2 46i6. yojo» illi TB 20 19, N§67 u. 2. vOj6«ii ^i eae N§63a. V«JO» 85 yS^^OO vjLi^ illi ^J^ illae N§67b. v*>^^a^oi ET 1 7 23, i^«i^o, Bhgr 18 8, 
iTza-(<a-(ri inductio. 

IjLO-t^oot asd 26 ll,B0 3l355bm(sicl.! 

iuijiasooi Eie 24 23, u-ooiaxovo^ subdia- 

couus. 
{lojji^^QQ, munussubdiacom Cat Bod 422 2. 

JL^jDt-3®* u-oosxttj; qui recipit (receiver, 
colledor) ER GS 6. ^ 

JLojJLSoi am 2 176 2, cf. AM 1 1(!6, forma 
incerta „carnifex"? 

» rr)0^ .3oo» jpj. a^oo» u-aroi consules Joh 

Eph S6 3, 8S 7, Bhchr 43 apu, Eb ilai 10 

32S .5. 
J-A^soo», ^.^oet uraTia consulatus AS 3 59 

2, Joh Ejih 172 1, am 3 1S9 8, 344 12. 
J_cfti.^oot U7:a-'!jaa uxor cousulis Joh Eph 

88 9. 

(£OQ-k.^-*..^.3ooi fj-aTiTi; hepatitis Geop 
48 18. 

y-9ot 1. traus. a) convertit, mutavit (to 
change) 4* 66 5, 78 44, b) evertit, subvertit 
{to destroy) Gn 19 21, Job 1 2 15 ; A?. intrans. 
a) se vertit, avertit (to tiirn aivay) dap 48 
11, ER 127 1, Ail 2 62 13, b) seconvertit 
(to amend) Bhchr 304 4, c)rediit, revertit 
Grn 3 19, Chr ed. 1 57 2, AM 2 78 37, desti- 
tit t{/ 18 38, seq. imi^erf. rursus fecit Ath 
23 11, ^) '^ revendidit Bhchr 158 4, 'o» 
Jl3 restituit etc. Bh, s. JLAia^ ru])it foedus 
{to act contrary to a trcaty) Guidi chron 
12i. 

i-ajLao»perversusProv2 12, Guidito35 iu,/.i. 
conversio ES 1 525C; 2. eversio ES 2 2 lC. 

Uai oxitus (diei) JARS 138 6, '<^ contra 
ES 1 30A, 'u=, id, BO 2 200pu. 

UAsi ]. alternans {alternative) ES 3 407x\ ; 5.perversus ES 3 124D, Jull91 8, Js in 

ThlVIarg 2 170 30. 
liu9o) 1. detortio (verborum) {inisrepresen- 

tation) ES 2 49F; 2. contrarium ES 1 

539D, DionT 151 6. 
Ullso, contrarius ES 3 201A, adv. EE 44 

15, asd 53 15. 
lioxjLSot reditus (nisi tlQ,^ijkdoi leg. cf. BA u. 

3325) ER53 21. 
IKAflo, 1. conversio ES 1 152A, Bhgr 1215 

6 6 7 O 

pu; 2. objectio {rqjroach) BO 1 2 96b., 
I^Xib, 'o, responsio EN 78 50, }L»i 'o, dis- 
tortio verborum {change ofwords) asd 55 1, 
JLsaa^i cK-^qiNN^ postero die Lag prov. 72 8, 
{Kuti 'o*3 postei-o anno lEg 20 22, ES 
1 505C, am 2 272 7, '*i oikASo;:^ (sic!) 
ThMarg 1 96 14. 

JLlaaso) 1. eversio ES 1 376B; 2. reditus 
ThMargl42i. 

jikaS, 1. suhst. distortio ES 2 474F; 2. adj. 
perversus, inconstans ES 2 556P. 

Etpe. 1. se veiiit, convertit Thren 5 2, 
Lc 17 31, met. asd 41 14; 2. se mutavit 
Job 38 14, ES 1 1 1 8C, AS 75 20 ; 3. trans- 
formatus est Duval-Berthelot 2 10 10, 11 
17; 4. eversus, dirutus estChr ed. 148 27. 

lUiaLSotio» 1. conversio Ath 16 13;^. versa- 
tilitasBO 3i 120 10. 

Pa. verbaintersecoramutaveruntKwDW 
391 7. 

ilsSt perversus Prov 17 20, ES 2 414B, 3 
173F. 

liLSo^, 1. conversio ThM48 2; 5. JL» ^o^ 
responsum KwD 391 5; 3. jil. res gestae, 
mores 2Pt 3 ll, dap 10 7, VitRabb 1 74 24. 

JiKioso, mobilisProv 6 14 (Hex), EN 15 16. 

Iloj^josei perversitas EE 31 13, versutia 
VliMurgl326l7. 

E(pa. 1. agitatus, volutatus est Jud 7 13, 
.Tob37l2; 2. versatus, commoratus est 
2Cor 1 12, ES 1 404F, seq. yiij. usus est 
aliquo Cyr 203 21, AS 3 197 2. 

yBoihJ» versutus am 3 293 6. 

Af. L vertit, convertit <> 90 3, Clr41 1, "1 n «^''^ '^ wow^ 86 Vssa'*^ avertit 3Mcc6l3, 2Tim4 4; 2. mutavit 
Dt23 5, Jer 31 13, vertit, transtulit (iu 
aliam linguam) BO 2 264u; 3. evertit, 
subvertit ES 1 474E, 555D ; 4. respondit 
ES 1 30B, Jul 47 9. 

signum diacriticum figura olielipuncto sup- 
posito Eiiipli 15 10, BS 256 17. 

JlO jJL^ot aTiXr) (uvY) simiilaria venditio 

Eeclitsb 31 13. 
kceoii^ei a.-\(i>c, simpHciter gllierm, TlilVL 

40 21, Eb Mai 10 339 21, ThMarg 1 2'J 15. 

>nr>inn^'^Q.3o< uiT6Xyj(];ic opinio, existimatio 
Cyr 171 15. 

Jlv>*iv>o>oot A8387 l, j;Z.JL^y»iias(»d),u-fj|jL- 
vy][j,a memoria Spic 38 1, asd 41 13, Jul 
56 15, AS 1 41 21, am 3 281 14. 

^«■s.^ >w.«<.triQr>.>, u7ro|i.vrjGTix6v memoriale 
Cat Wright 2 505a, Epiph 6 3. 

^»0) aaft^ o» ^«piQixepov ephemerum (animal) 
Bh adLvU 21. 

yOjov2u3o» iTriueoov epipedum glhei-m. 

©♦-^uoJL^o» £TraxTai epactae glherm. 
.m»\nQv^l-soi iTraxTpoy.sXrji; navicula prac- 

donum glherm. 
JLxu.^uo6^sq( = Qjtix^jijLsl q. V. glherra. 

;3oi murrauravit (^o grunible) t{^ 68 23 (Hex), 

BA n. 3387. 
liasoi loquax, vaniloquus {talker, ]}rattler) 

EN 14 6, BU 3 1 7Sb. 12 (sicl. !) = TliMarg 

1 143 8. vQ-Aa;.3oo^ eijcpopjStov euphorbiuniEN 20 83. >-5l' V> ^ ^. V-»30) (sic!) iirioeiYixaTa exerapla 
Metr 15pu, cf. ZD^MG 34 574. Jl.^V3oe^ u-rjpsrrjc sei'vus dap 37 22, Joh 
Eph 76 7. 

JLa;-9o) iTiapyo; praefectus 2Mcc 4 28, AM 

2 317 25. 
JLi.a;.so( 1)1. kfioJLo;.so( i-o.rjyyj. praefectura JSt 

84 9, Ath 1 7. 
jL9;.SQet urapyo; praefectus Guidi to 19 32, 

asd 1 1 9, JSt 10 3, Dion T 146 1. 
JLLa;.soa) pl. .miTfSoo) u7raf/y(a praefectura 

Dion T 129 9, Bhchr 105 1, .JARS 21 9. 
flal;3o4, id. AM2 6S25. 

i nno fi . ^ lo-aoo^ u-oOe-ixo; liypotlieticus 

Bhgr 1 158 21, herm 83 3. 
.rrnm^^oo) ooeuxoq,Iosoq» uTToOecichypothesis Ath,^26, AS3 2(i3 19. 
Jiii^J^oo, == Jui^j^oo, q. V. ThMarg 1 307 7, 
Ge ZA 8 1 1 7.' JL^oi EXTY] sexta (indictio) AS 1 15 21. 
.n ^ rt^^ «».>, iy.rjriyjxov querela iuofficiosi AS 

1 4 3 22, Eechtsb. 16 10. 
JL^xsa-^o, exaToaTT) usura, foenus Giorn. d. 

soc. as. it. 3 184 15. 

>©♦ litigavit, disputavit EE, 138 18. 

tjjo, ululatus EN 46 40. 

ll;^, ligitatio Sir 28 8, ES 1 102B, JS in 

MS2 124 V. 734, BO 1302. 
Ijj^ litigiosus ES 1 60E, lA 2 118 v. 1 15, 

'il;;^ felis (cat) EN 43 75. 

6 6 ^ ' 

lloi;oi lltio^iositas Giorn. cl. soc. as. it. 3 

6 '-^ 

183 2. 

Af. offcndit, nocuit Gn 26 29, ES 1 4S5C, 
asd 75 13, Jul 222 7. 

Ettaf. ija.ss. JARS 167 17. 

ij^jo» Fata Morgana BA n. 3348. 
JLx^Jo» AS3 2S!)3, 1. U.;^. 

Ji.=»jo» timiultus, turba, strepitus BA 3346. 

v^Joi i.trans.occupavit(animum)TA in]\IS Jk.'« 1 1 5 V. 1 57 ; 5. intr. cogitavit, meditatus est 
ES 3 239B, JE in ES 1 563 3. 
JU?^;^. contemplatio ES 1 3 7 2B, BO 2 4 39bu, 
AlexGl 13. 
Etpe. meditatus est Jul 12 15. 87 f;o 

UiJooo;», id. Bh Hebr. 8 49 5. No>oit|; 104l7(Hex),Za5 9(Aqu.), 
AS 4 02 23, kp(ii8ioc, ardea. lOioi jLmv9)ot 1. junctura tecti (cross heam of the 
roo/PS) BA n. 3356; 2. equuleus (kind 
ofracJc) AM 2 137 19. 

vm.^;ei Kays 214 7, leg. .m.m;»». kSojio» pooooa^vY) Nerium Oleander Low n. 
86, BB. JiiOjJot fjO'joa[xo; mentha odorosa Gal 
ZDMa 39 25S i, cf. Low p. 183, 259, 
corr ex Jbojioi. JLoi^jo» (nest. ';^) AS 3 2S9 3, Jul 125 20, 
pl. oA^Vo, VitEabb 1 71 9, MS 1 2 1, Guidi 
to 35 13, alpsTtxo? haereticus. 

JL^iot hic Mc 14 32, ES 1 530 A, '^i^ huc Gn 

45 5 8, Ex 3 5, 'o) ^ hinc. 
^ioaio, ^ ECth 2 67 1. 16, 1. ^Uo, ^ q. v. 

J^ooVo» ap.ljjxaTa aromata Mc 16 1, ES 1 
4S4B, Jul 116 26, AS 2 374 10. 

{&sja2eQ;ai quae aromata attulit Cat Wright 
1 317b. 

jii^MQ^Qt aromaticus Kays 101 16. Jk^joi BA n. 3364, I^-laaJ^o, Bh ad Job 
30 29, Js 1322, thos, canis aureus (jackal). 

^UDOJoi ECth 3 33 1. 14, pl .«lovo, ib. 3 58 
1. 4, %wc, rjpWi; (liero). 

> m > nr> >o< a"peai<; 1. haeresis EE, 43 15, JSt 
16 20, AS 2 356 5; 2. opinio Spic 9 15. 

|^Qjxo;ot alpec7t(i)Tri; haereticus Tit 3 10, ER 
47 16, MS2 2 20. 

tLa^aAfiojo, haeresis Bhce 1517. jllsiopo pers.? flagellum (a wMp) PsC 15 7. 

^tiof ibi Lc 17 21, Spic 46 1, ESL 1 1S9 
9, 'o^. iJtf^ adhuc TB 30 25. JHo» Jos 17 4, ES 1 507B, ER 51 18 etc, 
«^ ES 2 480xA.. lA in ER 381 6, ZDMG 
33 667 (JL^-j-lo.) nunc. JJU.O» i. q. ILu. BB, PS cf. Low p. 106 n. 2. (oJlo» larus(?) avis BB, PS. o sexta litera alfabeti, desonoN§40, 41, de 
usu orthographico § 4, numerus 6. 

o conjunctio copulativa „et" N §332— 340. 

»^o (apudEdessenos) ova piscium (spaion) 
EN43 85, BAn. 3368. (^oto cavaedium, locus apertus ante atrium 
BA, PS. 

o{o /. AVau nomen literae ES 3 XLVIII 5. 
loo 1. (gr. ooaLowp. 49) nux avellanaENGS 
83, BA 3369; 2. dolor BA II. \£aoy jJL^No ouSeTepo; neuter Epiph 34 87. \]o f. (KwD 1 9 3) et lljo (JSt 66 9), pl. IJt (iQ|0 88 jll «Q (Geop8l6, Kays254 6) ex Kiis (N§32) 
auser KwDW 62 i, 75 17, 76 9. l\o)0 avis, cujusplumaealbo-caeruleaeBA, 
BB, PS. |i;o (cf. JLi)ol pers. Lag GA 10 12) 1. locu- 
lus (cq//?Ji) AS 3 52 10, PsC 138 16; ^. 
pelvis baiitismatis (bajitismal hason) apap 
42 2, JAES 60 4. 

(^jO (ar. ^33) Yezirus, jiriucipis amicus, 

qui rei publicae admiuistraudae praeest 
ENchr 77 6, Bhchr 173l6. 
ll^U^ Veziratus ENchr84 pu Bhchr 20021. 

f-l^o avis quaedam, perdici similis sed minor 
(ar. ^y^t^) EN 45 17, BA n. 3372. 

^o vae! interj. lSm4 8, BO 1 133b8af, 

Jul218 2. 
JLio mahun, calamitas Prov 23 29, Ap 1 1 14, 

ES 2 344F, asd 10 6, Vit Eabb 207 9. 

ijo, JJf9, JL9/. pl aa^« (AS 3 75 26) >«\i-o 
(Ex 35 17, Hex), pyjXov velum ES 3 542 A, 
JS in asd 89 13, MS 1 78 90, Bhchr 173 9. 

(^ii.aXo lameutatio BA u. 3379. 

Ho jLiVo decet Mc 9 11, BO 1 299b. 23. 
I^iil^o otK^Ji^o decenter Ath 1 9 9, KwDW 

4 22. 

IKj^,o decus, houcstas EE 28 19, asd 22 13. 
11^9 id. EE 29 17, Alex 4 11. 
fKiik.o aculei dxios? h. totjb* stings, pricks Jos 
•23 13, Gal ZDMG 39 240. 

| ff>'^ JO (vox corr.) i. q. UsXm^ Ji^od am 
3 237 15. 

^ODO soccus e lana textus BA, PS. { • » «=^QP O (pers. vaspiir Nohl. Tabari 501) 
magnates apap 279 6. JljaiDO (pers.) 1. servus BA n. 3384, Nold. 
Bezzenberger Beitr. 4 ('78) p. 54; ;2.bene- 
dictio Hoffmann Ausz. n. 857. 

it^O 1. pactum, constitutum Jud 2038, asd 
101 22, promissumBO 1 314a 20; 2. locus 
constitutus ES 1. 51 8A, sjiatium definitum 
ES 1 123B, JEh 15 10, refugium, asylum 
ES 3 58 lE, BO 1 24 20, W^o:^ ad, prope 
Dan3 48 (Hex), ES 2 496 34; 3. tempus 
definitum ES 1 18C, 2Sm 20 5, termiuus 
vitae, mors ES 2 345B. 

Pa. invitavit Mt 38 19, ES 2 259D, advo- 
cavit 2Sm 20 4 5, conduxit ESZ 1 130. 

Etpa. 1. convenit Job 2 11, ES 2 223E, 
Eabb 363 3, am 2 385 6; 2. vale dixit ESJ 
130 6; 3. se contulit Th Marg 1 142 10. 

Jl^O obtrectatio BO 3 1, 327a 4. 

jO (pers. Lag GA 40 lOO) Iris pseudacorus 
L ctxopov Low n. 87. 

o 

»ajao ar. Jj'^ legatum JAES 126 16, Eb 
Mai 10 264 7. Ivo (pers. Lag Arm. St. n. 2106) rosa cf. 

Low n. 88, Bal 332 14, AS 3 3 13, am 2 

294u, Bhchr 121 5. 
1^1 l;?o et JL.^ 'o aremoua BB Low p. 201. 
l-fAM^, f;io chrysanthemum coronarium L BB 

Low p. 290. Jf.;o 1. arteriaES 1 121D, Geop 19 8, Sind 
14 15, Bhchr G5 16; 2. nervus Geop 109 17. (jojo nierops EN 45 23, BA 3390, {hee-eater) 
G6op99 24. ()>0 (pers. Lag GA 41 lOl) aper silvestris 
BA n. 3389, Spic 25 6. 

JL^»o aut JL.^io^ Jul 128 5. quid sit nescio 
]. l;^o>- (y Schwally). jUljo genus lacei-tae ar. Jj', P]N 43 80. JLuQtO 89 ^u» jLjoio (1. tuoto Fleischer) pers. ^^ oryza 
PS, Low p. 358. 

J]]>o BA, PS et f-^j;o EN 44 15 pullus galli- 
naceus ovo receuter exclusus. 

<i\jO>0 jj?. JLavo (ar. Si^j. j^j) folium Bbclir 
573 18, 583 u, ZDM(I40 440, Duval- 
Berthe]ot2 10215. utoJo jw^j crocum Indicum Duval-Bei-the- lot2 38 10, «o;o, i(l. ib. 13, UWo ib. 44 6, 
205 n. 2, JLiuio ib. 44 20, 49 7 etc. 
jiAio columba silvestris ar. ^^^jj EN 
4516. 

<t'0 TrpoawiTtTU «irctiuni Lappa L. Linv n. 
90, Geop 42 ii. 

jaJto sandaraque, reslna juniperi Duval- 
Bertlielot2 5l7. ) septima litera alfabeti, Zain; numerus 7. 1 ^'*^' emptor Mt 21 12 (Cur), ES 2 302B. 

jl^l et iiaj emptio Dt 1 8 8, ES 1 50SC, Rabb 

^"^Vf scabies (^Vc/i, scah) Bhcar 1 15 12, BA 215 9, Eb Mai 10 216 30. 
n. 3399. ' i?_* 240; 2. Tpi-ji^zc, pili Geop 115 29. 
J«^j caelatura, perforatio Bhcar 163 16. 
t^i donavit Gn 30 20. 

• 

l^) dos Gn 30 20, JS in MS 1 22 39, BA 

n. 3409. 
jjo^j id. EN 38 55, donum nuptiale. 

}i^j fimus, stercus (dung) Lc 1 4 35, Afr 463, 
ES 1 276B, JS in asd 101 9. Dion T 1 69 10. 
'^j stercoravit (to dung) Lc 13 8. 

Pa. id. Geop 8 11. 
JCo? stercoratio Geop 81 29. 

Etpa. stercoratus est Geop 8 12. 

)i*^j (pers.LagGA 41 102, sed cf. Tallquist lioa) emptio Eechtsb 31 14. 
I . 

lii<±ji£} (Sev 25 14) 1. emptlo Jer 32 12, 
M L i<pl^r,!..a decoctum Gal ZDMG 39 ^^j^^^ ^ 691 16; ^. mercatus Ez 27 12 

(Hex). 
lioLa) aYopajTY)^ obsonator TB 61 13 (Jjdaj 
leg.?). 

Elpe. emptus est lA in MS 1 18 v. 
336. 
' Pa. vendidit Yit Rabb 165 24. 
jLLot venditio ES J 2 6 1 2, Rabb 213 9, KwD W 

367 6. 
iLLausD venditor Mt 21 12 (Cur), ES 2 
302B. 
Etpa. venditus est ESJ 252 17, VitRabb 

172 23. 
lloxL>?iA venditio Th I^larg 137 7. |*a; abs. et cstr. ^) (N§94C) pers. zrvdn 
Lag Mitt 2 38, 1. tempus Gn 2 25, ES 1 Nabunaid p. 70, Meissner ZA C) sporta 398F etc. 
(hasket). ^*? semel ZDMG 39 269 i, ^ia — ^ta 
; modo-modo MS 2 67 14; 2. tempus i. q. ^a; (N§ 1 60 A) emit Gn 25 10, Vit Rabb temporalitas, friigilitas ES 3 1 55F, BO 3 1 
165 20, BOl 215al5. 331b. 23. ll^) 90 (Loa^i) lUl^, (N§ 2S) pl ^; (ZDMG 39 244, ES 

i 389r), JUiij (JE in ESl 437 5)tempiis 

(germ. Mal) Gn 18 32. 
JLliaj temporalis, fragilis ES 1 3S3F, adv. 

Ath33 20. 
J»ii-tj ^povioc, cui iuest notio ypovtoTVjTO^ 

glherm. cmii) !:apa (cf. Lorsbach Archiv 1 260) 
lorica Joh Eph 372 12, Bhchr 85 15. ^ Pi^rt ^) (pers.) mercurius {quicksilver) Duval- 
Berthelot 2 39 15. i|a^) (nest. ') Bh ad Mt 51 24) 7rapo-|;U 
urceus Mt23 25 = Clr 144 4, Ex 25 29, ON 
19 19. 

?l;Qij id. Mt 23 26 = Ch' 144 5. 

Il6;ju; (lioij summa pars fenioris EN 9 89. 

J aa^.^. 1 ') j)atella genus (kneehone) EN 1090, 
BA3412. 

(voaj Geop 98 19, (;«iijj Bh de ph n. 93 et 
(joijoj BA, BB, PS (ex assyr.? Meissner 
ZA 6 294) thymum Low n. 137. 

Ji-^j liastae Mich 4 3 (Hex). 

J^f3j (incert.) xlXucpotcortices viciarum Ceop 
5 6 (PS). 

v^t-^o^ per.s. ^)^)) solanum nigrum L. 
BB, Low p. 296. 

li^) i. q. \Kb] (X§ 27) Ex 2 3, Geop 12 23. 

A^^J (pers. LagGA41 103) .Z.tintinnabuhim 
(bell) Ex 28 33, ES 1 230C, JS in MS 1 
84 273, PsC 262 14 ; ^. mortarium (morfar) 
Duval-Berthelot 2 35 14 — 15. 

i**^' P^- '^^>^i tintinuabulum parvuni 
Bhchr 205 3, 139 25. 

Ua.' /• '^^) (per. Lag GA 41 104) pullus 
(gallinae) EN 45 27, BA 3418, ON 15 13. 

JL4^4J aurium tintinnitus BA n. 3421. 

J-^<Hs,l vitriohim Duval-Berthelot 2 5 6. 

(^-L^d^) vitnun Ap 4 6, Yit Eabl> 183 2. 
"PsC 138 17, Geop39 25. JLl^j^o^l vitriarius Duval-Berthelot 2 9 15. 
J^^oli^) liberiTA40 22l. 
v«i^Uj splenduit TA 40 228. 

pJOt-s^J arbor quaedam (Lown. 91) Geop 
67 3. 

Ji|s^p/ pulhis columbinus BA n. 3446, 
Bhchr 230 1. 

r 

i-^i 1. tr. o. a) retinuit (toretain) JohEj^h 
325, cohibuit, coercuit ES 1487C, BO 1 
40 9 ; b) obmutescerefecit {toimposesilence) 
Mc 4 39, BO 1 40 8; 2. intr. a. cecidit, 
remisit (mare) (to relent, suhside) Cyr 49 8. 

Etpe. coercitus, cohibitus est EE,41 22, 
ES 2 463B, Nis 39 193, Eendic. dei Lincei 
1886 p. 409 25. 

Pa. reprehendit, vituperavit ES 1 54 IB. 

Af. cohibuit Job 15 11, repi-ehendit ES 
3 272F. 
(;o^^j jugulum BA n. 3423. *?J Afr 297 14 V. s. v. j»jj,j). J9j;, jLoj) (Bai-th p. 52) justus, aequus, con- 

venieus BO 2 332b4, impers. decet ER 

48 5, Js in ThMarg 2 163 7, pl affiues 

KwDW25i, 107 4etc. 
JLi^,) justus ES 3 XLVIII 34, BO 2 155 6, 

adv. ES3 519C. 
JL^jj 1. justum, debitum ES 1 336D; 2. lex, 

praeceptum (or/,aia)[j,a) <{< 18 23 (Hex), JT 

in ThMarg2 162 18. 
(KxjF beneficium, eleemosjme Mt 6 1, asd 15 

27, JStS4l3, B0 149 3. 
Pa. i. justificavit Jer 311, ER 128 26, ES 

2 104C, asd 56 2 ; 2. justam cognovit (poe- 

nam) Bickell conspect 2 11 v. 113, cf. 

Zmm 25 279 ; 3. adjudicavit Bhce 2 767 

13; 4. s. ca beneficio donavit KwD 78 14. 
JjLjj justus, probus Gn 7 l, dnp 16 23, ES 

1 549A. 
(LojLjT justitia, probitas Bom 3 13, ER 103 

26, E8 3 343E. ijDjOJ 91 {i^ja^QiUo J-«?ot 1- justitia Eccl 7 16 (Hex) ; 2. muuus 
Bhce 2 745 22 ; 3. leg^m (ar. ^J^) .TAES 
S6 5; 4. ({^r,(fi3[xa i. e. auvt)T,y.Tj glherm. 

Etpa. 1. justificatas est Eom 1 2, EE 1 1 6 
11, ES 2 104D; 2. adjudicatus est ES 3 
284F, Xis 48 9. 

U^ot) SadducaeusMt 22 23, Afr 167 lo, am 
2 675 4. 

lot) superbus Za 10 3, ES 2 300D. 

J^o,) 1. splendidus EE 150 78, ESL 1 207 

11 ; f. vestis spleudida am 31112;^. decorus 

asd21 25; 3. cautus Alex 3 17, adv. dzpipu); 

(exacthj) Epiph 5 15. 
iLoio,) i. spleudor ES 1 48B, Guidi to 86 17. 

ThMarg 1116 4. 
Pa. spleudidum fuit ES 2 314E, Xis J !) 

25, lA 1 250 7. 
Etpa. spleudidus factus est Ex 34 29, 

ThMargl24io. 

Jbooiji foetidus (stinJcing) Th]\rarg 1 106 18. 
Roio.) foetor ES 2 560B. .Tul 240 3, AS 2 

300 6, Joh Eph 71 11. 
JLiod.) foetidus .TS in asd 107 25, AS 3 242 

y, .TAES 5 lo. 
Ilo^oot) foetor am 2 02 3. 
jio,uo MS 1 55 290, iiio,uo ESL 1 661 13. 

foetidus. 
Elpa.foetuitKays75l2,Th]\rargll05l5. 

>o»; splenduit, fulsit Mt 13 42 (Cur). 

Ijo,) 1. splendor 2 Bar 4 2, ES 1 1 1 71», .TSt 

48 2, PsC 132 1 ; 2. flos Kays 58 20. 
Ijrfo,) 1, illustratus, ilhiminatus ES 3 155B; 

2. providus, cautus Gal 6 1, EE 85 7, s. o 

ohservans ESZ 1 642. 
iLot'©,) J. cautio, diligeutia BO 2 172 5, 3 

121b. 9, Arist4 24; 2. custodia Guidi to 

4011, PsC204 4. 
Etpe. /. cavit Ez 33 4 5, asd 109 19, seq. 

^ vitavit 2Sm 20 10; 2. seq. o cavit alicui, 

providit, consuluit ■{; 19 12, BO 1 379 1, 2 

224 8. Pa. cavere fecit, admonuit Ez 1 8 20, dap 

47 3, Kays 212 4, seq. ^ de aliqua re Nis 

46 106. 
li^ot 1. admonitio ES 1 226E, Vit Eabb 

176 19, dap 4 25; 2. cautio, providentia 

Prov 4 23. 
Af. fulsit, splenduit Dau 12 3, Mc 9 3, 

JS in asd 88 2. 
I^jo,) 1. splendor ESL 1 205 4, Ath 36 25; 

2. radius ES 1 2A, JS in MS 1 46 23, 

ThMargl30l9. 

i»®»Ji (pers. Lag GA 4 1 105) venenum K^wD 
68 15, Journ. As. 7 8, 468 n. 87, EN 
43 90. 

jj;o,)i venenatus Metr 56 8. 

6 

o»;o,oj i. q. ar. liyhi Veneris stellaKays 1954. 

lo) tumuit (fo hloat) AS 2 3 1 5 19, am 3 35 6, 

AM 2 312 18. 
I^^oj angulus Mt 21 42, EE 123 23, AS 4 

57 11. 
UioJ (N§135) angalosus I^. (PS). 
Etpa, tumuit ESl 216D. 
Af. tumescere fecit Bhcar 162 l.'i. JL-^Oji (e gr. Ce^Yoc) i. jugum, par Gu 45 22 

EE 1\2,')'^ similis ES 1 221D, ') Ij^ a) 

uxor Bhce 3 63 11, b) similis dap 66 26; 2. 

currus ES 1 482F, am 3 73 8; 3. nomen 

accentus ET 2 5' 4, BZ 1 6 sq. 
JJi^sjP) metricus Cat Bod 501 n. 1. 
v^o) conjunxit, copulavit Mt 19 6, dap 102 

14, spec. raatrimouio dap 96 8. 
i4^oot nuptiae Ath 14 17, dap 115 28, ma- 

trimonium ,TS in EE 384 4, concubitus, 

coitus Bhchr 134 18. 
Etpa. matrimonio conjunctus est dap 

1 1 5 9. 
l^juL4>jO;iiB ar. njJ)^! metrum tettarcskai- 

dekasyllabum Card 2. 
Af. conjimxit ES 1 279 A. Xis 19 9.% AS 

3 302 20, ThMarg 1 275 20. 
Ettaf. conjunctus est Metr 18 4. 92 JLX>UO s^jQ-j (pers. cf. jbaj)) Duval-Berthelot 2 4 2 3, 
Kays 218 6,i.;^ajjDuv-B. 45 22 mercurius. 

l\o) commeatus, victus Gn42 25, ES 1 9SF, 
ER 345 16. 

Pa. commeatu instruxit Act 2S 10, ES 
1 74G, VitEabb 164 27, SB 34 5. 
Etpa. 1. refl. Jos 9 4, AM 2 34S 8 ; 2.2)ass. 
ES 1 96E, ThMarg 1 3S5 6. 
iirjfi fenestrae Gn 6 16 (h. in^) cf. ES 1 
147E, Ez4 2, EN57 41, BA 3454, ON 
16 6. 

Vp-»?®i> 1^1- M«' S^fp^tov, 1. signum zodiaci, 
ar. gjj Kaj-s 192 22, Bhchr 216 18; 2.per 

(ibusionem i. q. ^jj turris Bhchr 24 22. 
vaj»i_.joj Ct;ioiay.ov (signumzodiacum)Bh adsc 
ment. 4 23. 

\]oj (habyl. 2uzu cf. Jensen ZA 6 60) 1. 

8p7.-/[jLY] nummus et j)ondus Afr 14 15, JSt 

10 14, PsC 145 18, ENchr 35 12; 2. i. q. 

■/•jaf}o; Geop lOS 18. 
-?o;il 1. institit {to urge, hurry) BO 3 i 120b 

19, JohEiDh 17 21 ; 2. se jactavitES3 309E, 

IS 20 21, TA30110. 

w; 1. elatus est, se sustulit ES 3 356C, 
Nis 36 224; 2. abiit, discessit ES 3 504D, 
Jul 95 20. AS 2 388 6. ' 

Uoj pompa ES 2 210B, JS in ER 390 15, 
Jul37 13, MS2 66 7. 

a*-j 1. tulit ES 1 466E, AM 2 391 33, JS 
inasdl08 5;^. extulit,sepelivitES254lB, 
asd 21 7, ThMarg 1 373 14; 3. laudibus 
extulit, celebravit ES3 354C,BO 1 304bu. 

U^oj 1. pompa ES3L1X46; 2. funus 
Eabb214l9. 

Etpa. i. sublatus est ES 1 281F, ehitus 
est ES I 514C, Vit Rabb 208 4, ThMarg 
1 406 10; 2. vectus est AS 3 22 9, raotus 
est Clr 125 35. 

o-Lj movit Ch- 132 2. l%oJ parvus BA (PS). Asooj (gr. lioi).o(i) ius (sauce) Jud6 19(Hex), 
AS2 363 4. 

jjcoj 1. (p. zumah unde ar. ^j) avis vena- 
tica BA n. 3458; 2. rostrum, iiroboscis 
BAn. 3460. ^ 1. aluit, sustentavit Dan 4 9 (Hex), ES 

1 46 IC, ER 342 18; 2. praebuit, donavit, 
B0 1215ai5, KwDW88 5. 

lia-j sustentator, altor ES 2 518A, lA 2 

146 116, am3 20 11. 
IKi!j sustentatio, auxilium ThMarg 1210 19. 
}tQU0 (N§ 1 26G) alimentum, victus (nourish- 

ment, food) Euth 1 6, ES 2 59B, Bal 304 

16, KwD 39 20. 

v*iOj, ),o), j/l. oaajoj, xojjoj ![u)vyj ciugulum 
lA 2 226 100 3, AS 3 90 7, am 3 238 18, 
Bhchr212 7. 

vo-j C<oov animal Duval-Berthelot 2 39 19. 

>&^; 1. se movit, motus est Js 40 20, ES 2 
S7B, Job 37 1 ; 2. concussus est, contre- 
muit (to tremhle, quake) "j^ 18 8, asd 16 27, 
am3 361 8. 

JLi^oj, pl. ji^oj 4Ezr 6 3, 1. motus spec. terrae 
Am 1 1, Chr ed 152 25, we^. tempestas, 
perturbatio Job 1 7 l ; 2. it. gr. vocalis 
motus ar. ii'^ ET 9 1 . 

liok.oj' metus, terror 2Mcc 3 30, ES 1 55A, 
am 3 252 10. 

l.Sk-.i turbator Nis 5S 89. 

6 6 

jiKi.oij vilis, contemnendus am2 350 4, AM 

2 99 15. 

Af. movit, perturbavit, terruit Job 1 3 21, 
Joh 1 1 33. 
k^h» vile aliquid JS in MS 1 4S 105. 
iLoiLbo X9;po; ineptiae TB 79 13 (Field 28 

conj. Iloik.>po). 
ji^uo nomen accentus ET 16 7. BZ 2 3. 
Ettaf. 1. commotus, concussus est <}; 15 5, 
Guidi to39 8; 2. se movit, cessit Job 14 18; {loj^l^jLJboe 93 iu, 3. actus est Hoffmann Kirchenvers. p. 6 

1. 28. 
iLai^JLki 1. motus ES 1 123F, ThMarg 1 

305 22; ii. tt. gi". casus ET S 9. acceutus 

ib. 16 14. 
^i.i^)f movit, excitavitES 1 SGiJF, 2 460F. 

Bar 2 30 (Hex). 
j^i^ej agitatio, tumultusESS 226E, Bhchr 

178 15. 
'a-L.;)! 1. semovitES 1 356F; A?. commotus, 

lahefactus est ES 2 371C, Nis 70 21, Mt 

1 1 7 (Phil). 

JLsoi (c. « gr. ES 22 2 sed cf. Delitzsch 
Prol. 84 n. 1) u^jjco-o; hyssopus Low p. 
93, 4* 51 9, Joh 19 29, ES 1 243 21, JS in 
MS14S77. 

JiO) desideravit ES 3 609A, p. a.w«f)volans 

lA 2 264 V. 552. 
AjaJot ventilatio (?frumenti) Kays 140 20. 

jLoQ^j et aso./) (pers.) mercurius Duval-Ber- 
thelot 2 45 u. 46 2, cf. aia-») et v^ol.). 

>| J. cepit, teuuitLv2 2, PsC 101 12, Epiph 
39 20; ^. pugnis castigavit (to fist) am 2 
335 12. 

Ijo) 1. pugnus Js 40 12, Afr 154 6, JS 46 12, 
ara 2 340 18; 2. manus i. q. potestas ES 1 
409 A; .3.i-ujojBi') manipulus, pugillus fari- 
nae Epiph 4 5, 39 18 sq. 

^loj Js 19 10 (Hex), ZDM(j 39 275 3, 
Duval-Berthelot 2 54 100, 86 3. >*boLo) EX 
36 10, BA 3474 ^j8o; cerevisia. 

JLsjO; Ehamnus Zizyphus L. Low u. 229b, 
Gal ZDMG 39 290 1, Bhchr 216 9. 

|L*j locustae ER 89 11, ES 2 249C, Jul 

184 20. 
liv^djw) \i^\M. genushumile, vile ES 1 49D. 

aL) incitavit AS 3 73 21. l&l,] 1. celeritas ES 2 107F; 2. depulsio, 

aversio BA n. 3481. 
i.soju) (uter) plenus, qui comprimi uequit 

BA n. 3478, abdr. ib. 
Pa. incitavit AS 3 73 8. 
J^of iucitatio AS 3 284 21. {K-jdjL.; coccimi Gn 3S 28, Afr 78 1, ES 1 
230A, JS in MS 1 48 77, pl. vestes cocco 
tinctae Jer 4 30 (e bab. (f/i) zahiritu i. e. 
vinum zahiu'icura Jensen). h^), U^U. lUJ^i. l^h. JL^a4-(, pl. 
U^lh, J-^»4-) (Bhchr 299 19, Ch- ep 
84 2) 'C,r(zr^\L'x\ 1. reprehensio, vituperiura 
Act 18 15, JSinMS2 110 v. 529, Bhchr 
299 i9;5.vitiumEabb216 2l,KwD27 15, 
offeusio Bal 306 2; .3. quaestio Ll 2 34 51 ; 
examinatio ESJ 137 i. 

yt^") vituperavit, accusavit ES 1 532B, lA 
in MS 1 14 42, Cat Wright 1 43b 20. 

Etpa. argutus est BO 3 i 21Sb 2, accu- 
satus est KwDW 1 13 19 etc. 

\\l) puerulus BA, PS. 

Ji^^J vagina, theca BA, PS. 

VQ-»J (assyr. Jensen ZK 2 4 3n.2, Delitzsch 
Prol. 152), 1. splendor Afr 280 11, JS in 
MS 1 41 250, KwD 102 25; ;?. pulchritudo 
Bal 287 14; 3. vestitus Bal317 16, ad- 
spectus Corluy MP 3 1 7. 

lUi 1. s. JL»o,„ i. q. ]»Voua ES 1 320C, 1. 
Iw)?; 2. -(thoL prominens tecti pars 
(either corhels or eaves. parapet. coping) 
ThMargl21l6. 

J5jL.J ( j/^ ]t Lag Semit 1 63) Lolium spec. 
L. Low 92 herba inutilis Mt 13 26. Afr 
277 3, ER4 4, JSinMS2 53 5i. 

iLojCi) inutilitas Jul 93 4. 

JbuJ (pers. Lag GA 43 lio) 1. arma Job ^l 94 iL^o, 10 17, EE 29 8, JSt 9 7; 2. gladius i];35 2, 
Js in asd 89 3 ; 3. signum lA 2 278 v. 798. 
^j armavit 2Mcc 15 11, dap 92 11, JS iu 
ER 397 24. 

Etpa. se armavit, armatus est ES 1 545A, 
JS in asd 89 20, JS in EE 397 13. JlSi/ falsum,mendacium,frausEIv43 18, Ath 
40 15, Bhchr 569 1. 

..flu) falsavit Eie 78 10, Cyr 101 15, Bhce 2 
639 1. 

Etpa. 1. falsatus est Cyrl6 25; 2. de- 
ceptus est liie 91 13; 3. s. >Ji>. falsum se 
praebuit, decepit BO 3 1 120b 24. 

jlslf falsus, fraudulentus ES 1 36A. am 3 
406 5, Js in ThMarg 2 172 7. 

Holsl) falsitas ES 1 431B, Bal 306 16. Cyr 
210'5. 

^;)l 1. falsum se i^raebuit Jul 10 1, dis- 
simulavit ib. 72 24, decepit ES 2 4S5D, 
AS 2 363 3; 2. deceiJtus est Rendic. dei 
Lincei 1886 p. 409 15 (Mos. Agh.). 

JLa-kJ (ex('?) ass. ziJiU Haupt Assyr.Lautlehre 
p. 90) procella Ez 34 12, Job 39 26 (Hex), 
dap 23 13, Afr 193 19. 

Ih^l fulmen Ez 1 14, ES 2 166E, Jul 
XVIII16. 

^^Jtorques lEzr 3 6, Js 13 18 (Hex), am 
1 19 14, AS3 27213.. 

11^'J (Lag Mitt 3 215 sq.) oliva (Low n. 95), 
Ex 23 11, dap 40 14, Eabb 237 6. 

I^j IK/j daphne oleoldes EN 27 99, Low 
p. 247. 

JL^il; l^-J6i^j cyperus L. PS, Low p. 277. 

}J>) 1. vicit iReg 20 23, Afr 415 7, Ath 33 
10, met. superavit Aj\[ 2 62 25; 2. purus, 
integer fuit, justificatus cst Job 1 5 14, 4" 
51 6, Jer 49 12. 

Iloij 1. victoria ES 1 5o5B, Ath 39 22 ; 2. 
probitas, iunocentia Jer 51 10, Ez 18 20, 
Guidi to 36 6. Etpe. victus, superatus est Corluy MP 
9 16, AM 2 1 IS 25, KwDW 396 14. 
llaliaCiA superatio KwDAV 363 8. 

Pa. 1. victorem fecit ZDMG 28 613 v. 
687 ; ^.purgaviti. e. correxit (meudacium) 
Job 6 29; 3. innocentem judicavit, justific- 
avit ^ 19 13, asd 29 9, KwDW 379 8. 
Ulj 1. victor EE 355 2, Chr ed 150 27; 
2. justus, innocens Mt 27 4, Afr 36 6, ES 
1 532A, asd 29 8. 
Ilolaj innocentia Afr 41 3. 

Af. i. q. Pa. 3., Ex 23 7, Job 9 28. Jjai; (Lag Nom 111 17) 1. hariolus (for- 
tune-teller) incantator 2Eg 21 6, Afr 
342 14, ES 1 246A, asd 75 2; 2. mortuus 
ab iufimis excitatus (h.aix) iSm 28 7, Eie 
15 12, unde 'j Aea^ qui mortuos evocat 
EbMailO 118, 282,/. ') J.iwn& lSm2S7. 

;j) i. hariolatus est Jul 71 26, 93 10; 2. ma- 
gicas artes exercuit Xis 9 58, ZDJMd 28 
1)67 n. 6 (ex ass. zakara vocare? Jensen, 
Zimmern). 

I^oj divinatio, hariolatio ES 2 164D. 

JUJ (al. JJj) arundo {sedge, reed) MAMQ 72 9, 
am 1 442 8, Kays 228 7, TliMarg 1 159 12, 
cf. 2 322 n. 4. 

^; 1. defecit EE 27 22, ES 3 3E, Nis 1 142; 

2. contemptus fuit Gn 16 4, Pr 3 21; 

3. contempsit ES 1 3D, 65D. 
Jl^j illecebrae lA 2 226 116. 

6 6 

|A,y 1. exiguus, despectus Nis 17 66; 5.sor- 
didus, turpis Afr 270 12, ES 1 492D, EE 
99 21 , /. meretrix (lohore, harlot) ES 2 
533E. 

Ilo^j i. impudicitia ES 1 252 F; 2. iu- 
cessus mollis TiiMarg 1 113 3. 

Pa. 1. iuquinavit, foedavit ESL 1 313u, 
Bhchr 550 21 ; 2. conviciatus est ES 3 
5S6A. 

)L\.oj inquiuatio Bhchr 162 3. 

Etpa. 1. coinmotus est ES 2 41 7D p. iu- h^f 95 JLmm) ordLuatus Nis 75 112 ; 2. impudice se gessit 
Jer 2 36, ER S U; viluit Blice 3 141 2. 

Af. 1. iuquiuavit Vit Eabb 17-1:14, Mar 
85 6; 2. levem fecit Nis 6 149, despexit 
Sii- 10 29. 

jJ.2k^) geuus dulciarii, pers. V**^;, ar. i^l';. 

EX 34 72. 
JLa^oj et JLio^s.) membrum virile cervi BA 

u. 3501. 

JL^a:^^ auguilla (eel) BAn. 3499, cf. Low 
'p. 97. 

Jl^; (uest. 'j Bhgr 4 4 5) 2>l. JL.;^); (ES 

18 2), fulgor, spleudor Ap 21 11, ES 1 

124E, AS 141 21. 
Af. 1. fulsit. spleuduit Act 9 3, Afr 67 8, 

ES 1 3 70 23 ; 2. spleuderefecit Guidito 365, 

JSiuMS2 132v. SSS. 
lLa4^u«i splendor Kays 95 1. 

ljoi:^h» 1. turbidus ES 1 48SF, lA 2 250 
V. 263; 2. perturbatus, coufusus ES 3 
496B, Jul 4 6; 3. egeuus Guidi to 37 lo. 

{LojoC^ue miseria, paupertasKwDW396 12, 
BhZDMG40 441. 

Ij^ot 1. perturbatio, tumultus ES 1 470B, 
BU 3 1 273b 7, Eb Mai 10 256 22; 2. sol- 
licitudo ESl 51B. 

joi^jjl 1. perturbatus est lCor 7 29, defecit 
ES194E, 2 74. 

o-k^j 1. 0. traus. aspersit {to hesprmkle) ES 
2 391B, Bal 284 12 , JE in ES 1 243 17, 
madefecit (to icet, moisten) AM 2 113 36; 
2. a. iutr. se effudit('?), JS iu ZD^^IG 13 
50 7 = Zingerle Chrest 374 2. 
Etpe. aspersus est ES 3 2lD. 

UA,j aspersus ZDMG 29 1 12, 1 n. 

U^'i patinae (lunulae. )*v<m» Bh) Caut 1 lo, 
cf. MS 2 12 19, BA 3504, UX 16 2. 

;q^j pervertit Bhcar 132 4. JL>ai.j 1. oppositio JS 106 4; 2. perversitas 

Card 100 2, -3. ira ZDMG 29 531. 
Ijo^j tt. gr. apud orieutales i. q. Ija? Bhgr 

13 26, cf. X§8. 
Jyi>Nj 1. perversus ESL 1 465 26, Ath 18 9, 

BU 1 173a; 2. oppositus JS 106 3. 
ILaiaA.J, obliquitas Bhgi- 1 3 22. 
Etpe. perversus est ER 121 25. 
Af. distorsit (oculos) Bh ZDMG 40 44 1. 

v^j 1. hausit Joh 2 8^2. purgavit, sustulit 

Afr 255 21, ES 2 487E; 3. vacillavit ER 

42 5; EX4S00. 
Jj:k.Y) et JLsk.Qi^j patera Hex: Ex 25 29, Jer 

52 19. 
Etpe. vaciUavit ES 1 1 ISE, ER IS 4, JS 

iuMS2S6v. 156. 

^V^ 1- inquinavit ESL 2 379 14, Bhcar 

1498; 2. exhausit Js 30 14 (Hex), Joh 

Ephl74 7. 
Etpe. iuquinatus estESL 2 377 26, am2 

58 21. 
Jo^ j ostrea Kays 29 18. 
IKa:^j (nest. I^.a>-i) ^esta (oystershell) PsC 

178 8, am 3 530 1, AS 4 919, EX^ 43 83, 

BA u. 3515. 
i^l» pictus, ornatus VitEabb 189 19, EX 

37 42, Bhcar 32 9, adv. artificiose Metr 9 1. 
J-a^ot ornamentum L4. 2 158 v. 377, BA n. 

3457. 

JLa.'..'S.; fulgor, radius ES 1 1 2GB, asd 68 14. 
DionT76l6. 
Af. fulgere fecit ESL 1 127 16. 

^JI a. /. susurravit, sonuit lCor 13 1, lA 1 
182 85, JohEph 27 3; 2. capistravit (to 
fasten, tether) Geop 14 26 glhex-m (de vite 
adligauda). 

J^;labiaIA2 318v. 1391. 

jb^j 1. susurrus, sonus ESZ 1211, ESL 2 
11 2, Arist 22 11 glherm; 2. frenum ES2 
546P^, 3 20SD, capistratio Geop 14 21; 
3.uugueuta(o[i.rjY|xaTa)Susv. 17 cf.Jiaviifn. jueusuo 96 k^i Af. souuit Sev. Aut. iu Nestle Clir. <& 
18 sq., Cyr 285 19. 
Elpa. tacta est (cliorda) Bh ad «I^p-ISG 33. 
ji»uoi» (ur. i-o^loyi cf. de Sacy Cal. et Dim. 

41 4) magi KwDW 375 9. 
^iiBjil evulgata est (fama) JoliEpli 1718. 

^iopo; ^jj1^4*3 uomeu veueni KwDW 1 12 8, 
U3 14. 

JLcL.*>5oJ oscilluni (swing) BA u. 3519. 

il^Ajoj frigus vehemens am 3 3G6 16, Kays 

237 6, BhadJob38 29, BAu. 3521. 
JLaol) l-q\i'ia. poeua EechtsL 20 26, 

JIanpJL^ aut „lychnuchus" aut „patera olei" 
BA n. 5655, Ex 25 38, 37 17 h. ninno TA 
34 150. 

JLl^ao;, JLi^j cijliXy), scalpelhuu {knife) Jer 
36 23, AS3 10 12, am 3 352 13, BO 3 1 
542bi7. 

)i-^J 1. socius ES 1 444 A; 2. destiuatus 
adThMarg 1 75 5. 

Pa. 1. iuvitavit 2Reg 10 20, ES 1 95C, 
316E; 2. praeparavit ES 1 434^, adduxit 
(belhuu), ES 1 40GB. 
Jiiof invitatio KwD 45 19. 

Etpa. invitatus est ES 1 422F, convenit 
Jos 7 13, Bhchr 2 7. 
lLaL»)^K& coujunctio AS 4 3 22. 

*flOOiooj !;w|i,6^1iquorDuv-B257 l7,cf.JLi6j. 

po; a. cecinit, cantavit <^ 89 2, ES 3 35GA. 

\-j»i 1. cantus, concentus Gn3l27, ES 2 
57B, Ath ^ 14, Pall iu ThMarg 2 31apu, 
2. psalterium asd 42 7; 3. commessatio 
(xio|xo;) Eom 13 13, Gal 5 21, Clrep 146 l. 

ILfjkM) cantus, psahiius Js 23 5 (Hex), ES 1 

'433A. 

l;<iML& h. -iiom psalmus ES 1 432D, Jul 
'225 18, JSt 26 14. Elpc. part. TO auXo'J|XiVov quod tibia 
cauitur lCor 14 7. 

Pa. cecinit, j)sallit, laudavit 4» 1 8 50, ESL 
2 29 1, ER IGlO. 
I^) cautor Mt 9 23, PsC 103 2. 
Ji'pouo id. ES 3 375B, Alh 13 6. 
liio) cautusES2 33lF. 

Etpa. cantum est Cat Bod 4!)0, part. : 
t6 auXou[j.evov lCor 14 7 (Phil). 
Ijo^) tibiaBA3523. 
Il;j«) YXauxrj Bie 8 17, I^^yo) glauca(W«e eye) 
EN86O. 

^f^t^^ , ^oj^po) (Kays 264 22) a|xdpa7- 
*ooc; (Lag G A 44 iii), ES 2 188E, PsC 9 4, 
Bhchr236i9. ^) (N§146) pers. (Lag Eie gr. XXVIIT) 
modus, ratio, viaES2l75A, KwDW 
333 6, ET 15 17, pl. mores JSt 16 20, 
Bhchr 96 25. 

JLlii) diversus {different, various) Bhchr 230 
21, ad Js 1 6. 

llSwJ; (Lag Mitt 2 368) scortum, meretrix 

{wliore, harlot) Mi 1 7, ES 2 273B. 
Iloli) scortatio, stuprum Gn38 24, ES 1 
'91A, EE, 103 2, Ath54i. 
JJii) scortatorius Pr 7 10 (Hex). 

Pa. scortatus est, stupravit Ap 17 2, ES 
1 264D, JS in EE 385 12. 
JLll) scortator lCor 5 9, ES173F, lA 2 

228 V. 158. 
J^o) scortatio Ez 16 24 (Hex). 

Etpa. fornicata, stuprata est lA 1 236 251. 

iLaj; i. q. Jlc3) q. V. Siud 19 12, Bhchr 
309 9 ad Mt37 25. 

A^^J tiunitus, sonitus (curruum uiter se 
coujuuctoruiu) Jud 5 28, ES 1 31 5F, BA 
352!), Bli 694, GX 96 Isq. mct. concentus, 
serios (historiae), ThJIarg 1 139 10; ''ia 11 J., A£Do: lVd clero aduumeratus est lA i-^u» 97 ^) ES 4u, cf. ThMarg 1 302 18, li^oi^j ') 
chorus (?) virginum Cat MB 56a 13a f. 
j-S^uo tintinnabulis iustructus Pel 1 25. 

^ ., = 1, ^ ; (s. grhgavera ZKM 7127, Sachau 

ad Gawuliki 78 2) Zingiber officinale EN 

25 61, Low n. 96. 
;^a.;^j (ar. ^icfVy pers. ^^JJk) cinnabaris 

EX 25 62. 
J^4^), l;.^oj (pers. Lag GA 42 106) rubigo 

EN 25 61, Bh ad Sir 12 10, Duval-Berthe- 

lot 2 52 9 etc. 
;4^uo rubiginosus Bh ad Jer 6 28. 

tJ; abscidit L\ 2 34 54. 
l^) manii^ulus , manica (presbyteri) BO 3 2 
819u, SevA 106 7. 

uQuj|jJ (pers. *^j*\>i^)) custodiae praefectus 
Afr 297 14 (sic 1.! cf. Lag Mitt3 23). 

\lho) 1. tremor Cat Wr 854b; 2. turpitudo, 

dedecus TA 30 102. 
^uJjf tremait BA, PS. 

JL^y pestis, lues Bhchr 96 18. 

jajij 1. jecit, jaculatus est ^ 63 16 (Aqu.), 
ESZ 2 125, MAMQ 9 15, ThMarg 1 394 
10; 2. rejecit ES 3 523B, BO 3 i 82 7. 

Ulj jactio AS 145 4, BA 3554. 

JLajj ^ie^-^w, filum, fraenum (EN 41 -tl) aliis 
annulus Job 40 22 (Hex). 
Elpe. jactus est ER 138 2. 

JLAjji (pers. ^^3) mentum Geop 108 28, BA 
3533, latiis barbae (menti) in quo nondum 
crines sunt ON 15 17. 

l'^0) ESL 2 419 27, Bhchr 155 2, l^j ES 

2 379C, ^iiyrj.p\.o't cingulum. 
;ji)l se cinxit Sev 30 10. 

^a^; vituperavit, increpuit ES 1 523F. 
Uxo)accusatioES2455C, lA 2274 V. 708. Etpa. vituperatus est ESL 1 505 4, lA 
in MS 1 15 143. ^asj^j impulit, ursit Geop 1019. 

If^f 1- exardescens ES 1 522D; 2. indig- 

nabundus iRg 20 43, dap 56 8, ES 1 99A, 

503B. 
Iloa*:^) i. aestus, vehementia ES 1 503C, 

BO 3 1 88a 5af. 
iwjtadx)' vehementer ES 1 523F. 

Etpe. ira iucensus est Mc 14 5, ES 1 

550P, Jul 42 11, Joh Dar inMS 1 108 26. 
Jji^o) pressus, vexatio {oppression, distress) 

Joh Eph 8 4. ua^j clamavit BO 1 30 12, 90b5af, LS 

Const. V. 378. 
IKji:^) clamor Eccl 9 17, Ath »• 10, ES 2 7E. 
Af. i. q. pe. 2Rg 4 1, Luc 22 5, Ath j 19, 
Guidi to 43 12. 
Ettaf. 1. vocatus est Gn 45 16, ES 1 
128B, Cyr 7 7] 2. jussum est Rie 60 12, 
cf. 61 3. 

i^) 1. parvus fuit Job 14 21, ER 64 9, 

KwDW 200 5; 2. pusillanimus fuit Nestle 

Chr 1 53 8. 
I;i^) (N§71 2) 1. parvus adv. ioi.) Geop 41 
\\, Mj^J paululumES 3 58E, AS 2 246 

10, Jboj idx) sanguine carens ES 1 43 lE; 

2. pl pauci Ath j- 3, ES 2 84F, ISt 7 1 15. 
lUtdx) parvitas Gn 43 33, ES 2 G9B, vloioi.) 

my own little self ER 24 8. 
Pa. 1. deminuit ES 1 529C, dap 55 18; 

2. despexit KwDW 175 11. 
Il:s.o) ar. ^-JuaSJl deminutio Bhgr 1 6 lcap 1 6. 
JLjLik.Vi!» quod dcmiuui potest Bligr 1 66 8. 
Af. 1. parvum fecit Ex 16 7; 2. parvi 

aestimavit asd 5 3. 

IKS; et Ikifi) (Bh ad Pr 23 7 IK.??) pl JLij) 
capillus Pr 23 7, ON 15 18, BA 3548, Bh 
ad Jer 9 26, Kays 63 9. 

^ji v. s. V. ^. rSJ 98 Jb5) '^) foetuit {tostink) ES 2 1(>8D, Nis 67 67. 
Ijlj i. foetidus ES 2 560B, lA 1 38 113; 

2. stramentum coiicisum Duval-Bertbelot 

2 9 21. 
lU^) foetor ES 2 336A, JulXVII2S, odor 

Afr 290 9, ES 2 336A. 
l;^oj foetor Clr 43 18. 
Ijdsj foetidus ThMarg 1 CLXV 1. 10. 
llKi^iLs] foetor Joel 2 20 (Hex), Job 6 7 (ib). 
)L^6) (N§132) mystax \mustachio) BA u. 

3466. 
Pa. foetidam reddidit (barbam) EE- 8 22. i£DO)Q^(^ i^£cp'jpo^ Zepbyrus ventus Geop 94 
23, Epipb 32 89. 

tSV^o; avis quaedamaquaticaKwDW 403, 
41 2, 42 7. ;KsJ (Lag arm. St. § 1351) /. pix ES 2 

78E, PsC 193 3, Gal ZDMG 39 293 19. 
I^-l9) picatus BA n. 3546. 
liVs) b l;KslB0 3i 208a3i. 

6 6' 

t.*;^(ts3o; (pers. j^yl JuA^ Lag GA 42 
107) medicamentum quoddam Low n. 94. 

JLoJ /. uter Mt 9 17, Afr 19 3, ES 1 118F, 

PsC 205 8. 
JJajB) uter parvus Geop 75 11 18. 
I^jaojsj id. BA n. 3553. 

6 

JL»; jBjB) aiixaTCTutxo^ (hlood spitting) Gal 

ZDM(; 39 240. 
IJUL») aunulus Ex 25 12, ES 1 228E. 

JL^Qjo; stimulus, aculeus BA n. 3552 cf. 

IIOJB). 

J-^^OA) miuor (Alexandria, Armenia) Anal 
Nic 11 11, 12 3 (sicb!) cf. ZDMG12 547, 
BA n. 3552. JliOQ-Oj fabae Geop 1 15 20. »aLDj 1. tr. erexit ER 65 14, crucifixit Lc 
23 21, dap 88 16, PsC 149 9; 2. iutr. sur- 
rexit (mare, procella) ap NT 46 1, ESL 1 
327 18, Job Epb 280 15, horruit (criuis) 
Job4l5, ES2 37. 

JLsdjj) crucifixor ER9717, asd99, JSin 
MS 1 70 V. 356. 

JLsjkx) 1. erectus, altus ES 2 89 A; 2. cruci 
fixusER97 22,ES2258A;3.cruxMtl038. 

Ilolue) crucifixio asd 26 8, ES 2 267E, Nis 

6 

60 124. 
jLaao) pars quarta cubitus Epiph 64 1. 
JLax) vocalis k, 6 N§8. 
I^a**) (N§108) clava {duh) BA n. 3554. 
l&MU» altus IS 17 11. 

Etpe. 1. erectus est Bal 273 11 ; 2. cruci- 

fixus est Mt 27 22, Atb jujo 12. 

\.D) texuit {to iveave) Afr 428 ii, Rabb 215 
13, PsC 113 4 met. de sermone Cyr 1 56 2. 

11-^) textrices dap 40 13. 

li'J» divitiae BA, PS. 

IjdjD) 1. textor ES 2 319P; 2. nomen accen- 
tus qui et iifJl» ET 38 14. 

llo;a*,' textrina ECth 1 1 8, SB 123 19. 

lIojB) textura Ex 35 35, ES 3 85B, JAliS 
123i0 7«e^. ET4 10. 
Etpe. textus est Bal 278 25. 

IKd) / 2)1 1^«) (N § 80) 1. stimulus (sting, 

prick) Pr 26 3, ES 1 179A, ER 102 25 ; 2. 

virga, bacubis (suHtch) Gn 30 37. 
K^f 1. stbmdavit ES 1 lOOE, JS in asd 89 6, 

Vit liabb 1 80 1 7, Jull S 19 ; 5. pupugit Job 

64(Hex). 
iKo) horror EN 78 59. 
Iloj^) pj. Il^) (ES 1 3 1 OE) stimulus Pr 26 3 

(Hex), Kays 13617. 
Etpe. stimulatus est ^ 29 24(Hex), MS 

I 105 21, AS 2 206 12. 

Pa. i. q. pe Ez 22 le (Symm) iMcc 66, 

II 19. |xoo| et ') ]b>Iii grando minor BA n. 3468. U^) eques BK n. 3570 -') 99 ]ia^ >».i) «ji equo vectus est BA n. 5665. 

<^V 1. pressit, comj)ressit Nm 22 25 (Hex), 
ESL 2 579 28, AS 4 23, Bhclir 294 23; 
2. impulit, incitavit ThlVrarg 1 256 3. 

JLa-l) i. oppressus, cohibitus Vit Eabb 188 19, 
IS iu asd 102 26; 2. compactus 'j JL*,j tor- 
rens ES 2 67A; 3. tt. gr. vocali Be';^dsa 
iusti-uctus BA pass. 

iJL^jj i. q. lAsA^ij q. v. Kays 234 3. 

Iloa^j) 1. compressio ES 1 120A; 2. op- 
pressio, vis ES 1 477D. 

a;j massa ES 2 383D. 

6 

J-ai^; JLaij angustia cordis K. PS. 

iKaoij turbo, typhon BA, PS. 

JLaio; sera, claustrum EN 55 56. BA n. 

3472. 
i^Qij 1. oppressio Ath 46 7; 2. confertiis 

laominum globus Bhchr 186 1; 5. crepitus 

ventris BA n. 3566. 
Etpe. oi^pressus est JA iu EE, 381 1, 

Bhchr 108u. 
Af. i. q. Pe. ES2 146E. 

s^^jf;( tardus fuit TA 36 167. 

t^ojj (pers. zurimhdd Lag GA 47 116), 
Ziugiber BB, Low n. 97. 

ijooi; pXiTov Blitum virgatum Low u. 144, 
Gal ZDMG39 254 8. 

v^j^ si^lenduit Gn 49 12, Afr 456 9, ES 1 

109A, BhZDMG40 441. 
J^ij 1. ruber BA n. 3564 , EX 8 60, Merx 

176 16, Low p. 215; 2. i. q. li. nncjs topa- 

zius Ex 39 10. 

h^) (pers. Lag GA44 112) lorica (coat of 
maiJ) lA 1 146 v. 1479, JSA 357, EN 41 
28, BA 3565. 

}i) 1. constnnxit; suffocavit; 2. decepit PS. 
Pa. miscuit Bh, PS. 

IK*iioj guttur, jugulum Bh, PS. vjgOi^lv) (pers. Lag GA 44 113) Prunus Ar- 

meniaca Low p. 150 BB. 
j_B;ij (pers. Lag GA 47 115) carthamus tinc- 

torius BB, Low p. 219. 
|LbKa;Vj asseclae Mazdaci, filii Bamdadhi 

discipuli Zaradushti f. Khoragau, cf.Nold. 

Tabari p. 445—67, JSt 16 21. 

^oj jpers. J-'}l)3 aristolochiaPS, Lciwp. 280. 

(jLIj potens, dominans ES 3 340C, Nis 74 

32, Bhchr 144 20. 
lUujj potentia MAMQ 53u. 

Etpa. poteutiam induit JSA 374 (nisi 

oiiijl loricam induerunt leg.). 

JboopJ i. q. \^t) 2. BA n. 4056. 
l^VA sturnus (avis) starUng EN 45 16, BA 
n. 3567. 

Jl^>; rasura BA n. 2918, 3569. 
i^i^ vexavit Card 132 14. 

^■^jf;? 1. superbivit [to he proud, toflamif) 
Pr3o'3i, ES 2 407E, IA158113, AS232 
7 17, TA 34 153 (sicl.!) ; 2. ausus est Jul 79 
26, JohEph 56 10. 

JiaoJJ reverendus, timendus BA, BB, PS. 

(ISoaJJji atriplex odorata? BB, PS. 

^^oh) i, q. ^oi) q. V. 11. 

JLa-Jjjf (pers. Lag GA 47117) arsenicum EN 
25 63, Kays 264 21. 

JLaJv' ar. li\y^\ camelopardus ON 15 22, cf. 
o»sli). >&>.|; seminavit Jer 4 3, asd 4 25. 

U^'^i semen Gn 3 15, ECth 1 76 1 , ZDMG 

39 273 10 pl. posteri ES 1 19C. 
i^JLii >i-i) lithospernium BB Low n. 98. 
]L.lias >s-i) plantago psyllium L. BB Low 

n. 25 1. 
jloAuB ^ij id. ib. J»«ii».>j 100 J»i-»n-t >> )jW,j semina, olera ES 2 20lD, ESL 2 

65121, ThMargl 105 19. 
Ih^ii 1. semina, olera TbMarg 1 104 5; 

2. i. q. seq. Jud 1 18 (Hex). 
fMi^ij progeuies , posteri Ezr 2 59 , Afr 

309 17, ES 2 215B, am 2 175 9, SB 

22 19. 
JLlxi.ij ad semen pertineus Bli ' Hebr 3 

250 2. 
Jbj-oij seminator ES 3 124C, Bal 270 7, 

i)ionT91 11. 
^.ij seminatio Gu 8 22, Sch 44 14. 
JL:lioj id. AS 2 273 15. 

Etpe. seminatus est Ez 36 9, ZDMG 30 

280 26. 

It^l) (N§ 108) pl- ^^^V "ii^er vehemens 

Job 37 10, Js 25 4, ES 2 61A, Bhchr 

289 16. 
llaa^U 1. vehemeutia ES 1 541B; 2. prb- 

cella JS iu MS 1 95 9 (nisi IKauij em.). 
i^jj sparsit 2Par 29 24 1. v<ui|i. 
otalff Bhchr 147 9, ar. «I)))I, ssij BB (pers. 

Lag GA 47 119) camelopardus, cf. JLajij. »o>; siJarsit, dissipavit EB, 35 15, Guidi to 
3613. 

Etpe. dissipatus est ES115B, Nis 29 
187, Bhchr 197 3. 
Pa. dispersit ES 1 477B. 
Af. id. ES1541C. 
JLiij glaucus PsC 263 12, Bhchr 451 10, EN 
8 59, IJuBij EN8 59, IJLl*?! BA u. 3578 

6 6 

femiua oculis caeruleis praedita. 

JLaiot ar. j)}; (cf- ass. zitrik vas irrigato- 
rium Jenseu, pers. «^jJ Gawalilu 77)navi- 
cula Bhchr 252 23, car 36 18. 

«Aitv (pers. Lag GA 47 118) berberis vul- 
garis EN 24 36, Low n. 99. 

llv st. cstr. lij 2'1- ^J-'J (Geop 95 14) spi- 
thama (span) Ex 28 16, ES 1 231C, PsC 
269 17, am3 259 3. 

lyio) (pers. Lag GA 42 108) placeuta (dae- 
monibus oblata) Jer 7 18, ES 2 89C, lA 
2 212 V. 168, HoflFraann Ausz. u. 873, Th 
Margl20l4. *A> octava litera alfabeti, Heth; nuraerus 8. 

(LoJLl» (e bab. Mm(to)itu J.) butyrum (biit- 
ter) Gnl8 8, ES 1 J63E, AS 3 2J1 17, 
Geop 95 1, Kays 6S 3, Bhce 36 14. (jJLu V. S. V. \Im. 


JboJLw Raplianus 


sativus L. Low p. 


31(1. 


JSJLy dactylus immaturus BB Low 


p. 120. JLsJL* vis, vehementia Hab 3 8, ER 42 2, JS 
in MS 1 47 41; '*. 'W* se contulit ES 1 
155D; adv. veheraeuter KwDAV 27 1. JLiiBJ.*. violentus Bh ad t}^ p. 23 1 24. 
«.9jL^'(N§83) genus culicum ECth 5 6 1. 13. 
ZDMG6 363. 1. arsit, exarsit <]; 18 9, Afr 86 1, ER 
125 13, Js iu ThMarg 2 159 18; 2. seq. ^ 
amore exarsit asd 55 5. 

jAi ar. i-A. granum,quarta parsxspatioi) PS. 

l^iJi sarmeuta Exl5 7, AfrlO lo, ES 1 

430B, Ath^ie. 
JjaoAj; id. Act28 3, Epiph42 85, Kays 

233^11. 
JiiaQLaJi cfpuYotvtoorji; ferulaceus BB in Lijw 

p. 221, 311. 101 h llO JLaaiiaX id. BA n. 36n7. 

JL^aii 1. amor asd 54 16, Yit Eabb 172 17, 

Ath 40 22 ; 2. pons BA, PS. 
K^Jtiaii amanter ES 2 402C, 483D, Th 

Marg 1 95 20. 
JLli^oi* amorosus ES 1 157E. 
jAaju xvy)(j[x6? pruritus (tickUng) BB in Low 

p. 32S7. 
i^A^Xt 1. carus, amaius Ex 19 5, Judith 9 3, 
Eabb 241 15; 2. plena (luua) ES 2 14A. 

Pa. i. amavit ES1559C, Bal 256 18, 
JS in asd 108 9, to caress Jul 205 lO; 
2. ad amorem incitavit ThMarg 1 59 2. 

Elpa. amatus est ES 321 6E, to he caressed 
ES 2 283D. 
Af. amavit Joh 13 1, Yit Eabb 175 14. 
Ettaf. amatus est <!' 67 19 (Symm.), Joh 
12 21 (Bernst.). 

«.^^^-o 1. trans. a) decidit, dejecit (uvas etc.) 
Dt 24 20, Afr 378 4, ES 1 282 A, Bal 
280 4, b) contudit, fregit Js 27 12, ES 2 
66D; 2. intr. decidit (grando)Bhchr293 3. 

Up^ dejectio Jt in ThMarg 2 169 20. 
Etpe. 1. excussus est (to he heaten out) 
ES 2 69B; 2. dejectus estThMarg 139113. 
Pa. contudit, fregit KwD 31u. 
Etpa. i. caesus est amll97 7; 2. de- 
jectus est EbMai 10 310 13. 

J4^ 'r^ imber vehemens ESL 1 197 3, 
EN 79 77. 

J ^*aj>^ '» id. AM 2 305 10. 

(Asj^o^ny instrumentum pcrcutiendi Lib. 
Parad, cit BB, PS. 

\\<' ^ *■» i. q. na Js 5 10 seria, amphora BA 

3616. EN29 62. 
J.l3aji tenebrae TA 36 176. ^J- 1. miscuit Jul 68 i , JS in MS 1 46 
36; 2. conjunxit ES 1 120C, Yit Eabb 
193 15, JohEph 93 2; 3. se miscuit Du- 
val-Berthelot 2 54 8, seq. c» se effudit 
(flumen) JEh 12 11. \lkM 1. mixtio Duval-Berth. 2 54 14 ; 2. con- 

junctio ZDMG 39 274 3; 3. confusio Ap 

Bar 70 (ed. Cer. 161a2l). 
J-Laai* mixtio Kays 153 9, BO 1 514a, con- 

fusio Ez 7 23 (Hex). 
IIqlL^ mixtio Kays 187 14, conjunctio 

GalZDMG39 286ii. 
Etpe. se miscuit, mixtus est Joh Eph 201 

20, ECth 2 21 1. S, ZDMG 39 271 7. 

Pa. miscuit Jul 118 10, AS 143 23, Th 
Marg 1 19 13. 
O^ai. complexus ES 2 346E. 

^^-«-> (ar. J-A.) 1. parturivit {to he iii 

lahoiir) Ap 12 2; 2. concepit BO 3 i 89 29, 

ThMarg 1 302 2. 
JLaji 1. dolor (partus) (throes, j^ains in lahour) 

Mt24 8, PsC 19 11, JSinMS158 2. 
JLaJi 1. funis Dt 32 22, Act 27 32, ES 1 

185F, PsC205 3; 2. climaKays2434; 3. 

fiamma, radius Sanct Yit 46r, PS. 
J-iL ^ju ora maritima (sea-coast) iMcc 118, 

ES2184F. 
Pa. parturivit Js 66 7, Mi 4 10, ES 2 

278A. 

l|^-i-> (ar. J-i.) 1. pernicies Act 2 27, Afr 

446 24, ES 1 431F; 2. damnum Bhchr 

152 17. 

JiaaA» (Barth j). 42 n. 1 , cf. ass. linhullu) focnus 

'2Sm20i9, ES1527E, EbMailOlOl 21. 

Pa. 1. corrupit, necavit Gn6l2, Afr 

446 6, AM2357 9; ^.stupravit (feminam), 

dap 2 10, Bhchr 130pu, Eb Mai 10 214 20. 
j|aJi perniciosus Nis 1 135 145, JS in MS 1 

71 381, am3 228 7. 
JUlaaii i. pernicies Bal 330 17; 2. corruptio, 

devastatio Chr ed 154 29, AM 2 193 3; 

3. injuria ES 1 22 ID, Cyr 108 6. 
JlaJl» castratus Arist 17 7. 

Etpa. 1. corruptus est Gn 6 ii, Afr 446 6, 

ES 2 39C, (pecuuia) JSt 13 2; 5. stuprata 

est Eabb218 18. JtN-^JDb^lB 102 J.v->rA A fragilis EE 67 3, Atli 22 4. 
|>,>t\->£.KA fraoilitas Ath ^18. 

6 6 o • 

Jl-v\^x^ planta clavicula agens >av6^a)aTic 
ZDMG 39 280 17, ixsiinx Sir 40 16, ^IU 
EN 26 93, Uj 'a. hedera helix Low n, 100, 
jL\-ntKj» 'j^ convolvulus arvensis ib. jljii'^ *» (nest. 'a' Bligr 4 4 5) piger , iners 
Mt25 26, ES2 318A, lA in MS 1 14 65, 
am3 484l. 

tlnii^ .. pigritia iTim 5 12, Ath 40 1. 

^-iaJ«ll pigrum se praestitit, p. fuit Sir 1026, 
Joseph5il,ESiuMS2l02i,ECth26l.2. 

^j^jL» 1. ursit (to j)ress, throncj) Nm 22 25, 
asd 71 21, coercuit Ath ^ 21 , incitavit {to 
hurry) Guidi chron. 22 8; 5. intr. pressit, 
festinavit, studuit ESL 1 329 16, VitEabb 
208 2, JSt 53 4, seq. laA, adhaesit Ath 
15 9; S. tt. gr. vocali HeJBaga prouuncia- 
vit Bhgr 2 7 V. 30. 

tjao, vocalis i X§8. 

Ij:^ 1. tui'ba JS in MS 2 164 v. 1356, Jul 
233 26, PsC 81 16; 5. crepitus ventris BA 
n. 3630. 

{jaJi legumen quoddam {Jiind ofpulse) BA, 
BB Low n. 102. 

^'o^ i. q. Ijiauw 2. BA. 

Iji-riM 1. spissus, densus Dion T 1 68 7, plenus 
KwDW 1 9 7 3 ; A^. placenta Ex 1 6 30 (Hex) , Sindl9li; 3. II •y^ ahmien BB 1332u, cf. JAP '93 p. 329. 
lloJAaju litera vocali Hepiisa pronuuciata 
Bhgr 1 3 22. 

Etpe. se pressit Nm 22 25. 

Pa. festinavit, studuit Afr 485 7. ' •> amplexus (einhracing) B A , BB in PS. lip^ 1. socius Gn 1 1 3, Chr ed 154 25, asd 
19 1, JS iu MS 2 126 v. 791 ; ;9. alter (N 
§ 242ann.) Lcl0 2(Cur), Afr434l7,/. 
li;^ altera Lc 6 10, EP 48 20, AS 2 3 19 2. 
4EzrYnbis 10 1. i^. jjpJw socialis AS 157 10. 
Ito^ societas ES 3 284F, ThMarg 1 298 9. 
Pa. 1. socius fuit <|^ 94 20; 2. fixit oculos 

Jobl6 9. 
Etpa. se conjunxit ThMarg 1 CLIX 1. 6, 

Bhchrl35 23. 
Ip-a atramentum Cat Wright 2 581 A. 
II^Lm viihms ES 2 515C, Yit Eabb 203 6, 
'aS4 38 20. 
l^xajL. 1. carminatus (heckled) ESL 3 87u; 

2. buteo (bustard) EX 45 18. 
I pJi 1. (N§ 1 1 5) caligo (darhiess) Job 1 22, 

28 1 cf. ES211P, (Bhgr2 89 v. 1054 

foveam vertit cf. Nold. Mand. Gr§59); 2. 

fovea (pitf hole) Mt 12 ll, Bhcar 162 lO, 

EN46 53; 3. veneficus (poisoner) ESL 2 

419 22, Bhcar 162 9. 
IjaaJi (Barth p. 3?) fumus Bh de div. sap 

11 1, car 129 2. 
Ija^jLu (N§127 2) fumus densus Jud 20 40, 

EE93 21, IA2 214 v. 207, AS 1 11 19. 
IjoAxL id. Eabb 368 5, AM 2 103 17 (nisi 

emendandum). JLooiaJ:> buteo (bustard) BA n. 3636. 1. cepit, captivum tenuit asd 40 19 
obsedit ES 1 56 7C, iuterckisit (aquam) 
ES 3 XXX 5; 2. contiuuit Afr 34 11, 
Ual ZDMG 39 244, herm 80 10. 

iAda-M-sptsxTixov generale glherm/. IKjtaa.;- 
carcer ES 2 439E, EE 67 18, Nis 69 105. 

JLaAaju monachus , reclusus Chr ed 148 20, 
Bhchr 136 18. 

lloA*aju> species reclusi lA 2 180 v. 381. 

J i»i^A. monachus reclusus Afr 1 9 4. 

JjLfco^ i. captivitas asd 31 24, Bal 296 23, 
'jj K^ carcer Joh Eph 1 1 1 ; 2. obsessio 
Ez4 3, Ncstle Chri53l2. 
Etpe. se inckisit Ez 3 24. 

jiaJw obsessor Nis 13 98 100. 

J^AoaJw gcnus malorum (kind of a2>ples) Low 
n. 103. 
Af. subegit, subjecit ES 2 517E. IhjL^JkSLM 103 i^H- lKjia*=Ji (Geop 110 26), i;Z. UaiiLi (ES 3 
63 lE, AS 4 40 3) et llsx^Lk^ (Hab 2 11 
(Hex), am 3 349 12, Bhce 2 787 n. 1) 
scarabaeus. 

JL^^ dies festus Ex 32 5, JS in EE 394 18, 
Jul 71 25. dap 59 12. 

v^ ar. gs^I peregriuatio ilosleraorum 

Bhchr224 11. 
s^I^ diem festum egit Ex 5 1 , Afr 312 22. 
JL*4^ 1. solemnis Pel 4 3;^. peregi-inans ad 

festum ageudum EN 55 9. 
u^ diem festum egit EE 6 8, Alex 27 18, 

Ath 26 19. 
JlI;J".v> festus (dies) Ath 45 18. 
U^t^ 1. actio solemnis AS 2 227 9, AM 22 

20 , Kays 113 9; 2. orbis terrarum TA 

36 176. 
JU^ 1. cavema ES 2 13B, am 2 599u; 2. 

templum (idoli) EX 78 62 ; 3. operculum('?) 

Geop 6S 2. 

JLa..,,^Q_o i. idohim apap 88 20; 2. fanura, 
templum 2Par 33 19, ECth 1 2 1. 21 , Jul 
17 13. 

jLL^oJi (sic cod. Goth. Lag: JjkjjCuu) custos 

^*a.lasj| EX 17 60. ^^^^^ 1. cinxit Eechtsb32 25; 2. libidi- 

nosa fuit (mulier) Card. 
Vi^^ eXixTo;, £iX'.y.icoor,c contortus Xestle 

Chr 1 57 89. 
^f. (X§85) perdix Jer 17 11, ES1386D, 

AS4 61 3, Bhchr 297 23. 
IK\4^ id. BA n. 3649. 

iflcx^^ hyrax (ar. y'^, h. ]£») -]; 104 18, 
ES1275B, lA 2 32(3 V. 1513, JEh 44 17. 

Jm*^ (Barth p. 34) claudus llc 9 45, Spic 
30 7, Afr388l8, ES1427D, lA 2 348 
V. 1832. 

tlaiTiA^^ claudicatio Kays 42 17. 
Pa. claudum fecit Cyr 324 6. ♦4^i> o. 1. retinuit, impedivit Afr 330 16; 
2. chiudum fecit, mutihivit (fo lame) ES 2 452F, lA 2 348 v. 1849; -3. claudus 

fuit ESl 181C. 
jA^ claudus Lv 21 18, Afr 141 17, ES 1 

566D, asd 2 13. 
lUt^ clauditas KwDW 91 7. 
I^aii claudus BA 6 ll n. 3694. 

Etpe. 1. deflexus est (to he turnecl off) 
Afr 326 16; 2. in litus ejecta est (navis) 
(to strand) ES 1 149C; 3. claudus factus 
est Dt 15 21, Eb Mai 10 239 26. 

Pa. ckudura fecit Afr 388 2, CjTill. 
ZDMG27 591 v. 33. 

Etpa. claudus factus est ES 2 482D, Metr 
33 15. 

Af. claudicavit Bhchr 508 23, Bhce 1 
253 21. 

tJL», l^ ( /nns X§32) unus. 

JA*3 ^ dies dominica Ath 19 13, ISt 24 13, 

BO 3 2 362 3. 
jAfl ^ quanto magis 2Cor 3 9, ES Xis 77 5, 

Dion T 98 13, ThMarg 1 349 19. 
Jb^ Ifu raro Thllarg 1 381 8, EX 6881. 
IfuA statim, subito 2Eg 5 3, Mt 4 22, Yit 

Eabb 165 5, Jul 244 27, PsC 132 7. 
o,^*A id. JSt 12 7, DionT 134 11. 
^vl ^ duphira Sir 12 5, ESL 3 101 4, lA 2 

252 V. 29U. 
^jJSi pl ji>^ singuli ES 2 104F, 510B, 

JSt 24 13, ThM 3 6. 
iLaifo unitas ES 1 283B, Eabb 235 9, MS 

2 4 3. 
JJj> 1. singuhiris Bhchr 21011 ; 2. solitaris 

ES 3 127A; 3. tt. gr. singularis ES 1 

131B, ET 6 12, adv. Mf- ES 1 128C. 
IIoaj^ svv; glherm. 
I?;j;; alterutrum, inter se cf. X§242. (fjL>? collegit (V prunas h. nrn) Pr 25 22. 

1=^^ 1. cichoreura Low p. 255, EN 49 32, 
BA n. 3659; 2. seq. lio^j cjo-j-^o^ sonchus 
oleraceus Gal ZDMG 39 297 33. 104 Jl, Qj^ JL^OyJu conviva (guest) ES 3 378B, JS in 
asdl06 4, Bhchr370 7, spec. in uuptiis 
VitEabbl66 2, Jul307,EbMailO251l5. 

(1.0«ju pl. (lovJw fovea qua horreum et tri- 
ticum asservantur Jer 418, Joel 1 17 (Hex), 
ZDMG 4 21 1 , EN 78 63, UN 1 6 9 , Bligr 

1 21222. wLjo (h. mn, ass. hadu) gavisus est iSm 

1115, ES3 404A, ER99 4. 
lo^ (ESl 162C, EI1345 8), emph. lU^ 

(X§ 76B) gaudium <]; 4 8, ER 97 24, ES 3 

XLI 10. 
UllofL laetus Cat ^>ight 1 24 la. 
ll^lj. gaudium ESZ 2 103. 
i^fi laetus Pr 15 13, ThMarg 15617. 
LL^ laetus Nm 22 32 (Hex), am 1 137 8, 

JAES 12 2 1, aclv. h^n^ Corluy MP 1 5. 
Pa. laetificavit Jer 20 15 , Afr 6 2 , ES 1 

66D, KwDW 10 11. 
Etpa. laetificatus est Jer22l5, ES 2 

135A, Card 25 20, TliMarg 1 146 12. 

Jlit^ (h. nm) pl. Ilop (Lv 9 20, EN 78 64, 
6n 16 8) et l^pi (X§79A) pectusPr 6 10, 
AfrQl 1, ES1231D, asd 34 8. 

jju^^ luscinia (nigktingale) BA, PS. (jotju et Ijoyju acutus BA n. 3661. 't-u o. 1. cinxit, circumdedit, saej^jsit Jos 
6 3, ES 1 23E, Bal 316 10 U^ j^ circum 
Guidi to 38 10; 2. circumfluxit Gn 2 11, 
ES 3 XXXm 12; 3. mendicavit (to heg) 
Mc 10 46, JSt34 7. 

Ijj-i 1. mendicatio Cyrill ZDMG 27 587 v. 
355, 366; 2. quod quis mendicando adipi- 
scitur TliMargl 168 18. 

Ijjouu 1. ambitus ret'oZw/zo«(siderum) AS 114 
21 (anni) Xestle chr i 79 9 ; 5. circulus PsC 
8 5; 3. circulus, liber continens officia, 
quae diebus dominicis, feriis quadrage- 
simae, aliis nonnullis diebus per anuura recitantur Bhce 2 637 n. 2, Badger The 

Xestor. 2 22. 
JwU;,aii 1. circulariter ES 1 119A; 2. cir- 

cum ES 1 429 A, am 3 505 3, Bhchr 47610. 
Ij^ 1. mendicatio Alex 7 20; 2. pl. loca 

quae circunijacent EE. 916, asd 16 2, regio 

Spic 18 16. 'rP' circumdans Bal 295 -^;*. circum Judith 5 22, Vit Eabb 168 24. 
Ilijji 1. conclave rotundum lEg6 6, Eccl 

1 6, ES 1 459B; 2. -£f>i,3oXo; consaeptum 

Sir 50 2; 3. vestis pellicea EN 36 28. 
Usa^ ^fi. heliotropium BB, Low p. 323. 
IjOH^. 1. mendicus Jer 20 3, ESL 1 293 14, 

am 2 649 7; 2. vulg. urceus BA 3664. 
lUoj^ 1. cardo Amos 9 1, ES 2 267B; 2. i. 

q. ijoH^.^. BAl. 1. 
lUU^ mendicatio PsC 20 7. 

Etpe. cinctus est (to be encirded) Bhce 2 

509 23. 
Af. 1. cinxit, circumdedit 3Mcc 4 11, ES 

1 24B, 553D (Gal ZDMG 39 299 lo; 2. 

stipem dedit (to hestoiv a charity upon) 

CyrillZDMG27 587 v. 356. IfL» novus factus est ES1547F, ESL 1 

619 17. 
lljJi(N§26B)novus 2Sm21 16, Chredl46 

28, JS in MS 2 134 V. 905,/. Itf*, subst. 

testamentum novum Cat AVright 1 44a, 

adv. iwll^ 1. denuo ES 1 33E, Rabb 

231 4; 5. nuper JSt 16 17. 
lloljJ- novitas Lv 13 55, ThMarg 1 137 2, 

Kays 148 6. 
Itof- (X§26B) sponsa EN 78 64. 

' Pa. 1. renovavit Dt 20 5, ES 1 534C, Th 

Marg 1 140 22; 5. innovavit, mutavit ThM 

3015, apNT21 12. 
Il;0u6 renovatio (repairing) Eom 12 2, ES 1 

161 A, asd 81 8, ISt 82 4, encaenia (eccle- 

siae) consecration of the church Cat Bod 2 

517. 
Etpa. renovatus est ESJ 157 18, Guidi 

to 42 22. <AJu 105 U' Ettaf. i. q. Etpa. am 3 267 2. 1. (ar. ^U.) a) debuit Dt 24 10, Ath 
29 17; b) deliquit, commisit Afr 7-4 5. dap 
46 16, JE in ES 1 436 1 ; c) damnatus est 
IS in asd 104 12; 2. (ar. ^-^li. i) a) inferior 
discessit, superatus, victus est (fo he suh- 
(hied, vanquislied) EE 48 26, Jul 56 i. 
KwDW 229 5; b) in angustiis fuit, labo- 
ravit {to he in great straits) Bhclir 64 7. 

/A^aii 1. debitum (guilt, deht) Mt 18 27, 
ES 1 5 1 2A, Chr ed 1 4 7 2 ; 5. clades {defed, 
overthroiv) Joseph 13 12. 

U^'^ scelera Ex 20 5, Am 1 6. 

Etpe. 1. debuit Ath 32 24, Hoffmann 
Ausz. n. 326; 2. debitum est ES 1 2d8E, 
Rabb 219 7. 
JiaLxil&uo necessarius ET 3 16. 

Pa. damnavit Ex 22 8, EI147 26, Ath 

29 10. 
\silXi 1. noxius {guUty, cidpahle) Lc 7 41, 

Yit Eabb 184 21, Guidi to 22 151: 2. 

inferior EE 24 22. 
a«i3uui 1. culpa, crimen ES 3 264F, dap 

2 6; -2. condemnatio lCor 11 34, AS 4 
92 21. 

Uoii debilis Ge in ZA 8 36 8. 
i-^o^ 1. crimen lCor 11 29; 2. damnatio 
dap 27 3, 50 15. 

Etpa. 1. culpam in se admisit {to cliarge 
one's self with guilt) dap 2 2; 2. condem- 
natus est EE 7 3. 

v^ 1. circumiit ES 3 444E; 2. ciuxit TB 
SO 1 ; 3. cavit ES 1 46SC, Jul 238 25, am 

3 397 16, Bhce 2 729 27; 4. observavlt 
EE 30 18. 

v^ai finibus circumscripsit ES 3 444E. 

l^^ 1- circuitio; 2. locus saeptus, asylum 

BA, PS. 
/^..^ai., pl. lK*v!a<^ (^^ ^P 5 83) circulus, 

orbis Pr 8 27, ES 3 564 A, Bhchr 47 1 19. 
K.^1, jv/. i^i alhagi ^faurorum (Low n. 104), Js 55 13. ESL 2 157 17, ZDMG 39 
278 41, ThMarg 1 287 13, EN 78 63. 

iojooi J4^ arbor quaedam BBinLowp.33S. 

ilL^ similis plantae alhagi BB in Low p. 
357 7. 

?<iA^ Ath 54 9, Clr ep 34 2 et iojlAa IA 

in MS 1 14 65, ZDMG 39 267 12, solum c. 

suff. pl. e. g. v«bMjojLA, ii soli Yit Eabb 

176 19. 
P\iLu\, 1. solitariusAS 4 58 8; 5. singularis 

Bhchr 21011, ce 2 829 17, adv. i^NdxJs- 

solum ES 1 354E, ThMarg 1 159 3. 
Ito^jojyA solitudo EbMai 10 291 18. 
Jij^^dju^ 1. sola ES 1 129E; 2. singularis 

Ath Q^ 16. 
jJAaLJ solus factus est Bhcar 34 5, 119 3, 

BA n. 6995. 
llaiia*Aa singularitas C}t.'232 20. 
r*^ conjunxit ES 1 22SE, ESL 2 13 lu. 
Jifuujo nomen accentus i. q. liojs) ET3S 14, 

JBh 20 8. 
I^oi. conjunctio ES 1 345E, AS 2 389 9, 

JohEph 37 7. 
Etpa. conjunctus est ES 1 330G. (jQ-t» (pers. jja.) diadema {Jieadhand) ES 2 
379C, Addai 33 13, asd 22 22. Oq.-wjo (X§126C, assyr. mahdzu) urbs 
munita ES 2 390B, lA 2 15S v. 369, JSt 70 21, Bhchr 18315. iiS^d*rf suspirium EN 45 32. 

JLu^a^ laetus, comis ES 2 413B, EE 9 14, 

adv. Eabb 246 7, Ath41 ii. 
llowuojL. gaudium, laetitia Ath 4 1 12, Cyr 

114 27, JSt 19 20. 
>j.fxX,l\ laetus fuit Js in ThMarg 2 162 17, 

Bhce 1 321 12. ^ suit {tosew) Ez 13 18, ES 2 1 76D, PsC 

15 4, Bhchr 200 13. 
^'a^ 1. filum {thread) Gn 14 23, ES 1 1 26F, u^ 106 'J^ am 3 430 17 ; 5. filum radicis Cyrill ZDMG 
27 594 V. 6. 
Uy^ sutura Scli 258 6, Bhchr 157 15. 

Etpe. sutus est Afr 145 9. 

Pa. consuit AS 2 199 6, met. (verba) BO 

2 159b, TB 150 32. 
JLpjSi sartor Bhchr 549 8. 
JL^ai/ met. consutio Cyr 438 22. 

Etpa. consutus est Job 14 12 (Hex). 

JLoju, jj7, IIoojl. m. (N§79A) serpens Gn 

3 1, Afr 255 21, ER4613. 
I&oooju (N§ 137) id. AS 4 75 24. 
JLidja>w anguiculus Bh ad 4^ p. 202 21. (Barth ZDMG 41 641, St p. 10) 
1. ostendit, demonstravit iSm 6 2, ER 

49 4, JS in MS 2 134 v. 899, Bhchr 201 
22; 2. functus est (munere) ES 1 14E; 

3. signavit, edidit (monetara) AS 1 17 1; 

4. praestitit, fecit Clr ep 6 2. 

jLooi» demonstratio AS 167 12, ThMarg 1 

30 19, JARS144 16. 
Jiloioo 1. demonstrans Bhgr 1 158 16, adv. 

aitooEtxTixo); glherm; 2. nomen accentus 

ET 38 5. 
{^wojwL 1. demonstratio {proof) Lc 1 80, EE, 

27 26, JSt 84 4; 5. exemplum ER 127 2. 
juoju (?) spectaculum AS 4 63 2. 

Etpa. 1. ostentus, demonstratus est JS in 

MS 2 130 V. 843, JE in ES 2 30 5; 2. 

fefellit, decepit (to heguile) Bh in ZDMGr 

24 508 7. 
JjL^aJwisj& aTTOOEiXTixov, adv. dTtoostxTixa); 

glherm. 
llol..aJwio» 1. To d-ooetXTtxov glherm ; 2. 

osteutatio BO 3 1 120a 17. Js in ThMarg 

2 164 25. 

JLoox» ocimum basilicum (Low n. 106), EN 

50 33, ZDMG 39 302 1, BAn. 3711. 
JL^oI. textor Bhchr 477 15. 

|i-»^ arena Jos 1 1 4, Ap 20 8, Ath «^ 16. ll^fciXi. (terra) arenosa Kays 242 7, Geop 2 17. 
)U avunculus Jul74 25, AM2 387 35,Bhchr 

159 6. 
ll\L matertera (aiint) Rabb 221 7, JohEph 

84 18, Bhchr 82pu. 
lh\Z urceus BA n. 39 2, EN 39 83. 

^J^ (N§58) i. q. ^ q. V. ES 3 159C. 

tm>!» (yjjs Delitzsch ProL 181) 1. raise- 
ratus est asd 42 24, Ath 27 12 ; 2. s. '^ri. pe- 
percit iSm 24 11, Act 20 29, ES 1 426C. 

jittoJi misericordia, clementia Js 14 6, ES 
1 224C, asd 78 13, adv. misericordia Kw 
BW 5 19. JJJI, fOQjuw misericors (merciful) Afr 190 6, ESZ 2 82, KwDW 105 21, adv. parce 
(sparingly) 2Cor 9 6 (Phil). 
Iloiisjcaii 1. misericordia ESL 2 85 8, Kw 
DW 105 22, clemeutiaPsC 105 14; ^. parsi- 
mouia Bhchr 202 2. (ar. UVL) absit! Gn 18 28, Lc 20 16 
(Cur), Afr 240 2, ER 61 21, Cyr 16 2. tSjL» lavit PsC 2718, Bh in Kayser Can. des 

JE13 1. 
JLsoi umbra(?) ES 3 115C. 

^ 1. pressit asd 61 4; 2. firmavit ESL 1 
997 3 ; S. clausit KwDW 395 9 ; 4. tetendit 
(chordas) ESL 2 637u, (arcum) Cyrill. 
ZDMG 27 593 v. 79; 5. spissatus est Du- 
val-Berthelot2 22 21., 

IJaa, 1. firmus ES 1 1 1 8F, constans ThMarg 
1 123 8, adv. iPt 5 5, asd 75 27, Vit Rabb 
198 9; 2. dui-us, fortis (sonus) Bhgr 1 
1974, Merx 55 3 ; 3. celer GeZA 8326, 
adv. (quickhj) Ezr 7 26, PsC 90 4, Gal 
ZDMG39 241. 

Iloj^ 1. firmitas, vigor ES 3 44E, KwDW 
268 12, JohEph 90 22; 2. diligentia AS 
4 40 5; 3. abstinentia, contineutia (soher- 
iiess) Clr. ep 96 3. 

l]oj« strabo, paetus (squinting) BA 3752. 

IjLu, 1. paries (wall) KwD 40 14; 2. vincu- \, 107 lu. lum (fetter) am 3 164 14. ciiigulum (girdle) 
EbMai 10277 15, fascia (stvathe) Mt 27 59, 
apap 18u. 

Etpe. vinctus. adstrictus est Gjv 303 9. 

Pa. 1. firmavit Jul 70 7, VitEahb ISl 8, 
ISt77l5. 
Ijj«ii 1. vinculum Geop 56 1 ; 2. coeundi 
ardoris inflammatio BB cit. Lag GA 30 72. 

Etpa. firmatus, adstrictus est MS 113 2, 
asd 54 3, Ath ull. 

fjQ-»-» (ar. jajiJl) 1. folia palmaeLowp. 116, 
EN 51 59, BA37 51 ; 2. sg. stragulum {mat) 
KwDAYl79io. sonitus, crepitus EN 32 24. 
JLioJi gradus scalarum ThMarg 1 270 20, 

BA n. 3754. 
jttoJill divisus est Metr 9 6. 
Uoi. linea ES 3 574C, lA 1 126 v. 1000. 

\-^ 1. vidit, adspexit Js42 20, ER 84 25, 

JS iu MS 1 356 1 ; 5. spectavit asd 77 10; 

3. exspectavit AM 2 295u, Sind 11 2, 

ji ol 25 9, Eb Mai 10 198 27,|cunctatus est Sir 

6 21, cogitavit Joh Eph 253 24. 

Noi 1. visus KwDW 129 20, ThMarg 1 

108 17, adspectus ES1139E, 3 614A; 

2. exemplum iPt 2 22, ES 1 48B, ThMarg 

2 135 15. 
1-^ adspectus ES 1 36C, EB 87 21 , Guidi 

to 20 96. 
\\'^ 1. conventus BO 3 1 44a29, ThMarg 

1 60 5, Xa-jpa (cloider) ZDMC 32 753 n. 3 ; 
ll-rjJ^ castra JohEph 216 10, 217 19, AM 2 

'327u, BO 3l 255ai5 (sic leg. PS). 
Ijai invidus IS in MS 2 96 313, ThMarg 1 82 

11, BAn. 3760. 
Etpe. respectum est Eb Mai 10 227 9. 
Af. 1. intellexit 2Mcc 5 17; 2. demon- 

stravit ES 3 177A, am 3 222 lO; 3. con- 

vertit (aquaeductum) apap42 2; 4. seq. 

Isl^ celeriter progressus est Guidi chron 

7 17, 9 12. »Q-u albus fuit, factus est hy 13 3, ES 2 

352D, Bhce 2 66120. 
lioA albus ES 1 109A, subsf. vestis alba 

Act 10 30, asd 13 23, pl f. Bal 320 23, pl. 

m. albi (nummi i. e. argentei) Bhchr 2302, 

ce 2 719apu, EN 78 68, pl. f. crines albi 

ES 2 230 2, Jul 51 1, piper albumBB, PS, 

IvoA; iJ^aJi hebdomas albarum Bhchr 

284 14. 
lUto^ albor ES 1 118D. 
Ijoi 1. Xsuxr) populus alba (Low n. 107), 

Geop 19 27, Gal ZDMG 39 249 ii , ON 

16 18; 5. y.Xr,9p7i alnus AS 156 26. 
I&waidju 1. Xeuxr) populus alba (Low n. 107) 

AS 156 26, ZDMG39 280 12; .2. ^^ apYtX- 

XwoYj; (terra) alba Geop 26 18. 
iaidealbavitExl9iO,Afr7Si,ES2357C. 
Ijoaii dealbatio Duv-B 2 26u, 32 lo. 

Etpa. 1. se dealbavit Jer 2 22, ES2 lOlB; 

2. dealbatus est Js 1 18, VitEabb 164 15, 

JSt 27 8. 
NovoM Xeuxcojxa, albugo Lv 21 20, Tob 2 10, 

Geop 109 6, EN32 20. sensit, intellexit, animadvertit Nis 43133. 
thymus (Low n. 137, Delitzsch Prol 
84 n. 1) Gal ZDMG 39 258 7. 

iLoju Geop 15 10 v. sv. lloJLu. 

(jLo, 1. |)j^ abyssus, profunditas ES 1 549A, 
BO 1 29 7a, Geop 38 6 (t6 tarEivoTspov), 
am 3 383 l, BA n. 37SS; 2. sg. postica 
pars corporis humani, podex, nates EN 102. 

Iju» (nest. jiA.) scabiosus Lv 22 22. 

I&ojti lichen 1. in corpore humano (tetter, 
ringivorm) Lv 13 6, Kays 42 16, EN 3342; 
2. inplantis (Lown. 108), Gal ZDMG 39 
279 6, 299 14. 

flLU 1. intus penetravit Bhcar 137 14; 2. 
scabie tectus est Card 58 21. 

Iiu> vidit Gn 1 12, ER 14 15, JS in MS 2 
134 v. 910. IoU> 108 Utr^ liOlJW loi^ 1. visus KavDW S5 4, visio Ath 16 26, 

ThMarg 1 31 ll; 2. adspectus Gn 13 11,. 

Mt28 3, Bal297l6. 
llL- 1. visio ER 46 10, Guidi to 42 16, Cor- 

luy MP 30 2; 2. adspectus asd 20 4; 3. 

spectaculum AM 2 101 13. 
JLiu, visio ES 2 93E. 
miZ spectator ES 3 376E. 
iLoioib^ facultas videudi, visus glhenn. 
JiJiJSi 1. spectator Lc 12, ES 1 234C, dap 

5017; 2. vates (seer, projjJiet) iSm 9 9, 

ThMargl67 2. 
J»4U 1. visio m 4 34, ES 1 339E, asd 3 22, 

Diou T 106 6; 5. spectaculum Jul 214 11, 

'jL* Kia cxrjVT] scena Eie 15 24. 
jLi. ILuj» 8cp0aX(jLooouX£ia Eph 6 6. 
lChj^ speculu-u ES 1 462C, KwDW 154 8, 

EN3S61. 
l->K>hjJo specularis Bhcar 215. 

Etpe. visus est Gn 8 5, Guidi to 35 6, 

ER 85 18, JS in MS 2 126 v. 784. 
-JoLll (N§182) gloriatus est AS 3 13018, 

Joh Ejih 259 23, Cat AVright 3 494h, Ge 

in ZA 8 9 23. 

JlsjLc) (Barth p. 51, e hah. Jiazhu? = JJ>j*-, 
quodexassyr., et Is^, quae vocahuli forma 
vere syriaca Jensen) vas, dolium Bhchr 
34u, ad Js 5 10. 

Jbfl-A-L» cui aures ohstructae (deaf) Bh, 

BB, PS. 
J^u* (exar. J)^Fr.) cingulumBhNomcitPS. 

jLdojLjL» durus, asper BA n. 3795, Bhcar 
llfill. 
Etpe. durus fuit BB, PS. 

^iU. 1. cinxit Ez 23 15, ES 2 1S7A, EB 
76 16; 2. tenuit JSt 4 15; 3. ahiit, discessit 
Mc 13 34, ES 1 99C, Eahh 219 18, KwD 
31 14. 

JLoLu 1. cingulum (heU) ISt 71 5; 2. vincu- 
luin handage (jugi) Js 1 1 5, Ez 34 27 (Hex). 
(pacis) Eph 4 3, Js in ThMarg 2 164 30. IfcoBuJi cingulum (girdle, helt) Ez 23 15, ES 

2 183A. 

JLboia. peregrinator (traveller) ES 3 272E, 

IS18 7. 
Jllooijw peregrinatorius Cyr 288 23. 
iLooio discessus ES 1 449D. 
ils>WM 1. discessus, peregriuatio Ath 32 19; 

2. migratio ES 1 1S6D. 
Pa. 1. cinxit Js 22 21, ES 1 432C, Guidi 

to 34 14; 2. adstrinxit Afr 259 19. 
JLjLii viator K. PS. 

Etpa. se cinxit Ez 28 13, ES 2 1 88E, am 

3 164 15. (jjLu farina, simiha EN 78 71. 

)i;ili furfur (hran) BA n. 3817. 

Iju. pulvis EN 78 71. 

VrAj» (cf. assyr. Inmsiru et nomen hah. 

Ha(m)ziru ? Forsan e hahyl. Jensen) sus 

Js 65 4, Afr 316 7, ER 9 15, asd 82 16. 
I^ Uu. aper Jul XVII 13, PsC 174 11, 

Bhchr 305 3. 
IL-^U sus Prov 1 1 22, 2Pt 2 22, am 2 436u, 

Bhchr 77 12, jjZ.scrofula EN 33 46. 
J_.-,-.u* suinus Kays 139 17, Cyr 55 31. 
ILo|-.u/ spurcitia (nastiness) am 1 267 i. 
^v-.u* (cf. ass. Hahasirdnu = hah. *Ha(m)- 

zirdnu nomen Procyonis? Jensen) mensis 

Junius Joh Eph 403 5, Journ of s. 1.741 

17, Bhchr 49 apu. 
Ijou. i. q. Ij-u. BA n. 3800. 
liojuw dialecto vulgari collis parvus, nionti- 

culus BA n. 3S01. 
Ijti suhulcus (swine-Jierd) EN 88 72. 
Ijoti (Lag Nora. 1119, Huhschmann ZDMG 

46 238) pirus malus (Low n. 109) Cant23, 

ES 1 S4D, Jul 229 8, Geop 23 18, -voti 

JJia protuherantiae genae EN 8 55, BA n. 

3802. 
JLli»;l lioti pi-unus armeniaca BB Low 

p. 150. 
Ip; hotw mespilus germanica BB Low 

p. 2S8. 
U;» UotL citrus raedica BB Low p. 46. i-fcxo;^ {«ou. 109 i^il; lliO^^ ii»;^ lioiL amygdalus persica BB Low | fo».^ peccatoi- TB 127 15. 14S. prunum Kays 203 13 (sic 1. !), EX 5 1 72, 

BAn. 3819. 
tJLJfluuJi id. (Low p. 149) Geop 13 23, 

balZDMCT39 277 34. 
U*** prunus 2Eg 14 9, BA u. 3701. 

llio^jLJ* pl. Jl-^juui (Y y^ caluit Fraenkel 
36 n.) placenta Ex 29 2, Hos 7 8, ES 1 
24SE, BA n. 3819, EN 34 84. 

tJoO^A^ tudes, quo linumvel cannabis tun- 
ditui- BA, BB, PS, cf. lioi^. 

^ eflfossit Jos 6 1, ES 1 263C, AS 4 42 5, 

Geop 28 9. 
J^o^^ sulcus ES 3 321C, ES in MS 1 S 267, 

am 3 154 12. 
J4'«^J. mus arvalis OX 90 21. 
JL^Lioo (X§59) acus Mt 19 24. Afr 392 17, 

Bhchr 451 25. 
Elpe. 1. effossus estGeoj) 2S 10 ; 2. refossa 

est (terra) Arist. 6 5. 
Pa. 1. effossit Geop 1 6 22, spec. oculos 

2Sm206,Card9Sl0;5.insculpsitCard9S7. 

ilS^^oi pl. JL^ (ar. Sbiiw) triticum (Low n. 

111) Ez 4, 9, ES 1 2S6F, Geop 2 20 etc, 
DionT 117 6. 
IK^v^; l^i^M chelidonium majus BB Low 
p.°16n, 220. 

JL^JL» peccavit (to sin) Gn 20 6, iTim 5 20, 

ES197D, BOl 105. 
IKjL^^ peccatum Js 22 17, EE 84 3, Chr ed 

1512, JohDar in MS 1 105 20. 
J 'il K j^ ^ *., peccator JABS 5 5. 
jil^ peccatum Ezr 4 6, Spic 23 11. 
UALi, lAs^Li peccator,peccatrixES 2267D, 

407C, JS in MS 1 66 229. 
Iloi^ pravitas (sinfulness) ES 2 384D, 

Nis 45 174. 
lot^ peccatum Lc 7 49, EE 30 16, Corluy 

MP 44 10, JS iu MS 1 66 240. Etpe. peccatum est Cyr 35 l2. 
O^I in peccatum induxit Ex 32 25, ES 2 

1S9B, dap 28 22, JE schol 26 10. 
Iloii^-ui corruptela (misleading, sedudion) 

Clr ep 146u. (ISc^^J:^^Loj 2Sm 1319, D'DBnnJh3vestis 
striata, picta EN 37 43, BA n. 5699, 5700. 

^^^*!»^ serva, ancilla BA n. 3833. ^^%J^ 1. rapuit ^ 10 9, EE 124 22, Guidi 
to 19 26 ; 2. abduxit asd 45 29; 3. incitavit 
ad properandum [to hurnj) asd 54 21. 

JLso^ /. pl. ll^aii^ (X§71 3) 1. rapax 
Gu 49 27, Vit Eabb 1S7 27; 2. avis rapax 
EE46 10. 

J-a^ repeutinus ES 1 4E, 2 175D, Joli 
Eph 259 9. 

Jb^jjo Ua.c^ extasis Philox. cit PS. 

Jja^'oi, rapina Js 17 14, BA n. 3704a. 

J^o^ id. da2? 4 25. 

Etpe. 1. raptus est ES 2 335E; 2. met. 
abreptus est ES 1 565E. 
Af. rapuit, faratus est ES 3 638. 

^ri^f. (rar. m. cf. SB 50 sq.) pl. ll-^oj6 

ThMarg 1236 12, virga, baculus Ex 4 4, 

Afr 225 8, ES 3 33SD, AS 2 368 8, SB 

49 n. 16. 
JLli-j -j^oii Equisetum ramosissimum EN 

24 41, Lowp. 34, 368. 
|j6;^oi. virgulaam 1 506 15,ThMarg 1 340 21. 
V^ i. virgis cecidit Act 1 6 23 (Pliil), Cyrill 

ZDMG27 586 230; 2. carminavit (lanam) 

BAu. 3S35, 3831, EN22 81. 
11-^ 1. EN 41 34, \l'^ BA n. 3834 gibber 

(cameli); 2. i. q. 1-lx; -v-^o^ Low p. 34. 
iJ^ gibbosus BA, PS. 
Ilid^ 1. carmen {card)\ 2. arcus lignec 

EN 29 52. BA n. 3826. 
jLiwil; '*, the highest point of the earth Bh 

adsc. ment. 2 4. '^f^ll 110 Etpe. virgis caesus est (to be heaten icith 
rods) 2Cor 1 1 25 (Phil). 
'4'^U se fulsit (baculo) EN 60 88, BA 
n. 1S16. (N§ 183) 1. vixit Ex 33 20; 2. revixit 

ER 56 6. 

1. vivus ac?v. ^Li (N§ 1 55a) vive tp 123 3, 

Nis 76 24, ThMarg 1 161 18; 2. crudus, 

incoctus Ex 12 9, PsC 263 16, adv. Geop 

10124, JSt36 7. 
) nVs . \ .MMW dei^ipov semper vivurQ(Low n. 1 1 2) 

Geop 4 4, Gal ZDMG 39 2 10 8. 
llLJJ ohstetrix {midwife) Ex 1 15, JE in 

ES 2 211 2, Bhclu'208 8. 
{&j;m Kim resun-ectio mortuorum lCor 15 2, 

Afr 22 16, ES 3 301A, asd 15 24. 
JLj^ vita Mt 7 14, ER 139 8, BO 3 98 n. 1. 
llaUi vita ES 2 316D, SjDic 11 ii, BA 

'l90. 

j/lali jyLw ouva(xi^ C«>ixr] glherm. 
J-uLoiJi sc. 1«»:^ ojjp. JLoiaj impetus organicus 

et anorgauicus, de motu dictus glherm. 
Ilaii (N § 7 6B) animal Gn 1 25, ES 3 XI JI i . 
I^ojj IojJu sjDongus Ge in Afr praef. j). 33 

12 15, Cat Wright 1156al8, Low p. 279. 

jl» Iojuw V. S. V. llA. 

jiioii Lestialis AS 4 36 24, JohEph 250 3, 

acZv. AS 2 132 5, Bhce 1 239 lo. 
|]L<ul«iii bestialitas Joh Eph 236 7. 
\\j1u saccus, pera {knapsack, ivallet) Th 
Marg 1 18618, IS 4l3. 

Af. vivere fecit Mc 15 31, ES 1 537E, 
Ath - 9. 

vivificus ES 1 53 7E, Guidi to 36 ii. 
Ettaf. vivificatus est IPt 3 19 (Phil.). i'^-j:» ES 2 352A 1. JL^Llo (em. Eodiger in 
gl. chr.). 

ILuu jv/. |kL ct Itoijii (N § 79B) /. vis, potentia 
ER 105 6, ES 2 410A, jULio virtualiter 
ET25 12; 2. vu-es, eopiae (adive forces) 
IMcc 3 28, ES 3 327F, Chr ed 156 20; 3. miracuhim asd 1 4, ES i 205C, ThMargl 

714. 
i)&uJ£i potens, robustus Jos 4 24, ES3363A, 

EI12S20. 
liful^:^ potentia Eg 7 1 6 5 (Hex), ER 50 4. 
'^jlX. corroboravit Vit Rabb 1716, Guidi to 

22 168. 
JJNiM» corroborans Corluy MP 39 10. 
JUbttii confirmatio, auxilium ES 3 253B, AS 

2 2518, Eb Mai 10 260 25. 
Etpa. 1. robustus fuit MS 2 63 12, Guidi 

to 28 192; 2. fortis fuit Mt 14 27 (Cur). ^^ (a llLk»? q. V.) coguatum declaravit ES 
18C. 

Etpa. 1. cognatus factus est Nis 27 103, 
lA 2 234 276, JS inER406 22; 2. con- 
strictus est Pr 5 22 (Hex). 

y^ 1. rasit KwD 5 9; 5. prurivit xvr)96- 
[j.£vot ito itch) 2Tim 4 3 (Phil.). 

JLiLk, 1. scarificatio (itching) ER 93 20, EN 
33 42, BAn. 3870, JLLl* ;a^ oaxvwos; 
Gal ZDMG 39 291 ; 2. scabies (^(I>pa) Gal 
ZDMG 39 299 14 ; 3. ui-tica (Lown. 113) 
Geop 115 28. 

liki^ scabies «{^copa Gal BA, BB, PS. 
Pa. perforavit IS 73 16. 

Jam V. S. V. ^Juu. 

;a-ajL> a 1. cognovit Neh 612, ES 1 27SD; 

2. sapiens factus estDt32 29; 3. potuit 

ER 30 8; 4. cognovit (feminam i. e. com- 

pressit) Gn 4 1, Mt 1 25. 
J.3ttAju Tcaiosia eruditio Sir 9 1. 
liooA^ i.sapieutia lPar22 12, ER 31 1, Dion 

T 125 11, ^KjrBAAij f^-ra\ Efraem sapiens 

Chr ed 149 6; 2. cousilium chr ed 146 11. 
lliKaft-^^ ad sapientiam pertiuens Bhclir 78 

15, KwDW3 2. 
JLjoaayi astutia (slyness, craftiness) ES 1 1 82 A, 

ZDMG 29 525. 
La,»jLJC Acliamothnomen sapientiae (divinac) 

Valentini et Bardesanis ES 2 444C. 111 >K.s«.^->) K .i^\ ■■ i.»j.iXi sapiens, peritus ES 1 423F, (com- 
petent judge) Chr ed 145 13, BO 2 lOb. 

fLojojtii sapientia ER 31 2, opovr^ai? glheiin. 

I^SiooixLi (X§ 126B) familiares Lc 23 49 
(Cur), BA n. 5714. 
Etpe. eruditiis, monitus est Nis 2 171. 
Pa. docuit, erudivit (to make wiser) ES 
1 51SA, (to dress) lA in MS 1 20 450, Th 
ITarg 1 142 16. 

WJoii doctrina ThMarg 1 355 19. 

Etpa. i. doctus, eruditus estES2364B, 
dap 19 28, Kays 185 5; 2. consideravit ES 
1 518A, cogitavit ES 1 372D; .3. con- 
juravit ES 1 432B, 547B; 4. astute egit 
Hoflfniann Kircheuv. 21 6. 

lUoi, (/Js.) profanum ES 2 200D, EN 

69 11. 
'^ I^urgavit ES 2 451A, Eabb 2 48 16, 

Mal 3 2 (Hex). 
p^rj. inirgatio ES 2 515B, Bhchr 363 3. 
Etpa. purgatus est Lv 6 20, Xis 30 91, 

ESL 1 103 19, IS in MS 1 46 22. 
Af. profanavit Js 56 6, ES 3 185A, Bhce 

1 365 8. 
JJoXju dies festus Jud 9 27, spec. nuptiae Mt 

25 10, Afr 106 10, ES 1 205B, am 3 11 9, 

JS in asd 97 24. ^^ ( /J».) fossit Joseph 13 7. 

JJii acetum (vinegar) ES 3 163F, dap 29 7, 

Geop 5127. 
uuNiaN*^ muria (hrine, inckle) Luv-B 2 4 i, 

22 21 etc. 
JLi 1. pulvis Js 3 24, ES 3 322C, Sind 10 i ; 

2. velum Ez 16 10. 
l^\^(BAn.3922 -,MSLcx.Ind.Off.*.cf. 

AVright gl. Ky\J))pl. JjL; (lA 2 278, 799) 

vagina (sheath) iSm 17 51, Joh 18 11 ES 

3 67D, Jul 191 13, AS 3 46 9. 
J *.\,Qjb, habitator cavernarum K. PS. 
IIaiA,aii sepultorum coi-porum loculi ES 3 

"sioc. 

U^rimaESll2lD,PC2662,(Me)ISt563. jlWj^ faucibus abundans JEh 46 14. 

]L\j-, ]L\m rima, cavema iSm 13 6, KwDW 

210 4, crypta JEh 21 2, Bhchr 369 11. 
\L^ cavus Ex 27 8, ES in MS 1 138, KwD 

29 19, Bhce 1 379 4. 
{^\Aju commentum (fictitious, feigned) ES 

2 455C. 
IU.\A^ cavitas Sev Bh BA BB PS. 
^^a^ rima, fovea ES 3 317E. 
ji^ajt rima (chasni in a rock) Js 2 19, ES 2 

130A, Jul 26 13. 

| A\ w (cf. SIU^ Dozy suppl.) genus vesti- 
menti Bhchr 212 11. '^*.» ^ .** concussit L4. 2 82 15. 
ji^L. fissura Bh Hebr YIII 51 15. 
|uAji pisa BA, PS. 

Etpa. 1- (a recto tramite) dimotus est IS 

Abb 60 344; 2. latius atque latius serpsit 

(ulcus) lA 2 51246. JLkikju (X § 94C ar. wJb.) 1. lac Js 7 22, 
ESL 1 243 3, ER 15 22; 2. succus ("/uXo;, 
^jzoc) Gal ZDMG 39 241, 261 10. 

)»,^i JVvto asa foetida EN 25 54. 

JLa; oi^EuphorbiaespeciesBBLowu. 192. 

Jid;.. oIju succus ferulae opapanacis BA, 
BB, PS. 

cAj- mulsit Job 10 10 (Hex). 

tKaAju. afXcX^i; mulctus Job 20 17 (Hex). 

j ^N * ^ » (ar. wii-) 1, oiaopaYjxa quod inter- 

cedit inter pulmonem et jecur, omentum 

Jud 3 22 (Hex) , EN 8 42 ; 2. velum AS 

4 69 16 glherm. 
J>-\\<w velorum similis AS 4 69 6. 
JLiAaii 1. rima h. y^on »ijn Cant 2 14; 2. 

sjnna aut ascia aut gladius tenuis BA n. 

3714. 
|K..i-2>\ A galbanum (Low n. 115) Ex 30 34, 

Sir24i5, ES1234A. 
Ibooieaa jN.i^s:, storax EN 24 44, Low p, 

163. {&o;j» Ih I i">N I 112 liwf^ JKjiia^*. ar. iXf galbanum EN 26 83, 

Low 1. 1. 
lirtWfi^ id AS 4 102 11, Geop 42 5. 
JiiV-tXx. eryugiuin PS, Low p. ISO. 

|wJi^jL» oruithogalum (Low n. 116) B A u. 
3885. 

f^ 1. repsit, serpsit Dt 32 24, ES 1 141B, 

BO 3 57 7, (to sneak, slink) Bhclir 206 15; 

2. met. irrepsit, penetravit ThMargl 2 15 7. 
Ip^fi^ talpa Pr24 31, ES 1 24ir, Cyrill 

'ZDMG27 571 v. 145. 
Pa. reptavit, irrepsit, penetravit ES 2 

434P,IA2 344v. 754, AS 3 1617. 
{^aju rej)tatio Giorn. d. soc. as. it. 3 183 l. 
Ibw^ cancer (morbus) Afr 1 36 2, ES3 96 3, 

Vit Rabb 193 20. 

Jl;6j^kx* cochlea Ge in Afr pr 33 15, Sch 

ISO 12. 
Jjoi^ id. MS 2 56 130, Bhchr 216 16. 

k^^-w 1. miscuit Jos 22 12, ER 43 16, asd 

61 18; 2.se miscuit, mixtus est EE, 56 13. 

PsC 134 15, se effudit, influxit Bhchr 91 4. 
JL^'QiJ. intrusus ES 1 1S6D. 
JL^V versicolor Jul 228 22. 
}K ^ \^ cibus sorbilis ex tritico coutrito 

paratus BA, BB, PS. 
llo^tAju. mixtio ES 2 505C. 
i!pu. id. Lv 19 19, ES 1 245E. 
J_^ id. Joh 19 39, BO 3 1 243 3. 
JL^oiLu id. 2Mcc 14 38, ES 1 256A. 
\L^^ 1. mixtio 2Cor 6 14, ER 65 10, ES 

3 448E; 2. communitas (ecclesiae) Vit 

Eabb 194 10. 
<^yAJwIt se miscuit Bhcar 114 16. 
I^jt^l\i thapsia asclei)ium Hoffmann Ausz. 

n. 287, Low n. 118. 
Pa. miscuitES2 512B. 
JL^oju mixtio Sev 45 16. 
J ^'.\,X>.>e obses Eegn 6 14 14 (Hex). 
lla^.\Jiio confusio ThMarg 1 19 15. JL^'4^ 1. vulgus, turba Nm 1 1 4, Jul 162 15, 
TB 103 10 ; 2. cynopha ES 3 XXXI 14, 
BAn. 3S87, EN 44 2. 

Etpa. 1. mixtus est ER 49 18, Guidi to 
41 5; .8. se miscuit AM 2 337 23, Cyr 31u; 
3. seeffudit, influxit Bh adsc. ment. 
1121. 

JLLikx» dulcis <\i 119103, EE1810, Ath w I6. 
Ix^ i^ foeniculum Low p. 383. 
J^. )^AI. yXu/u^ioy) paeonia Lbw p. 308. 
lUli^. dulcitas Jud 9 11, ES 3 143B, Cyr 

76 29. 
JJ\.a« vinummulsum (olv6|j,£)a) Geop 22 18. 

93 2, Journ. As. 7 8, 441 u. 10. 
JiAjw erysimum BB, Low n. 119. 
JL\a>A 1. suavitas Euth 3 7, cf. Bernstein 

ZDMG 3 388; 5. suavis Ath - 21. 
Pa. dulcem fecit ES 1 19 IF, dap 97 2, 

SB 5 15. 
Etpa. 1. dulcis factus est ES 1 217F, 

Geop 11 23, Kays 248 2; 2. dulcis habitus 

est Journ. As. 7 8, 461 n. 63. 

;o:^ somniavit Act 2 17, ES 1 92D, Afr 

404 2, Bal274 11, Athli22. 
lik\'» et JLioi^ somniator Jer 27 9 (Pes), Gn 

37 19 (Hex). 
l^^ somnium Gn 28 12, EE 152 3, Guidi 

to38ii, Gal ZDMG 39 267 2. 
J.iii\ji somniculosus (clreamlike) BO 3 2, 

456 7. 
yAjw J|3 sine remedio (incurahle) Spic 46 17. 
l,Lj lioo:^ papiUa BA n. 3906. 
JLsoAju 1. sanus Mt 9 12, ES 2 453C, asd 1 (5 1 ; 

5. integer Corluy 12 2; S.solidus KwDW 

387 19; 4. adv. prudenter ER 39 26, Joh 

Eph 66u. 
tlaak.N*, iutegritas ER 29 20, KwDW 1 75 lo. 
jLiAoJ. 1. sanatio ES 1 519C, Cal ZD^IG 

39 265 13; 2. sanitas ES 1 448F, Nis 5 

133, 11 36. 
jTi^Ntii. sanans Bhcar 170 10. 

Etpe. 1. sanatus est 2Hg 1 2, ES 3 37 lE, Jii yt\ JH30 113 ll\l.i»iO AS 2 366 16: 2. libidinatus est ES 1 

441B. 
\i^\uyt (mala) somnia excitaus (daemon) 

ZDMG 33 670 3. 
Af. sanavit Hos 5 13, ES 1 477D, Add 

4 18, dap 22 21. 
yiNaoXjul! 1. somniayit Ivays 74 1, BA n. 

7 1U4 ; ^i^.pollutionibuslaboravitBhZDlIG 

40 441. tJ^viN*» (ar. iJts\JI EX 9 71) anchusa (Low 
n. 120) Job G 6, lA iu MS I 17 260. 

JL^ ^N , Q..^ h. tson (ass. liul-mit-tu Delitzsch 
Stud. p. 87 n. 10, Barth p. 49u) lacerta 
magna Lv 11 30, EX 43 81, BA n. 3721, 
OX 90 23. 

JIjlJ^^o gemmae (ovuys;) PsC 9 6, cf. Xold. 
Beitr. p. 16. 

Jboik-iiephippiumEX 37 50, 4 1 40, BA 3908. 
J tr\\ m\ ;: aristae (aw)i, heard. Low p. 159) 

Cyrili. ZD:\IG 27 619, ECth 1 77 1. 15, 

EX 49 10. 

»^JL» permutavit Js 9 9, Afr 214 5, TB 
132 14. 

lali (de a v. Bh ad Js 9 17, sed s id ad Job 
37 30) mutabilis, inconstans Js 10 6, Afr 
82 5, ES 1512A. 

|laa\i inconstantia ( fickleness) Js 32 6, ES 
2 292C. 

^a^ (aut -) T.-ipi- filix BB Low p. 168. 

J?\^ 1. permutatio ES 1 508C, res permu- 
tata Job 13 16, j J?i\**-> loco (alicujus rei) 
ES 2 43E, Xis 5 98, 67 43 ; 2. nequitia Job 
20 18, ES 2 9A; 3. yi-poiz pedamentum, 
ridica (vine-i)rop) Geop 34 13 (s 22 13); 
4. upupa (icJioop) AS 4 59 23; o. jT0i|3ri 
Gal ZDMG 30 297 38. 

J.B\.aii 1. 6X'j3-/or/o^ juncus max'iscus Geop 
praef 24p 12 IS. glherm, JE in ZDMG 24 
291 26, /.d>.a|j.o; calamus, arundo Low n, 
121, JE Journ. of s. 1. 10 13 12; 2. c.suff. pl. wo,aai>.aj,* etc. pro ES 3 36 1 B. Xis 7 50, 

Eabb 257 5, JS in asd 93 8. 
JLioj; JLa!^ (al. 'X, et 'm) Andropogon Schoe- 

nanthus L. Low p, 16S, 
wa\jk, c, suff. pl. pro Yit Eabb 173 7, 
JL^ ..q\A> pronomen (avxtovuixia) ET 7 11, 

Bhgr 1 72 cap 19. 
|]^a\ju comiiensatio Sir 44 17, Afr 234u, am 

3 436 2, 
l^^a\-M novacula (razor) KwD 10 7, Joh Eph 

1923, BAn, 38S9, 
1^0)^1 1. res permutata, compensatio Math 

16 26. Afr 155 5, ES 2 147 15, Uoa^s., 'I 

vestis nova Joh Eph 6 16 ; 5. vicarius Bhchr 

308 7, SB 8 n. 11. 

Pa. mutavit, permutavit Grn4l4, ES 1 

2S0E, Ath 22 3, dap 59 13. 
lai^a*.» 1. mutatio (lunae) Afr 279 2, per- 

mutatio (literarum) JE gr68 l9,deformatio 

Bhcar 96 6, compensatio Afr 158 6, com- 

mutatio Bhchr 152 21 ; 2. t. t. gr. i. q. ar. 

J^j appositio Bh gr 1 61 9 sq. 
Etpa. 1. se mutavit Pall iu ThMarg 2 

35 8, Eabb 286 14; 2. mutatus est lEg 

5 14, AS 161 6. AM 1 192; 3. alternatim 

irruit Joh Eph 128 17. 
Af. germinavit (arbor) ES 3 27B. 
Saf. permutavit iSra 10 9, EE 54 20, AS 

1 28 6, GalZDMG 39 2S5 1, Bhchr 103 13, 
la^j-a* 1. mutatio EE 45 20, discrimen 

Gal ZDMG 39 284 lO; 2. conversio ES 3 

334A; 3. (animi) aifectio (Immour, caprice) 

Eabb 316 25; 4. defectio (apostasy) Corluy 

MP329, 
li^jol» ..a^oA, J "^iafn 'a., i_.(ijb 'jt nomina 

accentuum ET 38 18 19, JBh 18 10. 
Jlii ^alj^Qjb genus canticorum (dvTicpcuva) 

Cat AVright 1 376b, Xold. inPertsch Cat. 

Goth. Anhang p. 54. 
J^^-';*^ diversus Yit Eabb 168 22, Corhiy 

MP38 15. 
Estaf. 1. se mutavit 2Mcc 14 30, Mt 17 2, 

EE 35 27; 2. se convertit Yit Eabb 1612; 

3. dissimulavit ES 2 508A. 

8 Ilus^l^^juo 114 H^« Jl.ataljt*^.*jc mULatio ER 45 20. 'so j) immu- 

6 0.: 

tabilitas IS Abb 184apu. ji^ (Barth p. 53) i.expugnavitES2520D; 

2. assiduus fuit, se alacriter acciuxit (ad 

opus) Sev. de Mc la 3, PS. 
Jj^ 1. liber ER 27 5, providus ES 1 407D ; 

2. fortis AM 2 63 13; 3. siibst. uter Jud 

4 19, EX 23 22. 
?UJ^ 1. libertas ES 3 361A; 5. fortitudo 

Joseph 3 2, ES 2 424F, Jul 43 28, Joh 

Eph 90 23. 
Pa. rapuit, spoliavit Act 19 37, ES 2 

265E, IS Tham v. 261. 
\pAj. spoliatio ES 2 423B. 
)ij\u«io latro (robher) dap 105 19. 
JjQ^L spolium Lc 11 22 (Cur), ES 3 323B, 

Jull6l24, lA 1 130 V. 111. 
Elpa. spoliatus est ES 2 130E, 423B, 

Ath ^ 10. 

> nS .*» attribuit. constituit Jul 147 8, Kays 

2u2 23. JE schol 10 11. 
JnN^ fiitum ES 2 445F, Nis 72 106, ER 17 

26, asd 15 7, PsC 136 i. 
iln\£. fatalista Bhchr 344 19, ad Jer 18 7. 
W^ll fatum est Card 109 6. §146) socer Gn 38 13, ES 1 96 A, 200F, 

Bhchr 324 26. 
lKiLL,socrusDt27 23, Lc4 38. Clr60l, ECth 

4 12 1. 3, Bhchr 501 24. 
'■^-' affinis Blichr 561 22. JL4t. \o acus oculis fucandis inserviens BA 
n. 3921. 

JLk^ 1. debilis Nm 13 18, ES 3 130D, JS 
in asd 105 17; 2. vilis, contemnendus ES 
2 483B, Nis 19 92, miserNis 10 43, 20 23, 
humilis Corluy MP 35 4, ignarus Clr 62 30. 

llnaU. 1. debilitas Joh Dar inMS 1 105 12, 
Js in ThMarg 2 1 42 28; 5. humilitas Cor- 
luy MP 23 7. 

ilS^i^^uu assa foetida (cf. de Goeje gl. bibl. 

geogr. ar. IV s. v. c^Js^) Gal ZDMG 39 

291 12, Low p. 36. 
'a,j IjjB^ c().cptov Geop 109 16. 

Jboju (cf. Delitzsch Prol. 91) j^l '«^ (N ^a^ 1. caluit, arsit iSm 11 9, ij; 39 4. ES 

1 353D; 2. aruit, marcuit Mt 13 6, ES 3 

241E; 3. verrit Mt 12 44, Lc 1 1 25, 15 8. 
I^.jai 1. aestus (heat) ESL 1 663apu; 2. feb- 

ris EX 79 84. 
J.j^<ii. calor, aestus Gn 8 22, ES 1 lOE, IS 

in MS 1 38 V. 166, Rabb 376 10. 
JA*^ calidus Js 9 12. Afr 447 17, Yit Rabb 

167 4./. subst. 1. fons calidus (Jiot spring) 

Chr ed 1 52 26 , Joh Eph 1 36 13 , ISt 28 8 ; 

2. balneum Joh Eph 15 2; S. \. q. h. "p-^^a 

foenum maturum Job 6 5, Cat Vat 3 58. 
tlnvi.'»^ calor, ardor ES 1118B, ER 44 2, 

Gal ZDMG 39 246. KwDW 171 13. 
J.iii-- (Lown. 123, LagGA 117 15, Agath 

154) amomum Gal ZDMG 39 251 38. 
Jiajuje (X§59) ahenum aquarium {chaffern) 

am3 264 11, EX 39 37. 
iiiji«^ calor Cat Wr 2 616b. 

Etpa. calefactus est Apoc 16 9, exarsit 

ThMarg 1 29 18. 
Af. calefecit, fervefecit Afrl37 7, asd 

5 4 17, MS 2 72 3. 
yiA>.aaw densus fuit (pulvis) BA u. 5730. 
yiAiaLl^ exarsit Bhcar 104 10. 

Jb^UL» et ujojt. (Xis 48 31) 1. aruit, marcuit 
Afr 493 18, ES 2 45F, ER 347 17 : 2. (dial. 
occ.) vidit Versio Homeri et Antou in 
Merx211 2. 
Pa. calefecit Job 39 14. 
Af. arefecit {to dry up) ER 105 15, lA in 
MS 119 381. 

JL^^io-o pustula JSt 21 12, am 3 354 4. 

ZDMG30 353. 39 304 12. 
]i..^L»riM proijugnaculum raurorura BA n. 

3 7 o 7 . iji>BaA> 115 jLiV^Q^ arborum genus. Edessae frequens. 
fructibus carens BAn. 372S, Lown. 122. 

^■^oaju 1. portavit Gu 6 21. asd S9 2 : ;?. rece- 
pit-i; 27 10. dap 7S 2; 3. collegit Gn4l35, 
ES 1 210B. C\t 3S6 2. znfr. congregatus 
est JS in MS 1 92 7; 4. inclusit Cyrill. 
ZDMG 27 5S2v. 390, 590 v.627, retinuit 
ib. 5S8 V. 423, 5S9 v. 534; o. pepercit 
ES l 51SB. Bal309 2l. 

IK^-L»j; •/.Eiar;>.ia res pretiosae Card 58 20. 

]\yt'- collectio frugum Ex 23 16. 

^ J^ thesaurus Ez 18 13 = ES 2 ISSF, 

'PsC 77 8. 

Etpe. congregatus est Gn 15 15. ES 1 

64E. Ail 2 112 3; 2. inclusus est Cyrill 

ZDMG 27 579 v. 165, 5S2 v. 418; 3. 

conditus est (gladius in vagina) Jul 191 13. 

Pa. collegit KwDAY 3S2 22. Bhgr 1 28 13. 

la^oi. collectio ({IrjjaupCeiv) AS 156 27. 
Etpa. 1. collectus est ES 3 238B; 2. 
finitus est Cyr 1 7 1 7, abolitus est SB 11517. 
Af. 1. collegit ES 1 49E; 2. condonavit 
(peccatum) ESL 2 197 i. 

^^>iajL» obruit {to ovenchehn) JSt 28 19. 

Duval-Berthelot 2 245 n. 1. 
tK\<,aaA< tegumeutum Jud 4ls, ThMarg 1 

135 1, EX 37 5u. 

{p, Jl, rnv> *»? lilium silvestre Ferr. Low 
u. 124. 

i^rpvi * « 1. firmiterteuuit Gn 21 8, ES 1 7 5C ; 
2. sustinuit, toleravit, perseveravit, con- 
stans, fortis fuit iThess 3l, ES 1 27SD, 
ER 122 1 , Ath 6PB 25: 3. exspectavit Tob 
5 7; 4. firmavit, corroboravit ER 122 i. 

jtminQj; constantia , fortitudo ES 1 333C, 
Vit Eabb 159 18. IS in asd 102 15. 

tl.qtimvi..-o id. Cvr 156 13. 

>S>aaA> fermentatus est Ex 12 34. Lc 13 21, 
Epiph 42 83. J.b.aaii fermentum Kays 189 23. 
JS..A... id. ES 1 222C, 

tt 

Jijo^ grana mali granati EX 51 70. BA n. 

3939. Low n. 363. 
JL^.*^ fermentatus Ex 12 19 (Hex), ESL 1 

379 15, Kays 13818. 
!io>.Qj*i pl. IKjLiwQjii*. ruinex (Lbw n. 125) 

Gal ZDIIG 39 271 12, 279 4, BA n. 3926, 

EX 50 35. 
|Kj>>.Qiojaio refrigeratio aut fermentatio (?) 

Duv-B2 101 1. 
Etpa. fermentatus est Bh ad Lv 2 11. 

Af. 1. fermentavit ER 96 5, ES 2 242B, 
AS 3 317 S; 2. fermentatus est (met. de 
argilla) Kays 168 2. 

j^ajL» a. acido sapore fuit Geop 36 26, Sch 

261 6. Bh ad Lv 1 11. 
IjaaLi acidus Geop 49 13, Gal ZD^MG 39 

241. /. rheum (Low u. 126). 
Ilojo^i aciditas ES2242B, GalZDiIG39 

'241, Hebr. 4 209 6. 
IjiLi cicei-es {clnckpeas) Low n. 127, Geop 

42 29, ISt 34 20, AIAMQ 33 4, Gal ZDiTG 

39 257 17, EX49 5. 
Ipj; IpiUi ipsStvSoc aypio; ciceres agrestes 

Gal ZDMG39 257 18. 
joi pudefecit {to shame, confound) Eabb 310 

25. JohEph286 8. 
lLjSaA.1 (uest. 'so.' Bhgr 4 4, 5) 1. pudor iTim 

2 9, ES 1 247D. Dion T 151 7; 2. pude- 

factio ER 137 14, AS 2 251 21. 
Jil.Q^ pudicus EX 14 87. 

Etpa. puduit eum 2 Eg 3 14, ER 153 17, 
Jul 81 25. lA 1 122 V. 925, dap 1 1 17. 
Il«ujsai^.» pudor KwD^V 325 20. 

{^w:^^ia.>^ colchicum (Low n. 128) Js 35 1, 
cf. ES 2 79A, EX 25 68, BA n. 3941. 

i^j^fiuL» pZ. I-^MM et Ifjoji (X§ 1 40) )Ua. i. asi- 

nus dap 11 17. Rabb 213 6, Bhchr 473u; 
2. asina Mt 1 1 2. Xm 22 23 (Hex). 

8* IIPOJU 116 llpLu asina KwD 52 18. 

jiopojL, asellus Joh 12 14 (Bernst.) Bhchr 

500X0. 
JJ^iajw ab asino actus Mt 18 5 (Phil.). 
Jt^;^ (N§ 140) asinarius EN 23 7, BA n. 

3944. 
IjdioJi (cf. Lag GA 52, Mitt 2 251, Hommel, 

Xamen der Saugetiere 333, 392) bubalus 

Dtl4 5, ES 1275A, SchlS2lO, Bhchr 

253 7. 

(pOjD (ar. ^) pl. jT-^ (^^§ 74) vinum Jer 
'l3i2, ES2370A, 3 437A.Xis74i02, ER 
65 22, Athj^o, BO 1226 1. 

Ipoaii i.q. l-^CyrillZDMG27581v.313. 

\\JxXi vinarius Bhcar 52 6. 

ijso^iao ebrius Ez 23 42 (Hex). 

I^j^ fei-mentum Mt 13 33, Afr 302 1, ER 
36 19, Ath 14 20, Ex 13 7 (Hex). 

llioiL, et ll;iai., pl. l-^«i^ et iL-pooi. (N 81) 
et llw-poaju Duval-Berthelot 2 8 6; 1. rota 
(icheel) PsC 101 ll; 5. spondylus (spinae) 
am 2 374 12, Geopll3 3, EN 9 76, seq. 
Ijij lumbi ESJ 45 2, Bal 309 25, AS 3 22 
22 (columnae) Cant 5 15, cf. MS 2 25 1, 
AM 2 377 6, (catenae) Corluy MP 11 60; 
3. nodus culmi (Lowp. 159), Cyi-ill ZDMG 
27 594 V. 37; 4. gemma Ez 16 13, ES 2 
1 7SE, Spic 15 4, PsC 8 15; 5. amuletura 
Duval-Berthelot 2S6; 6. pasHlle(?) ib. 
10156. ■ 

JL4j^;^ -pooJLi j)hysalis alkekengi EN 26 90, 
Low p. 297. 

jiQpoA* vermium genus sub hydriis vivens 
EN 44 2 (idem atque asellus?). 

iL^Qjaj-L» coujunctio(?) Duval-Berthelot 2 
19 3. 
Etpa. se conjunxit(?) ib. 100 9. 

|JL.lpajL* propugnaculum murorum BA n. 
3727. 

Jliivi*» quinque s. JAas dies Jo vis ( Thursday) 

JSt27 5. 
t&;ji2aJx3 quinta mensis die. woiasv^'^ jL*jai -£v-r6po3ov paeonia BB Low 

p. 308. 
waiQyv.s JAMJii idem ib. 
JisoQA* 1. quinta parsLev 5 16, ES 1 252D, 

Bhchr 130 21 ; 2. inguina 2Sm 3 27, ES 1 

399A. 
J,.>«>»A> quintus I-^sla IqIajjoa» quinque talenta 

Thllarg 1 301 14^. 
^ivn*) quinquaginta 
J i I ■ ivn *) et llnUii^nw pentecoste Bhap 5 73, 

Sim. Sanql. 50. 
|nis«v>w quindecim. 
Iloji rpis«vi>) aetas quindecim annorum ES 

°1 556C. 

(^siajw^i^Dn''^^ 105)/.i.venenum(2^o«son) 

Eom 3 13; 5. ardor (heat) ESL 1 663apu; 

3. ira (j)assion, choler) Dn 1 1 44, Afr 50 2, 

ES1541A, Guidito4l2. 
ioft*. Cyr 7 4, saepius eC^ IKioji iratus est 

ESJ3415, Bal290l2, Journ. of s. 1. 6 

24 3. 
JiKjo^ iracundus Pr 19 19, 2Mcc 10 35, ES 2 

401C, KwD92 20, dapl2l6, adv. Jo- 

seph 3 1. 
IIolKia^ ferocia AS 4 35 12. 
IN.^M iratus PsC 1226, o^- iN.iaa iratus 

est (N§254a) ESJ 157 i, PsC 116l,Bal 

328 25. 
K^ iratum fecit apap 39 20, Bal 290 12, 

Bhce 1 S9 5. 
Etpa. ira incensus est {to groiv angry) Gn 

30 3, Afrl30 5, ER 122 22, ES 1 83E, 

535D, dap 19 29, Corluy MP 16 6. 
Af. id q. Pa. Pr 20 2, Hos 12 14 (Hex), 

Joum. of s. 1. 6 30 2. 

^iju nos N§63. JU- (h. ]>'n, ar. ,^ Hoffmann ZDMG 32 

753 n. 3), 1. sinus (bosom) Ruth 4 16 (Hex), 
PsC 130 9, KwD 81 19, DionT 115 4; 2. 
pudenda Dt 25 11, EN 10 6. 

^-w ./. clemens, mitis fuit (to he merciful) Jlla» 11" 2Eg 13 23, ES 1 227B, asd 60 10, Atli ^ 
27: -2. pepercit Josepli S 2. 

JiijL. 1. clementia, misericordia Mt 9 13, EE. 
1 1 7, asd S 23 ; 2. pulvis loci, ubi martyres 
coronati fuerunt, quem oleo et aqua dilu- 
tum ad extremam unctionem adhibent 
Assem. in ilai scr. vet. nov. coll 5 21, 
BO 3 2 CLXXYIII 2, Badger the Xesto- 
rians 1 103, MAMQ 51 6. cf. p. 11 n. 13, 
aml39l8, A3J:2 295 3, cf.ZDMG6 352, 
Eabb 210 6. 212 10. Jouru. of s. 1. 6 S 6. 

jili clemens Xeb 9 17, ES 3 339C,asd 44 16, 
dap 11 13 (ubi ,_iM legendum). 

jLii rancidus ES 2 47SB, Eie 130 5. 

Ikaxfc.1 (X§23E) preces, precatio Jer31 9, 
Afr 49 16, ES 3 34SC. 

Elpe. 1. miseratus est ES2 231E: 2. 
imploravit ES 3 SGOE; 3. clementiam con- 
secutus est EE 40 10, ThMarg 1 44 17. 
iiliio» miserabilis Bhchr 2S5 22, 307 23. 

Etpa. i.imploravitEoml lo, ES2175C, 
AM 2 343 16; 2. clementiam consecutus 
est {to be pardoned) CjT*2b 14, SB 160 8. 

Ji-k^ 1. telum intendit (in aliquid) (to aim) EE 
12224, lA 2 76 15, PsC 178 2 ; ^.aggressus 
est ECth 2 49 1. 6; 3. spectavit, curavit 
ES 1 40C, Cyrill ZDilG 27 593 v. 82, 
KwDW S4 18. 

Aliji aptus, idoneus KwDW 52 2, 171i7 etc. 

iiL. 1. inquisitio (veritatis) ECth 2 50 1. 26 ; 
2. opinio ThMarg 1 92 11, Bhce 2 501 18. 
JLIii curans lA 2 206 38. o^ ^s^xju doluit ESJ 43 17, Bal 298 24, 

Ch- lls 31. 
li^^^sAj- pl. 'M^ dolor Jon 3 8, Afr 50 1, 
ES 2 363B, Bal 2S4 7 Guidi to 27 161. 

J4^i. dolensESl3SlA,Bal317 2,i4^ 

oiii, loei (N§254a) doluit Afr 161 8; adv. 

JosephY 3 (673b3j, ES 3 25ir; ^.lamen- 

tabilis ES 1 381 A, Corluy MP 40 7. 

Etpa. lamentatus est Bal 317 9; 2. desi- deravit, optavit ilos. Agh. in Eendic. dei 
Lincei 18S6 p. 549 8, cf. 552. 
Af. dolore aflfecit ES 3 130P. 

(IqIjl» (a /r!:n Xold. in Fraenkel p. 172. 
cf. Lag Psalt. vers. memphit. 155 Mitt 2 
363sq.), taberna Jer 35 2, Act 2S 5, ES 3 
374B, EE 126 ii, Chr ed 146 10, ISt 
24 13. 

Jiaiji caupo (taveni-keepe)-) Js 1 22, ES 2 
23A, ECth 2 52 1. 4, Bhce 1 143 14. II O^QJjw vita eromitica Bhce 2 619 5. k^JU> condivit (mortuum) Gn 50 2, ES 1 

4S4C, Jul 194 21. 
IK^9^ unguentum, condimentum (balm) 

[i.iY|xa Johl9 39, ESL1693 10, IA1240 

V. 329, aml33 9. JLaj^ (Bhcar § 7 9), saepius Ifit m. semel, 
f. (MAMQ37 2, cf. Xoldeke ZDMG 44 
531\ pl.\lx^f. rar. m. (X§S7) palatum 
Pr 24 13, Afr 187 20, ESL 1 307pu, Eabb 
230 12 

wotolLi vv^ dolet Sir 7 11, am 3 226 19. 

JJlicu.. palatum BA n. 3741. 

JLslIj-», Ih^LiXi paganus, pagana Yit Eabb 

160 3, Eiel43l6, Guidi to 20 74, adv. 

more pagano ES 2 124A, 
tloaxM paganitas (heatlienism or heatliens) 

°ES 3 XXXII 18, GuicU to 20 loo. 
JjLflxi paganicus Sir 47 21, Joh Eph 103 8. 
Pa. in paganitatem induxit ES 2 45 lA. 
Af. 1. paganus factus est ESL 1 65 8, 

Xis IS 71, EbMai 10 252 15; 2. i. q. Pa. 

ES 1 62C. (joi-I» (Lag Xom 1 1 2 20) porculus Bh ad 
^ p. 210 70, BO 1 352 6, EX 43 67, BA 
n. 3593. 

Ij^xA* (X§112) id. BA n. 3960. ijw 1. suffocavit (to choke) Mc 4 6, AM 118 {lojixcaj 2 86 18; 5. suspendio interemit (toliang up) 

m 27 5. 
IkL. 1. suflfocatio KwDW 133 13; 2. cru- 

ciatus ER 88 20, dap 24 8; 3. vinculum -]; 

2 3, BO 3i 150b2; 4. pl. i. q. h. n^a^c^ 

limbi, taeniae lEg 7 29. 
\ki\M anxius, sollicitus Bal 329 18. 
Jii>I, aui^ Low n. 129 . Ipoi Aii. Gal ZDMG 

39 250 19 aconitum. 
JLadxM dyspnoea, sj^iritus difficultas Bhchr 

159 23, EN 32 28. 
iLBoL- suffocatio ES 1 418D, Nis 1 67. 
l^-coouxA i. laqueus ES 2 407E, lA 1 131 

175, 1 Cor 7 35 (Phil) ; 2. cruciatus, angustiae 

dap 104 4, Pr 22 24(Hex). 
Etpe. suffocatus est ER 25 2, AM 2 86 

10, ThMarg2 140 5. 

Pa. 1. suffocavit ES 1 195E, Ath j^ 4. 
AM 2 86 31; 2. aqua mersit (to drown) 
Chr 154 28, 157 7. 
Ijaioi. 1. strangulatio Nis 6 1 24, Bhcar 1638; 
2. mersio ESL 2 33 2. 

Etpa. 1. fluctibus exstinctus est {to he 
drowned) ER2S4, Chr ed 146 7, JohEph 
362 18; 5. seq. V^ summo studio appetiit 
(aliquid)ES2 49lC. 

(ISjaI*jjL ixnsi lactuca (Low n. 130) ESL 
1379 16, 0-60^924, GalZDMG39 25S6, 
EN 50 33. 

t|jaju xoii. anchusa BB Low jd. 165. 

tit v> m ^ lactucae amarae EX 26 75, BA 
u. 3992. 

(t^aji i.ignominia (shame, infamy) Jer 42 
*18, ES144B, Bhchr31S3;5. (abh.non) 
clementia Jul 135 15 (sic leg!). 

^^aJ:> iguominia ESL 2 221 16. 

t,^m*< •/Eyapt-(o|X£vo; gratiae i^lenus Lc 1 28 
(Phil), apap 275 11. 

^eoM maledixit (to revile, calumniate) Mt 5 

11, ES 1 169D, BhPaul 2 ii, nom. ad. 
adv. conviciis (calumniating) ES 2 25 IF. 

l^^ maledictio 2Bar 3 8. Elpa. ei maledictum est ES 3 39E. ER 

13 26. 

t 

JLqdci AimJi^ cartilagines (gristles) EN 7 40, 
BA n. 3976. 

llcaJ^ 1. sanctus Js 57 ii , Cyr 424 12, Ath 
12 17; 2. episcopus Bhchr 262 13. 

MxiXa^ sanctitas Eph 4 24, ThMarg 2 105 
26 , y.lolmii sanctitas tua (in alloquendo) 
Eabb226 23, JBh 12 8. 

Pa. 1. consecravit asd 43 20; 2. absolvit 
Gn 24 41 , Mt 27 24, dap 52 9, JS in MS 
1 74 479, ThMarg 1 39 10; 3. clemens fuit 
Corluy MP 35 3, condonavit asd 45 3. 

Uasai. 1. reconciliatio Ez 24 21, ES 1426D, 
Ath 15 21; 2. condonatio ES 1 35D, MS 
12 9, ThMarg 1 40 8; 3. piaculum (tXos- 
TTjpiov) Eom 3 25; 4. operculum cover, lid 
(arcae foederis, nib? iXasTTjpiov) Ex 25 17. 

1 1^:\^ innocens Mt 27 24, dap 53 9, 93 6. 

iiicaAio propitiator ES 3 468C, asd 43 40. 
Elpa. 1. cousecratus est JS in MS 1 34 
30, am 1 1S6 14; ^. absolutus est Gn 24 41, 
ES 1 154D, EE 360 21, dap 67 lO; 3. 
condonatus est &.]} XT 29 20. 

jjLLcQ,i.ioi placabilis (reconcilahle) Ath 53 7. ^jai^ 1. retraxit lA 2 218 v. 300, retinuit 
KwDW 122 2, impedivit Gn 20 6, ES 1 
514E. JS in asd 105 12, coercuit (iram) 
ES 1 541A. recusavit Gn 22 12; 2. libe- 
ravitESl 36B. 

WrnM retentio KwDW 122 7. 

tLojxajk» (sic pro llcLaxoJi ed. Eom. legendum 
videtur) inopia ES 1 49 IF. 

Jjijomj.. immunitas ThMarg 1 274 10. 

Jrn.jr>; jy-^- densa arborum (thickets) Joh 
Eph 402 L'4. 

Il-n-^.m» solitudo, secessus Yit Eabb 185 10. 
Etpe. 1. impeditus est EE 128 12; 2. 
liberatus est Nis 2 64, Bal 297 23. 

Pa. retinuit, reservavit, seposuit Bh, 
Yit Sanct. cit PS. Jlio Q rf< A» 119 ]l'rS09^ JitoortSX» parcus IS 55 10. 

Ji-.m>:.io id. Joli Ej)h 331 20. 

Iloiioaisii 1. immoratio Bharr cit PS; 2. 

jDarsimonia PsC 3S 1 ; 3. immunitas (?) claii 

73 7. 

^lo ; '^m ** et iLoLaxoJiC?) artifex inaurium 
BA, PS. 

^^^flCLo 1. ablactavit (to ivean) iSin 1 23 
Afr 177 15, ES 1 75D ; 2. detrasit (cibum) 
Alex 3 15; 5. dedocuit, a consuetudine 
abduxit (to disuse, disaccustom) ES 2 
472D, Xis 15 78. 

jlm^ 1. ablactatio ES 3 617F; 2. avaritia 
ES 3 362A (nisi forte corruptum sit). 

|m^ ablactatio ES 1 75D, Card 1014. 

tlQ. V^ A> 1. ablactatio {tceaning) ES 1 3F; 
2. abstiuentia ciborum, contiuentia morum 
glherm. 

Etpe. ablactatus est Gu 21 8, EE 107 6, 
PsC 23 4. 

;airu> o et a invidit Pr 24 19, Afr 26S U, 

ES 1 32B, ER 128 24, Ath 35 22. 
Jv>mM 1. iuvidia (envy, grudge) ITt 27 18. 

.Jul 195 10, JS in asd lOS 11; 2. suspicio 

KwDW 79 12. 
J.ia-jaju invidendus BO 3 1 125. 
^\Ajk il.fivi.m*» invidendus evasit Th^U^arg 1 

303 2. 
J.>ttm>;. invidiosus ES 2 556F, Bie 77 15, 

adv. Ath a-s 25. 
ilainmw invidia Cyr 157 23, Giorn. d. soc. 

as. it. 3 177 5. 
Jjiooom-i invidiosus Arist 9 9. 

Etpe. odio fuit ap. XT 28 8. 
JbaroAiKis invidendus ThMarg 1 37S 17. 

^tTi j^ a et rJ^ (X§ 1 60a) i. superavit seq. 
^ s. V iSm 13 14, Afr 342 15, ES 1 
73E, asd 67 2, Thilarg 1 300 18 ; 2. resti- 
tit, repugnavit Vit Eabb 169 9. 

^ittu^pl. semel tU im>: Kays 254 9 (X§ 79B i) 
arx Za 9 12, Es' 1 lOlB, JSt 55 3. ^m <.> :a\ . rar. 'so ^ (Act 14 17) et '» '^ 

(3Mcc 7 6), vix Lc 9 32. JS in ilS 137 

117, AS 2 348 2, Bhchr 4S3 15. 
)Jmn^ pudenda Ceop 1 02 11. GalZDMG 39 

30U7, EX 9 78, BA n. 5S42, testiculi 

KwDAV S 9. 
Etpe. superatus est ES 1 73F, Vit Rabb 

182 16, Mar 85 11, Act 10 38 (Phil), ES 1 

460, leg. v^^lf q. V. 
Pa. 1. armavit, fortificavit, munivit 

(locumj Jsl5 4, ES2155F, Bhchr3642; 

2. affirmavit Hoffmann Kirchenv. 10 43. 
jLaxi firmus, robustus '}li 12 29, EE 105 

14, asd 16 26, Corluy MP 13 12. 
tloLeii firmitas, securitas ES 1 401B, Bh 

ad Jer 48 28. 
Japoi. fortificatio Js 22 10 (Hex). 

Etpa. 1. se fortificavit Bhchr 144 9; 2. 

fortis factus est lCor 16 13, ES 1 352 A. 
Af. firmavit, coiToboravit Ath *u 18. a 1. defecit Gn S 5, Ail 2 348 8; 2. 
injuria affecit Phil v. IS; 3. punivit lEzr 
1 34. 

i;mM damnum ES 3 625(nisi t>a^ leg. PS). 

iv-LmJi deficiens Chi- ed 155 3, seq. .^ carens 
Arist 27 12, i-X. ; ■ «^ " egeo dap 33 4, tj-uni 
looi supererat, reliquum erat, restabat Clr 
ep app. 298 1, ;"^^ p^^ pkis minus Cat 
Wr 2 645a, BO 1 386, ^A^ ;>mL paulum 
abest, fere Th^ilarg 2 106 1, pl. f. -Jx 
-apaXirojxsva (liber Chronicorum) JE in 
Journ of s. 1. 10 20 20. 

iLot-isii defectus Lc 21 4, ES 1 475C, Ath 
2122. 

Ji^o*- 1. defectio, deminutio EE 69 25, IS 
118 20; ;?. inopia, egestas Ezr 7 26, ES 1 
17E, EE26 6; 3. sumptus, impensa JSt 
14 17, Bhce 2 649 26; 4. damnum, detri- 
mentum Corluy MP 40 15. 

Pa. 1. deficere fecit <{* 23 1, ECth 1 34 10 ; 
2. multavit Dt 22 19. AM 2 323 ; S. nocuit 
dap 45 20. 
Af. 1. nocuit, damno, detrimento fuitlA Jq°ifc< 120 'iJ- in MS 1 19 383, Chr ed 153 14, KwDW 
61 23; 2. rapuit, fui-atus est dajj 55 18: 3. 
eguit Ex 16 18; 4. perdidit Eechtsb 19 13. 

Ettaf. multatus est BU 3 1 273, Bh, PS. 

Etpa. 1- multatus estEx 21 22; 5. conta- 
minatus est {to he hlotted, sullied) Bhce 1 
57u. 

Ji ^^ *» smegma, quo caput etbarba lavantur 
Dn 13 17 (Hex), Bhgr 1 33 4, BA n. 4009. 

JKasu* et lis-Laa** ramus palmae Iv. PS. 

IKa-Laju (forma dialectica vocis IA>. fl .> qv . q. 
V.) genus vestimenti BA n. 4006a. 

Jl » « ^ ^t (ar. iJIa.) discalceatus (harefooted) 

lEg 21 27, ES 1 491B, Bhchr 13S 2i. 
llfill&J^ status discalceati Jer 2 25, ESl S2D. 

o.aI» (ar. ^^) 1. texit, operuit 2Sm 15 30, 
ES 1 503F, JS in asd 8S 8; 5. occultavit, 
abdidit EE 52 14, Ath o-. 6, Guidi to 35 21, 
JS in MS 1 39 193 ; 3. occaecavit (to hlind, 
dazzle) Gn20l6; 4. vicit, superavit ES 
3S6C. 

HslXxm 1. clandestinus (secret) adv. clam 
JS in MS 1 77 47; 2. opp. loJLA^ de 
genere dicendi obscuro (aivitToixsvov 
XsYsiv) glherni. 

iLalaJx» obscurum TliMarg 1 327 4. 

JLlsow 1. defectus (lunae) edipse oftJie moon 
ECth 1 55 1. 4; ;;^. tt. gr. occultatio (lite- 
rae) i. e. assimilatio Bhgr 1 130 6; 3. /apa? 
palus ad vitem adligandam G eop 36 29 etc. glherm. liLkajL.1 J. occultatio, obductio dap 93, JS in 
MS 1 39 181 ; 2. tegumentum 2Cor 3 13, ES 
1107B, EE30 6. 

Etpa. 1' se abdidit. occultavit EE 94 8; 
2. opertus, obrutus est ES 2 459C, Nis 
27 16, KwDW 5 8; 3. JLsjj JL^loo yapa- 
xoyTai ad palum, ridicam adligatur Geop 
38 2. 

'-^^->^ seq. ^ alicui rei operam navavit stu- 
duit ES 3 324B. JL^wLa** studiosus (zealous, ardent) Ath 18 18, 

adv. Guidi to 36 S. 
lia^Laju studium EE 122 9, Guidi to 24 28, 

Jfc in ThMarg 2 143 1. 
Pa. incitavit, adhortatus est Mc 15 11, 

Ath 13 1. 
JL^oJj 1. adhortatio, admonitio dap 36 1, 

ThMarg 1 1 6 2 ; 5. sollicitudo (care, sorrow) 

Nis76 86, ES2 457D. 
llol^^Jx» adhortatio ThMarg 1 144 8. 
Etpa. 1. admouitus est Ath 21 1, dap 48 

15; 2. studuit, operam dedit EE125 3, 

dap 3 1, Eabb 2412, nom. ag. KwDW 

375 6. 

\kBQjjf. (X§ S4)manipulus. pugillus (Jiand- 
ful) Ex 9 8 , ES 3 32 7E, EE 33 15, PsC 
8811. 

IJktaAL» obstetrix (midwife) K, PS. 

Vaju (ar. 'yil.) fossit Js 37 25, Afr 184 1, 

ES 3 2S7C, Ath h 20. 
l^ fossio ES 2 2SSA. 
Ij^AM fossor Bhce 3 463u. 
I^ fovea (pit, ditcli) Js 38 11, ES 3 328B, 

(cave) JSt 29 ii, Geop 9 5, Joh Eph 49 7, 

EX 7 20. 
Etpe. fossus est (\i.t-'-j.'LLz'jfzh'j.\) Gal 

ZDMG 39 204 9. 

t.9uu a (ar. ^ii) puduit eum, iJudefactus 

est ES 2 29SA. 
I^ pudqr tj; 17 14, Ez 16 52, ES 2 104B. 
I^ai. IDudefactio SB 152 9. 

Af. 1. i. q. Pe. ^ 34 6, ESL 1 507 8, AM 

2 234 8; ^. pudefecit Pr 19 26. 

x" (^old. mand. Gr. p. 54) 1. lumbus {hi]), 
haancli) Gn 24 3, Afr 123 17, ES 1 525B, 
Iji ooM fugit PsC201 14; 2. superficies 
(terrae etc.) ES 3 15D, lA 2 2SS v. 937, 
am 3 548 15. 

(]^ (iiest. Ijji. Bh ad Pr 20 17), glarea 
igravel) Js 48 19, Pr 20 17. h 121 !;< (jjL» evellit Pr 30 17, Mt 5 29, arn 3 121 6, 

Bhchr 222u. 
i^i^ dentiscalpium EX 39 78, BA u. 4020. 
Efpe. evulsus est ECth 1 64 1. 12, Bhchr 
2147. 

Pa. i. q. Pe. MS 2 71 10, Bhchr 334 26, 
KwDW 274 u. 

Jlajjt^ (Barth p. 53. es ass. Jiashu Jensen 
cf. Ujui) urceus ES 3 663A, ER 144 23, 
Geop 1610. 

Jjjw messuit, messemfecit(<ormjj, gather) 
6 126 5, ER 102 2, dap40l2, Ath27i4. 

Vil^ messis Gn S 22, ES 1 54F, Bhchr 276 3. 

U^ id. ES l 426C (nisi emaudandum). 

Uit^ messor 2Eg4 18, ES3 32SF, Bal 273 9. 
Etpe. messus est ES3 76E, KwDW 
107 15. 

jLjj^ ES 2 176D corrupt. e JLj> q. v. 

JJUJJL» /. (X§S4, ex ass. hasmim = hasinu 
e Vjasidnu Jensen. cf. Fraenkel p. S6) 
dolabra, securis KwD 4122,106 32, KwD W 
213 20. 

{KjjQj.. Fab39l4, vos incerta, uum equa 
(ar. yjV-aa.) ? Xold. 

»SjA* (Barth -p. 53) a audax, procax fuit 

ES3 31E. 
jjjoi 1. audacia, procacitas ER29 8, ES 2 

425E, lA 2 62 12; 2. legJLsjd. (Fraenkel) 

ESL2 565 8. 
Aauji 1. audax, procax Dt 28 49, ES 1 55SA, 

°PsC89 2; 2. leg U^u (Fraenkel) ES 2 

425D, Cyrill ZDild 27 593 v. 92. 
ll^A^jXt audacia, procacitas ES 1 558C, EE, 

2S 27, dap 15 3. 
.s}^ leg j>jx» (Fraenkel) ES 3 32SB, C. 
Af. i. procax fuit ES 3 304B, Xis 40 

49, s. ^^ precibus fatigavit aliquem EE, 

28 7 ; A?. ausus est ES 1 69C, Yit Eabb 1 S9 I 12, PsC 191 1; 8. seq. o»isl procacem vul- 
j tum induit Pr 7 13, dap 6 3. 
' Etpa. procacem se praestitit ES 3 193D. 
' Xis 60 27. 

Is^ testa (2)ot-sherd) Job 2s. ES 2 3A. 
j 2Cor 4 7, pl. J-Sj^ /. testae concharum 
(musde-sheUs) Xat 61 paen. ji.a»; 'jucalva- 
' ria (brain-pan) am 2 229 12. 

jisji testaceus AS 4 915 (sic 1.!). 
i jUisj^ id. Js 30 14 (Hex), Duval-Berthelot 

2 44 17. 

?>jji /. (X 114 84) 1. digitus minimus lEg 
12 10. ES 1 20 7E, Bhchr 212 21, met. de 
quantitate minima Pall in Thllarg 2 196 
21 ; 2. penna (scribae) Bh ZDMG 40 442 ; 
3. \i-=^ '1*» lobus hepatis (i. e. ligamentum 
suspensorium et venosum Lag Mitt 3 58) 
hebr. nasn nnn'' ar. j^lsjb) Ex 29 22, Lv 

3 10, ES 1 232C, EX 10 96, BA n. 4028, 
Merx 174sq. t^-fiju et ifiju saluit, saltavit (tojiunp. spring) 
BA n. 4029, 4030. 

jjjal. / pl. \}^^ (X§84) -et JUL Thilarg 
2 106 12 (nisi sg. leg.), ager Gn 2 4, EE 
1 18 8, asd 11 23, JS in :MS 1 48 85, men- 
sura agri Epiph 60 23. 

v i.n ** vaniloquentia, jactantia (brag, osten- 
tation) Jul 174 1. 

{jjl^ (e Harr X§2lC, ar. J^)/. \U]^ Hber, 
libera (uxor) Gal 4 22, Chr ed 146 28, Bh 
ad Cant6 8, adv. ingenue Bhchr 108 11, 
sua sponte Hoffmann Kirchenv. 1 1 44. 

lUti-A. libertasEE 32 9, Ath 37 21, cU^j^ 
sua sponte asd 76 7. 

^-JLjLoiJLM libere Kays 257 12. 

\llli, liber. ingeuuus ECth 5 36 1. 7. 

Ilaiii^ libertas TB 141 7. 

Ijo-t*' (Lag Xom 192 19) 1. libertas Eom 8 
21, EE 345 20, Jul 94 3; 2. dimissio I;«;ju 122 Rechtsb 13 9; 3. literae libertatis Eechtsb 

4 17. 
l5o;^liberator ES2 517B. 
i^ 1. liberavit Jer 34 11, ES 1 36SE, Eabb 

247 4; 2. dimisit Bhchr 126 20; 3. absol- 

vit dap 51 8; 4. aboluit (tributum) Bhchr 

363 17. 
l;;«ii 1. liberatio ES 2 S5F, KwDAV234 7; 

2. dimissio Bhchr 9S 20; 3. literae liber- 

tatis HofTmann Ausz, n. 160. 
Etpa. liberatus est ES 3 303D, ER 100 

19, Ath 33 18. 

V^ (ar. ji) raucedine laboravit (guttur) ^* 

69 3, EX 79 79. 
J;a*» foramen BA n. 3757. 

6 

hofju 1. foramen Clr 142 l; 2. caverna lA 
2 32S V. 1540; 3. foramen acus {eye of a 
neeclle) Mt 19 24, Afr 392 16; -i. rictus 
(mouth, jaws) ES 2 40D. 

I>.ii;a*i ronchus (hominis) (snoring) BA n. 
3767 (canis) ib. 3768. l^ (ar. ^)^) cacavit Tob 2 10 (sic legas 

gr. acpcuosoaav), KwD 77 12. 
\^'r*» stercus pZ. st. cstr. u-^ (GeojD 72 29), 

EX 10 12. 
Jlj^ -'^ scoriae ferri {dross of iron) BA n. 
^4062. 
U'fJ!' i^ sella familiarica {doset) Bh ZDMG 

40 441. 
JL^^ stercus 2Eg 6 25, ES 1 536D, Bh 

ZDMG 40 442. 
\\x,'^ X>1- 'f»V^ (X§77, JEgr83 5), femur 

VM.r,p6v, byjov) Sir 19 12, ES 1 4E, KwD 

26 4, Gal ZDMG 39 241 , 301 8, Bhchr 

519 22. 
U'r^ T^ selLa familiarica 2Eg 10 27, ES 

'l543B, Jul 182 16. 
J-^\j \\^^ TpaYO-(oYwv BA, I/ow \i. 216. w^U (Barth p. 12) 1. restitit ES 1 40SA, 
Ath^ 24, JStl3l,haesit(spina ingutture) 
AS 3 48 14 (navis in vado) Act 27 41, ES 
3 151; 2. litigavit Ex 23 21, Afr 101 4, ES 1 23 A, VitEabb 171 23; 3. affirmavit 

{rn\.zyM^j''.lzTo) Act 12 15, Cyr 334 25, o-V/. 

opfJw; a-ocpaiv£s&ai Gal ZDMG 39 260 7. 
JL;^ lis, certamen t{^ 81 8, Afr 1 17 3, ES 2 

309A, asd 68 26. 
JLiL2;^ litigator Bhce 2 689 6, adv. i^Jd.;^ 

disceptatione ThMarg 1 113 18. 
JLL;^ litigiosus ES 2 454E, dap 17 7. 
Iloi^;^ litigiositas dap 55 19, Eabb 240 17, 

Journ. As. 7 8, 458 55. 
Af. paravit, acuit (arma) Job 10 17. 
lis-;J.-y (exass./«(e)n^» a ]/ pn Jensen ZK 2 

167 n. 4) i. fossa aquaria (^cater-trench) Ex 

14 9, PsC 17210, Bhchr 1175; 2. fossa, 

cuniculus Duv.-B 2 278 n. 3. \^\J^ (ar. >_»^4.) m. vav. f. (X§87), 1. gla- 
dius Jud 20 48, ES 1 319B, am 1 99 10, 
JohEph272u; 2. vomer Lc9 62, ES 2 
204B, am2 551 11. (ar. *7»^) a desertus fuit, factus est 

Mt2 25, Ath 17 22. 
>af.ju ovastavit, delevit(io destroy) Ex5 21, 

ES 1 525A, Chr ed 157 1, JSt 54 ii. 
J.a^i 1. desertus Ez 29 12 (Hex), Corluy MP 

31 13 /. a) desertum Ez 13 4, cf. ES 2 

176C, dap 23 17, b) ruina EE 18 22, Sind 

9 2; ^. '^ ^a4^*o hibruscaES3 23SC; 3. 

vanus, inanis (sermo) EE 50 27, lA in 

MSl 16 181. 
llai;-^ desolatio ipr.ixw-u Tetr.Dn 18, PS. 
jk;Ji vastatio ES 1 523C. 
ia;a^ 1. devastatio ES 2 9SD, Xestle Chri 

57 93, Bhgr 121223; 2. desei-tum, soli- 

tudo Mt3i, EE 114 12, ES 3 ir2A. 
lli^i^ desertus ThMarg 1274 2. 
ilif^ (Bhgr 1 212 23), ciconia <{< 104 17, 

Za5lO, ES1273F, EN45 20. 
JA6;J. 1. desertus Joh Eph 334 2; 2. sicca- 

tus Jud 16 7(Hex). 
Jiajsj lla^6;-w vis, vehementia famis Joh Eph 

414 _'. 
Aa-;^ desertus Ez 29 12 (Hex). II 123 IIaA^;>rf lloi^^Ji vastatio ES 2 23 7 A. 

JLao|:i 1. ceratonia (Low n. 132, Lag Xom 

111 13). Lc 15 16, Afr97 2, ES 2 26E; 

^. uvae immaturae Js 5 2, Xis 43 34, Sch 

2615. 
Uao^ devastatio ES 2 59F, Epipli 23 17. 
Etpe. deletus est 2Eg 3 23. 
Af. 1. exinanivit JS in MS 1 92 22; 2. 

vastavit Bal 2S2 27, Chr ed 156 23, JSA 

123. 

JljLa^)Q.j^ helleborus (Lbw n. 136), Geop 
4 15 (sic 1!), 58 30, Gal ZDMG 39 256 9, 
EX25 57, BAn. 3763. 

liOM Jii-tiOfct veratrum albumBBLowp.306. JLbt-i.^V'*-» (pers. Sjjl^^a.) asinarius (ass-driv- 
er) EX 1 7 74. JLmaJax» i. q. JLmsioju q. v. BB, PS. Jl^jVa^ 1. pituita narium (imiCKS) BA n. 
3764; ;^. zizyphus? Low p. 287. 

JB?U» crocodilus Lv 11 29, ES 1 243E, AS 
4 43 80. PsC 176 1. EX43 80. 

>&.»;»« et dBi;-u titillavit {fo ticlde) BA n. 

3765. 
JL^5;ai. dolus BA n. 4192. 

6 • 

j^ 1. ordinavit, disposuit EE 6 4, ES 2 
337A, Bhcar 96 14; 2. ornavit, distinxit 
(gemmis) Bhchr 178 11. 

Etpe. 1. ordinatus est ET 15 16; 2. af- 
fixus est ECth 5 32 1. 7; 3. ornatus est 
Bhcar 138 6. 

t^s30j;.A> J-.r^'l T) Tpayeta apTr^pia glherm, 
dui'a, cf. J.SQU.'. 

JLu^ju latratus BA n. 4057. 

^ifju incidit [to cut into) Lv 21 5, Dt 14 i 

(Theod in Bh). 
iK^ia-i iucisura Lv 19 28, Jer 16 6 (Hex). 
Pa. dilaniavit {to scratch) am 1 194 10, 
Sind 3 20, Bhchr 444 1. 

Etpa. intercisus est Hos 7 14 (Hex), Card 
5813. 

Jl5oa.^^X» proboscis trunk (elephanti) Kays 
137 19, KwDAV 209 5, BA n. 4056. 

jLoa^fi et jiio^fJ;» ciceres (chickpeas) Low 
p. 172, BA u. 4058. 

w^jx» ussit, torruit (to hurn, ivither) ES 1 

S2E, asd 56 3. 
\1'^ aqua salsa EX 38 70. 
JLiiaii mcendium Bhcar 95 10, Eb Mal 10 
317 20. 
)J»V-^ sinapis (Low n. 134), Mt 13 31. Afr i llai-;^ pars ardens (ollae) Duval-Berthelot 

394 10, ES 2 201D, PsC 88 4. 2 99 18 19. 

J)'ol.;-,Ji Sinapis incana L, Low p. 178, BA Elpa. 1. adustus est ES 2 376F, Bh ad 
u. 4042. i Thren 4 7; 2. incensus est Vit Eabb 164 (Kjaa^V^ ansa, manubrium (handle, haft) 

BA n. 4037. 
J/i.n->;-w cassia tora Low n. 133 BA n. 

4038. 

(^iuu confricuit (to grate, ruh) Geop 17 6, 

BA n. 4U40. 
|La45^;j- ^- agilitas AS 4 38 32; 2. elegantia 

am 3 123 1, apap 287 1. 
Etpe. se invicem fricuerunt Kays 183 6. 
J^j^ovii» i. q. J^Or*» q. v. BA n. 4046, ex quo 

corruptum est cf. Xoldeke ZDMG 28 649. Ijs^U* (Lag arm. St. §972) gryllus Lv 1 1 
22, ES1241E, BA 4039. 

j;-x>U tremuit (timore) Eie 2 6. 
jL*^iW^ lacerta EX 43 75. «AfJ^ 124 IIoSu^ju 13; 3. arsit, flagravit Rabb365 23, Jul 
51 21. 

♦*^t-^ 1. seq. etrisJQ; caudammovit (to ivag 
the tail) KwD 3 4, PsC 33 7; 2. s. acc. 
pers. cauda movenda adulatus est ES 2 
440A, ECth 1 44 24, JS 44 8; 3. solli- 
citavit ES2 440A. 

JLAa;«Ju caudae motio BA n. 3771. 

fiyo-^ cicercula (Xd9upo;) Low p. 173, 
Geop 18 6, Cat Bod 176 10. 

^i-i-» interdixit, consecravit Mi 4 13, ES 2 

27SC. 
^jju interdictum, illicitum fuit Xis 72 103. 
}jn'rJi interdictio, detestatio Gal 1 8 9, ES 1 

392D, Eabb 225 9. 
Jjo;Ji i. interdictus, devotus Dt6l8, Afr 

407 8; 2. detestatus, damnatus asd 50 14, 

Athj^S, Cyr 275 23; 3. scelestus ES 2 

447r. 
ll^-JJ nequitia, scelus BO 2 2 52b, KwDW 

123 15, Bhchr 340 20. 
j^-rX, 1. serpens »]; 91 13, ES 1 109E, JS in 

MS 1 64 V. 117; 2. IKjlJj^^L detestata 

(Scheol) ES 3 339F. 
ltaL»;jii.crudelitas ZDMG 29525 : 2. con- 

tumacia Cat MB 1 Ib 8. 

Etpe. interdictus est Yit Eabb 200 25, 
Joh Eph 21115, Eb Mai 10 2 1 9 9. 

Af. 1. consecravit ES 1 309C, Vit Eabb 
192 25; 2. devovit, detestatus est {to exe- 
cra<e)Mt26 74, Afr 143 17, ES2 4S5F; 
VitEabb 193 7. 

Ettaf. 1. damnatus, devotus est ESL 2 
15 14, Joh Eph 36 24, Bhce 1 67 1 ; 5. cen- 
suris coactus est Eb Mai 10 218 28.' 

|> nv> >o-u edax, vorax canis (ghdfonous) 
BA n. 3774. 

yMioyQM i. q. JbueQ;^ q. v. Low p. 2S7. JU»;^ et JLfiSH^ scabies AS3526, KwD 

52 4, BAn.4077, EX 32 20. 
Itoop:» asper (rough, harsh) Pel 11 9, Gal 

ZDMG 39 2S2 22, ThMarg 1 2S0 6, BA 

u. 4047. 
Iloffl;.*. asperitas TpayuTrj; Gal ZDMG 39 
°241 1. 
Jup;Ji genus piscium inter saxa degens Bhcar 

163 9, BA 4078. 
l^.iLxeo;Jii V. s. V. IJLiat^Jii. 

jlMa£D;J> 1. proboscis BA n. 4056 ; 2. sco- 
pae EX 42 47. 

JlaiSDVQju Saij/.ov aTTspixa Gal ZDMG 39 
255 3, 1. J-aaa;aA* q. v. 

Jl^p^ (cf. ar. ^yXL]) astutus ES 1 46D, Ath 

**^2i, ECth5 41 11. 
I1q±V^ astutia Lc 20 23, ES 1 247F, JS in 

MS2 54 72. 
Etpa. astutus fuit Alex 5 15. 

j^'^ (ar. j«^, i>nn) flavus Gal ZDMG 39 

241, Kays 101 15. 
JL^Q^i id. AS 1 47 21, Kays 32 1, BA n. 4046. 

JLsVju (ar. bi^) acies, mucro (point, spike) 
Bhcar 115 1. 

JLs^oi. acies ES 2 370B, Vit Eabb 159 3, 
Bhchr 129 22. 

JLflufei 1. acutus Za 9 13, Vit Eabb 179 
13, asd 52 8, (morbus) Bhce 3 427 20, 
(mens) ES 1 5 46A, adv. a) celeriter h 
a-'j\)M (quickly) lCor 15 52, b) clara voce 
{loudhj) Cyrill ZDMG 27 570 v. 3S; 2. 
acutus, sagax KwDAV 272 21; 3. conviva 
ES 3 26A, Xis 70 36; 4. pl. graua Ber- 
beris Kays 12S 19. 

lla^;Ji 1. acies Gal ZDMG 39 241 ; 2. celeT 
ritas ES 2 200F. 
Pa. acuit Js 44 12 (Hex;. 
Etpa. acutus est Ez 21 9 (Hex). 125 II; i^-^ r •".. -1 • „ „• ^-.JLajJx» expresse Eb Alai 10 201 10 

Jl^jQ^ (ar. •-'5^) annicula, umus anni '— 1-~- \f 

(ovis) EX 42 56. )jLa39dA> Geop 4 13, i. q. Ji-aaia>w q. v. 

jfn °>?o^ daucus carota Low p. S6. BA n. 
377S, Gal ZDMa39 255 3. 

ilSsAOSV^ scarabaeus niger (dung-heeile) 
BA, BB, PS. 

jjj;^ ornithogalum? Low n. 116, BA n. 

4081. 
IKJiii, (var lect: lioixovi) l*^ morbus 

tergi Bhchr 216 6. 

(Ksj^Ji tenuissimum grandinis genus Kays 
236 23, BA n. 40S2. 

Ji^M (ar. j^) dentibus frendit (fc gnash 
tJie teeth) 'b 1 12 lO, Afr 436 2, ES 2 343F, 
Bal 292 24. 

lx?aii strepitus, stridor (dentium) Mt 1 342, 
Afr 133 3, ES 2 250A, dap Sl 2. 

wO^ (ar. jvi.) 1. duxit (lineam) ES 2341D; 
2. determinavit, constituit Yit Eabb 181 
15, ECth 2 21 1. 20; 3. pronuntiavit ESZ 
1 523, Bhchr 369 6; 4. tt. log. 'conclusit 
ET 6 9. 

ix;^ 1. termiuus ES 2 341E; 2. ornamen- 
tum hebr. cvs^rn Cant 7 2, cf. MS 2 27 18, 
pl. striae, fasciae (stripes) Duval-Berthe- 
lot 2Sl6. 

Uji'r.jJ fatalista Bh ad Jer 18 7. 

]ij.i4i 1. finis ECth 1 69 1. 12, Clr 16 13, 
BhZDMG 40442 ;5.determinatio,sanctio 
Thil 41 17, JAES 123pu, Eb Mai 10 
219 30. 

JLoo^acidusfa-Js-rrjOOCjUTrosTycov, -jTpucpvo^) 
Gal ZDMG 39 241, EX 34 78, BA n. 
1050. 

ll«L*o^ aciditas strvS'^'.', Gal ZD^MG 39241. 

IJbuLxoixoo caterva canum BA n. 5754. 
Etpe. incisus est Bhcar 217. jL^^I» taluspedis(anA7e&o«e)BA,BB. PS. 
]L^;il» joculator BA, PS. 

tjL^ (Delitzsch Prol. p. 100), mutus fuit, 

tacuit Ez 24 27, Afr 299 19, ES 2 131 8, 

' ThMarg 1 CLXII 1. 14 met., de puteo va- 

cuo Js 1 7 9 (cf. Bh ad 1.) 
iU-ri i. mutus(l3Sl4, (cf. Bhadl. p. 145 6), 
! EE, 57 19, Jul 95 26; 2) surdus Js 42 18, 
I Mt 9 32, ES 2 92C, Ath )l 16. 
I JA.^siu'dusdap 11212 (nisi^-^** legendum). 
i Etpe. surdus fuit Mi 7 16, Guidi to 35 18. 
iJ^jto;^ (al. 'i X§120) guttur EN 9 70, Bh 
ZDMG40 442. II qaq;^ id. BhOTl 195 10. UiL6'r^ gutturalis Bhgr 1 196 6. 
ijtQ;Jii raucus BA n. 4052. 
«fju o jugulavit, interfecit ER 131 8. 
Pa. id. ES 2 52SC, Nis 72 28, JS in ER 
393 10. 
J^;oi/ 1. angina, sufFocatio in gutture BA; 
2. catarrhus BA, BB, PS. 
Etpa. jugulatus est Xis 72 26. 

I 

i JLa.'pu et lAiJJ (Barth p. 3 ; sed hoc voca- 
! bulum el praecedens ad unam eandem- 

que radicem, cui notio vinciendi inerat, 

pertinereetavocetiato;ju et seq. separanda 

videntur, Jenseu) 1. arsmagicaES 1206E; 

2. incantamenta Xah 3 4, Act S 11, ER 91 

12, CorluyMP 12 9. 
^•^ magus ER 10 22, Gal ZDilG 39 

268 6, BAn. 40S7. 
Ilal^ ars magica Gal ZD:\IG 39 202 8, Eb 

Mai 10 215 24, BAn. 4088. 
Pa. et Af. artes magicas exercuit ES 3 

60 7B, dap2S 10. t^ (denom. alJ^iJ^ Jtns.) i.fossit, excava- 
vitschol ad'^ 92 8 (Hex), BA n. 4091 ; 2. 
discidit ESL2275pu. 

Il^ excavatio ^ 92 8 (Hex). II; 126 Ij^^JU^ Etpa. discissus est Hab 3 9 (ed. Ceriani 

JliAi V. s. V. ;-k*l. 

JLolJQul» i. q. JLvi;ai, q, v. BA 1. 1. a 1. passus est, doluit Mt 16 21, Corluy 

MP34 19, Ignl2 4, B0 1483; 5. «.V *i 

dolui AS3 49 21. 
Ui 1. dolor Corluy MP 28 14, JS in MS 1 

38 146; 2. zelus ES 3 23SB. 
JLIIi*. 1. dolorosus {grievous, painful) ES 1 

137B, aclt\ Joh Sab iu MS 1 102 7; 5. it. 

gr. passivus JBli 7 6. 
IhjiZ dolor EE 61 10, Bal 289 18. 
UdjJ. 1. patiens Act 14 14, dap 25 23; 2.ii. 

gr. passivus ET 6 23. 
llaldAJJ 1. passibilitas Ath 49 21, BO 1 

223 A , TbMarg 1 275 i : ,2. tt gr passivitas 

Sev 12 11. 
U*Ai patiens, tristis ES 2 352B, Vit Kabb 

207 8, JobEph 280 5, adv. asd 21 ii. 
iiKjuii officiosus AS 4 81 14. 

Af. 1. dolore affecit ES 3 423B, EB 54 
11, JSinasd 10516; 2. coutudit, coufregit 
Duval-Berthelot 2 45 14, BB 19u. 

loi^ji jLuM theopaschita Hoffmauu Ausz. n. 
936, CatWright976b. 

llajuiA passio, ira ES 2 43SB. 1. cogitavit, putavit Ez 28 2, ThlMarg 

1 101 13; 2. imputavit, tribuit 2Cor 5 19; 

3, magni aestimavit Sjiic 31 4. 
IhJxjiJjnaemae^mouiiiingsongs^^Ez^ 10, ES2 

'l67F, ZDMG4 309. 
ltL»aii ratio Mt 18 23, ES3 38GA, asd 19 13. 
ll^MM cogitatio Gn C 5, ES 2 229B, Eabb 

227 20, Corluy MP 24 6. 
J.tSK-»a>»^r> cogitatorius, rationalis Bh, PS. 
Elpe. 1. putatus, habitus est 4Ezr 6 57; 

2. tributum est Gn 15 6. 
lAioji 1. cogitatio EE 48 1 4, Guidi to 38 

2; 2. ratio (conipufation) asd 13 11, hr;iz- 

fj.6; Gal ZDMG 39 205 2. J SA*au j.^ arab. y*^>ai] pronomen Bhgr 1 

73 1. 
]i^.aa*L cogitans ES 1 147C, Kays 154 20, 

JE Journ. of s. 1. 10 1 1 23. 
Il<ijJ^.3aai consideratio TB 26 25, Kays 99 9. 

Etpa. 1. cogitavit Mt9 4, ES 1 500C, 
examinavit Chr ed 145 13, deliberavit Vit 
Eabb 170 26; 2. putatus, habitus est SB 
141u. 

'-***~^, l^M 1. egens {in ivant of) Mt 3 14 
(Cur); 2. aptus, idoneus, utilis (siiiiable, 
convenient) dap 10 13, JS in asd 94 13, 
KwDW 173 25; 3. necessarius EE 77 27. 

UJImZ idoneus ES 1 120F. 

lUiijtM utilitas, usus Jer 48 38, asd 63 1. 

IJuujiA. 1. necessitas (need, xvant) ES 1 508 A, 
Arist7l8, PallinThMarg233l3; 5. usus 
ES 2 258A, ZDMG 39 265 12; 3. -/prj-i; 
significatio et Xlcu OX 98 3, 1203, 145 
22, cf. praef. XIII, ThMarg 1 80 10. 

ls-.j:iKju.aA» secundum significationem /prjSiv 
ZDMG32 477. 

J.ij..a»A. usus Ep. Jer. v. 58. 
ll^ 1. usus ES 2 24B, MS 1 117 6. 
Eechtsb 64 1; 2. consuetudo, commercium 
Bal 300 15; 3. abusus ES 1 23A. 

Etpa. 1. seq. o usus est EE 72 5, Gal 
ZDMG 39 244, asd 52 8. spec. femina i. e. 
compressit Bh, Joh Dar 1 3, PS. UbAjL» (Barth p. 4) obscuratus est Lc 1 1 35 

(Cur), ES 3 485D, EE 7 1 4, ESL 1 695u. 
jlju. tenebrae EE 60 7, ES 1 215C, JS in 

ZDMG 14 684 8. 
%ilL 2)1. vertigo capitis BA, PS. 
JLijtQii tenebrae JAP 78 456 n. 48, Cyrill in 

ZDMG27 571 v. 145. 
JLaoju. 1. suhst. tenebrae Mt 27 45, EE 60 3, 

ES 3 341C; 2. adj. obscurus Mar 29 9, 

Bal283 27, Ath 14 14. 
U^ojui tenebrosus AS 2 228 21 . am 1 ISO 

18, SevA 76 4. II OaUjw 127 Jjoj]^ llaiofti obscuritas ES 3 30SD, asd 49 3, 
ThMargl 156 15. 
jiioajUi teuebrosus Eb. PS. 
RdjKaajui» tenebrae, isnorantia Bh Esth, 

4 6 7 ^ ' 

PS. 
llljiJ. minae(?) ES 2 345F. 
JS..S:, caecus Sir 4 1, ES 3 500A. 
Etpa. obscuratus est Eom 1 21. 
Af. obscuravit iSm 2 39, ES 2 266E, 
Eabb 239 16, JS in asd 8S 9. 

Ettaf. obscuratus est Mc 13 24 (Phil), 
Kays 109 2. 

^"^^**> 1. polivit (gladium) to furhish JS in 
asdS9 3: 2. ornavit lA in MS 1 16 209, 
Yit Eabb 172 22, JS in asd 8S 2; 3. cogi- 
tavit, consilium cepit iSm 23 7, ES 1 
106B, JohEph 132 13, seq. fj?l conjuravit 
Bhchr 159 13; d. excitavit (invidiam) Bal 
2S2 6. 

ILNa^ ornamentiun Jud 18 17, ES 1 224E, 
Yit Eabb 199 20, Jul 170 27. 

j)d.«J« et J i.\ n ■ M aurifaber (goldsmifh) 
Zingerle Chr 3769, Kaysl264, Bhchr 
529 26. 

Etpe. 1. ornatus est ES 1 226A, Corluy 
:MP34 8: 2. cogitatum est JohEph346 
17, B0 3l, 273A2. 
Af. excitavit (lacrimas) Sch 80 6. 

^iuu^ procella Pr 23 24, Afr 7 5, Eabb 
226 16, JS in asd 100 15. 

^«jaill^ 1. procella cajitus eat Ath ^y» 18, 
Kaysl0S9, Bhchr424l6; 2. fluctuatus 
est (-/.Xuoo>v>.!loa£vo'.) to he moved Eph 4 14 
(Phil). 

llfnN/ii.YtKaB procellositas Cat Bod 26 26. "^r\ -I n ■ r> (e v\ ^-v >- ,..? Geiger ZD^G 
18 S26), dupliciter Js 65 7 cf. ES 2 197 
3 (qui interpretatur : t^Ja.qs), Spic 44 4 
(Cureton: tlie contest offeelings?). BA n. 
4114. 

^ n ,., n a*.» (pers. j5lLi) radix dauci carotae 
PS, Low p. S6 n. 1. 

t; ^ d> >.*> ES 2 370B pug-na, congressus? nisi 
leg. Iv^AMj q. V. 

jfiLo et ll\ju ZDilG 24 2 70 15 (e* ll^ /nns 
X§105), pl. llJ^ (X§S0). i. saccus: 2. 
trabs (exassyr. hittu epistylium Jensen ZA 
IX Zimmern) lEg 7 3, Ez 40 16. 

JlSw.fi<Xi diligeus, exactus EE 3S 4, Gal 
ZDilG 39 244, adv. JS in ^IS 1 50 162. 

lloiL,Ki 1. veritas, proprietas {pecidiarittj) 
EE 55 7: 2. diligentia Ath 15 2. Cal 
ZDMG39 2S4 12. 
Pa. confirmavit ES 1 432D. iiaA*> coena KwD 41 12. 

Ih^Mu. et lN.yik..|[ coena Mt 22 4 (Cur), Afr 

106 14, ES 1 489D, Ath ^ 2u. 
JjQ.Jt*< ES 2 32 7E, (Cardahi couj. J wirrn,). 
IhjMu^ arcus tectum fulciens BA n. 41uS. 
Af. coenavit Pr 23 1, ES 2 213C, Ath o 

lo, Bhchr 550 15. fi^K^ (Barth p. 6S) allexit, incitavit ES 

1 30F, AM 1 122, Cyr 235 20. 
llJ,Lai incitatio ES1349E, am 2 330 18, 

Thllargll34 2l. 
JLli^J(lQ*i irritans, ad voluptatem provocaus 

Bh Eth, PS. 
Etpa. incitatus est, concupivitES236SB, 

Xis 35 51. 

"p^^ 1. tr. obsignavit {to seal) lEg21 8, 
ES 1 93B, Ath 33 26, clausit ES 3 40B; 
2. intr. obsiguatus, finitus est Cyrill ZDilG 
27 570 V. 536, jjlj^^ ^Ud vuluera cica- 
tricibus integuntur (to heal a scar) Geop 
104 15. 

Jlii^ sigillum Jer 22 24, Afr 214 11 , ES 2 
332B, DionT 110 17. 

I^q]^ fJujdvia fimbriae BB, Low p. 243. 

^.aarfKjk/ mutus Xis 71 116. 

Etpe. 1. confirmatus est dap39l8; 2.iim- 
tus, perfectus est am 3 32S 9. 
Pa. 1. obsignavit am 3 326 8; 2. decrevit ju0\ja2o 128 uAa^ ES 1 12F; 3. confirmavit ES 1 92 A, Vit 

Eabb 197 17. 
]i»lJiio sigillum (seal) asd 27 4. 
J^Loii i. obsignatio ES 3 130C, Eechtsb 

23 28, dapll4 27;5.finisESl432D,ER 

127 9; 3. hymnus dimissorius Cat Wright 

1 213b. 

j^ts.Z (DelitzschProl90), 1. sponsus (hride- 
groom) Mt 9 15, Afr 103 5, Vit Rabb 
165 8; 2. gener {son in law) Gn 19 14, ES 
1 61C, Bhchr 299 15; 3. affinis Bhchr 
91 18. 

lLai&.Ai 1. sponsalia, nuptiae Cant 3 11, ES 
1 325B, Jul 55 18; 2. donum sponsi matu- 
tinum post nuptiarum diem (gift on the 
morning after tlie nujj tial day) Bhchr 3 9 1 2. 

Etpa. !■ affinitate se cum aliquo devinxit 
{to hecome related hymarriage) s. V Dt 7 3, ES 1 44D, JSt 19 8; ^ nuptias egit Vit 
Eabb 208 22. 

»3Kju fregit, confref?it BA n. 5766. 

ISloJj (Barth p. 37) superbia ES 1 112A, 

VitEabb 198 16, Jul237 2. 
IljKju superbus, glorians EE 42 20, asd 51 

10, Corluy MP 23 8. 
lUl^^ju superbia asd 29 12, ThMarg 1 82 15. 
Etpe. superbus fuit, gloriatus est lCor 

15 4, ES146D. 
fiLaJLi elatio, pi-aedicatio ES 2 414A. 
)jj'iJoo educator, altor Cyrill ZDMG 27 

596 V. 138. 
IjoiLul (X§127) adulatio (fiattery) JAES 

84 10. 
Etpa. gloriatus est ES 3 279C, lA 1 264 

301, Bhcar 90u. 
Af. superbum fecit lCor 8 1, ES 2440F. ^ nona alfabeti litera, Teth, numerus 9. 

oJL^ 1. bonus, j)retiosus fuit Afr 160 8, 
347 4; 2. seq. ^ bene se habuit Gn 13 16, 
Jul 174 1. 

«aJL^ II bonus fuit Eccl 7 4 (Hex). 

oJL^ I bene egit Jer 26 13, ES 1 236E. 

lloUj-^ beneficium Eccl 4 8 (Hex). 

v/ni (pers. Lag GA 47 120) corpus BA n. 

4137. 
lioj^ lA 2 22 78 1. I^xs^ q. V. 

»a^ a interrogavit , quaesivit iSm 20 13, 
23 22. 

J.s^' et JL=»i^"-/. rumor, fama (rejjort, saying) 
iSm 2 23, EE SS 12, Jul 88 25, JS in MS 
1 34 23, u.-<iyl^U» hebr, riK ''1? quis tu? Eu 
3 9; 2. tt. gr. (ar. ^) praedicatum ET 
15 17, Bhgr 143u. JLLfc£^ clarus, famosus ES 1 156D, Eabb 

367 3. 
lU^.^^ celebritas Bh, PS. 

Etpe. iunotuit, claruit ThMarg 1 223 10 
(nisi Etpa. leg.). 

Pa. narravit (to divuJge a rumour) Bhchr 
377 11. 

Etpa. 1. narratura est Cyr 78 29 ; 2. inno- 
tuit, claruit ESJ 37 16, ThMarg 1 93 12, 
Bhce2 773 2. 

Af. i. clarum fecit (ois^rjfirjCjav) Mt 9 31 ; 
2. nuntiavit, narravlt ES 1 1 1 3E, Joh Eph 
118 8, ThM 48 5; 3. seq. '^ nominavit 
ECth2S2. 

JL^p^ lac acidum EN 35 93. 

I\h4 i. q. 11;^ q. V. BB, PS. 

uoi'^'^ mactavit. interfecit, contudit Thren w 129 U=^ 2 21, Bal 262 25, Joh Eph 206 24, Bhchr 
150 2. 
jjuaL^' niacellarius, coquus ES 1 35lA, Jul 
63 22, JS in ascl90 9. 

Ims,^ the cruslier, hut the ivriter j^yrohdbly 
thought of the Fersian icorcl topali, ruin, 
destruction, injury, mischief, in later times 
«U; Wright ad JSt 49 20, transl. p. 42. 
Etpa. to he crusJied JSt 50 i. 

U^ et \}^^ pl. JLi^ antilope Dt 12 15, 
Act 36 (Phil), Es'l 52C, Bal 271 i. 

JLi^Q-i -ouS-la tihialia Joh Ei)h 192 15. 

i '■ '^^i (pers. Lag GrA 48 122), creta EN 
26 75. 

ll^i^ m. (sed/. Jul 42 4), tymi^anum {tam- 
hour) asd42 7, Jul 41 3, A^ 2 124 11, 
Bhchr206i0. 

JJq\->^'' genus tympaui parvi OX 116 9 (cf. 

'Xold. ZDM(I 35 4 9 S). 

Vx^ tympanizavit Sch 64 7. 

J|a^ TO[jL7rdviov (head-dress) ornamentimi 
muliebre Ibn S. PS. k^^-^ -l i- q- t;mN-^^ PS. Jng' ^^'^}^ ceratode oculi prominente la- 
borans EN 1 1 30. I^ .N-> f (EN cod Goth JNAa.^^) tabula, 
mensa PsC 25u, Geop 91 12, Eie 12S 18 
(cf.KayserCan JE p. 112), B02l78a,EN 
38 72. 

1K\.>^^ idemPsC 51 13 (nisi emendandum). JU^flQika_^hmatus (semilunary) Duval-Ber- 
thelot 2 101 14. 

I^^j^ (nest. V Bh ad Prov 23 34, gr 4 
4 5) et Jr^a^ (asd 12 21, am 1 251 1, Add 
2u), -ape/.>vapio;tabelhirius 2Sm 15 1, ESl 
415C, Jul96 7, Bhchr47 4. 

iflOOa^ i. q. ^jo^ qy. Fab 41 1. ^7 ' ^ 0. 1. tr. a) obsignavit (to seal) ES 
2 500A, AM 2107 3, OM 379u, b) percus- 
sit (nummum) (to coin) JS in ER 406 25, 
Bhchr 197 18, c) tt. gr. dure (qussdja) 
pronuntiavit (literam) OX 315 6, 20 19 21 
etc. (cf. p. XIV) JAP 6 19 459; 2. intr. 
mersus , demersus est (to sink) Ex 15 5, 
ESJ23 8, Bal 284 23, JohEphll3i7, 
s. 3 se committere (in haereses) to enter 
dap 26 29, seq. oi^-ia3 graviter dormivit 

j Bhchrl92ll. 

l:^ 1. sigillum Ap 8 1 , ES 2 332A , AM 

2 106 28; 2. nimimus (v6|xic7|xa) Mt 22 18; 
3. gemma 2Par 9 1. ESL 1 4S5 7, Guidi to 
43 2; 4. panis signatus, quo Jacobitae 
Eucharistiam conficiunt BO 2 ISl, Bhchr 

3 351 n. 1 ; 5. locus palustris KwD 1 9 ; 6". 
s. IhjA., fjXsuJI ^^\ EN 26 75. 

\Vi^^ seq. ca similis ES 1 47C. 
JLs-da^' demergens ESZ 1 311. 

Etpe. 1. obsignatus, percussus est Guidi 

to 37 15, EXchr 35 12; 2. destinatus est 

am 2 263 9. 
Pa. 1. demersit Lc 17 2 (Cur), am 3 

560 8, ThMarg 1 118 17; 2. perdidit Bal 

311 10; 3. part. pass. somno immersus ES 

3 109C. 
isaS^'' 1. humi depressus ES 2 527C; 2. 

dormiens Js 29 10, Nis 49 173, 
tlo^tA^ ^ immersio KwDW 38 1 14 c. sufif. 1 p. 

ego demersus ES 3 399A. 
Jbj.aa^" riciuus (a certain venomous imect of 

the same kind as the ticks) BA, BB, PS. 
li.aa^ i.demersioES1194F,ER90i6, Rie 

109 13; 2. somnoleutia (sleepiness) ES 2 

400C, Nis 2 191. 
Elpa. 1. demersus est JS in ER 385 1, 

Nestle Chr i 57 97; 2. periit ES 3 487C, 

Atho^aol. JLila^ (pers. Lag GA 49 126) patina, laux 

EX 3S 7, BA n. 4159, ON S9 13. 

9 llr=^ 130 l^'»^ i;;.^ securis BA 4160. 

{ir^ (pers. Lag GA 49 127), 1. saccliarum 
EN 34 74, BB^i;^ Low p. 345 ; 2. genus 
aluminis vel salis quod findi potest (?) 
gall. divdble Duval-Berthelot 239 18. 

Jbo;^a^ (pers. Lag GA 48 123) saccus BA 
n. 4179. JL^% deplumatus(?) Bh, PS. 
|JL^^jQ4 gemitus Bh, PS. 

Ix^, ii^l^, il^ sartago Lv 2 5, ES 1 

232b, AS 3 55 8, Bhchr 565 4. 
,t;^" 1. frixit, coxit Jer 29 22, Duval-Ber- 

thelot2 29pu; 2. vexavit (sitis) ESL 2 

373 26. 
1l4o4' cruciatus asd 50 18, ESL 2 371 16, 

DionTl85l7. 
Etpa. 1. coctus est ES 2 169D; 2. vexa- 

tus est ESL 1 555 26, AM 2 333 i. 

V^^^iv 1. concussit, vexavit, increpuit 
{to snub, use roughly) Lc 3 14 (ota^EtcTrjts), 
Afr 34 22, ES 1 95B, Vit Eabb 188 18; 
5. litigavit, certatus est TB123 4, Bhchr 
589 23; 3. machinatus est (to intrigue) 
Hoflfmann Ausz. n. 291. 

I^tt^ 1. ohjurgatio (scolding) TB 99 6, Th 
Margll53l9; 2. disceptatio, contentio 
(quarrel) Bhcar 45 l; 3. machinac, dolus 
(craft) BA u. 4182. 

(^^^.^ (skr. tagara Lag GA 49 128), 1. me- 
dicamentum indicum BB ; 2. pondus quod- 
dam indicum BO 3 1 597 29. 

{|^a^^ (pers. I^Ab) monogramuia regium in 
fronte dijjlomatis Bhchr 231 8. lOft .. k^-i TiYpit; tigris Cat Wright 3 1193. M"<^^ cujus cauda resecta (avis) BA, 
BB, PS. s^'JQ-^ (pers. Lag GA p. 48) erysimum, 
sisymbrium polycerum EN 24 45, Low 
p. 164. loi^ erravit BA n. 4164. O J „it J Jbootd.^ (pers. j,ia, lu^ Lag GA 48 125) 

stirps, familia, gens Act 7 14, Afr 10 3, 

(avium) ES 1 275F. 
Jbio^iso nobilis ESL 2 79 20. 
^t^Po cognatus Eb Mai 10 21 1 7. 

Etpa. cognatus factus est seq. o Act 1 7 

20, ESL 3 227 20, Bhcar 85 1, seq. V AS 

3 65 14. 

{><H:^meridiestj;9l6,Afr2167,ES1400B, 

Bhchr 296 7. 
U^lt^ meridianus (]; 9 1 6 (Hex) , MS 2 1 2 2, 

JE schol 6 21. so-^ assatus est {he roasted) Joel 117. 
i.Q^ assatio Lc 24 42, ESL 1 649 25, Joh 

Eph 6 10. 
lo^ (N§155A) jejune Dan 6 20, Mt 15 32 
(Cur), ES 2 212F, MAMQ 31 12. 

Pa. assavit, torruit Js 44 19, ES 2 170A, 
Ath Qio 17. 

Etpa. assatus est ESL 1 387 10, Bh 
ZDMG 40 442. )^^ 1. bonus Nis 45 150, Guidi to 18 4, 
If^o^' felix (lucky) KwDW 228 20, pl f. 
virtutes (prerogatives) Corluy MP 21 2, 
bona ThMarg 1 269 11 ; .y. pretiosus (ivor- 
thy) Bhchr 178 11, adv. o^' valde Mt 4 8, 
ES2 98E, TB 130 27. 

Itol^^ benignitas KwDAV 340 23. 

If5^ Lol^' felicitas KwDW 21 7 15. 

^o^ 1. fructus, reditus ES 1 97D, Nis 6 58, 
47 61 ; ,:?.beatitudo (/mj;^>Mie5S) ThMargl 84 
20, st. dbsol. macte! (all hail) AS 2 344 16, 
'^ 6)\. odi> boatum eum praedicavit (to call 
happij) Clr 58 7, asd 85 20, Cat Par 4A 
n. 50, c. snff. pl. wetoaa^ macte! ES 1 
433D, Cyr 23 30, Clr ep 48 9, I06. ^ao^ coa^ 131 U^ gratulaudum erat Nis 35 52, 39 26etc. ; 3. 

SXuvaos grossus Gal ZDMG 39 299 3f leg 

JLao.1 q. V. 
u.3a^ espece de rouge Duv-B 2 99 ii 12. 
IL^o^ /. l^-^i^«i^ beatus EE, SO 16, Rabb 

370 U, Chr ed 150 12, JSt 72 5. 
jii^<4 id. Atb 13 1, Cyr 61 28, OM 33 lu. 
lloj^jao^ beatitudo Mos. Agh iu Eeudic. 

'dei Liuc. 1SS6, 410 27, B0 3 2 2S8 32, 

Bhcel 1G3 ii. 
llo^j^ beuiguitas (hounfy, Jcindness) Mi 7 

'i8, Act 1123, Vit Eabb 1S420, AM 2 

385 5, Chr ed 15314. 
iJlioAjL^ sc. I,^ partus. natus gratia datus 

glherm. 
o^' paravit Nm 23 1, Lc 2 4 i, asd 65 22, 

Corluy MP 109, Bhce 2 723 15. 
l^o^' 1. paratio, apparatus 2Macc 15 21, 

EE 12 15, Bal 28427, iiLli.j, '.^-po[}o;xia ala- 

critas (readiness, ivillingness) 2Cor 9 2, dbsol. 

ThMarg 1212 7; 2. £toi[jlov = i-u[Jt.ov sq. 

iiAje; £TO'.|j.oXoYta etymologia Hoffmaun 

ZDMG 32 736, seq. Uaa, Nestle Chr i p. 

81 n. 42 1.3. 
jliaj lci^i y^n auimus paratus ThMarg 1774. 
Etpa. seq. o iuterfuit (proelio) Bhce 2 

725 22. 

JL^jOJJ et i*^«4' w. toga apap 1 274 18, 277 
16, 279 2, am3 111 3. 

JLuQ^ spatium et intei-vallum (temporis et 
loci) JS 34 8, AS 143 8, glherm, Bh adsc. 
ment. 4 16, de div. sap 3 8, EbMailO 328 24. 

U^Q^J antimon Duval-Bertlielot 2 101 17, 

EX 25 46, cf. JLlol. 
IKiL^*a^ botrus, acinus Js 65 8, Afr 446 1, 

ES2 1S1E, AS4 43 6. 

•^^ dedit, commisit Cod Bod PS. 

\^o4> ■'upplicatio BA, PS. 

w^^o^'!^ supplicatus est {to implore) Cat Bod 250 13af, CatPar 73a6, BAu. 7127, TA 

40 237. 

^^.;j 1. ambulavit {to walk) ES 2 207E, 
ThMarg 1 243 14; .2. equo circumvectus est 
Bhcel367 ii. 

^«4^ ambulatio BA u. 4190. 

*mj'a^ Tovoi syllabae Metr. 68 16, Bh Cat 
Bod 638 1. 

jLamJd^ (pers. 4»JtJ) colaphus, alapa 
BA u. 4204. 

ifli^'i.volavitHab 1 8, EE 1 13 8, Jull90l, 
KwDW 191 9; 2. circumvagatus est ES 
1 19C. 

JUao^^volatusES^ 107F. 

Udcl^ (Taaj4)pavus lEgl022, ESl 241D, 

Geop 115 15, AM2 271 17. 
^oJLi", stoic^^ T£u); BA n. 4128, N§ 155C. 

^a^ 1. supernatavit Gal ZDMG 39 3004, 

levior fuit EE 27 9; 2. uavi vectus est 

Act 27 1 (Phil), JEh 20 2, Bhchr 106 i ; 

6'. iuuudatus est AS 1 19 3; 4. circum- 

vagatus est ES 3 133A. 
JLsoj»^' uavigans JBh 3 6. 
is9^ 1. uatatio lEg 5 23; 2. navigatio Act 

27 11 (Phil); 3. inundatio ES 2 266D; 4. 

ratis ex uteribus coufecta ThMarg 1 205 

18 (cf. 2 397 n. 2). 
liao^' diluvium Gn 6 17, Afr 188 12, ES 1 

534B, Bhchr 369 7. 
Af. 1. natare fecit ES 2 14 7F, fluere fecit 

Cyr 160 13; 2. inundavit JEh 24 1, Bhchr 

52 17, inuudare feclt Dt 11 4; 3. iiuniit, 

significavitES2l5lF. 
)i^.^*&u» navigabilis JEh 33 1. 

Jbao^ i. q. ik^' q. V. ON 8933 (cf. Noldeke 
ZDMG 35 499). 

liojg mons Lc 1 65, EE 65 15, JS in MS 1 

59 2, Guidi to 1 9 46. 

9* u^^ 132 J-'^ JLiioi' montanus ES 1 149C, Lc 1 39 (Phil). 

Za 7 7 (Hex), i. q. sXsXiscpay.o; Geoi:) 

112 21. 
Ufi^ sijatium (temporis) ESJ 239 12, Acld 

14 7, asd 51 23, (viae, itiueris) ES 3 260, 

JS in MS 1 22 18. 

a3X*?a^ asd 47 l,s, ^o^va^ A]\[ 2 137 21, 
tauriua (lora)V Cureton ad asd p. 182 u. 
conj. km>>'Q^ =lora?'? 

»•% 1. livit, illevit {to hesmear) ES 1 536C, 
am 259910, Bhclir 276 16; 2. maculavit 
ES 2 335E; 3. se maculavit lA 2 12 118. 

JLil^ liuimentum EN 27 8. 

U*Ii emplastrum (plaster) ZDMG29 501 
n. 10. 
Etpe. illitus est Geop 94 19. 

«Aoi^ (Barth p. 31) maculavit, foedavit {to 

pollute, profane) Gn 49 4, ES 1 186F, dap 

35 23, 108 8, Jul 143 26. 
lAsjktt^l inquiuatio Lv 10 10, BO 3 1 356au, 

EbMailO330 28. 
Etpa. maculatus estESl lOOE, IA2 12 

V IIS (sic leg), 

JL2k^§oL»Q.^ perturhatio Card 58 17. Af. molere fecit PsC 261 1. {^.^, UjiM^ dysenteria Dt 28 27, iSm 5 9, 
Afr 261 8, ES 1 364B, EN 33 34, BA 
u. 4226. 

;ii^ tenesmo lahoravit BA, BB, PS. 
Elpe. id. ib. 

tfl DO . «. ^A ^ (skr. tittihJia Benfey introd. 
XLIII) glareola {strand-snijJe^iiwD^d^i. 

( mo '^ ; ^ ; (j 1. psittacus Sind 5 21, Bhchr 
351 11; 2. luscinia {niglitinfjale) Bhcar 67 
4af., 68 1, 7l4af.; 3. i. q. TSTTt; gryl- 
lus Soph 59 l; 4. i. q. uaa-L^ KwDW 
74 10 11 n. 1. 

xoA^a^ 1. i. q. praec. u. 2, Fab 26 3; 2. i. 
q. j)r. n. 3. Soph 3 1. 

a»a.:^.4wJJJ (titXo?) titulus Joh 19 19 
(Bernst.) CatAVright2949a, CatPar2240. 

i mo ^ » ^ avis quaedam (i. q. >£oajL ^ A^'?) 
Mos. Agh in Rendic. dei Lincei 1886 p. 
556 13. ILli i.lienGeop93l9, Kays2208glherm; 
2. lienes {spleen) Geop 110 13, IS 41 22, 
GalZDMG39 241. 

^^4^ a (nest. ^ Bhgr 1118, sed cf. Bh 
ad Thren 5 13, ubi" tantum praescribit, X 
§ 169) 1. moluit {to grind, mill) Jud I621, 
ES 1 256C, JSt 72 6; 2. concoxit, diges- 
sitESl 276A. 

)uX^ fortis, validus (fustis) lA 1 282 152. 

jjo^ actio molendi JEh 43 3, Tlireni 5 
I3ni. (Hex). 

iKix-ai id. am 3 604 4. 

ILu^^molaris Kays 31 4. 

Etpe.mola fractus est Ath 48 14,Ign 46 5, 
Bh ZDMG 40 442. ^<=^°->^^ et sjxid^-^' (Bhchr 5 1 3 3) 

pl j<o^^;_^ (ZA8 2(i22), TSTpaYwvo; 

quadratus Ap 21 16, Gn 6 14 (Hex), Ez 41 

21 (ib.), IS 103 12, glherra. 
,.a^ Jrntid^^.^ (T£TpaY(ovi!7ai) quadravit 

Bhchr 253 16. 
^^LM^ifV^..^ T£Tpaopa^|xov (nummus quattuor 

drachmas continens) Job 42 11 (Ilex). 
vjuXt^olv^ TeTTapa suaYYsXia quattuor 

evaugelia AS3 245 21, Cat Wright 1 41b. 
^V^ TcTapTYj quarta (indictio) AS 114 

26, 3 244 18. 
««ix^;^ Geop 93 28o, lo^-^t^ E^S 3349 

TSTa^Tv.Io; qiiartana (febris). 
^as;^^ AS 3 136 23, ^^q^o» l-^l^ Bhce 1 

359 8 TeTpa-uXov, quattuor portae. 
JL^5^-, h-r^ ^rt 1 H (Cur), J^^ Ign 

214 17, apNT2l2, .moi!;^-.^ Mt 14 1 

(Pliil), pl. ojVr^ Bhclu- 46 21, T£Tpap7T|; l^^^-^rH 133 JL^ tetrarcha Mt 14 l, Bhchr47 2l, Dion T 

1171. 
Jloi;;^^ imperium tetrarchae Bhchr 4S 13. 
.*oe^oj;J;_^o»^ ToTpapyouv-o? Lc 3 1 (Phil). 

v^pbf*^ (pers. Lag GA 50 130) gemis i^er- 
dici.. BB. 

ll^ anus, podex Bhce 741 18, BA, PS. 
*T * '"L K^ys 31 14, vox iucerta. 

JL^^^ XrjjAai gramiae (gum of the eyes) 
Geop 104 8 (lY 17), ZA 8 91 12, Bh ad 
Caut 4 9, BA n. 4233. 

^Q ^ ifc^? i-?^ (pers.?) vox iucertae siguifi- 
catiouis Bhce 3 S5 17. 

k^^ sg. f. aut U^pl. m. (X§8S). lU^ 
(KwDAV 166 12), TtfjLY) pretium Mt 27 6, 
ES 3 409B, Bhchr 289 7, »j^ s:i^ me 
vendidit Cyrill ZDMG 27 5^2 v. 431. y%-s^ bullivit, aestuavit BA, BB, PS. M-^ lutum {diii, mire, loam, mud) Dn 2 41, 
Afr90 8, ES1241B, ER115i7, dap429. 
AS 3 89 5, PsC 18516. 

i^osoil^ JLfc^^medicamentumquoddamEX^e^e. 

Uij^ luteus (dirtij) Job 1 3 12, Dn 241 (Eex). 

^j^ luto illevit Duval-Berthelot 2 xmss. 

;-£ volavit Bal 312 13. 

Pa. volare fecit lA 2 110 25. 
Af. sustulit (oculum) AS 3 298 10. 
l^ avis et aves ES 2 1 7D, Jul 192 16, JS 

in MS 1 70 V. 55. 
J^ 1. crates (liurdle, fold) Xm 31 16, ES 
1 230A, Jul 196 10; 2. grex ES 3 427E, 
MS2C7 6. ILa^ Tiyvr^ dolus ES 1 4E, Bhchr 83 4. 
jiia^' dolosus Bh ad Jer 6 5. 
JJii^' dolosus Bhchr 288 16, ad Paul. 1 2 20. 
Etpa. 1. operam dedit, studuit AS 3 72 6, 
Bhchr 85 7; 2. excogitavit, commentus est 
AS34 26. 
U^ dolus Eb Mai 10 234 20. 

Af. technice exposuit GalZDMG 39 244. im^ (X§25 nest. '^) Ta;u, 1. ordo ER 

370 1, Gal ZDMG 39 245 ; 5. otficium asd 

65 18, 7718; -3. apparatusESl367D, vesti- 

tus Hoffmauu Ausz. n. 879. 
< m . m^^ " Ta?i<; ordo ESL 2 407 3, AM 2 316 

34, (documeutorum in actis) Hoffmann 

Kirchenvers. p. 92 n. 141. 
llvu.Bi^ AS 3 342 15, ^oj>fn.^ Joh Eph 

7 16 Tai'.cbTr,c, Taistb-r^;, cohortalis, offi- 

cialis procuratoris ; 2. curialis Hoffmauu 

Kirchenvers. p. 89 n. 75. 
•^e^ ordinavit, disposuit ES 1 435B, EE, 

72 22, dap 10 28, Bh ad Paul 1 4. 
J-^o^ ordinatio, dispositio Jer 52 34, TB 

12 15, Cat Wright 1 105a, ThMarg 1 79 18. 
Etpa. 1. dispositus, definitus est ES 1 

390F, Gal ZDMG 39 289 12 ; 5. ei manda- 

tum, commissum est ES 2 283F; .3. condi- 

tus est Bhce2 479 1. U BA n. 4242 leg. j^, pers. 'yiy^ duo 
segmenia triangularia, quae vesti ab utro- 
que latere siuus inseruntur PS. y^ Ta/a fortasse Ex 32 30, ES 1 357F, 
Bal2S6i4, Bhchr319 5. 1}^ et JUJL^' (ar. Ji») ros Pr 3 20, Afr 413 2, 

ES 1 7E, EE 65 18. 
li>X^ ixixa; humor Lc 8 6 (Cur). 

jj-^ (ar. JB) 1. umbra 2Eg 20 10, ES 1 
519C, Eabb 37521; 2. umbra, simulacrum 
ES 1 529C. 

t^.i\^ et l^-iais4 (A:\r 2 325u), 1. umbra 
Hebr 9 5, EE 107 14, Ath 13 18; ^. simu- 
lacrum ES 1 389E, Jul 177 15, DionT 
137 16. 

JiiiN^^umbratilis Bhce 1 7 10, (lex Mosaica) 
ad Puul. 2610. IM^ 134 J^ttm\^ JUA^ (X § 1 4 6 ad fin) tectum Mt 8 8, dap 97 5, 
'jSinMS2 102 V. 403. 
IK^^^Iio (N§59) pl. JjL^^ umbraculum Jon 
4 5, ES 1 461F, JS^n MS 1 69 331. 
Pa. obumbravit Lc 9 34 (Cur), Afr 454 1 1 . 
iiA^Uectum {roof) EE 1 1 5 25, JSt 29 6, PsC 
138 15. 

Etpa. obumbratus est ThMarg 1 20 16. 
Af. i. q. Pa. Dtl2 2, ES2 3J6D, Jul 
234 3, dap 108 23. 

U^m^^l i. solea ferrea BA 4248; 5.ja- 
nuae vectis PS. >^ (Fraeukel p. 29) jiers. ^^y vas 
potorium PS BA n. 4249. 

^^^■^ extenuavit (to hammer) Duval-Ber- 

tbelot2 31u. 
J>i.\^ 1. tenuis ES 1 1 26E, Rie 8 19 ; 2. ova- 

tus JEh9l2; 3. crassus (capite) EN 1 1 

28; 4. pingaxis (pronuntiatio literae V) 

Bhgr 1 194 13, dbstr. ib. 15. 
Pa. malleo extenuavitDuval-Berthelot 2 

27 6. 

w^^^ cimctatus est {to Joiter, linger) lA 2 

272 V. 677. 
JL^L\^'cunctator,pigerBhcar 14 2,TA40 233. 
4^ U tardus fuit TA 30 106. 

11^4/.}^ (N§ 146), l-plUp^, \ittH 

adolescens {(ulj.), puer (= servus), ancilhi 

Afr 42418, AM2 163, B0 3 2 33b; 2.pl. 

Jl^, IKi^ puer, puella :^[t 9 25, ES 2 

36F, VitEabb 155 7. 
JjJA^ j)uerilis Rie 97 22. 
jidA^' puellus Bhchr 368 14, KwDW 92 20. 
JLttdA^ id. AS 205 6, Kays 120 9, Bhcar 

13 12. 
jUasdA^' puerilis ET 3 6, Bbchr 471 20, 

adv. Cyr 230 28. 
IKjLioKjLttdA^' puella Bligr 1 20 14. 
iLalA^' jraeiitia, juventus I^Fc 10 20, Pall in 

TliMarg 2 33 20. lA^ juvenis factus est ES 3 584E. 

Pa. juvenem fecit ES 1 304B. 
JiAo^ robur juvenile (vigour of yoidh) ES 
1 75C. 

Etpa. juvenis factus est ES 1 169A, lA 
1 110 V. 603, ThMarg 1 376 14. 

tO n n •'^N^ cichorium lutybus (j)ers. 
jjAii.^) BB L6\v p. 253. 

y>^^ 1. injuria affecit {to ivrong) Jer 7 6, daj) 
1 2 14 ; 2. calumniatus est JS in MS 19416; 

3. seq.o negavit Chr ed 150 29, Ath 47 10, 
non servavit (jusjuraudum) 2Mcc 1 5 10 ; 4. s. 
acc. alicui meritam gratiam non rettulit, 
praemium denegavit Nis 6 68, 66 20 etc, 
s. 2 acc. lA in MS 1 15 v. 106. 

Jbboi^' 1. negator lA 2 2 28, Corluy MP 18 

17, adv. injuste ThMarg 1 102 18; 2. ste- 

rilis AS 2 74 12. 
lloMcA^' 1. oppressio KwDW 391 4; 2. ca- 

lumnia, ingratitudo ES 2 523F, Nis 40 

22, Clr 100 27. 
II&mA^ oppressio, injuria accepta ES 3 
'3I8A, Nisl2l4. 
i-iaoQ^ 1. injuria, oppressio (-apa,3ajic) 

2Mcc 15 10, Vit Eabb 187 13; 2. negatio 

asd 46 16. 
Etpe. 1. injuria affectus est dap 12 14, 

Bal 328 11, Dion T 135 1 ; 2. argiitus est 

JS in asd 93 6; S. negatum est ER 52 5; 

4. s. acc. praemio defraudatus est Nis 49 
64 etc, asd 1 1 26. 

Pa. 1. oppressit ES 2 370E; 2. negavit 
ES 1 220B. 
Jjo\.a^ et IKjo^o^ (Fraeukel 35) panis EN 
34 82, BA'n. 4195, 4196. ^*^^^)!^ (pers. Lag GA 50 131), EN 24 
45, i. q. ^^^=^;^ q. v. Jl!^JL^^ raXavTov talentum PsC 74 10 etc. [\>rr!\l^. .ni>vr>fn>\.^ pl. L^ytef\i\l^ reXe5}xa l;^raA^ 135 IU«i^ amuletum (talisman) Jul XYII 12, 17, 
JAES 4S 3. Uotm>^l (skr. taltcapatra Lag GA 50 
132) herba indica BB, Low n, 139. 

ito»:^ palus Js 41 8, 42 15 (Hex), EN 47 

63, BA n. 4263, TA 30 96. 
l^^ somnus Gal ZDMG 39 241 (s. y^ni. 
xapwTixo?) BA n. 4196a. 

J|jQ.a^^ scarabaei parvi PS. 

J** qr\ . ^ (Low u. 140, Lag Nom 7Sn) lens 

{lentils) Gn 25 34, ES 1 79E, KwD 104 20, 

JSt 34 4, Geop 4 24. 
jioMftN^ adiantum Gal ZDJIG 39 249 7, EN 

33 41, BA n. 4264, Ip?; '^ iXsXicrcfasxo; 

salvia Gal ZDW 39 256 8, Low p. 1S3. 
1-*» vdju.a\^ lenticulus palustris BB Low 

p. 236. " Ai mqTs . ^ latrunculi (chessmen) PS. U^rnolyl^ EX 55 54, BA n. 4265, i. q. 
i j "■'->N H qv. v fiN j ^ defecit, evanuit, interiit iSm 9 7, ES 
2 323B, IA2 98 v. 101, DionTll7 5. 

Pa. i. perdidit, delevit ES 1 13C, JS in 
ER 395 16; 2. s. « privavit JsiuThMarg 
1 CLXV 1. 1. 

i-Bi^'^ 1. destructio, interitus ES 3 49C, 
Bal 236 25, MS 1 113 5; 2. dispersio ES 
1 14C; 3. incantatio lA 1 186 v 99; 
4. plenilunium ES 3 4 39B ; o . turma, cohors 
(praec. daemonum) Xm 2 2, ES 3 279E, 
lAl 186 199, Jul 245 20. 

Etpa. perditus, exstinctus est Hos 1 1 6, 
MSl 1132, B0 2 174 12. 

a:^ talcum Duv-B 2 2 6. 

JLia-:^©-^ (gr.? Xold. ZDMG 29 649 n. 3) 
1. insignis, eximius lA in MS 1 20 416, Jul 
1 90 26, JohEph 25615, Sch 24 2 ; ;2. sollers 
Nis 41 16, 72 60. If^^ sandalia Mc 6 9, am 1 517 16, Bhce 1 

2118. 
lio^ cochlear ferrum BA n. 4252. 
;Lril cochlear factus est TA 40 225. 

}Jlq^ 1. tenax {viscous) Gal ZDMG 39 

241.EN6S8o;5.fragilis(?)B0 32 285 24. 
11«^«:^-^' et tlci^\^'(?) immundities Kays 66 

22, Jid 120 6. 
JLji\.a^ et fW^Q^ 1. impuritas Eph 5 17, am 

2 43 8; 2. macula KwDW 130 20. 
l^r^ inquinatio ZDMG 33 669u. 

Pa. inquinavit ES 3 163A. 
\k^^ inquinatio asd 21 26, ES 1 502C, 

ER 100 6, Athju24. 
Ik^l ECth 5 14 5, \\*^\ BO 3 1 36b 30, 

zf)MG28 615 V. 752 id. 

)jLi^>.^ (pers. Lag GA 51 135) indusium 
(manile) BB. 

^ 1. occlusit (tolock, shut mj;)ES2 344 A, 

lA 2 1 12 73 ; 2. obstupefecit Giora. d. soc. 

as. it. 3 176 9. 
IAjJlI 1. firmus ES 1 454D, JS in asd 100 

18; 2. maculosus Journ. of s. 1. 3 ('63) 152, 
Pa. i. obturavit, obstruxit 2Eg 3 19, Afr 

265 4, ES 1 525C, DionT 196 i ; ^. domuit 

ES2 427D. 
Af. clausit (labia) Hoflfmann Ausz. n. 

1020. 
jLa^m..^ cujus inter loquendum saliva effluit 

BA, PS. 

Jb>CL^ (Dt 25 14) 11.^^ /. IIJL^' (nest. llh^' 
Bhgr 1129) impurus Act 18 14, dap 97 11, 
Vit Rabb 194 3, Guidi to 19 20. 

lUJ^' impuritas Gn 43 32, ES 1 244D, 
Ath j. 23, Corluy MP 29 9 (sic 1!). 

Pa. (N§172B) inquinavit Gn 34 5, Afr 
95 3, ES 1476E, Ath 15 4. 

IJbi^ inquinatio E8 1 244E, Eb Mai 10 
220 20, Card97 4. 

Etpa. inquinatus est Jer 2 23, Afr 139 16, 
dap 67 16, JS in asd 96 1, MS 1 71 393. J^ 136 .■*>\ #y% i JL^o^ (turc. vel potius mong. lij», UU5 v. 
Vullers s. V.) diploma JARS 98 10. 

•^.^^ celavit. abscoiididit BA, PS. 

JUaa.^ ungula BB, PS. 

^ « VI ^ (Ta|i.uTov) fiscus am 1 246 2, Jul 
2219, 119 11, AS2 4 5, EecMsb. 30 16. 

JlA.vt ^ 1, ilMx^' (pers. ^U.^ Fraenkel) liber 
corio compactus BA n. 4269, BB, 

^^oa^ iuquinavit EN 68 79, BA n. 5805. 

Jifnvto^^l^ (t6[j,oc) liber, libellus, ej^istula ES 
3 XXXV 2, AS 2 292 6, BO 2 18b, Bhchr 
1742. 

iJLaxia^ dialecto "Tagritensi i. q. JLcoioo q. 
V. BA n. 7280. 

ivii^ 1. obruit, defossit, abdidit <\i 31 5, asd 
9 11, Eabb 214 14, Cyrill ZDMG 27 569 
V. 145; 2. penetravit Joh Ejjh 345 25, 
404 7. 

I^ defossio, ol)rutioTB 70 2, Kays 21221. 

ll'rjJLl placenta Eegn 7 17 13 (Hex), Ez 
412 (Hex), Epiph 41 57. 

Etpe. 1. se abdidit Js 2 10, ES 2 24C; 
2. obrutus, defossus est EE 106 2, Chr 
ed. 156 5, TB 164 33. »Aaa.^ conspersit 1 Sm 14 27, am 3 3 1 9 1 0, 

Eiel38 3, DionT55l7. 
jLft^ immersio, tinctura BA n. 4274. 

Etpe. conspersus est Geop 24 8. 

Pa. maculavit EE 141 2, Jul 127 13. 

^ a. 1. studuit dap 45 5, Jul 201 21 ; 2. s. 

a invidit Gn 26 15, KwD 102 24. 
jli^ studiimi Vit Eabb 159 4, Joh Dar in 

MS 1 105 12. 
jLi^ invidiosus ES 2 42SD. 

Pa. studium alicujus excitavit Bhchr 

296 17. 
jii^^ 1. propugnator Act 22 8, ES 1 226C, JS in asd 88 11; 2. invidiosus Ex 20 5, 
ES 2 470A. 
Il^ui^^studium, invidiaES 3 252E, SB 49 5, 
KwDW 20 13. 

Etpa. studio flagravit KwDW 44 22. 

Af. studium, invidiam alicujus incitavit 
Dt 32 16, Afr 99 5, dap 86 29, Vit Eabb 
195 23. 

Il]x4, lA 2 8 32, 1. llju» Nold. JLaJQ^ funis Xm 3 26, ES 1 25 ID, Ex 35 
11 (Hex), Kays227 7. jJo^^ (pers. Lag GA 5 1 134) folium piperis 
betel BB, Low p. 58. (^.^i^ (pers. Lag GA 50 135, Nold. Mand. 
Gr. 51, Fraenkel 69) olla BA n. 4276. iJuJL^ ligatus , vinctus PS. ^Qjji ^HO ^ (to) TUY^avov fors glherm. 

»g>i^ inquinatus, peccator fuit ES 2 478E. 
JLaxi' impurus EE 1 36 10 (sic 1. !) MS 2 67 9, 

Guidi to 19 21. 
JloAi^" impuritas Ez 44 6, Guidi to 35 6. 
Pa. 1. inquinavit, profanavit Xm 35 33, 

ES 2 106E, Js in ThMarg 1 CLXIV 1. 

1-i; 2. stupravit dap 17 18. 
Etpa. 1. se macuLavit lEg 21 25, ES 2 

104D, Ez20 7(Hex); 2. profanatus est 

Ath ^ 25. 

{Kmaj^ (ar. L^fijJs Fraenkel p. lOIki) 
tapetum Bhchr 515 18. 

Uxi^ 1. bractea Ex 39 3, dap 98 2, am 3 
147 17; -2. amuletum Eabb 211 3, ECth 5 
9 4; 3. (pers. c*£J) vas Bhchr 396u. 

<rara^ 1. metalhim inbracteas tutudit, lami- 
nas duxit Bh ad Js41 7; 2. laminis texit 
IA42 231. Us^^a^ 137 |]L>a^ JLLcLph.^ (ar. j^ylh p, y«5) ponderis genus 
Duval-Berthelot 2 69 14. 

JLaflO^ (pers. 4iJ PS) tributiim BA n. 4285. 

JL^>^» cim ; m l^ Tessaps!; xal oexdTr^ quattuor 
decima (indictio) AS 3 289 24. 

JL^ fnnvffn * ^ TcffsapaxojToi qui tres tantum 
ante festimi jiascliale helidomadas jeju- 
nium servant Bhce i 117 14. 

JL^ 1. erravit Gn 21 14. ES 1 279A, dap 
23 3; 2. oblitus est Ath 27 10, asd S2 7, 
Bal 304 14; 3. vaniis fuit Js 34 16, ignotus 
fuit ZDMG 39 21*8 12; 4. u^h^ fugit me 
IXaOev Lc 8 47, ES 3 XLY 23, ER 40 2o, 
oblitus sum Joh Eph 295 11. 

jli^' planeta Ge ZA 8 31 18, Bhchr 369 4. 

IUan ^' error, inscitia Hos 8 6, Arist 41 20, 
JE inESl501 2. 

iJ^'errans Joh 7 47 (Phil. sec. Bh.). 

)i^' 1. error BO 3 1, 462 1, ThMarg 147 14 ; 
2. mendum L4 2 348 v. 1833, BO 2 279b. 

u^o^ /. S(7. ei pl. (N§S3) error 2Thess 
2 11, asd 9 13, EB, 17 14, ECth 3 13 3. 
Etpe. 7. oblivionitraditumestES 1 1 1 2D ; 

2. evanuit (r)9avij8rj) Sir 45 26, 4Ezr 627, 
cf. Ceriani Mon 5 p. 108. 

Af. 1. errare fecit Xm 32 13; 2. induxit. 
corrupit Gn 3 13, ESL 2 529 7, Ath 23 27 ; 

3. s. a fefellit Guidi to 41 8, Philox. in 
Stephenbar Sudaili ed. Frothingham (Lei- 
denl8S6) 46 7. 

tlQi^^A corruptela ER 86 20, Ath 21 16. 
Ettaf. 1. inductus, corruptus est Ap 1 8 23, 
ES 1 191C, Eie 7 18; ^.deceptusestBhce 1 
79 19; 3. oblivioni traditum est BO 3 2, 
288 3. V^Xj^?) confecit AM 2 102 39. y^^ 1. gustavit Joh 8 52, ES 3 335F, ap 
XT 7 17; .<?. percepit dap 7 23; 3. usus est 
AM 2 72 20, dap 93 6. i^'i. gustus ES 1 530D, Gal ZDMG 39 
246; 5. prudentia ES 1 377A, Xis 65 
163, KwDW 182 2. 

j^^ts^ 1. sapidiTs (savoury) JS in asd 88 24; 
2. prudens am 2174 14, ZDMG 25 232 87, 
lA in MS 1 17 275, adv. Joh EiDh 76 23. 

llnt^s i; maturitas ES 3 203E, Xis 15 49. 

INii^ns^'' impudica mulier ES 3 396C. 

J^.^^" sapidus ER 29 23, ES 3 121E, Th 
Marg 1 402 16. 

Jjo^ insitio (grafting) lYxevTpi3|jL6; Geop 
16 30. 

I^otti^ 1. gustus ES 1 23B, EE 35 12, Ex 
16 30 (Hex); 2. insitio (grafting) Geop 
16 1. 

JL»a^ 1. esca, coena ES 2 1G9E, Ll in MS 
118 331, Vit Eabb 181 8; 2. surculus 
sapidus (to £v9£[i,a) Geop 54 8. 

t^.aaa>,^A commeatus BA, PS. 
' Et^e. 1. sapuit Gal ZDMG 39 261 2; 5. 
perceptos est EE 44 22, ES 3 369D, Th 
Marg 1 62 8; 3. usus est (to enjoy) s. » Ath 
.^7, s.VES 1 423A; 4. insitus est (svsxsv- 
Tpb9y];) Eom 11 17, Xis 41 112 (Bevan). 

Af. insevit surcuhim (ai-bori) Eom 11 23, 
Geop 15 6. 
Ettaf. insitus est Eom 1 1 17 (Phil.), Geop 
14 24. 

^^ (nest. ,-^ Bhgr 4 4 5) portavit, tolera- 

vit Joh20l5, Vit Eabb 167 27, Corluy 

MP3610. 
ji^' 1. onus 2Eg 5 17, ES 1 533B, JSt 10 

15; 2. saccus Gn 43 21, ES 1 97A, Bal 
[ 303 8. 
fKxs.^ proventus (fructuum) Xis 29 1 16, lA 2 

22 78 (sic 1.). 
I Jj /v^ 1. portans Guidi to 25 39, tLoi N a.,^^ 

morte diguum (peccatum) Ath 21 10; 2. 

f. gravida Bhchr 392 18. 
iM i-s^ productio (fructuum) xap-ocpopia 

ECth 2 96 3, 4 33 33. 
li^<^ 1. onus 2Sm 16 2, AS 2 192 15; 5. 

quod quis portare potest am 3 592 1. h^ 138 J iimqo^ Jjds»^' gestator, bajulus {carrier, porter) ES 
3 328D (sicl.!)Bal2G6 6. 
Etpa. oneratus est Ath 24 14. 
Af. oneravit KwDW 255 8, Bhchr 77 12. »*^>^ erravit, aherravit (lacpaXrj) Ezr 1 4 

27(E^£Tpa7rTi),Hebr 12 13, «]; 17 37 (Symm), 

ThMarg2l33 28. 
Udi^' 1. falsus Bhcar lOOu, adv. ESL 2 

55 7; ,8. -^XiOioc qui hallucinatur ThMarg 

1390 9. 
fload^' error Kays 200 18, Eb Mai 10 

183 12. 
Ufto^ error BO 3 356a u. 

Etpe. 1. erravit am 2 578 19; 2. errore 

obrutus est Eb Mai 10 203u. 

*V^ pl. JLA^' punctum Joseph b. Malk. 
Merxl24 n. 1, 126 3. 

|3-^ 1. clausit (portam, oculos) ER 126 19. 
ESL 3 65 13, Guidi to 26 122 ; 2. se abdi- 
dit AM 2 342, ER126 19. 

JLia^ 1. latus (montis) 2Sm 16 13, Laleg. de 
Mar Bassus publ. par. Chabot Paris 1S93 
p. 32 V. 436, BA n. 4306; 2. s. JL^;l, 
sera, claustrum EN 55 56. 

Pa. 1. clausit (to sJmt, Zoc'A;)Cyrill.ZDMG 
27 585 V. 129, lA 2 208 79; 2. imposuit 
(medicamentum) ESL 3 1 7 13 ; 3. conjunxit 
AS4 96 26, coacervavit KwDW 1S0 15, 
'^r^ "^ ot^ ua^' amplexus est (to emlrace) 
ESJ164 1. 

jiIaL^ apud Xestorianos accentus distincti- 
vus, linea infra literam posita, de cujus usu 
vide ET 35 15, BZ 15 18, Bhgr 1 217 § 7, 
JAP C 19 398, Mcrx p. 201 sq. 

Etpa. 1. se abdidit EI1125 10, apap 27 11 ; 
2. absconditus, obrutus estVitRabb 187 6, 
lA 2 104 24; 3. adiilicavit, adjunxit iSm 
26 19. 

v5^i^^ (xoTtaCiov) topozius Ap 21 20, 
Ex2Sl7 <|^ 118, 167 (Hex). ^-w^^ 1. expandit (to spread) Js 48 13, 
Kays 76 12, BA n. 4302 ; 5. pugnis cecidit 
(to hox) ThMarg 1 1034: 3. luxit, splen- 
duit PS. 

JLAa^' et Ua^ verbera ThMarg 1 288 1, 
313 10. 
Pa. extendit, expandit OM 279pu. 

U^ii clamor? Pat. Vit. PS. 

j^*° > ( ^ (TaTirj^) tapetum Kays 186 2. 

^ *^ <^*^ l l ^ crepitans (flicJcering) Js 43 17, 
Mt 12 20, ES 3 2S2E, am 3 154 6. 

i.SL^ia^'' lignum, quo pila impellitur BB, PS. 

ia^o^ 1. strepitus, singultus BA n. 4223; 
2. aestus maris (breaJcers, surge) TA 2659. 
Etpa. sonuit, strepuit ES 3 565F. t m . ^ ^^0.3o-^ T07ro-rjprj-y)4 vics vicarius Cat ^Vright 1 335a. ^^A^ iuquinavit (to blot, stain) Jul 98 18> 

B0 3i, 310a8. 
^ sordes (dirt, soil) ESL 1 81 6, BA 4309. 
ilQ^*q^ inimundities Bhchr 15 1 21. 

Pa. inquinavitThMarg 1 226 8, EN 68 79, 
BA5813. 
Etpa. inquinatus est ThMarg 1 40 1. 

i tmo fi »Jq3o..^ Tucptovixo:; typhonicus (ven- 
tus) Act 27 14, Epiijh 71 81. 

t tn^ ^ et a (Lag Nom 33) confugit s. a ES 
2 362F, Jul 201 4, am 3 363 17. 
Elpa. idemES3 413B. 

Jl rn«^ a^ .xsas^ tj-o; 1. exempUim ES 2 
27SD, Vit Ivabb 164 24; 2. syinbolum, 
allegoria Bh ad Mt 2 20 : 3. iiroscriiilio Joh 
Eph 171 16. 

Uxtxsft^ adjectivum xaTa tu-ov substantivi 
formatum gllierm. 

Uimao^ T'jrix6; exemiilaris schol.ad ES 1 
297 1 6, Ath 34 21, Cyr. 205 6, adv. Ath 
14 9, JE in ES2 287 5, glhemi. tKmq^ 139 UjO-r^ Pa. 1. finxit, formavit ES 1 449E, Cyr. 
19S 4, SevA 20 3; 2. ordinavit, constituit 
Ath 23 12. 

Efpa. 1. repraesentatus est Cyr 215 16, 
Bh ad Js 6 2 ; 2. coustitutus est Ath 40 3. \\ni^-Ar 


r,; tapetum OX 95 4. 
^*nno>Q-^i 


. q. va-iao-i ^i^^- Ez 2S 13 


(Hex). 


JLO^^O^ T07 


ly.tt toi)ica(Aristotelis) 


glherm. 
in patina coctus BA u 


.4ol2. \'^i /. (N§ S4)ijZ. \l^ ZA TW 6 201 3 i. 
uugula Ez 13 3, EE IIG 24, asd 54 5, Sch 
S7 2, iKaiav Iv q ^ ^ a teneris ungulis i. e. 
a pueris ThMarg 1 169 15, Bhce 2 729 14, 
Cat MB 24b 15 a f.; 2. onyx, lapis Ex l^Q^?^ Tpi.3oGvo<; tribunus JSt 6S 4, AS U-.^ et l^-^ri tectoriimi (jilastering) Ez 1 3 12, 

ThMarg 198 13. 
jL;^" id. Th.Arargl 122 16. 

Etpe. 1. ruit in Mt 7 27, collisit ES 2 

14SA;5.percussusestdap3l2,AS3100 3, 

tactus, vulneratus est Geop 42 23; 3. deal- 

batus est Lv 14 43, Geop 10 15. 

Ettaf. (nisi ctpe leg.) attigit AS 4 35 18. 

Mq-^/. Tup;3r) turba Dion T 126 15. 

♦.A^JQ-^ (pers. Lag GA 50 129) convolvulus 
turpethiun EX 24 45. 

|iA>a^ festinatio, perturbatio BAn. 4216. 
vO.Ar>o;^ -p'j|jXiov metnim continens '/2 
EIjtou Epiph 5 77, 48 27. 30 34, ES 1 2;UA, Ez 2S 13 (Hex). 
\i&^ iJii w^yfz:, plantae Geop 16 7. 

cvoy^ Q-^ xrjrA^yrxx. procm'atores 1 Ezr3 2. 

J « ai^ veru quo cames assantur BO, PS. ^lSwLio6;_^j^ (pers.?) seductor JS in BO 
3l 12Sb27, ThMarg 2 156 16. Khaiath 
Clemens 123. V^^ desertum, solitudo BA, BB, PS. ^ ^" -^ (Ta/.-6v) demensum (cibi) Alex 8 4. ^i,^ (X§ 12S) rupes Js 48 21, Afr 22 6, ES 

1 195A, JS in MS 1 73 441. 
\-^ orbis cribri e ligno factus BA, BB, PS. <i-^ 1. (ar. I^) s.^ acc, aut aimpulit, allisit 
Afr 1 1 2, ES 3 1 92E, ap NT 1 2 6, percussit 
LA. 2 240 73, tetigit (fulmen) Geop 39 4; 
2. (ar. ^0) dealbavit, trullissavit Lv 1 4 48, 
Ez 1 3 12, ThMarg 1 98 13 ; S. sivit (? laisser) 
Duval-Berthelot 2 20 12, 50 1. 

)Z-r^ lymphaticus AS 4 S 21. 2 232 27, Joh Eph 379 20, JS 36 2. 

A^^V^ et 1.4j.>^I / et m. (X§S7) (pers. 
Lag GA 62 166) citrus medica cedra (Low 
u. 1 7) Lv 23 40, ES 1 248C, Geop 52 13, 
Dion T78 10, Bhchr 173 8. 

v^— JQ-^ (pers. 8^j3) canis aureus KwD 86 1, 
KwDAV 39 15 etc. 

(iQ.^^/ ll;o^;^ (Bhcar 99 18) xpaYwoo; 
tragoedus L\ 1 296 31, PsC 78 11, ECth 
2 IS 7, glherm (de spiritu sancto) Journ. 
of s. 1. 6 1 6. 

JLA^Q^^^^ vir labris flaccidis BB, PS. 

TpiYojvov triauguhim AS 3 257 4, Kays 
20S 17, IS 103 12 , Ge ZA 8 26 21 , IS 

11421. 

?iri oxpulit {io ilrive awaij, chase.) Ex 2 7, 

Vit Eabb 1 94 16, Chr ed 154 2. 
JLjio^ expulsio ES 1 13SB, Sev. A. 44 2. 
jiljo^ strabo PS. h'4 140 Ih^jLcaya'^ Etpe. expulsus est ES 2 291F, Eahh 
20S 12, Ath c»> 6. lio;^ recens Jud 15 15, BA n. 4330. iy6'r% frigidus BA, BB, PS. 
Jlojo;-^^ (?) strabismus BB, PS. dOQjaAjuV^ Qiers. Lag GIA 52 138) et 
uBOjsjLsv^(Low p. 253) cichorium intybus 
BB, cf. jftoj&jLiA^. 

jL^;-^ TpiTT; tertia (indictio) AS 1 62 18, 

Job Epb 335 24. 
v*o6lo(^^ TpiTalo; febris intermittens EN 

33 49. 

)^'^ mumuravit BA, BB, PS. 
Im^^yo^ ventris crepitus EN 45 25. crepuit, ebullivit AS 2 299 17, Thes. 
hym. 3 200 8, Job 30 27 (Hex), Duval- 
Berthe]ot2 35 9. 
Uf-I^i^ crepitus JAES 94 12, spec. ventris 
(fart) BA n. 4218. 

Etpa. crepuit, ebullivit AS 3 55 8, Dion 
T, 191 1, Duval-Berthelot 2 55 2. 

^f^ ululavit BA, PS. 

I|-Q^^ craticula (gricliron Cureton not. ad 
asd 184 dissimilatione cf. ^aiJ») Lv 2 7, 
ES 1 240B, asd 55 9, Ex 27 4 (Hex), Bhgr 
1 14 15, ad Pr26 2i. 

?^>a^ gemitus BA u. 4219. oso; TcipTapo; tartarus Mar 29 7, Job 40 15 (Hex). ■rt>*-6 O^ V *»^) inqwinavit ER 141 2, 
ESL1407 18, AS2 9S15. 
Etpa. inquiuatus est ER 1 15 17, BO 3 2 
360 9, Cyr 33 22. ^A.»9JL;^ Tpiaoi/ov ad trinitatem pertinens 
CatBod276 24. 

^N . . n nn ■ j ^ (corrupt. ex Tpirooijxiov?) 
tripus Duval-Berthelot 2 285 n. 1. 

P^f^ (pers. Lag GA 52 137) mensa e pal- 
mae foliis texta BA n. 4339. 

9 

JLoj-v^ serum hvctis (tvhey PS) EN 36 1 5, 
BA n. 4340. 

Jija-JQ^ f)r,pia7.6v theriacum ON 141 (Niil- 
deke ZDMO 35 499). 

i^iJ^i (arm- T^ag GA 48 121 , arm. St. 
§ 2205, Mitt 2 12fF) Tapr/o; piscis sale 
induratus (pickled fish) BA n. 4133. 

)^*% (~''Jp''J'/jh Podiger gl. Chrest. , N 
§ 129) susurro (back-biter, calumniafor) Pr 
19 7, ES 2 122B, AS 3 6 2, adv. Joh 
Eph 30 3 15. 

Ilaij;-^'' insusurratio (calumny) Joh Eph 
19l3,KwDW 90 8. 

\ ^ "^ ^ } (^ Tpiyouv modus apud Cyprios usi- 
tatus, dimidium 3a(Ji.iou contiuens Epiph 
49 71. 

<Q^.^>s |'^ *» b '^piX^zTtTOv vestis e pilis texta 
Ez 16 10 (Hex). 

Ji<X£i.MJi'^ cf. jBajcuu.;^. 

jUo;»^ (TpoijXXa) cochlear sive jDatina feiTea 
Nm4 7, Duval-Berthelot2 32 21, 33 i, BA 
n. 4326, BB 79419, EN29 61. 

^^t S .^ ; . ^ Tp'!).if)ov trigemme j^^- Plice 1 
377 8. 

\^i-li (pers.?) pirum BA, Low n. 20S. 

(^sJ-OQ.iov^ (originis incertae) calcei scissi 
Jos 9 5, ES 1 300C, am 1 51 7 (k BA 1349. i-co^i-l 141 JUaxas;^ JLcoom;^'' pauis in cinere coctus BAu, 434S. 

^^fn «v> .j Ij tpt|xr]7iov tremissis, tertia aurei 
pars JSt79 2, AS2 2614. 

*«.soV^ iuquinavit Cat AVright olOa, cf. 
ZDMG25 275. vit, quassit (alas) (to dash the wings) Jouru. 

of s. 1. G 25 2. 
iB'^ 1. folium ]Mc 11 13, EE, 15 i 14, Ath 

44 23 ; 2. raargo Sir 5 11, ES 1 232F. 
iKs^ 1. "jOpi; pollen, farina teuuis Gn 40 16 

(Aqu), ER V. 1. p. XXV ad 29 24, Gal 

ZDMG 39 241 ; 2. o.'f^^if\, ^Xsupov -upwv 

Goop 110 11. t^ (pers. LagGA4Sl22) et .^^.io^ j j^^^ cremore privatura (lac) EN 36 18, (Low u. 300) oi/.T7.|j.vov herba BB. 

Jliot^ T'jpavvo; tyrannus Jud 16 5, ER 119 

13, dap 12 4, Jul 12 3. 
Ilajoi^ tyrannis ES 1 510B, Cyr S2 6. 
jiio^ tyraunicus Js iu Thilarg 2 167 28, 

Bhchr 155 7. 

"^^.3^4 (pers. Lag GA 50, cf. ^^jL^) 
ijenus roris, ros mellatus Kavs 22S 19. 
265 16. 

> nno j>Q-^ (xopvo^) rota figularis Cant 5 14, 
cf. MS 2 24 23, AS 136 15, Duval-Berthe- 
lot 2 S 16, Egn 7 6 18 (Hex). 

vOJi«a^ id. Ex 25 18 (Hex). 

l^oj;^ TopvsuTr^; tornator SjDic 26 24. 

JLe»;Jj oholus BB, PS. 

j ^^fn t» ^ ^ ligula coriacea, qua calx ocreae 
ligatur BA, PS. 

JL^>^, n nr> .;.^ Tp-.jy.aiosxdTr) tertia decima 
(iuiiictio) AS 114 20, 3 2791. 

l lnm .V^ TpiaxeXT)!; tripus PsC 8 9. im in m ., ^ Opaj/(a; ventus AS 1 13 ii = 
Arist. de mundo 4. 

*3t-^ (;ir. J^ Barth p. 27) 1. pcrcussit {to 
knock, dash) Lc 1 8 13, AS 2 54 24, KwDW 
88 9, plausit (to dap) KwD 40 4; 2. '^ 
-otoJ]) -otopl am 3 144 3 et -oiaal Vi. '^ 
AS 2 43 15, manibus vidtura texit; 3. rao- BA 4343. 
\iitti >Sf^J> momeutum (teraporis) ES 1 9A, 

Add 1 4 24. 
iK^oO-i id. Bhchr 209 23. 

Pa. oculos convertit KwD 70 8. 
Af. s. 3 supplosit (pedem) Js 3 16. •d^ (ar. k-»^ Barth 27) 1. excitavit Geop 
18 20; ^. fatigavit, vexavit Gn 25 30, ES 
1 79E, Eabb 374 26; o. racematus estThr 
3 51 (Hex). 

i3i«4 excitatio, vexatioGu42 21, ESl 420F, 
Eabb 22G 8, Geop 18 21. 

flos;^ tristitia KwD 375 23. 

Etpa. excitatus est Gn 4 1 8, EE 915, 
Ath28 16, TliMarg 1 67 24. 

{> o 5^ * V - (j TpiTTOos? testudiues, viueae Blichr 
180 3. JL^,*J*3^ Tpa-eCiTY); trapezita AS 2 8 8, 
Spic 16 26, Epiph 59 82, Joh Eph 109 5. 

^AQ^d.36;.^ tpo-oXoYiov liber troporura 
i. e. canticorura ecclesiae Cat Wright 1 
2S0a. JLccJlSV^ (pers. Lag GA 51 135) lorica (coat 
of mail) 1 7 6, Bhclir 1 73 10, EN 41 28, BA 
ISmn. 4355. 

JL mo W ^ ^l^ planta quacdara (?) apap 1 159 12, 

cf. 2 138a. 
JjaA-fc^ BA n. 4345, leg JLaxo^;^ q. v. 

JLiimSViJ cera, BB, PS, Utu^9'rl 142 II JLqa^O^^ TpoirixT) ars tropica IS 128 14. 
jin.qo^ tropicus IS 128 2, Blichr 54 21. 

^^i^o;-^ j;Z. J_vJLfio;^ xpojrapiov cautus eccle- 
siasticus (cf. ChristSBMA 1S70) CatBod 
276 18, Par 7 n. 20, Wright 1 280a. 

{I^Jt9t^ jpZ. IMjis-f^^^caromacra, adipe carens 
BA n. 4356. 

U>f^l. iuteger, honestus ^* 1 6 6, ES 1 454F, 
lA 1 174 V. 2127, ISinasdS8 4; 2. iuge- 
nuus, nobilisBhchr 214 2; 3. fortis, violen- 
tus Duval-Berthelot 2 35u, 39 6; 4. insig- 
eis ib. 43 20. 

llti^ri iutegritas ES 1 454E. 

JLoV^.:» lorum flagellum am2 107 14, AM 
1 155, 1S6 etc. JDJa^ i. q. s^5a^ q. V. KwDW 7 1. JL^^;-4 JohEph 87 11, ^o^;^ ib. 392 2, 
^^;^AS3 2474,2)1 JL^a^v^ib.2462, 

Tpay.raTOv tractatum. 

)ji .N f) .; ^ Tpr/.Xtviov tricliniuiu Joh 2 S 
(Berui.), ES 3 323C, AS 2 242 22, 3 
322 10, Kays 144 11, Card 45 7. 

^i-l 1. aspersit IS iuMS 1 35 71, JoliEph 
210 1, iuspersit Geop 58 28; 2. inquinavit 
IA216 31. 

JAio^^pollutio BA 2 2851), '^ ^\j>l carnibus 
vescuutur ib. 3 2 358u. 

JH^IJ (pers. tiirus Lag ^Mitt 4 363) quer- 
cus ilex, rpuo; BA n. 4362 Low p. 72. JO ri O ■ ; ^ i. q. jsojiaju;^ q. v. BB, Low 
j). 253. 

JL^U^'^;-^^ Tpi&EiTai, uomeu sectae Joh Eph 
467 (cf. Schoufelder tjbers. p. 272 sq.), 
Cat Wright 2 969b, Bhce 1 223 8. 

V*U^^ et Mllr^ Cytiuus hypocistis Low p. 
126, EN26 76. 

Ul^ 1. se occultavit iSm 20 5, ES 3 358E, 

Jul 37 20; 2. occultavit dap 20 64, Duval- 

Berthelot 2 1 1 1, \}^ secreta KwDW 

226 1. 
VfUL^ obscurum ESL 3 761 23. 
\\.*Sl^ locus absconditus ThMarg 1 CLXVI 

1. 5, 118 4, BA n. 4365. 
Ufto^ clam iSm 19 2, ThMarg 1 205 13. 
u.AAa^ (N § 83) clam Jer 35 24, Eph 5 12, 

ES1521A. 
Pa. occultavit Pr 10 14, Mv 2 16 3, ER 

39 2, Ath 16 23. 
Ufto^ occultatio Afr 2S6 6, ESL 1 175 19, 

dap 92 7. 
|K.v> ^'•vi kitebrae, loca abscondita IS iu MS 

6 6" 

192 9. 

Etpa. se occultavit Gn 3 8, ES 2 3S5B, 
Guidi to 19 20. 

Af. i. q. pa. Pr 7 i, Afr 179 1, dap 5 21. 

i^A^ (jjers. c~SJ) vas (lucernae) Cat "Wright 
2 491a23. 

yO^^ol^^du^ TiOuixaXXo; euphorbia Geop ■-* Jod dccima litera alphabcti, de usu »JL^ desiderans ES 3 565E. orthographico N§4, de sono N § 40, ^^^ cupidus, desiderans ES 3 XXV S, 
uumerus 10. I KwDW 61 13 etc, adv. ES 1 21 lC. 

llal.li. cupiditas Mar 23 6, KwDW 1 10 11. JL interject. o! Sir 41 i, JARS 11!) 4. JjoIqj 143 JL^A- iHlj^ optativus Bhgi- 1 158 16. 

ckJLl) et c^^l) (ES 2 3U9D, lOOA, X§33B) 

cupivit, desideravit , sitivit ES 1 259E. 

Ath36i8, ({^41 1 (Hex). 

JLJL 1. pulcher <]» 68 35, 2ilcc 15 13 , JS iu 

asd 108 11 ; 5. aptus, idoneus dap 47 9. 
liaijL pulchritudo dap 23 18, EE 71 9, 99 9. ^ao- ^■''pavn Jos 6 4 (Hex). 
J;\Aaaii IM» annus jubilaeus (apud Heb- 
raeos) ES 2 1980. 1. cecinit (to sound) Xm 10 5, Ath 18 

6 ; 2. laetos clamores sustulit 1 Ezr 5 29, 

ES 1 315F, JS in MS 2 1 14 590. 

JJL^oi 1. cantus (trunipeting) ES 1 267C; 2. 

laetae voces Xm 20 1, JS in MS 183 230. 

^ii.q. ^lq.v. (X§174F). 

)i ^ > cynodos Dactylon (Low n. 141), Jer 
\l8, Geop 17 29, Gal ZDMG 39 249 3, 

lji2j '- ayoTvo; Low p. 187, Geop 110 10, 

Gal ZDMG 39 298 49. 
f^v^ ->■ naves papyraceae Js 18 2. 
\L;' 1. duxit Thllarg 1 CLXVI 1. 4, portavit 

Vit Eabb 1 7 1 1 ; .<?. tradidit (to liand about) 

Guidi to 39 5; 3. propagavit JAES 3 16; 

4. transtulit (to translafe) AS 134 1 5. 
|U»ai 1. diffusio (flammae) Corluy MP 25 2; 

2. propagatio Jac 3 6, ES 1 46 A, EE 81 5, 
generatio ThMarg 1 CLXII 1.14; 3. genus, 
gens EE64 25, Xestle chri84 4, Bhclir 
298 21 ; 4. traditio asd 23 12, Jul 250 26, 
TbMarg 1 7 1 15 ; o. epocha, periodusBhchr 
3 3, jiaj^^o^ aera EX chr pa55. 

JjLlaoi 1. traditionarius BO 97, Lag Bcitr. 
79 35; 2. genealogicus BO 3 1 52 1. 

Etpa. 1. loco se movit CjTill. ZDMG 27 
592 V. 191; .2. propagatus, generatus est 
ES 1 72C, ThMarg 1 21 13, Bhchr 301 25; 

3. translatus, traditus estES 1 44 3D, Vit 
Eabb 187 2, ThMarg 1 71 15. 

Af. 1. duxit Ex 18 17, ES 1 554F, Vit 
Eabb 101 19; 5. apportavit Chr ed 154 12. 
Jiiio^ ansae (poles or handles ofa hed) Joum. 
of 's. 1. 7 34 10. |3<ii /. (X§S4) onus Mt 11 28, VitEabb 

2n8 7, JS in asd 107 14. 
Il«ii\~>fti» a-rfHD-jTi glherm. 

Ettaf. ductus, apportatus est ES 2 9SB, 

Ath53 3, EX chr87 9. Jba^ (jac. =» uest. =» Bhgr 4 4 5, ad Dt 25 5) 

levir, mariti frater (hrotlier in law) Dt 25 

5, ES1282B. 
tK>aaJ fratria, fi-atris uxor Dt 25 9, Euth 1 

15 (Hex), EX 16 34, Bh ad Mt 68 10. 
yjjs-» (viduam fratris) gravidam fecit Gn 

38 8, Dt25 5. JisL^ vulg. Otis tarda L. BA n. 4378. «fy^»"** « l^ic, ibis Phys cap 18. JLuOt^-j (X§127*2) mandragora (Low n. 

142) Gn 30 14, ES 1 84D, AS 4 44 26, 

GalZDMG39 28l4. 
jLl»; J^Ofa- Solamun melongena L. Low 1. 

LEX49 22. aJ exaiTiit {to dry up) Mc 4 6, EE 18 12, 
B0 2 398, KwDWlSOi. 
J^ terra iMcc 8 32, EE 46 7, JS in MS 

2 84 115. 
jiis^ siccitas ESL 3 95u. 
|N.a«-^. Il.?issj^ paeninsula JEh 15 15. 

Pa. exarefecit (to wither) ES 1 lOE, 

Geop 16 11, Gal ZDMG 39 270 6. ^ 

jjuau. siccusdap 97 l.f.mbst. terra JEh 7 12. 

llnjL^ . siccitas GalZDMG 39 216, glherm. 

Etpa. exarefactus est ThMarg 1 LXXV 

n. 2 1. 5. 

Af. (N§172B) exarefecit, siccum fecit 
Jos 2 10, Afr 19 1 18, ES 1 478A, lA in 
MSl 19 V. 382. 

JU^JL (turc. ^li) rebellus JAES 143 3. *^o( 144 (loj^J^o. Ob^o{ 1. dei)ulit (to drive cmay) ER 100 3, 
lA 1181 155, JS in asd 891, JS Abb264 
81 ; A^. liberavitlA 2 220 330; 3. destitit {to 
qidt) JS Tham v. 355. 

^,^jjQ-* Eeclitsb. 34 19, v?»-!!!.'^ Epipb 61 31, 
2)1. li-^ Eechtsb 33 20, Epiph 62 49, 
Io5yov jugum, jugera. 

(^,^* acervus (lapidum) Gn 3 1 46 , ES 1 
441D, am 2 323 11 (ligui) Sir 21 8, ES 1 
496C. 

ll^l (N § 146) pl. U^pi manus, It^f I manu- 
bria iRg 7 35, '1 oo^. 1. facultatem dedit, 
admisitPsC 124 13, TliMarg 1 94 13; 5. se 
dedit ib. 274 10; litHS ^i^ juxta flumen 
ES1197B. ' 

J-L3 6 la (ws^r.) TliMarg 1 44 20, per (loc.) 
Joh 4 4 (Bernst.) (temp.) Lc 5 5, s. ; quod 
N§360a. 

If U lf,Jl£ (Field5) paulatim ThMargl 243 
12, singuli Bal30Sl3, JSt20lO, am 2 
242 2 xara ixli-.o; Gal ZDMG 39 244, 
I^JLa I^J id. am 2 204 5, Hoffmann Ausz. 
n. 121*. 

?;-» amavit 2Sm 12 25, ES 1 410F. 
I;^^ amatus 2Sm 12 25, EN 16 36. 
Etpa. amatus est Card 97 4. 

wjo{ (Lag Or. 2 13) i^raedicavit, confessiis 

est s. acc. vel a ES 1 511E, ER 46 22, 

Bhchr34 2l. 
)i2,«iA confessor ER 32 6, Chr ed. 148 13. 
lloi-.,ai» 1. confessio Guidi to 42 10; 2. axa- 

dus, diguitas confessorisNis45 28 (Bevan). 
lk.^ol confessio Ez 10 11, VitEabb 198 20, 

Bhchr 185 6, ahs. ..foL gloria ES 2 402F. 
Eltaf. confessione declaratum est AS 3 

141 22, glherm. 
i.5ooi, i.;oi 1. confessio ES 3 41SE; 2. 

promissio iJoh 2 25. ES 1 442D, SB 1 15 

13; 3. t. t. gr. propositio BZ 1 14. 
U50W pollicitus est 1 Joh 2 25, ES 1 410F, 

Joh Ejih 67 12. lloL,olsjiA promissio ES 2 237B. 

Jf^jl (N§122) 1. millepeda Lv 11 30, EN 
40 97, 79 94, BA 4389; 2. £Trotj> upupa 
Za 5 9 (Hex), ^j; 101 7 (Symm), Bugatus 
ad Ps. p. 488. 

JGt-/. hyaena AS 439 35, am 3 496 13, Geop 
4 11, Kays 41 23. 

>i4^ (N§ 175A) cognovit t|; 35 8, EE 42 17, 

lA 2 310 V. 1255, JS in MS 1 47 v. 56. 

K^ 1. iudicium MAMO 54 4, ET 8 19; 2. 

6 • ■* 

notitia JAES 14 3. 
I^i.p 1. notitia 2Par 1 10, Gal ZDMG 39 

24*4; 5. intelligentia EE 30 ISJS in MS 1 

54 V. 261; 3. signum, indicium KwDW 

79 10, 147 13. 
\:^f uobilis Corluy MP 9 2. 
\\^p notitia Bhce 1 109 2. 
JLswji* intelligentia ES 71 4, ES 2 335C, 

Guidi to 35 18. 
JL^fioso mente praeditus BO 2 190b. 
^M[ intellexit, didicit B0 3l, 602 10, 

ThMarg 1 235 13, Bhgr 1 158u. 
IVi-SoA (N§126B) 1. familiaris Eu 2 9, 

KwD 40 12; 5. scientia ES 2 79, Ath JL» 8. 

Etpe. notus, cognitus est EE 78 7, Chr 

ed. 151 2, Gal ZDMG 39 269 11, JS in 

MS 2 140 V. lOSG. 
jLwt.>io« animo tantum percipiendus ThMarg 

1 135 7. 
Pa. certiorem fecit ES 2 525B. 
Ui^^U, 1. notus, amicus Guidi to 21 36, BA 

0. 1385; 2. pcritus Chr ed. 146 12, EN 

22 27; 3. fatidicus(/oW«?je-ie//er) iSm 283, 

ES 1 387E. 
Ilo^ov.- peritia ER 41 24. 
il^iC 1. intellcctualis ES 1 128E, 163C; 

2. s. 3 i^eritus Dan 1 4, Eccl 9 11, Gal 

ZDMG 392163; 3. prudens MS 1 103 

10, Joh Ei)h 6 7 II. 
lLoiK.^0^ t6 'p(o^\.Q-\.7}j'i , vor^Tixov herm 

6S 10. ila:i.iue 145 tla.*,juuu Af.i.docuitES2 28A, JS in MS 2 112 
Y. 511] 2. nimtiaTit Corluy MP 40 16, Th 
Marg 1 398 16. 

Ilo^^uo cr,ji.e((U}xa, crj[i,£tu)3i; acta notarii 
Hoffmann, Kii-chenvers. p. 91 n. 124. 

Saf. 1. docuit Gal ZDMG 39 269 6; 2. 
nuntiavit Bhchr 160 13. 

JLi>.;oaA 1. cognitio Js 30 17 (cf. Lengerke de 
Ephr. Syr. arte hermen. p. 171), Gal 
ZDiIG39 267 6: ^. portentum PsC 87 17. 

Uii.;o4A uotus Bhgr 1 2 14. 

ji^iojuo or, ixavtixo; olherm. 

Ilox^iaiue G\iu.iio\o'j glherm. 

Estaf. coguovit, intellexit Jud 18 3, Mt 
7 16 (Cur), ECth 4 30 8, Bhchr 562 21. 
Jlaii.io^ju« 1. notitia Ath 16 15; 2. i. q. 
Matv .av« Hoffmann 1. 1. 

0(^ (N§ 183) o^ msjyassim Js in MS 2 
56 120, imp. <^oa ET 10 lO, inf. c^S^ apap 
13413, i.deditJos 15 19, ER 62 16, lA 2 
222 V. 12 : 2. edidit, s. <*jioi animam ESL 
1 511 1, 11« vocem Jer 10 13. 

Uobu donator EE 22 1, dap 75 29. Ath 46 
13,/. dativus ET8 13. 

JL«jdioj Iolsoom legum datio {legislation) Bh 
a2> 5 73. 

lLoA>i5Ji. apodosis glherm; 2. datioThMarg 
1 6.J 7. 

IK=,o,tiii donum Dt 16 17, ES 1 434D, Yit 
Eabb 183 20, JS in MS 2 80 52. 

i^oiojio (N § 155A) adv. gratis Lag. prov. 

71 21. 

Efpe. datus est Js 51 12, Afr 6 4. 

i^JuLaoM^ji ooTixcb; ie. casu dativo glherm. 
Ilolaot^^je apodosis glherm. 

wCH^ interject. minantis Jer 25 30, ES 2 
13yC. 

)Jou 1. gens ES 1 67F, Ll 2 40 66, JSt 55 
10, Jul 225 15, Joh Eph 261 2; ;?. caterva 
(daemonum) BA n. 4404. 

Ui\.op gregarius Bh, PS. ?<i- dap 36 11 , ESL 2 414 7. No^ ESL 1 

377 9. Jod, nomen literae. Od-(pers. LagGA 53 l39)_pL lU)d..ThMarg 
1 247 4, panthera (venatica) BA n. 4115. 

JL^'d- luiTa litera graeca GalZDMG 39 24S. Jbool j)l. Ikjio^ et JbbiL. (X§82) dies lEg 
2 1, Chr ed 106 25, spec. dies supremus 
Hebr 18 25, Mt 7 72 etc, ZDMG 25 344 
V. 520, ^d-» ^ ^oj Jos 1 2 , am 3 1 S6 1, 
^bj^ ^Oo ES 1 3S1B quotidie. 

^^ ES 1 382D, BO 2 164a, KwDW 20 16, 
jiio. Chr ed 151 10, ES 1 383C hodie. 

jiQ- /. et m. (N§S5, cf. Lag arm. St. §53) 
columba Cant 4 1 , Afr 42S 3 , ES 1 149F, 
EE147 13. JLLiou» graecus passim. 

^o- graece locutus est BA n. 625S. 1* ^^ 

uj^ (pers. jjyi Quatremere hist. des sultans 
mamelouks 1 235 cit. Eod. gl Chr.) ex- 
cubiae, statio militum Bhchr 388 18. 

^hX mutuum accepit Dt {to lend) 28 12, ES 

1 284B. 
JLsou mutuum accij)iens ES 2 340C. 
JLaL (var. JLsdii) id. Nis 49 72. 
lis^b (nest. ) N§23E, 96) mutuum (loan) 

EE 33 ^S^^ESJ 245 7, Bhce 2 723 16. 
Af. mutuum dedit (to horrow) Ex 22 24, 

Afr 117 8, asd 27 27, Vit Eabb 1 76 25. 

(fuCa unicus, solus ES 2 397B, IS in MS 

167 290, adv. solitaric ES 3 29A, 10101. 

Gal ZDMG 39 260 3. 
UijJ*i 1. unicus ES 1 529D ; 2. eremita Cor- 

luy MP 8 2, ThMarg 1 21 17; 3. pl.f.xh. 

xattt [xspo; Gal ZDMG 39 260 1. 

\l^'r*^ 1. singularitas GalZDMG39 244: 

2. unitas Vit Eabb 1 9 7 29 ; 3. solitudo ES 3 

10 |Lu« Ioh^uoo 146 Jba. 266E, YitEabb 185 13; 4. vita monastica 
TliMarg 1 23 i. 
Pa. univit Thes hymn 3 261 16. 
jLXi io^jLUkio unitio virium glherm. 
iKklrXLj^ evo-oiixoi; glhei'm. 

Etpa.uuitusestPhilox.inStephenbarSu- 
daili (ed. Frothingham Leiden 1SS6) 367. 
Saf. seq. ^ 1. privavit, orbavit KwDAV 
193 18; 2. absolvit (praecepto) {to release) 
ThMargl 267 9. 
{>aiu» 1. singularis ISt 79 10; 2. solitarius 
Jer 49 21, Vit Eabb 161 8, adv. ib. 167 5, 
subst. eremita ib. EE, 131 3. 
Ilo^anio solitudo ThMarg 1 329 7. 

Estaf. 1. se disjunxit Vit Eabb 166 25; 2. 
solitarius fuit ES 2 461A, Bhcar 139u. 

}^^* abortus lCor 15 8, ES 2 lOE, :Nm 

12l2(Hex). 
K^Lu^ abortum fecit Job 21 10 (Hex), SB 

145 7. 
Pa. adulteravit Sev 46 5, cf. llerx p. 228. 

^*^^o| desperavit, seq. '^ ^Mcc 9 18, ES 
2 87C, DionT 45 14, seq. ^ Jul 3 21. 

JULl. gemma ovu; PsC 21S 13 (cf. Nold. 
Beitr. 16). 

w interj. o! Pr 31 2, Merx p. 171 n. 5S, 
cujus conjectura vix probanda videtur. 

;a-a^ (N§ 174F) niger fuit Joel 2 6, Geop 

1 1 5. Cf. >ajl. 

^K::^:^- (nest.^ Bhgr 4 4 5, N §4 02) lamen- 
tatio Gn27 34, ES 1 SlB, ER94 1, Chr 
ed 146 8. 

^^I (N§175B) lamentatus est Gn 27 34, 
ESISIB, ISin asd95 4. 

v ^^ ^Oi frigidus, jejunusvisus estTA 26 47. 

♦.':^( 1. peperit Gn 17 21, BO 1 29 (ovum), 
ISt 66 9; 2. genuit Act 13 33, Rabb 237 
21, B0 3i 89. 

lA- i. partus Mt 1 18, ES 1 3r, Bal 320 8 
'«. b>-ka a) sidera natalicia, horoscopus EIv 20 4, asd 15 7, b) dies natalis ES 2 2D; 

2. coll. incolae Chr ed 154 29, ESl 521B. 
Ilv\> posteri ES 1 19D. 
Ilo^ partus ES 2106E. 
lj6\Ji 1. generator, pai-ens asd 43 16, IS in 

MS 1 34 44, BO 1 290B; 2. generans, se 

propagans ES 3 127A. 
llotoi^^ genealogia ES 1 2C. 
iksLX ^ ,-ilJ nota genitiva (birthmark) Ps 33 9. 
lUf^ 1. partus Ath 25 3, ap NT 7u; 2. ge- 

neratio Nm 3 1 (Hex). 
lf^oipartusGn3727,ESll7lD,Bal26l27 
llA-oJ- 1. generatio Sir4l6, ERSlS; 2. 

proguatus PsC 108 1. 
Etpe. 1. natus est Job 1 2, ER 38 10, 

Chr ed 147 13; 5. ci-evit (luna) Geop 20 16. 
Ilj:^ mater Sir 61 9, ES 1 395, 2 373F. 
l\f^ 1. filius, puer ES 1 523B, Guidi to 18 

7, BO 1 290b; 2. incola chr ed 154 29. 
Iljo:^ puella Za 8 5, ES 2 296E. 
llot^. pueritia BO 2 diss 122 ii. 

Af. i.parerefecit, genuit Gn 5 18, Afr 22 3, 

dap 542, Bal 306 23 ; 2. inpariendo adjuvit 

(obsteti-ix)Bh iu Kaj-ser Can. des JE 1 2 17. 
ji^oM pareus ES 1 47D. 
IIo1A-«» geueratio ThMarg 1 97 17. 

^^ii^ (N§174F) didicit ER63 24, AS 3 

143 11, Gal ZDMG 39 267 lo. 
JLsQ^-. discijjulus, tiro ES3 193C, am 3 

529u glherm. 
jia^oi- (j3? Lag Mitt 179, Eahlfs diss. IX) 

disciplina, doctrina Dt 32 4, ES 1 522xA. 

Ath40 16. 
Uiai^a.^ intelligibilis AS 4 5 4. 
JLaA^ discijjulus (xaTr,'/0'j[j,evo5) Eom 2 18, 

adv. Kays 70 17. 
Pa. V. ssi^l 
Etpa. 1. didicit TB 130 16, Clr 42 28, 

2Thess 2 15 (Hex); 2. seq. o se exercuit 

EE 122 16. jLa..'^^ unicornis BB cf. Low p. 285. 
Jba* jpl JLsoiL (X§21D, 93) 1. mare Jon 1 2K^ 147 tK»s nM> 12, Afrl83 8, ES1538B, asd5l5; 2. 

stagnuin, palus Mar 76 7. 
JW; pl. iKiiiL; lacus 2Eg 18 17, ES 1 400D, 

am 3 371 16. 
li^ia> 1. marinus AS4 49 21 : 2. nauta Blichr 

37S3. 
>>ja.oo in mare conversus Card 98 22. 

J Vivi .j (X, mand. Gr. §120) pl. lloioiail Th 
Marg 1 243 16, 281 17, dies ES 2 309F, 
AS 2 375 13. 

UA^i diurnus AS 2 207 17, Bhclir 98 5, 
KwD 211 11. 

\^{ et s^ (Clr 142 30, X§176D) juravit 
Gn 21 23, Afr 143 17, Bal 315 17. 

lA^ai (N§78, Merx p. 174) dbsol. l^oi 
ESL 3 658 18, pl. \l^'^ et IKJaf^, i. jus- 
jm-andum Mt 5 33, Afr 499 6, ES 1 414A, 
asd 15 4; 2. exorcismus ECth 594. 

J^ jm-ator ES 1 78C, EX 14 i. 

Af. 1. jurare fecit Afr 159 16, Add 32 1, 
asd 2 3; 5. obsecravit iSm 20 17. 
JiLiioa» exorcista am 1 209 1, Eb Mai 10 245 

10, BO 3 2 SOOapu. 
llaiijooiexorcismusBO 32 269 6.SevA45 7. 
Ettaf. iciopyX^j^T^ exorcisatus est Eie 17 6. 

l'« v<^ dextra {the right hand) Ap 10 2, EB 

7 20. 
JLiijoLj ad dextram pertinens ES 2 2S3B, 

Mt 5 39 (Phil), lAES 7 14. 
y^ dextra salutavit AS 3 22 21. 
iua^I/. 1. meridies (south), regio meridiana 

Mt 12 42, ES 3 5S0D; 2. auster, ventus 

meridialis Cant 4 16, MS 2 21u. 
iiiio-l meridianus Vit Eabb 200 11, ThMarg 

i 162 18. 

i^-io.» uter masnus BA n. 4470. 4 3) , adolescens Tob 7 8. Js 9 17 (Hex), 
Kavs 163 12, Bhchr306 2i. A- O ' ^1 ■ i. q. Jn>^it q. v, I ffy*', ' (N. maud. Gr. 114 n. 2, Lag Mitt ] suxit {to sitck) 2Par 36 17, ES 1 290A, 

MS 2 37 apu. 
JjBju puer lactens BB, PS. 
iKnxjl lactatio BA, Bh, PS. 
liv-al^jix* li^lL^l foster-hrotherhood Bh iu JE 

Can 23 12. 
U*a2 lactens {sKckling hahy) Mt 21 16, ES 

3 XXYIII 5. 
Af. (X§ 175B) lactavit (to sucMe) Dt 32 

13, VitEabb 160 25, ZDMG 24 554 n. 14. 
iKxLtAii (nest. i) nutrix Gn 37 8, ES 1 1 97^, 

am 2 637 1. 
liuLiftA*» id. Jes 49 23. i fTio ^ nn a«» justus glherm. jv^nr>; (ZDMG29 531) et ^^m. (EX 49 
27, BA 4474), pers. ^jj**-<li jasminum cf. 
Lovr n. 143. ^2L£pol addidit ES 1 4S6E, Gal ZDMG39 
303 14; eo praeposito exprimitur Trpo^ in 
compp. sive ante verb. fin. sine copula 
sive seq. inf. glherm. 

JLsLBJol 1. additio (in ijoa wSLMoi) BO 2 
153b. EbMail0 246 2. 

Jq.mol id. ThMarg 1 65 14. 

|i,.sumol (nest. '*o) additio, incrementum Afr 
26 3, ES 1 435B, lAinMS 1 97 8, asd35 8. 
Ettaf. 1. additus est KwDW230 9; 2. 
congregatus (cum (>a^) patribus). ThMarg 
1 120 3; 3. auctus est ThMarg 1 259 10, 
KwDW 273 14; 4. assensus est alicui (to 
join in) JE schol 9 3. Jbi- vultur? ES 2 469C, avis Qata EN 45 
17, BA n. 4477. JLi^ et u^ (Geop 42 13, KwDW 226 8) cre- 
vit EE 5 9, dap 45 22, lA 2 236 v. 288. 

liucv^ planta KwD 1 19 i, Kays 82 9; Judith 
14 1, Chr ed 145 20 leg. liaso»- q. v. 

IKjJi^oiB 1. incrementum Ez 1 7 10, Afr 249u, 
ThMarg 1278; 2. pLinta, herba ap. XT 148 yO*», n> 12 2, ES 1 32A, YitEabb 195 lO; 3. crea- 
turaES 1 184E. 
co^ qui crevit ThMarg 1 CLI n. 3 1. 1. 
Af. crescere fecit ES 1 9 1, Atli ^ 18. 

jl^ tragelaphus ES 1 2 7 5 A, KwDW 214 7, 
BA n. 4479. 

(^^ (N§ 127 *2) Eheum EibesL. EN 25 
59, BA n. 44S0 Low p. 171. 

Jo- avidus, avarus EE 122 7, dap 51 15, 

KwDW120 3. 
Ilals^ avaritia 2Cor 9 5, ER 100 10, dap 
'65 6, KwDW 119 13. 
Pa. avidum fecit KwDW 187 2. 
Etpa. 1. avidus fuit, cupivit 2Cor 12 17, 
Afr 431 3, ES 1 199E, Eabb 211 i; 2. 
edax fuit ES 3 591F, Nis 49 163, 71 98. 

li^ herba inutilis, virgulta, vepres Js 9 
17^ ES 1 210D; IS in asd 97 26. 

JLsl^ i. q. JLsI q. v. BO 3 1 241 3 (N§ 174F). 

uJo! 1. trans. jierfecit, finivit Pall. in Th 
Marg 2 3210; 2. intr. a) defecit, caruit Jac 
4 14, ES 2 339 A, Ath 36 17; b. exstincta 
est (familia) Eechtsb 12 5; c) suflfecit Afr. 
485 16, ES 2 442B, IS in asd 99 7. 

'^laoic destruens, consumens KwDW 134 8. 

IlailsQip iylti^ii defectus Pr 14 28 (Hex), 
'(solis) ES1120. 

»nrno>. Yox incerta Afr. 258 5 2S6 5. 

(j.*!^ aut Ijji^ populus, natio, gens Bhcar 
106 4 TA 34 143. 

JLj- cubitus Sir 9 9, ES 2 176D (sic leg.) 
Jull74 1, Kays 31 10, EN 9 83. 

»3j^ seq. ; (ex analogia verbi gr. £-i[i.e- 
XeiaOai tivo;X§ 209B) consuluit, providit 
alicui reiLc 10 41, asd 35 13, Cjt 313 18 
AS 2 116 6. 

laoj. curator 2Mcc 4 2, ES 1 161D adv. di- 
ligenter ES 2 48A, provide ES 2 427D. 12^3] (N§ 105) curaip55 22, EE128 27, Jul 

173 21. 
Pa. i.quaesivitES 2 360B ; 2. curavitES 

3 32SB, C (sic leg. Fraenkel) KwDW 

10018. 
i^j- 1. anxie curans 2Cor 8 21, ES 2 400E, 

Gal ZDMG 39 2 6 1 6 ; ^. affabilis, benignus 

ES 2 42 5D, Cyrill ZDMG 27 593 v. 92 

(sic leg. Fr.). 
Itaarfjj. cura, studium Chr ed 155 21, Js in 

ThMarg 2 164 28. 
JLsJa^ affabilitas (kindness) ESL 2 5658 (sic 

leg. Fr.). 
UKso|> diligens AS 2 287 2, Off 127 4, cu- 

riosus JohEph 171 10. 
Etpa. 1. providit, studuit ES 1 354F, 

KwDW 225 21 ; ^. curae est ThMarg 119 

12; 3. seq. ^ sanatus est Alex 1 1 6. l\^ animus, cupido Dt 31 21, Afr 179 4, 

EE123 6, libido AS4 70 4. 
]i?j- cupidus, libidinosus EN 14 99. ^ 1. arsit Dn 7 9, Afr 77 1, Gal ZDMG 

39 304 8; exarsit (amore) ES 1 407E. 
I^ holocaustum {hurnt-offering) Mc 12 33, 

Ath 15 22, Jul 50 21. 
jjfnj incendium ES 3 33SF, Eabb 236 4, IS 

inMS2 59 v. 220. 
IljAj incendium ES 1 72F. 
IW flagrans ES 1 1 18E, Eabb 365 20. 
lU|6ja^ 1. incendium ES 1 126A; ^. defla- 

gratio ES 2 122A, Thes hymn. 3 200 7. 
I^a» area incendii ^ 102 4, dap 98 2. 

Pa. cremavit dap 97 20. 
,.**> flagrans (studio etc.) Js4 4, Lc 24 
'32' KwDW227i. 

Etpa. crematus est JohEph 72 2. 
Af. combussit ES 1 4S2E, IS in MS 2 
65 31, ThMargl32 6. 

Ettaf. 1. incensus estES 1 476E; 2. com- 
bustus est EXchr 24 2. 

,Qj3^ja^ dragon(?) Duval-Berthelot 2 273 
n. 2. jU. 149 f^h IjLa- i. q. jLcul qv. EX 36 4, BA n. 4503. 

jljLjDai (gr. £iy.(ov) imago ES 1 IISA, Dion 
T76 17, Bhchr 12S 7. 

Pa. formavit, effinxit am 1 46 6u, lAES 
58 4. 
J^''>-'«' characteristicus BO 2 7Sb. 

Etpa. 1. formatus est Cyr 8 17, glherm; 
2. descriptus est Ath ju_. 25. 

(fjQjL PsC 200 7, Bhchr 236 19, v«»^*- 
Kays 264 22, voisjjB«i^ l^Mcc 4 23, lUjoa^IS 
in MS 2 104 V. 449, Ex 25 4 (H.exj, Kw 
DW 172 6, lisjai- Kays 59 3, li^utu AS 3 
20 23, am 1 37S 11, udxivQo; hyacinthus 
(gemma). 

rj-ftj hyacinthis ornavit Card 99 23. 

j^^LLaai Ap 9 17, ^cvL^KiJBe.» Ez 23 6 (Hex), 
jjI. ]uKla«L* Ex 25 5 (Hex) oaxiv&ivo? hya- 
cinthinus. 

^Ql^-J-oJL aconitum AS 4 S2 15. 

'iJ^l 1. gravis fuit ES 1 480C, Vit Eabb 
173 27; 2. honore floruit ES 1 223B, 
Philox 158 12; 3. rarus fuit ES 1 339D ; 4. 
gravatus fuit (somno) Luc 9 52 ; 5. seq. ^\^ 
molestus fuit KwDW 1 19 20. 

\-^[ 1. honor Chr ed 147 14, ER 77 4, ES 
2 322D; 2. donum Eechtsb 55 7, BO 1 
385 15; 6. margo (libri) BO 1 63, 3 1 327, 
cf. Hoffmanu ZDMC 32 736. 

Ij-cL. (nisi l^fti leg.) pondus ES 2 291C. 

I \iJ>^{ 1. i. q. h. tp femina et filii domus 
(6X86 20), Xml6 27, ESIUOC, ESJ 
258 18; 2. impedimenta, sarcinae ES 1 
448D, Jul 163 4; 4. honor Spic 26 18. 

!j-Boi 1. gravitas Joel 2 8; 5. onus Mt 20 12, 
dap5 10, ISinasdl02 13, JEinES437 5. 

ljj*a:^ caritas {dear price) asd 62 3, ISt 
36 7, Bhchr 164 12. 
Pa. 1. honoravit Ex 20 12, Afr 261 6, ES 
1 402F, asd57l3; 2. magni aestimavit 
ISt 8 1 8; 3. donavit Eechtsb 17 22. 

fi^jLA^ i. gravis dap 5 10, am 3 295 18; 2. 
praeclarus Guidi to 24 39, adv. honorifice A]M 1 93 21; 3. surdaster, mente captus 

Xis 52 65, 62 51 ; 4. apud medicos id quod 
JLaipo pers. ar. ^a-.Ij^ molybditis OX 19 8. 
iLot^ 1. gravitas DionT 161 11 (sic 1.!); 

praeclaritas Vit Eabb 172 15. 
I;qjL gravis (poudere) BA n. 4497. 
I; .myt magnificus, pretiosus ES 1 339D, 

asd 20 17, Ath ^ 14. 

Etpa. 1. honoratus est Jud 9 9, Afr 269 
11, VitEabbl743; 2. donatus est Eechtsb 
18 17. 

Af. 1. oneravit 2Cor 2 5 (Phil) , Bhchr 
369 26; 5. sudaster fuit IS in MS 1 43 v. 
311; 3. siurdastrum fecit Mt 13 15 (Cur), 
ES 1 534F, Js 59 i (Hex). 

Ettaf. gravatus est 2Cor 5 4 (Phil). 

(joi-tt- (X§ 127*2) rana Kays 29 21. 
\S6'^ f. 1. canis silvestris Js 13 22, ESJ 

6 6.' ' 

118 21, lA 1 284 191; 2. ferula spec. Low 
n. 145, BA n. 4521. 

ou( 1. magnus fuit ES 1 467C: 2. multus 
fuit asd32i7, AM2 94 1. 

Af. 1. magnum fecit iSm 12 24, asd 80 
20, Kaysll4 6; 2. magnum praedicavit 
Act 10 46, EE 356 5 ; 3. auxit Corluy MP 
43 3. 

(?;- 1. rivus, flumen ES3 63D; 2. lacus 
ES 2 34D, Jul 29 6. 

JLl*;.^ mensis Jud 1 1 37, ES 1 553A, Bhchr 

83 3. 
jiojup mensis parvus Ge ZA 8 5 13. 

yVl (X§ 174F) longus fuit Ez 31 5, Mc 4 
27, AS2 19 12, Geop42i4. JJ^* (cf. ar. J^j) crocodilus AS 4 42 2. 

yJ^L^» Bhchr 497 22, j;Z. l^ir^ ib. 556 21, 
lAES 44 7 (moug. ^yi Quatremere hist. 
des Mongols 1 179) mandatum. >;o{ 150 jLj^w )ojo( (Nold. ZDMG 25 665 cf. Barthp. 14) 
altum fecit, exaltavit Joh3 14, 8 17 (Bernst.) 
JohEph 187 3. 

JlS^;^ (jac. h, nest. l Bhgr 4 4 5, ex hebr. 
ns?n^. ZDMG 29 647), 1. vehim Ex 26 i, 
ESL l 471 15, Bhgr 2 83 n. 1 ; 2. tentum 
Bhchr 174 19, 185 5. 

lis-joi^;.^ vehilum AS 2 115 9. 

%D*^l lividus fuit (to he yellow) AS 1 68 6, 

Clr 50 8. 
U;-i^/. Ji^ajB-t- lA 2 168 V. 108, Nestlechr.' 

60 185 (N. p. 47 n. 2) olera ES 1 530C, 

am 3 489 1, ISt 36 7, seq. I;.3jj i. q. cspt? 

Gal ZDMG39 295 7. 
Uh 1- livor Jul 82 5, pallor ES 2 438 7, 

Jer 30 6 (Hex), AM 2 331 5; 2. icterus 

(jamidice) Gal. ZDMG 39 241, Kays 207 

17, chlorosis (plantarum), lEg 8 37, Geop 

49 6, Hoffmann Ausz. n. 115. 
JLov*» flavus, lividus EN 58 56. 
Ujai 1. lividus Ap 6 8, Kays 101 15, Bhchr 

253 11; 2. herbae Lcll47, Afr 309 19, 

EE,118 7, ThMarg 1 159 13. 
Iloojai- 1. livor Hebr 4 209 2; 2. splendor 

TB 140 35. 
Af. 1. lividus fuit ^ 67 33 (Hex), Bhce 2 

661 20, car 176 15; 2. viruit Epiph 60-25; 

3. viridum fecit 4Ezr 5 36. 
lloiBiaA pallor '\> 67 33 (Hex). 
iLiciaD (origin. phoenic? Nokl. ZDMG 29 

649 n. 5) crocus Low p. 217. 

ltr*i lieres fuit, 1. s. acc. r. alicujus rei ES 

1 295E, dap 10 23; 5. s. acc. j^ers. alicui 

Gn 15 3, Eechtsb. 40 27. 
11'^ heres Nestle chr. i 60 155. 
lui;- hereditas Ez 46 17, ES 1 4S8D, asd 

85 16. 
lliil heres 2Sm 14 7. 
iLoio;. hereditas ES 2 334F (sic 1.!). 
JliUoihereditas t]; 61 6, ES3579E, EB347 7. 
Af. heredem fecit Jerl2l4, Afr 20 4, 

ES3 277B, ISinES408 24. |jt-* tinea, curculio BA n. 4525. ^ajuo^ extenditEx22 7, Afr254 7, ES 1 
223B, Jul33 28. JL^ 1. guttur AS 4 83 7, Kays 31 17, Pr 
8 7 (Hex), Bh ad <\> p. 104 87; 2. arteria 
GalZDMG39 241. ^ol extendit Dt 25 11, Afr 25 7, Bal 
260 8, IS in MS2 146 v. 1081. 
Ettaf. auctus est ThMarg 1 207 9. 
Saf. 1. extendit AS 2 333 26; 2. duxit 
ESL 2 7 7. 

JL^ooft 1. extensio ES 2 62B; 2. processio 
<\> 18 12 (Symm); 3. ductio ES 1 3S4D, 
Kays 250 5. 

tln.^^AOjivo processus ThMarg 1 65 6. 

Efetaf. 1. porrectus est ES 3 365 A, ob- 
latus est Jul 239 13, 2. ductus est ESL 2 
1 7 1 ; 3. progressus est, processit (^mt one's 
self foru-ard) Eie 16 20, KwDW 219 15, 
crevit Cyr 10 1, seq. V vel lo^ cuj)ivit Phil 
3 13, Eabb 246 27, am 3 48 8, Ath JJ 16. 

IKxi.^o^«ju« j:)j>J\ metrum dodecasyllabum 
Card 2 3. ^yo^ yM^ r!f.xav{}o; Gal ZDMG 39 250 14. ot-Sufc* jaspis, gemmaEx2S20, ES 1 23 ID, 

Kays 59 3. 
JLau»o_. serpentis genus (in Aegypto) am 2 

265 13. 
Af. juvit, opem tulit BA, BB, PS. 

J^A* (pers.) pars, sectio Avestae am 2 
589 15, Hoflfmanu Ausz u. 838. 

iK*/. etm. (N§86) 1. essentia, natura EE 
417, JE in CatWright 2 9S4b, Bhchr 
99 15, c. suff. exprim it j>ron. re^l. N§223; 
2. st. cstr. nota accus. (N§199 n. 1), Gn 
1 1, Pr 2 2 etc, ES 3 422F, apap 279 7. 

jUj]L.essentialisThMargl 139 22, OfZv.revera 
ET815. li^ 151 iloi^^jOS Ih^ essentiam dedit Card 6S 5. 

o^^Ji. seditGn21i6, ES2130, JohEpli 

271 6: 2. mansit, versatus est Chr ed 154 

10: 3. habitavit ^}* 22 4, Chr ed 145 2; 4. 

habitata est (urbs) Za 12 6, Afr 376 13, lA 

1 1S2 4 ; o. sita est Jul 230 3; 6. habita- 

bilis fuit (terra) Philox SS 6. 
il^. 1. habitatio Ez 48 15, ES 2 871C, Bal 

255 17; 2. domicilium SB 9Su. 
li^hj (X§ 23C, 9b) excrementumBhZDMG 

40 443, BAn. 4536. 
Ih^l (X§ 105) id. Dt 23 14, Jul 127 13, lisa 

sella familiarica (closet) am 1 19 1. 
ll^Kl 1. sedes ES 1 2S0F; 2. ii olxoufxevr^ 

orbis terrarum AS 138 18. 
Ulai 1. sedes ES 1 213P, IS in MS2 140 

V. 9S7, 'so v» assessordap 50 17; 2. tempus 

sedendi Bhchr 300 2 ; .3. niensa Guidi to 39 

5 ; 4. situs,positio (loci) ES 1 52 1 A ; 5. seq. 

J_ixo;aa ^\i.j inthronisatio Cat Par 73al7; 

6. cathisma, liturgiae pars Cat Wright 1 

396b, BO 3 1 291 2, Badger Nest2 282. 
JLaUl /, ?^|oL Bar 4 9 (Hex), advena Jer 

20 3, ER 137 9, ISAbb 56 v. 316. 
lla^UI 1. habitatio Ath 52 25, KwDAV 393 

•24; 2. exilium Petr 1 17, ES 3 355E. 
Pa. habitabilem fecit Jul 110 2, Bhchr 

462 15. 
ia^-Ljo 1. gravis, modestus, honorandus ES 

3 602E, Yit Eabb 1 93 27 ; 5. situs ThlTarg 

1 59 21. 
Uiw incolaES2 152C. 
Il.'^-sedensES1252C,Philox78l,IS32i6. 
Etpa. habitatus est Jer 17 6, ES 2 130A. 
Af. 1. sedere fecit ES 1 529F, asd 54 8, 

instituit (episcopum) Vit Eabb 170 26; 
,5. habitare fecit ES 1 554 F, condidit 

(urbem) IS in MS 2 64 19; 3. in matrimo- 

nium duxit Ezr 10 17. 
Ettaf. 1. consedit ES 1 157B, apap 99 2; 

2. habitavit Dn 13 28 (Hex). 

Jbo^ /. fiooi^ AS 1 49'l, orbus Jer 49 11, 
Afr317i, ES2 533E, Vit Rabb 188 13. Jla^i^ orbitas ES 3 2S3B, dap 73 5. Bal 

294 14. 
«io orbavit KwDW 369 3. 

Etpa. orbatus est iThess 2 17 (Phil), PsC 

244 8. 

JL^oK^ euphorbiae specc. Lown. 147, Greop 
99 5, Gal ZDMG 39241, 2997, EN 26 72. 

'^^ 1. remansit, restitit 2Eg4 7; 2. melior 
fuit, praestitit Mt 5 20, Eccl 3 19 (Hex); 
3. lucrum fecit lCor 9 22, Philox 126 14, 
IS in MS 1 93 25, KwDW 108 19; 4. 
accrevit Ath 43 20; o. profuit Ath 21 3. 

fjlo 1. funis Jud 16 9, ES 1 325D, am 2 
382 17; 2. nervus, corda EE 122 19, PsC 
43 18, Bhchr 209 4. 

iijloi^ 1. accretio (lunae) ER 69 23; 2. utili- 
tas ES 1 544A, Vit Rabb 174 21 , IS in 
asd 984; S.praestantia, virtus Clrep 155u. 

iJjjloi utilis KwDW 396 20. 

fjUl 1. reliquum ECth 2 14 6, lA 2 96 48; 
2. abundantia Mt 12 34, ES 1 253C, Vit 
Rabb 1791. 
Pa. meliorem fecit ES 1 468 1, 2 212. 

I^K^ 1. superfluus ES 33F, Spic 31 4, BO 1 
31 7a9;;^. abalienatus CyrilIZDMG27 591 
V, 32; 3. st. abs. m. adv. valdeBhchr207 22, 
comparativum graecum exprimit glherm, 
seq. ;tm*j plus minusve ThMarg 1 22 7. 

lU^K. 1. augmentum ES 3 XLYIII 25; 
2. abundantia ER 26 9, 'j ^ superfluus 
Gal ZDMG 39 263 8, KwDW 100 1 6. 

ih^iM excellens, praestans ap XT 5 15. 

ILq^Kam praestantia, virtus 'so ,.=lj>. vexpouv 
GafzDMG39 285ii. 

Etpa. 1. melior factus est lA in MS 120 
v. 453 ; 2. praestitit seq. ^ Mt 5 20 (Phil), 
dap 41 25; 3. auctus est ER 21 5, Ath 43 
27; 4. utilitatem percepit dap 5 17, lA in 
MSl 15 107. 

Af. 1. reliquit ES 1 211E: 2. abundavit 
Ex 16 18; 3. profuit Ath 43 19, Yit Rabb 
178 23 seq. ^ auxilium tulit contra Bhchr 
36 15; 4. paravit KwDW 282 18. 152 JlA-^n y» y^ undecima litei'a alfabeti, numerus 11. 

iJLs (N§179D) increpavit, vituperavit seq. 
o Gn 37 10, ap XT 11 12, Ath 26 19, Bal 
276 16. 
ajLi vituperatio Pr 13 1, Afr 277 1, EE 85 
14, dap 24 25. 
Etpa. vituperatus est Nis 75 56, dap 5 1 25. 
Pa. increpavit ES 2 530D. 
JLlcii accusatio ESL 2 39 6 (sic 1.!). 

oJLp (X§ 171 Anm.) 1. doluit Jer 4 19, Vit 

Rabb 180 5, Jul 85 8. IS in asd 95 16; 

2. ^i^l^ dolui JAES 174 3. 
jJ.J>?i.''do5orEx3 7, MtlOi, ES1532D: 

5. morbus ES 1 539C, vulnus ES 2 515C. 
JLaJL^ molestus Ap 16 2. 
j^hsil^ 1. dolens ES 3 389A, JSAbb 282 v. 

297; 2. molestus Ath aju 2. 
Pa. dolore afFecit lEg 2 8. 
Etpa. dolore affectus est Eccl 10 9. 
Af. dolore affecit Pr 25 26, ES 2 177A, 

ER 61 8 i)art. pass. JLaJ^ (nest. Ui^ 

Xold.].l.) dolens Lc 14 21, ES3 375^."" 
ji*\, Lojaj-aSB -'XtossaXYiagarrulitas {talkative- 

ness) Cyr 186 10. 

J^oJLd namque, ergo ES 1 124A, Cyr 113 
18, Bhchr 523 21. 

^is turc ^jjU. princeps (Bucharae) Bhchr 
251 8. 

JLsJLo / (X§84, 98C) lapis Hagg 2 15, ER 

67 21, asd 46 8. 
IKjJasJL^» lapilli Geop 75 11. 
JisJ.^ lapideus 2Cor 3 3 (Phil), Bhce 17 6. 
iAsU id. Ez 36 26 (Hex). 

{^JLo 1. fervidus (suJfry) ISt 29 13 ; 2. nigra 

et cras&a (nubes) ES 2 61B, 
;jLa pudefecit, reprehendit, accusavit ES 2 

463C, ER62 8, dap 49 18. l'l\^, liooa pudefactio, contumelia lCor65, 
ES3 356D, JohEphl38lO, asd74 26. 

Etpa. pudefactus est ES 3 206B, ER 
24 22. 

JLaO-o spina Low 148, Joh 19 2 (Bernst.), 

ER5 15, dap 102 16. 
jUlia^i JL^oi xVlhagi Maurorum BB Low p. 

146. 
Ija^ J^ai /.Euxay-avfja Low p. 195, EX 24 43. 
lAt^ J.aa^ 6c'jaxavf}a BB. Lbw p. 139. 
J->|j« JjaoJ Acacia nilotica BB, Low p. 196. 
I JJul; J^ai Tpa-|'axav9a astragalus BB, Low 

p. 49. 
^tdl. spinosus Gal ZDMG 39 241 ; 5. dip- 

sacus fullonum ib, 256 7. 
PH^ spinosus Js34 2, Mc 15 17 (Phil), 

Cyr 39 31. 
liaa^ placenta, rotunda major quam {;q\jb 

BAn. 4577, am3 611 1. 

(loja^ 2)1 J_iaj (aliis J^la N§101) fimus 
(dung) Zeph 1 17, Geop 94 2, Joh Eph 
270 15, Bhce 1 247u. 

l^ f. (X§84) 1. jecur Gn 48 6, ES 1 
232F, lA 1 286 v. 218, Bhchr 224 22; 
5.iraBal289 11, Jul 82 5, JohEphlOlo. 

Ji;a^ iratus, iracundus AS 192 12, JohEph 
226 6/. TjraTiTi; (terra) Geop 47 23. 

I^*aj> iratus AS 194 24. 
»11 iratus est AS 180 5. IjA^ (ar. ')CL) pistor Bhce 3 263 11. 

J|=»-s vinculum ES 1 394A, Corluy MP 1 1 

10. Bhchr 167 23. 
JJLa-3 vinctus BA n. 4580. 

^a.^ cinxit Js 3 24<Hex), Joh 1 3 4 (Bernst.) 
JL£-8 vestitus ES 1 491B. velatus ib, 499C. h^ 153 i^lQLS jiLLs 1. cinctio Js 22 12 (Hex); 2. cinguliun 

ES3 216A, EX36 23. 
iJLia^ pallium BO 3 2 824apu, ES 1 230B 
(sicl.!) EN37 16. 

Etpe. se cinxit iSm 3 31 , ES 2 25E, Lc 
96 22. 
Ettaf. festinavit <l> 39 14 (Aqu. Symm). multus fuit Gn 36 11, Afr 205 6, ESL 

2 333 11, seq. ^ praestitit Eabb 237 21. 
'rSLA et ;ajI fortasse Eom 1 1 19, ES 2 445E, 

Bal 293 6. 
(?) 1;*, '^ a.l;UM'i, Low p. 1 29, Gal ZD^ilG 

39 249 9. 
I^ 'r^ IpsuxYj Gal ZDILG 39 257 19. 
I^jcia multus am 2 352 1, st. abs. m. adv. 

valcle ib. 109 3. 
Af. i . auxit Lv 2 6 9 ; 5. crevit AS 3 3 2 1 1 1 . 

J)^^^_p (pers.? Lag Beitr 74 27, Semit 1 
64), sulphur Js 30 33, Afr 293 12, ES 1 
72A, PsC 193 3. 

j^£w^aLA sulphureus Ap 9 17. 

Jil-.ia^ genus fulminum (gr. (LoXoiVTs;) AS 
144 18. 1. subegit Dt 2 34, ES 1 556A. Dion 

T 72 6; 2. expugnavit, cepit ES 1 567D, 

Chr ed 15312. 
JLaLs espugnatio JohEph 415 2. 
jjua^ intercalaris (dies) Ge Z A 8 5 24,/. suhst. 

annus interc. Ge ZA 8 5 17, Kays 210 23. 
i*4^ ephialtes {incuhus) EX 22 16. 
jia-3 1. vervex AM 2 276, Bhgr; 2. spmna 

sinapis Bhgi', Pat. Yit, PS. 
Uao^ scabellum Mt 5 35, Afr 495 5, ES 3 

344D. 
J>>ft^-< subjugatio Ez 40 1 (Hex). 

Etpe. 1. subjugatus est Xm 32 22, Nestle 

chr 1 5 660 ; -2. superatus est (mons) ES 2 S 6F. 
Pa. 1. subegit Js 2 19, ES 2 188A, Clr 

ep 39u; 2. domuit Sir 30 8, am 1 462 10, 

KwDW 277 16; S. castigavit AS 18 30, 

Sind 1 3, Bhgi- 2 99 v. 1 168, Cat Wright 

531a. Uaoi 1. superatio IS inEE 38923; 5.casti- 
gatio AS 19 1. 
Af. sedere, accumbere fecit JS, PS. r^ JL> (pers. j^lT) charta Cat Bod 211 19. ♦^(N§360A) Q.\\m. passim, oot ^ ooi idem etc. X§230. JIj^ urceus parvus angusto ore BAn.4598, 

bx 19 16. 
\l^ profluvium sanguinis post partum BB, 

PS. 
Iljoa puerpera quae modo peperit BA n. 

4615. 

>af3 Pa. 1. mentitus est <{* 8935, Spic 45 11, 

lA 2 180 15; 2. mendacem declaravit ES 

134C, 353F. 
M^ mendax Ex 23 1, ES 1 80F, Vit Eabb 

191 2, adv. Eabb 239 14. 
Ilaa^ mendacium Jos 22 16, dap 105 11, 

Bai 335 16. 
Etpa. mendacem se jDraestitit «{^ 66 3, ES 

1 39B. 

o|^ (Barth p. 35) 1. satis Xm 16 3, ES 3 
23 14; 2. jam EE 88 23. '^ « id. ES 1 
509C, GalZDi[G39 272 4. 

JLu9Q^ opsonium, condimentum cum aceto 
paratum BA n. 4612 Low p. 373. 

^90.9 pers. ^Ija. deus am 2 577 2. 

^^ conjunxit EE 5 14, asd 22 6. 

]i^ frumentura stramento purgatum BA n. 
4397. 

JLp fidelis, docilis ISAbb 258 36. 

Etpe. 1. se conjunxit IS in EE 390 3; 
2. jugum ei impositum est (to he harnessed) 
Gal 5 1, EE 1 18 22, Cyr341 21 ; .S.aequatus 
estESl 20E ; d. subjugatus estPhilox 4324. 

jLLl9d.o (pers. Lag GA 54 142, sed cf. ass. 

kudinnu), pl. llaivd^(X§79A, ES 1 494C, 

PsC251 9)et Aij;d^(AS 3 339 3, cf.ZDMG 

10* IKji 154 33 533, JA:RS 156 15). mulus Jud 5 30, 
ES1316A, Ath 21 23. 
IKj?d^ 1. mula lEg 1 33, ES 1 443B; 2. 
collis magnus ad virbem oppugnaudam 
exstructusISt47 3, JoliEph 253 24, Bhclu^ 
76 6. 

»fs fatigatus est JohEjih 371 23. 

I|i«ii vultur AS 4 61 2, Nat 49, Geop 44l8, 

DionT 169 14. 
{loi^ crudele facinus ES 2 24 IB. 

Pa. turbavit Bhcar 103 17 (ar. jjj'), 
.? magnus AS 4 81 17. JUo^ sacerdos Hagg 2 11, ai^XT 13 18. 
llioti sacerdotalis Ath 13 3, BB iu Low p. 

366. 
a«uc*b sacerdotium ES 1 443E, Tit Eabb 

172 2, asd 16 2. 
Pa. 1- sacerdotio functus est Ex 28 4, 

ES 1 148C, VitEabb 172 17; 2. sacerdo- 

tem fecit am 2 665 17. 
]»o(Qi sacerdotium JohDar in ]\IS 1 107 12, 

Ex 19 6 (Hex), BO 3 i 139b 17. 
Etpa. 1- sacerdos factus est JoliDar in 

EE4117, Cyr403 8,BO2l22A: 2.mhj. 

Ml eo loco sacerdotium factum est Bhce 

6 <t 

1 411 19; 3. consecratus est ES 2 24A, Cat 
Bod 491 11; 4. peracta est (actio sacer- 
dotalis) Bh in Kayser Can. des JE 10 14. 

jL^ dives, felix, potens Jud 18 10, ES 1 
542 A, YitEabb 192 11. 

\lt)L^ fortuna, abundantia EE 103 12, AS 
4 36 2, Bhce2 745 13. 
Etpa. ditatus est ES 2 58F. IS in MS 2 56 127; 2. cauterium ICAMQ 
68pu. 

Pa. ussit dap 45 24, Bhchr 346 23. 

Etpa. ustus est Pr 6 28, ES 2 93C, asd 
50 15, Bhce 1 155 4. 

^Q^ {'/J:>\}.f>i] Lag GrA 54 141), poculum 
BA, BB in PS. 

Jl^Q^CatBod211l4, J^^faaBhce3 501l, 
JAES 163 1, pers. 4^-Iji- dominus. 

}Q^ 1. eum puduit ES 2 514C, Yit Eabb 
1 8 7 21 , Jul 3 20 ; 5.revocavit Bhce 335111; 
.3. timuit, veritus est Cyr 123 13 (nisi »aa 
legendum). 

\)Q^ (pers, Lag GA 55 143) 1. urceus am 
3 518 19; 2. olla Duval-Berthelot 2 3 82. 

jL^Q>D jialjDebris pendentibus laborans BA 

n. 4621. 
ILqJcwqj morbus palpebris pendentibus labo- 

rantis BA n. 4621. 

JLd«xo 1. placenta Jud 7 13, ES 1 312^; 

2. massa {ingot) PsC 1717, KwD 37 22. 
lis-oo^ 1. procella Job 21 18, ESL 3 815 9, 

AS 142 10; 2. tenebrae Ex 10 22 (Hex); 

3. flagellum (?) am 3 109 10, cf. Wright ad 
apap 2 237a, 

JlkoQ^ stella Nm 24 17, ES 2 263A, EE 

46 7, 
ItL^oa stellaveneris ES2 458A, LA 1220 

V. 346. 
^^jlLaq^ Jupiter planeta SjDic 15 18. jjdrkjos asteriscus BS 256 14, Epijjh 9 65. 
ioval^ objurgando expulsus est Eie 57 19. i .-k^oj^» asterisco insignitus Epiph 9 57. 

iOjQ^ (^'§83) noctuae genus Dt 14 16, ES 

i 241C, EX 45 20, OX 90 5, BA n. 4624. Jia^ov-o (pers. Lag GrA 53 140), succinum 
electricum BB. 

{io.^ pl. laj fenestra Jos 2 15, Afr 121 6, 
ES2 314F, dap5 26. 

(o-o ussit 2Tim 4 2. 

\ZkA 1. nota inusta Ex81 25, ES 2 369A, ; )|.»Q-s (gr, yrjXo;? Hoffmann Kirchenvers. 
p, 98 n. 275. cf. ass. gumalum taraarix? 
Jensen), arca Mt 24 38, ES 1 249E, Spic 
30 22, LAl 138 V. 1204. 

y^ seq. ^^ 1. abscondidit, occultavit Nis «fis&MaA 155 («O^ 17iietc.:5.retmiiitER3l24,ES3469B: 
3. avertit (depositum) to embezzle Afr 
1006, Arist. 2317; ^. reticuit. celavit 
AS2 3 2. lA 132 7. j£DQlMQ_D pl. oiba^ 'ip<x.h%, bumorIS94l2, ILqIam possibilitas ET 5 11. 

Ettaf. creatus est JEb 46 8, JE in Journ. 

of s. 1. 10 25 29. 
A^jij..,-^\» TTpossyovtco^ decenter Pr 31 26 

(Hex). &alZD:u:G39 259 8, JobEpb 178 2. SB « . , ., ^ , ., ^ 

. . pQ-o ywvTi situla quae molae supponitur ut 

156 8: 2. pl' aio«J et oioiJi cbimia Duval- .... • ^^ • r ti i n \ 

triticum capiat, mfundibulum {hopper) pl. 
Bertbelot2 249 n. 2, 214 n. 1. BB 901 9. 
904 10. 

^ talis fuit Bbcar 130u. 

)iJL?, ]LM, ^ (^^§9SC) justus Eom 3 14, 

ES 1 542D, Corluy MP 39 12. 
Mt^Ui .justitia Afr 177 22, ER 45 16, Job 

Epb 109 2. 
Jil^ 1. natura ES 3 XLIX 18. ER 37 19. 

Gal ZDMG 30 256 8: 2. virilia {mcde 

jjrivy member^K.wJ) 1208, Pbys5u, Bbce 

3 131 12. 
Jiio naturalis Bb ad Paul. 1 17, /. natura 

Tb]J!arg 1 125 22. 
i^jll^ naturaliter Eabb 242 18, Gal ZDilG 

39 246, GeZA8 3l22. 
tla*ui To cuaiy.ov 1. universitas rerum na- 

tiu"alium; 2. quidditas naturalis, quae 

de omni re definitione statuitur glberm. 
y.jv) institutus Gal ZDMG 39 274 2. adv. 

secundum ordinem Josepb 5 3, 24 12. 
jLoi accidens Bb ZD^ 40 442. 
^ll 1. facta est (pax) Bbcbr 590 21; 2. 

coiit, se miscuit Bbce 1 221 2. 
yoa commouefecit, correxit ES 1 33A, EE 

129 2, dap 21 4. 
Jiooa 1. admonitio, correctio ES 1 19SF, 

Vit Eabb 1 7S 26, Pr 2 2 (Hex) ; 2. sagaci- 

tas naturalis Bbce 2 669 (6. 

Etpa. correctus estES 2546A, dap 21 7, 
asd 14 15. 
Af. (X§177D n. 2) 1. constituit ES 1 
120B, JS in MS 1 84 130; 2. creavit ES 
2 412D, Jul76l4. 

U» 1. aptus, idoneus Gal ZDMG 39 274 BA n. 4640, cf. ^*^. ^JLp , ^oj (bab. kaiawdnu) Saturnus plaueta 
ES 2458C, Spic 1423, PsC lOu, JS 10225. 

cCdJjoJLo yaowva^placentas Jer 44 19(Hex). 

i£C\n n yo'j; congius Epipb 5 89, 48 67sq. 
LJLosiii (ar. C^U-jT) tympana Bbcbr 294 2. 
i.mi poculum Gn 40 11, Afr 99 1, Bal 303 11, 
JS in asd 108 7. 

Jv o *> articuJus BA n. 4654. 

^ 1. flexit KwDW 199 18; 2. retraxit 

(solradios) ES 3 323D. 
JLsod flexio BA n. 4655. 
llLsdj» 1. flos granati xutivo; Low p. 363, 

Geop 118 2, EX25 48, BA n. 459, Gal 

ZDMG39 279 65, Geop 98 8; 2. falsopro 

7.'j-i30; Low 1. 1. 
iKgJaa urceus aquae ore angusto PS. 
Etpe. flexus est KwDW S6 25. 

»aj> timuitES 2 514B, Cyr 123 I3(sicl.?). 

Jio-D (cf. ass. Jl-7<rM) furnus (oven) Xm 31 25, 
ES 2 225C, Bal 264 19, Atb U. 2i, EE 66 
13 lea;. Ivaa Xold. 

J)?aa fervor, aestus Lc 12 58 (Cur), ES 1 
\97C, lA 2 88 169. 

JLiljoa fervidus Geop 53 10, JE scbol 21 23. 

5«Jll fervuit ES 1 197C. 

ULa /. X§S4 et lLiaa(AS 4 79 18) alveare 10, Bbcbr 343 19, ET 6 22; 2. firmitas ES (beeJiive) AS 1 63 23, Geop 98 '24, Sind 9 1 460A. Bhce2 4Sl rs. ;aA 156 j^QjkS >Q-o et ?aa Mc 1 5 /. et m. (N§8S) pl 
vfiovoj (EN chr 54 11) ^ov*^ (AS 2 173 5) 
ycopa terra, proTincia EE, 5 20, JSt 43 12, 
Blice 2 459 16, am 2 577 1. v?aj" i- e. pers. 
yyiS pars terrae Nold. Festgrviss au Eotli 
35 u. 8. 

JL50L9 chorepiscopus B0 3 2 693u, Yers. 
Phil ed White 2 p. 649 16, Cat Bod 367. 

jo f. r,rfK.a }ia^ ycDpsTriaxoTTo; am 2 318 19, JSt 
78 9, AS 2 68 23, BO 3 i 527a 7. 

(toVo-o yopoi chori Bh Hebr 4 84pu. 

yo^ h. "113 xopo; a dry measure (i. q. 30 
[xooioi Epiph 4 45, 30 k!./»^ Bh ad Hos 
3 2) Lc 16 7, ES 1 80A, Bhchr 147 10. 

JL»?flL3 •/optaToi; metrum 30 (jaiTa; contineus 
Epiph 61 46. quievit, destitit Pr 1 1 29, Nis 3 20, dap 
64 12, Eie 59 12. 
U«Jf 1. vita trauquilla Cat "Wright 2 498b, 
602246, 260 (sicl.!)Bhcar 761 ; 5. colus 
ispincUe) AS 158 6, Thllarg 1 325 17. EN 
20 19. 

lo-o i. q. l^ q. V. ES 1 234A. 

i)^o morbus cum horrore febrili PS. L9L9 militavit Bhcar 2 12. it;jajaa i. q. ll;-^maA q. v. BB. Lowp. 207. 
jL^OJLo asper, austerus cf. JLsojJw PS. veritus est Philox 179 5. 
l^xM^ 1. venerabilis ESL 2 279; 2. turpis 

Joseph 7u. 
tU^.ro reverentia Cyr 1 13 23. 
' Pa. pudefecit lA 1 236 226. 
lf>ioi 1. verecundia ES 1 247D, dap 9 11, 
'tj^ 43 22 (Hex); 2. pudor ES 3 323C, PsC 
89 2, ZATW 6 20311. 
)iljj.ai (nisi i^Uoio leg.) pudicus dap 66 4. 
"Etpa. 1. veritus estES 1 340F, EE 28 3, 
dap 7 11; 2. jDuduit eum Luc 18 2, Afr 
293 17. ES3XXXni2i. ^^'AA.o 0. 1. fucavit (oculos) to paint 2Eg 9 
30, ES 1 540E, Bhchr 164 18; 2. occae- 
cavit Bhchr 178 1. 

jULol stibium Jer 4 30 (Hex), ESL 1 215 12. 

iz^ id. FS3668C, Duval-Berthalot2 53 18. 

JJuciii» instrumentum fucandi EX 38 61. 
Etpe. -Z. sefucavitESL2377 29;5.occae- 
catus est Joh Eph 318 4. 

6v*toja.^Q_D 1. 0^1.100^09 chiveiwodatth con- 
jugium incestum am 2 578 9, Nold. Festgr. 
an Eoth p. 36 n. 8. 

t*^ (secundo loco ponitiu') ei'go, igitur EE 
31 23, Guidi to 18 15. 

Jlji-o (a nomiue Chii insulae cf. Low ])• 70) 
mastix Dan 10 54 (Hex), cf. Bernstein 
ZDMG 3 4 1 1 , Gal ZDMG 39 2 S 1 6, Duval- 
Berthelot 2 1 1 20 etc, EN27 95, BA46S8. \^ vox incerta lA 2 324 v. 1478. IjLa metrum Pr 20 10, ES lOE, EE 13 18 

(carminis) ESL 2 65 9. 
J.tLNtt ad metrum pertinens Bh ad Lv 25 37. 
li<\L'metrum Pr 20 10, Afr 123 1, ES l 

64F, Bhgr 1215pu. 
|Ia mensor ESL 117 12. 
^^^i (X§177D) mensus est Afr 51 18, ES 

2 434A, dap 75 4. 
Ettaf. mensura definitus est Jer 33 22, 

Afr 51 18, dap 40 20. Jl v» «.a /. aixturus Job 9 9 (sec. Bh ad 1. Ple- 
jades) JS in MS 2 92 250, Geop 4 27. 

Jl^i-3 ar. Surtuber {truffie) Bh ZDMG 40 
443, Low p. 303. |.«v>*o ar. fiWiT chimia Bhchr 164 23, ce 1 
325 15 (sic 1.!). 

JbboAO xaO|xa aestus Ap 7 16. ^Q-^a^ 157 JLxDi-3 ]U JDdMi*^ -/E-.txojv procella Atli ch» 1, Bal 
2935, Ail 2 333 ii. JS iu IIS 1 95 10. 

Jlfn*o (pers. Lag Prov. YIII sed cf. ass. 

kisii Jeusen, Zimmern) sacculus Jer 46 6, 

ES 2 450 A, IA2 320 v. 142S. 
jiQxokA sacculus parvus AM 2 360 12. 

(fts^«n glans penis et clitoris PS. 

(;j*io turbidus (aer) BA u. 4691. cf. I;^JL.. 

)_,pl l^ cliii-ographum PsC 270 15, BO 3 
572a5, Bhclir 159 19. 

h^o (sec. loco pouitui') ergo. igitur ES 1 
25 lA, Guidi to 39 14. 

JLofl (cf. ass. kakkii telum Jens.) dens PsC 
190 3 5, KwD 60 5. 7Sl7. 

?I)i.N.o n n jy?. IKyii placeuta lEg 17 13, 

ES1491C, Geopl2i. 
IMil maculae Xis 7 31. AS 4 37 2, Caut 1 

6 ■ ' 

11 (Hex). 
j;\ .^ 1. caeruleus ThMaro- 1 CLXI V 6 : 2. 

variegatus {dapple) EX 40 1. 
jIXaI variegatus EX 5S 50. 

JKj^ vulg. gallina BA n. 4709. 
JJoaI jjlacenta BA n. 4709. 

Jl moo •> rosio (ossum) BA n. 4647. 

\'yJxa (cf. JensenZA8232) talentum 2Eg 5 
23, Afr 433 17, ES 2 29 IB, Bhchr 313 3. 

U^r^ talenti pondere Ap 16 21. 

\^i^ favus (honeycomb) Ex 1631, Afr 248 
5,ES121SD, Eabl) 235 28, Geop 994. 

(^jtoA^ pl. iKxAoil SB 146 19, Bhchr 
205 24, mustela (ferretjhx 1 1 29, ES 1 24 lE, 
AS 4 41 20, PsC 217 9, JAES 177 7. 

U^id. OX90 19. 

Uioa terra mollis (? ^U-o) BA, BB, PS. 

""^, ^ij> totus, omnis X§217, 218. 
iLal^ii 1. universitas, totalitas Bhchr5937, 
KwDW 372 15, To o).ov herm 82 1, .i?Sv^ 1. universalis Ath ^ 10, JS iu ES 2 

289 4; 5. totalis Bhchr 136 15. 
flaii^ls universalitas JEinES2 2895, 
°BO°3i268ai. 
j\ia (JLiji cf. Lag. GA109 26) asl seraper 

Geop S4 6. 
lilXa j;/. I^^^iia (N§93, Delitzsch Prol. p. 

129sq.) 1. sponsa Jer 25 10, ES 2 365F, 

Eit Eabb 177 8, JS iuasd97 12; 2. uurus 

{daughter in law) Lc 12 53, ESJ 259 5. 
hxL, IK^ anemona OX 19 2, 77 6. 
|KjJq1.a anemona Loav 151. EX 49 29. Gal 

ZD1IG39 252 44. 
ll.toi^pl. ll^i:«o^ 1. id. BA n. 4724; 2. 

vulg. crepundia {play-things) BA n. 4725. 
I^.\j> vJ. Jbia 1. aulaeum Jul229 5. cono- 

peum {fly-net) Judith 10 21 ; 2. velum Jud 

14 12. Bhchr 130 19, de div. sap 16 2. 
JlAfl (ex ass. kililu = *kuMu Jensen) 1. 
"corona 2Egll 12, EE 37 2, GalZDilG 

39 2S0 22 ; 2. cutis capitis EX 8 52. 
JnN^B^^Aj 1. melilotou Low n. 67, Geop 48 

11, Gal ZDMG 39 2S1 8; 5. nomen sideris 

Geop 62 4. 
Jj^^Va civoovs; sindones Pr 31 24 (Hex). 
Vi.3 coronavit ES 3 275B, EE 37 9, Guidi 

to23lO. 
JlAoi coronatio (met. de martyrio) ESL 1 

65 24, Yit Eabb 169 13, asd 41 S. 
Etpa. i. coronatusest ES3355A, Corluy 

MP 33 7, Dion T 1 1 1 10 ; 5. ornatus est Chr 

ed 1 4 7 5 ; 3. martyrium passus estBhchr 4 S 1 7. 
Vv^» (assjT.) 1. perfecit lEg 5 31, ES 1 

434A, Jul 75 16; 2. oruavit dai? 81 7. 
JL^ai perfectio Jul 222 20, Bhce 3 43 12. 
JUjL*» adultus AS 1 33 4. 

E^taf. perfectus est Afr 6 14, ES 1 1 lOF, 

Corluy MP 43 10. 

IJLD 1. impedivit Amos 4 7, ES 1 186. AM 
2 1 38 ; 5. impeditus est, desiit JS in ZDMG 
29 115 V. 179. 

jLro;-3 JLs creYvco-ixT) t^; Yasrpo; alvus ad- 
stricta Gal ZDMG 39 241. IK .\.-> 158 JLx^ Q^ ]hu^ imj)edimentum asd 2 5, Jb in ThMarg 

2 16S5. 
J_.q\j impediens dap 21 13. 
|IN'> retentio Ap Bar 62 ed Cer 155b 21. 
filS^ 1. impeditio Jvd 18S 14, Joh Eph 2 15; 

2. impedimentum dap 32 13, 119 11 ; 3. 

prohibitio gr. -/.ajXusi?, a(poptj[i.6;, ay.oi/co- 

vTjjia Hoffmann Kirchenvers. n. 146, 263. 

Thllarg 1 120 14, Bhce 2 45 9u. 
Etpe. 1. impeditus est lPar2l22, asd 

4 6;^. moratus est Judith 12 18, Guidi 

to 38 14; 5. intermissus est Chr ed 147 4. 
Pa. coercuit ap X. T. 11 4, Philox 1S2 6. 

Jlai»^ cauis Dt 23 19, ES 1 509D, Ath =w 

22, Jul 92 16, nomen venti Epiph 72 94. 
(JjaLi^j,;) \^\-> sirius Geop 7 17, EX 56 80. 
JLanfn\q JA\ "i xuwv = y.ovf/.o; cynicus herm 

82 3. 
Jbi^ tfAji phoca (sea-dog) Geop 40 19. 
J^JJA^ CjT 370u, i^Jla^ Th]a:arg 1 CLXI 

5, more canino. 
J ti->\^ caninus KwDW 83 11. 
o\-3 more canino egit Bhcar 55 4. 
J2k\^ qui canum ope venatur OX 19 23. 
IK:*^ forceps (tongs) Js 6 6, am l 278 14. 

PsC 161 11, Arist 13 17. 
JL^oiascia,bipennislSml3 20, ES2 147C, 

Jul 71 13. 
jia\^ e gr. yaXpavTf) (cf. t^*i-^\ w) galbanum 

Geop 44 5, AS 4 1019, Low p. 163. 
IIq^\;> insecti genus, gryllus? ES 2 249B. 

i f^X cLb vulg. sportulae, quibus uvas a 
vinea ad torcular portant BA n. 4629. 

JLft^^ Chaldaeus, magus asd 15 7. 
ll«ii;:s.3 ars chaldaea, magia ES 2 383B, 

Jul 48 27, IS Const V. 73S, P.seudo-Euseb. 

in Journ. of s. 1. 9 127 8. 
wA-9 ESJ 102 11, A^I Ps 109 7, artemmagi- 

cam exercuit, divinavit. 
^A-9 i.q. vyj\-3 q.v. Pall inThMarg 2 64 n.2. 
lik^ i. q. JL^Q^^ q. v. BA, PS. 

vPt-^.^ yaXy.r,od)v gemma Ap 21 19. JcL^ (Lag Mitt 2 11) tiara Ex 28 40, 
Lv 8 13, Judith 4 15, Afr 261 10. ES 1 
230C, EX 37 56, BA n. 4723. JjojXa mentum (cMn) JBh 10 14, Bhchr 
347 8, BAn. 4726. 

JL^'Q±a -/.a).a8o; vasculumB0224S =Eod. 
chr2 48 21 = Bhce 3 435 22, ubi ^q\.3 

legitur. 

(^©4^ et fr^o^X^ (JAES 72 lo, BA n. 
47 29) y^apT0'jAap'.04 chartularius AS 3 
224 6, BO 2 59A. 

^^^i^Q-3 renes (m«.s) Jer 11 20, ESJ 101 
11, am 3 27 14, Ath juls 4. 

\^\. ^ t.h yiX(7.pyo; chiliarchus ITc 6 21, AS 
3 257 22, AM 2 191 11, Bhchr 64 9, 

\i^i>-s,f. (N§84, 21) J. ratis (uteribus por- 
tata) AS 3 209 18, EX 29 49; 2. fragmen- 
tum glaciei (flcOie of ice) AS 1 15 25. 

ji v>N .D frenum (bovis) BA n. 4735. 
J-io^Qj» via (currus) BA n. 4634. 

? ? . v>\^ y).a[jL'j; chlamys AS 3 220 26. am 
3 291 10, Mt 27 28 (Phil) ECth 5 42 6. 

^,.*an\i yXafxuotov chh^mydium 2Mcc 12 35, 
Lag prov 72 6. 

>fn,oa\j> yXapL-j; Mt 27 28, PsC 224 4, Sch 
256 7. 

y OV» « N . o (vox corr.) '.yv£'j|jL(ov ichneumon 
AS 4 42 10. 

Jl friv>N *> cajDistrum BA n. 4740. 

Jil^^ sera, claustrum BA n. 47 11. 
^q\_3 y£>,(ov'.ov testudo JSt 48 6. 

y \ < ^ « N o *> (pers. Lag GA 56 I44)7a>.a77t;, 
galangeua BB. yi* tNi 159 J>i^ ^»* >No 2)J- h,- « i\ •> /. yXavioiov vestimenti 
genus AS 2 26S 12, Pr 31 22 (Res). 

o^Ofij.\ ■> y"/.av'.ouiTol chlanide vestiti (i. e. 
philosoiJliij Joh Eph 124 10. 

< nr>o\ » r> yuXo; humor. succus Hebr4214 2. ^^oI^ja^oN *) ycojo/.6pa).Xov corallum 
aureum Duval-Berthelot 2 10 9. {J^at.NoEXchr 1054. c*aAiBhchr 125l8. 

ar. liA^ pl. JLai^a^ Bhchr 122 3. sUii. 
chalifa, Muhammedanorum rex. 
lUq.N^ chalifatus Bhchr 298 5. O fi^>o y7./.-/.oT a^iud Aeg}*ptios i. q. Ijoj 

Epiph 3 29, 54 67. 
'«'>, ■ "^ •> yxKvJ.-r^i lapis aerosus Duval-Ber- 

thelot2 31 etc. 
yOvMQjx^ ya>.7.'Joptov urceus cj-pi^ius Duv-B. 

2 46 20, 4S4. 
^•,^*n\-\ y a"/.y.r,Tapiov colcotar ou cJialcitarin 

espece de vitriol Duval-Berthelot 2 1 4 17 

etc. BB 899 2. 
yn\i ya/.y.sTov ahenum Duv-B. 2 33 12. 
xpo^inN 1 yaXxavOo; chalcauthus Duval- 

Berthelot 2 20u (sic 1.!). 

t ffr> i» ;^^ o W ^ ^ y"/.'.apo7:aYk;gall. amalgame 
fasiUe Duval-Berthelot 2 16 l, 18 7 12. 

JUXa (ya"/...;LagXGG 1S82 p. 410 Fraen- 
kel 8) calx ES 1 2S3B. Jul 192 4. Bhchr 
2169. 

Pa. dealbavit. trullissavit Mt 23 27, Afr 
285 12, ESl 2S3B, Geop 25 17. 
ijL^s-oJ) dealbatio Ath i 9 , Duval-Berthelot 
2 2l» in. 
Etpa. in calcem versus est Bhce 2 593 8. 
Af. i. q. pa. Dt27 4. 

JbLo, \As>\, J.^ (ES 2 266C) 1. ut ES 1 
327B, dapl 9, Chred 146 12; -2. quod ES 
1 41 IB, quamdiu EE 119 10, s. ; dum 
Joseph 4 3. jjojA. JLjoa quanto Kays 110 9. 

U^ r^ tanto, eo Mt 10 25, dap 72 15. 

{lo^quantitasES2 29lC.BO 3l 203a2, 

Bhchr 145 9. 
JLli ^ quantus Kays Sl 17. 

fSO-o flaccidus fuit BA u. 4751. 
l^*»j> flaccidus (withered) Js 51 20, BA n. 
4754. 
Etpe. flaccidus fuit BA n. 7167. 

>o f v>o o port. commodore praefectus AS 1 
30 2, BO 3 2 465 29. 

opa.o vaccillavit {to totter) JSA v. 507. 
Ujo^ 1. caecus Dt 28 34, Bhcarl25 3; 2. 

obscurus ES 2 90F. 
ao^ioa caecitas Dt 2S 28. ES 2 171E, AS 

2 379 7. 

Pa. occaecavit ES2 474F, AS3 175 3, 
Alex 67 1. 

Af. 1. occaecavit JS in MS 1 SS 394; 2. 
obscuravit BO 3 2 356pu. 

>» t . 9 >> v> o IS 94 14 cor. e 7a'j.aioacvr, Low 
p. 299. 

JLba.3 obscurus ES 2 44SC. 

t^oj» Bal 31S 10 1. leg. ^;_^ ut ESJ 203 1. 

j* ^^1? jMllium BA n. 4755. 

vOJJiieLO Bhcar 169 8. ijI. .m^joJJijoJ.^ Zeph 
2 14 (Hex), ya|xat>.£(ov chamaeleon. 

«X»oJ^*:oJLo y,aar,>.o; camelus Mc 10 25 
(Phil). 

^vtn (nest. Pa. Bhgr 1147) insidiatus est 

Dt 19ii,ES2 119F,Ath45 22,JSt 117, 

KwDW 167 13. 
^U^ insidiae AS 3 43 23, Jul 179 5, adv. 

ciam B0 3l, 121bl3. 
Etpe. iusidiatus est Jud 9 34, ESl 325C, 

Jul 1G7 4. AS 3 42 17. i»J-iaa 160 Ih^ jiJLiia insidiosus Thren 2 10, Cyrill ZDilG 

27496 9. 
jL»j Jer 9 7 et ju^ insidians, excubans Sir 

14 22, ES 3 280A, KwDW 419 lO. 
Af. 1. insidias posuit Js82, ^j; 102, ES 

2 UlA; ^. occultavit am 3 10412. 
jjoAa cyminum Low 152, Js 28 25, ES 2 

69B, Gal ZDMG39 241. 
l;o;; lisjQiLs -/.aTTVioi; fumaria officinalis L. 

Low p. 207, Gal ZDMG39 275 6. 

iflHia^ 1. occultavit ES 1 248A; ^. tacuit 
Joh Eph 53u; 3. intr. evanuit, defecit L4. 

1 24 133, Pall in ThMarg 2 201apu. 

J rn<^o (ed. TJrm. a) j)lacentae jDlanae iPar 
23 29. 

(; ^y)0 ^ (Delitzsch hebr. laug. 40sq.) sacer- 

dos Act 14 12, Afr 288 18, EE, 8 4, asd 14 6. 
Ilpoo^ sacerdos (/.) Act 19 35, AS 202 18, 

PsC 113 4. 
JLpooi sacerdotalis ES 2 145A. 
lU^oi sacerdotium Hebr 7 3. ES 1 487r, 

JSinER403l, 
lviJa-9 1- atratus, niger Nis 69 37, obscui'us 

ES 2 253F, PsC 27 12, s. ^ imminens 

alicui rei ES 3 1 39D ; 5. tristis ES 1 440C, 

Ath47 23, KwDAV 167 4. 
IIo^Ia»-» tristitia EE, 103 11, dap 94 17, 

KwDW 192 6. 
Etpe. 1. obscuratus est ES 1 40E, EE 

19 2, PsC94 6; 2. in maestitia fuit Mt 

26 37, ES 1 lOlC, KwDAV 190 10. 
Af. 1. obscui-avit JS in MS 1 91 13; :^. 

tristem fecit Mt 6 16 (Cur), ES 2 301D, 

Nis 1 56. 
iLo;^ (vox fort. corrupta) opificium? ES 

2 3S5r. 

Jl*aQ. o acinus BA n. 4761. 

jjiftja^ vinacea Low n. 65, Nm 6 4, ES 1 

56A, 253C, Geop23 5, Gal ZDMG 39 

254 3, JSt36i6, EN51 67. 
Jkvat macies BA n. 4762. 

Etpe. corrugatus est BA n. 7168. JLal la*ajaj ruga Bh ad Paul 30 24. 

lyh^oA pirus communisLown. 153, Geop 

14 7, GalZDMG39 252 5i. 
liiooj id? ThMarg 1 44 9 (nisi hJLaa leg 

Hoffmann). 

^ 1. sic asd 78 16; 2. tum PsC 65 12, Bh 

chrl36 6. 
^ iJsi> postea passim. 

\i-^ 1. fundamentum, basis Ex 9 31, EE, 5 11, 
lA 2 36 V. 125 ; 2. cauliculus Geop 97 4, 
AS3 35 3. 

««oX^v C^jjiJ tripus Duval-Berthelot 2 
ISlo. 

^ emisit caulem 4* 128 10 (Symm), Bhgr 
14814. 

iJbaoa triticum spelta Low n. 72, Ex 9 32, 
ES 2 69A, Gal ZDMG 39 256 i. 

jidis (ex ass. kiniinu?) foculus ES 1 230B. 

vota menses foculi i. e. December et Janua- 
rius ESL 3 11118, Journ. of s. 1. 7 424. 

JJloLi hiemalis Bh ZDMG 40 443. 

Hajais pl. iJ^oia 1. carjjus AS 2 148 27, 
am 2 369 2, Bhchr 216 10, vola (theholloiu 
ofthe hand) SB 97 13, 116 20; 2. gr. xavwv 
instrumentum tsxtovo; syn. i_^ sec. BA 
n. 4764 JjJliJl (perpendicuhim? !7Ta9|XYj?) 
glherm; 3. regula Hex: Mi 7 4, Za 1 6, 
Kays 193 19. 

uja.s et ^Q.a )[(ov£iovcatinus Duval-Berthe- 
lot2 17 22, 53 21 22, 54 13 cf. jios. 

?jf^ ^ " * et i;.^a (pers.) gummi cynarae 
scolymi EN 26 90, Low p. 292. 

tJd.o conte comes Bhchr 392 16. 

JLoo|jLi» (p. jjjj^Lag GA 61 152) vas BB. 
jBjia(ar. j3j>^pt'i"s-5«i>^) fossa Bhchr 24220. 

UJlXs placenta Joh Tell in Lamy diss. de 
Syr. fide p. 68, cf. Kayser Cau JE p. 97. 

(fivxa (ass. k imtil Zimmern) pl. ll«i.Aa(N§S7) 
1. VI. coUega, socius Mt IS 29, ES 2 322B, 
Add 24 24; ^i-./.socia ES 1 65F. 161 jUlUQ^ wjj nominavit, appellavit ER 56 11, AS 3 

50 6, KwDAV 1S5 11. 
^^ appelLatio ES 2 422 A, Philox 367 8, 
GalZDMG39 248. 

Etpa. 1. se nominavit Ath 29 27 ; 2. nomi- 
natus est ES 1 561D, JS in MS 2 64 7, 
EXchr 104 12. 

Af. i. qu. ^l stabilivit, firmavit, resti- 
tuit Xis 26 4 (nisi em.). 

y-oa 1. humilis EE 146 12, Jul 190 14, 
CjT 126 3; sanatus Nis 26 4; 3. adv. pru- 
denter Gal ZDMG 39 2S3 8. 
lLaixiahumilitasESl48F,JSinMS139l76. 
Etpe. humiliatus est Philoxl77l. 
Pa. 1. humiliavit Js 7 12, Metr 9 4; 2. 
medicavit,sanavitXis 34 23101, Alex62 10. 
iJJoi humiliatio ESL 2 349 13. 

Etpa. se hiimiliavit Ath ei 4, Cyr 175 24. 

«£DQ_adJQ_9yoTvi^ metrum 2 sextarium Geop 
10 29. 

t flDOl «■ *> iylvo^ echinus AS 4 96 19. 

]4^ {^^'^h 94C) 1. ala Ex 25 20, ES 1 
335A (domus) Lc 4 9, Am. Or. Soc. Proc. 
1888 LXXIII 63 ; 5. lacinia {lappet) ES 1 
273E, asd 61 9, Bal 291 5; 3. latus (rupis) 
ES 1 357F; 4. sinus ES 3 XXXV 25 
(maris) Act 27 39. 

^.Xcsk* C^xs struthiocameli Job 39 13, Phys 
cap XXX, JE in Journ. of s. 1.1015 8sq., 
ThMargl 126 20. 

^fip Q n . in n Ap 6 6, iKn.ioi Epiph 39 12, 
pl. J_A*ja_3 Ez 45 10 (Hex), ^ovvi; cf. Epiph 
4 52, 39 9sq. 

I^ 1. (cf. Lag arm St § 237, Xom 89n) 
cithara ^ lOS 2, Afr 18111, ES 1 52 lA, 
Ath ttM 23 ; 2. a) lotus Low p. 2S3, KwD W 
67 25 (pro flore loti) b) mespilus Low p. 
28S, Bhgr 2 1 00 V. 1 1 7 1 , EX 80 4. 

j^mjlg citharista SB 10 4. 1. a. secongregavit JslS 6,ES2403E, 
am3 225i2;5.o, a) collegit EE76 16, Gal 
ZDMG 39 265 6 (animum) Philox 588 1, 
s. \JJo hydropicus fuit ap XT 1 9 20, b) verrit 
Js 14 23, AS 21912, am 1 2S7 19, Joh 
Eph 88 25. 

Ula congregatio Act 23 1, ES 2 377D, asd 
39 25, *ia^ conjunctim Jul 132 23, tur- 
matim AM 2 325 20. 

I^juj» 1. purgatio Eie 125 9, Bh in JE Can 
7 l; 5. sordes Philox 371 7, JE in Journ. 
As. 18S8 p. 476 n. 125. 

U» «L> hydropia Bhchr 154 17. 

\xS> dula hydropicus Lcl4 2, AS 4 87 9, 
Geop 95 2. 

iwjjuiaconjunctimjsimul ES3519C,Philox 

226 20, Athl8 36. 
|La**ia congregatio ES 1 100, Chr ed 146 15, 

LaLAaii loAfcls syllogismus Kays 27 18. 
Ifcsxoia ph ^alji (Act 22 19) i. congregatio 

EE 4717, Athl3 i6;5.communeCyr 63 8. 

JS in MS 1 65 207; 3. synagoga Mt 4 23, 

asd 30 21. 
Ufcoii pl. If«i«l*-a (Cyr 16 19) 1. congregatio 

Ez3Si3, GreginMSlllliO,Guidito446; 

2. synodus Hoffmann Kirchenvers. 29 37; 

3. synaxis, communio Cat Bod 490 19; 4. 
tt. gr. pluralis Bhgr 1 28 2 etc. 

Il^sjaai (uest. 'j' Bhgr 4 4 5) I^-jua^ (JSA 

6 24) 1. scopae Js 14 23, ISt 32 19, Joh 

Eph 331 12; -2.purgatioBhZDMG 40 443. 

tv.wt»^ phaenomenon quoddam in stellis 

ES1125E. 

Etpe. i. congregatus est Ez 33 4; 2. plu- 
ralis factus est Bhgr 17 9. 

Pa. 1- congregavit Ez 36 24, asd 4 24, JS 
in MS 1 38 147 ; 2. collegit (animum) Guidi 
to 38 10. 
USal 1. collectio Philox 201 21, Cjt 127 21, 
KwDW 24 36; 2. disputatio, libellus Cat 
Wright2 973A. 

oi adjed. ai^poiaEco; Bhgr 1 82 ii (Merx p. 248). 

Etpa. -/. se congregavit Mc 5 4, Yit Eabb 

11 I^JhOLa 162 J-a, tm'^ 170 24, Chr ecl 148 6; 2. se collegit ER 6 
27 (sic 1. !) ; 3. sq. J^s. ^ decessit vita ES 
1 44C; 3. collectus est Philox 219 6. {;^0X9 (de vocc. non constat; ortum e 
l;jilajj N § 141) et \\.\SJ^ Phys 5 14, _pZ. 
Ivjtoij» aut Ifjklttxa vel potius Ifjk^-ioj (Np. 
280) umbilicus Cant 7 3, ES 1 246B, EN 
chr 70 16^?. praecordia AS 4 69 25. 

{^JQ_D (var. I^dj») comtes, comites Bhchr 
388 1, v. ^oj». 

9 

{KfiCLO (cf. ass. kissatu Tallquist Nabimaid 

p. 83) stramentum Gn 42 27, ESJ 170 1, 

Bal 296 25, KwD 52 14. 
|]^«oai gibber hunch-hack (e pers. jjT Lors- 

bach Archiv 2 289sq.) BA n. 4649. 
jJKioai gibbosus Lv 21 20, ES 1 24 7 A, AM 

2 346 32. 
Ilail^fti gibbositas BA n. 4648. 
{k pl. JmmS 1. coxa ES 1 471F, 2 

317A, Bh ad Mt 8 11; 2. solea JSt 73 8, 

EN 23 20, BA n. 4789. 
} '^^'. vituperatio BA n. 4790. 

Etpe. vituperatus est Lc 3 19, EP 7 1, 

JohEph205 7. 
Af. vituperavit, redarguitTit 1 9, ER 70 

26, Gal ZDMG 39 246. 
}l^-^& sera, claustrum B A n. 5 9 2 1 , cf . Jua^ao. 
p «t^.>^ vituperatio EE, 23 26, dap 6 27, 

Nestle Chrl58l08. 
Ettaf. vituperatus estESl 120D, 2343E. 

JUmo occultatus, tectus BA n. 4782 adv. 
clam Corluy MP 8 8. 

Ilaim^ obscui-um ES 1 1 30E, EI133 13, Phi- 
\ox in Mem d. Liucei XII 1884 p. 450 3. 

I Jyv^o et J-»J-9 tempus inter plenihinium et 
iuterluuium, quo luna sensim obtegitur 
deinde addito vel omisso JLAio pleuiluuium 
<]; 8 1 4, ES 3 1 44C, Geop 7 2, Bhchr 213 8. 

J^>^>^ clam ES 1 526C. 

ilx&A tegumentum (covering) Gu 6 8 , JSt 
24 2, Kays 234 12. 

IfcuLttCLs cuculhis ESL 2 49 7, Bhce 12112. JlLmj occultum ESZ 1 438 (ex conjectura). 
Pa. i.texit ES 1 507C, Guidito 23 184; 
2. occultavit ESl 508A, ER 45 16; 3. ce- 
lavit Bal 273 15. 
Mra^ tectio TB 41 33. 
li.xmjil vestimentum Ex 22 26, ES 1 519D, 
dap 1 7 20. 

Etpa. 1. occultatus estasd 1622; 2. vesti- 
tus est iMcc 10 21. 
Ettaf. obscurata est (luna) ER 71 18. \\ \ "^ fy>o o (pers. Lag GA 57 145, sed. ass. 

6 

kusibirru Meissner ZA VI 294) coriand- 
rum sativum Low n. 155 , Ex 16 31, ES 1 
218C, Geop88 5, SB 60 7. putavit (vitem) Lv 2 3, Afr 97 15. 
JJ*Qxai putator am 2 547 10. 
UL^ putatio Cant 2 12, (MS 2 15 24), Cyr 

250 10, TB 115 6. 
J Am^ BA, J » m ^ BB cepula Low p. 75. 
J fc>m'>'w falx viuitoria Nat 65 9. 

Etpe. putatus est Js 5 6, Afr 98 2, AS 3 
240 12, IA2 24 V. 134. jla^m^ cucurbita BB, PS, corr. Fr. Jinnnnno o cartilago PS. ^^-a-fio-o (cf. ass. A;isA;i/"r"M .^ Jensen) cophinus 
4^8013 (Hex),ES2l79D, BA n. 4786. ?tS.'^.flr>o o cucurbitulae (cuj^s) Bh ZDMG 

40 443. 
Jlxsu) gypsum PS. 
lisAxaj terra argillosa Duv-B 2 300 5. llfiSo 1. uvae passae lEg 14 3, ES 1 480B, 
apap 1 175 6 (cf. Nold. ZDMG 25 672), 
Bhchr 157 26; 5. cupedia (dainties) Bh in 
JE Can27 8. 

U^M iixto^ semen cannabis Low n. 156. 

^jLfiOA ^eviov munus honoris causa missum 
Bhce 1 372 8. JLo^xQQ^ Alex 1 1 9, yj>,imf> VitKabb 1 82 25, 
yflOrimj» JSt 3721 ^evoooyeiovxenodochium. t;j,trfi'^ 163 {!«; QA^ ?:>.' — $£voo6yo« JSt 37 19, AS 2 28S 6. 

^oy^mm') Jud 5 28, ES 1 315?, Bhchr 
270 3, ^;,^fnoxoj dap 5 26 cuutoc xj-stus. 

Jl ^ i mo (ex ass. kaspu, siquidem = ar. wm-J" 
Jensen) argentum, pecunia ESL 2 339 2, 
Vit Eabb 176 24, Guidi to 19 47. 

JLL; wAmj census, tributum Mt 22 17, ES 1 
511B. 

?»nmo olitor (costennongerVS) BAn. 4778. ^,^ . m o $r|piov elixir Bhchr 130 12, ce 1 
315 18, Duval-Berthelot 2 pass. 

JL,^j^jaoQ.o (pers. Lag GA 59 150) vesti- 
mentum quoddam Bhchr 155 2. 

tts ^vn LjtXi] Kaba sacrum Meccanum EN 
chr 31 2. 

JAvn placenta Sanct. Vit, PS. 

^aa 1. inclinavit, curvavit ES 1 24 7 A, Bal 
276 10, Joh 3 15 (Phil); 2. se inclinavit 
ECth5 46 42, Bhchrl39 7. 

jjLj/. 1 . vola (the Jiollow ofthe hand) ap NT 1 1 
13, ES 1 454B, JSinER 398 17; 5.manica 
(gloves) SB 110 9; 3. manipulus Gn 37 7, 
ES196A, EE,7 22;4.potoriumAp 14 10. 

Ipji Jjbj epimedium Low n. 158, BB. 

f^Aa 2)1- 14* (nest. 'a Bhgr 4 4 5), 1. lanx 
Ex 25 29, ES 2 456F, Duval-Berthelot 2 
20 2, 40 7, scale of a halance Philox 270 4, 
IS 60 2, scutula (fundae) iSm 25 29; 2. (cf. 
ass. fctjjpa^wHaupt KAT 2) fornix, arcusES 
1 1 50F, asd 83 22, Corluy MP23 16, cf.Kaa. 

)««•> i. arcus Bh adsc. ment 3 9;^. super- 
ficies concava JSt 32 14; 3. convexa coeli 
ECth 1 1 12. 

I^AflLa 1. pyxidicula (sniaU hox) PsC 21 1 12, 
AM 2118 375 ; 2. capsa, in qua panis eucha- 
risticus reponitur Eie 118 7, cf. Kayser 
Can JE p. 84, AS 2 270 6 Bhce 2 507 3 
cf. n. 2; 3. capsa voluminis, Rabb 220 18. 

Ilfta^ superficies convexa JSt 32 15. 

U*Aa curvus 2Par 21 28, glherm. lloauJLs curvitus ThMarg 1 221 5, glherm. 

Pa. 1. inclinavit Afr 71 14; ^. incurvavit 
ES3 295A. 

Etpa. 1. se inclinavit ES 3 430E, Philox 
136 16; 2. incurvatus est asd 49 7, KwD 
28 18. 

iSLD 1. inclinavit Lc 24 5; 2. subvertit ES 
2 450A, Vit Eabb 169 1, Bal 306 24. 

Etpe. 1. se inclinavit ES 2 103E; 2. sub- 
versus est Nis 30 106, Bal 3 1 7 22, dap 28 26. 

^ja-3 esiirivit (to hiinger) Pr 19 15, Philox 

360 2, Guidi to 37 11, BO 1 291b. 
jiaj 1. fames Eabb 232 3, Corhiy MP 389 ; 2. 

famelicus (/mwg-ry^Bal 265 22, lA 1 280 170. 
iLoisi^ fames ES 1 24B, Nis 29 186, Philox 

430 1, VitEabb 181 9. 
Etpa. famelicus fuit ES 2 70A, Nis 71 

97, IA2 144 33. 
Af. famelicum fecit Dt 8 3, Philox 272 

17, Card 23 6. 

Ji in<»>n foedus, turpis Cat Bod 616 8af. 
JLmAa menstrua , menses Lv 1 2 2 , Afr 318 

I9,'jul81 10, GalZDMG39 241. 
iKiixaaa et l^jkJam&a (ES 1 86C) menstruans 

Lv 15 33, apap 1 88 10. 

;Ad 1. purgavit ESL 1 335pu; 2. sq. o ab- 

negavit ES 3 37 lC, VitEabb 193 25, Jul 

48 26. 
I^ vicus, pagus iSm 6 18, MS 2 29 6. 
Iioi^ viculus Nm 21 25, ES 1 305C, lA 2 

150 208, Jul98 24. 
l^^ 1. (cf. ass. kupru) pix, bitumen ES 1 

51C, Geop 10 20, PsC 2 10, Bhchr 117 2; 

2. lawsonia alba Low n. 159, Cant 1 14, 

MS213 1, ON19 20. 
|\jj^^ djcpaXTiTi^ (Xt|ji.vy)) JEh 24 26. 
II;.ai dolium e libro palmae textum et pi- 

catum BA n. 4814. 
Ijda^ infidelis Corluy MP 25 3, adv. BO 3 1 

120a5. 
luW 1. infidelitas ES 2 523F, asd 54 21 ; 

2. animus ingratus KwDAV 61 9. 

11* Ip-a^ 164 li^i f|jL&a maledictus Nis 57 19. 
Pi^ 1. abnegatio ES 3 434E; 2. infideli- 
tas ER 100 13, dap 79 i, JS in asd 98 26. 
Etpe. abnegatus est Bbcbr 581 4. 
Pa. purgavit, detersit ES 2 335E, Philox 
562 3, Jul 248 12, absolvit ES 2 106E. 
Ijsai 1. condonatio Eb Mai 10 230u; 2. sor- 
des, sentina lCor4 13, Cjv 108 11; 3. sin- 
donEN38 73, ON19 20. 
)i|AA» tegumentum JAES 92 10. 

Etpa. 1. deletus, exstinctus est Js 28 18, 
ES 2 68E, asd 83 ii , BO 1 225a; 2. pur- 
gatus est BA n. 7176. 

Af. 1. efifecit ut aliquis officium recusaret, 
de pedibus Nis 77 38; 2. apostatam fecit 
ES 2 459E, am 2 40 l, BO 1 166 28; 3. s. 
3 (satanae) renuntiare jussit JE Can 9 6. 

JosJLa ar. jjJVT camphora Sind 22 8. 

j np >. -;^«>;> genus dulciarii BA n. 4813, EN 
34 73. 

JLada^ belleborus BB Low p. 180. 

^ja^ matm-avit Ex 9 31, Nml723, BA 
4S19, BB, Lowp. 232. 

Etpe. (a IJ^^) in nodum formatus est 
Bb, PS. 
Pa. curvavit Eb Mai 10 200 5. 

J ^^ ibi, ubi dap 92 8, ; rj ^ ubicunque 
MS2 43 13, }-^illic, ubiES2 265D, 
, '^ ^ inde ubi ES2269C, Corluy MP308. 

IjJLo vas BA n. 4574. 

?l;i ar. i^^f 1. sarcina ThMarg 1 126 16, 

BA n. 4886 ; 2. onus quantiim quis portare 

potest KwD 1 04 20. 

\'^ articulus hiuneri Job 31 22, Afr 288 10, 
BA n. 4821. 

(ifO 1. brevis, decurtatus fuit ES 3 359B; 
2. «\. K-v^ (N§254a) dolui Gn 45 5, Afr 
453 11, Bal 292 11. i.j;j brevis Js 17 11, Gal ZDMG39 2633, 
1^-^ paucis (dixit) ES 1 lA, ThMarg 1 

13 7^10. 

\\^-r^ 1. brevitas (spii-itus) Gal ZDMG 39 
'241 ; 2. dolor, aegritudo Ex 6 9, ES 1 

289r, Bal 299 14, JS in MS 1 36 81. 
i-.»j 1. pl. Ilojs (N§79a) ass. karii Jensen, 

acervus, strues Ex 8 10, ES 1 208F, am 2 

65 3; 5. ambra OX 19 15. 
Il^ pl. Ilo-g^ (X§78) pollex {thuml) Ex 29 

20, ES 2 39 1 P, JS in MS 1 60 61, (pedis) 

am 2 382 16, JS in MS 1 60 63. 
Pa. decurtavit ES 2 412E, am 3 74 1, 

Jul 5 24. 
l^-.fesL aegritudo <]; 133, Philox 206 19, Card 

98 i 
Etpa. decurtatus est ES 1 338 C, Vit 

Eabb 180 16, Arist 20 6. 
Af. 1. dolore affecit Bal 315 10, KwDW 

14 11; 5. doluitES2 521D, Bal 292 12. 

o^ aravit {to xjlougli) Ex 23 11, ES 65F, 

PsC 67 15, Ath 28 13. 
jjap 1. aratio Gn 45 6 (Hex); 2. sulcus 

(/m/T02(;)^65 10, Job 31 38,ThMargl 3694. 
JL^o;J et \A-^ arator lCor 9 10, ES 1 554F, 

PsC67i5.' 
Etpe. 1. aratum est Js 7 25 (Hex); 2. 

torfcus est ES 1 420C. 

Jli^ij.Oxpa[x,3rjcrambe(Lown. 161), am3489 
2, JSt366, Rie 121 22, Gal ZDMG 39 
278 47. 

JL^»; JL=>jj BB et j^i jLa;j nymphaea Low 
p. 213, Gal ZDMG39 290 9. 

Jl^o;^ ana cherub Ex 25 18, Heb 9 5, dap 

1217, ThMargl 71 4. 
JL1^q;j9 cherubiuicus Rabb 362 9. 

^tS Na }. ;^ (cf. bab. karhal-la(?)-ti = pers. 
khauda Naksi R. a 26 Jensen, cf. Tall- 
quist Nabunaid 8 1) crista galli (cocks-comb) 
EN45 26, BAn.4822. UOr^-rJ, 165 hi^ JLo|JL^V? (pers. 8j^;i Lag GA 61 153) 
asiBariusEX22 89,BAn. 3944, cf.Jjs JUni>;-s 1. carbasus AS2 269 ii. BhZDMG 
40 443; 2. cocio (broker) EX 22 85. 

JL^^o;.^^ Qjers. Lag GA 60 I5i) malva 

BB, Low p. 359. 
v^P-a cheiranthussiJec.L.BB, Lown. 1109. 
JL^jQj pera PS, cf. IjiLo. 

ILuJJa^ morbus BB, PS. 

jlLfv^ cardinales (ecclesiae Romanae) BO 
1 52Sa 9, 3 2 30S i, JAES 50 15. 

*m*jj(;«o yapaopio; avis Phys 10 cap. XV. 

{ov-^ aegrotus ES 3 361D, EE, 103 3, Ath 

a^ 37. 
lLo4^fes infirmitas 3]VIcc 2 13, Eom 6 19, ES 

1 52 IF, Philox204 2. 
JJ^iai morbus lEg 1 7 17, Mt 1 1, ES 2 50A. 
Elpe. otj^U et c*.,;j1| (dap 5 17, 80 16 Du- 

val gr. §194), 1. aegrotavit ES 1 480A, 

Chred 15624, asdlSU; ^. morbum simu- 

lavit 2Sm 13 5. 
Jbivaip aegi-otus ThMarg 13116. 

Af. aegrotum fecit EE 31 27, Xis 39 96, 

Philox 71 3, AS 63 25, Guidi to 36 3. 

JLoV^ cai'um Carvi L. Geop 51 7, 116 29, 
EX49 17 BB, Lowp. 207. 

i)6;_D (7.^p'j;(?))i.nuntius, praeco Ex 36 6, 
am3141ii, Gal ZDMG 39 267 4; 2.con- 
cionator ES 1 536A, dap 21 16. 

?loj6;-D concionatio Jon 3 1, Mt 12 41, Afr 
157 5. 

iJjiver\-ex,duxgregisEX42 55, BAn. 4S47. 
Af. 1. renuntiavit 2Eg 3 21, ES 1 278B; 
2. concionatus est Jon 3 1, EE 44 5, dap 
55 1. 

Etpe. renuntiatum est Mt 26 13, ES 3 
310E, Eabb241 16. 

ijja^ (pers. Lag GA 57 146) mantica BB. )**Ji-^ (cf. ass. kuzallu pastor Jensen) pedum 
(shejjhenVs crook) et pastor BA n. 4S4S. j ^\ ot;^^ (pers. Lag GA 4 154) X^^erium 
oleander BS in BB, Low p. 130. <^A-j^ et Lj;-9 (a pers. ^I;)^' pugna Lag 
Beitr. 41 30, Perles Et. St. 113), fortis, 
bellicosus BA n. 4S56. JL^Joa ceUa ES 3 XXXIV 46, Vit Eabb 

201 18, ThMarg 1 296 22, Bhchr 136 20. 
]»Qj.,;ai cellula am 1 490 5. v5-»-6''OV'? xspaTiojv folliculoriim Lcl5l6 
(Phil). * C^ ' ^ •D*'^ yaptouXapio; chartularius AS 2 
272 8, Alex 25 3, JohEph 5 3 9, cf. {|:s-a^'^. l^-oo^o;-^ yo-.poTfXTfjTa operatio manu 
facta Duval-Berthelot 2 239 4af. 

JLi.^;-D (AS3 1 1 7A) JLJo4^^^jZ.aaiud^o;-u> 
Bhce 1 287 6, ysipoxovia ordinatio (sacer- 
dotis) ES3XLVII30, Joh Dar in EE 
413 7, JAES 33 15, BO 1 386 17. 

^^;^!! ordinatus estgl. ad 2Cor 8 19 (Phil). 

,ja^ J fn*ia^o;jo (yeipoTOvrisai) ordinavit 
Eie 23 24, Act 14 23 (Phil), Cyr 242 12. 

!o« 'j ordinatus est AS 114 6, ^-^/) 'a id. 
Eie 23 25. 

!o6t JLl^jJo^^o^ (y£ipoTovr,9yjvai) ordinatus 
est Eie 23 22, 2Cor S 19 (Phil), BO 3 2 
701m, JohEph212 24. Jun-^V^ /. et m. (X§S8) y.apTrj; charta 
2Johv. 12, EE2112, ES3LVm6, asd 

61 24. 

JLjJLd yaip£!(?) salve am 3 234 15. 

Y'-^ 1. involvit ES 1 503E, ap XT 6 7, 
Philox 266 8 ; .2. circumvagatus est Bhchr 
338 18. 

ii;^ (X§94C) oppidura, urbs Lc 19 17, ES 
1 4S2D, asd 10 21, Chr ed 147 21. U;-» 166 iuiMo;^ U'^ volumen Ez 2 9, ES 2 168E, Bhce 2 

575 4. 
JLaua 1. circuitiis ES 1 30 lC; 2. subtegmen 

Lv 13 48, ES 1 244A, OX 19 15. 
Ibo^ fascia Job 38 9, BA n. 4867. 
y^i^ 1. circumvallatus Dt 1 28 ; 2. cingens, 

cii-cumdans ES 3 318E, dap 91 6. 
llu^ (N§108) jugum (iveaver^s beam) BA 

n. 4888. 
Ikslso^ turbines AS 138 9. 
iJLoo;.^*» 1. ambages (verhosiiy) lA 1 188 

V. 219 ; 2. cinctio Jul 120 22. 
HsoIj circuitus CorluyllP 25 2, Kays 28 5, 

(|^ 18 12 (Symm), s. J^J^^lr the fartliest point 

of tlie course PsC 48 16. 
Ua;ai pl Ilojvoi (AS 4 66 17, Geop 4 14) 

cf. ass. kurkii grus Jer 8 7, ES 2 117A, 

TliMargl219 7, EN 45 19. 
Etpe. 1. circumiit Jer 5 1, ES 2 109D, 

Jul 195 2; 2. cinxit, ciixumdedit <\i 48 13, 

Bal 282 20. 
{]^oai;jioi Ilr5s»l epistula cuxularis JohEpli 

237 21, DanHex p. 55 12. 
llaxB^Kib cii'cuitus Bli in JE Can 10 10. 
Pa. -Z. involvit E16 4, ES 2 178A, Philox 

154 14; 2. circumdedit Bal 284 19. 
jjioa 1. ambages, circuitus Nis 62 70; 2. 

toni cum versu intercalari saepe repetito 

BO 3 1 168a 17, ThMarg 1 142 5. 
Iloi;^ adligatio vitis ad perticas Geop 34 8. 
Etpa. i. cinxit, circumdedit Jos 66; 2. 

cii-cumdatus est am 3 164 12. 
Af. 1. circumduxit ES 3 3C, Bhap 4 48; 

2. cii-cumdedit Philox 176 3, Jul 12023; 3. 

circumegit Duval-Berthelot 16 14 15. 
Ettaf. !• circumdatus est Spic 33 i, cinc- 

tus est Bhchr 162 10. 

JfoV^ (7.£py.l; ZDMG9S75) pecten tex- 
torius (slaie) BO 3i 88 23 = ThMarg 1 29 
8, BA n. 6923 (sic 1.!). 

JSfo;-fl (Lag LA 61 155) rhinocerus BA n. 
4S6S. ijiQ-D;-a (pers. JLiy ^) cynoglossum al. 
plantago iDsyllium BB, Low p. 315. >-^*-^ scripsit Cat Wright 1 310A. (J^Aav^ annulus cinguli BA n. 4883, EN 
40 5. Jba^JQ-o (Lag GA 58 147), crocus sativus 
Lown. 162, Cant4l4, AS3S07, Gal 
ZDMG 39 278 56, Bhchi- 121 5. 

'aj IjJ^. curcuma long. Low p. 219, Gal 
ZDMG 39 302 9. 

jtj«j;oi croco conditus, mixtus Geop 463. 

(9Q.a;.o crocum corycium(?) Low p. 216, 
BA n. 4684. 

JLiLo;-o cingulum BB, PS. 

t.«.* ^ $Q-o (pers. j-wi)j^ aw. hvarc-ysaetem 
pehlv. '/varMet Hom Etym n. 506) sol 

AS 4 9 2. 

j^o^ uncus, hamus Js 58 5, Afr 50 15, am 
1278 15, EN 41 27. 

Jl»^^ vinea lEg 21 15, ES 1 511A, Ath 

44 9, Bhchr 182 3. 
JJ«Ai; jjo;^ ocpiocxa^oXov = SjXTrsXo; ).euxrj? 

BB, Low p. 278 n. 1. 
yt-^ putavit (toprme) Jer 10 22, ES3 159A. 
JLi;i vitium cultor Js 61 5, ES 2 250E. 
IK»p epistylium, abacus iRg 6 36, 7 16. 

Jboo;.^ (ypuijjLa Sachs Beitr 2 41), 1. color 
Ex 24 10, ES 1 223A, Bhcar 171 15, jLjL^ 
^ifA qua de causa ES 2 52 IB; 2. jiudici- 
tia ESJ 114 15, Bal 330 10; 3. audacia 
lA 2 62 39, impudicitia AM 2 1 10 27. 

Ji^joo;^ impudicus ES 3 216C, AM 2 91 12, 
Kays 137 9. 

|1.ojKw6;^ impatientia PsC 1 17 18. 

JLi^;j modestus ES 3 159A. 

JlfTi.Yt;^ panis tenuis BA n. 4872. - 
JLa^o;-.o sorbus domestica Low p. 287. JLoi^ 167 J-ea9;j j ^ t- ^ musa i^aradisiacaK.Ferr. Lowp. 336. 
^V^U leg ^r^il ET 3 4. 

JL9V..^o.J0V3 ypovoYpac(7. temporum de- 

scriptio Bhchr 3 2. 
\piniio;j chi'ononcanon Cat Par 5 n. 31, 

Sim Sankl. inscr. 
«cQoio;^ ypovoc tempus AS 3 11 4, Geop 

40 1. DionT 174 15. 
rJi^r^ pl. ^jui^ira (Bhce 2 601 5), ypovty.ov 

chroniconAS3 939, Cat Wright 2 491b5, 

B0 1476a. 

iflD^ destitit AS2 9814. 

Up-r^f. (X§84, Lag Xom44l4sq.) i.venter 

Lc23 29, Afr251i, EE1418, Bal 25514. 

IS in ilS 1 50 136 : 2. uterus Philox Mem. 

d. Lincei XH 1884 p. 486b 18. 
J.i»^ **;. primum genitus JS Const v. 261. 
juovs ventrosus BA n. 487S. Bhcar 163 10. 

JU»»Q-o m. (Cat Bod 230 14, Par 90 n. 1), 
t^joioi EX 30 89, 2^^- JLMVoi m. (Bhce 3 
479 14), /. (Cat T\'right 2 473b 5) scapus 
(papyri, gathering) ES 2 44 lE, JBh 4 15, 
Mos.Agh.Eendic.deiLinceil8S6 p.549o. (KcoJQ_o (pers. Lag GA57 146), mantica lA 2 152 241, KwD 43 15. cf. fj; Oa. ifiDo'a.o /•^p^' caurus ventus Epiph 72 91. 
cf. Act 27 12. 

]y^4-0D'^ fasciculi lini Jos 2 6, ES 1 293D, 
AM 2 144 1, BA n. 4875, ON 95 i. 

y Q <aoO|Q.JDO»^ yc,'j3o^J)aiov liquor auri 
Duval-Bei-thelot 2 55 4, 56 13 etc. 

lU^Va /. iAs.i.^m^fea (Bhchr 2S1 26), 

cbristianus ES 2 490E, ISt 55 11, Clir ed 

146 5. 
tloi^ ^ m .f^ christianismus Joh Eph 98 23, 

Bhchr 6 9. 
lO f» A ^ jeo;j christianojudaeus ET 4 2. VQ-*^-ODt..fl (yapi7Ti(ov Loth) trutina Epiph 
51 5n, EX 5841, BA n. 4877. 

^CD9Qj9 pl. ^a«>-,oi (X§79A), ex ass. sive 
bab. kmsu 1. tlironus lEg 1 17, Air 113 5, 
EE 44 3, Ath v^ 19; 2. spec. sedes (epis- 
copi) Chr ed 154 8, Bhce 2 531 16. 

jtoxQtoi umbraculum JAES 33 4. 
'rs,l\ ESL 2 329 9, leg cob^U Fr. ; yi fr\ ..v.D yrjl-^u.n. linimentum BA n. 4876. 

> fr> . nn .»'t-D ■/rjr^mi^ ujus (verborum) AS 3 
142 2, B0 2S2b, Cat Wrigt 2 9 1 8a , Bh 
car 166 16. 

JLi^dflD^-D articulus BA n. 4654. 

ifiDo^^QLOS^ ypocjoXiOo; Ap 21 20. 
^olttQ^ofOf;^ ypyjo-aaov topazi genus Ap 

21 20. 
jJojimo;-3 et \Q^ojBaeQo;.a yousoxoXXa chryso- 

colla Duval-Bei-thelot 1 4 10, 5 3, 2 8. 
^oio^UBQr^ yp'jjapY'jpov lustralis collatio 

Eechtsb 32 9, EbMai 10 244 18 (sic 1.!). 
\«j;xoov^ AS2267 llvoxincerta;vanDouwen 

in Verh. d. K. Akad. d. Wet. Letterk. 18 

Amsterdam 1889 conjecit ypuswpuyeTov?? 
wA^Kxoo;^ yp'j3oOr,y.r, capsula in qua odora- 

menta reponuntur EX 38 55. BA n. 4844. 

Jl^-^ /. (N§84)tali {ankle-hones) Ex 12 9, 

Am 3 32, ES 2 260C. 
ijo^j U^-^ ripa maris Clr 22 17. 

(IS^VLD suppellectilia, sarcinae ThMarg 1 
272 4, BO 2 230 1, Bhce 3 233pu, Eb Mai 
10 205 31, EX 37 54, BA n. 4880. 

Jj;oi serpens femina Bhcarll5 6, EX 43 
89, BA n. 4G69. 

\.rr\B\A (Lag GA 61156) apium graveolens 
Low n. 107, Geop 17 9, AS 1856, Gal 
ZDilG 39 295 •;, EX 49 32, Bhchr 220 23. 1^,0:. 168 K/JL«UL3l 1 .. >»•» 

(^)Q-o (ar. jB^ Fraenkel) inaures (ear- 
rings) Bhclir 324 24, 

JLaQ.,^n 00^.0 i. q. JLia,;;^AjBopB q. v. Duval- 
Bertlielot2 11 pu. JL^Jo^A^ ysipoupYia chii'urgia EN27 12. 

Jl* ;- n Laserpitium Siler L. Low n. 16S, 
BAn. 4881. 

Jlaji;^ et JLLap;^ cingulum BA n. 4882, 

4674. 
li^^r^ i. q. li^r^ q. V. BB, PS. 

a^-o/. (N§86) allium porrum Low n. 169, 
Nmll5, Afr312 2, ESL 1355 4, Geop 
93 13, ThMarg 1 105 4 '.s, JLAoJi\ vestes 
prasinae PsC 43 14, lli-^ JLs vela prasina 
Bhcar 72 4. 

Jboljao austeritas vultus BA n. 4670. 

6 

^±>l abegit, depulit Gn 15 11, ES 1 542 A, 

AS 3 325 21, Bhchr 540 18. 
lKxsL& flabellum AS 2 258 21. 

JL«-D 1. cumulavit, acervavit Lv 6 5, Afr 

313 20, ES1542C, JullTl 9; 2. acerva- 

tus est ESL 3 39 23. 
IfuUacervus Jud949,ESl542C, ISt5l7. 
Iloia (Lag Mitt 2 388) cuscuta Low n. 1 7 1 , 

EN 50 39. 
Etpe. acervatus est ES 1 268F, 2 44B, 

Philox 283 8. 

\ r t n m T ) Carthamus tinctoi'ius Low p. 216, 
Gal ZDMG 39 277 31 , EN 49 17, BA n. 
4189, l;^jj j carthamus lanatus s. creticus 
Lowp. 217, Gall. 1.253 71. 

.^AO (a IhuL^ q. V.) arcujecit ES 3 395C, 
Eabb 373 3, AS 3 207 26, Bhchr 305 24. 
J-^^ sagittae missio Bhchr 163 18. 

Etpe. sagittis petitus est AS 3 305 9, 
Ex 19i3(Hex). 
Pa. i. q. Pe. Bhchr 163 17. ^Lxs sagittarius (sidus) GeZA 817 5, Kays 

193 4, Bhchr 253 I5pu. 
i-^.*ju> Sap Sal 18 9 (ed Ceriani) leg ,;ju:» 

cuoiLag. gr. xivouvwv; r.nrl . Pnr.r.p.V y^'n^. 

\±LM,QJi (cf. JLajt;^) cingulum BA n. 4674. 

"^ o '\M . n ajDud Nest. collectio precationum 
e libro Hudra haustarum, quibus quotidie 
in vespere celebrando utuntur Cat Vat 2 
367, Badger The Nestor. 2 22/23. 

i^Afcoi» (pers. Lag GA 59 148) furfur, panis 
furfureus EN 34 82. 

'^^^Jfc^ offendere fecit (to give offence) AS 1 

25 2, KwDW 156 5. 
jyiL. offensio ER 4 13, dap 101 27, IS in MS 

2 112 564. 
JJd*^ offensio Mt 13 41, ER 4 14, dap 99 

18, G\v 108 22. 
Etpe. offendit Mt 1 1 6 , Afr 1 5 1 2 , ES 2 

9D, VitEabb 180 22. 
Af. offendere fecit Mt 5 29, Afr 1 5 1 6, ES 

2 313F, Vit Rabb 180 22. 
IIqIAju^ offensio ThMarg 2 133 31. 

6 6 ^ 

ho c i % *> ramulus sesami BA, PS. 

)jiJi o '^ (Lag GA 59 149), viciae spec. impr. 
Ersilia Low n. 170, AS 3 39 5, Geop 48 
18, JSt36i5, DionT 135 2. 

JLajtos ot IKAH.Q-S pallium BA n. 4677, Bh 

ad Jos 4 18. 
JLaitti supplicatio <> 129 2, IS in MS 1 98 

31, PsC 54 15. 
Etpa. supplicatus est Afr391 17, dap 20 

11, Vit Eabb 186 3. 
Jiaji^Kib nomen accentus ET 25 5, BZ 13 12. 
lKa«jil.(nest. '»' Bhgr 44 5) supplicatio, pre- 

catio Jos 11^20. ES 1 161A, Rabb 245 1, 

Jul 236 14. 
JiiajLsL precans AS 157 11. 
V .Jiop.^1. humiliter, modo supjilicantis Kw 

DW 32 17. 169 ]ih^ a rectus, idoneus fuit Jer 13 7, ES 3 

391C. 
tutoJ 1. diligentia, studium, industria Sir 

38 31 , ES 3 43F, MA]\IQ 5 8; 5. fortuna 

KwDW 66 3, pl. divitiae TliMarg 1 46 2. 
I^ proventus Geop 2 3 (nisi 1;aqj leg.). 
l^ sollers Sii- 18 17. 
I^ i. sollers lA 2 14 45, Philox 371 21, 

adv. sedulo ES3 400E, dap 7 7] 2. dives 

ER96 27. 
llofiAi sollertia Pr 31 19, dap 7 25. 

Etpa. i. seq. ^a alicui rei strenuam operam 

navavit ES 3 382F etc, Philox 267 lO; 2. 

felixfuitJSinasd89lO,Jul2478;3.seq.«.V 

contigitmihiESl41SB,VitEabb 19221. 
Af. 1. felix fuit Afr 253 7, ER 130 17, 

KwDW 96 8; 5. laete crevit (to tlirive) 

JSt 33 21, Geop 4 30; 3. contigit Jud 1S5; 

4. bene cessit Philox 69 9. 

\\OASi i. q. fjai^ q. v. BA n. 4896. 

JL^QJUsfpers.P^zeaFerr.Lowp. 104, 422. 

jU^l^Qjd i. q. J^Js^Qj q. V. BBLag GA 

59 150. 

(Kp et lij-s (Bhce 1 263 9) /. (N§S6) pul- 
visculus ECth 1 31 9, Cat MB 55a 11, EN 
79 97, BAn. 4897. 

\^a et lljJ frumentum, quod crevit e granis, 
quae in priore messc exciderunt Lv 25 5, 
2Eg 19 29, Afr 378 19, ES l 558E, EE 
5 9, EN7S98, BAn. 4898. 

lUi^ id. 2Eg 19 29, EE 5 9, BA 1. 1. 

lloii^ cartiLago BA u. 4903. 

o^.D scripsitPr25l, ES 2317, apap 164 1. 
UKa 1. scriptio Ex 32 16, Js 8 1 ; 2. liber 

4Eg 5 5, AM 2 345, ap NT 7 18. 
\l^\ h^l^ manuscriptumThMargl 246 6, EN 

6768, lk3ioscriptaES2332B, AS2 3721. 
U:a&o adscripturam (sacram)pertinens Joh 

Eph 235 23. 
i^Jbabo 1. secundum scripturam AS 3 310 

12, JEh 10 l5;5.scribendoTliMarffl 65 9. J WKV^i scriptus Kays 145 16. 
ildaio 1. libellus Ap 10 2, BO 1 214a, Zach. 
Ehet. Leb. d. Sev. v. Ant. ed. Spanuth 

1 4] 2. character amuletum Eie 131 19, cf. 
Kayser Can JE p. 131. 

t\:w&^ scriptura ap NT 14 4, pl. literae 

Guidi to 41 4, ET 37 1, ES 5 7, (cf. Hoff- 

mann ZDMG 32 4S6 16) Gal ZDMG 39 

289 2, Bhchr232l2. 
ilLjl^ scriptus glherm, Zach. Ehet. Leb. 

d. Sev. V. Ant. ed. Spanuth 13 5. 
t^ja6\=k.^]^j> libellus Cat Bod 26apu. 
Ilaix.^-a conscriptio Bh ad Paul 1 3. 
iAikJ, scriba EE 23 3, Bhchr 377 8. 
tlaioJ^ cancellaria BhZDMG 40 443. 
Ui^ i.stilus AMl 19S4a.f.,BAn.5946; 

2. subula (puncher) KwDW 108u. 
Etpe. scriptus est Jer 17 13, Eabb 223 1, 

Philox 624 11. 
Pa. scripsit Joh 86, Gal ZDMG39 260 9. 
Af. i. scripsit Lc 1 1, ES2158C, EE75 

13; 2. declaravit (aliquem servum, haere- 

dem) Philox 204 7, 8. 
lIiijo^.^chroniconB01476a,Bhclir 19314. 
j^kA scriptor Gal ZDMG 39 244, ENchr 

67 15. 
Ilai^i^ scriptura EE SO 15, Gal ZDMG 

39 246 4. 

JJIq.a (Fraenkel p. 223 ex ass. kutallu pars 
posterior Jensen) puppis navis PS. 

^J^ inquiuavit Jer 2 22. 
Jjiloi pl. Ikiiai macula Gal 6 17, ES 1 
126E, dap 120 1. 

I^joloi vitiligo, scabies Geop 1 1 2 30 , Gal 
ZDMG 39 241 (^thet.) EE 102 26. 
JjOrfKa qui intrinsecus penetravit (color) ES 

2 357C. 

Jjibisi inquinans Card 99 23. 

Pa. i. q. Pe. ES 1 243F, EE 347 14, Jac 

3 6 (Phil). 

Etpa. iiiquinatus est ES 3 12SC, am 3 
320 8, MS 1 4 8. 

JBK.O (ass. kitinnu Tullquist Nabunaid 87) IKdLiisO 170 hi-^\ lmumLown.l72,Ex9 3i,ES223r, asd84 
i8,Geop5 26,PsC5 3,GalZDlIG392S0i7. 

ILj^ii^ vestimenta linea Hos 2 5 (Hex). 

jLid^ /. pl. lULild^ (N § 7 1 4) ass. kuttinuY 
E 1 5 10 Jensen 1. tunica Gn 37 3, Afr 403 
19, ESL 1 321 16, Bal 278 25; 2. testa (ovi) 
Duval-Berthelot 2 25pu. 

JLs J^/. _2;?. lisJi^ (N § 8 4) i . humerus ^t 2 3 4, 
ES2l88B,Ath^l5;5.i.q. wjj.o;surculus 
in media vitis parte Lown. 65, Geop 34 19. 

Plah^ funis brachii EX 9 87. 

jfiLo mansit, exspectavit Ex 14 13, Afr 18 2, 

ES 2 280A, JSt 61 8, MS 2 9 8. 
htai mansio AS 1 44 6, Bh adsc. ment. 1 7 22. 
|l.ai;\.aio id. Philox 165 11, Cyr iu Julian 

6 6-! ' J 

ed. Neumann 60 19. 

UJlo-D y/j9pa9 mns Egn o 25 17 (Hex). 

at^^.3 1. excitavit ES 3 193A, Spic 29 27; 
2. verberavit AS 1 66 10; 3. pugnavit 
Philox 552 5, 601 25. : UrfKa 1. excitatus Vit Eabb 188 15; 2. dae- 
mon ES 1 195E, 367B; 3. lymphaticus 

ES3 200D, EE 16 lo. 

j _ 

llo.*rfKj> 1. cruciatus asd 14 15, Add 34 15, 
Js in ThMarg 1 CXLIV n. 1. 16 ; 5. status 
lymphatici ES 2 209F. 
I^i.^ 1. plaga, cruciatus Jos 2 12, lEg 8 38, 
BO 3 11 1 5b 1 = ThMarg 1 1 68 16 ; 5. iiza- 
7(077) agressus Sir 10 13. 

Elpe. 1. excitatus est Jer 6 23; 2. pressus 
est Jer 41 5; 3. laboravit Corluy MP 37 1, 
KwDW 83 16. 
' JLioKjI 1. contentio, pugna iSm S 20, EE37 
; 27, Bhchr 309 15; 2. labor KwDW 183 17. 
j JLI&aoKLsI. ad contentionenpertinens ThMarg 
I 1216 11. 
I Pa. contendit Act 12 20 (Phil). 

Elpa. 1- pugnavit, certatus est Afr 215 5, 

ES 1 368D, KwDW 59 7, 2^^^'^ ^- p^ 

imjjortunate with voice= (Jupij[xov iziix-wi 

I PsC 13 2; ^.reslititigni Duv-B. 2 1 I0 27u. 

j^h^l^ athleta Eie I61. \ "^ duodecima litei-a alphabeti Lrimadh )-°)|f^ !• nuntius ES 1 40SA; 2. augelus 
numerus 30. Za 5 5, EE 64 1, Corluy MP 23 5. 

, Uljli angelicus ES 1 461C, AS 78 8, Th "is^ XJraepos. ad, cf. N§247, 288, 2S9. 
|inonNS32S— 330. Marg 1 29 6. Jia::^ 2)1. l^\ Lc 21 13 (Cur), Sir 1 28 et 
lliL^ (N§ 79B 1, Delitzsch Prol 88). 1. cor wJJ et 1)1 fatigatus est Ex 17 12, Afr 240 1, Jer 3 15, EE 125 17, dap 64 23, '\. « me EE 44 4. 
jjjl molestus dap 5 9. 
ll«Li) molestla Bal 265 3. 

6 A 

JLiJJ labor, fatigatio lA in MS 120 420. 
lUjJ (N§40D) labor Gn3l42, Afr2126, 

ES 1 86E, JS in MS 1 3S 145. 
Af. fatigavit Afr 240 19, ES 2 320A, 

Jul237 7. moriter (by Jieart) Bhce 3 33 16; 2. cen- 

trum Dt 4 11, 4Ezr 13 3, Bhchr 383 5; 3. 

medulla (plantae) Lv 23 40, ES 1 24SC. 

Lowp. 1 16, 157 ; d.pl. genus cibi2Sml3 6, 

EX34 75, BAn. 5095. 
J-^V fs niedulla (plantae) Geop 61 23. 
} ■*-^Y 1. cordis Bhcar 95 10; 2. sincerus am 

1 363 15. J-t.-^S. 171 IKju^ J-^.^S. fortls ES 2 192C, Vit Eabb 175 22, 

AM2 3S6 25. 
tlnA.^N. fortitudo Jos 29 2, ES 1 497A, Cyr 
S7 10. 
Pa. confirmavit Js 41 7, Guidi to 22 164. 
jAaoi^ confirmatio Js 35 2, EE, 24 19, Js in 
TlOIarg 1 LXXXIYn 1. lO. 

Etpa. 1. confirmatus est Mt 1 4 27, Guidi to 
22165; 5.seconfirmavitZATW 6 200apu. 

(t«^N 1. spissus, densus ES 1 117B, Jul 
*96 22, ZDMG19654; 2. congelatus {fro- 
zen) PsC 137 8. 

Ilo**^ densitas ES 1 117A. 

Etpa. 1. densus fuit ES 2 474A; 2. con- 
gelatus est Arist 6 21. {^y^N (pers. jlj-*J PS) postomis (Jiorse- 
ttcitchers) BA n. 5090. 

JL^ "^N . i. q. J ^t\\. q. v. Epiph 56 17 etc. 

t^ ^^N 1. seq. '^ (contra) excitavit, inci- 
tavit Sir 26 27, Afr 2S4u, Jul 24 2, Bhchr 
64 2; 2. seq. ^ investigavit dap 52 22. 

tlot^SNv) investigatio Jul 231 18. 
Etpa. incitatus est Joh Eph 388 19. 

U^^s>\. mensura completa BA, BB, PS [fort. 
leg. J.^'oA;^ abundans? Fraenkel]. jLlooA. pl. ^miao:^ BO 1 352 9, phaseolus, 
dolichus, vigna Low n. 173, EX 49 15. 

y-^X (Barth p. 27) 1. cepit asd 40 17, Bal 
26826, AM 2 32715; 5. superavit KwDW 
335 2; 3. ingressus est (viam) MS 2 12 2, 
Mar Xarses Gesch Josephs ed. Grabowski 
5 21; 4. s. J»;o,o± meminit Philox 196 23; 
5. sparsus est (rumor) Zach. Ehet. ed. 
Spanuth 15 14 (religio) ib. 10 20. 

ti*t yi^ manipulus Epiph 4 56. 

l^-t-^N. 1. manubrium, ansa (haruUe) TB 33 8 ; 
5. praeda Clr 56 2. 

Uu^ tenens Guidi to 25 22, AM 2 337u, 
Jj^Jbo y<^\. bibliothecarius Cat Wright 2 
G4Sb, y*->\.V3i omnipotens Cyr in Julian 
ed. Xeumann 46 22. JJlsA:» 1. capulus (Jiandle) Jud 3 22, ES 1 

310D; 5. ansa Epiph 47 16. 
JJ^o^ compreheusio AS 2 253 1. 

Etpe. captus est dap 80 14, Bal 251 9, 
Jul 156 9. 
Awjii^t^.^^ J) incontinenter Cyr 4 20. 

Af. 1. capere fecit ES 3 297 A, BO 3 2 
674 28; 2. cantare docuit ThMarg 1 237 
20, BO 3 2 938 18. {J^^N-^S uvuha PS. 6 ^ ^ ^\^ . \ Chr ed 155 9, \p\r\A. AS 1 21 25, 

JohEph 4613. Bhce 1 271u,_pZ. o\-.y\. AS 
3 137 4 Ai^sXXo; libellus. ?kir)A\, . li^d^ (SB 93 4 11) Xi.SavojTo? 

tus (inceme) Low n. 174, Mt 2 ll, Afr 38 

6, ES1234B, AthJ^7. 
tic^p7. J •'•->\ (Del. Prol. 93 contra Xold. 

ZDMG 3G 181) later Gn 1 1 3, ES 1 223 A. 

ThMargl 135 S. 
JLAA fornax lateraria Xah 3 14, Jer 43 9. 

(cf. Bemstein ZDMG 3 395), Metr 73 5. 
tlaia^i. laterum praeparatio Ex 1 14 (Hex). 

^QjJbL-is;. Ap IS 13. voi:>>\ Ex 30 34 (Hex) 

Xi3avo:, tus. 
>coo^t-tA. Geop 1099, >aaa^o-iA. Epiph 

72 88 Xi^avwTo; tus. 

{fcy;.a^ Xis 33 48 corr. PS conj. \^^ 
Fraenkel li^-^^a-s. o xJ^^j-yl^^ (nest. 3 Bhgr 4 4 5) XiSepTivoi 
libertini Act 6 9. Xi,3'jpvixov liburnicum (oleum) Geop 8 7 7. >a 7\ . induit ^ 65 14, EE 5 15, (iram) 
Guidi to 19 24 (robui-) Philox 589 15, (pu- 
dorem) ib. 593 4. 

tlaw;:^ «lu:^ qui alicui similis factus est Xis 
19 136. 

tU«.-=.\ astutia, calliditas ES i 517D. 

]'-^\ vestis Gn 39 12, ES 1 530C, Jul 37 14. 

lis^ id. ES2 412E. J ■->\. 172 e>.:^o^ll Ui^ id. Mt 24 18, am 2 162 6. 

Jfl «-^\ Testiinentum Mt 7 15, clap 31 17, 

Gruidi to 43 23. 
H^ loricatus AS 2 211 10, 3 205 14, Jul 

165 1, JSt68li. 
> K,^\ ) vestimentum ES l 231A. Bal 295 

18, am 2 60 18. 

ik\\ ol investitura Cat Bod 243 10. 

Etpa. 1. induit PsC 43 11, TA 30 102; 2. 
s. 3 irrepsit, se intrusit Philox 405 10. 

Af. i. vestivit ER 95 17, JS in asd 106 12, 
Ath r^l8:2. aflfecit (terrore) Philox 200 1. 

^HSs^:^ 2)1 J-y^ patina, lanx Mt 26 23. 
ESLl 529 13, AS2 2917. JohEph89i. 
JK^d^ (^^§133) patellae AS 2 198 18. 

J1.< ^N . port. lega — leuca BO 3 i 333a 6, 
Mail0 271 22. 

jJL,^^ legatus (papae) Bhchr 442 1. 
\jt^>ss!^ X'/)YaTOv legatum Eechtsb 8 16. 
i;-^-^^ XrjYaTapio; legatarius Bechtsb 1 4 15. 

jjQ-s;^/. j;Z. ^)u^ Mt 26 78 (Phil), ht- 
YEcLv legio Xm 24 24, ER S8 7, JS in MS 

1 23 53, PsC 164 6. 

v^'^.^;^ balbutivit ES 1 1 5 1 D, JEh 22 8. 

IvwDW 63 22. 
l^oi^s^ balbus BA n. 525S. 
U^l^Qi; balbutitio ES 3 330E, Kays 31 3. 

Jbo,^©:::*^ (Fraenkel p. 100)maxilla Jud 15 

19, BAn. 5133. 

^^^4^ frenum (bit) ThMarg 1 152 6. 

1x^5^::^ placenta Ex29 2, ES 1 232C, ECth 

2 5212. 

i^4^ 1. torus, lecticulus EX 80 5; 5. sulcus 
(furrow) Sir 38 26. 

Jii^s^^ (XttYOiva Fraenkel p. 131) dolium 
fictile EX 29 62, BAn. 3183, 5184, 510S. 

«^Q>^)J Ao-o; verbum AS 3 201 7. 
J-^lea;^©:^ AOYiaTYj; curator urbis am 12511. JLq-I^clX. Ta XoYiy.a logica herm 68 11. 
qj\.;^q\. AOYixol logici Bh ad Mt 49 24. 
^ " ^\ t> constitutum est Card 109 6. 

,Q_.iQ.;^^ >.iY'Jpiov. XuYy.oupiov genus electri 
Ex2Si9, Ez 28i3(Hex). 

k^KA«^Q^ ).OYo9£Tr|; cancellarius Bhchr 
131 7. 

A*^^.^^^ AOYoOesiai rationes reddendae 
AS 3 215 25. 

jj;:^ Gal ZDMG 39 277 28, vwNjl EX 27 
94, ^;]l Kays 228 20, Xaoavov ladanum, cf. 
Low p. 127. 

^fVl^ placuit TA 26 66. 

^9qS ludi(circenses) dap7622, aml 240 5. 
UltH^t ludarius, gladiator, bestiarius AS 134 

16, Bhchr 16014. 
tlQt;Q^ ludus bestiarius ECth 2 17 10, am 1 
'246 3. 

^lt-i^ >.T;oap'.ov vestismuliebrisBAn. 5191. 

JL^j^"^ vapor, nebula (j^ 143 4, Afr 144 4, 

AS 1 1 1 7 A. 
JLJl4jO)\. vapori similis AS 141 18. 
J.Ij4apCs. 1. i. q. praec. Bh de div. sap. 4 8; 

2. fuUginosus Gal ZDMG 39 241. 
vj^^csi^ vapor tenuis Duv-B 2 48 8. 
v.sjO^Ll^ in vai^orem versus est AS 141 18. 

JL^'o»^ ardor Bhchr 385 6. 

Etpa. exarsit ES 2 18E, Card 58 13. 
Af. id. Job 41 12, (ES 2 ISE vocem 
hebraicam esse contendit). 

JLo^^ vt Jun.\si) stultus Bh ZDMG 40 
443, 444. 

oi^ov^^ confusus, obstupefactus BA. PS. 
I^o,*^ perturbatio TA 38 192. 
eiCs.ci;^U obstupefactus est BA, PS. JSQt!^ 173 J^oi^ jsovX seq. « cupivit JS in MS 1 52 212. 
xt-*,^ cupidus ES 2 316A, Ath 36 11. Kw 

DW173 14, adv. ES 1 193D. 
flajL.^ cupido ThMarg 1 330 21, Eb Par 

'l09i4. 
Elpa. (BA n. 7192 Etpe.) cupivit Jul 

7Sl. s.3Philox504 5, s. 5^^ am 2 133 6. 
Af. 1. cupidum fecit Afr 109 22, Eabb 

235 27, am 2 24912; 2. cupiditate coeundi 

inflammavit Ail 1 46 5; 3. exussit (sitis) 

IA2 278 76S. 

l\oC^ anhelitus EE 152 13, Zingerle Chr 
399 V. 45, EN 32 28, BA n. 5126. 
Af. anhelavit AS 2 1 15 5, Kays 137 2. 

Q^non X§238B. 

JoA. et -oi^ (KwDAV 320 16), comitatus est 

ES 337D, Bal 267 7, JS in asd 94 14. 
iJ«^ comitatus ES 2 380C, Oil 114u. 
li-o^ id. ES 1 499B, AS 4 67 12. dap 78 

21, 'V fs comes Lc244(Phil), apNTl6 8. 
Pa. comitatus est Act 15 3, ES 1 75 A, 

JS in asd 95 9. 
i_.oo^ 1. comitatus ES 3 5SA, Bhchr 355 

20; 2. funus Eie 141 15. 
Etpa. i. i. q. Pa. ESl 112E. Clrl48i2; 

2. se conjunxit AS 1 514E; 3. deductus 

est ES 3 LXII 24, JS in asd 94 14; 4. 

elatus est (mortuus) Lc 7 12 (Phil). 

-Qi». utinam ES 3 XLVI 43, 282F, JS in 
ilS 2 98 334. .Kio^ h. in"i'r Leviathan d; 74 14. ES 1 
18A, cf. JE in Journ. of s. 1. 10 12sq. 

Oq^ amygdala Low n. 319, iSm 22 6, ES 
2 99D, AS 3 242 6, Kays 238 4. JLooi:». /. (N§84) tabuhi Joh 19 29, ES 2 
71D, dap 5 24, Bhce 17 6. 

^^i^ detestatus est Gn 13 3, EE461, Xestle 
Chr 1 54 31. l\!^o:^ detestatio Dt 1 1 26, Afr 56 8, ES 1 

2S6B, dap 69 24. 
iLo-^tA, abominatio lA 2 234 268. 

Etpe. devotus est Mal 3 9, ES 1 19F, 

ESZ2 V. 131. 
^y.\w detestans Gn 13 3, Sir 21 27, ES. 

2 457C. 
^IA detestator ES 2 3S5E. 

jK-csa^iL (gr. X6--/;/;) hasta Joh 19 34, ES 2 
306B, am 2 76 3, KwD 68 8. 

l^wJ^Q^ aculeus sagittae <{; 55 22, ESJ 

12 6, Bal26Sl4, Jul 79 15. 
ui&^o\. acutus (having a sharj^ i^oinf) 

KwDW 179 24. 

^XciN lorarius Qiarness-maher , maker 
of saidles) Act 18 3, AS 3 195 5, JS in 
asd 100 4, Wright Journ, of s. 1. 7 137ng. 

{loi^o^ ars loraria am 1 337 8. 

6 6 

jboo:^ (Hoffmann Kirchenv. p. 94 n. 178) 
nummus AS 119 1, Alex 5 n. 1-, BO 1 
351 4, pl >«oJLioo>s.? Bh ad lCor 4 21. 

)Q^ approijiuquavit lA 1 198 476, 2 8 35 

276 761. 
iLolsoo^isil) decus TA 40 229. 

Jbj^Q^ maxilla Jud 1 5 19, lA 2 300 v. 1 1 19, 

Geop 106 2, Bhchr239i9. 
JLi^oit festuca fluitans L. Lown. 175, Jsl9 7, 

ES 2 50C, Bh ad 1. 1. EN 48 93. 

^aC^ i. contexuit Metr 10 8, ThMarg 1292 3, 
SB 22 8; 2. conjunxit EbPar 115 4. 

Afloit 1. parietaria? Low n. 176, lEg 5 13, 
AS 4 101 1 ; 5. opaxov-iov Geop 41 22, Gal 
ZDMG 39 255 9; 5. iXcptxa polenta Geop 
104 16. 

tloftA. conjunctio BA n. 5195. 

U^ri^ conjunctio BA, PS. 

Af. contexuit (verba) Clr 81 34. 
Ettaf. 1. congregatus est ThMarg 1 36 14 ; 
2. s. 3 se conjunxit Philox 69 22. liQl. 174 tlaxwuNv) JjQ^li. Xupa lyra Bh ad Ps. 135 28. 
j_^Lau;^ XopisTY); lyrista Eie 31 3. 
he\. Xaupa monasterium Zacli. Ehet. ed. 
Spanutli 26 4. 

ai^subegit(massam)lSm2824,ES12S7A. 
\»l\. 1. subactio Geop 11 13; 5. mactra Ex 

7 28 (Hex). 
Uii^ massa Ex 12 39, ES 2 114A, JS in 

MS2 73 4. 
jidju^ genus massae Duv-B 2 85 18. 

Etpe. subacta est (massa) Afr 302 2, ER 

96 5. ThMargl 18 7. 

t^^ jyraej). 1. ad; 2. secundum. 

l«^l 1. trans. a) conjunxit Jul 56 27, b) 
addidit ThMarg 11615;^. intr. a) appro- 
pinquavit ES 2 370E, Ath 19 10, b) comi- 
tatus est Bal 272 14, BS 16 24, c) adjuvit 
ES 1 200C. 

tlolo^ 1. conjunctio, assistentia ES 3 44C, 
ip 421 3 (Symm) ; 2. tt gr. relatio ad aliquid 
ar. «lcl Bhgr 1 166 16 (Merx p. 246). 

Ettaf. i.se conjunxit ES 2 299C; 2. con- 
junctus est Corluy MP 11 7, Kays 75 6. 

jilo^K:» pronomen nomini suffixum Bhgr 1 
77 6. JlX mastix(?) Duv-B 2 27 9. 

IliA. 1. impulsio, vis urgens ESZ 1 v. 85, 

Philox 430 3; 2. garritus am 3 483 2, Gal 

ZDMG39 2695. 
lLl\. molestus lA 2 48 102, /. suhst. afflictio 

ThMargl215l7. 
llol.L;^i.necessitas(negotii) Afrpr. 19 12; .2. 

afflictio ThMarg 1 393 1 ; 3. vis nocendi Vit 

Babb 1 7 4l0 ; 4. turbatio (£v6yXrj7i;) glherm. 
Etpe. i.afflictusestES2212C; ^.victus 

est Bhchr 67 8. 
Af. 1. ursit Bhce 1 113 20; 5. molestiam 

exhibuit Act 15 19 (Phil), KwDW 371 15, 

Bhchr 13210. 
Ettaf. pressus est Tob 6 8, Rie 110 12. )jLdJL\. muria Duval-Berthelot 2 4 1. 

t^t^-».^ 1. vola manus; 2. spiritus, halitus 
cf. \l^ BA, PS. ?io;)J (pers. Lag GA 62 157) lapis Lazuli 
Kays 265 1. jLu^ abstersit {to efface) Ap 3 5, ES 1 
534F, Bal 280 3, Jul213l2. 

Etpe. abstersus est ES 3 453 A, Bal 
287 7, KwDW 121 13. 

Af. abstergere fecit ES 3 496F. 

* ^ * f * '^ . lampsit, linxit lEg 18 38, Afr 61 7, 

ES 1 497D. 
J.->*A. dpvoYXwffaov plantago asiatica Low 

p. 242, 243, Gal ZDMG 39 253 59. 
Pa. i. q. Pe. Lc 16 21, Afr 149 8. 

JjKAQ-ajuC^ (N§129) adulator Pr 26 22 

(Hex), BA n. 5176. 
•^l[ aaivea&ai iThess 3 3 (Phil). 

J. ^ aa ' ^ 1. panis Js 28 28, ER 120 16 spec. 

JLal yuiA., h. ^''Jsn nn^ panis propositionis 

Ex25 30, Eabb235ll, dap4l4; .2. coena 

ESl lOOB. 
>i^ aptus, idoneus ES 2 97E, Philox 589 

1, adv. justo Ath J-* 19. 
tU^wjA. 1. convenientia GeZA 892; 2. con- 

junctio Kays 181 1. 
J ?*S,..\ conveniens Kays 180 14. 
yuuM^.. 1. minatus Corluy MP 39 15, Guidi 

to 26 95; 2. paratus ES 3 456D. 
Jlo^juul, minatio Philox 576 1, Ath 33 13. 
Etpe. 1. adaptatus est, concLonatus est 

ES 1 191B, Nis 46 110; 2. conjunctus est 

ES2 299D, Kays 181 20. 
Pa. 1. conjunxit 2Cor 9 2 (Phil), Kays 

180 1; 2. commentus est KwDW 81 4; 3. 

adaptavit l^apii-ol^Eiv Spic. Solesm. 4 1S3. 
J.jLio^ minatio ES 1 429B, Joseph 6 2 

(674c 41), Philox 578 24, asd 47 3. 
y>M^ aptus, conveniens (fitting, fitted) PsC 

101 11, 13818. 
JloiLAio 1. iTthmus 4Rg 16 1 (Hex); 2. har- 

monia Jer 23 42 (Hcx), cf. Bernstein 

ZDMG3 419. 175 JL^ Etpa. minatus est {utter threats, he in rage) 
Gn27 42, ES 1 71B, Vit Eabb 176 21, 
asd47 4, KwDW214i3, Bhce 3 171u. 1. susurravit ES 2 356E, Nis 48 6; 
2. incantavit ES 2 439C, Jer 8 17 (Hex). 
|Kju<a^. cai-men magicum ES 2 11 S A , Bal 

324 14, GalZDMG39 262 9. 
AjtajuX, magus, incantator ES 2 476A, Vit 

Eabb21l2, Dn 2 2 (Hex). 
iLofto-kA. incantatio Sch 134 9. 

Etpe. susurratum est ES 3 404A, Vit 
Rabb 205 17. 
Pa. susurravit Lc 12 3, Afr 286 7, dap 
57 13. 
liKaoi;^ susuiTo ESL 2 319pu (nisi forte 
jiKjiniiiN q. v. leg.). 

Etpa. i. q. Pa. <^ 57 lo(Symm.), Bhce 2 
619 6. 

JL^^ acuit Geop 61 21. 
U^aciesGeop6l5, PsC42 5,BAn. 518. 
Etpe. acutus est Geop 6 1 23. 

Jl vi^N nuces pistaciae Low p. 70 Gn 43 11, 
ES 197D, BA n. 5183. Jbod.^)J Xa-rcip.01 lapicidae Joh Eph 334 13. 
^i.ii^a\,>.aoTC)[jL£T7.1apicidinae AS 2 284 11. jl.«j-^Q^ J . I ^ .\ >.eiTavia litania Cat Par 
130 18, Bh in JE Can 10 21. ' fin^S^oN Rie 31 10, U^^i^ AS 2 158 12, 
llos. Agh. Rendic. dei Lincei 18S6, 5568, 
AM2 142 22 ; i. Xui-a; mendicus, prodigus ; 
2. doctor canendi? Efr in Merx 2114. 

*a:^ decorticavit BA n. 5184. 
J «« f^ \ decorticatio BA n. 5182. 

i^^ /.iTpa libra iPar 22 14, ES 1 457D, 
JSt26ii, DionT54i2. 

JLs^Q-^-^ JohEph 180 20,i)Z.xa*^VQ.^ 
ib. 23 8 XeiToupYia liturgia. y ^^^S . (e gr. a'j>.r,-f.(oe; Duval) cecinit, 
celebravit BO 3 2 363m, BA n. 5185, BB 
p. 64, EbPar45 4. JL^^Q^ /.wTapia Bhamnus lotus Low p. 
283, EX50 57. OL^ 1. acuit Dt 32 41, ES 2 417E, Geop 
43 1, ThMarg 1 121 16; 5. detersit, polivit 
(rM&,swear)KwDW 158i,209 19, 306 19; 

3. seq. JLahumiprolapsusest(?)KwD42l3; 

4. excitavit Zach. Ehet. ed. Spanuth 5 12. 
JLfcL^ acutus Ath - 22, JS in asd 105 3. 
Iloi^:^ acies Eabb 227 7. 

IK*^^ cos Geop 43 1. 

Etpe. 1. acutus est Ez 21 9, ES 2 184B, 
Jul 64 12, Cyr 87 10; 2. excitatus est Cyr 
in Julian ed Xeumann 59 1. jLa-:^ Xi^{; africus (ventus) AS 143 8, Epiph 

72 88. 
^^i ]-..\ XijSovoTo; libonotus AS 143 18. 
j f>.^«oj^A. >a^ocpotvi^ ib. v,^:^ Bal 301 24 saepius redupl. v,^X,^ 
(kr(oli(o sensim? Perles Et. Stud. 49) ce- 
leriter ES 3 397D, AS2 359 10, Geop 10 2. 

iwJ4^ id. Bhchr 91 26, ad Mt 37 20. 

JivivSi pistaciae magnae? BB, Low p. 70. 

Jln,.'S. (cf. arm. Xek et leak) gubernaculum Ez 
27 6, ES3 27F, AS3 307 23, JAES 30u. lio::^ (N§ 199) non est etc. pass. 

U.1^ non existens BO 3 1 207b 2 = ThMarg 

1 198 5. 
lifiih^ non existentia ThMarg 1 51 12, EN 

7 20. 
wt^ll evanuit Bhchr 203u, car 145 16, ad 

^ ^ id 

«{>p. 146 44 (sicl.!). JLa^ 1. huc 2Sm 20 16, U^o U^ huc illuc 
lEg 2 36, ES 1 519A, Guidi to 35 13, 
"^oti^Q U^ id. TB 30 29; 2. postea JS in 
asd 96 9. i-aA. J '^ .■ N . et IkiL, Xrxyh.c, lacca Duval-Bertlielot 
2 2 4, 50 6, 252 9af. 

ouLaX lami3sit, linxit ES3 ISIF, ER 
146 23, Nm 22 4 (Hex), de igni Bhce 2 
593 4. 
Pa. id. KwDW 30 23. 

M-^^V panis aqua mixtus BA n. 5193 
(Fraenkel conj. juui\- cf. j-ftA.). 176 J^mN. 

u^o^ maledixit seq. >a AS 3 11919, 12312. « m . nr iA'^ ^ ni fc frion t N . Xe^i; 1. lingua Ge in 

Afr p. 23u, Bhchr 98 16, gr 1 20 12; 2. 

verbum Card 106 3, ES 6 8. 
^^AJosLsoi^, Xe?ix6v lexicon BA 1 2, Cat MB 

96bl3af. 
jvm A 1. concinnavit lexicon Bh in Wise- 

mann S5pu; 2. scripsit grammaticamBhgr 

2 1 14. 

JL^ stultus Mt 5 22, EE 1 1 6 20, ES 3 LIV 

48, JS in MS 1 95 16. 
floi^ stultitia EE 65 10, ECth 1 26 8. 
'^U stultus evasit AS 3 27, Clr 94 8, 

ECthl 75 18. 

UNvN ., mii., j;\\, AIAI. (N§ 146) noxpass. 
^BLiLI iAjX. diem noctemque ES 1 14C, JSt 

7011, AS3 20S22. 
IKj^ (^f-?) (^x a^ss. lilitu cf. h. n''^''^) nympha, 

Vea Sind 8u, 9 3, BA n. 5207. 
j;;\\ nocturnusAS 220417, KwD 211 12, 

EbkailO250 28. {; ^ . '\oN . i. q. |;^o^ q. V. BA n. 5161. )a^ (talm. "ea pers.? Noldeke) videlicet, 
scilicet sec. loco positum inpr. orationi 
indirectae afferendae inservit EE, 65 11, 
Jul218 2, Bhchr 305 20. Jl vi . viX eloquens BA n. 5219. 

yi\».\ 1. balbutivit {to stntter) BA n. 762 ; 

2. dixit, narravit ib. 5223 part. pass. prae- 

dicatus Card9824. 
v\vi\lt balbutivit Bhcar 159 16, TA 28 79. t- V*^ 1. conjunxit, Metr 64 n. 4, Bhgr 1 

2 26, Cat MB 71a 19 2, Bhchr 529 21. 
Etpa. conjunctus est Metr 33u, Bhcar 

152 7. 
l^ib^\I (cf. ass. tihnedu) discipulus Mt 9 11, 

Esi 518r, Ath35 6. 
tl,.VB\L discipula ES2 458B, aj^ap 128 i, 

JS in MS 1 95 31. 
tU^.A^I disciplina Philox 69 15. 
^L docuit EE 149 3, ES 2 490 A, Corluv 

MP 4 23. 
t^ot doctrina ES 1 277A, Ath ^ 15, 

'Corluy MP 42 1. 
^Ut i. doctus est EE 47 17, KwDW 87 7 ; 

2. discipulus factus estMt 27 57, asd 14 18. JL^io:^ i. q. J_^ q. V. EN 37 50, Merx 
p. 175. 

^ ci ^ . vt . \ ; t;lt Xi|xy]t6v limes, regio in fine 

sita Bhchr 7S 10. 

jjJboX (>a!xr]v) portus lEzr 5 53, Afr 288 
18, EE97 2, JSinMS2 152 v. 1195. 

« miam ,» tar> . \ pl, onmYtvn.\ XrjfJLVisxo; 
lemniscus, signum diacriticum CatWright 
2 792A, BS 256 16, Epiph 15 10. 

t>| ^v>N , t^^asoX t,qva\. Xaixra; lampas, fax 
Mt 25 1, Afr 103 6, ES 1 124D, JS in MS 
1 89 V. 414. 

JLt..^a.\ Xo-,')rioia hastae parvae Joh Eph 
403 2. 

; «» > o 1 . \ Nymphaea lotus Low p. 373, Bh 
chr 230 1, EX 49 25, cf. ;^o\xi. 

t^s nr>n\ i.praeputium; 2. uterus Bh, PS. 

JL^acC^ Mc 14 48 (Phil), j;ym\ (Xt^ctVO 
praedo Mt 26 13, ES 1 3S2D, Mar 49 2, 
JS inMSl 95 13. K.I ^ m\. 177 J>.ftN, i^^JL^LaA. praedonum more Bhckr 229 16. 

lltil^j^ praedatio ECth 2 77u. 

*4 m\ rapuit lEzr4 23, JohEph323 20, 

Bhclir 142u. 
Etpa. 1. direptus est Bhce 1 311 17, de 

div. sap. 27 3; 2. praedo fuit JohDar in 

MSl 106 3. 

vl^ lampsit, linxit Jud 7 5, Afr 147 4, ES 
1 509B, lA 1 94 228. < nnN i \ edit, coenatus est Gn26 30, Afr 

45 3, ESl 70F, Eabb221ii. 
lrp\\-« cibus AS 2 140 22, KwD 40 7, Geop 
47 16, Th]d:arg 1 343 3. 
Etpe. esum est Geop 93 23. 
Pa. edit KwD 41 9, DionT 138 10. 
Af. cibum praebuit ES 2 SOSF, AS 2 
241 1. Jl^^vN avidus Philox 396 22, Bhcar 94 4, 

adv. avide, intemperanter (greedily) ES 1 

318A, KwDW304 5. 
UoaiA. aviditas, intemperantiaES 1 310A, 

336E, Atho^i?. 
fK-vv w\^ colchicum BB, Low p. 174. 
Jjso:^, et iA2k.Q^ et JjlLxq^ saliva, spuma 

orisBA, BB. PS. 
J-Ila^ cujus saliva defluit BA, PS. 
Etpa. 1. delectatus, gavisus est Am 6 4, 

ES 3 591B; 2. avidus fuit ES 2 67E. 

V^>\ balbutivit (to stutter) Ex 4 10, ES 

2 77C, Schl72i9. 

J4^ balbus ES 1 203F, am 1 299 3, Spic. 

Solesm. IV 42 16. 
Ua4^ balbuties ES 1 198C, Kays 42 18. 

Etpe. balbutire coepit AS 1 65 13, Sch 

172 18, SB 5315. 

JL^::^ locutus est ES 1 2B, EB, 1 14 8. 
ii^ 1. lingua ES 1 27E, Bhce 2 659 5; 2. 

sonus (avis) ZDMG 18 753 10. 
J In\V ad linguam pertinens Bhgr 12 5. 
tjttsV indistincte, barbarice loquens <!/ 1 14 1, 

Thirargll31lO. 
Etpe. 1. insusurratum est ES 2 343D; 

2. mystice significatum est JS in ITS 1 

24 76. 

JL^Qli^ maxilla Ez 38 4 (Hex), Eb Mai 10 
2S0u, BA n. 51S4, cf. 1.^«^. 

^^^ supra dap 29 26, ES 2 1 08D, EB 79 3. 
Etpa. seq. ca superavit ES 3 XXV 42. Jl» ^ ' '^ prolixa barba praeditus BA, PS. 
IKjto^L et Italttii^L scabies BA, PS. 

»^^\l( conjunctus est Afr 164 18. 

Ot.ai^ Xeirios; squamae Duv-B 2 212 n. 2. 

JL^ ^\ Xs-Ta nummi parvi Ex 30 13 (Hex), 

ilc 12 43 (Phil), Bh adsc. ment. 16 12. 
.^^ incitavit BB, PS. 

Etpa. incitatus est BB, PS. l ^^^oN (fl gr.) /. catervae Ez 10 13, Card 
108 4. Ija-i JSi ^N . concha Veneris BA, PS. 1 '^ 

(^Q^ 1. idolum parvum Jud 827 (hebr. 
niEN^ e quo corruptum videtur) ES 1 320C, 
AS3 4 12, BAn.5156; 5. XiTrapoc? lautus, 
opimus Joh Eph 172 7. Jl ■ ^oS . instrumentum torturae PS. {^^9^ brassica rapaLown. 177, AS 4 102 
16, Geop 35 28, IS 96 7, Gal ZDilG 39 
255 12. 

loAX (X§92n.3) secundum Js 18 4, ES 
1 424D, dap 52 19, Ath 23 17. scintillae (ariv^^^pe?) Sap Salll 19 
(? exspectaveris l^.i-.oA;a sed de lectionis 
ed. Cer. a Bh. comprobatae corruptela 
cogitari nequit). 

JL^A ffit ^ planities circa urbem (Merxp. 175) 

Hab39,Bhchr2783, ce3450,BAn.5273. 

12 i^_a^ 178 ilojt^XM «i^-oA. 1. carpsit (to phick) Mt 7 16; 2. col- 

legit ES 1 218B, Ath juo 9, apXT 15 23; 

3. attraxit Duval-Berthelot 2 9 14 21. 
j.^ 1. collectio ES 2 ISlC; 5. esca, ille- 

cebra Afr 296 5, ES3296r, KwD^V 175 7. 
U^ spicilegiiim Lv 19 9, ES 1 245E. 
JL^\» 1. forfex candelaria Ex 25 38, lEg 

7 49, EN 3 8 62, BA n. 601 7 ; 5. pera (icalkt) 

AS 2 119 15. 
Etpe. 1. collectus est Js 27 12, ES 2 

66D, EE 12126; 2. se collegit Jon 4 8 

(Hex). 
Pa. collegit Act 17 18, ES 1 260A, JSt 

73 9. ThMarg 1 87 19. 
l^^ 1. collectum AS i 70 5, SB 3 3, ON 

2 2; 5. spicilegium BO 3 1 309 n. 4. 
Etpa. se congregavit Jud 1 1 3. 

^^.^JoX ESL 3 701 11, Nold. couj. UA.. 

^ o « i^ r i S X£7.Tty.iov, lectica parva AM 2 
350 7, JSt 23 4, ThMarg 131111, Bhchi' 
71 6. 

\\k.^n\ lecticarius AS 2 387 18. 

Jvi noSi (XsuxtDixa) species gkitinis Duval- 
Berthelot2 237 n. 6. 

Ilfii^ (X£y.dvT))lanx,patina Ex 246, Afr 226 
22, ES 1 233E, AS 2 46 16, Bhchr 309 4. 

UiJBQ^ !■ gypsum? Geop 22 6; 2. et ^«^ 
species luti Duv-B 2 29 18 20, Iujbo^ ib. 
227 n. 1. 

JuiiiQ^ gall. encaustique Duv-B. 2 294 n. 1. 

■>^. ^tarX. corr. e Xijjaviori; Greop 48 5. 

^»o.n<^. 1. ^iQ.2kA, libumicum (oleimi) 
Greop 87 11. 

JLiua^ plantae serotinae Am 7 i, cf. ES 2 

204E, BA n. 5280. 
J^Asv serotinus Ex 9 32, ER 5 8, Bal 322 

26, Jul 12 25, Ath.^2. 
Pa. i. in serum produxit Job 24 6; 2. 

effecitut (vitis) fnictus serotinos ferret ES 

210D. i*»;^ ay.avaiov Gal ZDMG 39 250 15. 
Vj;^ saccus magnus BA n. 5282. 
JU)9aS^ TA 44 268, leg. )l|;a>>. q. v. 

^ < ■' > N . Geop 62 10 1. v<u^;q\as <fiX'jpivov 
Low n. 257. 

U»»JJ X^po; nugator Pel 7 21. 

ii^A^ foramen interulae (button-hole) PS. 

Jl fto \ ■ ^ . vox incerta Geop 45 7. 

ImC^ 1. lingua Pr 6 17, ES 1 522A, Guidi 

to 38 16; 2. i. q. sermo ES 2 203A, Gal 

ZDMG 39 248; 3. lingua (terrae) neck of 

land AS 140 17, Bh adsc. ment. 10 9; 4. 

ornamentum quoddam liuguae forma h. 

\\\^b Jos 7 21. 
{^[ ^jk^ apvoYXcossov j^lantago Low n. 179, 

Gal ZDMG 39 253 59, EX 26 93. 
ii^ ^ sinusmaris Js 11 15, ESL2 113 22. 
IK-^N'^ ,5«i^ aipa lolium Low n. 130, Geop 

114^4. 
I^j ^jiL^ lingua avis, plantaLown. 181, AS 

4 10215, EN26 93. 
Ijol ^ lingua bovis EN 27 94. 
j^lk^ lingua promptus (loqiiacious) dap 8 29, 

Bhchr 226 16, ce 1 205u. 
Mw f S 1 ■\ lingua, modus loquendi Bhchr 

'21921. 
Pa. 1. locutus estET 9 3; -2. lironuntiavit 

Sev 44 21, Bhclu' 5 6; 3. descripsit Bh de 

div. sap. 23 1. 
Etpa. 1. verba fecit AS 3 73 8; 2. pro- 

nimtiatus est Bh ad <}' 1 1 7 30. 

^l^^ aptus, idoneus, dignus Bal 236 24, lA 
in^MS 1 17 233, KwDAV 311 18, EbMai 
10 322 23. 
Pa. vexavit Bhcar 94 11. 

JLiloJ^ insidiae Ath 33 6, Cyr 380 5, Philox 
123 15, Kays252 17. 

Ji^jio astutus KwDW 128 22. 

M^h^ astutia Lc 20 23 (Phil). .^:^ 179 sj»**^ Etpa. 1. insidiatus est Ath 47 16, <}^ 15 4 | Chr 400 v. 66, Cat Wright 1 436 20, Jos 
(Hex); 2. conjiiravit Zingerle Chr 386 3, 10 21 (Hex). 

Bhchr 91 20; 8. vades factus est AS 3 62 Jboloit obtrectatio Cyr 104 9, Bhcar 27 10, 
17; 4. seq. o studuit alicui reiSap.Sall4, 141 7, BA n. 5164. 
Philoxl23il. I w^^ h. '^nb dimidium y.opo-j, metrum fru- 
menti Hos 3 2, cf. ES 2 23SB et Bh ad 1. «£d6(&^ ).i9o^ calculus in vesica (stotie 
in tJie bladder) am 3 522 9. ^^:^ pronimtiavit Bhgr 1 194 16. *ol)J Xsi^sx Hos 3 2 (Hex), i. q, h. ^nh, cf. 

Pa. vituperavit, conviciatus est Zingerle i yi*^ Epiph 4 46, 33 66. )o Ji tertia decima litera alphabeti, Mim, 
numerus 40. 

Jbo 1. seq. adj. quam! ES3 357A, EE, 65 

20; 2. seq. j si N§363. 
l^ et i^^^ num, ne N§373. 

IJbo centum, ^lUo (al.^lJL») ducenti 310 637. 
llo^Jli Cyr 2S7 7, 2?Z. lUJLi (N§ 7S) centuria 
ExlS2i, dap40li, Jul 623, Bhce 25611. 
liwkilj.» centumplex Ath Jl 1. 

L)J(Jbo [xasXsa h. n^np t|^ 53 i (52 i) (Hex). mentum asd 61 3, Corluy MP 34 5; 3. vas 
ER 51 5 ; 4. 1*5,5^^11» intestina (^oi(;eZ5) asd 
59 1, Philox 37S 12; 5. navis Js 18 1, cf. 
ES249A; S.medimnusGeop 1029, cf.Lag 
GX 63 7. 

(PJbo stannum BO 2 226 1, Lorsbach Arch 
2 293 confert pers. Xx^ vitrum, crystalhim. io (Delitzsch Pi'ol 84 n. 1) phaseolus 
mungo Low n. 1 83, EN 49 15, BA n. 5243. 
JL4^^ iusipidus ER 29 24, Nis 29 121, Kw 

DW 395 3. 
' tlo^aj-^aj* insipiditas SB 5 4. ^|^7.desiit,destititERl0023;5.oc^^lA ^hs» i^?. Ji^ (^§ '4) fructus KwD 81 
(N§7lBAmn.,254A) taeduiteumahcujus ' ^^ ^ ^g^g Th-^L^vg 1 373 i (sic 1.!). 

jJs^^Qi» pus (matter) PsC 256 16, Geop 85 
13, JSt21 11. 
Af. suppuravit BA n. 7S9. Jl v> » ^y crocus sativus BA, PS. rei Luc 18 1, Afr 75 10, ES 1 49SE. JS in 

asd 102 17. 
Pa. 1. taeduit eum Joseph 9 4 ; 5. seq. .a 

recusavit Bal 279 8, Ath u»6. 
]l»JL» 1. piger, segnis ES 2 244F; 2. super- 

bus Fab 38 7. 
iLoLjjii pigritia ER 103 11, asd 19 9, Ath i ,^^^x) 1. gratis Ex21 11, Mt 10 8, ES 1 

«^ 17. 50SC; 2. frustra Afr 6 4, ES 1 50E, Bal 

Af. i. desiitES2 514B, AS3 818; 5. 265 8. 

taedio affecit AS 3 57 11. i-li^^ gratis donatus Bhcar 95 9. 

JSjbo ( ^'iK Lag Xom 184 2), 1. vestis ES 1 tflp)jo»^v> |jLr,yavai, machinae, opera 
lOOB, asd 42 9, Mt 9 16 (Phil); 2. instru- , JARS 112 7. 

12* 180 Ui;,jo cocu^^JL^^:^ ]xa7vi^TTf)^, magnetes AS 4 88 6, 
ThMargl36l2,Kays754,EbMail0340u. 
).r^,i ^vi magnesia Kays 264 21. 

Jlm^Jo vas, phiola ESl 230B, BAn. 5388. w|ip i^ ES 3 29 7B corrupt. Nold. conj. \* l^rr\ * - » ^v> fj fj.£7i(jTy) Almagest (liber Pto- 
lemaei) Bhce 3 443 19. u»o;.^jsi-w,^ JSt 58 16 '.^ AS 3 1668, 
JohEph 387 18, Bhce 1 209 2 [xaYiuTpoi 
magister. 

.jL'r^ m>^\B |j,a7iGTpiav6; nobilis AS 2 115 
18, Lag prov. 79pu. JU»^;^, JLffl;..^Jbo (Egn 25 20 (Hex), 
lj»r^^^ ES 1 35 IB, |xaY£ipo;, coquus PsC 
51 15, JSA 170, Bhchr 63 5. 

A^;..,^^^ jxayetpeTov popina (Jcitchen) AS 2 
201 12, 'ao i^ id. JohEiDh 89 1. 

Jlitd>^ magus EE 10 21, Jul 182 28, Cor- 

luy MP 8 5. 
JKfco,^ maga Bhcar 100 17. 
UaAo^ magia Act 8 11 (Phil), Jul 189 3, 

DionT 93 9. 
J.^4^ magicus ER 12 1. 
«^^ precationes susurravit MAMQ 66 1. 
Pa. (Eag GA p. 159) 1. magorum modo 

benedixit MAMQ 25 14; 2. ai-tem magicam 

exercuit AS 3 50 25, Act 8 9 (Phil). y^io purgavit Gal ZDMG 39 271 3. 
i-ljopl. Jb'dj>jj« (Np.47n.2) ingrediens, ve- 

nenum sg. CyrillZDMG27 570 v. 84, jjZ. 

EN34 67, BAn. 5431. 
Pa. 1. condivit ES 1 84D, Philox 389 7, 

Yit Eabb 1 78 19 ; 5. miscuit Bhchr 1 09 10. 
m^ 1. conditio Eabb 235 11, Geop 2 2, 

JEh 16 16; 2. condimentum Philox 490 2; 

3. contusio Duv-B 2 22 21. 
Etpa. conditus est dap 63 20, lA in MS 

1 17 V. 258, Luc 14 34(Phil). 
lio> {YV Duval JAP 1893 p. 320) mor- 

tarium Num 1 1 8, Duval-Berthelot 2 22 17 

19 etc, EN 38 65, BA n. 5434. 

|Jpo (assyr. midilu Del. ass. St. 46) transtra 

(crossheams) BA n. 5435. 
JJ^ millepeda BA n. 5438 (cf. Jljj,). ♦io a effugit ES 3 424C, Ath 13 8. 

Af. 1. i. q. Pe. ES 1 44C, EE 130 18; 
capax fuit (to he ahle) JSt 52 18. 

h^rr^ /• Pl- 'l'f* (Bhgr 1 34 23, N§80; ex 
assyr. mandattu Hincks Khorsabad Inscr. 
p. 42), tributum iMcc 8 4, Afr 471 10, ES 
1 47 ID, Jul 192 8, Bhchr 318 3. 

^jdioMt 5 15 (Cur. et Phil) pl ^fii JSt 2 1 
20, Geop 113 et llofib PsC 248 17, JSt 
52 21, Geop 5 25 [xooio; modius. ;op2> (N.mand. Gr§150) aliquid N§219. 
JLiyA res JAES 3 3. 

i fno iv> .»Jbo }j,eot[i,vo; medimnus Epiph 6 95. 

^f» ergo EE38 3, MS2 2 2, Ath 24 4, 
ivwDWigi 9. 

Jiif^ horreum ESZ 2 805 7, lA 2 232 1584, 
(sic leg. !) Kays 142 2, BA n. 5451 , ^-.a 
ii-fM cellaria Js 24 10, JudithS 10, EN 29 60. 

,loDfSo primum texturae filum BA n. 5456. 

Jl. n i. p j r> 1. mantica, pera (wallet) Eie 125 24, 
ThMarg 1 102 17, Bhce 1 337 14; 2. rete 
ON 72 16. 

loj»!^ [jLe6£xco& Epij^h 47 22, cf. Symmict 
2 193 57. ^jpo 1. gleba (terrae) Ez 17 10, ES 1 13SF; 

2. terra JSt 49 18, PsC 208 13; 3. lutum 

ES 3 300F. 
jijjyA terrenus JEgr 80 3. irJO 181 Ix^io J^ peperit BA, BB, PS. 

Pa. pervertit Nis 29 120, BA n. 6026. 
Ijo^ 1. insiijidus lA 2 88 142 ; 2. -(r^ap-Cjozc, 
(dp7'jpiov) (argentum) a scoriis non pur- 
gatum Ez 22 18 (Theod.). 
Etpa. corruptus est BA, PS. 
Af. coufractus est BA, PS. 
loMJ^ asocpcoi^ nnmo Jud 5 22 (Hex). 

?oOo coctus est, bullivit EX 34 63, BA n. 

5469, Bhcar 73 17. 
l^iti V. s. V. JLxi. 

ftC^oOO ;xaaXa& nSno ^ S7 inscr. (Hex). JL^oiaio (Nold. Sassan. p. 9 n. 3) Mobed, 
magorum princeps am 2 158 13, IIAMQ 
65 1, Mar 34, 35, Corluy MP 25 7. 

^jo».» dos (a sponso data) Ex 22 13, ES 2 

247B, BhcarTl U. 
lioiQM ar. ^-0 pullus equi Bhcar 71 13. 
l^o^ liabilis ES 1 369D, adv. Eabb 226 

14, seq. o peritus (linguae) Bh adPaul 1 10. 
Ilo--^ habilitas Eabb 226 20. Cyr 60 1. 
Pa. erudivit, instruxit (to train) KwDW 

161 1. 
Etpa. 1. eruditus est KwDW 204 11; 2. 

didicit Bhchr 397 13. 

^ooo (pers. ^) sol apud Persas AS 4 9 2. 

IJsiopo (pers.? Xold. Beitr. 16 n. 6) cf. 
p. 87b. 

Oa» (skr. moca Pott ZKM 5 81j Musa 
paradisiaca Ferr. Low p. 336. 

*^ vacclllavit (to totter) -^ 94 18, Afr 458 
5, ES 2 372B, ThMarg 1 401 19. 

U^^ ruina (crumbling into ruins) ThMarg 
1 372 12. 
Etpe. sive Ettaf. vaccillavit Philox 1 03 9. 4. 

OM JUq^ (mula) 1. Egn 7 1 33 (Hex), jjZ. I^Jf^ 
Gn 45 23 (Hex) asina; 2. sipho vinarius 
BB cf. Lown. 184. JboQ^ 1. macula 2Cor 6 3, lA 2 16 34; '2. 

vitium Lv 9 2, dap 11 11, EE 106 7. 
jj&ooo^ inquinatus Kays 79 16, Bhce 2 

753apu. 
Uio^ scelestus ES 3 XXIX 3. 
u:»oSbII sjX(o;jLrj8Y] vituperatus est gl. ad 2Cor 

6 3 (Phil). 

ll^Q^, ]u^l» (cf. j^jT ^j^jI) canis aureus 
(jackal) KwDAV 7 1, 39 15. 

JLasoSo contumax (equus) BA n. 5559 21, 
Efr in 3Ierx211 6. 

JLoo^ (pers. Lag. arm. St. §1517) calceus 
ES 3 323C, Bhchr 183 8, Eb Mai 10289 6, 
BA n. 5576. 

J^*io derisit 2Eg 19 21, Lc 16 14, Afr 265 
8, ES 1 3S3D, Bal 286 3, Ath ^4. 

AjLo» derisio ES 1 403E, MS 1 7 205, a?d 
58 2. 
Etpa. derisus est lA 1 238 292, Ath 26 2. 

^» 1. emit Gn 41 57, ES 1 94E; 2. sub- 

vexit (commeatum) Bhchr 485 23. 
IJm 1. emtio Gn 44 2; 2. annona Bal 305 
26; 3. commeatus Bhchr 245 6. 
Af. veudidit Gn 42 6, JAP 7 8 448 n. 24. 
Ettaf. veniit Bhchr 522 21, Heb 8 49 4. 

^9d^ et 0^'rJM Mc 14 3 (Phil), ^pioo»» Ath 
44 16, ;j.5pov chrisma ES2 252D, MS 2 
1015, Bhchr263 23, cel 381 20. 

jJj6?o^ chrismate praeditus Bh in JECan 8 8. 

U^» pl. stDio» IS 103 19, Bh adsc. ment. 2 
14, >soi» AS 2 56 27, [j.orpa gradus IS 
105 3, GeZA8 13 7. 

«A» tetigit Js 59 9 (Hex). 

Uoi i.tactioThMarg 1 29521, BAn. 5588 ; 

2. pl. pars quaedam dactylorum EX 51 62. 

Etpe. 1. tactus est Xah 3 1 , ES 2 403C, 

Kays 23 18; 2. perquisitus est Xis 3 14, 

PhiloxMtmd.LiuceiXII1884p.486al9, 

KwDW294 8, 2951. 

Af. tangere fecit Jud 16 26, ES 1 326F. tkjhSe 182 JiM.Uil^ ^^ (N§177A) moi-tuus est tj; 10 21, ap. i JLJLio et ^Xao ixaCa fragmenta Duval-Ber NT 12 7, ES 1 204A, AM 1 367. 
llfuS» mors Nm 8 9, AS 1 4S2C, DionT 

194 18. 
jilaA pestis Ex9 3, ES14S7A, JSt 1 4, 

DionT 141 11. 
llobLi mors ES 2 404A, Ath 7 6, Hom 4 

14 (Phil). 
lld*:S) mortalis ES 1 12SE, Ath 47 19, JS 

inMSl S7 346, a(?t;.(sicleg.)Philox560li. 
lUlaxi mortalitas ES 1 132B, Philox 615 

19, Ath 48 18. 
IK^ et h^h» Philox 5 19 i. mortuus ES 2 

84A, Jud3 25 (Hex), KwDAV59i; 2. 

mortalis, solubilis ES 3 38C. 
Af. interfecit Gn 38 10, ES 2 348C, asd 

109 14. 
Ettaf. interfectus est Jud 21 5 (Hex), Ez 

18i3(ib.), Bhchr477 6. l^io crines parvi Geop 106 9, BA n. 5600. 
luuo corr. ESL 2 367 13, Cat Vat 3 74 9a f. 

v^A» (Barth p. 33) miscuit «i 112 10, OM 

279 12, BOl 125. 
U^uo mixtio TB 63 10, BO 2 196b 8. 
'f^"» -Z. potus mixtus AS2 1408, am 2 

127ll;5.coenacollaticia (pic-nic) Griorn. 

d. soc. as. it. 3 192 22; 3. pl. \^i» pocu- 

lum Eie 7 22, Geop 1 7 4, Jer 48 12 (Hex), 

Clr ep 90 6. 
i-lg^ouo temperatura Anal. Nic. 1 9, cf. Geiger 

ZDMG22 547. 

^a?^ qiii pocula ministrat (cup-hearer) lA 

2 24 109. 
llo4^6pSi mixtio Heb 4 211 17. 

Etpe. mixtus est ES 2 405B, Jul 233 26. 
Pa. miscuit ES 3 452F, ER 11 26, Gal 

ZDMG39 246. 
Ms.J»» 1- mixtio ES 1 454A, ER 43 I6, 

Philox 239 20, EN 7 9; 2. temperamentum 

Bhcel 337 20. 
lU^*^ mixtio Kays 98 4. 

' Etpa. mixtus est ESl USC, ER 4 15, 

Philox467 17, B0 2 26b. thelot 2 290 n. 3, 245 n. 2. lo^SSjJbo |xa!;oXo{> nibio Egn 23 5 (Hex). 

JLliojbp (Lag GA 63 160) cf. p. 96 a. 

lopojL^ Ixa!;|xap(oi> nn»?tt Jer 52 19 (Hex). 

Ju>ib virga longa auri vel argenti PS. 
jiuS> mos, ratio PS. 

Jl^ojbo i. q. I50U0 PS. 

X^JLiO AS 2 106 20, cf. JLoviio, l;..uo. liuo 
PS 2062 pera (Xokl.j. 

ijjOio scoria (dross) ^ 118 v. 119 (Sjmim). 
Nuo vulg. validus corpore BA n. 5662. 
liouS) clava EX 29 54, BA n. 5634. 
lliouS) id. am2 279 2, 281pu. 
liiio codex (in carcere) BA n. 5661, Bhchr 

'l02 3(?). 

lijo.^ extensio Philox 3S5 3, BA n. 5531. 
Etpa. 1. extensus est BA n. 1959 ; 2. nuit 

Bhchr 134 4. 
iLiJLioI pumiliones (dwarfs) ES 2 456A, BA 

n. 802. (L>o;jbo [xaloopwL^ rn?o Job 3S 32. 

,QJ9jbo (pers.?) Daphne oleoides BB, Low 
n. 1S6. )b'VjL*20 (/HK X§12SC), cingula Js 3 24, 
ESL 2 345 24, lA 1 24S 500, Kays 133 17. lojoj^jbo {xailpaxtof) mpnm Jer 52 19 (Hex). JLoabo 1. cerebrum Dt 28 35, ES 2 9A, JE 
in JAP 1S88, 483 n. 13, Bhchr 53S 25; 
2. lutum ovi (yolk) Duv-B 2 25pu. 

i.Zu^ putrefactus ESL 2 327 8. 

Etpa. pulvis factus est ZDMG 31 3S34, 
Bhcar 47 10. \m» 183 uiA^ » JLoo (Lag Semit. 1 26, Orient 2 36), 1. 
verberayit. cecidit Xm 35 22, Chr ed 156 
21, Egn Y 22 34 (Hex) : 2. spectavit, perti- 
nuit ad EE 31 16; 3. seq. Ui^ bellum 
gessit Philox 258 2, JS in ilS 2 64 25; 4. 
seq. Jl3 fundamentnm in terra infixit ER 
5 11. lA 2 36 125. 
UojuiB absol. Jajui jy?. Ildiji (X§ 77) i. plaga 
'r>t 17 8, JohDar in MS 1 108 24; 2. vul- 
nus ESL 1 83 9, JS in asd 91 20. 
Iln...y. ES 1 365A corrupt. 

Etpe. caesus est Arist 14 15. 

Pa. 1. vulneravit ES 3 38SE, asd 44 14, 
Jul 77 18; 2. resecuit 2Sm 10 4, ES 1 
406A. 

Etpa. vulneratus est Jer 46 5. 

Af. percutere fecit (odorem) Am 4 10, ES 
2 261B. 

J1^A>^ embryo mortuus GalZDilG 39 2 7 1 6, 

cf. J^:--. 
q=d^ mucusEie 124 ii, ZDilG 24 269 22 

(cf. 25 526). Geop 104 9. ^^^debilis factus est ES 1 2SSB, EE 64 9. 
j^jjjM debilis Gn 41 3, adv. Gal ZDilG 39 
273 14, pl. f. debilitas, humilitas Philox 
Memd.LinceiXII18S4p. 466b 7, KwDAV 
296 9etc. 
{LoiLxoo debilitas GalZDiIG39 268 i, K%v 
mv 5 2. 
Pa. debilitavit ES 3 12C. 
Etpa. debilitatus est ES 2 269F, Jul 
192 4, CorluyMP26 4. 
Af. 1. debilis factus est ES 1 28SB, EE 
64 9, Bhchr 390 3; 2. debilitavit ES 1 
58 IC, KwDW70i4. agros mensus est glherm. 
i^A>B geometer BA n. 5752. 
Uofiii geometria AS 4 5 11, Jul 6 19, ECth 
2 12 9, ThM 10 20. cras Act 23 2u. ES 1 225A, PsC 60 8. 
n-rJJ^ id. ThMargl 317 17. »i--i-»Q.io f)^ primus Arabum mensis Bh 
chr 13S 11. 

(Id-uio pluteus (putei)BA5S94 cf. ILclaso. 
^ ES 2 3S0C leg. ^ PS. 

jL^^ 1. pervenit, advenit Ez 46 5, asd 1118, 
Philox5749, Guidi to 20 12; 2. contigit 
ES 2 425D, JSinMSl 22 18, Am. Or.Soc. 
Proc. ISSS LXXni75 ; 3. pertinuit, cepit 
Lc 15 1213; 4. wwopi^ ^j» potest Lv 12 
8, Act 24 13, Js in ThMarg 2 140 25, 
KwDAVlS0 7. 

U^j» adventus Bhcar 912. 

llo^ (X§ 101) portio Eb Mai 10 227 29. 

Pa. l.intr. a) advenit Js 2129, Ath36|7, 

KwDW 4 1 20, b) maturus fuit Joh 4 35 ; 

2. tr. advenire fecit Afr 22 10, PsC 151 17. 

Etpa. 1. allatus est ES 1 130E; 2. ad- 

venit PsC 24 3, Cyr 21 21, BO 2 224 25. sft^juij^>io res, quae lingitur BA n. 57S4. 
I^jud^ digitusindex EX 9 85, BAn.5781. 

Pa. coxit Afr 248 6. 
jLj-^joioi i. q. \Km. lf.io EX 27 6. 

».^>^^>j^ arjTarov metatus, pars dimensa ter- 

ritorii Bhchr 243 12. 
s^^.^A» id. mansio, domus AS 2 179 27. 

Jbao-sL^jkib [xlxasa (Lag arm. St. §14S1) 
metaxa (silk) PsC 218 12 (cf. Xold. Beitr. 
p. 13 n. 1), AS 2 26S 13, Bhchr 9 16. 

^^>^§op, *^Q.^ propter, seq. » ut, quod X 

§360a. 
V^ ES 2 20 9E, leg. V^> Xold. 

^oX^Jbo, v*^ pl- H^ ^t Jl^Jb (Kays 
59 1) jjLSTaXXov 1. metallum ECtli 2 10 1, 
JEh 42 12; 2. metalla asd 86 2, am 1 230 
15, dap 76 21, Jul 63 2, Hoflfmann Kii-ch. 
13 26. 

""t^ ft^r* |Ji.sTaX)wixa metalla Bhchr 156 25. v?^«ao 184 h ft fv^ 1 yf ^Qi^d^ [xoTovlinamentum (lint) Epipli 1518. 

JLao^, loj^Jbo (ESL 2 511) 2^1- ^aal<4^ 
'(AS 2 114 10), -axio^ am 3 485 11, Th 
Mai'g 1 43 21 ([xe-dvoia) i. adoratio ES 3 
XLY 43, am 1 490 10; 2. inclinatio ESL 
2511. 

«JD O . ^ < Sv> [xoTo; i.q.vo^ttio q.v. Epii3hl5 21. 

J1 ^0 i ^ * v> fxsTtDTrov frons (aedificii) AS 2 
2S4 8. 1^^ imber iSm 12 17, ER 3 10, dap 24 5. 
J^i.^ imbri fecundatus Nestle Chr 60 183. 
Pe. pluit Nis 2 194, 40 19, lA 1 284 190. 
I^^lso iDluvialis GeZA 8 30 23. 

Etpe. 1. pluit ES 2 4C; 2. pluviamade- 
factus est Am 4 7 (Hex). 
Pa. pluit Ap 116. 

Af. 1. pluere fecit Ex 16 4, ES 1 430F, 
EE, 97 21 ; 5. l^j^soit (X§ 254B) pluit Jac 5 
17 (Phil). < m » ^ (t-^ao }i,eTprjTY); metreta Epiph 5 75, 
40 27sq. ^;;^^mCo, v'r^-^; ai'- cjJ^*^ metropolita AS 1 
. 29 21, Bhchr 307 17, BO 3 1 175 1. 
yf.^It metropolita factus est Eb Mai 10 
305 22. 

|lSwJ6;>^ matrona am 3 344 8. 

im :\<^0\.^, .m A aao^^^uLae IS 27 17 \t.r^- 

TpOiToXii metropolis Joh Eph 13 14, Js 1 

26(Hex), SevinES2 180 4. 
JL^da-fe^ (nest. '& Bhgr 4 4 5), BO 1 

lla, j_^ds^^^ am3 392 ll, Bhchr 74 

12,Jl^*Naaor^Kaysl75 8j3Z.Q^Aa9-^^Aip 

BO 3 1 53b 10 |xrjTpo7roXiTY)i; metropolita. 
li^ds^^^ metropoliticus ThMarg 12161. 
|l.o.^L^aaj-^-L» munus metropolitae am 3 

398 18, JS in MS265 14, EbMai 10 260 28. 
>^\B;.^j»lt metroiiolita factus est, forma 

vituperata a Bhgr 1 4S 23. i (n . fr> tl.Ji 'j^v> [x£Ta&£(Jic metathesis Bhcar 
167 6.^ JLLso aquaN§146. 

|l^v uA urina ES 1 180F, Bhchr 303 7. 
j.^0^ aquosus Duval-Berthelot 2 14 3. 
Ilaio^jo aquositas, languor Philox 575 9. 
Ilojli natura aquosa Gal ZDMG 39 241. 
Jilili 1. aquosus ES 1 119C, Ath <uo 15, 

Kays 232 11; 2. aquatilis BO 3 1 312a 

n. 13. 
Ilalili» natura aquosa Geop 46 1, 85 30. 

^^-^ ^jjIj.^ stadium Bhchr 309 23. s^^jL-Q-^ (pers. Lag GA 63 161) fructus 
vitis viniferaevar. silvestrisBB, Lowp. 91. 

tfloo^JU» JohEph 76 8, pl IriuM ib. 412 
22, [xataTpo; magister, praefectus. 

|L» [i.{)aov i. milliarius Mt 541, ESl 122C, 
Jul 26 21 ; 2. lapis milliarius ES 2 39 IB, 
Philox 191 8. 

{^ik*:i> (lio BA n. 5S51) 1. tapetum ESL 
3 S7 12, Jul 173 26; 5. tegumentum ES 2 
43E, Thes. hjTnn. 3 259 6, Mar Narses ed. 
Grabowski 6 11. ^-£.,- ILdio/. jS^, &ri^refugium(Z;/m«)ThMarg 
1 104 9, cf. 2 232 n. 3. 

)i>. y> «i Nt> forma ad quam res fingitm- BA,. 
BB, PS. 

)jU2o (h. ya (nro Jensen) Delitzsch hebr. 
laug. 70sq. Lag Xom. 1 S3u) geuus, familia 
Js 48 1, cf. Bh ad. 1. 

»^ <T> « v> maistre, magister Bhce 2 557 17 
cf. xeQ;.^UM. 

JLd o ty> * v> (j)ers. Lag GA 6 1 yQmvB) anas 
BAn. 5857. 

?ionr).v> (cf. «^jiU ZDMG 12 333-5) 
lignum super quod volvitur stamen tehie 
BA n. 585S, Low p. 56. j. 185 Ir^nM J[JQjx*ip [jLr,xcov papaver Low p. 205, AS 4 
82 16,'' Geop 98 8, 103 25, Gal ZDMG 39 
281 13, EX 25 56, JL«;jB 'jo [ATiy.cov xspaTtTi? 
Galll. 1. 14. 

JLiL^ (copt. tms Lag GA 64 162) celtis Low 
n. 189, Geop 23 10, Pall inTliirarg2 470 
n. 3 1. 9, BA n. 5S6S. 

J.M 1. contemptus, humilis fuit ES2 214C, 
Philox 335 20; 2. stravit, extendit Js 585, 
Afr 49 20, Nis 7 50 (Bevan). 
JLaa^ve humilis Cyr 10 7. 
Etpe. stratus est Js 14 ii. 
Pa. humiliavit lEg 1 1 39, Philox 2S4 13, 
VitBabbl75ll, Athl5 22. 
JLaia^ humiliatio «{^ 90 3, Lc 1 48, ascl 5 3, 

Cyr S9 3. 
JLsutE» humilis Mt 5 5, Guidi to 43 24, adv. 

Corluy MP 13 4. 
iLoixSi 1. humilitas Zeph 2 3, Yit Eabb 
\ 73 23, Ath 16 15; 2. depressio ES 1 254D. 
Etpa. humiliatus est 2Mcc 8 35, Afr SO 2, 
ES 1 143F. 

Af. humiliavit Ez 17 24, Bal 277 9, asd 
5 17. 

Jl ^y aj)p. ad. Bhchr ed Behnisch 5 5 7, 

JLsalA (ar. ^yCo pers. Fraenkel 207) me- 
trum = Vs JbuB y.aSo; (EXchr 102 17), am 
3 391 9, Bhchi- 389 ll, ce 2 527. 

JLo» 1. hinc am2 322u, JS in asd 102 2; 

2. ab hoc tempore Jul 40 26. 
*joo '» utrobique IMcc 6 38, EE 137 10, dap 

96 29. 
i^o 'jo hic illic ES 3 329F, ^^o UA iu 

posterum Bh ad Joh 3 5. 

^^.-aib ergo Jos 22 4, Lc 1 20, ES 1 519C. 
EE47 1. ^Qj^^Jbo ij.y.yj.lhx n'bb-2^ Ez 17 24 (Hex). 

Jj^jlio Ign 26 6, j;Z. .mi^ob AS 3 210 16, 
.fntnj^ iMcc 6 20, >fiD<u.ajLje ib. 31, ^liotjja 
JAES149 6, ^J£^obbBhchr49l8,B0 3i 
597 7 [xrjyavr] machina. 

J^tij^ artificiose lA 2 204 4. 

JL^boAlii» [xrjyavrj[xaTa machinae, opera Joh 
Eph 342 14, Bhchi- S3 7. 

J j<.>n»y> Joh Eph 334 14, ^ra^fx 1x11.10 AS 3 
214 9 [i.rj-/aviy.6; mechanicus. tQjQ..sJbb [XS70VW& ni:3a Egn 17 I6, Jer 
27 19(Hex). Jlrnnv) (ass. maksu) portorium (toU) ES 3 

3S2D, Eoml3 7 (Phil). 
ixtt^ portitor, publicanus (toUgatJierer) Mt 

5 47, Afr 181 19, ES 1 490A, JohDar in 

MSl 105 19. 
lloAjkjo munus portitoris ES 3 38 IB, Bli 

\d Mt 22 7. 
^raji» solvit Mt 17 24 (Phil). JjLOOio [jLoyXo; 1. obex, sera Ex 26 20, ES 2 
256D, Jul 64 2; 2. vectis ES 1 251F. ^^ 1. spopondit YitEabb 166 1, JS in 

asd 91 25; 2. emit ES 2 125B; 3. despon- 

dit ESL 2 401j)u; 4. desponsus est alicui 

seq. ca Dt 20 7, Afr 146 8, JS in asd 106 1. 
1-j.Llio sponsus Afr 116 2, ES 1 73F, Eabb 

369 4. 
M-; . sw. sponsa Ex 22 15, ap NT 30 15. 
llo|*Ajo sponsio ES 3 315F, JS in MS 1 

36 88, Bh in JECan22 24. 
lio^ 1. nuptiarum conciliator ES 2 492A, 

Spic 40 17; 2. sponsus ESL 1 357 4. 
Ivoi» sponsalia Eechtsb 27 7, Eb Mai 10 

210 12. 
Uioljo 1. sponsio BO 3 1 267b 2, EbMai 10 

210 3;^. collocatio (filiae) Bhchr 233 24. 
Etpe. desponsus est Pr 19 14, JS in asd 

106 12, MSl 22 45. 
Af. despondit Afr 1 15 19, ESL 2 401u, 

EbMail0 214i5. 

J^jAio 1. rubrica sinopica Jer 22 14 (Hex), 21;^ 186 llo^^a, loQ^ JoliEiali 202 9, Kays 264 22; 2. minium 
Duval-Berthelot 2 4 4, BA n. 5930. 
Xl'^ id, quod praec. EN 27 00. 

^loAio 1. Yulg. navis BA n. 5893; 2. i. q. 
Iloju^i q. V. BA n. 5894. 

jlsp part. scilicet Merx jj. 172. 

ii^^io 'pl. J|Lo 1. verbum pass. ; 2. 1. 1. theol. 

X670; interdum m. (N§87, MS 2 28 14, 

Cyr234), Johli, ES1521E, MSl 1116. 
JLujtoA^.^ oo?oXoYia Spic. Solesm 4 12 2. 
JLsaa,iAA adjectivum Bhgr 1 2 26, Ik.kio-ii 'so 

infinitivus Bhgr 1 20 80 etc. 
iKXfiQol^ verba parvula Zach. Bhet. ed. 

Spanuth 1 26. 
)l,i\,w 1. eloquens asd 50 25; 2. Xoyixoi; 

glherm; 3. rationalis BO 3 2 367m, Bhchr 

298 1 ; 4. purus, innocens Philox Mem. d. 

Lincei 12 1884 p. 487a, 9, Mar Narses ed 

Grabowski 8 11, Cat. Vat. 3 209. 
)i«\Aso dialecticulus ZDMG 24 269 20. 
llo^A» 1. eloquentia ES 3 105D; 2. logica 

Bhchr 168 10; 3. rationalitas Ath 22 1. 
JJ.y\» logicus ET 17 11, 'so jUuI. t6 XoYiari- 

xov glherm. 
\\Yi^ (N§59) 1. sermo iRg 19 12, ES 2 

lA; 2. lingua Gal ZDMG 39 248, Bhchr 

4114; 3. vox JS in asd 103 4; 4. tt. gr. 

sententia ET 17 10. 
IK.Voa» sermo lA 2 272 691. 

Pa. i.locutus est <J^ 2 5, ES 1 335D, KwD 

58 19, seq. 0^2^^ consolatus est Gn 50 

21 (Hex); 2. tonuit AM 2 342 9, sonuit 

(tuba) AM 2 3715, stridorem edidit (os) 

asd 61 4. 
JJi^io 1. eloquens ES 1 463A, JSAbb 38 
'l25,KwDWl85 2l;5.garrulusES240lC, 

/. dap 64 14. 
lU^Al laXAi theologia ES 3 XLVII 47, 

Spic. Solesm 4 172 10. 
liwoAl ^^^joio theologus Cyr in Julian ed. 

Neuinann 55 25. lioils V^^ physiologus AS 15 7. 
IMiij» la\^\Ha» physiologia glherm. 

Etpa. dictum est ES 1 540C, Vit Eabb 

175 1, JSinMS2 7Si3. 
J.'\\^\A JU iueffabilis ES 1 228E, VitRabb 

175 1. 

11» 1. hausit Jos 9 21, Joh 4 7, ES 1 435A; 

2. implevit Philox 359 13, JSA v. 80; 

3. tetendit (arcum) «]> 112, lA 2 264 
V. 545, Jul45l8; A. sarcivit Sindl7 4; 
5. seq. «1^^ consolatus est Gn 50 21, Jul 
182 20, BO 3 1 596 19, ZDMG 24 535. 

JjLo plenus Chr ed 145 9, Jiaj JIjo ad tempus, 
temporarius Nis 44 13, ESL 2 33 5, Ath 
48 19, JLioj 'so per diemES 3 50F, p^ '» 
ad tempus ES 3 469F, ESZ 1 309, jik. '» 
ad momentum temporis, paulisper Nis 2 
70 141 glherm, Vi\jb 'ioa j^^^lisper 2Pt 2 
18, celeriter ZDMG 24 268 12, hJ^ '» ad 
horam EE, 350 23. 

i^jliXi omnino, iDerfecte dap 4 23, VitPabb 
164 21, Ath27 27. 

llolAA plenitudo TrXi^pwji.a Mt9l6, ES 1 
171 2, ER10 26, Philox359ii. 

IJL\io (nest. IJLVo) plenitudo lCor 10 26, ES 
2 272A, otJ\y>^ l:i.\l tota terra Ez 19 7, 
ESL1407 3i dlp 113 26. 

IJL^ (apud posteriores 'si N§111), J-lA» 
(cf. ass. melii, Haupt E-Vowel p. 18), 
aestus (flood) Nis 1 13, JSt 65 7, ENchr 
146 19, Kays 147 20. 

IKa\m 1. plenitudo Mc 2 21 ; 5. torcular (wine- 
'press) Js 63 3 (Hex). 

Wi^^, loisjo 1. plenitudo Bhchr 1916; 2. 
summa Bhce 3 109 5; 3. materia, argu- 
mentum ESZ 1 422, SB 10 1; 4. materia 
(cerae) SB 5 3 5, 4 16 17; 5. robur, vigor 
Philox5S4 5. 

Etpe. impletus est ES 3 XXIV 23, dap 
88 24, Chred 145 10. 

Pa. 1. explevit Sir 27 36, dap 54 21 , JS 
inasd8S25, (sitini) Eabb 282 4, (cupi- 
dinem) Philox 360 6. JLAoM 187 J «A^» JLLii-a» 1. completio clap 4 13, Atk 53 11, Joli 
Dar in MS 1 106 22; 2, plenitudo ^ 46 26 
(Hex). 

Etpa. impletus est Mt 1 22 , JS Const v. 
141, ThM 44 5. 

Saf. complevit ES 2 337A, Atli 35 10, 
Mt 5 17 (Phil). 
il^jooli.completio ap NT 206, ES 2 107C, 
Ath 40 13 expletio (cupiditatis) Philox 
59212; 2. perfectio JN in MS 1 1014; 
3. ordinatio (sacerdotis) CatBod 4415. 

Estaf. 1. completus est lEg 2 27, Yit 
Pabb 165 17, Guidi to 3G 16; 5. ordinatus 
est ThMarg 1 1 1 8 1 ; S.perfectus est Philox 
584 13. 

;a-)JJLib h. D^nbo Jer 38 12 (Hex). 

^ '^^ ■ y odoramenti species BA, BB, PS. 

v<^^ 1. evellit Lv 1 5, ES 2 362E, lA 1 
282 133; 2. avellit Mt 12 i, ES 1 28 lC. 

14^\A (sic Bh ad Ez. 11.) excerj)tura 1. (fru- 
menti) Dt2326; 2. pennae Ez 173, ES 
2 ISOD, glhei-m, Bh ad <]> p. 208 24. 

J v t ^Nao jjLaXa7[xa malagma Ez 30 21, ES 
2 190C, dap 120 28, AM2 353 4, ThMarg 
187 13. 

Jia oNv) (sumer. mulmas Jensen Kosm. 56) 
signum zodiaci ES 2 383F, asd 15 8, Bh 
chr 369 4. 

llaioXso astrologia Sch 140 12. 

IJLh^.::^ Bhchr 130 14 vox incerta. 

jLulii^/. sal 2Eg2 20, ES2 17A, asd51i, 

lA 1 2'JO V. 299. 
Pe. 1. salivit Lv 2 13, lA 2 226 v. 85, 

Bhchr 151 24; 5. salsus fuit ES 1 lOD. 
j;Ayi salsus Job 39 6, ER 117 26, /. terra 

salsa Bal 271 3, KwD 20 20, Bhchr 137 5. 
iLaii^i gustus salsus Duv-B 2 57 18. J><.>\v> salsus JSA V. 192. 

Etpe. salitus est Mt 5 13, am 2 394 6. 
UA^ salsus ES 1 lOC, Mc 9 50 (Phil). 
JJ«o\^y> atriplex halimus Low p. 338, Zeph 
2 9, ESL 2 291 1, AM 1 28 2, cf. Js 17 6 
(Hex). 

Etpa. familiariter usus est aliquo (auva- 
liltaQai) i|^ 140 4, ES 1 474A, Bal 30019, 
Act 1 14 (Phil). 9 

jlx«^:|p (ex assjT. malahu Del. Prol. 178u) 
nauta Act 27 30, ES 2 528F, ER 97 1. 

iLojyiXi directio, gubernatio Cyr 159 24. 
Pa. direxit, gubemavit Ath ooe 11, Dn 
13 5(Hex), Bhce 3 47 lo. 

^^:^ 0. 1. astutus fuit Pr26l7, ESL 2 

6817; 2. intellexit Clr 14 11. 
JL^lAso linimentum Jer 43 9, DionT 13 8, 

Bhce 2 649 22. 
JL^!Ai astutus ES 2 439B, BO 2 59a, KwD 

2 11. 
JL^iAso 1. astutus ES 1 41 3C, Jul 4 15, Bhce 

1 207 1, adv. Joh Eph 118 10; 2. peritus 

AS 2 368 18. JLp^ ;jL£)iTY] cura ThMarg 1 72 13. 
vlA» seq. ck studuit ES 2 439B. 
u.^Am Geop 12 18 vox mcerta. {^jl^^ [xiXiapiov i. miliarium Cat"\Vright2 
685A; 2. ahenum aquae fervefaciendae 
EN 39 2. yN>o 1. suasit iRg 1 12, ES 2 361B, Ath 

54 14, Bhchr 176 12; 5. promisit lRgl26, 

dap 58 25, JS in asd 95 20. 
Jl\i» rex 2Sm 24 4, ER 355 1 etc. 
| \>\v. restina Jer 29 2, Philox 19 16, asd 

13 4. 
jjoAji regulus lA 1 21 8 275, MS 2 64 3, AS 

3 208 22, Bhchr 77 7. 
j:x\A regius ES 1 368B, Cyr 38 25, Spic. 

Solesm 4 59 7. JLtJiiNv» 188 ^, juo W»^\y regiePsC221 16. 

llni\<l» 1. regnum Hag 2 22, MS 1 110 10, 

Chr ed 145 5; 2. regia majestas asd 17 3. 
JLliUn\'w ad regnum (caeleste) pertinens BO 

3i 591u. 
JL1\& consilium Mc 15 1 , ES 3 60SB, Joli 

Epli 8 1, Bhclir 131 13, 'jo;.» consiliarius 

dap 50 17. 
JL9q\^ /. fisjCL^i (Sap Sal 8 8) 1. consilarius 

Js 3 3, lA in MS 1 17 242; 2. qui pro- 

mittit ER87 5. 
jill.a^ promissum Am 9 6, Afr 26 13, ES 

1439B, asdl2 6. 

Etpe. deliberavit Sir 37 10 (cf. Bh ad 1.). 

Pa. i.dominatus est Philoxl58 2; ^. seq. 
^ praestitit Geop 8 27. 

Etpa. 1. deliberavit Mt 26 4, ES 1 406F, 
dap52 2; 2. rectus, gubernatus est ES 
136D. 

Af. 1. regnavit asd 11 13, Eabb 239 15, 
Bhchr 223 3; 2. regem fecit 2Par 33 25, 
ES 1 567 A, Bhchr 17612. 

JLaXoio Geop 94 3, IS 97 6, ZDMG 30 
357 et Galib.39 2561, ^a» Geop 101 
29, 118 28, JSt 36 6 (|J.oAoy-/j) [j.oXoyiov 
corch.orus olitorius L, Low n. 120. 4233; 2. gramias in oculis habens, ES 3 
129B. 

> fr i ^rsv> lignum croceum quo tinctores utun- 
tur PS. 

Jj o *^\v> (fxeXorlTrtov) cucumis melo L. Low 
n. 297, PsC 217 7 (sicl.!) Geop 95 10, EN 
49 20, BA n. 6015. 

Jl fiNv» aegritudinibus obnoxius lA 1 200 
497 (PS. em. JLa:^»). 

JLi£^>ao lanx magna ahenea BA n. 6018. 
JLJt\» vir fortis, strenuus BA n. 0019. 
Etpe. vellicatus, evulsus est BB, PS. 

iJaji v^\f> Jl^ [X£[j.!3fjava? membranas 2Tim 4 
13 (Phil). J^OLiaao (Del. Prol 122) aestus {flood) ^ 29 
10, Afr 22 3, ES 1 54D, JS in ER 385 5. ^Jt ^^v » ^ ^ (gr-?) vas quoddam Epiph 
47 17 (cf. Symm 2 192 49). voAio, ^p^i» [j.aXXov magis ES 1 124E, 
AS 2 364 2, Ath 21 3, Bhchr 389 26. 

JL^Q-ajjJopo [xeXaYyoXia melancholia EN 
31 14. 

I fp*^ <^v> ([xuXXa; scortum) hermaphroditus 
BA n. 5548. 

IIj^ m . Nv» (jLaXiaTa maxime am 1 469 14, 
Clr ep app. 308 22, Bhchr 185 17. 

A ^ >^y i.gramiae (rheum in the eyes) BA n. |j nviv> (Lag Nom 185, Barth p. 40 e ^^ 
quidquid? Jensen) divitiae Ex21 30, Afr 
388 20, ES3 207C, Bal289io, KwD 
44 19. 

Jl fr>v> * v> ij.T[xoi mimus AS 2 337 2, Joh Eph 

327 19, Bhchr 166 19. 
Ilomvt.v» ars mimica AS 2 337u, Bh ZDMG 

40 444. 

txt[xao£; mimae Pel 1 23. ^o^i^^ v » Chelidonium majus EX 27 97, Low 
p. 219. 

(t^^ mentha Xis 20 14, Gal ZDMG 39 
254 5, EN 27 97, Low p. 205. ^ a, ab, ex de cf. N§249. 

^ |X£v quidem pasS'] negatiouem exprimit. 

Nis 11 8, 27 49, 31 84. 
^ quis pass. 
^, Jiji» quid j^dSS. V(>^ ^^ 1. id. Bal 359 24, Eeclitsb 38 7; 5. seq. 

adj. quam! Bal 363 26. 
ul£;o ui»; quis et cujus sit Nis 19 127, 207, 

cf. ES 2 506C, 3 45C. 
{loliM quidditas Kays 6 1 5, glherm, Cat Par 

16 263. 

\ki:Si 2Jl. Ji» 1. crinis Mt 5 36, ES 2 3F, 
Bhclir 347 8; 2. nervus ES 2 53lC; 3. 
chorda ES 2 529E, Philox 382 24. 

iulM 1. pediculus Js 41 14, Kays 42 3; 2. 
cynopha Kays 238 11. 

jLijo curculio CyrillZDlIG 27 595 v. 101. 189 >rrnm)oo 

s^4ip sedavit (?) Bhcar 96 7. Jiiio h. ]0 marma Ex 16 31, Afr 406 4, Bal 
336 9, Philox28S 9. {JJLM [xavaa nnap Ez 45 5 (Hex). |bo 1. numeravit Afr 345 10, ES 1 435E, 
Ath U.1 14; 2. attribuit Ath s^ 20. 

JLli:» jj^. ,Jiiso ij;x»(X§72,73) ass.>«awM mina 
1. pondus nitt Neh 7 22, Geop 486, Epiph 
54 71, Duval-Berthelot 2 69 11 ; i^. nummus 
Xe-Tov Mc 1242; Afr 433 17, ES2 535A. 

Ihdy» pl. Haiio (X§78) 1. pars, poi-tio Jos 
18 8, EE3520, dap 357, IA2 2890; 2.pl. 
reliquiae Bhce 1 133 18, JAES 123u. 

JL^I» partialis Nestle chr^ 84 23, Spic. 
Solesm. 4 15u. 

KjIU» partim ES 2 29 IP, Ath 33 19. 

jLioQj» JjL» astrologus PsC 7 6 8. 

jJuiA 1. numei-us Act 7 14, Ath y^ 3, Gral 
ZDMG 39 287 2; 2. temporum ratio EE 
72 3, Chred 15710, Spic. Solesm 4 224 2; 
3. lustratio (exercitus) PsC 245 18. 

Etpa. sq. «a adnumeratus estPlulox620 1 
dap 40 21, Ath o^a 13. 
Pa. tribuit Nis 16 70. 

jJi» numerator Jer 33 13, ESJ 117 12. 

II Jli arithmetica AS 4 5 11, ECth 2 12 9, 
glherm. 

t ^^tv» ar. y*i^ suggestum {puJpit) Bhchr 
276 11. < o i < ^ -i v> [xttYYavov machina am 1 205 1, 
Bhchr 83 15, pl. JohEph 353 11. 

Jn.i:^!^ B035, 97 2, ZDMG2993U, Bhchr 
1 1 Ipu, pl. -^ »■■•« ^tv» Bhchr 107 8, Kayser 
Can des JE 22 16 [xaYYavtxa machina. 

JL^^llip [xavoatov mandatum Joh Eph 20 16, 
780 19. 

jLp.»/. mantile 1. sudarium AS 2 269 8, 
Bhchr 179 26; 2. fascis Bh ZDMC 40 443. 

^t^L^ fjiavoia; pallii genus Cat Wr 1 232b. 
cQDO^o^ [jLaivaoo; maenadis AS 4 97 17. 

^^.,^1-^ [xavopa-yopa^ mandragora AS 4 
82 15 (sicl.!). 

vi*** iv> anno insequente Bhgr 1 4 23 '»1^ id. 
EN 57 15. 

JL^ AS 3 95 7, J-^Jjo lA 1 134 v, 1198, 
J-^LJdi» 1. moneta a) = nummus JS inEE 
406 25, PsC 145 17, ENchr 35 12, b) mint 
EbMail0 328 7; 5. signumBO 3 149a 10, 
ThMarg 1 81 3 ; 3. forma (gall. moule) Metr 
33 15. 

Jl. ^ty» [xavTEia divinatio ESL 2119 10. 

JLjiip JohEph415ll, JLjJ^EN31 13 [xavia 
furor. 

^JLi*io [XTjvaTov menaeum Cat Bod 3 1 5 I4a f. 

i^JLbo (xva; minas lEzr 5 44. 

■'^■««<« [xovio; 4* 80 14 (Hex) animal vorax 

ferocissimum solum incedens (schol). 
'•« ■»•")"« [xvAsk; apud Cyprios metrum fru- 

menti decem raodios continens Epiph6 94, 

53 77 seq. ^tOM 190 Iq;.; >&JL^ (Barth p. 4) pervenit, in pe inusitatum. 

U^ meta, scopus am 2 35 1 9, Philox 466 10. 
' Pa. 1. pervenit Act 26 7, ES 1 490F, 
BO 1 527 13; 5. pervenirefecitESS 314E, 
Philox 476 77, KwDW 16 18, 151 20. 

j^oib adventusij^ 18 l3(Hex),B03l, 592 23, 
JARS 24 11. 

Etpa. pervenit ES 3 324C, devenit BO 
2 31a. 

tlQts.i^i>A adventus Alex 15 14. ?ts« niv» , tN.n.iY» (pro Nn^(330 N§126A) 
1. patera Ex 25 29, Ez 45 13; ^. cochlear 
lEzr 2 12, Afr 121 11, Geop 22 4; 3. uncia 
PsC 190 7, Duval-Berthelot 2 26apu. Lio (pers. Lag. GA 22 14) viola Low 
n. 191, Geop 87 13, GalZDMG 39 25S 3, 
Spic. Solesm 4 57 20. Ba n. 6109. 

jaliip ar. j^il^ diploma Bhce2 7 13pu BO 
2 242b. 

IKl>po , Jl nr>v> q fxecY] forum Joh Eph 9 1 9, 
107 1. 

JLfiQLio spartum Low p. 1 1 7, 238, Greop 17 6, 

EN5159. 
ii^my coagulum, fermentum ES 2 40 lE, 

404A, lA 2 212 193. 

ilLm^ 1. satietas (aurapxeia) iTim 6 6, ES 
1 lOD; 2. portio Prov 25 16, dap 31 17, 
^m^ pro, secundum Ex 12 4, Afr 495 5 
seq. , ut ES 1 66C, am 3 407 18. 

J mmy ( y^cm j*J) aculeus Jud 3 31 , ES 1 
310E, am2 73 7. 

llUxiio ( /«bi N § 1 26B) libra <]; 62 10, Afr 
347 10, ES112F, nomen sideris: libra 
PsC 19u. 

j f»v> 1 . coagulavit, densavit Job 1 1 0, KwD 
6 14; 2. densus factus est KwD 399 6. Jlmv. 1. humidus ES 1 121A: 2. putridus 
yEabb204ii. 

tlfttm.v> putredo Gal ZDMG 39 270 14. 

Etpe. i. densus factus est Kw^D 399 8; 
2. putrefactus est Lev26l9, Afr 457 8, 
ESl 393E, dap 15 22. 

IloAaol 13US Afr485i3, ES2 515C, IA2 
206 47, Jul 139 9. 
Af. 1. pus movit Num 5 21 : 2. humectavit 
(lectum lacrimis) h. npos ^j; 6 6(7) ; 3. ener- 
vavit, lA 2 272 676. 

y O 1 . ; ^ » m v> }ji,£57j[xPpiv6v meridiale Bh 
adsc. ment 3 11. 

JL^jjQQip vinculum ligneum BA n. 6149. 

^»«tT>ov> (piiffu) vitriolum cuprinum Duval- 
Berthelot 2 3 5, 4 2 etc. Ji** nnv> chalybs, quo ignem excitant {fire- 
steel) BAn. 6184. 

Jl.^'nr>cv> Geop 49 18 et ^;.^ajo ib 22 24 

([jLoij7Tov) raustum. 

JLjsJI^ Joh 1 42 (Bernst) et ^JLvmA ib 4 25 
Mscjaia^. 

JSo.nr>v> (lat. mansio Nold. ZDMG 25 643 
cf. Lipsius, die apocr. Apostelgesch. Er- 
ganzgsh. 72 fin) iter decem parasangarum 
ES 2 390C, Bal 303 16, AS 2 78 2, Dion 
BT 56 14, hchr 84 11. 

I^my) i. q. JLijaio q. v. BA 1.1. 

J ~>«^v« clyster, clysmus Geop 110 5, Bhchr 

220 26. 
JLidxa^ 1. cataracta Jes 24 18, ES 2 60B; 

2. avis aquatica BB in Lag. GA 64 163. 

lo;v>fr>V) [jLaaixapujO Epiph 47 22 (Symm 
2 193 6 u). juoh» 191 

jjLCDJbo u.a3sva njc^s Eegn o 22l4 (Hex). J, liQ^iQ^Q^}^ |j.S5o-op«fupa (sc. i[jLa-:'.a) 
purpura praetextae (vestes) Jes 3 21 (Hex). 

i mjTi dao [jLo-jjai musae Spic 18 i, PsC95 11. 
^jBjiflDoio. u-aZceo^ [xouaixrj musica lEzr463, 
ES 1 367B, Kays316 7. 

ig^.rha» (Lag GA 13 32) Apoc 18 22, herm 
43 14, iio n*rr>a» am 3 3771 pl. ovn n « fr>aao 
Bhchr 30 19 musicus. 

|>»^.^«4 musica Bhchr 171 23. 

j-volmA» Ebilai 10 200 12f. ii^vojiA.a>a» ib 
253 20 musicus. 

ilo-A^a^ i. musica ECth 1 2 17, Jul 6 18, 
AS S4 4; ^. instruraenta musica glherm. 
JL;^*» musicus Cat^r 2 692a f. 

;jaiio 1. contempsit ES 2 518F, JS in EB 
397 25; 5.tradiditBhchrll9 20; 3. docuit 
c. acc. pers. ES 3 115E; 4. denuntiavit 
Bh ZDMG 40 4 4 4 , calumniatus est KwD^' 
6212, Bhce2 569 18. 

i;amio delatio (information) Joh Eph 12517. 

lJ;aAjoi.contemptioBhchr573 2; 5. calum- 
niatio Bhce 2 569 16. 

Etpe. i. traditus est 2Sm24i3, AS 3 
61 21; 2. contemptus est JS in asd 89 4. 

Pa. 1. seq. '^ contempsit dap 11814; 
2. accusavit JAES 140 8. 

Af. 1. seq. '^^ contempsit EE 27 7, JS 
in asd 97 21, DionT 171 12; 2. ausus est 
BhZDMG40 444. 

^ ; m . v> Tulg. scutella ampla BA n. 5S59. 

jya^iJLcpo^ !i.£5apai/,6; ad mesenteriumper- 
tinens EX 10 97. 

\-^ (N§84) /. 1. pondus i. q. h. nij Lev 
27 25; 2. nummus parvus dap 76 25, AS 
2 96 20, Bhce2 619apu. JLi^ intestina 2Sm 16 11, Afi- 360 20, ES 

14B, JohEph 109 3. 
ilo:^ Duval-Berthelot 2 55 3, 54u pl. ilaij» 

Kays 128 10 id. 
i^;i Uioo lumbrici EX 44 1. 

t^ vaccillavit (to totter) Cyrill ZDMG 27 

498 13 cf. 504 n. 6. 
Ub^ ThMarg 1 373 1 1. Uo*^. 

Ihiio i. q. Ihc q. V. BA 1. 1. 

y vv) perturbavit JohEph 177 9, ^ar^.^ass. 
ib 137 6, 155 12 adv. ib 275 22. 

jio.^ terra, regio hebr. ]SyQ YW BA, PS. 

«msv> vastavit ZDMG 13 58 6. 

J fnsy 1, furiosus ES2 557F; 2. perversus 

ESL2 319 124, JulSl 13. 
JLnmsyi perversitas ESL 2 319 9. 
JLcaiJo dolor Bh ZDMG 40 444 spec. ventris 

GalZDlIG39 241. 
iKm.s^ aegritudo Bhcar 119 13. 

Etpe. 1. allisus, conculcatus est JSt 48 
10, Bhce 3 267 i^, ^.vexatus est MS2 67 8. 

Pa. 1. divellit Lc 9 42; 2. pervertit ES 
2 4S5B, EE 123 3. 

JLaifcio TB40 25 leg. J-ioo gr. ^l^TjXacpa (Nold.). 

Ji^Oio i. q. J4.so,<uo q. V. Jul 103 4. 

cCDa^jQ.io [xutoTTc; oestri Geop 102 24. 

jip 1. suxit KwDAV 55 6; 2. expressit JS 
in MS 1 4S 79, JE in ES 1 243 5. 

ijojjo instrumentum cujus ope medicamentum 
in nares immittitur EX 38 60, BA n. 6497. 

(jao 1. seq. acc. par fuit Clr49 50; 2. in- 
venitES3 294E (cf.ZDW40 736); .3.ex- 
pressit Jud 6 38 (Hex). 

ipo (Xold. ZDMG 32 406 , Del. Prol. 158 i->y» 192 , lUi -n. 2) seq. iuf. aut , 1. i^otest ES 3 36 lA, 
EE, 35 25: ^. u.\. lo« J_.ji potui Kays 5 1 17. 
i^jao purgatio Bli ZDMG 40 444. 
wj» Yit Eabb 162 3 vox incerta [leg. j.jso 
, Eraenkel]. 

Etpe. potuit EE 24 14, Pbilox 78 7, Bh ad 
. Paul 3 16. 

iLjaoio» possibilis AS 4 12 26 glherm. 
lloLjioKi 1. possibilitas ThMarg 1 CXLVI 
8 glherm; 2. facultas Ath 19 26. 
Pa. ES 1 222C vOjjiii leg ^V ^^ 21 18. 
Af. expressit Lev 1 15, ES 1 317B, JE 
schol 13 4. 

>X^inmedio stetit ES2520B, ER35726. 

JL^j» Geop43 24, saepius liLi.j>o mediumRabb 

; 223 4, Ath 1 10, ^ — Jo^ji inter — et Bhchr 

, 1917, ic^jiao — \.i^jiaaidGen9l3 (Hex). 

ili.j&i. medius asd 23 3, apap 1304 (o»t^afc3 
!eet l-^p4j^ "^j^ statua erat mediocri) , JS 
inER405 14, f. =kuyuJI metrum dodeca- 
syllabon Card p. 3 ; 2. intercessor (media- 
tor), ES 1 2C, dap 38 9, JS in MS 2 124 
736; 3. arbiter ESLl 181 2. 

Ilai^^ 1. medium ES 1 267D, Gal ZD]J:G 
39 287 11; 2. mediatio, intercessio ES 1 
454A, IS Abbl55 4. 

iwjlL^ji in medio Geop 7 10. 

Pa. 1. seq. yussin medio posuit ES 3 1 69 A ; 
2. 'yt^^^Ai dimidia ex parte fraudavit Nis 
31 91; 3. seq. >j^o dimidiavit, dividit 
Nis 5 16. 

^JLb ^j^am 1. in medio stans am 3 408 1 ; 

2. circumdatus KwD^N^' 65 16. 

Etpa. 1. in medio relictus est ESL 17114, 
Joh Eph 3 1 20 ; 5. inclusus est Epiph 1 5 12 ; 

3. intercessitKwDWl99 5, BO 3 465a22, 
Bhchr 319 21. 

(f]Qi)i. q. |;54joEN33 51. 

Etpa. i. q. iiioll BA n. 7206, 7232. 

JuP O fivt i. q. JLsojiio q. v. Gen 14 5 (Aqu) 
EX 58 48. UjboAso 1. gallina B A ; 2. bubo Lex Adh PS. ()anip (al. » V^joj&V) rostrum am 1 488 19, 
Xat 19 11, SB 33 3, BA 65G0, EX 44 9. jL^JJOO^ [t.'r/.r^-ztc. fungi Geop 90 24. 

IJjsaio 1. bdellium Gal ZDMG 39 254 6, 
Duval-Berthelot 2 7 12, 25211, BB 1 039 3, 
Low n. 307 ; 2. tus (incense) JSt 25 2; 3. 
luteum (ovi) lA 2 138, 627. 

^Nnv> jxaxeXXov macellum lCor 10 25. 
Bhcar 41 1. 

J^joo:» luteum (ovi) Kays 22712, Bhcar 
113 3, EX35 93, BAn. 5580. 

u^j^A^ }i.ay.apia[jLol benedictiones CatWr 
1 32Sb. ?!S..i nv) i. q. |\-iAjBpo q. v. EX 27 98. (iioJBh26,liJL&IA2ll285,u.a.^6a(cf.Tall- 
quist Xabunaid y>. 97) marra, j)ala ferrea vel ligo, am2 45 20. ^p 1. acerbus fuit Js24 9, ES 1 lOF, Geop 

115; 5. u^ 6^. l^A dolui OIcc 12 51. 
IjoM myrrha Low n. 185, Mt2ll, ES 2 
'412B, GalZDirG39 297 30. 
ll;A L fel Job 20 16, ES 1 521C, dap 80 

19; 2. venenum Afr255 2l, ES2 371B, 

ER48 6. 
Ilpbli^ XaOupi? lathyrisGal ZDMG39279 2. 
Ij^ acerbitas Thren 3 15, Afr 9 7 3, ES 2 7F, 

KwDWl35 4. 
lU-^ fel Mt27 34, AS21014, dap 81 9, 

'iS in JAP 1888 p. 478 n. 1 1. 10. 
IpJj lt'r* Ecbalium Elaterium BB Low 

p. 331," 332. 
i.sjL9l;pB ya|j.a(7:iT'j; ajuga chia BB Low 

n.'l96. 

ll;y3oprotuberantia(?)solisESl 125D. iLs li^ 193 'r^^i JLs 1;^ >.'jy.'.ov lyciiim Low u. l'J7, Gal 

ZDMG 39 280 2i, EX 25 53. 
t&wio^ cichorium Low n. 195. 
l^i^ 1. amarus ES 1 52 IB, adv. Bal 2S3 18 ; 

2. vehemens Bhchr 2913 3. 
;^i^ hJji aloe ES 1 530D. 
lloJ-pB amaritudo EE 57 9, Ath 34 6, Gal 

ZDAIG39 270 9. 
Jloii» id ES 3 124C (nisi emendaudum). 
Af. amai'um fecit, exacerbavit Js 3 10, 

EH 56 9, AS 2 193 28, Bhcar 150 l. 
;^ijp exacerbavit Ez 20 8, Afr 360 10. 
Ivi«5a^ exacerbatio {exasperation) AS 42 20, 

^ 94 16 (Hex). 
jips^jM (sicl sed v. X§130) adversarius am 

21134. 
{loipe;joM repugnantia Dt 31 27. 

Etpa. 1. exacerbatus est Act 17 16, Bal 

27S 22, asd 76 9; 2. dolore affectus est 

ES 1 420E; 3. seq. liJo.3 effuse, uberius 

flevit am 3 236 10. 

(^ et JL.;sb 1. dominus (N§146) llt 6 24, 
ESJ 123 14, Guidi to IS 14; '2. pl. pro- 
pinqui Sind 14 4af, ES 3 297B (cf. Xold 
ZDMG 35 234), Bh in Kayser Can. des 
JE 9 11, Spic Solesm 4 227 22. 

l^tij:, Ipb creditor iSm 2 22. 

J.:^ «.iji (upo5/o~o'. horoscopi Gal ZDMG 
39 2G9 5. 

Jl.;jo domina Spic 15 16, ER 93 15, Bhchr 
127 12. 

lio^ dominatio ER 39 9, ES 1 128E, asd 
36 21. 

lJjvj0 dominicus ES 22 lA ; adv. ES 3 377C. 

vf»ll dominus factus est Bhchr 177 l. 

wpoi.amarumreddiditES336lD; ;?.seq. 

o imitatus. aemulatus est ES 1 127E, 

Philox 237 15, YitRabb 160», ThMarg 

186 1. 
jLpuD aemulans dap 12 29, 72 14. 
iLoiiyiaio studium aemulaudi Th Marg 1 

145 20. Etpa. certatusest Atho^25, am 3 377 5. 

JLflP g» ^; v > Jacobita? Js in ThMarg 1 
CLXVn. 1. 

s^^ 1. offendit ES 3 433P : 2. vacillavit 
PsC 68 8. 

JL4^;jib ^;/. JL^po (ES 1 8 1, jac. v^^Bhgr 4 4 5, 
cf. 1 212 10 seq.) pratum Gen 412, ES 
3 420D, Jul 100 20, Bhchr 199 25. 

li^-t^ (gr. [xapaYva Xold. Mand. Gr. XXX) 
flagelli genus lE,gl2ll, i. q. h. n-^aii?», 
sec. ES1471P culei arena impleti et 
aculeis instnicti, Bh ZDMG 40 445 , BA 
n. 6632. 

Ii^*i4s,*^ ^^ l^*i.<ss.^('''P^p274seq., cf.Nold. 
ZDMG25 677) fjLapYapiTri; 1. margarita 
Ez28i3, Afrl04 3, ES 1 126E, JSinMS 
2148v.ll07;^. met. hostia ESL 1313 9, 
JE in ES 2 30, JohTel in Lamy dissert 
p. 64, cf.Kayser,DieCanonesdes JEp.SS. 

^;jo Kays2053(sicleg.!) ar. ^^^-^» id. 

?t^ a i. s. V». a) restitit ES 2 45 lA, OM 
37415, b) rebellavit 2Rg 1 l, Chr ed. 
152 16. Bhchr 49 23 ; 2. s. ^ se subtraxit 
(jugo) Philox 18S 12 ; 3. JLi ^ ;jjb heyond 
07ie's poicer KwDW 51 13, 171 18; 4. in 
tutum se recepit Xis 1 128 (Bevan). 

ly^ 1. rebellio, conjuratio (hebr. ".B*;?) 2Sm 
15 12, Js8i2, Jerll9, AS3 184 6. Bhchr 
IIS 2; <2. castellum lMcc933, ES3207E, 
Bhchr 93 6, '» i^ id. ES 3 322C, Philox 
274 11 ; 3. natura munita Joseph 9 1. 

I^fjo 1. repugnans, j)ertinax iSm 25 10, 
ER 3S 16, Add 51 3, Jul 177 20: 2. muni- 
tus, ES2 108E, JSt44i7. 

Uit-y» f. J^;6pb Prov 7 11 (cf. X§ 71 3) repug- 
nans, pertinax Dt2118, Philoxl8S21, 
asd 77 8, dap 6 1. 

ItoiOiio repugnuntia ES 3 339D. 

Pa. 1. munivit ES 1 88C, JSt 1 5 5 ; 5. ad 
rebellionem incitavit Dn 7 23 (Hex). 

\^iio rebellus Jos 10 20. 

13 UofpOM 194 J-^po 


natiira mimita (iwpregmhiUty) \ |iQ.^iA pluma parva Ivays 67 11. JSt U20. 

Etpa. rebellatus est 2Sm 22 22. 

Af. ad rebellionem iucitavit ES 2 459E, 
3 584A, asd 67 22. v^ojVio (pers.?) radix punicae granatiBB, 
Low p. 365. 

»A^JV» (reGp 116 30, Jta.^;Po Bh ad <\i 
1618 (pers.LagGA 64 299, arm St§ 1453) 
origanum majorana Low n. 8. JLo9^p (pers. Lag GA 64 164) plumbum adu- 
stum ad medicamentum elaboratum EN 
2799, 0X198, BA1644, BB,L6wp. 170. 

j^ii&» )a&apYOpov ai'genti spuma (j-eop 103 2, 
Duval-Berthelot 2 5 4. 

(opo origanum Maru Low n. 193, EN49 28. l^ij» pili caprini EN 42 60, BA n, 6682. 
Etpe. evulsus est KwDW 217 10. 
Pa. 1. divellit lAl 118 814; 2. evellit 
Pliilox 515 5. 
l^i^ expansio crinis BA n. 6679. 

Etpa. evulsusest Afr91 9, Dn7 4 (Hex), 
Card 58 14. 
i^^Q^V» palHum Dt 22 12, Afr 18013, ESl 
237E, AS3 410, Jul97 5, Bhchr212ii. 
^';jo vestivit Card. 98 8. Iji^ (pers. Lag GrA 64 165) marchionatus 

am2 599 1. 
ji^lj^ (Lag arm St. § 1 455, Spiegel er. Altert. 

3 630) 1. marchio JSt 47 23, MAMQ 5u, 

AS 3 206 28, Joh Eph 98 9; 2. modius 

BhZDMG40 445. uoji^p radius quo pistor ad placentulas for- 
mandas utitur {rolling inn PS) BA 6665. ^«■^ 


^io (jDers.^asparagusFeri'. Low p. 53. 


1 . X 


"/apo; muria Greop 49 20. 
^t^se 


q. o divellit ES 2 442B. 


V. S. V. I^. 
'^ 6 


muraena AS 4 71 8, ON 140 


seq. 


U^y^ 


urceus {jar) PsC 130 8. 

U*'y^ audax Corluy MP 37 11, adv. EE 28 

i7rES 3 XXXVIII 38. 
Iloi.^ audacia iSm 17 28, ESl 517F,Dion 
T81 5. 

Af. ausus est s. ^\^ contra Mc 12 34, ES 
1 215C, Bal306 24. 

Ettaf. 1. audacter factum est Pie 120 18, 
Zach Bhet 15 20; 2. ausus est Zach Ehet 
6 22. 

^^ evellit am 3 428 1 , KwDW 65 26, 

Bhchr 242 12. 
]^i^ 1. pennae Kays 90 18, BA n. 6680; 

2. vestis e pilis capi-inis facta ES iu BA 

n. 6683. ^j^^io^ (Low p. 249 : e como facta, 
cf. ass. murrdnu y "n»? Jensen) 1. pedum 
{sliepherdfs crook) AthlS 25, BO 2 diss p. 
33; 2. bacuhis Bhce 2 571pu; 3. hasta 
iSm 19 10, cf. ES 1 373B, Afr 184 12." 

vflD^ 1 . pressit Ez233,ES2l86D;5. con- 
tudit lA 2 132 V. 496, AS 4 51 20. 

Jjisxoie.i malus BA n. 5587 (leg. jjJ^o^?). 
Etpe. 1. pressus est Ez 23 21 ; 2. mace- 
ratus est Bh in Kayser Can. des JE p. 
14 22. 

vfloJjLio [xapi; (cf. Lag GA 196 29 seq.) 
metrum 20 ?£:Ta; continens EpijDh 6 91, 
57 36. 

JLsaflJpo marsupium Dt 25 13, ES 1 282D, 
AS22176. 

"^ijio aegi*otavit am 3 340 14. 

^.pp 1. (ulj. a) aegrotus Ez 4 14, Afr 193 22, tlaxp9 195 IA1SS70, JullU22, b) debilis ES 1 
249E, YEabb 203 6 ; 2. siibst. morbus Sir 
2 4, ES3S7A, am 1422 19. 
Jla^;j» 1. morbusIA220665; 2. infirmitas, 
'eS1562D, VEabb ISl 8. 
jii.;a^locusaegrotus(incorpore)ES3 3S3A. 

>J^ aegrotus, debilis Cyrill ZDIIG 27 ' Clrl04 2; 4. collegit (spicas) BA n. 67S4. 

Ixsaa dypsia inutiles Lc 17 10 (Cur). 
JLiL quisquiliae Am 8 6, ES 2 266B. •Aio 1. tetigit Ath >i 14; 2. palpavit dap 

31 3. 
iLoAMM palpatio BA n. 6056. 

jULio J.verrit (to clean) ES2266B; 5.mulsit 
{to stroke) Clr 1 2 1 17 ; 3. contraxit (vultum) 5S5 V. 157. 

Etpa. 1. aegrotavit lA 2 206 67 ; 2. mar- 
cuit ib. 326 v. 1501. 

Af. infirmavit Ez 17 4 (Hex.). i-.QAM sj)icilegus AM 2 277 4. I nn °>oVJbo ixspo-s; meropes Geop 99 23. 
Jiit^jaib i. q. j(ls^iaio q, v. BA. 1. 1, 

^'^ purgavit Jer 46 4, ES 1 456F, Pliilox 

7 3 12, JS Tham v. 35. 
JjL^jc purus Guidi to 35 23, adv. lA in MS 

1 15146. 
liojL^ puritas ES 1 126D, JBh 17 17. 
JLo;jo 1. purgatio am 2 85 7 ; 2. politura 

Duval-Berthelot 2 251 6, 15. 
UojDOi^ vis purgatoria Gal ZDMG 39 274 5. 
Etpe. pui'gatus est Lv 6 21, ES 3 209F, 
Clr 30 23. 
Etpa. id. Philox301 6. 
Eltaf. id. Bhcar 1S2. 
lLa.<po (pers.?) morbigenus Hoffmann Ausz. 
n. 214. 

(KdbLo^p marchesita, pyrites, stanni genus 
Kays 264 21 , Duval-Berthelot 2 3 10, 4 9. JL^QA» et Uv^oaio (e pers. mam Hoffmauu 
ZDMG 32 760 n. 2) vestis eremitarum 
lanea BA n. 6771. iocss^**^ (pers. LagGA63l62) aizoon 
BB, Lowp. 160. oua.ao (e bab. masdlu = syv. uk/ioo? Jen- 
sen) mensus est Js 40 12, ES 2 86D, ES 

3 566C. 

JJi*Q^ 1. aetas PsC 103 5; 2. modus AS 

4 5 25. 
li^^-oi» (N§23E) 1. metrum Mt 23 32, EE JLiL^p (ex bab. maJirasu Jensen) funis EX 
48 96. Jl^-V^, liojlib (■|/1;_. = B'T? L6wn.65, e gr. 
IxopiTT, ; Hoffmann ZDMG 32741 n)mustum 
Act2i3, EE9712, Eabb 24611, IA2124 
345, Geop 52 17. ylpo (xapaSov marathium Geop 17 19 cf. 
Lag GA 173 n. 3, Low p. 382 n. 3. 

^Lioio , ja>\>ya cui cura aerai'ii publici 
tradita est ZDMG 29 90 10. 2115, Chr. ed. 14613; 2. aetas Philox 

132 23, spec. virilis PsC 209 13, EbMai 

10 243 16; 3. carmen Bhchr 196 6. 
ii.oa» mensor ES 3 195E spec. geometer 

Spic 5 22, Chr. ed. 146 12. 
Etpe. i. seextendit ES1492E, extensus 

est asd 43 12; 2. mensura definitus est Gal 

ZDMG 39 2S9 12. 
Pa. mensus est ES3 1S3C, Bhce 2 527 3. 
wujmM modicus, mediocris Gal ZDMG 39 

287 7, Bhchr 34 22; adv. Act 30 12 (Phil) 

au|X|j.£Tp(oc glherm. 
IIoiutAaB 1. mensuratio glherm; 2. instru- 

mentum Gal ZDMG 39 287 S. 

uAo^ mensuratio Ez 42 15 (Hex). 
Etpa. meusura definitus est ES 3 3F, 

Cyr in Julian ed Neumann 61 21. JUcAip jyl Ji-^ (N§74) oleum Mt 25 3, 
ES 2 264 A, Philox 395 i, VEabb 182 12, 

Bhchr 205 7. 

13* JLaJIIJi^ s^lfc^ 196 ^^^ JLjjQj&jajuo oleum liex'bae, quo tinctores utun- 

tur ar. y,)]yai] jjj EN25 61, yl^] ^ BA 

inPS Lowp. 381. 
uj^ 1. unxit ES 1 504A, YEabb 165 6; 

2. se unxit s. acc. niat. AS 3 32 7, KwD 

77 16. 
ULjm*» ypiJTo; Christus Lc 9 20 etc. 
il2uM» christianus JS in asd 94 2l,MB 8 104. 
tln.f..iv> unctio Afr64 2, ES1441E, dap 

Vl 1. 

\l^J^ id. ES 1 443C, 527B. 
izl» id. Ex 30 31 (Hex), SB 27 12. 

Etpe. 1. se unxit Gal ZDMG 39 304 10 ; 

2. unctus est Cyr 79 17. 
\ j;.fl »i.^ forma unguenti ES 1 120C, Gal 

ZDMG39 255 8. 9 /. Oio /. (N§84, e gr. ixosyoi;? Eraenkel 
p. 282) vitulus Joel 1 17, Am 4 1 , ES 2 
260 2. 

JL^'dJUO 1. locusta non alata Joel 1 4 cf. ES 
2 249B, Afr362i3, Eiel34 5, Geop 4 19; 
2. teredo {wood-worm) BA n. 6777. 

^iuo 1. tenuis factus est Ge in Afr pr. 34 3, 

AS 4 7 2 20, Geop 9 1 21 ; 5. examit Philox 

596 5. 
yJbo emaciatus AS 4 72 26. 
jAftib (pers. Lag GA 282 15 sed cf. ZA3 54) 

1. cutis {skin) 2Eg 1 8, Afr46l2, EE67 7, 

DionT 138 9; 2. tributum (impost) asd 

51 13. 
Uo|.a4j^; \1jlA -osf^ai alooiojv praeputium 

GalZDMG39 241. 
JLlaA& membranae similis AS 4 69 6. 
U«» negligentia Philox315 6, Ath 28 18, 

EbMailO 19122. 
JLL&KM 1. negligens Ath 30 22; 2. auro- 

cyeoiaa-ixo;, ar. Js\>yo Bhgr 16 10. 
»wU«onegligenterESl 100A,VEabb 1 80 8, 

IA2 138 619, Jul 36 12. 
JLajUM (Fraenkel p. 190) pignus v. s. v. ^ja. 
Af. attigit ESL 2 243 18. t*«iov> (LagGA63io9) moschus (mmk), 
ES 3 204 14, KwD37iu, PsC 200 ii, 
Bhchr 1591. 

ieck-ajuo (pers.) i. q. i<^~>^»<\o q. v. BBLow 
p. 161. 

jL^^ (pers. jXLLs) capella forte J-sQJut» 
leg. Hoffmann Ausz. n. 34S. 

{^-A-» IpucrireXai; cutis inflammatio Gal 
ZDMG 39 241, EN 33 45, BA GS72. 

^lc^jtaio ar. ^jy^ Juppiter planeta Kaj^s 
195 8. 

(^.ib et lllA,2)l. iUioo (Bhcar 123 10) cf. ass. 
mdtu 1. terra lA 2 40 78, SO 162 ; 2. patria 
apap 274 11, EC Journ. of s. 1. 9 18 13. 

cODO^ots^ Metr S 11, ^xBojoLcHio ET 10 \, pl. 
Q,bloao Ge ZA 8 24 11 [xsflooo; methodus. 

sjofc^ 1. h-ans. a) tetendit «{^ 7 13 , ESJ 1 53 
16, JSA 729, b) telum intendit VEabb 
198 8, c) chordas jiulsavit CjTill ZDMG 
27 584 V. 33, 79, d) expandit alas (vespa) 
Dt 1 44, Joh Eph 27 2; 2. intr. se extendit 
Gal ZDMG 39 289 13, JEh 12 14. 

iLh^ 1. spatium (temporis) ES 1 48A,, 
Philox583i2, Ath 16 25, .TE inESl273 
16; 2. meta, scopus Ath 45 21. 

JLa.»oo 1. extensio ESL147122; 2. com- 
paratio ES 3 77A. 

Jjl.Kio prolongatus Ath 27 3; adv. diu Jon 
3 -s (Hex). 

tl.ojy>,.^.ao l-tTasji; intensio glherm,BA 7073. 

Etpe. 1. extensus est EE 26 14, asd 79 

14, AM2 192 25; 5. seextenditES151A, 

Ath 35 5; 3. duravit Js 13 22, Chred 

156 28. 

JL&s^ acus magna, qua saccos consuunt 
BA, PS. 

^Kio comparavit ES 2 558D, ESL2 31 5 
13, Cyrill ZDMG27 579 v. 204, PhiloxS 5. J)k» 197 Uiot^i imoi.simile, parabolaLc IS 1, ES1511A, 
ER114 22; ;?. fabula, historia ES1507A, 
dap 17 12, DionT 49 4. 
JL1il\.Km parabolicus Spic Solesm 4 1 5 20, 

Bh in Kaj-ser Can des JE 26 9. 
^K» similis dap 70 6, Eabb 232 12. 

Etpe. comparatus est Philox 137 20. 

Pa. comparavit ES 2 6lA. 

Etpa. 1. comparatus est Afr 90 S ; 2. signi- 
ficatus est ES 1 546C. 

Af. i.simili usus est (propound a parahle) 
m 13 24, ESL 1 181 1, KwDW 15 16; 
2. proverbio usus est Ez 12 23, dap 17 12, 
SB 32u; 3. demonstravit ES 2 214D, BO 
3 2, 285 32. 

^ofiCio V. s. v. >il. 

JL^(Kib Bhcar 23 5, chr 168 10, ^ooo,iob 

glherm |i.a9Tj(xaTa doctrinae. 
J > fi > ^i^ mathematicus Bhchr 28 8. 

^^Jfcoo i.lumbiIA2 234 274, Kaysl49i8; 
2. colles Kavs 1S3 15. JL\» 1. piger, segnis ES 2 499F; adv. AS 

173 29,KwD"\V27i9; ^.otiosusES356B; 

3. debilis ES2 214C; 4. lenis Nis 19 95 

(de vino vetere) ib. 29 136, 140. 
ll.Qi.K» 1. segnitas herm 34 31 , Cjt 59 21; 

2. infirmitas ES 3 4A. 
Etpa. i. tardo passu incessit KwDW 251 

11, Bhchr34l6; 2. piger fiiit Sir 1 27, 

ES3 140E, Bhcar 130 15. 
Af. retardavit Bal 266 13. 

JUjp^ib i.q. Uo^ q.v. EX 2822, BAn. 7280. 

^t>^ (Barth p. 37) o 1. exsuxit ES 2 lOE, 
AS495 1, KwDW 240 9; 2. soqjsit {tosip) 
MS 2 10 1 ; 3. inhalavit ESJ 230 8. 
Af. sugere fecit LA. 1 166 v. 1954. 

liJ^, |;6i>A, t;ji^ rutabulum BA, BB, PS. 

^Vl^p lEg 7 38, Lc 16 6 (CuretPs) \^y^ 
Joh2 6 (Bernst) ixs-prjTal = JBd-oimetretae. 

<mo ^|6>J^-^ pharmacum Mithridaticum 
Bhchr 36 16, 221 2. ^ •^ quartadecima litera alphabeti, Nun, 
numerus 50. 

Jl et uj particula imperativum et adhorta- 
tivum (1. pers. imperf.) corroborans iSm 
22 12, Cant 3 2, Afr 73 5, ES 1 49 IF. 

v ^'^ » a. i. scaturivit, prorupit ESl 15A, 
Nis35 37, Jul 32 26 ; 2. germinavit am 
2 70 9; 3. ortus est ES 1 538D; 4. evasit 
Philox 276 17. 

J.^^ 1. vii-gultum Ez 17 « (Hex) ThMarg 
1 271 8; 2. propago «{/ 79 23 (Hex), Vit 
Kabb 196 1. 

Uas^xj derivatus Bhgr 1 2 24. Etpa. demanavit Bh Eth. PS. 

v^S . * (pers. &AAi ar. ^a^) pars latior femo- 
ralium EX 36 24. 

i^Aj grana nucleis cerasineis similia Lex 
*Adl., Lex. Bibl. Ind. PS. 

ot^l 1. se commovit, vigilavit(anima) <]; 134 
inscr. : 2. exortus est ES 1 52 32, Nis 2 30, 
AS 3 94 21 , BO 2 16Sapu ; 3. derivatus 
est Bhgrl48 4; 4. progressa est (hora) 
AS164 19. 

\ccLi motus (auiffii) TliMarg 1 234 16. 

Jiio^aj originarius Bhgr 15 16. 198 "=^ OdaJ rostrum (canis, suis. apis etc.) BA 1 ^»^ ^ons Jos 18 17, Afr 114 5, ES 2 
n.4056. 427E,ER22 4. 

f^jk^-aaj» fremitus, strepitxis Duy.-B 23120: 

o latravit Js56lO, Afrl49 6, ES ES 3 328B 1. Il^aspo, cf. Bernstein 

2 343E, JoliEphlS0 2i. ZDMG4 311. 

JL^ latratus PsCS3 9, Cyr 123 24, EX Af. 1. scaturii'e fecit Afr 1766, ES 1 

46 40. 21Sr, JEh 19 2; 5. genuit, generavit Pr 

Ii<ii.ttaj facultas latrandi Spic Solesm 4 212 1 23, Guidi to 35 1. 

9, Epiph 72 95, Kays 6S 13. 

Af. latrare fecit, incitavit JS in ER 397 6 
asd 100 20. 

JLiaJ ex hebr. K^3i propheta Gn 20 7, ES 2 

30 IB etc. 
Ih-jAi prophetissa Jud 4 4, Lc 2 36, ES 1 

217D. 
?lal£j prophetia Jer 23 26, ES 2 359C. 
JLlI^j propheticus ES 1 552C, Ath 22 6. 
Pa. praedixit Jer 36 4, 40 2 (Hex), JE 

schol 14 14. 
Etpa. 1. propheta exstitit Act 2 18, Bhchr 

98 9; 2. praedixit Mt 11 13, Afr 325 10, 

ES 2 9SB, Ath 53 5 ; 3. praedictum est 

Spic Solesm4 126 9. 
\ .yl'i-.t\<i, jDrophetice ES 2 315D. 

^^>^ increpavit, objurgavit ES 1 3S3D 
(denom. a Vai). j^J iDuUulavit Cat MB 57a 8. 

JLoiiJ mespila Bhgr 2 100 21 (ed. ^J^artin 
Jaju em. Xold. injliow p. 22S). 

;^ saluit Lv 11 21. ES 1 241D. 
Ipj textura fibrarum in ima parte petioli 
folii palmae Low p. 117, EX 43 76. 
Pa. commentus est Pr 14 5 (Hex). 1}^ Bh ad d- 99 24 jULsJj t|; 32 4 (Aqu) v?^|. 

tli 80 3 (Hex) va^Xa b^i instrumentum 

musicum. 
'^^, '^ji metriim 150 csJTa? continens 

Epiph 4 64, 43 12 i. q. h. ^n^ Hos 3 2 (Hex). ?»\^> (cf. ava^SoXr), dva|3Xr,66v Geiger ZDMG 
IG 296) vestis philosojDhorum , humerum 
nudum relinquens EC Mart. Pal in am 1 

207 10. V»:xJ 1. scaturivit Joh 4 14, asd 54 1; 2. 

germinavit ER 49 14, Guidi to 35 11; 3. 

exstitit Bhce 143 2. 
l^ fons Afr223 18, ESllllE, asd54i. 
Ibsj^-Jb fous Cat MB 55b 14. V^ (a y"u-fa? Lag GA 52 n. 3; vix 
originis s^^riacae Xold. Mand. Gr. 135 n. 
2) vervex, dux gregis (hell-icether) Geop 
113 30. 

(IS^;;^ (j)ers.? Lag E.ie gr XXII) cande- 

labmm ES 3 237D, JS in ER 403 7, Bhcar 

163 2. 
*^ incenditES2 21E. Philox 532 1, Cor- 

luy MP 22 8, Prov 29 8 (Hex). 
*fpjll 1. accensus est <]^17i9 (Hex); 2. 

luxit ESJ 16S 12, am 2 321 4, Ath 29 22, 

JAES 5 4. 

y ^ ^w avis aquatica Lex. Adl, Lex Bibl. 
Ind. PS. 

Jjicjj (ar. jilp) qui sejDulcra dii-ipit BA, PS. 
tlaA^ spoliatio sej)ulcrorum BA, PS. 

s^j^w*=kJ (pers. alijJ) epistolaMAMQ 66 6, 
am 2 569 6. 

s^J adduxit Xis 35 227. 

.a^ ;. exai-uit ES 1 55 A, Philox 547 16; 
2. siccus mansit ESJ 46 10. A^-^* 199 lU li-^i Pa. exarefecit ES 2 34E, Geop 14 30, 
Bhchr 146 16. 
jJiL^.^^ ariclus. siccus Geop 10 28. Xm 11 
6 (Hex), Bh in Kavser Can. des JE 12 10. 
Etpa. 1. siccus factus est ES 1 15E; ^. 
torrefactus est (i-capr/vjdr^) Gal ZDMG 
39 241. J h. 2:i meridies ES 1 3S7D. ♦^^ e 1. trans a) traxit ES 1 517F, EE 
37 17, Joh 12 32 (Bernst.) b) abduxit llc 
7 33, c) deduxit (genus) BS 15 i; 2. intr. 
a) ruit ES 2 116F, b) se effudit JEh 13 
14, c) '^jjj o^ a-;wii.z'/ Joh 1 1 7 (Bernst.). 

J;.,;^ 1. tractus lA 2 142 3; 2. pl. verbera 
Act 16 33, JS in irS 1 3S 146, Guidi to 
41 9. 

I;*^j trahens AJM 2 347 38. 

Nq4^ extrema virgae pars Pr 25 11, cf. Bh 
ad 1. 

lid^ 1. dux Mt 23 16, ESL 1 251 IS, auctor 
ES 1 472B; 2. tt. gr. nest. o\v.~xo\t\ linea 
a dextra ad laevam inclinata supra lite- 
ram posita, accentus conjunctivi vices 
gerens ET 35 15, BZ 15 13, Bhgr 1 201 
§ 7, JAP 6 19 398, Merx 251 4. 
Etpe. 1. tractus est ER 37 21, Ath jl 6, 
lCor 12 2 (Phil.); 2. laminatus est Duval- 
Bei-thelot 2 21 1 22 ; .3. coagulatus est (fer- 
mento) ES 3 44A. 

Pa. 1. verberavit ilt 20 19, Guidi to 19 
39; 2. castigavit Dt 25 12, ES 1 65D, IS 
Const V. 36. 

If;^ qui navem trahit BA 30 18, cf. Hoff- 

*mannZDMG32 750. 

lf^«u hirmus (cf. Christ SBMA 1S70) BO 
3 17Sai7 = ThMarg 1 142 6. 

Etpa. 1. vapulavit ES 2 364B, asd 47 
is, KwDW 90 2; ^. redargutus est ES 3 
145D: 3. tractus est Philox 72 19. 
Af. attraxit Duval-Bei-thelot 2 1 9 10 11. 

owC^ saep. loK^ luxit, diluxit Jud 1 9 26, 
ESL 1 695u, ISt 29 18, KwDAV 99 2. loK^jjsj 1. tempus matutinum 2Sm 23 4, PsC 
1S617; 5. luciferIA115Sv. 1735, Jsl4 
12 (Hex). 

^.^^Ks^aj matutiuus ^ 138 15 (Aqu). 

o»^ 1. tempus matutinum Alex 20 16, Bh 
clu- 79 1; 2. i. q. Lftso» pars officii divini 
apud Jacobitas, Sjtos unitos et Maronitas 
cf. OM (1835) 116 etc, OM (ed Beryti 
1S77) p 1 etc, ESL 1 341n. 

I«i;i^ aurora ESL 1 525 18, AS 2 325 26, 
am 2 293 8. 

Af. 1. luxit Job 18 5, KwDAV 33 2i; 2. 
pernoctavit Lc 6 12, Jul 154 16; 3. serva- 
vit ES 3 425C. 

^^s^ 1. devastatus est JohEph 117 8; 5. 

emigravit ib. 414 4. 
J|s^ /. (X§S4) falx iSm 13 20, Afr 321 8, 

ES 12S1C, Geop32i8. 
Pa. 1. aufugit JohEph 365 23; 2. expulit 

Bhchr S5 2. 

>a^ cousedit JEh S 8. 
J^.^.i 1. locus depressior ES 1 121A; 2. 
foramen JEh 6 9. 

t-^^ diuturuus fuit, duravit Gn 26 8, Afr 

154 5, Thilarg 1 126 14, Bhchr 25Su. 
Ijs^oj tempus diutui-num Js 24 31, asd 45 4, 

JS in MS 1 3S 158. 
JL^aj passer {sparrow) Bh ZDMG 40 445. 
Pa. 1. diutm-num fecit ES 3 64B, Ath 

53 26 s. J^oi patientiam adhibuit asd 46 

12; 2. asciavit, fabricavit am 3 18 12, 4> 

128 4 (Hex). 
1^4^ (cf. ass. naggaru Jensen Kosm. p. 

294) faber lignarius (carpenter) Mt 13 55, 

ES 2 87B, asd6l3. 
Ilot^ fabrica materiaria Ex 315, ES 3 
'33D. TB 89 13. 
I^-L^ 1. diutui-nus, longus ES 2 35C. Vit 

Rabb 183 23, asd 83 17, adv. tarde ER 68 

22 ; 2. clemens, misericors Pr 1 7 28, Nis 

10 70. 
iLo^*^ 1. longitas ES 2S3C; 5.Uot Ut^ l^ei JLrs;^ 200 i-w patientia Pr 19 11, Afr 31 14, VitRabb 

193 23, Clrol 5. 
Af. 1. sj^atium concessit ES 3 41 4 A, 

Corluy MP 37 15 ; 2. exspectavit ascl 39 22. 
Uot L*^ patientia Act 26 3, ES 2 1 1 6F, 

AS 1^92 28. 
lloi^^s^ cunctatio Cyr 255 13. ♦J 1. pers. a) s. ^ abhorruit Ez 23 17, Afr 
425 18, ES 2 178C, Philox 604 1, b) s. V 
appetiit aliquem ES 2 395A, 2. imp. Ijj 
^ u^- (N§254A), abhorrui apap 56 4, am 
1 1S8 10, MS 1 105 20. 

Il^ 1. contemptio ES 1411D; 2. sordes 
ER 9 7. 

Jf.p sordidus asd 29 14, Yit Eabb 194 6, 
Mar 74 12 (sic 1.!). 

tlo^^ immuudities Ath IS 16, y> 6. 

Etpe. 1. detestatus est Nis 28 61, 70 77; 
2. contemiitus est Philox 413 28, ThMarg 

1 310 9. 

Etpa. inquiuatus estES 2 482^, ER 350 
16, JohEph 255 24. 

Af. 1. contempsit ES 1 405E ; 2. detes- 
tatus estES 1 3 7 7F ; 3. s. t>p2u» ; contemptum 
fecitEx 5 21 (Hex) ; 4. nauseam movit Nis 
76 10; 5. expulit, removit (somnum) Js 38 
18, Sir42 9, ES2 404C. 

(fJ 1. saluit Js63 3, ThMarg 1 280 7; 2. 

prosiluit ES 1 121B, prorupit lA 2 2S6 

910, provenit ZDMG 31 3S5 i. 
JL2,i ecphj-ma {sproiiting) ES 1 121 A. 
i.2,i locusprominens Job 39 28 (Theod),Cant 

2 14 (Sjonm), JEh 63 3. 
Pa. sparsit ES 1 190C. 

Etpa. exsiluit ? Jud 5 1 2 ed Cer. leg. -t-kXl^ 
= ""iiij? (Bh et BA n. 1S97 rJLsai. ^ u.saA.iU 

^;^ movit ES 2 395A. 

JJ^ (-/btia Fraenkel 66 n. 1) haustus Epiph 

4316. 
|;oj commotio ESL 1 253apu, 
jJ^loi irritum fit (testamentum) AS 134 18. »fi (ar. jJJ) vovit Cn 2S 20, ES 1 245D, 

EE 141 7, Jul 226 24. 
1;^ votum Gn 28 20, ES 2 420E, Ath 18, 

Jul 226 24. 
Pa. vexavit BA, PS. 
!;,>» vexatio TliMarg 1 271 17. 

JtJ (ar. ^jJ) se profudit, defluxit Mi 1 4, 
Bhchr 211 2. 

JlA.*fJ centipeda Lex Adl, PS. 

womL» vulneratus, percussus est AS 3 
257 10. 

s^oM 1. rugivit Jer 25 30, ES 1 139B; 2. 

clamavit t]^ 38 8, Philox 207 3. 
JL4,^ rugitus ISt 29 18, EN 45 35. 

)o\J irritavit {to fret, vex) JohEph 242 2. 
Etpe. mota est (terra) Kays 230 18. 
Pa. strepitavit Joel 2 15, Zingerle Chrest 
399 V. 47, BA n. 6075. 

;o6m 1. rugivit Jud 14 5, ES 1 321B (mare) 

JSA 592; 2. crocitavit Cyrill ZDMG 27 

563 V. 261 ; 3. strepuit(penna) ES 3 465C; 

4. s. 3 increpavit ESJ 152 2. 
lioooU (X§94E) 1. rugitus Js 5 28, ES 1 

315C;5.vociferatio Job 3 24, ESJ 227 i, 

Alex24 5, JSA v. 592. 
Pa. i. gemuit (cohimba) Xeh 2 8, Js 3S 14 

= ES 2 83 A, KwDW 399 12. 
U«oa vociferatio Js 29 2, ES 2 69E. am 3 

230 3. 
Etpa. rugivit Bhcar 129 16. 

JU^op (pers. Lag (tA 65 137) crocodilus 
BB. 

\\o\ipl. iLovo^ (X§79B) flumeu Js 19 5, 

ES^ 1 520D, Ath 34 5. 
JL^;e»i mesopotamicus i. e, syriacus JBh 1 1 

1, JE 2T. inscr. ;aa 201 ioM luxit :Mt 5 16, ES 3 399D, asd 62 22. 

TliMarg 1 22 14. 
J;o,<u lumeinj; 27 l, ER 61 25, Guidito 184. 
^icoj splendidus BO 3 2, 257 23, TliMarg 

i 98 19, Eb Par 40 14. 
Uaifo^aj spleudor Eb Par 1116. 

" Pa. illustravit VitEabb 2003, Ath36 18. 
li^ol illuminatio BO 3 S8a 7 = Thilarg 1 

26 7, EbPar 111 lo. 
lm*oti 1. adj. a) clarus, speudidus Am S 9. 

ES 2 266E, asd 24 14, b) pellucidus Ex 

30 34 (Hex), adv. i^erspicue, manifeste Gal 

ZDilG 39 246, c) famosus, illustris 

KwDAV 141 18; 2. subst. a) lampas EE, 46 

7, asd9 26, B0 3 2, 677 12, b) astrum ER 

71 2. 
Uot«i» claritas Vit Eabb 163 3. 

Etpa. illustratus est ES 1 192D, Ath 

36 19. 
Af. 1. illustravit dap 94 12, Ath 50 14; 

2. incendit Mt 5 15; S. hixit (sol) Js 13 10, 

ES 1 562A. 
Ilaiiou.» ilhistratio Cvr in Julian ed Neu- 

mann 57 10. 

JiaJ lens Bh, BA, BB, PS. 

Jl^QJ apud Mosulenses i. q. J^ait q. v. BB, 
L6\v p. 239. 

v^QJ (vajaYilv Hoffmann Ausz n. 2S) 

fregit navem Am. Or. Soc. Proc. 18SS, 

LXIIIu. 
l^oaj naufragium 2Cor 1 1 25, ES2156F, 

Clr 150 10. 
^oiso Spic 43 9, L ^ouo cf. Bernst. ZDMG 

1U54S. 
Etpa. naufragium fecit ES 2 49B, Ath 

23 19, Eie 102 17, KwDW 400 9. 
Jfr>»;^iai vaya^riaai Bhgr 147 21 s. Jootnau- 

fragium passus est TA 38 194. circumcisio BA, PS. lUy», Ifal^s,^ id. BA, PS. 

♦J 1. experrectus est ES 3 223E, IA2 324 
V. 1469, territus est ES 1 42E; 2. vacil- 
lavit lEg 14 15, ES 2 376D, Arist 26 22; 

3. circumvagatus est Gn 4 14, EE 14S 13; 

4. palpitavit (cor) EX 32 29. 

Naj 1. tremitus ES 2 376D, Philox 378 11; 

2. terror ES 1 42F. 
l^li 1. motus (terrae) Bhchr 158 24, com- 

motio (capitis) ^ 43 31 (Hex) ; 2. terror Jer 

24 9, 
^l\ commotus est (ira) Bhchr 414 25. 
Af.movit, commovit, concussit 2Eg 1921, 

EE 105 7, JS in MS 1 37 120, Jul 3S 11. 
t^taj terrae motus ES 2 45 9C. 
,j^ll motus est Kavs 65 l, Bhchr 173 4. 

joj calcitravit BA, BB, PS. 
Iju calcitratio, rixa K. PS. 1. quievit ESJ 255 1, Bal 291 8, JS in 

MS 2 152 V. 119S; 2. desiit Spic Solesm 

4 246 7. 
JLiLj 1. quietus dap 10 20; 2. placidus ES 2 

420A,dap41 11, J.«qi yjjul defunctus,beatus 

JohEph S4 17, S5 12. 
iLoJuuj placiditas, clementia 3 Mcc 7 6, Phi- 

lox 171 5, Vit Eabb 173 23. 
JJ.aj 1. quies asd 70 24, Eabb 226 15; 2. 

tranquillitas Mc 4 39, ES 3 XL 25, Philox 

1516. 
JJLli 1. quies Euth 1 9, Philox 1518, Guidi 

to 28 212; 2. voluptas Vit Eabb 172 3, 

Philox68 14, vOf»)j>*»i\ advoluutatem eorum 

asd 17 17. 
liouii 1. donum dap 37 11, Bh gr 1 215pu; 

2. agape pro mortui quiete habita CatBod 

3S4 n e, Bh in Kayser Can JE 20 1. 17. 
JL^Joi placatio ES 1 240F. 

Af. 1. quiescere fecit ES 1 20D, Philox 

151 17; 2. placavit, sedavit Bal 254 9, asd 

13 27: -i. sublevavit apoc Bar ed. Cer. 

146b20. 
JiL^iso 1. utilis KwDW 242 4: 2. minister llQAAU.Ue 202 iOl Gn 45 16 (Hex), Bh in Kayser Can des 

JE 27 2, /. ancilla Ex 2 5 (Hex) ; 8. nomen 

accentiis BZ 12 8. 
flnlu.Iv) ministerium KwDW 248 3. 
JlIx» 1. contentus EE 125 6, Philox 240 11. 

asd 28 17. 46 20; 2.f. nomen accentus ET 

3813, JBh20 4. 

Ettaf. 1. quievit Corluy MP 10 3, Cjt 
125 5; 5. desiit Ath35ll; 3. defuuctus, 
mortuus est, Chr ed 152 2, BO 2 49a5. 
EbMai 10 260 22 ; 4. delectatus est Philox 
52319, VitEabbl73 3. JL^'aJ vvutr,; nauta Ap 18 17, am 3 226 16, 
AM2 336 9. 

UciJ textura Jud 16 14, Afr 397 11 . ES 1 
325E, AS 3 109 12; JLzi ^dj vitae filum 
Bhchr 547 1. 

J|i incubus, ephialtes BA, BB, PS. 

V* vexavit ES 1 3SE, 334C, MS 2 66 i. 

lloiitaiso vexatio Eb Par 117 11. 

Etpa. vexatus est ES 1 145A, 4S9A, 
Bhchr 109 9. ;aj dormivit Pr 6 10, Mt 25 5, ES 3 XXXIII 

28, dap 57 13. 
l^^ai somnus (lenis) Pr 6 4, ES 2 31 8A, 

Philox 283 9, Jul 80 22. 

Af. so^^ivit am 3 113 7. jl^QJ, uMoi vo|X7) pascuum AS 3 94 9, Guidi 

to36 7. 
JL:i0Q.j fJ^l iytv vo[jiTivser23sit(ulcus),seexten- 

dit, divulgavit 2Tira 2 17, Ath ya 14, apap 

63 18, ZDMG 29 109 v. 11, JohEph 249 

7, ThMarg 1 30 23, BO 3 i 89a 29, Bhchr 

2198. 
«jpii ya^ id. lA 2 142 21. 
pl. .mSboi vo[xai aqua e publico aquaeductu 

concessa Bechtsb 29 12. 
Imqj vo'J[j.|xo; nummus AS 1 36 25, Epiph 

54 79, ISt 34 20. JSoJpiscisMt 12 40, Afr494 9,ES2 324B, 

Eabb 235 23. 
JLxaiQi Mt 15 34, Mc 8 7 (Phil.), JL«qj<u (X 

§ 132) Cyr 77u, JLeoQjQj Mai-tin la tradi- 

tion karkaiih. ou la Masore chez les Syr. 

annex tabl. IV col 3, jDisciculus. 

^flttJ tremuit ESL 2 265 8. 

JUjooj (vao;) 1. templum Afr 495 10, ES 2 
103E, MS 2 43 2;5.porticusES1486D; 
3. coemeterium Bhce 3 455 6; 4. scrinium 
Chr ed 151 15. 

JjVflpQJ(pers.*nausardLag.arm.St.§2232) 
uvae s. palmulae praematurae Hoffmann 
Auszn. 52 3,EX 51 58. 

^lV^Qj primus dies dominicus anni novi 
Xold. Sass. 407 n. 3, Hoffmann Ausz n. 
523, Sachau Al Berimi chron. eugl. ti*. p. 
220 seq., BO 3 1 598 14, Cat MB 55b 5, 
CatWr 1 185an. 101, Sim Sanql 11—13. 

IviocQji octoprimi dies canicularesZA 8 26 8. 

>6i tremuit JS in MS 1 87 354. 

^ se inclinavit Act 10 11 (Phil), ThMarg 

1 94 14. 
JLsQi 1. inclinatio JS Abb 126 4. id. iu Ste- 
phan bar Sudaili (ed Erothingliam Leiden 
1SS6) p. 22 1 ; 5.nutu3 Joseph 46, ThMarg 
1 21 6, Bhcar 11413. 

Af. 1. innuit ES 1 171B; 2. sustulit Ex 
20 25, ES 1 221E, Jul30iO. 

Ettaf. 1. sublatus est ER 115 20; 2. sur- 
rexit AS 2146 24. 

J|qJ fritinnitus (chirjnng) EX 45 35. (ijA-^^jaoJS^j I^jsaj vau/.XTjpo; nauclerus Act 
27 11 (Phil), AS 2 390 18. am 3 226 5, 
JohEph49l2. 

JQJ 1. expavit (to take frighf) am 1 197 17, 
Hos 4 6 (Hex), cf. ZDMG4 207, Bhchr 
157 4: 2. pudefactus est AS 1 70 15. I; OA 203 l;u (e bab. nam(io)arii Jensen) speculum 

'bb, ps. 

||aj ignis 2Eg 1 12, ER 124 2, dap 27 8. 
Ilovoj i^ templa ignis TbMarg 1 262 18. 
Bhcbr 14918. 
jjjoj igneus JS in]\IS2 106 400, i?Z. Serapbim 

Ses 2 330r. 

Ujj«u igneus Ap 9 17, ES 1 142D. 

lloiiioi igneitas ES 1 126B. 

iLioi i. ranunculus Lown. 199, GalZDlIGr 

39 254 5, Duval-Bertbelot 2 7 11, BB 30 

16; 2. pdte d'arsenic Duval-Bertbelot 2 4 

7, 297 8. 
Hix» 1. candelabrum Ex 25 30, Afr 113 o, 

ES 1 229B; 2. ar. s^Uwa minaretum Bbclir 

216 14. 
'rJ^U 1. luxit Bb ad Mt S2 12 ; 2. exarsit TA 

26 43. 

^JL» se inclinavit YitEabb 170 12. 

]lu 1. momentum (staterae) Js 40 15, ES 2 

86E, Afr 347 10, ECtb 1 1 13; 2. aesti- 

matio Bbcbr 153u. 
Pa. duxit JS in asd 103 21. 
JBjal i. q. ^u Xab 2 10 (Hex). 

Ih^jj seria. vas fictile BB, PS. 

?^Jj (ex b. -i-n) 1. Xasireus iJIcc 3 49, ES 

2 424F: 2. continens Yit Eabb 182 11. 
{L«^u continentia Xasiraei Ex 39 30, iMcc 

3 47, ES 1253A. 

iu 1. continuit (animum) ES 2 230E, Pbi- 
lox 3S2 25, Jb in Tbilarg 1 CLIII n. 4L 1, 
Jul 52 15; 2. Nasiraeus fuit EE S 5, con- 
tinentia usus est BO 3 2 264 17. 

i_»ou continentia BO 3 2 264 4. 

Etpe. 1. Xasiraeum se fecit ES 1 253 A, 
Kestle chr 59 23; 2. se continuit Lv 22 2, 
Afr45 9, Yit Eabb 174 8. 

ULa var lect. voc. J;u q. v. Juditb 13 6 8, 
am 2 273 8. o (N § 1 60 A) macruit (tobecomemeagre) 
«l^ 109 24, ES 1 49 IB, Pbilox 4S9 I6. J^,ut 1. parcus, teuuis YitEabb 183 15; 2. 

debilis Merx 175 4. 
tU4»i macies ESJ 4S 1, Pbilox 2S0 17. 
JS..I tabes Dt 2S 27. 
jioia 1. macer ES 3 16SC, Bbcar 96 2:5. 

aridus JEb 52 5; 5. tenuis cibus Pbilox 

384 14. 

Jl^>li roncbus EX 45 33 ; AS 2 3 1 S 6 . 1. iKui. 

^^.-uJ 1. cribravit (tosift) Geop 4626, Sind 

10 17, Duval-Bertbelot 2 16u. 27i4: 5. lA 
2 70 41, flevit(?). 

jUu momentum (temporis) ES 2 439 A. 
IK^Ioi (Siud 1 14, Duval-Bertbelot 2 1612) 
et liA,6ju& (Geop S7 14. Duval-Bertbelot 
2 16u, -27 14, 99u, B.1 5689) cribrum. 
JLliioid. EX31 00. 

Etpe. cribratus est Geop 99 8. 
Pa. lA 2 94 2, induxitC?). 
Af. cribravit Sind 10 18. 
^j 1. rivus Jos 8 11. Lc 3 5, ES 1 4S8F; 
'5%allisEEl24S,dap28l0,Bbcbr40Sl9. 

)a>^» 1. consolatus est Sir 48 24; 2. excita- 
vit (mortuum) ES 2 346E, Guidi to 20 69. 

J.i9jiaj excitatio ES 2 23 2 A, resurrectio asd 
7 10, MS 1 94 25, Cyr 62 22. 

I^jcuwoj resurrectio Xis 45 35, 46 49, Pbilox 
304 6, am 3 S5 7. 

Ilasojoj Guidito39letlla4.iojDionTl7S 

11 id. 

Elpa. 1. excitatus est ES 1 77D, asd 9 
27; 5. resurrexit MS 1 941 27. 

{^.-wJ-uJ 7:7pia{)|j.ia, tousillae (glancls of tJie 
throat) Geop 109 3. 

> 51a * I discalceatus pertransiit (to go hare- 
footed) lA 2 202 86O. 

Pa. bumiliavit Xis 9 48. 

Af. (X§173a) 1. discalceavit, nudavit 
(pedes) EE 94 6, lA 2 1 24 v. 335 ; 2. dis- 
calceatus fuit (pes) Dt 8 4, b. ps?; 3- ungu- 
las amisit IS 21 1. 204 A^ aulielavit {to breathe with difficnlty) 

AS 2 145 16, Jon 1 5 (Hex). 
l^ anhelitus EN 45 33. 
J-^ nares Afr 82 19, ES 1 256F, Corliiy 

MP 34 10. 
ll-f-«u id. JohEph210 9. (Barth p. 48 n. 4, contra ab hebr. 
e^na „aspis"BochartetKleinert in Riehm 
HWbA s. V. j.Wahrsagen") 1. magus Jer 
27 9, ER 9 10, asd 15 6; 2. augur, vates 
(fortune-teller) Jul 54 25. 
Jjuu 1. augurium Jos 1 9, PsC 87 12, Jer 
14 14 (Hex); 2. ars magica Kays 1715. 
Pa. 1. vaticinatus est (to prophesy) Lv 
19 26, ES 1 lOOC, Jul71 26. 
J.AMQJ ars magica Js 2 6 (Hex). 

Etpa. 1. vaticinatus est Jul 1474; 2. 
fascinatus est (to he charmed) lA 2 224 51. 214 22, JohEph 30 13; 2. humilitas (loiv- 
liness) Ath 50 3, ThMarg 1 141 ii. 

Af. 1. deduxit Mc 15 36, JS in MS 1 34 
23; 2. dejecit Rabb 246 26; 3. dempsit, 
abstulit Gruidi to 36 10. 

Ettaf. humiliatus est Mt 1 1 23. ^J aes 2Par 1 6, ES 1 3G9B, asd 54 17. 
JLIaL aheneus Ge ZA 8 18 19. 

I^ajuJ (pers. Lag GA 65 168) 1. venatio 
(hunting) Afr 267 20, Nis 36 109, Spic 25 
6, am 2 272 8 ; i?. ferae (game) AM 1 78u, 
cf. Bernstein ZDMG 4 319. 

liltvi^* venator ES 1 58A, Jul 162 7. 

Mnl'; Jt ■* 1. venatio AS 1516; ^. fortitudo 
'4Mccl2l7;3.habilitasKwD45 8,JSt84 4. iJ!SouJ (cf. ass. nahtu? Jensen) vestis Mt 9 16, 
Afr 116l9,ES1556E, Philox 566 16. 

Jboo^ujji molitor, pistor (miller) Gn 40 1, 
ES 3 394D, JSt35i7. 
ll«i&oluuj pistura Epiph 43 10. (io^juj malleus BA, BB, PS cf. U^]L^. .^Q^^ sordidus BB, PS. %J^ o (N§160A)descenditNm34li,EIl 

16 11, asd 44 24. 
IhJ^ descensio SB 54 22. ?ls.AAio descensus Nis 62 107. 
iLlsJlso descensio, descensus Jos 10 11, ES 
i 178C, JSAbb244 440. 
Pa. i. deduxit ZDMG28664 22 ; 2. humi- 
liavit Eie 59 2. 

Etpa. 1. deductus est Gn 39 1 (Hex); 2. 

descendit ES 3 60SB; 3. se demisit ES 2 

-261E, Eabb 229 1, Philox 46 14, JohEph 

-377 3; 4. concessit Bhce 2 617 20. 

Uaiio.^^it> 1. facilitas, obsequium Philox JU^ et JLI^ humiditas Geop 2 15, 10 13. 
JLl^'tti id. Geop 19 11, AS 2 108 18. 

oui^ splenduit am 1 503u, ThMarg 1 236 

21, Kays 169 23. 
JL*4Li EN 56 83 , U4i Bhcar 85 7 , U^j 

JAES 8 11, splendor. ^^>^ 1. sustulit (aquam) Metr 32; 2. prae- 
ponderavit ES 3 S9E, EE 27 18, lA 2 62 
13 ; 3. (deorsum)se inclinavitPhilox354 11. 

JJl^ gravis lA 2 84 67. 

JJ^ 1. haustus Mar 72 3; 2. poculum (cf. 
Nold. in Fraenkel 66) i. q. li^^LAiao Duval- 
Berthelot 2 69 15, ON 8S 5, BA 6137. 

S^)tA;L^j tarde, cunctanter asd 39 18, Clr 
47 21. 

lloiL^ gravitas Afr 133 2. 

JlJ_^ pondus Ez 45 10 (Symm), EN 5S 40. 

ItOs-^liio cyathus Geop 48 1 25. 

Pa.^i. imposuit Cyrill ZDMG 27 567 v. 
64; ;^. ingravavit TliM 13 14. iflDQ..^ voTo; notus Epiph 72 83. ^algj stiUavit (to drip), tabuitES2 550A, 
Ath-21. Ih^i 205 f^a^i 1. stacte Ex 30 34, ES 1 234A, 
Bhchr 71 6; 5. £,3ic;xov GalZDMG39 256 
1, dXOata Geop 17 20, Low n. 30S 1. 

11^^'pl ^Q^ (X§105) gutta ESL 2 391 
5, ES 3 403E, Bhchr 80 24. 

iKa^aj gutta Js 40 15, Afr 347 10, ES 2 
31 7B. 

lib^d^ 1. gutta ES 3 1 36F ; 2. stillicidium 
Mich 2 11, ES 2 275E. 

Pa. stillare fecit Jud 5 4, (];68 9, Gal 
ZDMG 39 299 9. 

Af. id. Pr 5 3, ES 2 275A, dap 6 18, asd 
10 6. 

i^J o rar. a (Philox passim) custodivit, 
observavit Dt 33 9, Chr ed 146 19, Bhchr 
164 15. 
Ij^j 1. custodia Nis 3 66; 2. obtemperatio 
ES 1 28C, ER 32 8. 
iKiot '^ vicarius ES 2 39 7C, Bhce 1 165u. 
JLLa:^ V^ insidiator Jos 8 13. 
UiL^ custos iSm 22 23, Eabb 218 7, /. ES 

2 422B, Ath 34 22. 
Iloto^ observantia Ath A- 16, Kayser, Die 

Canones des JETextiD. 3, 68. 
Ilot^ i. temperautia Vit Rabb 177 14, 
■/.aOEci; glherm; 2. observatio (legum) 
Zach. Rhet. 23 23. 
iLio^ 1. custodia Jer 52 11, dap 34 5, Bhchr 
445 3; 2. observatio Gn 26 5, EE, 42 15, 
Geop 6 23. 
iJio^j id. dap 117 24. 
Ji^oj id. ES 2 4B. 

II; ^"jw 1. custodia Jer 32 8, Afr 148 22, dap 
113 15; 2. praesidium (garrison) ISt 45 9. 
Etpe. conservatus est Gal ZDMG 39 
272 2. 

Pa. custodivit, tutatus est <|> 141 :5, ES 1 
514A, Philox 166 21, Vit Rabb 190 2. 
1^'oj 1. custodia ER 1 1 9, Jul 248 3; 2. 
praeservatio Nis 19 164, asservatio Nis 44 
22 85. 
Af. custodire jussit 2Rg 5 24. 
;.^jiB vitaespiritumpraeservans SB 31 21. ^ti^ vwripio; notarius AS 2 104 21, 3 232 
16, JohEph 113 15, CatWright 2 563a. 

\o;.^-a vtTpov natron Jer 2 22 (Hex) Kays 
264 21. 

vOaJJo;.^^ vtrpou Xe-o? squama nitri DuvaL 
Berthelot 2 58 4. 

Ji=»-J dens Pr 30 14, ES 2 417E, L\ 2 318 
V. 139L Jul 126 7. 

JL»A--i (pers. Lag GA 65 169) 1. hasta Jos 
8 18, Afr321 11, ES 1 297B, Ath 31 ii^ 
2. cometes AS 138 3. 

Jlaa-J vTjfxa filum AS 2 148 27. 

Ji f> nr> I « 1 veavisxo; adulesceus am 1 257 2; 
lEzr 1 50, Tob 7 2, conj. Lag. cf. U JLm-J, i_mi signum Joh 4 48 (Cur), Afr 1 8 1 
1, 273 21. ^ffnAi (cf. Del. hebr. lang 14seq.) meusis A.prilis ESL 3 95pu. 
.'■'>;«^' vernalis schol ad 4" 73 34 (Hex), BB in Low p. 237, JLOn*J arbor i. q. xpavsa;? (Low p. 249), 
Geop 70 5. 

i^ (ex ass. mru ^ nna Jensen) jugum Nm 
19 2, Afr 118 5, ES2 392F, MS 2 20 13. (pers. Lag GA 66 170) 1. signum Guidi 
to 37 22, Jul 1998; 2. signum, vexilhuu 
Bhchr 273 1 ; .9. significatio ES 1 424E; 
4. finis Gal ZDMG 39 273 8, scopus ES 1 
514A, meta vitae ESZ 1 119; 5. occasio 
BO 2 6 1 u, Wisemann 3 1 : 6. materia, thema 
Bhchr 168 28; 7. exemplum VitRabb 167 
7, Clr ep 150 2 ; S. metrum BO 3 40u, Bh 
chr 238 20, carmeu Rabb 372 25, raodus 
(musicus) BO 3 l 17Sa l7 = ThMarg 1 
1426. 
jljuj signum ER 1 2 9. Ui 206 wt •>IM> JLaJ 1. laesit, nocuit Js 3 15: 2. repuguavit 

Gal 5 17, ES 1 396D, ZDilG 18 755, B. 

X^dzii noxius, perniciosus ES 1 24E, EE, 

350 17, IS 51 18. 
jLLoJ damnum, vitium Afr 116 4, ER 51 8, 
lA 1 110 62S, Philox502 5. 

Etpe. laesus, vulneratus est Act 10 38, 
Afr 7 5, AS 3 2S9 6. 
Pa. laesit SB 94 n. 15 1. 7. 
Af. laesit, vulneravit ES 1 1030, Philox 
101 7, All 2 3S9 20, ISt55i7. 
%hJI> 1. offensor ES 3 3S6C ; 2. noxius Cor- 

luy MP 38 10. 
U^Iiio vis noxia EE 50 16. 

Ettaf. damno affectus est Bhchr 260 10. 

J1.0V3 (/o^ij N§105) flatus, spiritus EN 

32 25, BA 4604. 
oj-al spiravit BA n. 5896. iLaliJiA fraus IS 7 11, am 2 134 8. 

ifiaAj o mactavit Dt 16 2, ES 1 500E, dap 

10315, JS inMS 148 78. 
JLwni (h. ^''DDa Fraenkelp. 98, HauptHebr. 

3 lOTseq.) opes, divitiae Gn 34 23, Afr 

150 9, EE 118 24, JohEph 95 i. 
ll>j»ii4i.mactatioPhiloxl38 17, Ath 18 22, 

Js 34 2 (Hex), Kays 170 5; 2. victima, 

hostia Dt 18 3, ER 8 25, MS 1 107 18. 
JLxoaAj mactator Rgn 5 25 8 (Aqu), Dn 2 14 

(Aqu). 
Etpe. mactatus est Lv 22 7, ES 1 504E, 

JS in MS 1 48 73. 

JlnrnDnQJ substantia Spic 26 24. s. aconcubuitcum aliqua? ES3154E. 
pudicus Afr 1 78 1, IS 1 3 18, EN 12 53. 
iLaJ-jLaj pudicitia AS 189 7. 

liuLLi (N§ 105) flatus, spiritus JEh 7 8, BA 
n. 4680. 
Af. spiravit BA n. 5896. 

^^<AJ traxit (lineam) Bh adsc. ment. 1 7. 
'^ 1. fefellit, decepit Jos 9 22, ES 1 383E, 

2. insidiatus est Lc 1 1 54. 
JLij dolus Mc 12 15, Afr 50 20, ER 120 20, 
^Ath 19 6. 
^onj decejDtor ES 1 34C, Nis 21 57, Philox 

186 3, Hab 2 7 (Hex). 
JLa. fallax Afr 51 3, EE 120 19, am22S52. 
kvfir-M fallacitas 2Cor 1 1 3, ES 1 29F, Bal 

270 7. 
Etpe. 1. fallacemsepraestititES 2 508A, 

asd 77 6, Bhchr 400 24; 2. deceptus est 

Bal 274 16. 
Pa. decepitES 3 119A. 
JJ^:s.aij falLax i|^ 15 3, ES 2 132D, am 2 

280 11, JAES37 10. 
Af. comprehendit ThMarg 1 102 13. »aAi 1. seq. ^ puduit eum ES 1 491B; 2. 

J^ kaaj puduit me Nis 61 25 93, 62 13. 
|Aaj pudicus, sanctus ES 3 260 2, YitEabb 

184 25, CorluyMP41 4. 
llojLaj pudicitia, sanctitas EE83, Athl4 7. 
iLsuaj pudor Philox 1 82 6, asd 30 27, KwD"W 

113, 37 6 etc. 
Pa. pudicum fecit ES 3 276E, ZDMG 

25 330 35, JE in Journ of s. 1. 5 ("64) 

40010. 
JLsilaj pudefactio lCor 12 23, Philox 126 4, 

ThMarg 1 156 14. 
))\saij pudicus KwD 43 8, Bhchr 399 9. 
Jiaia» purgans EE 122 13. 

Etpa. 1. pudicus factus est ES 2 380F, 

p. visus est ES 3 190C; 2. pudefactus est 

AM 2 100 34; 3. puduit eum Joseph 7 1, 

Philox 130 13. 
J «>'''£» pudicus asd 20 4. 

;-aJ repudiavit {to rejed) ES 3 308D. 

^Af. id. ES 2 551D, AS 1 68 l. 
JLS^oj alienus Ez 44 9, Afr 219 i, EE 43 9. 
iLa.yaj alienitas ES 2 432A, JAES 1 1 2. 
«^ abalienavit, separavit ES 3 11 7B, Ath 

5o'l9, KwDW218 5. 
V -f^ differens ab ES 3 1 1 7B. 

Etpa. i. se abalienavit Ath 5 24; 2. obli- !l.au;^jKM 207 {laxQ.A£aj tus est ES 1 IC, se abstiniiit ER 83 1. 
descivit ES 3 36SF, evitavit Bal 275 22, 
renuntiavit ES 1 53 A; 3. privatus est Yit 
E.abb 207 14; 4. seq. V distulit, diversus 
fuitES 1279E, Xis 16 65. 
llfLt-r^h^ abalieuatio Km-DW 2S3 13. 

JL^^t^QJ avaytoprjTr)? anacboreta am 146" 
io,B0 3i 459a 12, ZDMGr 46757 10, ac?y. 
am 1 467 12. 

{lo^^u vita anachoretica BO 3 1 499 cap 
'4, ThMarg 125 8. i^J o momordit Xm 21 6, Afr 456 10, ES 

1 109F. 
{li^w morsus ES 2 397F, KwDW 173 9, 

Gal ZDMG39 241. 
{LIqJilm et {ioLdai morsus BA n. 5S95. 
Etpe. morsus estEE, 51 25, BA u. 7263. 
Pa. momordit Am 9 3, ES 2 IISA, JS 
in MS 1 64177. 
{Kiaj dolor Gal ZDMG 39 297 37. 

Etpa. morsus est JS in MS 1 83 v. 255, 
KwDW 392 5. JLo-oodJ vofxtxo; 1. legulejus ES 2 IISD, 
dap 75 1; 5. legis peritus, officialis Mt22 
34 (Phil), CatAVr 2 623A, Bhchr S6 3. 
{L ah i A iii legis peritia Card 41 14, 
jJjLt^dj voaixo; ad legem pertinens Tit 3 9 
(Phil.). 

l;^ 1. tigris Cant 4 8, ES 2 109F, JAP 

7 8, 464 n. 74; 2. pl. i, q, nni^s 2Par 31 

1, 34 3. 
Etpa. 1- ferus fuit Bhchr 476 5; 2. mina- 

tus est ib. 107 3. 
{L;^ (assyr. nabartu cf. ZA 3 50, Haupt 

Beitriigel 162) cavea Ez 19 9,ES21S2E, 

PsC 100 16, KwD20i, ;^Q^->J(pers.LagGA 1 1 8)Xymphaealotus 
Lowp. 313, KwDSO 19, cf.^^o^jLi et;.saiA.. JL^^^oJ, (pers. Fraenkel p. 102) stratum, 
pannus Merx 175, cf . J. ^ a^ .. JLfcLkiboJj, JLxMoi vsoixTjVia nova lirna lEzr 
5 55, Yit Eabb 205 9, Geop 4 28. 

Jl fnv) 1 ichneumon Phys. cap. Y, EX 43 75. 

J fy>nv>l vo[xo; lex lSml0 25, ER 35 16, 
Guidi to 24 32, adv. secundum legem ES 
2 115C, Ath 44 20, Bhchr 23 9. 

jLLxaaiaj legalis Bhce 1 23 19. 

{Laii»dj*j legalitas lEzr 8 67, ES 2 173 6, 
Bhce 17 9. 

^aiajL{ constitutus est Cat MB 55a apu. 
»aj voij.'.7;xa= 60 {^I Epipli 2 17. phinta palustris (neos. ninTii a kind of 
hot grass Stoddard) TliMarg 1 159 12, 
Xold. LCBl. 1S94, adl. 1. 

JLLu, Uuj 1. (gr. /avia X§S4) funiculus, 
cannabus am 2 50 5, Geop 24 22 ; 2. (Del. 
Prol. 84 n. 2) ammi Low n. 200, EX 27 
1, Gal ZDMG 39 251 28. praecantavit {to lidl) BA n. 6117, Hoff- 
mann Ausz p. 15S. 

V4jjOlQ-a-U (pers. SIjiuULag. arm. St. § 1 4 1 S) 
Mentha BB Low p. 259. 

JL^ (cf. Meissner ZA 6 293) mentha 
(r)0'jo3(xov, Low n. 200, Mt 23 23, Lv 11 42 

(Phil.). 

»ajJ oppressit, injuste egit BA n. 6118. 

lijll , {^L4, {jjjJ 1. acinaces Judith 13 6, 
am 2 273 8 (sic 1.!), Bhchr 247 19; -2. cus- 
pis (in medio baculi) Bhce 2 639 19. 

Jlrn*fht (e gr. vojo; Xokl. mand. Gr XXX) 
debilis, infimus EE 24 20, ZDMG 18 653, 
Jul 67 5. 

{LoA.^ infinnltas ES 2 549C, ER 105 8. i;^ 208 i-i^ Ijxoj hebr. nsj Job 39 13 (Hex). 

i ^tyii a 1. accepit, sumpsit Ez 17 5, ES 2 
409D, Gal ZDMG 39 267 6; 2. seq. j-iua 
Arist 1 1 17, liUJ-=» AM 2 336 35, in matri- 
monium duxit; 5. seq. J-9J3 (X§24) a) 
alicajus parti favit (judex) Dt 16 19, dap 
pass, b) simulavit Mt 22 18, ES 2 313D, 
dap 69 19 ; 4. part. seq. o*iBas '^ T.rjo~z- 
TY)c ev }J)';m pi'otervus Sir 9 18; 5. tt. log. 
conclusit, collegit IS 115 20. 

iiidxfli 1. accipiens ER 22 18; 2. percipiens, 
particeps JS Abb 34 94. 

iwjbajoaj simulato glherm. 

tln^.mj 1. acceptio ESL2 13 8, Jul221 
22; 2. communio Alex 20 8, Bh in Kayser 
Can. des JE p. 12 16; 3. exceptio Sev. 
Merx 21 3; 4. J.aaA U^.mi denominatio 
AS 4 9 3. 

J1&LMO JL4-«""? commercium iMcc 14 43, ES 2 
lOB, KwD 48 3, Guidi to 41 6. 

\JaUx wSmyi partium studium {partidlity) 
Ath 19 6. 

Etpe. 1. sumptus est Afr 6 4, Philox 539 
21, Gal ZDMG39 248; 2. seq. -«oaU 

- parti ejus fautum est {to ivhom favour or 
partiality is sJioicn) KwDW 212 7. JLlm^ i. q. llmM q. v. EX 38 11. U* tyj periculum, conatus ER 42 5, Cyi* 

137 27, Gal ZDMG 39 260 14. 
Ji6*mj (Lag Mitt 1 78seq.) tentatio Dt 29 2, 

Eabb 373 11, dap 48 29, Philox 487 6. 
Pa. tentavit Ex 17 7, VitEabb 168 6, Th 

M65 3, dap 10012. 
lixeoi tentatio Journ. of s. 1. 3 128. 
J'-'*"^ tentator (diabolus) Philox 117 15. 
Etpa. tentatus estMt4 1, Vit Eabb 167 6, 

Ath 32 20, KwDAV 343 12. yJSCLi 1. fudit iSm 10 1, dap 2Sl2; ^.seeffu- 

ditESl 122F, Bhchr 146 7. 
iJlj^ effusio Ex 25 31, ES 1 224D, Jer 10 

3 (Hex). J^mi effusio ES 1 12A, 53D. 

J ^imi imago fusa Dt 27 15. 

JLLcai cataracta (coeli) Bhchr 589 6. 

J-somi 1. effusor Jud 17 4 (Hex) ; 2. £-oc- 

pucjTpU vas quo funditurEegn 7 749, Zach 

4 2 12 (Hex). 
jiejdrsti id Ex 37 17 (Hex). 
J?m'^ clyster, syrinx GeopllOS, Bhchr 

233 12, EX30 75. 

Etpe. se effudit ES 1 122F. 

JLLfiDQJ (aeg.? Lag Eie gr IX, GA 196, 
MittII258, Hoffmann ZDMG 32 760) 
copia Bhgr 2 9pu, Cat MB 95b, Wr 1 20 6b 
5, Bod 205 10 a. f. Par 75b 8. 

yraj (av. naqka) pars Avestae am 2 580 6. 

;.mj serra dissecuit {to sarv through) Afr 

82 1, ES 2 39 A, JS in MS 2 60 274. 
Iijenj 1. dissectio asd60l4; 2. incisio, fis- 

sma KwDW 6 4, 7 10 ; 3. jj/. asseri, tabulae 

lEg6l5. 
PtT' scobs, serrago (saivdust) Geop 4 2, 

Duval-Berthelot 2 18 22. 
I^A«u 1. prisma ZDMG35 300 ; 2. sen-a ES 

1 228C, nisi ?;jnao leg. 
l^re^ serra JslOiS, Afr82i, ES 2 39A, 

JS in MS 2 60 270. 
Etpe. serra dissectus est asd 59 27, Arist 

20 1. Jl^ pectus Lv 7 31, ON 16 8. JLk^ (N §49C) corvus «j^ 146 9, Afr 239 2, 
ES1241C, AS4 65 18. 

v ^v j rajjuit, abripuit, traxit ES2 551C, 
JS in MS 1 70 360, am 2 73 13. 

Etpe. raptus, tractus est PrlO 24, Nis 
44 119, Spic 8 3, Philox 1 40 20. 

Pa. rapuit JS iu MS 1 70 374. .^ tutudit AM 2 233 28. 
J^a^ piger BA, BB, PS. j_^<" 209 ■<■««»« j^^oi aroma BA, PS. )J^ (ar. JfJ) solea ferrea (horse-shoe) Bhchr 
293 23. 

Pa. (equo) soleas ferreas induit (fo shoe) 
Bhchr 293 23. 

J^ rugivit Am 1 2 (Hex). 

ltoa>4 1. sonus, vox ES 1 lOlB, ER 16 24, 

Ath .aj 12; 2. cantilena Philox 52 2. 
JL^^ l^ sti'uthiocamelus Job 30 29, Js 34 13, 

ES 1 214C, 2 13E. 

j-k^ grunniens (grunfing) AM2 318 38. 
JLoiJ ES 1 275E leg. lA^ q. v. 

♦^ 1. clamavit (asinus) Jer 51 38, KwD 
120 5, AS 1946; 2. sq. .a cecinit (tuba) 
ER6 5, Jul 10818. 

l^ clamor (asini) EN45 38, Bhad Jer 
51 38. 

o^^^^ pers. «jfiU vesica moschi Bhchr 
159 1. 

vjuaj 1. flavit. iuflavit Bal 317 18, Ath 

18 2 ; 5. sufflavit, excitavit JS in asd 102 5; 

S. inspu*avit Cyr20 6, JE in Joum. of s. 1. 

10 2 17, Spic Solesm 4 172 15. 
j^ flatus ES 3 53D, Cjt 101 2, KwDAV 

86 17. 
) ■' . o « inflatus (insolentia) puffed tcp, xjroud 

ES 2 173 pu, YitRabb 198 16, dap 31 12. 
llaiuLaj 1. inflatio (pulmonis) glhenn; 2. tu- 

mor, jactantia ES 3 6 43B, Cj-r 299 7. 
U^ follis (helloivs) Job 32 19. 
U^ follis Jer 6 29^ ES 2 1 1 3A, PsC 1 93 9. 
iJL^oai 1. flatus, inflatio (hreafh, puff) ES 

1 132E, ECth 1 47 7, KwDW 201 15; 

2. inspiratio (profetarum) Bh in Kayser 

Can. des JE 10 13. 
jL^iisLM flans Kays 217 21. 

Etpe. 1. inflatus est lEzr 9 55, Cyr 1012, 

JE in Joum. of s. 1. 10 10 6; 2. sufdatus, 

excitatus est ES 77 17. l-isaj tumor Ex 9 9, EE 150 1 flatulence 

KwDW 329 17. 
oL^aiso tumens Gal ZDMG 39 241. 
Jifc>qiy> ■7rveu[xa~w6r,? flatuosus Geop 5 14. 
Etpa. tumuit ISt 55 18. JL^^ vicffta naphta Philox 531 18, JS in 

MS 2 70 26, Dn 3 46 (Hex), Duv.-Berth. 

2 37pu, Bhchrl09, 12. 
t-^ I ^ qi (e gr. XaixTTTYjp Duval gr. p. 235 n. 1) 

laterna lEg 7 10, Joh 18 3, am 3 67u, 

JA 2 210 129, EN40 15. 

^aj e 1. cecidit Jer 36 7, ES 1 40 SF, asd 
34 8; 2. jactus est (^ilU^^Bii) Mt 3 10, 
5 29, AS 2 2 39 11, AM 2 85 cf. Kayser die 
Canones des JE p. 125; 3. epilepsia la- 
boravit GalZDMG 39 242 ; 4. sq.^ quadra- 
vit, aptatusestES2548F, Xis37ll6, .5.sq. 
'^ conveniens, aequalis fuit Duv.-Berth. 
2 295 18; 6. sq. 0^3^?; ,J9 gradu motus est 
clericus JE in Rie 1318. 

J|aj casus ER 1 1 10 pl. segmina (pieces) BO 
3l 228al6, ThMargl60l0. 

Jut Va^As in somno Job4l3, ThMarg 1 
314 20, BAn. 2481. 

lliXaajo pl. li.!\aio 1. casus Ez 26 18, Afr 
ISS 3, ER 2S 23, am 3 227 11 ; 2. ruina ES 
1 54GB, Ath I 17 pl. Apoc Bar45 (ed. Cer.) 
13418; 8. epilepsia Bhchr 221 1; 4. tt. 
gr. casus ET15 9, ES 12 12. 

\^ 1. qui cecidit ES 3 423F, am 3 134 19; 
2.f. subst. lucrum Philox 155 8. 

Etpa. 1. descivitES 1 42F ; 2. putrefactus 
est ES 2 197E, Philox 383 14; 3. minutus, 
remissus est (dolor) ES 2 464 A. 

Af. cecidit, dejecit Dn 8 10, Schl06 6, 
Bhchr 351,16. 

.aojajlJ commotus est TA 32 122. 

<nn^l e (nest. a Bhgr 4 4 5) 1. jecit (sortera) 

Lc 23 34 (Cur), Joh 1 9 24, '\> 2 1^38 (SjTum) ; 

2. imposuit (jugum) ES 3 146E. 

14 J mqi 210 II ].xaaj extensio AS 3 19 2! 

Etpe. extensus est AS 3 6S 17. 

JLS3..1 aristolocbia Cat Par 78 8 (cf. Nold. 
ZDMG 43 6S1), Duval-Bertlielot 2 23 18, 
Eb Par 79 8, contra Low n. 126. jaj 1. e quassit Mt 10 14, asd 8 20; 2. o 
faire degorger Duval-Bertbelot 2 52 11. 

Ijaj nomen accentus BZ 12ll, Merx 180 14. 
"Pa. 1. concussit Actl8 6, ES2 335A, 
Mt 10 14 (Pbil) ; 2. ebrium fecit SB 143 19. 

IjsQi 1. concussio EE, 51 9; 2. sq. Jb^^^ ^; 
clysmus Gal ZDMG 39 265 9. 

jijAiM excretivus, purgativus ES 2 316E. 
Etpa. 1. concussus estEE, 9 7, 2. ejectus 
est Jud20 31. 

ja£U o 1. exiit Cant3 11, ER5622, VitEabb 
167 25; 2. impensaest(pecunia)2Egl2l3, 
JobEpb411 12; 3. translatus est EbMai 
102003; i.sq.Uot (X§243) se excusavit 
Act2624, Philoxl27 2; 5. sq. 1^1:^ factus 
est Bbad Jos 3 18; 6. seq. J ^Vn a S finitus 
est Spic Solesm 4 227 13. 

ik&s (nesti Bbgr47 5) tumores ES2459C, 
AS 2 3 1 59, ISt 2 1 10, TbMarg 1283 2. 

| K»Q« pl. IhJiAs (al 'i) ex]3ensa, sumptus Lc 
14^28, Afr 457 1, ES 1 453D, asd 13 10. 

J >">i effossum Kays 59 1. 

,f>^o» 1. babilis dap 1127; 2. translatus 
Eecbtsb 3 i, Mos. Agb. Eendic dei Lincei 
1886 p. 401, 14; 3. procedens JobEpb 
210 378; 4. ejectus dap 51 28. 

lloJidaj 1. processio B0 2 2S7b; 2. laJodal 
li^ eloqueutia Bbce 2 583 2. 

Uot x^aio Afr 33 1, Arist 1 1, IL^U jxai 
ES 1 35D, EE 32 12, Pbilox 123 16 excu- 
satio, apologia. 

IK nqv> exitus Afr 398 8, EE 124 12. 

jixtai 1. exitus ES 2 109C, Philox 206 6, 
K:ays236ii, Bbcbr49 5; 2. exodus ES 
1 14A, Pbilox 608 15, Atb x^ 5; 3. editio 
(libri) JT in TbMarg 2 52 n. 1. 3 ; 4. podex 
Mar 70 9, anus KwDSu. Pa. 1. sq. o instruxit, exercuit Ign 15 8, 
Gal ZDMG 39 2 4 6 ; 5. impendit Hoffmann, 
Kircb. 46 42. 

Uistu 1. exercitatio lA 2 3 1 4 v. 34 1 , Pbilox 
235 10; 2. studium, directio ECtb 1 45 2, 
GalZDMG 39 272 8, TbMarg 1 216 ii. 

lUin 91110 publicatio JBb 69 18. 

Etpa. exercitatus est KwDW 22 9. 
Af. 1. eduxit EE 3494, commovit ut abiret 
Cbr ed 157 4; 2. impendit AM 2 359 32, 
GalZDMG 39 263 4; 8. peregit (vitae 
tempus) Pbilox320 23; 4. scripsit ESL 
2 651 7; 5. transtuHt TB 186 14, Mos Agh 
iu Eendic. dei Lincei 18S6 552 4. 

IJLoajo versio, translatio Bbad Jud IS 17. 
Cat MB 24A, I7a f., Wr 1 42b. 

Ettaf. i. extractus est Bbcbr 167 2, ex- 
pulsus est EXclir 30 10; 2. impensa est 
KwDW 5 4; '6. pronunciatus est Bbgr 2 
39 23. 

%^ fremuit {to miirmur) <|> 2 i, Act 4 25, 
Atb 47 3, BO 3 150b2, TbMarg 1 84 3, 
Bhcarl26i5. 

iS3o borridus lA 2 70 44. 

JLa2li /. 1. animus pass. inservit exprimendo 
l^ronomini „ipse" N§223; v^oMtai ^ sua 
spontePhilox547l6; 2. pyramis funerai'ia, 
mausoleum iMcc 13 27, am 3 6 11, Jul 22 
27, PsC 68 15, Chr ed 147 14, cf. Duval 
Eev. Semit. 1S94 p. 259—63. 

J ■■fi<>« ad animam jiertinens Afr 125 10, MS 
1 97 12, TbMargl39l5. tlolaaj auimus Josepb S 2. 

J*J^ respiratio Phil2 28, EE 340 l , Jul 

G5 5, JobEph 89 10. 
lAaj cuj)ivit (?) Bhcar 149 16. 
Jjuaj auimatus Pr 23 2. 
Ilai^ animus ES 3 342F. 

Etpe. respiravit ES2 541C, Nis 7 48, 

ISt 6 17. 
Pa. recreavit Thren 3 56 (Symm),Bhcar 

67 3. J>«^l'«) 211 Ui^ Ul&s» animatus Ge in Afr pr. 33 11, BO 2 Hoffmanu Kirch. 7 42; 3. gloria (pr. glo- 

190b, Bhce 1616. j riosus) Xis 43 287. 

/lojiauo naturaanimata (Tolfi.il''-)*/»'')?^^^'^^^' Etpa. 1. sq. o vicit ES 2 50D, Philox 

Xat 65 16. I 153 2, Guidi to 27 149; 2. praestitit ES 1 

Etpa. 1. animatus est ES 1 133B; 2. re- 4S7F, Zach. Rhet. ed. Spanuth 1 10. 

spiravit ES 3 470F, ThMarg 1227 9. Af. 1. victorem fecit ES 1 460E ; 2. splen- 

■~ , duitXis63 8l. 

(K2lj sordes (rspiy.cx&a&fia-a) lCor4l3, ' ib. 363 12 Eie 125 8, Clr 81 34, JohEph 88u, Bh in ^jJ 1. infudit Lc 10 34; 2. perfudit Geop. 
Kaj-ser Can des JE 7 1. j 109 18. 

^ 1 

Pa. i. liberavit JohEph 352 2 ; 2. servavit 
(jJ accipiter (haick) Lvllio. ER 46 11, 
KwDW21 15. 

tjJ i-ixatus est (to quarrel) Gn 26 20, Afr 

130 5, EE. 35 18, dap 7 9. 
^ rixa ES 1 452D. 
UoJ» id '^106 32, Afr455 7, EIil47 2i, 

JSinMS2l22 733. 
iiji litigiosus lTim3 3, ES 1 30F, MS 1 

109 1, dap 10 29. 
Uaiii litigatio AS 3 113 16. 3jJ 1. sibilavit (to hiss) ES 3 128F, Xis 
4U 47, am2 338 1; ^.sq. o. occupavit, com- 
movit YitEabb 207 19, AS 190 10. 

J^jj sibilusES3 61C. 

JLsoji purus EX 59 58. 

Pa. infremuit lA. 1 146 1454. 
JLs^.^ capparis spinosa L. Low n. 201. s^ o 1. plantavit 6 1 3, ES 1 217C, Chr 'i^ susurravit Js 8l9. 
ed 15l2;5.condiditEXchr2l21;.3.posuit, Hi" ^- susurrus ES 2 176F; 2. laetae voces peperit (ova) Chr ed 152 25. 
J^oji plantator ES 3 577E, EE 340 8, JSA 

594. 
l^ojj 1. planta Mtl5l3, Arist8li, Gal 

ZDMG39 261 9; 2. locus consitus Mich 

16, ES2 272E, dap 12. 
J.liK3^ vegetativus Bhce 1 101 7. 
IA«.a.aj (sic!) plantatio Philox 4 1. 
UqAJjJ plantatio Egn o 19 29 (Hex), Cat 

Vat2 518. 
Etpe. insitus est Philox 508 20. wjj 1. splenduit Philox 279 7; 2. vicit JS 
iu MS 2 1 1 6 623, Pall in ThMarg 2 1 96 30, 
MB 7 81 ;3.praestititHoffmannKirch. 642. 

jLi.jj victoria ES 1 30 lA, EE 127 22, asd 
7 6, Corluy MP 44 9. 

J-JLi.jj praestans Eb Par 43 2. 

Pa. i. victorem fecit Is in ThMarg 2 
16824; -2.victoremdeclaravitPhilox350 8. 

Jji-jj 1. victor Corluy MP 14 11 ; 2. illusti-is lA 1 98 305 ; 3. fritinnitus (chirping), grun- 
nitus EN 46 40. 

Ilvjtu 1. hymni ES2 424D; 2. clamores 
(pueri) Jb in ThMarg 1 CLXI 12; 3. can- 
tilenae quas matres et nutrices natis de- 
cantant, dum eos in sinu gestant; simul 
matrum in pueros blandimenta, congratu- 
lationes ESL2G21n. 

IjOjj haemorrhois EN 33 36. 

Pa. 1. fritinnivit (to chirp) Js 38 14. ES 
283A; ^.susurravitES1190F, Jull858; 
3. laetos clamores sustulit ES 1 316A, 
VitEabbl88 4; 4. cantu mulsit ES 2 
557F. 

I|]«j clamor (pueri) ES 2 557F. 

\jljjjjo blande (mockingly) JEschol S 9. 

lijjAJo amans, blandus ZDMG20465 24, 532. 
Etpa. allegorice significatus est JS in MS 
1 52 204. 

JL>jJ Xazaraeus, christianusCorluyMP^ 10. 

14* II Q^i» 212 ^^JU llaiiJ christianismus Jul 146 4. 

l]l (Yc^ Fraenkel? BASS 3 69 12) aus- 
cultavit Jer 8 6, ES 2 116E. 

JLoJ 1. sacrificavit ES 1 105 19; 2. coegit 

ES3 165C, Nis2i37. 
JLaj deditus, propensus AM 2 50 7, Bhchr 

349 21. 
JLiaj j;Z. lloAi (N§ 79A, ex assyr. Zimmern 

in Schwally Idiot. p. 121) ovis Jos 24 32, 

ES 2 279B, JS in MS 1 54 265. 
Pa. 1. sacrificavit Gn 35 14, ES 1 478A, 

ER 17 16; 5. libavit Ath JL», lo. 
Uo*i libatio Gu 35 14, EE 10 27, Ath JL» lo. 
Etpa. 1- sacrificatus est Phil 2 17, am 3 

432 14; 2. se dedidit (alicu: rei) ES 2 

203F. 

o.^ 1. perforavit Ex 21 6, Job 40 21, am 

1 176 15; 2. infossit ISt24l, infixit ES 

3 124r. 
JAAj 1. perforatio ESL 1 169 5; 5.foramen 

2Rgl2 20, ISt24i. 
I&ouu ahsol JL^ pl l^iU (N § 94A) 

femina Gn 1 27, ES 2 141E, dap 102 12. 
ojB.i femininus Bhcar 48u, ^aju lj>, am 2 

592 11, i3; ^^>-^^J^ Clr39l5hermaphroditus. 
h^y^ n j feminini generis BO22S08, DionT 

52 2. 
M-i^nt id. JEh 34 8. 
plLi^ effeminatus Philox 429 17. 
llolILaj genus femininum Merx 135 8. 
)>N->nt AS 44 13 et JLlli.^^ AS 4 40 6, ET 

6 12 femininus. 
lloiKaju ES 1 250D et lloliK:^ Bhad 

6 6"^ 6 0«- 

Mt 18 4 femiuinitas. 
, ^-> ''tH ffeneris feminini factus est Bhgr 2 
16 221. 

JLAjkftj ar. <.j*^ princeps Bhchr 558 12. 
iKa-LOi codex vel lapis perforatus, quo col- 

lumpeccatoris includitur, met. Philox 415 

13, 418 11. 
lAjii 1. tundere (rostro) JE in Journ of 

s. 1. 10 13 15; 2. terebra (bore) Ex 21 6, Dt 1 5 17 ; 3. foramen acus (eye of a needle} 
Eie 133 23. 
lAsAjL^ cuniculus Js 29 3, ES 2 69F. 

Etpe. perforatus est am 1 177 8. 

Pa. compunxit, inscripsit (corpus) to 
tattoo^^l 124A. 

Af. fregit (sigillum) ES2 332B. 

(fjQJ 1. purus ES 2 515C, Corluy MP 41 7; 

2. tenuis (sonus) CafWright 3 1169a. 
lUfoj puritas ES2 515C, YitRabb 114 1. 
Vo^ delicatulus (?) AS 2 2^7 18. 
IfAi pastor (hebr. np.i) 2Rg 3 4, EN 42 61. 
iLj^ai, pl. Il^oi et Ivjsai i.punctum Lv 19 
°28, ES1274C, TB 15 4, AS136 13; 2. 

guttaES3 71C. 
Pa. purgavit dap 45 25, ThMarg 1277 11, 

Kays 711. 
Elpa.purgatusestES3396C, Sind24 15. 

JLOJ puiuigit ES 2 346F, Duv.-B 2 22 16. 
Iliifti puuctura Lc 4 6 (Phil), BO 3 2 201u, 

Kays 193 10. 
iLoQi ^vL tt. gr. 1. = e apud Hunain; 2. 

pluralis signum (IJLi.;,^) JBh 15 etc, Hoff- 

mann ON XJI. 
jLiilooi punctis formatus Bhgr 1 3 19. 
Ijojii rostrum (bill, heak) KwD 61 16, 69 19, 

101 6. 
Pa. 1. alapas duxit (to hox one's ears) 

AS 3 56 7; ^.part.pass. (jtixto; Lv 19 28 

(Hex sec. Bh). 
iLaoi alapa AS 4 56 7. _j perforavit Phys 13 19. 
' ' crocitus corvi EN 46 40. jUjOQJ pl. yXa^ ouYxia unciaDuv.-Berthelot 
2 28 8 9, 29 12, 32 9, 34 21. 

""^^ 1. purgavit (viam) Jer 51 25, Bal 202 
9, asd 19 27, EbMai 10 221 27; ^. sustulit 
(hipldes) Js 62 10; 3. traduxit (pons) MB 
42 572. t^.MJU 213 jjkdAi Etpe. 1. purgatus est ESL 2 277 2; 2. 
jactus est ib. 3 157 15. 

(K^QjQJ st. cstr. %JaAx ultio (vengeance) Jer 
50 28, ES 1 162E, Bal 277 27. 
Etpa. 1. sq. « ultus est 2Eg 9 7, ES 2 
24D; 2. ultio petita est Corluy MP 13 9. 

*flQ-CJ resecuit (to cut off) Bhchr 245 22. 
J mnj 1. segmentum (caruis) 2Sm G 19, ES 

2 187C, Bhchr 245 22; 2. massa Duval- 

Berthelot 2 lOOl. 

Ji^J^ caverna Jer 16 16, ES 152C, MS 1 5 

70, am 3 317 4. 
JKxAj gemmn, topazius (?) Ex 2S 17, ES 1 

231C, EX 20 45, OX 8S 19. 

« ^ 9» i. adhaesit, se ai^plicavit Philox 153 

17, Gal ZDMG 39 262 i, Hoffmann Kirch. 

55 8; 2. secutus est Lc 1 3, Ath 24 20; 

3. obtemperavit dap 54 14; 4. decuit Ath 

27 17. 
\.&ajl 1. adhaesio Philox 521 5, Vit Pabb 

173 24; 2. conjunctio lA in MS 1 17 234, 

Philox 151 20; 3. consuetudo AM 2 190 5. 
J«i.ni ;p 1. assecla Jul 66 4; 2. maritus lA in 

MS 1 1 7 246. 
JLajsj l^ socia ES 2 383B. 
\^\i&Ax\. continuo Gal ZDMG 39 214: 2. 

ergo Ath 27 13. 
JLajLAi 1. cohaerens, perpetuus Ath 20 8; 

2. sq. '\. aptus, decens Gal ZDMG 39 246, 

adv. ex ordine ib. 
JKaiaj dependentiae, viciniae Cat MB 6 1 a, 

'l8af. 

fiv;:ajtii id. Cat Bod 247 17, 24S 10. 
RoaAAi cohaerentia, perpetuitas Philox 

521 6, Vit Eabb 199 4, ThMarg 1 19 12, 

Gal ZDMG39 262 5. 
J.a.aai percussio Clr ep 147 1. 

Elpa. 1. adhaesit, se applicavit Xm 36 9, 

EU 104 2, dap 96 14; 2. obviam venit ES 

1 204D; .3. sibi adhaerere passus est 

Philox 517 15. Af. 1. appendit Pr 6 22; 2. addidit ES 
1 402C, Philox 186 6, adduxit asd 50 7; 
3. coepit s. imperf. Xis IS 71, Jul 133 19 
s. '\. c. inf. Act 27 35; 4. perrexit lA 2 
274 705. 

/KajBl 1. modus (carminis) BO 3 1 151b9 = 
ThMarg 1 89 2; 2. precatio Cat Par 8 30. 

t^.akajctM tt. gr. status constructus ET 20 9. 

«-OJ 1. fossit Ex 21 33 (Hex) ; 2. excidit, ca- 

vavit Js 22 6, Mt 27 66, ES 2 56D. 
t^j&i foramen Geop 63 7. 
t^oa 1. id. Bhcar 148u; 2. massa Duvi.l- 

Berthelot2 38 7, 40 17, 52 9. 
t^ (ad / ^^ falso rettulit Barth 13) 

puteus Bh ZDMG 40 944. 
tl^ id. ThMarg 1255 7. 
t^ rostium Js 44 12 (cf. BhadL) ES 2 

367D, Duval-Berthelot 2 101 10. 
tiOA!» id. Kays 255 2 (nisi tjoAM leg. q. v.). 
Etpe. 1. effossus est Js 51 1, am 1273 

ll;^.excisusestER 125 20, ECth 3 61 56. JL«..^J^paj vezpo}xavT£.ta necromantia Clr 
4 23. 0. 1. tutudit ES 3 329B, EE 102 15, 
Ath 8 2; 2. infixit Jud 4 21, Afr 254 14, 
asd 52 20; 3. concussitES 1 66B; 4. plau- 
sit ES 1 545B, Jul 223 20; 5. posuit (tha- 
lamum) 2Sm 6 17, Alex6l5 (castra) Joh 
Eph 217 18, Bhchr 101 6, ahsol. id. Joh 
Eph 406 2, Bhchr lOlu; Q. absol. fidibus 
cecinit Js 23 16 ; 7. pulsatum est (signuni) 
lA 2 278 798 (tympanum) Jul 41 3, 42 4. 

JjLAi 1. infixio Joseph 5 3 (673al5), asd 52 
19; 2. pulsatio ES 1 524a; 3. sonus Cyr 
143 26; 4. tremor (quivering) KwDW 183 
4; 5. impelus CorluyMP21 14, Ath 14 4. 

t&sjuiJ tt. gr. 1. syllaba Metr 12 12; 2. voca- 
lis Bhgr 1 229 5. 

J.*dAi 1. instrumentum musicumES 1 524A ; 
2. plectron Arist 15 22; 3. musicus h. ]aiO 
IRg 3 15; i. pistillum (clapper) Sch 76 1, JLaiJ. 214 J •>*v> (spec. quo in ecclesia fideles convocabant 
jT^fxavTpov, a7ia ^uXa cf. Bingham or. 
eccl. t. 3 1. VIII 7 § 16 n. 10, inde j«j5U 
Fraenkel p. 276), BO 2 178b, Bhchr 
llTapu; 5. sonus (pistilli) AS 2 357 18, 
Clr ep. prol. XII 3. 

Etpe. 1. infixus est asd52 19; 5. positum 
est (tentorium) Philox 277 3, Bhchr 363 7 ; 
3. pulsatus est BO 2 17Sb; 4. jactata est 
(navis tempestate) Philox 283 4; o. can- 
tum est (fidibus) ESL 2 511 16 (sic 1.!). 

Pa. tutuditES3 41lD. 

Etpa. allisus est Vit Eabb 170 10. 

JLa^v (assp-. nirihu HoflFmann Ausz n. 1794, 
Haupt E-vowel p. 13 n. S) fauces, angus- 
tiae Bal 260 12, BO 3 496a 17. 

jL^^QJ palmes, surculus (cf. Bh ad Js 11 
1), Js 14 19, Afr 326 9, ES 2 40 A, am 1 
399X9. •Af .X farsit Geop 70 4. JL^js^ (nest.^N§106a)securisDt 19 5, Afr 
86 22, ES 1 278A, lA 1 192 319, Bhchr 
304 20. 

J-B9d^V» securis parva Greop 30 10. 

s^;j nomen planetae Martis Kays 55 5. ass. 
Nirgal Jensen Kosmol. ]). 135. ^^-s^p (Pott ZKM 5 82) nux indica BB, 
Low p. 85. 

^j^, ^oj;j (Cant 4 14 cf. MS 2 21 3), aBo,;]. 
(Cant 1 2 (Hex) EX 25 64), pL JL,vJ Cant 
4 14 (Hex) (e skr. 7ialad Lag GA 67 177, 
cf. Fick Or. u. Occ. 3 364) nardus Low n. 
316, Joh 12 3, ESL 1 369 2i, Geop 4S6. 

^^i36;^ (skr. nilotpala Lag GA 11) nym- 
phaea lotus, caerulea etc. Low p. 313, 
KwD 20 14, cf. ;aatA'^ et ;^q\jli. 

JLo^3^ i. q. JLej^ao, q. v. am 2 369 17. 

|jx»Vqj vox incertae significationis Geop 
13 5. < m .i. O »J, ,m.Ap vapy.i3!joc, narcissus Low n, 
202, Gal ZDMG 39 290 6, EN 35 2, Bhcar 67 16, Eb Par 50 13. *maJLp vap9y); pars ecclesiae Bhce 1 3S7 7. 

»*J a i. debilitatus est ES 1 186A, Philox 
375 23, Dan 11 6 (Hex); 2. laxatus est 
Bhchr 306 16; S.lenitus estKwDW 190 9; 
4. obtorpuit 2Cor 12 14. 
Pa. debilitavit Card 100 3. 

j:l*ii debilis Sir 3 29, ES 3 3 6 1 F, Gal ZDMG ^ 
39 242. 

lloL*.^ debilitas ES 1 342F, 439B, Bh 
ZDMG40 445. 

Etpa. debilitatus est AM 2 352 10, Guidi 
to 35 24. i*J feminae NS 146. 

IJ^dju mulierculae 2Tim 3 6 (Phil), Bhce 2 

629 19. 
U*4 femininus, muliebris ES 1 248B, PsC 

100 18, KwDW 232 4, Bhchr 20G 13. 
;as5^ua*j hermaphroditi Ath JL. 17. JLij oblitus est Bhchr 193 16. 

iil*j obliviscentia Bhgr 1 02 5, Cat MB 

4611. 
Pa. oblivisci fecit ES 1 98C. 
Etpa. oblitus est Dt 32 18, ES 2 17C, 

Clr 138 5, EbPar 69 9. 
llollAii^ oblivio Arist 1 2 18, ThMarg 1959. 

" Af. 1. oblivisci fecit ES 2 467F, am 2 

261 3, JSTham v. 33; 2. sanavit ES 2 

40 7F; S. seduxit ES 2 457E. OJO e 1. flavit Apoc 7 l, Afr 279 2, JS iu 

asd 88 2; 5. superbivit ESL 2 329 5. 
IL»1 rete Pr 6 5, Afr 52 10, ER 1 20 3, KwD 

47 2, JS iu asd S9 22. 
Mmi 1. flatus ES3 5S9E, AS143 21; 2. 

proceHa ES 3 49D. 
J^«y> 1. flatus ER 97 3, Philox 1515, Cor- 

luy MP 39 4; 5. ventusESl 121B, ER35a 

18, JS in MS 1 9510. w* 215 {;\j Pa. flavit 4Ezr 6 1. 

Etpa. 1. vento ablatus est Cyr 14 28; 2. 
jactatus est Jac 1 6 (Phil.). 

Af. 1. flare fecit Ez 13 13, ES 2 1T6D, 
Bhclir 353 22; 2. ventilavit Am 5 27, ES 
2 263a. 

JU^u aeris obscuritas BA, BB, PS. 
J45,*iJ nubibus obductus, obscurusBhcar 2 10. 

)9jLa.aJ. mJjli, ;^qj (ar. ^jLSJ) sal ammo- 
niacum Duval-Berthelot 2 pass. 

«^>Ai detraxit fi:)ellem) to skin ^tlich 2 8, 
Afr 242 20, ER 65 12, am 1 27S 19, Joh 
Eph 202 11. 

Etpe. pelle exutus est EE 67 8, am 2 55 
18, Bhchr 324 19. 

)Q.JLJ spiravit ES 3 343C, Act 9 i (Phil) 

PsC 17 6. 
JbuLi flatus (ignis) am 3 252 2, 
l^^uu spiritus Jer 2 '22, Ath 5 5, Jul 6 26. 
JL^Qju rostrum (canis etc.) EN 41 31, BA 

n. 4056. 
i&uLMdA^ nares JohEph 225 1. 

JL^AJ et tAjkoi serpeus Hoff^mann Ausz n. 

70S, AMl 71. 
la^ simila iRg 5 2, Afr 391 U, ES 1 238B. 
UL&Mi Xis 45 81 leg Ixa» (Bevan). 

Pa. 1. clarum, perspicuum fecit ES 3 
8 IB: 2. s. ^\jut omnino sustulit Xis 45 55. 
Etpa. purgatus est ES 2 350B. 7; 5. nomen sideris Geop6 6; 3. nomen 
plantae mj-thicae Gal ZDMG- 39 269 2, 
filices Low n. 203; 4. tectum (? potius 
fastigium ut astoc) Bechtsb 33 16. J.j>.»yi.t JLloj kix diuma (? ilartin) Spic 
Solesm 4 57 16, leg. JL^aj q. v.? ^^1 yUl 2Par 12 7, V. s. v. ^L. 
Pa. damno afi^ecit ES 1 35 7C. UisiO cf. s. V. i^mv). AJ (Lag nov, ps. gr. ed. spec. p. 24 sq., 
Barth p. 46) osculatus est (to kiss) ES 2 
374F. Bhchr ISOu. 
l^jaAoj. INjiaaj osculumLv2248, ES152F, 
YitJ{abb204lO, PsC 108 7. 
Pa. osculatus est Lc 7 38, Afr 67 3, ER 
103 14, L\ in MSl 16 173. 

1'yMi 1. aquilaLv 11 13,ES1 52D, ER 113 >6w^a 1. fr. traxit Li2 134 560, discrevit 

Bal 271 13; 2. intr. se inclinavit (libra) 

Epiph 58 71, KwDW 18 22, 63 ii etc. 
JLswiJ 1. libramentum ^* 1 7 26, Pr 1 6 11 (Hex) 

cf. ZDIIG 4 206. EX 58 40; 5. aequipon- 

dium 4Ezr 3 34, Epiph 50 79. 
lla:L»^j tractio Bh de div sap 38 3. 

Pa. traxit Philox 358 19, Kays 104 16. 
J.^Lal 1. 7:Epi3-7.sfxo<; distractio Eccl S 16 

(Hex) nisi JLsloj leg. coll 1 13; 2. abiui- 

dantia ThMarg 1 370 13. 
Etpa. tractus est Philox 354 13, Kays 

107 16. 

^to traxit Pr 7 21, Mt 9 16, lA 2 206 35, 

Philox 138 19. 
^soU 1. attractivus ES2 316E, ily-v/Mi 

GalZDMG39242; 2. destillativus Duval- 

Berthelot 2 19 2 16. 
Pa. attraxit ES 2 325E, ER 119 3, asd 

80 10, KwDW219i5. 
i.a)L«i distractio (jmlling) lCor 7 35, Guidi 

to 4014, JS in asd 101 5. 
Etpa. distractus est Guidi to 35 13, JS 

in asd 92 8. 

>^J decidit, defluxit, tabuit Js 7 8, Afr 32 

16, ER 352 10, asdS2 2i. 
Ij\j defluxus, tabes ES 1 245E, 3 8lD, 
'aa-po-r,', Gal ZD:\IG 39 295 3. 
Nia id. ES 2 409A. 
I;io 1. nitium Jer 2 22, ES 2 lOlD, Geop .Isj 216 5 12; 5. s. IK*^; Lv 19 10, dij)sacus silves- 
ter Low n. 204. 
_.kii quod excidit Lv 21 20 (cf. Bh). 

Af. 1. dejecit Dan 4 11, ES 1 440C, ER 
353 18; 2. decidit EE115 17; 3. delevit 
Pliilox 50 22. 

^^ laceravit (to rend) JSA v. 537, mo- 
mordit lA 2 32 7. JL*tj exstirpatio Jer 46 20 (Hex), laceratio 
Thr 4 7 (ib.). 

Etpe. 1. dilaceratus est Bal 268 l; 2. 
avulsus est Act 21 1 (Phil); 3. excerptus 
est Sj)ic Solesm 4 18 3. 

Pa. 1, dilaceravit JS in ER 306 25, MS 
1 70 356; 2. evellit ES 1 246C, Jul 50 28, 
DionTl34i4. 
l^lu dilaceratio Jer 15 3 (Hex). J^ fcCD quintadecima litera alj)habeti, Sem- 
kath, numerus 60. 

llUo pl. ^t^ (ES 1 68E, PsC 82 6) et ^4JL« 
(Bh adHg 2 17) ex hebr. nsD modius Lv 
5 11, Mt 5 15, ES 3 XXXvil4. 

oJL» seuuit, conseuuit Jos 23 2, ES 1 62F, 

Philox 583 17, Vit Eabb 195 25. 
JLL^i. senexJs47 6, EE3761, JSA 130; 

2. avus Eechtsb 14 1, Spic 36 2. 
llLrp senilis Cyr 239 25. 
lis^ anus Gal ZDMG 39 262 7. 
JLKaj» anilis iTim 4 7 (Phil). 
jJj^sL» anilis JE in Journ. of s. 1. 10 23 19. 
ttsV.-m crines albi AS 2 28214, KwDAV 

302 5. 
tlaajLro senectus Jud 8 32, EE 105 7, Phi- 

lox 567 22, dap 73 9. 
|ka-L*D ES 2 314A vox corrupta. 
o.^rp 1. contamiuavit Mt 15 11, Afr 306 3, 

EE 7 21, dap 14 23; 5. imijurum declaravit 

Jul 110 8, repudiavit Ath 15 8. 
JLa_.att coutaminatio Apoc 17 6, am 1 3 2, 

DionTl40 8. 
Etpa. 1. se contamiuavit dap 97 10; 2. 

coutaminatus est Ez 44 25, EE 23 18, Ath 

3115. > ffno ^ )ltt j;Z. liu^J-eD ac/.[~r^c, metrum 22 
£e!7Tac continens Epiph 5 70, 61 46. 

JlrojLflp (e gr. ac;r|ixo; argentum infectum X. 
Fuller misc 3 18 = crit. sacr. 8 099, 
Lag Symm 2 4, Xold. Pers St 2 45) argeu- 
tum Act 3 6, Afr 89 2, VitEabb 165 25, JS 
in asd 97 19. 

JLH^jLeD argenteus Bh adsc. meut 7 3. 

^JL» induit (calceum) Mc 6 9, Spic 1 5 1, Ath 

18 24. 
^i£a calceatus Js 9 5, Bhchr 325 3. 
jjoLj» calceus EE 4 8, Ath ^ 20. 
jjj-m^ calceus Dt 25 9, Afr 225 7, ESl 201E, 

pLc129 2. 
Af. calceavit {toslioe)^z 1 G 10, ES 2 1 781), 

dap 3 24, Philox 20 20. >Q.»V(aflD ao'joip£l|x nnyb' Jer 29 17 (Hex). ti^ S fT) spuma jiu'is EX 82 67. 
J^tua ao^-ij^a nasjjn'? Jer 44 19 (Hex). 
Istso iuguen, pudenda BA, PS. 

Jl Afy> j)erquisivit ES 3 25F (si lectio sana 
est). 

i«>va-00 similitudo Bhcar 1 6. }Iori(^ ro 217 j.>kJ3Q.£0 IU4=^ id. ES2 237F. 
'V~^^ similis ES 1 99A, PsC 23 8, AS 4 
97 20. 

JL^ "* tT> Qjers. Fraenkel p. 79) sportula. 

corbis (a small hasket, casket or cliest) PsC 

8 9, cf. U^^. 
l^kto caro salata BA, BB, PS. 
JL^iiLLeo siccus, exsiccatus BB, PS. 

y^sa a 1. s. a a) adhaesit ER 93 10, ES 1 
49A, Geop 112 25, b) repsit AM 2 231 
32, ZDMG 14 683 i, coll 15 415, s. j^^o 
sursum iiuxit Cyrill ZDIIG 27 592 v. 47 
c) aggressus est, invasit aut opere aut scru- 
tinatioue ES 2 440A, Xis 6 10; 2. s. ^!^ 
appetiit ES 3 1 64D ; 5. s. Viw iucubuit ES 
3 404C, lA in MS 117 261 ; 4. dbsol. quae- 
sivit, desideravit ES 3 44B; navem ad 
ancoras deligavit Nis 1088, infixus, immo- 
bilis remansit Nis 43 225. 

JLioLxe, JLsJ-a-eo (h. n:2b') velum reticulatum 
Judith 10 4, Eegn o 25 17 (Hex). 

Pa. 1. firmiter tenuit Pr 30 28; 2. posuit 
Ath ol. 10. 
Etpa. adhaesit JS in MS 1 46 20. 
Af. 1. intulit (nomen alicui) ESJ 151 11 ; 
2. s. ^ a) fixit (oculos) ES 1 155B, b) 
oppressit ES 1 47SC, Cyrill 373 6; 3. s. 
ij^oxD superavit (ascensum) ES 2 3S2D. jI^aA au[ji]3oXT) comissatio (pic-nic) ES 1 
34 lA, Dt 21 20, Js 46 6 (Hex) ZDMG 4 
205.2990 9, 'roKjLa convivium AS16521. "^.ra^ (Xold. ZDMG 40 729, Barth 50) 
1. portavit iRg 5 23, Philox 567 3, Guidi 
to26 87; 2. toleravit, passus est ES 1 
510B, Cyr22 2, dap 33 12. 
IToN S fo munera Pechtsb 22 8. 

Elpe. portatus est EK 125 4. 
il^Nsm 1. scala Gn 28 12, Afr 63 2, ES 1 
SlE, ISt oli; 2. gcuus cauticorum ESL 
3 praef. p. XVI Xoldeke in Pertsch Cat. 
Goth. Anhang p. 54, BO 3 i 2S3b u. 

Af. iniposuit Act 9 13, ES 1 21 ID, am 2 
542 13. 
Ettaf. passus est JAES 110 6. JuQ. "^ . np i al^jukka sibylla dap 43 15. 

J^-:i:.::sa£D (Lag GA 67 174) cipuvai hastae 
Js 2 4 (Hex). 

ifla^-QD 1. tr. s. M» cumulavit ESL 2 735 

16 ; 2. intr. cumulatus, auctus est ib. 739 5. 
Jm.^m 1. angustus ES 3 445C; 2. confer- 

tus, spissus JS in asd 97 15, Jul 233 26; 

3. pronomen affixum Bhgr 1 77 §6. 
K.} :rp * ^m 1. graviter ES 1 45lC; 2. saepe 

JE inESl371 1. 
Iloxk^a^ turba (croivd) ES 2 275F. 
Pa. auxit Eb Par 78 4. 

i rrn ^rcfy sa , xoa-^^JLae^fiosslBajTo^augus- 
tus = imperator Act 25 21 (Phil), Bhchr 
257 11. 

)}x3Q.:a.a3 i. q. Jlmqg> q. v. Pel 1 1 32. 

o».Ja nr>'t fr» (pers. J^'m^) corica myxa Low 
p. 68, EX25 67. 

. n fn <. -\ £D (pers. Lag GA 67 172) mandra- 
gora BB, Low p. 1S8. 

V»'^ no s. acc. s. ^ satiatus est Ex 16 8, 

Apoc 19 21, Ath 28 12, Philox 597 21. 
U^^ satiatus Gn 35 29, adv. ES 1 196D. 
Ila^ro satietas ES 1 436 7, Bal 265 22, 

Ath 48 25. 
JL^:^ 1. satietas Gn 49 21 , ES 1 114A, 

Philox 3G0 2, Cyr 151u; ;2. abundantia asd 

43 3. 
Pa. c. 2 acc. satiavit Mc 8 4, Afr IS 16, 

ES 1 68E, Philox 20 18, KwDW 67 9. 
!■>> xs m satiatus KwDW 71 9. 
U^-if^ apodipnon (officium) BO 3 2 3397, 

ThMarg 1 94 4, EbMai 10 245 25, Badger 

Xest. 2 18. JlV-»>|.^V« 218 llajJLuj^ JiN.-s.m\o nomen accentus BZ 15 12, llerx 

180 7. 

Etpa. taedio fuit AS 167 18. 
jh^!^^ JJ 1. insatiabilis TliMarg 1 378 

19; 2. quod taedio non fit Philox 503 13. 

V^-OO 1. credidit Mt 3 9 (nest.); 2. speravit 

Jul235l3. 
Ip^ spes ER 122, lChr ed 154 U. 
llotcLas opinio Philox 444 4, Bhad Act 4 1. 
Etpe. 1. putatus est Philox 57817; 2. 

visum est Cyr 31 18, Xestle Chr 59 12. 
Pa. 1. putavit Gal ZDMG 39 200 12 ; ^. 

s. 3 credidit apap 103 10. 
jipmy) putans Gal ZDMG 39 269 12. 
lloiipxQio 1. opinio Philox 172 5, Ath42 12, 

JEschol 4 11; 2. susjjicio Spic Solesm 4 

228 15, Bhce 2 463 16. 
Af. 1. speravit Atho»j> 23 ; 2. perseveravit 

ER 4 11 ; 3. credidit Mt 3 9 (jac), Bhchr 264 

17, putavit Philox 5S4 5, Ath ^^ 13. tl» ^ty> (Fraenkelp. 115) i.nuntius(malus) 
Dion T 130 3, spec. laetus 2Sm 4 10, Bal 
279 10, Card 20 11 ; 5. evangelium Mc 1 14, 
asd 36 27, Jul 236 13, Js inThMarg 2 160 
23 ; 3. i. q. '«, Uj JbiQ. ESL 1 543 16, vel 

'xo% lh.A». AS 179, sabbatum sanctum (ante 
festum paschale) CatWr 1 150n, Kayser, 
Die Canones des JE jj. 89. 

Pa. credere fecit asd 42 25, spec. evange- 
lium pi-aedicavit Act 1 1 20, Afr 7 1 , asd 
39 27. 

I^affl 1. annuntiatio ES 1 312F, BO 3 2 
3S7u, '*Dj IjJ.^ annuntiatio Mariae die 25. 
Martii (Adar) ESL 11515, Cat Par 96 
24 25, Kayser 11. 20 ; 2. praedicatio am 1 
487 8. 

)ip.ra» 1. nuntius iSm 4 17; 2. evangelista 
Es'l537E, asd33i2. 

Etpa. 1. laetum nuntium accepit 2Sm IS 
31; 2. nuntiatum est asd 24 10, Journ of 
s. 1. YII 36 6. 

;^-sflD 1. toleravit Jer 10 19; ES 3 359A, MS 2 S2 103; 2. se applicavit ad aliquem 
avT£y£(j9ai tivo; Mt 6 24 (Cur). 

11;-^. m cibus ER 51 11, dap 31 17, MS 2 
173 34. 

liA^a^ nutritus Card 113 9. llolpj-caas 1. patientia Philox 178 21, Cor- 
luy MP 28 13; 2. tolerantia dap 56 11. 
Etpa. s. acc. vixit aliqua re ES 3 272C. 
ji^^^jnib JJ iutolerabilis ES 1 50SD. i£00 ' r*. '^ (T) Geop 25 25, genus ficorum, PS 
conj. <xo^iJ,'\rr) = ijy aoz;? l^aflD (turc. j_^bj«) praetor pagi. magister Bhchr 4714. wi..^^ auctus est, crevit Mt 5 12, ER 353 

14, AM2 37S35. 
IJL^dxo st. cstr. lU^to (X§ 104) multitudo 

Neh 3 3, ES 3 61A, AS 2 388 6, Bhchr 

344 22, adv. valde ThMargl 222 12. 
Ib^d^ cantus ES 1 352C, Bal 336 2, ISt 

521. 
Pa. 1. auxit Philox 1 72 9 ; 5. c.neg. s. inf. 

non jam fecit asd 53 3. 
«-5^« multus st. ahsol. adv. valde ES 1 407D; 

pl. m. ijuncta pluralis JBh 16 1. 
J^;j u.4;^as 7:oX'js-£p[j!.o; planta Geop 70 20, 

102 15, Low n. 2U6. 
lietoi «4^ euphem. caecus CatWr 2 101 9b. 
Jl,^v U.S5*» TToXu-ooiov polypodium EX 24 

42, Low n. 207. 
IUJ_^^ raultitudo ER 63 23, Corluy MP 

12 8, lloo»^ loU^^ polytheismus Zach 

Rhet 3 24. 
JLlil^ 1. pluralis ES 1 131B, ET 6 12; 2. 

pl. nmlti Sjjic Solesm 4 22S 2. 
i^Jdl^s» pluraliter ES 1 1 2SC, JE in Jouru 

of s. 1. 10 1213. 
llaiJJL^^ 1. pluralis ET 14 1 ; 5. pluralitas 

EbMail0 32l28. 

Af. 1. auxitPhilox 117 2; 2. saepe, mul- 
tum fecit ES 1 519E, MS 2 54 69; 3. can- 
tavit JEschol 24 2. r^ 219 t^') V»*» EUaf.i.multiplicatusest2Petrl 2(Pbil), JLSu^p 1. vitiatus Act 14 7, Lc 14 13; 2. 

KwDAV 25 2; 2. pluralis factus est Bhgr afflictus Clr 152 21, AM 2 299, ISt 51 4. 

2 15 8. Jias^<i**> damnurn ES 3 1 1 1 C, dap 62 U, Ath 

~ 15 12. 

t-;^» (X§ 160A) veneratus est Dan 2 46, pg. nocuit, laesit Xm 30 14, ER 27 25, 

Bal 276 10, Guidi to 19 33. \ dapll7 25. 

Ilj.^ veneratio Lv 26 1, EE 71 6, JoliEph Etpa. laesus est ES 2 405E, Xis 21 164,- 

96u. Ath29i. 
II i.^*» bwL3 mosques EX chr 93 1 9. 
iH^^rn veuerabilis Ath 12 3. 
Jfiviff\ «^^ heliotropium BB Low p. 323. ^ 1 .°)JL,^^ cja-,'7.7:rjv6v ferula persica Low 
p. 191, EX25 68. 1,4^ cultor Job 4 23, ES 3 26 IC, asd 31 3. . 
^ ■^'"'^ niosque ar. jjsu^oEXchr 16u, Bhchr 

103 8, JAES 135 9. 
Etpe. in veneratione habitus est ES 3 

IISE, asd37 20, IIS 2 3 8. V5^ 1. inclusit Job 38 8, ES 1 429 A; 2. 

interdixit ES 1 45 lC. 
1^^ 1. imber Pr 27 15, ES 1 356C, 499C, 

2. dies pluviosus llerx 176 n. 11. 
I;d„5^ (sic 1.! Fraenkel p. 114) maelium- Etpa. veneratus est Thilarg 1 320 21. {coUar) KwDW 69 10. Af. venerari fecit ES 2 490B, lA 1 208u, | 
ZDMG29113. «£0-»^.^^^ (pers. Hoffmann Ausz n. 562) -i. pg 
more canino {as a dog) Corluy MP 29 16, 
am 2 593 8. arbor quaedam, cujus folia asceta 
quidam edebat AS 2 24 1, Low n. 215. 
Etpe. inclusus est Sev. Ehet 137r, BA iffi» compes Act 16 24, ES 2 6A, am 1 214 
*3^ AM2 192 35. 0550^0.^^», xoa^rDo^jB» scutum Joseph j^ (epers. j^ C PerlesEt St. 29 n. 1) spa- 
5pu 24 11, ib. 3 3. tium C passuum AS 2 61 22, Eb Mai 10 

242 27. 

JJd^^ 1. uva Xm 13 23, Afr 446 4, ES 2 

160F, JS in asd90 6; 2. nomen arcturi ^^^>^r^ saccus e corio factus BB in PS. 
(proper uvae similitudinem) Epiph 74 30. ■■S..\ «^w^C^) ^o-putbor,; BB Low p. 3S5. 
}^N ;^^ c}-pereus Low n. 20S. jJtJQD sandaleAct 12 8 (Phil), Js20 2 (Hex), 
BS 13 1, Bh ZDMG40 441. (laiaoOtJD vitium Sodomitarum, paederas- 
' lia ZATW 6 2o3 ii, Eev. Sem. 1S94 p. ,Q. A . .^ *^ pl. J .\.-^.rh Bhchr 54 S 12 
3i7i/J.ov(Fraenkel252)diplomaBhchr231 249 4 Ebilai 10 216 29. 
7, 548 12, ce2 8012 >\..>^\ ^^v. (siYiX/.o;) libellus, scriptum J56t„fiD aivowv sindon 2Eg 5 23, Afr 226 22. 

accusatorium glherm. ES 3 407D, JS in MS 1 90 444. 

Jlfep (pers. Fleischer ZDMG 4 223, LagGA 

<mivL nr> i:v;'j-rj.i lanceae E8 2 276F. 67 173) incus (anvil) Jer IS 13, AS 2114 

lio-^orD vestimentum, palliumBAn.4755. 12, am 2 553 14, Cyr 413 10. 

■ ii.ij ^;*p -(iastov marrubium Low n. 210, 

vCDd^Jas (sagae = divinatrices, sibyllae) Geop 23 4, Gal ZDMG 39 242, 294 35, 

oracula sibyllina CatAVr 2 609a. EX 26 83. jUrXO 220 II "■»«•" jLjjM (pers. rieischer ZDIIG 4 223, Lag 
GA 71 179) i.a7po,37'X7.vov Js 44 14 (Aqu); 
5. -pTvo; ibex Dan 13 54 58 (Hex), cf. 
Bernst. ZDMG 4 204. 

jU»;a.£b ar. j«X« pars sextaBhcar 67 7, ad 
Pr 6 16, CatPar 75a. 

uafflD (cf. Barth p. 3S) i. laceravit ER 15 

1*4, Philox 30S 7, dap 58 27, 100 6; 5. dis- 

cessit AS2 291 19. 
U^ 1. schisma Gal 5 20, ES 2 309A, Phi- 

lox 308 6, dap 96 ll ; 5. Pl. panniculi Jul 

18 20, Egno 2 12 (Hex). 
JLa-.^ schismaticus Rie 78 15. 
JLjstii. lQja.>^ discordia ThMarg 1 93 15. J-.?c*as martvralis Js in ThMarg 2 169 30. Etpe. et Etpa. dispositus est ES 1 1 7F, 
Nis21 186, Philox501 10. 

(99Q.fiD aoooapiov 1. sudarium Joh 1 1 44, ES 
2 425A, Ath 27 13; 5. tiara Blichr 237 7, 
JAES 30 1. 

Jiaov^CD mutulus lampadis PS. 

JOM» testatus est Joh 1 7 (Phil), xA.fr 200 
3, Philox 450 5, Guidi to 40 22. 

Uo^ 1. testis Mt 26 65, /. \U^ Jos 23 27; 
2. martyr ES 1 510B, /. Chr ed 153 19. 

i;6M» iw^ jJ. IlovoiJ» iuLs capella martyrum 
Chr ed 152 5, Sev. Ant. in ES 1 533 3. Etpe. 1. scissus, laceratus est ER 112 5, 
Philox 463 10, Ath 1 8 15, Corluy MP 25 1 ; i 
2. dissensit (ecclesia) Spic Solesm 4 175 
14, BO 1 3S6 21, Bhchr 72 1 ; -3. ductus est \ 
(sulcus) Philox307 4. 

Pa. 1. Laceravit 2Sm 13 19, Afr302 4, 
Vit Pal)b 1S6 26; 2. sectam foi-mavit ES 
2 493B, Spic Solesm 4 196 27; 3. separa- 
vit (multitudinem) ES 3 XLV 11. 

Jl>f> »t^flp vox iucertae significationis Epiph 
44 31, cf. Lag Symm 2 190 1. 

it^ (ex ass. saddru?? Jensen) 1. tr. a) dis- 
posuit asd 84 13, JA in MS 1 16 211, b) 
exposuit am 2 212u, c) seq. JJ»jJb iustru- 
xit (aciem) Philox 436 21, JohEph 365 12; 
2. se disposuit ES 1 15B, JSA 22, JSt 
54 16. 

Uysa (ex ass. sidru?? Jensen) 1. ordo ES 
i 231C, Bal 330 13; 2. acies iSm 4 2, Jul 
157 6, Corluy MP 15 7; 3. series (genea- 
logica) Eechtsb 37 3; -i. velum Ex 27 9. 

lU^tt ordo Gal ZDMG 39 262, ECth 1 
'47 20, id. in Stud. Bibh et Eccl 2 (Oxford 
1890) 256 54. 

U^r^o GTpcoTTj;, GTpatcop, Tpa-svl-r,; structor 
(butler) Hoffmann Kirch. 67. 99 n. 304, 
ThMarrrl 232 12. Iloio»^ 1. testimonium Riith 4 7; 5. martv- 

rium asd 63 7. 
^«^ notus, famosus SB 84 8. 

Etpe. 1. testimonio comprobatum est Ath 
42 27; 2. interrogatus est Spic Solesm 4 
218 14. 

Pa. 1. testatus est Gn 43 3; 2. testem 
invocavit oia|X7p-'jp£78at ActlSo, 10 42, 
20 21, Eb Par 71 12. 

Af. 1. testatus est Mt 23 3, Joh 1 7, Phi- 
lox 448 18; 2. martyi'ium perpessus est 
Chr ed 150 30, SB 122 17, Bhchr 127a. 
ll.CLiio«.m>> testimonium Zach Ehet 3 12. 

6 

l\o)£a m. et/. (X§87) luna 2Rg 23 5, ES 

2 458A, ER681. 
l;oM=fs ,.3 die plenilunii am 2 345 2. 
j„;o^eo 1. lunai-is Bhchr 286 7: 2. lunatus ib. 

459 20, /. nomen lapidis AS 4 100 14. 
iTvoM» lunulae (crescents) Jud 8 26, ES 1 

320C, ThMarg 1 402 12, OX 96 5. 
JLliio^rp lunaris AS 90 13, Bhchr 95 6. 
vjQ,ls-ca» hmaticus Mt 17 15 (Phil). 

loso (cf. ar. sU.?) expetiit, iuvasit ES 3 

378B, ZDMG 14 683 10. 
loro cupidus ES 2 238A, Jul 12 13. 
iLo-offl cupido Bh ad Lv 1 9. 
Etpe. cupivit Bhcar 44 3. II axQ 221 l^tf^»^ mv) Af. cupidum fecit Bhcar 163 3. 

llo^ (cf. ar. ^yi) 1. holocaustum (burnt- 
offering) Js 1 13, ES 1 497D,IA 1 226 12: 
2. odor carnis assatae 4* 66 15. 

l-ioxo Geop 9 28, xXaooi, rami leg. JLjiaxo (PS). 

v^» 1. saepsit Ez 16 5, Afr 259 8, ER 30 

19; 2. inclusit ES 1 120B, 378B. 
JL^axD populus nigra aiYSifio; Geop 23 3, 

cf. Low p. 154. 
J4^ saeptum Xm 22 24, Afr 145 10, EE 

41 24, PsC 185 16. 
IK,,^ 1. saeptum Jud 6 2, A}1 2 295 18; 

2. mandra BO 1 235a; 3. jussum, man- 

datum(?) JAES 175 1. 
Etpe. 1. saeptus est Afr 448 7; 2. clau- 

sus est lA 1 248 532. 
Af. clausitES2 12 IB. 

siaCD et lioxo mensura frumenti EN 58 48. 
Iji« 1. sermo ES 3 378D, VitRabb 191 5, 
JA in MS 1 16 198; 2. lingua Sch 24 3. 
Pa. confabulatus est Eb cit PS. 
Etpa. 1. locutus est JA in IIS 115 146, 
AS 3 217 14; 2. collocutus est ESL 3 
975 21. 

»jL»Q.flD 1. cupivit JS in asd 105 3; 2. laete 
obviam ivitBal247 13, Philox 77 18, Guidi 
to 43 7; 3. secutus est ER 351 3, seq. V 
familiariter usus est ESl 9SB ; 4. prorupit 
ES 3 96F, invasit ES 2 108B (sic 1. !). 

U«iif invasio ES 2 108D. 

Pa. cupivit iThess 2 8, ES 3 3S7E, lA 
2 1S131. 

is^JjioxQiovoluntarie.libenterThMargl 16 2. 

u.aAi« jLuaxajo dominus animae meae apap 
3 102 (cf.GeigerZDMG 26804, qui contra 
grammaticam Y y.-**-"» statuit coll. christ. 
pal. ^«1X0 -/copsTv ZDMG 22 520, de quo 
jam vide Schwally Idiot. p. 60, et sam. 
•,nD = ]Dn). 

JLi.oQjHs J. animu promptus 2Cor 8 11, desi- derium BO 1 455b; 2. adhortatio ThMarg 

1 15 13. 

Uoom desiderans, cupidus KwDAV ^SS 15. 
|la*w4xo desiderium KwDT\' 247 18. 
Etpa. cupivit Jul 7S 7. 

k^^ combustus est ESL 3 105u. 
J^ro inflammatio, adustio EX 32 20. 
Pa. 1. corabussit Philox 197 5, ES 2 1 16 
26, JS in MS 2 5 ) 220; 2. torruit asd 6 1 1. 
JL^o^ combustio EN 30 79. 
J_4^jja» combustus Job 16 17, 30 17 (Hex). 
Etpa. combustus est IS 29 16, am 3 366 
15, Bhcar 100 11. 

^ft^^QjDp 2)1. li^^ (Bal 264 11) et Ud^ 
ramus Mt 2 1 8, ES 1 190B, lA 2 326 I50i, 
ThMarg 1 224 6. 

jLsQ^ gubexmaculum (Jielm) Act 27 40, Jgu 
222 8, ECth 1 25 5, Kays 246 19. 

\Aa> finis ES1430F, Vit Eabb 191 16, 
dap 29 16, PfJLao^- 'xo vel 'xq.3j yj\ ut 
breviter dicam JAES 65 5, Philox 127 5; 
y« ESL 2 7 14, EE 142 19; ^xb ^ BO 

2 172 21, c^ ^ ES 2 4SSF, Xis 15 95 
omnino. 

JiL» universalis AS 4 17 14, adv. brevi ES 

14 20 cf. not. p. 19. 
llaliAxo universalitas Merx 135 3. 

Pa. 1. definivit ES144SA, terminavit 

ES 1 444E; 2. finivit, perfecit ES 1 5lC, 

Bh ad Paul 1 12. 
J^aj» 1. clausula (precum) BO 3 178a 18, 

Th^Marg 1 1427; 2. 'xaa; ^-.1 ut breviter 

dicam Cyr 401 9; 3. limitatio Philox Mem 

dei Lincei XII 1SS4 p. 4S6all. 
Ilo^imio 1. t6 TOU~£p'.£yov-o4 TC£pa;glherm ; 

2. 'sbJU natura infinita Philox 513 14, Mem 

11. 12. 
Etpa. 1. finitus est ES2 )9F; 2. perfectus 

est EE141 16; 5. exstinctus est asdl04l2. 
%jh^ ^ infinitus ES 1 43 lE. 
lK.iT<I>>xeL3»9 metrum octocaidecasyllabura 

Card2 4. JIqxq 222 J oiu.m IJq.» sibylla Spic 24 5. Jli<W5D i. q. ixLro q. V. TliMarg 1213 9. tyqNy v*.flOQ-OD fimbriae pallii (tlie knottecl 
fringes or tassels oftlie turban clotli) ThMarg 

1 168 20. 

utT>ofr> {Y^\ Nold. Mand. Gr. 147 n. 4) 

1. sanavit lA 2 74 165, KwDW 30 13, 
Bhchr 52 1 3 ; 5. curam habuit AS 4 68 15. 

u^oKosl sanatus estKwDWlO 1, TA38 193. 

\ l rr>o (Y> (vox peregr. Nold. Gr. 147 contra 
Del. Prol. 128 n. 2) j?Z. J.^ii^ (JS 32 l) 
saep. lla«a^(N§79A)equusES1455A, 
Julll9 25, Bhchr 194 11. 

I^joarb ];jI. lKiiBott«s 1. equa Cant 1 9, iBg 
5 8, AS 4 4 4, Sev 3 22 ; 5. genus vermium 
Geop 42 5. 

Jb^Qj» uhnus BB, Low p. 98. 

*2LC» periit, interiit Nm 14 33, Afr 183 8, 

ESl 53D, Philoxl97 15. 
JLsa«> finis ES 1 432A, JS in MS 2 120677, 

DionT 146 13. 
JLlsoa» finitus BO 2 284b. 
jlsa^ pernicies Jer 46 28, Afr 249 17, ES 
i215A, Philox288 4. 
Af. perdidit ES 1 1 9 1 D, ThMarg 13961. 
Ettaf. periit ES 1 429F. 

»ni» 1. spiravit Jer2 24, EB903, Jul 134 5, 
Greop 1 1 2 26 ; 2. sq. J^o; exspiravit animam 
Nis 10 26, absol. ib. 60 61; 3. olfecit ES 3 
409D, AM 2 108 20. 

J-««m» 1. odor ES 1 324E, MS 1 1 1 7 5, AM 

2 102 23; 2. JLjjwl i^dxs sjiiritus extremi 
Bhchr 324 23. 

JLalxD odor ES 3 104B. 

xo» 1. sq. ^\i». odorem exspiravit Job 6 5. 

2. olfecit ES 3 597D. 

Af. olfacere fecit Card 98 23. 
JlojkibLbui quod quis olfacere i^otest glherm. (UQ.ttlineaCatMB52a29(leg.JL^;axorr.?). li^juMA » JQ-'* (Taupa yjXiaxr) lacerta Nilotica 
Phys. cap. YIII, GG-A 1796 p. 736 sq. 

..ioec (joipt sori Duval-Berthelot 2 3 6, 4 5, 
BB 1323 19. JoKosf recruduit (morbus) ES 2 3S0C. JU^p;Q-£S JL^'4 (cu^^uYia) fores valvatae 
(folding door) Duval-Berthelot 2 1014. \M -t ^ SD 1. rarus (porous), mollis JEh 28 6, 
JAP 1884 p. 478 n. \. 15, Bh de div sap 
34 1; 2. subtilis, transparens SB 4 14; 
3. dissolutus, putridus ES 1 127B. 

IIojLlA^ putredo ES 1 1 19E. 

J..;.m i. q. JL2uij q. v. Cat Bod 512 15. 

yM^sa 1. se lavit {to ivash) Ath v^g^ 26, dap 2 27 ; 
2. natavit ER 76 9, ES 2 62A met (de avi 
volante) Afr 494 1 ; 3. met mundavit (ter- 
ram) ES 2 108B, Joh Eph 402 14, Guidi 
chron 33 3 (sed cf. Nold. Ubers. p. 41 n. 6). 

t*xu» 1. natatio PsC 179 12, ISt 4 1, Joh 
Ejjh 369 19, '*o uMil IxxoXuixpav enatavit 
Act27i2; 2. '*o h^ balneum Eccl 2 6 
(Hex). 

J Aju,rn 1. lautio (baptismatis) Eph5 26: 
2. natatio (sivimming) KwDW 250 6. 

IhJxro lautio dap 59 5, VitHabb 174 6. 

J.x;J^ UljjLTp mentha aquatica Low n. 213. 

llai^xni 1. lautio ES 3 402E, ISt 16 6: 
2. lavacrum Cant 4 2, ESL 169 3. 

jLIAa» 1. natator ES 2 62A, Kays 253 13: 
2. aquaticus SB 19 19, 20 2, 21 7. 

UZx^ lautio ES 2 382r. 

Af. lavit Lv 8 6, AS 1 399D, ER 351 20. 
y >'**J3 r> constrinxit, compressitBA, BB.PS. 

*^*^-£D subruit, dejecit iMcc 2 25, ER 4 10, 
JS in asd 105 19. 

ordo hebr. niB lEg 6 36. JLaSCi t< nt 223 r^ Usa^ dejectio lilcc 2 49, ES 2 43C, PsC 
30 11. 

Etpe. dejectus, concussus estES 1 193A, 
Corluy MP 13 13, JS in MS 1 92 19. 

Pa. subruit, dejecit iMcc 9 62, Mt21 12, 
ESi 192A. 
J^ttxs. dejectio ES 2 43C. 
It>q>;m-w ruinae ES 2 267D, dap 104 8. 
il.nq..mv> eversio ES 2 207^. 

Etpa. eversus, dejectus est ({;27 2, Ez 
38 20, ES 3 634E, ESL 1 139 3. 

U;Jlaj arx, palatium ^}> 48 4, ES 1 553B, 

lAl 294 12, Jul24 11. 
Uiu^ meudicus Bli ZDMG 40 445. 

6 

II«idjuxo mendicatio ES 3 47A. 
firmavit ES 2 469B. a50Lii.JL^ AS 139 24, .«1;:^ Joli Eph 
1S6 12 GT^XaL columnae, cijjpi. 

j|' ^ * ffy> (JiTXa situla Ge ZA 4 35 16. 

Jba^Q.x» vinculum <|> 105 18, Afr. 43615, 
ES2 394A, Bal287 24. 

Pe. puncto ligato (lemnisco) instruxit 
(litteram) JBli 13 12, Bhgr 1 248, 49 etc, 
ZDMG32 476. 

Etpe. 1. vinctus est Bhcar85 4; 2. puncto 
ligato instructa est (littera) Bhgr 1 244 3. JL^d^-OO puerulus BB, PS. JjQ.^-..^ AS 2 3 11 8, leg. 1.44^ (Nold.) 
(jxaTiuivE!; stationes cf. ]i^j,^-^joI. 

JL^i» deflexit, aberravit Xm2223, AthJL#6. 

Af. 1. intr. a) aberravit ER 50 3, Ath 
y 14 ,IA in MS 1 20 415; b) secessit ER 
360 11, Bhchr 303 7, abiit Bhchr 361 16; 
2. tr. seduxit Nm22 23, ER 351 13. 
tlniiXmv. aberratio ES 1 2S6E. 

?lS.'^'i^nnv> i. q. liv=4jio q. V. AS 197 2. ilo-j:^ aTdota stadia KwDW 91 19. i^*^JL^flD (jTaT^pa stater Mt 17 27 (Phil). 

JLa o ^nn (cfr. J.xojq^ ml) (jxoiyzla elementa 

Spic31 13, 2Petr 3 10, Gal 4i3(Phil), Spic 

Solesm 4 198 12. 
J li m . ^ t iym elementaris Bhgr 1 193 8. 
jjAjkjQ.^leo(aToiyty.o;)uno elemento constans 

Bhgrl 157 13. 
AO;«.aa^^ (jTOiya; lavandula stoechas Low 

n. 214, EN 24 35. » J oo t ^ |.^joo aTdfxvo^; vas, quo manna serva- 
batur, 4 ^eaTai; continens Epiph 6 90, urna 
Hebr 9 4 (Phil). 

il^ (^Bto) Satan, diabohxs Mc 3 26, ES 2 

410A. Jul 246 6. 
JUi^ satanicus ESL 2 43 14, MS 2 65 9. 

^JLcD adTOv modius Epiph 34 87. « m . nn^nn , ,m>mJ4-tp aTdat; seditio, tu- 
multus Mcl5 7 (Phil), AS 2 21 27, Bhchr 
118 9. 

l^lro^ seditiosus AS3207 3, Bhchr762i. 

*a^ scidit BA, BB, PS. 
l&^^oj^ scissio BA n. 6285. 

Etpa. scissusestLib.Par. cit BAn. 6285. 

J n^ . nn aiTtxov horreum (granM-y)ISt 24 12. J..^ n'j^,.nn, ^ ^ n^ aTa7.TTj stacte Gn43ll, 
Ex 30 34, Ex 27 16 (Hex). (^j.^ latus Ex 26 18, ES 1 387B, Ath l 7, 
PsC 135 11. 

;.jfm s. ^ sine ES 1 1 27B, 'oaa^ privatim Bh 
Paull7 6, '«Joetc.Bhchrl79l7,'a»o lh<s^ 
sabbato et extra eum Bh ad Joh 5 17. 

Pa. concidit , dissecuit (to cut in pieces) 
Ex 29 12 (Hex). 
Etpe. sibi vindicavit Bhcar 147 8. I;q.^.^ 224 Jl^N-ya yimV) Af. lateri apposuit Bar Sal. Comm., p. p. 
fictus, falsus Sev. B,het (PS). 

v| o ( j^ tv > ar. ^jbL» magnus culter coqui (a 
cooFs Jarge knife with a long tliin hlade) 
TiiMargl 150 16. Q- v > ^ ^ i ' ^ ^{r > aTYjpiYfAoi insistentiae Bh 
Cat Bod 579 7p. m J-«^-^^ ^nr> uTpa-r]y6;imperator AS3 1666. 
«fio^JL^JL^I;.^-»» CTpaTrjYeTYj; id. AVright Cat 

1 333b. 
U^f^j^i^^jo aTpaTicjTai milites Mc 15 16 

(Phil), Joh 19 23 (Bernst). 
^ro^r-^jo f. (TTpaToc cxercitus Joh Ef)h 

331 1, Bhchr39l2. 
ysaj,.^\x^}i..^jt> cTpaTYjXaTYjC dux IStl0 4, 

13 20. 

^;>^jQD cTprjVo; kixuria cf. iAi;.^-o3l KwDW 
311. 

tflP> o ^no aaTupo; satjT: Spic 39 16. 

JLs^l» et sroj^',^ (Epiph 73 16) lEzr 
3 2, ES2 3B, Jull88io, Bhchr 146 i, 
(jaTpa-Tjc satrapes Lag GrA 68 175. 

Ilasj^-» satrapia lEzr 3 2, Bhchr 154 23. 

> fr>o i«S | . ; ^rr jtpicpvo; caro dura Job20l8 
(Hex). 

{»>.. ^nr> aTiyyjpa stichica (carmina) Alex 
50 2, Cat Bod273 7 a. f. 

lUs^ calx Am 2 1, ES 2 257E, AS 3 3 20, 
am2 439 21. 

A«« « fy> Artemisia judaica Low n. 58 2, Gn 
21 15, Gal ZDMG 31) 205 8, Kays 28 23, 
EN 26 70. 

;QlJ» i (N § 177A) 1. posuit Gn 22 9 etc. 

2. proposuit (cibum) lSm9 24, Jull8l2l. 

3. condidit (mortuum) Am. Or. Soc. Proc. 1S8S LXXII 40; 4. disposuit GalZDMG 
39 248; 5. scripsit Clir ed 180 12, ISt 51 
18; 6. fecit (legem)EE, 55l4; 7. coustituit 
Jull21i8, BO1404ai, Gal ZDMG 39 
244 ; 8. jussit Eb MailO 1 69 17 ; 9. sq. Ji^^ 
punivit TB 46 31 ; 10. sq. |^ attendit Xis 
15 24, Cj-r 355 30, dbsol. sq. ^ id. ES 1 
51 ID ; 11. sq. JLsl se paravit Lc 9 51, JS 
in MS 1 59 283. 

J^w.m situs ES 1 273F. 

I^soxa» (X § 23E) 1. thesaurus Afr 44 3, ES 2 23 ID, JS iu asd 99 11 ; 2. secretum 

ES1407F; 3. JUp ^'«.fh adoptio Eom 

8 15, ES 1 199pu, am 1 434 19; 4. tvyi.m~> 

loco, pro ES 1 56r»F. 
Jaa.>eo 1. impositio ES 1 561D; 2. plantatio 

Geop 1 3 17 ; 3. opus,liber AS 64 27,u-6B£3i(; 

commentarius Cat Bod 36 6 a f . ; 4. pl. 

fasces ligni (faggots or hundles offireivood) 

apap 14 1. 
l^i yAto et t ;..&;«» (JAES 33 13) impositio 

manus, consecratio lTim4 4, Afi'124 5, 

ES 1 532B, Vit Eabb 175 27. 
J-coftSttj >iicD legislatio Afr 27 21. 
J.'«Lla> libellus Eabb 222 12. 
lisjolas (X§23E) plautatio ES156A, Geop 

'18 18. 

Jbodio» 1. scriptor ESL 1 62 18, Chr ed 151 
32, B0 3 454 5; ^. ordiuatorBO 3 2 801u; 
3. hypotheticus herm 66 19 20; 4. f. xaTa- 
cpaai; affirmatio herm 84 4. 

Ila.»<i.^ 1. propositio Mtl2 4 (Phil) ; 
2. Jjssoial lo^Q.m legislatio Ath 55 5, Eie 
53 24; 3. studium scriptoris Guidi chron 
16 11. 

JA>p y.mv) poena Afr 447 20, EE 127 11. 
Piiilox 387 1, asd 8 25. 

Jili.^ yxxoM 1. projjositio, consiliura dap 94 
16, TB50 20; 2. cogitatio, opinio EE 
24 20. 
Etpe. 1. positus est Gn 24 33, Chr ed 
146 22; 2. o situm est in Gal ZDMG 39 
286 4; 3. datum est (nomen) Gal ZDMG 
39 26 > 6; 4. factus est Dau 2 5, Cyr 62 1 ; Jiiynmltoo 225 jLjt^Qxc 5. consecratus est Spic Solesm 4 22S 17, 
ThlCarg 1 2482; 6. conditus est (mortuus) ] 
ES2 98B, AM 2 392 25, Am. Or. Soc. ' 
Prov. 1SS8 LXXI 32; 7. se paravit Jul \ 
145 28; 8. suppositum est Spic Solesm 4 
59 5. 

Ji^.rhlJA 1. positivus AS4 15 25, BZ 104; 
2. ordinandus BO 3 2 SOlu. 

Pa. sci-ipsit, composuit (librum) Clr ep 
app 307 4, JBh 5 11. 

)\ ■i%.i..wvi affirmatio herm S2 16. 

JLLos 1. lutum 2Sm 22 43, Afr 46 3, ES 1 
275D, Jull43 26; 2. petasus (?) Guidi 
chron p. 20u cf. Xold. tjbers. 25 n. 3. 
Pa. liberavit (?) Card 99 8. 

)** <T> argentum vile (gall. argent a has titre) 
Duv.-B. 2 42 6, 230, 232 i, JAP 9 2 299. 

Jlai .'CD (pers. Lag GA71 176) semidrachma 
AMl 114 17, am2 299u, EN58 44. 

li fTi . rp panicula Low p. 119, EN 51 59. 

{J!s.i-ab j;/. ,^.s.ff> (MS 2 72 11) 1. caterva 
Philox258ll, AS14 9, JohEph49 2; 
^.exercitusEE,146 26,MS269 5; S.agmen 
(iter facientivun, caravan) Bal 284 6; 
4. secta CatWr2 983b. 

iwi^kjLHs turmatim Philox 435 8. 

tsJxo auxilium JEschol 19 7. 

Pa. adjuvit <]> 28 8, ES 1 165B, Athci^27. 

JLiJoBs auxilium ESL 2 5 6, Yit Eabb 162 
19, KwDA\M38 20. 

Etpa. adjutus est ES 3 27F, ER 12321, 
Eechtsb 19 7. JLauxa gladius iSm 13 22, ER 35 15, JS in 

asd 94 17. 
JIoAx» gladiolus BB cf. Low n. 216. 

U^ .' »> pulvis Bhad Sir 7 6. 

VyfJo 2)1. ^ij^ (Ex 28 32 39 23, Js 38 12, ES 2 82F), «o,-^ (Ath u u) C7c-pa Xold. 
in Fraenkel 94, 1. filum am 1 437 13, Th 
llargl 17 18, Bhgrl 233 11, OX 147 18; 
2. catena Ath ju 11 ; 3. capitulum Duval- 
Berthelot 2 1 1 19, 16 3 9 etc. 

(^ jt» jyl. ^xD (ass. sikkatu Delitzsch Prol 
196) 1. clavus Ex 27 19, Afr 254 14, MS 2 
51 153, asd 52 16; 2. vomer iSm 13 20, ES- 
2 24A, Geop 3 14; 3. cuneus KwD 2 13. 

^axs clavo fixit Josephl5l7, Bhchr540l5. 

Jiiott clavus Regn 7 6 21 (Hex). 

yeD ar. jXit arsenicum Duv.-B. 2 101 20. 

JL ; .*ai r> CT-/eoia naviculaPegn 7 5 23 (Hex), 

6x 42 5. 
f ,i, ■■>«■*< aysoapia uaviculae JohEphl40 20. 

JL^o '^m barba tenuis Lex Adl, PS. 

v*nrr> exspectavit Pr 7 15, Afr 159 20, ES 

2 26E, Bal 297 9. 
Ufa« 1. exspectatioESl 557B, dap93 2l, 

Act 12 11 (Phil); 2. spes Ath 30 2, Rabb 

227 22. 
Etpe. exspectatus estESZl 111, KwDW 

21 17, Bhchr 144 6. 

jJ-aiap stultus dap 39 9, ER 44 27, Corluy 

MP9 4, Philoxl39i7. 
ItoiiLii» peccatum ES 1 74B, asd 16 24. 
Ilaiikji^ stultitia Clr ep 110 2. 

Af. 1. deceptus est dap49 22, GalZDilG 
39 259 6 ; 2. erravit Philox 585 3; 3. pecca- 
vit Mt 23 17, ES 3 361B, Ath 47 13. 

"^JiJD 1. docuit Js40 12, ES 2S6B, Philox 
588 11; 2. intelligentiam dedit <^ Ib 13 
(Hex). 

jyo» 1. intelligentia Ez284, Afrl3l, ES 
1 129D, ThM 50 25; 2. significatio, sensus 
ES1383D, Philox308l6, Bh ad Jsl0i9. 

j 1\i,t^rn significativus Bhgr 1 2 15. 

15 )1 226 H A «\ m Etpa.intellexitES1128D,Philox534l3, 
Vit Eabb 162 26, Guidi to 35 16. 

|i<Laj» ZDMG 30 221 5, i*.Vaa^ Act 19 9 

(Phil.) (J)(oXyj schola, 
^jiA.«.axo pl. JLA.ftjgQ ayoXtov scholion ES 

1185A, 509l,BO1492a, CatPar62ll3. 
.m ^ mN 1 ir> ayoXaaTY]? scholasta AS 3 201 7. 
jLo-L^ro^aji^ cyoXaaxr/.oc causidicus Jul 

2431?' B032456 2, KwDW389l4, Bhce 

3 269 14. 
/it»».^ "^^ «"^"^ ars causidici Zach. Bhet. 

21 27. 
t.\'.m i. q. I^Aisa q. v. AS 3 219 25. 

^ii£D (ab JattATmt q. v.) 1. finxit, formavit 

Ath 29 13; 2. simulavit Cyr 103 21. 
Jbiia^ formatio Bhgr 2 39 25. 

Etpa. 1. sibi finxit, cogitavit Ath 23 27, 
BA n. 6288; 2. figuram simulavit sq. »a 
Cyr 8 30; S. formatus est Bh ad Jud 2 11. 

)L.ja.£Q:{p (Del. Prol. 186 n. 3, ex ass. 7nus- 
Jclnu Jensen ZA4 271 sq. cf. Zimmeni 
ZA 7 353 sq.) paui^er, infelix am 3 529 4, 
Chr ed 152 4, JS in ER385 3. 

|I<ii.,->mA paupertas ES3369F, Eabb369 5, 
JS in MS 1 34 45. 

^^^«^^ pauperem fecit Jer 5 17, ES 1 335A, 
KwDW 359 9. 

^-axaill 1. pauperem se fecit 2Cor 8 9, Afr 
414, JS in asd 100 10; 2. j^auper factus 
est Lv25 35, ES2 31SF; 3. debilitatus 
est Philox 536 18. 

lu ^ ff> pl Jiv^m (Bhchr 495 26), tNiinm et 
lUiLir> (N § 71 4) culter (knife) Pr 23 2, 
ES 1 77C, PsC 51 15, JS in ER 395 9. 

tmi»'^^ Dan 1 54 (Hex cf. Bernstein 

ZDMG3 410) cyTvo; lentiscus. 
NjuxsLeo Geop 67 2, jxeaTTiXov? cf. Lowp.289. 
k£D^i.x-\eo JS 95 15, s{»j-LAco Geoj) 1 10 10 j)Z. ai<L:i£o cyolvot Joel 3 18 (Hex), v^ojxxd 
cyoivwv Mich 6 5 (ib.) juncus Low p. 187. 

^A^ ^i ^m (pers. Lag GA 50 13l) oxymel 
Bhchr 176 21. 

tt ^ ^ ja n oAQO (a gr. J^OYocracia Fraenkel 
AVZKM6261, contra Ginzburg 3aniiCKir 
BOCT. OTji. iiMn. pyccK. apx. o6m.8(1893) 
p. 146 qui sequestra inesse vult) trapezita 
BB, PS. 

JKsoAaoJ pl. lK&Sixb[ (babyl. Barth 35) 
1. limen Ex 21 6,°Es\ 492B, Jul 123 28, 
Bhchr 300 16; 2. rupes ThMarg 1 280 5. 

lls&^l Geop3 7, BA n. 1011, et llaq-.mt 
Geop 2 12, Cyrl2 2l bidentes (cxaTravYj). 

^AjQO clausit Jud 3 22, ER 47 19, Guidi to 

25 75. 
t^ 1. clausio Eb Mai 10 202 8, Iixcppaci;; 

Gal ZDMG39 242; 2. ckustrum ES 1 

117B; 3. cataracta KwDW 27 16, Bhchr 

319 10. 
Etpe. clausus estRom2i9, ER109, asd 

37 1, Sch 148 6. 
Pa. clausitAfr 17615, ES241 1 A, Philox 

547 12, asd 79 26. 
t^iu» /. (N § 84, Lag Nom 88 lo, cf. ass. 

sakiru et sikru Zimmern) scutum 1 Sm 17 7, 

Afr44 3, ESl 105B, VitRabb 195 6, lA 

1 160 1814. 
I^io^ sera, obex lSm23 7, ES2 16E, PbC 

267 15. 

a»-v„aj» ijy apai foci Gal ZDMG 39 242. JJ^ et IK\« (KwD 39 21) corbis Gn 40 16. 

ES1232C, Philox36l20, am3 41i0, 

KwDWl77 20. 
tN'\m (al'« m. Bhgrl 213 22) 1. i{;iX(oOpov 

psilothrum Low p. 236, Geop 44 13, BA 

n. 5155; 2. Ppuov muscus Gal ZDMG 39 

258 18. 
a^«X£D mustcln OX 90 19. jtjloeo 227 ja\ce JlijJaflD scoria (dross) <\> 22 7, ER 49 24, lA 

2 308 1244. 
} ll\ n^ l-^l particula exoruativa Bli in BO 

2 280a 18. 
I^.Axo immundities , purgamentum AS 2 

'197 1. 
j_lYa« repudiatio ES 1 364B. 
Jloi^l repudiatio ECth 3 18 4, Threni 3 45 

(Symm sic 1.). 

Etpe. 1. repudiatus est EE,112 5, asd 
GS 11 ; ^. recusatus est ES 1 50SB. 

Af. 1. repudiavit Lv 1 1 13, Afr 10 9, ER 

85 20; 2. contempsit Mc 7 13, ES 1 37A, 
asd 48 15. 

Ettaf. repudiatus est ThMarg 1 32 12, 
Bhcel 331 13. 

HNonn glherm, ^jia^ JBh 18 16, jjl. 
xoaao^afD glherm, ^JLajloco Metr 10 2 
<;o).Xa,3T] syllaba. 

Jia oS ... nr> gr. aiXXu,3oc; (Fraenkel ZA 9 li, 
fimbria, deinde) debilis Merx211 8, TA 
30 95. 

As ^^rp Geop 17 28, vox incerta, corrupt? 

Jl vi nr> ^N o nn AS 4 17 10, BZ 9 17, 
>coovim<..^\.Qfn Kays 27 18/. glherm, ^;Z. Qjaxa .i^Q^axB Kays 73 2 7oXXoYia|x6^ syl- logismus. 
Injkf^mi ^Q^a^ ffoXXoYt^rixY] syllogistica 

(ars) glherm Cat AVr 2 1 161b. 
(i^ra*aj«55^Qxo suXXoYfaaaflai glherm. 
^-s^^m conckisit Bhcar 42 11. 
.m^^ scripsit, edidit BO 3 61 2, Cat MB 

53a 7, ZDMG 29 502 19, Bhcar 47 1, Eb 

Mail0 192. 

(f^ BA, BB, PS et ^,.\.m Cat Wr 2 

624b, (jeXioiov columna, pagina parva. 

(oikj» spina BB, Low p. 150 (cf. ZDMG 
31537). wq\.bs (N § 83, Lag Xom 190 2) coturnices 
Exl6i3, Afr65i0, ES1194r, Sch262 7. 

Jl^^^ 1. silex Geop 107 8; 2. ensis ON 
95 2. ^Jl^am ar. ^lhJL, rex BO 2 242a. 

JLlL^oib ar. t^KhU] genus nummorum 
Bhchr 498 10. 

). N .. nD ioLa Bhce 1 81 17, J*\m 'a Joh Eph 
88u, ^^ . m > \ vm (asXXiov) sella familiarica 
(doset). 

A V>N JLflo morbus epidemus inscr. nest. anni 
12S8 Mem. de Tac. de St. Petersbourg 
1890 p. 27 n. 97 1. 3. 

S>»i ivi\nr> 7aXa[xavopa salamandra AS 54 7, 
AS 4 75 23, Phys. cap. IX. 

JljQ!^»*.aD (gr. acoXyjv) 1. canalis iPar 29 7, 
ES2 342D, Bal303 4, Geopl0i2; 2. 
cylindrus Duval-Berthelot 2 44 11. 

y\*ro csXXiov sella parva MAMQ 44 1, am 
1 181 8. 

JL^aXos AS 3 217 15, ^i:s^ ib. 219 11, 

stXevTiov (du Cange 1370) silentium, con- 
cilium. 
t;*^i\m aiXevTiapio; silentiarius AS 3 121 
12 13, 131 12, JohEph 364 13, BO 2 56b. 

|VS . fV> moneta, drachma 2Rg 7 1 , Xeh 5 
15, EN58 43, Merx 175 5. 

^^^o^^ n a testudo EN 43 81. 

i nno . °>Nnr> atXcpeo; silphiumGeop 109 15 cf. 
Lowp. 36. 

jaC^x» (N§ 183) 1. ascendit Js 22 1 etc; 
2. incepit Gal ZDMG 39 272 12 s. iJlfx± 
cantum (raise the song, praise) Th]\rarg 1 
1314 (cf. 2 274 n. 3), ON 93 2 sq.; 3. s. 
Jio:^ exiit in colorem, similis fuit colori 

15* j_iu; a\£d 228 l-^M^eo Nis 2 101 ; 4. i^a-^a accurate similis fuit 
ES 3 61E; 5. sq. li^ relatus est ad Spic. 
Solesm4 53 11. 

)Ju\ j^ iuitium Gal Zmm 39 2 IS. 

j^^^ 1. ortus (solis) B032 67627; 2. jwai 
ii.^ acervus (manipulorura) a sJiock of 
corn Jol) 5 26, ThMarg 1 96 15; i^ nm^-» 
\r&iL mane Jona \l\ 4. destillatio Duval- 
Berthelot 2 22 36. 

iWmA ascensusNeh3 32, ESlSlE, DionT 
nOl, ThMargl 199 4. 

jU^vi i. ascensus Jos 10 10, ES 1 556D; 
2. assumptio avaXrj|Jn}/u Lc 9 31 (Cur). 
Pa. ventilavit Js30 24, ES 2 72C. 

JLn\.Q,ffl adscensio in coelum ES 1 42B, Vit 
Rabb 165 3, Bhchr 518 4. 

aA» mactatus Jud 6 28 (Hex). 

\\,\'r\m^ tubulus textoris (bohhin PS) EN 
28 21. 

iJ>«>^i brevis enarratio Epiph 48 27, EN 
69 92. 

Etpa. ascendit Act 1 11, Chred 157 8, 
MS2 9 12, Bhchr260 5. 

Af. 1. sursum duxit Jac 2 21, dap 80 19, 
Bal 283 16; 2. distinxit, ornavit PsC 200 
7, oijere caelato ornavit asd 42 10; 3. solvit 
(tributum) iMcc 1 4; destillavit Duval- 
Berthelot 2 27 14, sublimavit ib. 39 14; 
5. exstruxit aedificium Philox 3 15. 

lkrp\l, sublimatio Duval-Berthelot240 pu ; 
2. tt. gr. a) vocalis signo i-M> h»i^), scripta 
BZ in Merx 173, b) apud quosdam orien- 
tales i. q. JL;j> !^=w- Bhgr 1 3 27. 
Ettaf. sursum ductus est JABS 59 3. 

JLfii^xp (cf. ass. silhu Tallquist Nabunaid 
p. 111, Meissner ZA 6 295) beta vulgaris 
Low n. 217, Js 51 20, am 3 489 1, Geop 
25 23, Gal ZDMG 39 299 2, EN 50 35. 

i2'^ Jn\m apv6Y>.to!jaov Gal ZDMG 39 
253 59. 

iio Nflp silurus {shad-fish) Arist 19 9. \^^ 2'1- J-^iaVnrn (N § 74) 1. pharmacum, 
venenum Jer 61 8, ES 2 361B, Guidi to 
363;5.colorES346E,Nis77l3,Add423. 

jLioA., J.^^ gentiana BB, Low n. 53 365. 

^vl yi«, ^iioafo verbena aut dracaena draco 
BB1337 6, 133614, Lown. 218 cf. p.424, 
Duval-Berthelot 2 42 14, 252 lOa. f. 

J.^aA^fio venenatus am 1 451 7. 

uljttio„» idem BB, Low p. 223. 

Pa. veneno infecit (to poison) Bh ZDMG 
40 445. 

Af. id Vit Ptabb 196 3, Bhchr 136u. 
y>rninm 1. sanavit ES 2 597A, TA 32 133; 

2. ahsol. medicinam exercuit Bhclir 175 21. 
J^m-waao sanatio Blichr 254 7, de div sap 

34 1. 

Etpa. sanatus est MS 2 170 36. 

^^ ^ fl o (gr. (Jij,rj[xa, o|j.5]Y|-«.a detersio Fraen- 
kel TiA^ 9 7 n. 1) fiuigus, fuligo lucernae 
{lamp-hlack) ES 2 335E, AS 1 58 (inser- 
vit ad atramentum praeparandum) , EN 
39 81. 

^\o^Y)9nr> et v>-^v»afls AS 3 123ii, j)Z. 

Jll^Qxo Sap Sal 2 9 ou|i.poXov 1. indicium, 

denuntiatio JohEph393u, Bhchr87 9; 

2. confessio AS 3 123 11. 
sp.i.N n^aftim c'JiJ,,3ou)aov concilium Mc 15 1 

(Phil). 

tt OCi-^vtcn (jajjLpuxr) sambuca Dau 3 5 (Hex). 

(t^A^rD (aeixioaXi; Fraenkel p. 32) simila 
Lv9 4, dap 110 15, Ath y, 6. 

\\.^Sasti flos Js 1711, Afrl45i8, ES 2 48C, 

EN5165. 
Ilot^tt id MS 2 13 2, Cant 7 12 (Hex). 
ilMra floruit Cant 2 15. 
lli^iMxaM lios Cant 1 4 (Hex). 

JL^iOQ-OO 3(u|xaTa corpora Cat MB 52a 23, 

EN 6 12. ^Q^OMQXO 229 ■ tt ■SWHWt>W».«i% vQ-^oMdxs atojxa-tov pergamentum ]\rAj\IQ 
44 3. 

l'^^£o vuliDBs BA, BB, PS cf. ^.^.isoro. 
JL-^^4m et ));_^jiaro radix betae BB, Low 
p. 273. 

u^^ oculis captus est xlfr 184 19, ES 2 

304D. 
l..^cp caecus ]\It2020, Afr271 1, Ath50i2. 
lioisMo caecitas ES 1 246E, Pliilox 502 9. 

Pa. occaecavit ES 3 40 IB, Kays 214 i, 
Bhchr25l2. 
JLlio^ occaecatio ESL 1 223 9. 

Etpa. 1. occaecatus est Afr 457 11, ES 1 
225F, Philox 502 0, Bhchr 131 3; 2. se 
caecum esse simulavit ES 1 534F. 

^o.vi.nD /. pl JL*»-^ AS 3 1 23 14, Bhchr 
14 7 sY-jfxeTov 1. signum AS 2 173 7, am 3 
2361, ThMargl3S65; ^.milliarius Epiph 
70 42: 3. signum zodiaci GeZA 8 5 3. 

> Pn . v> |jD sa|xto;metrumapudCypriosEpiph 
49 70. 

yvinn 1. fulsit {to prop) ^ 145 14, Bal 277 
8, Guidi to 36 4; 2. recreavit Gn 18 5; 3. 
s.^^constitit Guidi to 38 7 ; 4. transiit ES 
1 447D; o. pervenit Ex 9 33, Philox 351 
21, am 2 600 9, [^F A^MQ 6 3. 

JLLixa 1. fulcrum dap 16 20, ES 1 229E, 
Philox 103 9; 2. conviviumMt 14 6 (Cur), 
lA in ER 379 17, KwDW 253 3; 3. ac- 
centus, quo nomcn in iuitio enuntiationis 
nominalis indicatur ET 15 25, BZ 2 3. 

j-sdioro /. I^diai» fulciens ES 2 2lE, 
KwDW229io. 

J. ny>m » fulcruni JS in asd 97 10, KwDW 
137 5. 

j^; yiarojo iuo domicilium Pliilox 564 8. 
Etpe. 1. nisus est ER 3 3, 351 23, KwDW 
152 i; 2. accuLuit {io he a guest) Mt 9 10. 
JSinStephanl>arSudaili(ed Frothingluim Leiden 1S86) p. 26 12, c. acc. pers. cum 

aliquo Cyrill ZDMG 27 57 1 v. 205. 
Pa. fulsit Exl7i2, Js9 7, Philox 118 17, 

ES 1 402D. 
Jnt^wm 1. accubans Mt 9 10; 2. conviva ES 

2 210E, dap 55 28, SB 100 10. 
JL^o^ 1. fultura ES 3 253B; 2. recreatio 

Philox 372 10. 
Af. accubare fecit Mc 6 39, ES 1 lOOC, 

Bal 303 26, Bh in Kayser Can des JE 276. IjAtt (Xp. 66 n. 2) sinistra Mt 20 21, EE, 

4 20, JSt 69 7. 
J ;.\Am sinister KwDW 126 4. 194 6, Bhchr 

212 22. 
llaiAiox» sinisteritas SB 19 n. 1. 
Jliomjo infaustus TA 23 140. Jl taQ , *XTi ((7r^;x£To-;) railliarius OX 131 10 
(cf. Noldeke ZDMG 35 499). 

i..^J^.OD (pers. Lag. Hie gr. XLIII) vulpes 
BB, PS cf. {^.iaxo. 

^^iv>onr> AS 2 238 21 corr. e. yivtnm 7-/.71J.- 
vtov scamnium (PS). 

^^ v>nr> anachoretam fecit Bhcar 133u. 
'^v^Qmao 1. abstinens KwDW 297 21: 2. 
vestitu anachoretico indutus Bhce321l6. 
}U\svim.vi) continentia ES 3 XLVI 24. 
J.\>i.Maffi 1. vestitus anachoreticusESL 2 

6 6 

343 14 s. JjKVai^j Philox 14 4; 2. conti- 

nentia religiosa ESZ 1 367, KwDW 288 

9; 3. simplicitas Bhchr 107 1. 
tldb^soeo^ vestitus anachoreticus ES 1 S2E. 
ViJ«kx»l 1. se continuit Rabb 235 23, AS 

3 319 24; 5. anachoretam egit ESL 2 335 

11, lAl 240 329. {j.vvto nr> pudor Bhcar 172 9. 

^QL^amaiaflD 7aiJ.'|'jyov aniaracus sampsu- 
chum Gcop 1 16 30, EX 49 27. 230 il,itm» j;i:^£D (nest. jiMm Bhgr 4 4 5) ruber fuit 
Lvl343, Afr78 2, am2393i2, Geop8430. 

JLa^£0 rubor AS 3 35 2. 

Pa. rubefecit ES 1 210D, 524E, ThM 
78 17, S^pic. Solesm 4 57 20. 

JbUa^ 1. ruber Js 63 1, ES 1 79E, PsC 70 
11, Ath 31 18; 2. sumac pou; Low n. 12, 
Geop 109 24, Duval-Berthelot 2 7 9, EN 
25 64; 3. atramentum rubrum JBh 4 17, 
5 12; 4. pl. m. cortex coriarius (tanning- 
hark) Geop 69 9. 

iJsjB^oM fucus, alga Sergius in BB, Low p. 
237, 238. 

yiLA^^jBo ruberulus reddit JEschol 7 119 no- 
men hebr. >ooW onx. 

lUjUo^ rubor ES 1 524E, MS 2 14 21 (sic 
L), Js63l (Hex). 
Af. rubefecit lA 1 250 5. 

{lojjuoxiuo rubefactio Duval-B. 2 18 5. 

JL^> 1 n » vinr> (7i[ji.iy.iv&ia gl ad IjBfS quo verbo 
Act 19 12 (Phil) illud redditur. 

JL;f ty>n n flavus iSm 16 12, ES 1 365D, 
AM2 278 5, Bhchr 523 21. 

(jQ.4iap (pers. Lag GA 71178, Blau ZDMG 

23 269} mustela zibelliua. 
JL.;qja£o ]b..L vulpes zibellinus Bhchr 181 5. 

6 6 < Y ^ J- 

9q.^aC0 (pers. p^«) avis fabulosa KwD 

2515. 

(f^:^aaJ» Ap 21 19, ^6^^^^ Kays 268 
21 G\iArja.yjo^ cf. l,-^;.iBxol. 

P9Q.^£D Gjxupva smyrna 4' 44 20 (Aqu). 

^itsiaao Y. s. v. JLiai». 

^jQp o liquavit (to clear) Duval-Bei'thelot 2 

13 20 21, 8314. 
JLLi«pimislEg6 20, ES2 295C, PsCl2S 

4, Kays 267 4. It^Qixo (cf. ass. sinuntu) hirundo Jer 8 7, 
ESL 2 725 4, lA 2 324 1467, AS 4 64 3. 

llii^pl Uissio sporta Dt 26 2, ES 1 283E, 
Jer 24 1, ES 2 13SD, ON 22 22. 

0)JQ.aD ar. &XMi Suunitae, factio Muhamme- 
danorum Blichr 193 20. )iu» odit Jud 14 16, Bal 269, Ath 34 17. 
loU. JL4X» foedus KwDAV 167 4 pl. f. 1^^ 

scelera ES 3 190C. 
iLolixD 1. foeditas ESl 523A, Philox 504 13, 

Cat MB 4a, 8af.; 2. odio dignum Nis 26 

18, 27 36. 

IJLLd odium AS 3 54 25. 

IIJ£« (X§ 100) odiumPr 10 12, ES 1 279B, 

Bal 273 9, Philox 147 14. 
liloiro 1. odium Cyrill ZDMG 27 595 v. 96 ; 

2. invisa, odiosa Dt 21 15. 
IJLiro 1. odiosus Apl8 2, ES2 545D; 2. 

foedus, turpis ER 359 12, lA 1 228 64, 

JS in MS 1 39 187. 

Elpe. odio fuit Philox 413 20. 

Pa. foedum, tristem fecit vultum Philox 
11418. 
JLlLmao turpis ER 359 11. 
JLlia» foeditas JS in MS 1 39 176. 

Elpa. 1. in odio fuit Eccl 7 17, ES 1 1 79E, 
Bal274 7, JStllg, KwDW223S; 2. 
macie tabuit Geop 108 12, DionT 170 17. 

(^^JLlod (auvTiYopo; ZDMG 9 874) depre- 
cator, defensorBal 332 4, MS 2 52 27, AS 
2 377 2. 

llot<s5.JLx« deprecatio JS 28 16, Ign 216 8. 

;4^1<^l dcprecatus est JAES 813. 

JL«ou/f;ss5,^J'^ suvrjYOOYjsai OX 42 4. 

(l.-V.A.,,^j» planta aquatica Kays 207 15. 

)Jt-tJQp ffavott/.iov solea Mt 14 26, AS 2335 20. 
JJtJxa» nomen accentus qui et J ?> «i<^ Issa») 
Merx p. ISO. tfiSOtOJQXD 231 «£DO>QJaflO(sine et scribendum praeci]3it JE 

in JBh6S), >COO;ttpQXO, xoo^acopZ.Q;AaQ-co 

/. aivooo; 1. synodus Chred 148 3, Eabb 

227 27, JS in ER 392 1 ; 2. tt. astr. con- 

junctio Afr 27 13, Spic 21 2, ES 1 125C, 

CatBod 5S0 2. 
JL^'^QXD, J_^',oijQj» synoditae (Chalcedo- 

nenses) AS 2 13 23, JohEph 6 21, Bhchr 

S9 3. ce 1 255 4. 
JLieuQxo juvooia societas AS 2 17S 15. 
jLjujouqxo , ^jB^jOhiQxo auvootxov epistula 

synodica AS 2 247 15, Joh Eph 230 24, 

Zach. Rhet9l5, CatWright2918a, GeZA 

8 26 23. 
jJuL.^^Q^, J in,,iiftje s^niodalis BO 3 1 7 7 5, 

Bhce2 679 23. 

JUoo|jLi», ar. jjj-^, loculus (chest) BO 2 
235 8. 

y Q i a .» - ^oDO»j o-QO cjuvooxTixov consensus Cat 
AVright 2 705a. 

^cx^9t-t-Q0 auveopiov sjmedrium JohEph 2 5 18. 

^^JLTD s. ^ abhorruit (?) Philox 446 5. 
J^'jm ESL 2 41 1, ^Qi« BO 3i 476bu = 

Thllarg 1 94 10, EX 11 30 (ubi lectio cod. 

h. a Lagardio in notas rejecta praeferenda) 

imberbis (heardless). 
J ^'tiro -(yo-o).i; propolis {hive-dross) Gral 

ZDM0 39 294 36. 

1« '^ ^ O-QO auvTuyia commercium, collo- 
quium AS 3 221 3, JohEph 212 23. 

« m . (T> '^'J^ OlOO a'jv-a;t; i. syntaxis Card 
lOS 10, Cat AVright 1 40b; 2. supremum 
vale Cat AYright2 436b. 

|-^.^Q_oo cuvTeXeia 1. capitatio (tax) JSt 
35 8, AS 2 49 17 ; 2. studium, observantia 
JohEph 98 17. 

j.a^ J fn\ l^ mro (juvTsXesat) contribuit 
Rechtsb 34 4. JL^JvimA ^Qxo (3uvTeX£a|i.aTa jugera Epiph 61 36. i fnci n ^ >.oJL,^a.flO auvTaxTty.o; syntacticus 

Cat \Vright2 537b. 
ytuv^jQ^Qxe GUVTaxTi^piov supremum vale 

Cat^Vright 2 428b, Bhce 1113 6. 

JL» J i lT> rubus fruticosus L. Low n. 219, Act 
7 30, Afrl6Sl, ES1116B, IS 95 15, 
Geop 12 18. 

jLa^; Jlixe xuvojjLopov fructus rosae caninae 
BB, Low u. 220. 

C00Q-OQJQ-Q3 tjuvoyo; non intermittens 

(febris) EN 33 49. 
jsu-eaajiiaeo auva^t? synaxis JohEph 11 11, 

CatWrightl332b. 
^V^JLajiQxo jova;aptov synaxarium CatAVr 

1 194b. 

.ffr>r>\f>,(Y>^ ^^ft \ fi in fr> (corr.) (juXXoyi3[x6; 
syllogismus GeZA 8 28 12. 

JL^m.Xojdib regis familiares TA 40 238. 

(;-^c> °>v>|jQ-QO 30va[JLCf OTepautrumque Epiph 

15 27. ..q> \ mv> praecinctus, j)romptus BA n. 632 1 . ^o^.^^»ilQXa (ffuvo-Tpov) locus angustus 

Bh de div. sap 35 6. 
^^Jjy^ 'ft-i«'>'" consociatim Bh in CatBod 

393 10. 
Jjao;.^aAjQxe synopticus Bh gr 1 194 1. ,p(Nn ir>c»ir>rvN j.jjxcpoJVO^ COnSOUauS JohEpll 
115 17. ,or>.or>o>tf>nr> (;ov6-|t; synopsis AS 3 214 20. Jlyt nn- o> tp> ffr> ■;u!x-£pac;[i.a conclusio BZ 10 
13, Bhcar 167 11, glherm. >Oim indiguit dap 79 29. J .num 232 ; ^ ^ ^ ■ -" lxu.lxo indigens Mt 9 12, ER 106 18, ascl 30 

9, Gal ZDMG39 285 8. 
Uflnj>im indiffentia ER 26 10, JS in asd 

99 27. 
UAjo^ 1. indigentia Afr 25 12, ES 1 359F, 

JS in asd 99 26; 2. res necessariae Nis 13 

68 69. 
Ul^ i. q. praec. i. MS 1 1 1 2 3 (nisi Jiajci^ 

em.). 

Etpe. 1. pers. seq. ^^ indiguit Mc 2 25, 
ESl 132C, Kays 1606; 2. imp. seq. »4, 
indigui ES 1 439F. 

Af. i. indigere fecit AM 2 373 35: 2. 
induxit, coegit KwDW 81 5. 

|JLQ.Ja£D ^6:s.Aja^ cu7y.£XXo(;syncellusESL 
2 51 8, AS 2 104 21, 3 243 13, Joli Eph 
57 20, Bhchr 331 13. » (T)0 ^\n jOJ3D^ v^g^N ftjgeo auYxXr|To; 1. f. 

senatus am 3 225 12, Jul 244 4, Dion T 
73 6, Bhchr 45pu; 2. et J-^Ajuqxb m. sena- 
tor am 115 3, consiliarius AS 1361, Bhchr 
481 13, Vezir ENchr 105 6. 
\k*.^jSAS^^ coYxXY^Tixoe senatorius am 1 
23 7.' 

jQja,jQ_OD (mongol.) vultur i. q. lua q. v. 
JAES 33 9. 

|^;.^Q_00 (juYxpixYj? assessor (judicis) Joh 
Eph 239 12, Cat MB 52b. 23a f. 

»Ai. J rrn^ ^juaxn (CTUYxpoTr|!;ai) Joh Eph 41 
15, '^ > frnm ^;AiQxo (auYxpoTTjJti;) ib. 163 
10, consociavit. 6 17, Afr 104 16, AS 3 127 I8, lA 1 136 
V. 1218. 
ijIsxdI galeam induit EE, 9 11. JLoUi» (pers. Lag GA 72 I8I, turc? Blau 
ZDMG 23 27 1) genus panis 2Sm 6 19, EN 
2161, BA n. 4622. cmj;fisJQ.£D cuvr,&£ia; salaria, stijaendia Joh 
Eph 407 20. Jl m * l O^CsJajo c7uvi}povi5ai synthronismus 
Bhce 2 645 15, BO 2 154b, CatPar 73al7. tJ>^ fno ffn suYxtxOsopo; assessor Cat Wright 
3 1093a. H^ (Nold. ZDMG25 671, Geiger ib. 2« 
802) movit am 3 21 12 et Wright apap 2 
162a. 

^^'^^ (pers. Lag GA 72 iso) galea Eph y£a.£D (ass.sdsu) m. et/. (iS[§87) tinea Pr 

14 30, Afr365 3, ES2 319D. 
tA«mm et |]k*oJ-cD mespilus BS in BB, Low 

p. 288. 
■mmm subegit Card 99 8. 

|jQ.^^D.n> (Lag GA 27 60) purpureus Ex 
25 3, ES 1 229D. 

JLA,£a*flD, jLsjLa cos EN 27 98. 

JLci*^..^sn>Q.jaD (Eie 46 7) yo n . ^^.mam auj- 
TaTix-}) (sTriaToXrj) literae commendatitiae 
2Cor 3 1 (Phil), cujTaTixov (EenaudotLit 
or. 1 307, Denzinger Eit or. 2 37, 50, 54) 
literae electionis et consecrationis pat- 
riarchae Alexandrini monophysitae, ejus 
fidei professionem continentes, quae reci- 
tantur in ejus consecratione. Bh Xomo- 
canon p. 1 c VII s 3, ce 2 495 u. 1. 

I\xa^ ^moco lis^isj literae systaticae Bhce 
3 129 11. 

JLoa,^ fr>Q-QD aujToiyia glherra. 

(•^j^j»Q-tt sistra (rattles) Sch 60 6, SB 29 n. 5. 

Cfc'i».o»-QO«KaD asceXi, sili EX 25 67. 

; ^YifD .jD , ;-^im<m Gi3uix|?piov mentha 
aquatica Gal ZDMG 39 296 20, EX 27 1, 
49 30, Low p. 271. LiA£CU^O 233 ilaaji3xo ;.>n nn . nr> (skr. gicimdm Lag GA 71 177) 
reptile BB. 

il; nn . 1T> caterva IIS 2 169 22. 

ivflo 1. ausus est ES 1 422E, asd 17 S; 2. 

seq. '^^ rebellavit ES 2 4 1 SD, aggressus 

est AM2 51 11. 
JNr^ 1. studium, ars Blichr 319 16; 5. cri- 

meu, faciuus ES 1 2D, Cjt379 6 ; 3. calum- 

nia ^ 139 16 (Symm), Bh ad Paul 3 1 ; t:^. 

objectio BO 2 297a. 
JLtNfn audax Bhce 1 457 15. 

^fi.flD cyperus Low n. 221, ES 3 5S4E, 
Geop 113 6, Gal ZDMG 39 279 63 (sic 
leg.!), EX25 65. 

Ih^f. (N§S4) folia Geop 2 6. 

JL^«^^^ abominandus EX 34 80, Cat Bod 
272 26. 

Jija::>.j p fimus (hominum) AS 3 212 16. 

^k« 1. visit, visitavit ilt 25 36, asd 334, 

Tit Eabb 201 20, JohEph 74 8 ; 2. curavit 

Euth 1 6; 3. fecit Ez 21 36, lCor 5 3, Gal 

ZDMG 39 244. 
hd^xD 1. periodeutes, visitator Eabb 212 7, 

BO'3 2 831 3, JAES 3 lo, ZDMG 30 34S 

seq. ; 2. tt. gr. agens ET 6 6. 
iiioxtt practicus Zach. Ehet. 14 17, Bhce 

2 5S3 3. 
ll.oid:^xo 1. actio, negotium ES 2 105D, 

KwDW 202 20 ; 2. effectus Philox 59023, 

Gal ZDMG 39 259 9. 
Juio^kxo visitatio lEar 53 8. 
ji^ttra 1. visitatio Vit Eabb 1S3 9, Guidi 

to 1942 ; 2. poena visitativa(B[eimsuchung) 

ESL 1 305 14, Eie 133 7; 3. opus, actio 

Afr 65 5, EE 98 11. Yit Eabb 17S 22; 4. 

accidens Chr ed 1454; 5. verum Bhchr 

365 10. 
Jiiv^ott activus glherm. iwJJ^o^ 1. re vera ES 1 UlF, Philox 589 
19; 2. sensu verbali ES 1 112C. 
Etpe. factus est Corluy MP S 12. 

jj^iyaji tt. gr. patiens ET 5 23. 
"Pa. i. q. Pei. ES1527F. 

f^o^ actio Philox 269 6, 355 17 (nisi 
ii;.:^ace leg.). (;,:kiao et ll^i^ 1. crinis Job 4 15. ES 1 
229C, dap 3 20, Jul 235 17; 2. pennae 
KwD 28 15. 

l^ai^;:s-eo adiantum, capillus Yeneris Low 
n. 223, EX 24 43, Gal ZDMG 39 248 7. 

t^Aco p-eo barbulalabii superioris EX 8 56. 

1^:^x0 capillatus Gn 27 23. 

6 X 

JJof.ixo caj^illatus, hirsutus EX 1 1 37. 
lli.ij»^?. li^i^ hordeum Lbw n. 222, Ez 
4 9,ES 2 14C,Eabb 237 20,Bhchrl84 23. 

(!^U^ grabbatum Act 5 15 (Phil). IfiLai» pl llfA^ (X§ 146) i. labiumDn 10 

16, Afr 176 6, Yit Eabb 179 1, Ath - 21 ; 

2. niargo lEg 7 26, ES 1 460C, am 3 27 

8; 3. ripa dap 19 24. 
JflmV J-axo (ES 1 563B) saepius Jqin^ JLaxo 

plene, omnino, pressus dap 29 2, AS 2 245 

5, am 3 542 9. 
jij^axo labrosus Bhce 2 579 19. 

»aj» incendit, accendit ES 1 72B, EE 125 

5, JS iuMS2 154 1220. 
Jbaa> 1. limen Ez 40 6, ES 2 199B, Ath 33 

26; 2. porticus Mt 26 71, EX 54 38. 
Iaaaxo 1. insipiens, insolens (-sprspeoaa- 

[J.S--0;) Eie 108 11, EX 1 2 55, 82 63 ; 2. prae- 

ceps Act 19 36 (Phil), adv. celeriter AS3 

135 17. 
|l.aajAeo 1. praecijjitatio ad iram Eie 56 13, 

ira AS 191 24; 2. insipientia AS 3 135 17. 
Etpa. inflammatus est AS 192 29. Alex 

59 7, TA 32 121. 
Af. acceudit, incendit ES 1 230B, lA in 

MSl 10 193. Jul 51 11. JL&GB 234 jlj^a».» JLai» 1. coacervavit ES 2 197A, JA in MS 
1 IS 282, JS Abb 290 405, Bhce 1 263 9; 
2. collegit Nis 74 87 ; S. redundans, libe- 
ralis fuit ES 3 125C, Xis 31 72. 
Etpe. collectus est AS 2 318 27. 
Etpa. occupatus est KwD 15 20, Bhcar 
100 2. 
tlQ>qm AS 184 15, PS couj. {Loiaro ars 
navalis. 

iJLaj2D jTjTTia sepia Geop 109 11. 

iJaflD 1. tremuit (cor) ES 1 llD, Jul 79 25. 
Yers. Homeri iuMerx211 10; 2. manus 
planxit ES 3 633E, AM 2 334 11. 

Si^^sa (pers. J.^i*-) sinapis Ferr Low p. 1 7S. 

Ojoaj» cr-ouoai studia GeZA 8 24 16. 

J-D» > ^ffl> i. q. j^,,qfr>t q. V. cerussa Duval- 

Berthelot 2 5 14, dap 106 25. 
^^iS^xof in cerussam versus est Duval-Ber- 

thelot 2 100 15. 

jjo^flo Qt^r,^r,m'i putredo dap 120 23. 
jl);a&£o tegumentum utroque latere hirsutum 
(a|x'^i7a-o;) Pr 7 11 (Hex). 

A ^*^q> (pers. Eraenkel j). 79) sporta EX 

3S 58, cf. J ^-^rp. 
jLftJ 4aa« Cat AVright 2 593 b, leg. .^aAxe 
q. V. P8. 

^0-^.^-3^^ i. q. JiwLa* q. v. saratto -> = jacpiSa 
Epiph 49 53 (cf. Symm 2 193 88). 

J..' .ft ffn medicamentum aridum (ar. ,i>\i»i-,) 
EN 27 5. 

j-4saxo jo<j;"!a sapientia AM 2 269 5, Bhce 3 
477 3, OX 49 18, exclamatio archidiaconi 
ter repetita iu consecraudo charismate Bh 
in Kayser Can. des JE p. 1 1 7. 

J-ii»d*o ad sapicntiam pertiiiens Bhcar 121. {>o.^)JaJo< a fl D 5-ExouXaTopa sjieculatoi^em 
Mc 6 26 (Phil). 

|A*a^ (sk. ganipriya Satui'uo amatus Lag 
GA 72 182) sapphirus Ex 24 10, ESl 223 A. 
Bhchr 236 20. 

Ji.^,*JJ.«» sapphireus ES 1 1 19B, Duval-Ber- 
thelot2 91 15. 

|Jq>^^ ^cf. Xold. ZDMG 22 516) aristi- 
lochia L. Lown. 225, GalZDMG 39 252 
56, EX 25 61. 

oJJlsLfiD sTTr./.aTov specus Card lOS 1. v^ {KL.afiO(X§2S)j;Z.JuarD tVr.Bmetl^i.qfn 
(JS in ZDMG25 233 v. IS) navis Mt 13 1, 
ES 1 109D, IS 34 19, Ath ooo 9. 

U^ nauta lEg 9 27, ESL 2 39 8, AM 2 
333 9, Bhchr 494 7. 

^akbo palea {cliaff) Geop 9 26. 

,Qj-9jLas(?) genus olei Geop 86 26. 

t.V)> p^fT> (Lag. arm. St. 2039) mensis Per- 
sarum Junio respondens am 2 603 12. 

itJ O ^ ffr> Ci:^ aqua cinerea (prop. sapona- 
riorum?) Duval-Berthelot 2 50 8. 

JL^ ffn > <^ QJ0P et .aoa^m.qqao (Joh Eph 375 

12) aocpicjTri; sophista ES 2 317D, AS 3 

130 12, Guidi to 20 68. 
tlg.^ m>qdjo ars sof)histica AS 3 130 13. 
J«^'mx3Qxo sophisticus Zach Ehet 3 23, 

glherm aclv. ib. 
uAv^^m.Mdfio uocp'. jTixr) ars sophisticaZDMG 

40 75b j. 
.mo nif|. m.qajo glherm et J-lAA^lmAAQxo Bhce 

3 1S5 2, socf'.-T'.y.6; sophisticus. 
^ktnfirr, demonstrare studult Bh chr 266 23. 

|| nr>o>ffr) 30|X'}£X/.iov subsellium 2Par 9 11, 
am 3 53 1, Giorn. d. soc. as. it. 3 185 5, 
EbMai 10 256 5, EXo4 48. i; <fnqfn 235 iIo;<ftm {; ■fY)°>rr> /, (X§ S8, gr. caiJ-^lirjpa e pers. 
samser Lag GA 72 183, Xold. LC '93 p. 
79) ensis, gladius <l 35 3, Afr 215 12, ES 

1 295F, lA 2 226 loo, AS 3 46 8. 

; nr)<=^rr> (pers. Sachau ad Muarrab 40, 
Fraenkel 1S6) 1. licitatus est Xis 7 3, 55 
94, ThMarg 1 3S619; 2. garrivit Bbchr 
10S16. 

Ij-caa.» 1. institor ES 3 662E, 666D ; 2. pl. 
iuanis confabulatio ES 1 429D. 

i^o^ licitatio Philox 121 10, AS 2 1S7 
4^ EX 69 94, BA 6235. 

Ilttimso** garritus Card 66u. 

ja.ai» a (X§ 160A) 1. satisfuitES 1 506B, 
Oil 7 9, Gal ZDMG 39 273 7; 2. potuit 
ES 1 493E, asdS7 ii; 3. -«opU KjaAas 
potuit Lv 14 30, ER 89u, IvwD 52 16, cf. 
Xold.§254C. 

\k&tr> fieri potest asd 42 23, adv. v/.Tmt, 
satis Gal ZDMG 39 263 12. 

J >nqpr> sufficieus JE Cau ed Kayser 4 13, 
Bh ib. 5 15. 

iLnnqrn 1. facultas Bh in Kayser Can. des 
"jE 16 13; 5. '« J) inertia ES 1 139D. 

J niqm 1. vacuus, inanis ES 1 50 7B, dap 
3S 9, Bal 205 21, Philox 143 8; 2. egenus 
Ath 28 3. 

ll.Qn>qm 1. inanitas ES 251 SB, Spic Solesm 
4 204 13; 2. egestas Ath 34 15; 3. satietas 
Gal ZDMG 39 269 12 ; 4. possibilitas ESL 

2 27 7. 

iixLSim» otiura lA 2 196 719. 

Pa. evacuavit, effudit ES 3 40 1 E, JSt 1 

16, KwDAV 68 6, JE Can ed Kayser 10 5. 

"-o"^ sufficieus Philox 221 5. 
< 

JiLSo^ evacuatio ES 3 G66C, ER 51 6, Bh 
ZDMG40 416. 

Etpa. 1. evacuatus est ES 1 2SlC, Phi- 
lox 221 7, dap 117 16, effusus est Kays 
183 20, JE Can ed Kayser 10 7; ;2. vaca- 
vit alicui rei {have done ivith) Corluy MP 
17 3, KwDW94 5, 35011; 3. potuit Zach 
Rhet 1 1 25. Af. 1. effudit ES 2 510A; 2. vacuura 
reliquit ES 1 63F; 3. idoneum fecit 2Cor 
3 6 (Phil), Sev. A. 69 7. 

^a^wOov^lOD et .m A n q m G<ui'/.\r^ faex vini 
Duval-Berthelot 2 12 18, 130, cf. Low 
ZDMG 47 534. 

iijan» lipa ES 1 121F, ECth 4 29 2, Zach 
Ehet20 3i. 

;.ai» totondit 2Sm 14 26, ES 1 246C, dap 

3 21, Jul 26 7 (pennara) ESL 1 691 24. 
I^aas tonsor Jud 16 19 (Hex), KwD 9 6. 
iLiaro uxor tonsoris KwD 9 15. 
l^o^ tonsura Yit Eabb 177 6, AS 2 1358, 

ThMarg 1 97 23, JAES 10 12. 
iLotaoA scobs, scoria (saivdmt, dross) Duval- 

Berthelot 2 21 14, 52 18. 
Etpa. 1. tonsus est Ez 24 22, AS 2 67 2, 

Geop 113 9, BO 3i 93a; 2. se totondit 

Bhchr 116 24. 
l-,Qmv» et ll;.a^novacula AS2 13419, AS 

154 19, Blachr 33212. 

i? .^<y > (ex ass. sipru Hommel Xeue kirchl. 

Zeitschr. 169, Jensen KB 3 1 6, Zimmern 

in Schwally Idiot. 122, Barth p. 26 j i.liber 

Hebr9i9, Afr325ii, ES 2 215D, asd 32 

18; 2. scriptura ES2 203E, Jul227 23, 

Philox 1 1 5. 
J ti-, qm literarius Dn 1 17 (Hex). 
I; qm (ex ass. sdpiru) 1. scriba Dt 20 5, asd 

1 8 18, Chr ed 1 47 6 ; 2. libris sacris doctus 

Mt 9 3, dap 41 25, MS 2 78 31 ; 3. versutus, 

astutus Philox 132 9. 
1^;^ scriba /. JS in MS 2 104 v. 1382, 

id. bonst V. 234(?). 
lLo;flm 1. ars scribendi BO 3 1 341bu; 2. 

Uterae GeZA 8 30 19. 
I|.;.a« 1. doctus ESJ 105 12, ESL 1 691 24; 

2. peritus seq. a, KwDW 22 4, Bhce 1 

251 20; 3. studiosus Xis 15 38. 
lLo;.?im 1. doctrinaESJ 105 9; 2. habilitas 

lA 2 34S V. 1S47, KwDW 19 21. 236 y\r\tr> ^«qfr> cTcipa caterva Act 10 i. 
f; ■Qo^ Gar.ozipoc sapphirus Hex: Ex 24 10, 
Job 28 6. 

JL^aj» as-apoiYo; Geop 91 27, cf. Low 
n. 2G. 

Jlftv>;q(Y> ZDIIG 30 768, 31 538, U^^&ro 
KwDW 175 21, 334 15 i. q. JLjtuofa»! q.v. 
cf. Low p. 152. 

tyo v . ^^ . tT» (pers.?) plantae odoi^atae BB Low 
p". 152. 

LoSjLas i. q. h. u^t^p Jer 52 19 (Hex). 

(jKa^D c77:a9apio; spatharius AS 3 165 18, 

Cat AVr 1054a, cf. '«!. 
v<»;_^.xa.*Li.axss a-a^iazr^p instrumentum chi- 

rurgicum Epiph 25 82. 

JlAl» saccus Jon 3 5, Afr 49 16, ES 1 99F, 
Bal295 26. 

J ^ n fT> (?) vulnus KwD 52 n. 61. 

cDO oVQ-^*aQja£o excubitores AS 2 18 6, 
Joh Eph 15 12. 

Jua.auaj»(pers.LagGA 50i3i)cibus acidus 
EN 34 68. 

i9Q.A.rs (aiy.u^) colocynthis amara Low p. 
332, BA, BB. 

JL^Ai» (cf. Gilderaeister ZDMG 28 696 7) 
avarus BA, BB, PS, J^j^MV EN 17 76. 

JL^Qjaj» i. q. ^qjbj q. V. BA n. 3552, Geop 
68 20, 97 6. 

JL-t-^Qjax» Duval-Berthelot 2 48 4—5, 
wi-^Uo-eo. -r^«UBaro KwDAV 67 2, 153 10 

(ar. ^^laL- a Socotra) socotrinum, genus 
aloes cf. 'eol. 

c^|.r>,. ^ aS;— >^ci.<-a-jao 7/.'.0Ypa'srjTi-/.w; 
glherm. ^^Ja-OD expolivit, ornavit ES 2 317D, Nis 

76 14. 
JULaxo exiDolitio, ornatus, decus Nis 60 35, 76 

58 59. 

jUso 1. ornatus ESJ 70 5, AS 2 355 4, Hoff- 

mann ilusz n. 889, ThMarg 1 397 17; 2. 

politura Cat Bod 2 11 19. 
J*i\nm l;_col particulaornans Bhgr 1 15712. 
Jl.nm^elegans Vit Rabb 174 14, KwDW 

128 26. 
lUS^nm elegantia ES 1 126D, ET 37 10, 

KwDAVl28io. 
Pa. ornavit ESJ 70 1. 
JJu^» scaljjtor Bhchr 103 24. 
jC«i« ornatus ES 3 322F. 

Etpa. se ornavit lA 1 270 421. 

JlLaro rrzdXa, navale minus lA 2 18 32, AS 

2 18 22, ^^40 5. 
0>nm AS 173 5, leg. ^\n*\B superbus PS. 

^Xij35 Geop 119 10, Jl.nm Geop 102 10, 
IS 97 11 (sic ].! cf. Low p. 273), pl 
>gBQ\vnm Geop 71 10, (jy.iXXa scilla. tflo oNn . nn Ez 4 lo (Hex), JIaxto Xm 7 31 
(Hex), v5>\ n . m Ex 38 25 (Hex), Epij^h 51 
19 seq., pl. a\ nVm Jer 32 10 (Hex) BS 1 7 
24, aiy.Xo?. k^^ivjQjao scarlatuin, purpura BO 3 1 597 28. J^O J O araxxEXXiovaerariura JohEph 1 08 12. 
t-^\nm AS2 217 12, JohEiih80l3, l;JLa« 

Bhchr 1012, i^;\nm ZDMG 29 781, ao.y.- 

y.zDArAOc, saccellarius. 

Jl n\ Qiiig> 7xo'jA7.aexplorator JohEph 371 
3, Bhchr 85 12. 

Jlao o n *. fr» (aT,v.wixa) 1. mensura Card 111 
20; 2. demensum, pactum ThMarg 1 211 
4 ; 3. supputatio Cat MB 4a I4a f. ; 4. aera 
BO 3 1 464a m. 

yiftm 1. mensus est IS 128 22; 2. constituit, 
definivit ThMarg 1 208 19; 3. dijudicavit 
Kays 123 12, JE in JAP ('88) 468 n. 1 
1. 5; 4. absolvit Cat Bod 267 12. i^ajBOcs 237 V^s»^ JL^aro mensura Joh Dar in 3IS 1 106 27. 

E(pn. 1. metiendo definitus est Joh Dar 

iu MS 1106 27; 2. praelatus est BO 2 

IGla; 3. seq. ^,.»1 aequiperavit BZ in 

Gottheil ES nott p. 3. 

JLicivtnnn EX25 66, ^povtnfn ms. de 
Cambridge fol 74 v. 6 cf. ^po^ajtixD BB 
1 3S5 16, JAP'93p. 325 sxafXjxcDvia planta. 

J iiionfn j/a;xvia scamnia Joh Eph 19S 10 
cf. ^suao^. 

ijjioojajDO am 3 341 12, ^fiobiiJsjaA*© ib. 
272 7 c£/.ouvoapio; secundariusV 

> fr>ri j ^fn » finD a^xiasro; siue umbraDuval- 
Berthelot 2 10 ii cf. 'a>\. 

>& P>tY> 1. in pedibus sedit paratus ad surgen- 
dum BA n. 6244, 6246 ; ^. ad amorem pel- 
lexit {to coquet, fiirt) ES 1 407E ; 3. scelus 
commisit BA n. 6245. 

jivnmHB nomen accentus, qui et J1>i^vb JBh 
18 12. 

a»Q_^>a*jaaD (sic 1.!) AS 1 44 1 7 ]jI. <4^onm 
ib. 20 7XT|-t6; fulmen. 

yo;^^J nm 'ji 44 16 (Aqu. Symm.) \<»;^q<nm 
Za 10 11 (Hex), Ath «i(\. 2, Spic Solesm 
4 60 11, jp/. t, ^ «i n m sxrj-xpov sceptrum. 

()l3 <i n cn jxo-sXea nomen veuti Epiph 72 1. 

VACD (ar. ^) odit Gn 27 41, Afr 26S 14, 

ES1S2C, Yit Rabb 191 26. 
liajjjss qui odit, inimicus ES 2 124P, Corluy 

MP 24 15, Spic Solesm 4 242 2. 
tj^>nm odiosus, foedus Philox 362 12. 

Elpe. odio habitus est Nis31 111, Eb 
Par 103 2. 

Pa. 1. sq. jLij. nictatus est {to llwk, 
twinkle) KwDW 102 I9(cf. ZDMG31540) 
part. strabo EN 1131, BA n. 6247 ; 2. i. q. 
Pe ES 2 438A (nisi potius cum Bernstein 
ZDMG 4 310 Pe scribendum). Af. odium excitavit Eb Par 102 IG. 
tjofjitt» rabidus (canis) lA 2 7S 88. 
Jj\-aia» mahis EX 28 29. 
jJ^Aas carina Bh ad Ez 27 5 (idem ac prae- 
cedens esse videatur). 

t-fi^ (ar. ^ai) rubrum fecit (£c>'j9ai'/co) Sap 

Sal 13 14. 
ti; nm color ruber (cpOxo;) Sap Sal 13 14. 

J^ja^ /: (m. ZDMG 27 497 13 cf. 503 u. i) 
saxpa epistola imperatoris ES 3 268P, 
PsC 83 6, Rechtsb 30 3, Guidi to 18 14, 
chron 16 7. 

liojBjixD securis lA 1 284 188. 

a^jj nm (j'.xaf>ioi, sicarii Act 21 38 (Phil) cf. 
Bh ad 1. 

^iojBxc 3X£oapiov vas Zach Bhet 7 1. 

^opsxo scarus piscis AS 4 89 24 (sic L). 

'*"»r ■ "^ 'j/MOz, ulcus durum EN 33 46. ^a^;ja*flD slxprj-ov conclave Joh Eph 

3219, Cat AVr2 83 la. 
y^'r^\x\.t.en a£xp£Tapi.ov conclave Hoffmann 

Kirch. n. 40a, Cat AVr 2 942b. tmo> 1) nfr> gvA^jv^^oc, descriptio AS 3 214 9, 
327 8, Cat Wr2S03A. 

JLoJojXLflD (pers Lag GA 73 184, cf. Blau 
ZDMG 23 271) patera Bh ad Mt 51 26. 

o^ 1, mentitus est Pr 9 12, ES 1 43A, 
JS in asd 107 3; 2. oblocutus est BO 3 2 
296 5; 3. cavillavit Bhce 3 269pu. 

JLriQ^ vaniloquus ES 3 161C. 

tla^o;^» 1. vaniloquentia ES 2 383P, dap 
55 25; 2. loquacitas Nis 40 35. 

JLLao^^o disputatio, rixa ES3 131C, Philox 
127 5. 

jLd^flD syrupus Duval-Berthelot 2 36 20. 
^t^ plexit, imp]icuit,firmavit ES3 lOlB, ^rXO 238 ^'r' Cyrill ZDMG 27 594 46, am 3 547 3, 

JSTham 224. 
JL4^;« ephippium PsC 231 6, Joh Eph 271 

24, Bhchr 107u. 
lk^;-« 1. storea (mat) ISt38 8, Bhce 3 

265 2, ZDMG40 41G; 2. corbis, sporta 

2Cor 1 1 33, ES 2 294D; 3. mitra Judith 

16 8. 
Pa. stravit equum (to sacldle) IA227879S. 

Etpa. 1. constrictus, implicatus est Thr 
114;^. junctum est (vehiculum) ES J 1117. 

JL^M» m. et /. (N§87 aupqQ Merx ad 

JEgr 82n) porticus 2Par 2!) 7. 
JL^voxo, JL^vare cjupiyYe; haemorrhois Gal 

ZDMG 39 242, 249 9, Bhchr 269 1. 

t^Vas scripsit Cat MB 53a 7. 

l^;a^ linea IA120405, AS3266 9, Kays 

269 2, JBh4 15, Bhchr 231 11. 
Jii;^;„eaio •KCipaYpaipo; praeductale Js 44 

I3n. g. (Hex), EN31 94. 

j^ territus est ES 3 34 IB, AS 2 129 18. 

I^fett reliquus Dt2 34, ES24E, Jull65l2. 
Pa. terruit Job 6 4, asd 7615, KwD W 236. 

n\9A> 1. terror Js 21 4, Philox 164 7, Vit 
Eabb 168 26, Guidi to 39 27; 2. pl. octo 
lirimi dies caniculares (pers.? cf. IjiqxoI» 
ex quo corruptum videtur) GreZA 8 268. 

Etpa. territus est ESL 1 130 22, Guidi 
to 22 163, KwDW55 4. 

'»l?«-OD (pers.4.jlj^)locus subterraneus, ubi 
aestate cajitatur frigus et ubi frigida serva- 
tur aqua Bhce 3 455 6, Eod. gl. chr., cf. 
Polack Pers 164. 

Vp?^» Pr 25 12, Ez 28 13, ES 2 188E, Kays 
59 3, v^ijlr^» Apoc4 3, Ez 28 13 (Hex), 
s^yiUo Ex 25 7 (Hex) Apoc21 20 aapotov 
sardius lajiis. 

JLlotj.« am 3 1 1 4 10 cf. Wright apap 2 243 f. 
1. sec. PS et NoM. JLsijovfxo sardonyces. xoaLio;{.a» (Tapoovoi; sardonyx Apoc 21 20. 

iflDo;.flaio lingua Syriaca versutus BA 
n. 6258. 

jjUVi» (falso lui.ro ZDMG3 125) pers. 
^jyyi. mesjiilus BB Lbw p. 286. 

^\sa 1. discidit ES 1 51 ID; 2. nocuitLc 
4 35, sq. o delevit Chr ed 1464; 3. pec- 
cavit EE128 23; 4. corrupit (pueHam) 
ES3XXYI, 1. 

J*<,»;m 1. indecorus asd55ll; 2. debilis 
ES1405E. 

lloA>iXD 1. pravitas ES 3 190B; 2. injuria 
(liarm, hurt) KwDW 81 17. 

JLwq;xo 1. turbator Hoffmann Kirch. 9 15; 
2. f. animal saevum ES 1 52A. 

jLiio^ 1. peccatum iSm 25 28, ES 1 102E; 

2. vastatio Chr ed 146 9. 

li^dixn» lecythus 2Eg4 2, ES 1 527D, 
TliMargl280l4. 

Pa. 1. turbavit ES2 501C; ^. vastavit 
asd 56 18; 3. interfecit LSt 79 10. 

Etpa. 1. corruptus est ES2 480F, Eie 
125 17; 2. mutiktus est ES1405D; 

3. consecratus est Eie 125 17. 

Af. 1. a) contabescere fecit Mar 69 9, 
b) inflixit KwDW 238 20, part. pass. de- 
bilis 2Sm93, c)corrui3itXis51l2,(pecunia) 
ESL 1 221 29, deformavit (vultum) Bh in 
Kayser Can. des JE 27 17; 2. proposuit 
ES 3 87A, Jud 14 13 (Hex), KwDAY 47 
11 ; 3. instituit EE 84 24, fecit EE 352 2, 
elegit Bhchr 250 2; 4. dedit (nomen) ES 
1 25 A (uxorem) ES 1 S3A. 

Eltaf. 1. delectus est Dn 3 22 (Hex); 
2. dcsignatus, creatus est ES 1 443C, Ath 
1 21. CyrSlu. 
lloU;^lJob 1. electio JEschol 1 5 2 ; 2. ordi- 
natio Spic Solesm 4 218 15. 

^^flo 1. jnipugit MAMQ24 7; 2. scripsit 
Th]\[arg 115 9, Kays 26921, Cat Wr 1 33a. Ur^ 239 JLa^ioxs ^';jM liuea, ductus m 5 18, ES 2 34A, ET 

35 14. 
JiiL^ixo lineola JBh 19 3. 
JL^;a<b 1. tegumentum ES 1 127A: 2. linea 

ES9 7, B0 3 4SSb22. 
li^iom aculeus (sagittae) Bal 268 19. am 

2 lul 10. 
Pa. 1. delineavit ES 1 42SA; ^. con- 

fessus estES1410E. 
£tpa. 1. discissus estZal2 3, ES2303A: 

2. delineatus est ES 1 453E. Vik^;x» Geop 1 13 25, leg. Ji^^ q. v. (?PS). 

jjL^^V» 1. cancer ESL 2 47 8, AS 4 91 1 : 
2. nomen sideris Spic 1 7 10, lA 1 244 428, 
PsC 20 4, cf. Xold. ZDMG 25 256. 

w^flo foetuit, putuit Ex 7 21, ES 1 lOD, 

Philox 451 15, JS iu asd 96 2. 
Ilai;^ foetor dap 45 25, ES2 515D, Gal 

ZoilG 39 243. 
Af. foetidum reddidit JS in asd 107 25. ^ijflD adhaesit Corluy MP 13 8, Bie 32 1. 
y.^ adhaerens ES 1 31SA, am 3 29S 4, 

Jul 1 5 20. 
Iloiw^ adhaesio JEgr 8 11. 
y.6^ ijx-Xaci-izo; Gal ZDMG 39 305 3. 
Etpe. adhaesit Jul 78 9, llos. Aghel. in 
Rendic. dei Lincei 1SS6 p. 400 5. 
Ettaf. adhaesit AS 4 96 25. 

*M^'iSD EX 25 68 et *l;^ BB pers. Low 
p. 266 filix. 

iso^ simusLv21i8, ES1246E, EX1131. 
iuo;.«9 id. ]\rerx 175 6. 

JL^ V ) ; (Y) "jiapo; canus, ravidus (gray) Za 6 3 7 
(Hex), cf. Bernstein ZD]iIG 4 215. 

Ji^i» i.axisAS 13619, PsC498; ^. radius 
ISt 33 7, KwD 86 13, Js 41 15 (Hex), Kays 
209 23; .5. hastile Cyrill ZDMG 27 580 
V. 241. ]i^ talarium (?) ES 3 28 2D. 
UiOi-eo AS 2 61 12, leo-. JUov-» Xold. ^flp rii . vnn m 1 8, ES 2 43A, .mi ■•,,.«> Spic 
39 2, ESJ 18 22, aeipvivs? Js 13 22, Phys 
cap 28, JS 18 22, thos, qui in mari est AS 
4 43 27, hyaena Bhchr 312 12. 

JL^Vaao Lv 15 3 (Hex sec. Bh.), 1^;jo 
DiouT 192 10 -upi-;Yiov fistula cf. JL^o^jeo. 

y|.«^'Q-00 (pers. i^^^;)*-) colchicum Bh 
ad Js 35 1, Low n. 128. 

; fr> l i^m et J m>;jr> (ex ass. sa-risi? Jensen) 
eunuchus BA, BB, Bh, PS. 

Pa. castravit Geop 103 1, Bhchr51 9, 
EbMai 10 281 17. 
JLro^fioso eunuchus ES 2 203D, Eie 47 12. 
JLxoiojB id. JE in Journ. of s. 1. 10 25 28. 
Etpa. castratus est Geop 103 21, Spic 
Solesm 4 227 22, JE in Journ. of s. 1. 10 
25 30. 

^;jE» (a 4^ cf. Xokl. ZDMG 25 272) 
male scripsit Cat MB 3b 5, Wr 1 3 lOa. 

Uflp - ,.tT> filum Bh Xom. citPS. 

< 

IJ^Qxb;.» ingluvies avium BA, BB, PS. 

Jln. < T> ; ( Y> vestis trita etlaceraBA, BB,PS. 

>^c^ 1. scidit Lv 21 18; 2. dilatavit ES 1 

246r; 3. extendit AS 4 69 5. 
li.^ incisura sagittae EN 41 24. 

■ 0>> ; ff» 1. germinavit ES 2 406C, Nis 20 

12, lA 2 24 129; ^. tt. gr. ilexitET24 2l. 
IMaAX>j», l^^v^av .-fn virgulta Ez 31 12, Afr 

448 13^ ES 2 19lc, KwD 57 15, Bhchr 

173 8. 
Ijp-ia» 1. ramificatio, ramorum conjunctio 

ES3 5S8F; 2. tt. gr. flexio (verborum) 

ET25 5, CatWrS 1178a. 
Etpa. 1. propagatus est Js in ThMarg 1 

CLXV 9; 2. derivatus est Bhgr 1194 7. ySiJO 240 a»p^\xD ^t^ns (Barth p. 29) 1. suxit 4Ezr 8 4, JS 
in MS 2 166 V. 1377, AS 4 46 23: 2. ab- 
sorpsit Job5 5 (Hex), JEh2S6; 5. clausit, 
obstruxit (to Uock uj)) EE6S16, ISt38 7, 
Dion T 177 16. 

IKs;a^ haustus AS 2 140 12, BO 2 39a 11. 

Etpe. obstructus est Guidi to 42 9, Dion 
T1778. 

JLs-^^ (cum ^ gi-aeco ES 22 2) h. n^snb' 
Seraphim JS 621, EE 1 1 7 16, Dion T 89 9. 

JijLQ-3^£D (pers. jij^;*- Lorsbach Arch. 1 
251) mitra, turba Bhchr 294 19. 

J3i^ (ar. ^3/-) !• exspuit Lv 18 25; 2. sj)o- 

liavitESieOlB. 
JULfcio iuanis ES 2 276E, Bal 265 21; adv. 

frustra ES 3 3SSr, Gal ZDMG 39 264 3. 
tlajL^m vauitas Jud 2 3, Koh 1 2 (Hex). 
Pa. i. exinanivit Gn 42 35, Afr 8 7, AS 

2119 1; 2. spoliavit asd 5 3, sq. ^ ib 28u, 

Philox 233 15. 
JLaioffl exinanitio, paupertas voluntaria ES 

2 540E, ESLl 15416, Cyr 24 1. 
Ilao;.»!» exinanitio sui, met. abrenuntiatio 

voluntaria, paupertas ES 1 502C, AS 2 

119 2, JSAbb66 403. 

Etpa. i. spoliatus est Yit Rabb 163 17; 
2. vana locutus est Rom 1 21; 3. se exina- 
nivit, renuntiavit (divitiis) Philox 16 7; 
4. abiit, profectus est Jos 8 16. 

JOiJaQ (ar. j3>^) !• laceravit asd49 1 ; 2. pexit 

Jsl9 9, dap3 2l, AS 17810, Bhchr229 5. 
J-o^ tormentum Nis 72 123, asd 41 2, Jul 

218 8, Philoxl63 3. 
IKjb^ stupa Js 1 31, ES 2 23F, am 3 2735, 

AS4 49 14. 
ijBoveo pannus (nubis) AM 2 342 8. 
|]La6;^ hami ferrei quibus linum pectitur 

°EN 29 52. 
Uj^i pecten MAMQ 68u. U;a^>p id. EX 9 84, 28 20, BA 6182 (al '» 
X§ 126B). 
Etpe.laceratus est asd49 1, Philox 1 69 12. 

^ n f) , \^m (oopi/ov minium Plin 35 § 30 45 
cit. Buxtorf cf. Xold. Pers St 2 SBWA 
'92 p. 45) i. atramentum rubrum EXchr 
10 7, Cat Wr 1 105b, BO 3 1 355a; 2.vn- 
brica Duval-Berthelot 2 2 7. 

J»*i>;rr> fimus, stercus Duv.-B. 2 41 5. 79 5. 

ikoD/. p/. |K«(X§80 e llj^ X§105/-D' 
Hoffmaun ZDMG 32 751) i. vitis Afr 473 
11, Xis 5 76, Bal326 2l; 2. surculus JS 
iu asd 90 6; 3. uva ES 3 607C. 

l)Lm 1. plantavit Philox 596 4, Yit Eabb 
192 9; 5. firmavit, condidit ES 3 432A, 
Ath UL^ 10, PsC 1064; 3. se firmavit Cyrill 
ZDMG 27 570 v. 52, 596 v. 172. 

Illo^ 1. infixio (piilcosu) Geop3l9, Card 
100 9: 2. 'ro ^l radices egit (met.) JAES 
134u. 

lUlLeaso constantia BO3lll0bl5. Cvr 
244 16 70 -apa|x6vijjLov glherm. 

Etpa. 1. conditus est AS 101 11, Geop 
3l29,ThMSSi4; 5. firmatus estPsC99i2. 

ih.ai = ih^l q. V. BB. Bh, PS. 

loh>J^ hiems Jer 36 22, EE66 5, Chr ed 

146 20. 
j^o^j» hiemalis ES1121C, EE 354 10, 

ist3S8. 
-K*ol hiemavit lCor 16 6, ISt 52 5, EXchr 

25 18. 
j^i^xai kiLa hiberna JAES 11912. 
llaiikxni hiematio Act 27 12 (Phil). ^q.^Kqd 3TI-/0; stichusThes hymn 3 250 14. 

Jju»^^^ obsonium aceto paratum BB, PS. 

t£Dr*^Kco 3a-^s'.po; Apoc2119, leg. 
^;^Us Bernstein ZDMG 3 396. iiKfia 241 iioa^ tjKoD (ar. yim) secretum Jud 3 19. 

Jl;-fi<*o secretum. mvsterium ES2 510C, 

asd 47 10. JA 1 150 v. 1550. 
]b^l^&xo occulto ES 2 550A. 
Jlot^xD obscurimi ES 3 92F. 

Pa. 1. occultavit ES 19 5C, Philox 595 1 : 

2. protexit Philox 161 15, Guidi to 23 3. 
iikas (X§116) 1. praesidium ES 1 520C, 

Hoffmaun Ausz n. 66; 2. densa arborum 

(thicket) ES 2 ISC; 3. propugnaculum 

(shelter) JS in asd 97 8. 
lilocs ea pars officii ecclesiastici Jacobita- 

rum, quae completorio Latinorum respon- 

det AS 2 205 7, Bhce 2 679n i. 
Etpa. 1. se occultavit ES 2 71C, Philox 

129 22, Guidi to 24 21 , se texit, vestivit SB99 2; 2. protectus est A112 394 14, 
ad protectionem refugit sq. c» pers. ES 2 
399B, Xi3 31 88. 

JKflD (ar. fi) 1. tr. a) evertit, diruit ES 
1 51 IC. Philox 81 13, Jul 22 25, Ath u 20, 
b) cakxmniatus est Ath 35 22, oblocutus 
est ESZ 2 162; 2. intr. recruduit, prae- 
sertim occulto (vulnus) ES 2 3S0C, Xis 
34 65. 

Uh.xo eversio Philox 101 12, 4S9 7. 

6 6 ' 

(««^xs diruens Bhce 3 109 11. 

I 6 6 

1 JL^jotteo calumnia, reprehensio Cyrin Julian 
I ed Xeumann 59 23, Zach Rhet 1 8. 

Etpe. 1. deletus est Mt 24 2; 2. occulto 
morbo aflfectus est ES 2 549A. ^ >N. sedecima litera alphabeti 'E, (^); 
numerus 70; de sono cf. N§37; adde 
Xestorianos ^ sequente a» ut ww legere e. g. 
in voce ;jii.U ilt 15 13 cf. Bh ad 1. 1. 
p. 36 25. 

Ijjb^ (ar. JUi h. D^bws Job 40 21 22) Sato; 
Khamnus lotus L. Low n. 219, Geop 
praef L 24, 17 7. 

JLsJl^ i. q. J.ai.1 q. v. Lc IS 70 (Phil), Apoc 
18 6. 

JLad:^. (Barth p. 22) 1. sinus Ex 4 6, ES 1 

439F, Cyr 311 30; 2. spec. maris JEh 16; 

3. calyx (floris) ESL 2 761 21. 
jLsd^ ventus sinus maritimi AS 142 23. 
oiiS^ ECth 2 47 5, conglomeratus? (Lee 

thickened) Bemstein ZDilG 6 359 conj. 

■■ ">"> ^' w. 

^aJh^ 1. fecit, effecit, perfecit 2Eg 12 12, EE S6 23, Bal 290 4; 2. egit, peregit Eccl 

6 12, Jul 129 23, Joh Eph 403 18. 
lis^ servus Act 2 18, EB 12 9, Bal 304 5. 
Jj6,j^ servulus KwDTV 119 12. 
i ttQV servilis Spic. Solesm4 14 12, Bhchr 

108 12, adv. Cyr 12 29, Bhchr 108 13. 
Ilo^ servitus ES 3 250D, ER 46 18. 
iki- 1. opus Pr 31 13, Gal ZDIIG 39 259 
I 12; 2. fictio, creatio Nis70i2; 3. ad- 

ministratio Hoffmann Ausz n. 7 1 7; 4. crea- 

tura Philox 235 1, ':*^- -N-^ perfecit ES 1 
I 480F; 0. res 4Ezr 6 54; 6. impedimenta 

(haggarje) ISt 53 12. 
llyAi. (X § 26B) impedimenta (haggage) Gn 

2614, EX42 51. 
, i^s (nest. '^) 1. factus Mt S 16; 2. creatus 

Philox 209 3. 
II, >-^v facinus Afr 313 18, am 3 57 9. 
tlo.S^s creatio ER80 6; Jbaarol lo,^::^ 

simulatio JEschol 24 4. 

N^a^ 1. creator EE 61 12, Corluy MP 38 2, 

16 j),::»:^^^ 242 {I;-^S>o Bhchr 4151,/. creatrix ES 1 1 3 IF ; 5. per- 
ficiens Ath 21 7; 3. tt. gr. agens ET 5 11. 

Etpe. factus, effectus est Philox 17918. 
jl^^^^^ tt. gr. patiens ET 5 11. 

Af. 1. fecit, perfecit Judith 5 11 , Gal 
ZD1IG39 244, 274 i; 2. incitavit, com- 
movit Cyrill ZDMG 27 597 v. 213, Cor- 
luy MP 19 9, o)!^ loot I ;^ Vi» Io£i a-JTov Joh 
4 4. 
Jloj^^:^ effectus EE SO 6, dap 50 3, Philox 
'l79 2i, Gal ZD1IG39 24S. 

Ettaf. factus est Eie 9 19, Kays 91 20, 
B0 3l353bapu. 
(^^^Lio» ivspYOUfxsvo; a) efficax Jac 5 16 
(Phil) , b) s. jl^ ^ lymphaticus Cat 
Wright 2 987b, absol. Bh iu Kayser Can 
des JE 1 1 3. 

Saf. servum fecit, subegit ER 34 22, Phi- 
lox 244 21, dap 23 l, Chr ed 147 14. 
I^ai 1. subactio Gn 29 22, Afr 27 5, ER 
46 18; 2. colh subditicii JSA 394. 

Estaf. 1. subactus est Lc 2 51, EE 34 22, 
Philox 244 4, dap7lO; 2. commotus est 
lA inMSl 16 178. 
j^aij. ser^-umfecitBhchr^Sl 25, ad (]; 196 21. 

Etpa. 1. servus factus est ES 3 62 3 A, 
Eom 9 12 (Phil) ; 2. subactusestKays 1 4 26. 

k^^SL^ densus fuit KwDW 6 14, Job 15 32 

(Hex). 
ilfi^av densitas (frondis) Geop 62 30. 
J^'.^N clitellae (cameli) Gn 3 1 34, EN 41 35. 
J^'.^N 1. densus (pulvis) Bhchr 259 9; 2. 

frondosus lEg 14 23, Jer 3 6, ES 2 104B, 

Jul 11228; 3.silvosusEz3l3,ES2l9lA; 

4. occultus ES 1 191E, Yit Eabb 192 lo. 
tuy^t^^s, strepitus, tumultus (belli) Joseph 

Vi. 

J^'al:v. 1. densus (crinis) AS 3 395; 2, fron- 
dosus Hab 3 3, ES 1 345D, ESL 2 27117. 

l^td. 1. multitudo, copia ES 1 514A, lA 
2 276 754, Joh Eph 30 4; 2. frondositas 
MS2 25 8, ThMargl310i4. 

»* ^V crassus fuit AM 2 352 8. JI=^ 1. crassus ES 1 42 7C, Corluy MP 12 

4 (de sono) Cat Wright 3 1 169a; 5. tumi- 

dus KwDAY 24 9. 
ll«il^ 1. crassitudo Gal ZDMG 39 274 4, 

JE schol 14 6; 2. surditas (cordis) Philox 

269 19. 
JLi3«i:s. 1. crassitudo PsC205 3; 2. Xaywv 

sinus intestinus Geop praef. 9. 
j;^v 1. crassitudo lEg7 26, PsC 172 11; 

2. tumor Philox 378 10, JSt 21 9. 
l^-Jii. pallium am 3 547 3, ThMarg 1134 9. 

EN 36 33. 
]l*>s. 1. tumor Geop 93 22; 2. iXutuor,; terra 

lutulenta Geop praef 3. 
JiLlaari. tumor dap SO 19, AS 190 2, AS216 

7, Eie 131 19, ThMarg 1 283 2, d-osTr^ixa 

icp/iYixavTov Gal ZDMG 39 242. 
J Ii>->n<. vehemens (dolor) JAES 5 13. 
Pa. crassum fecit Ex S 11, ES 2 117E, 

Philox 409 5, JBh 4 16. 
Etpa. crassus factus est Ex 7 22, dap 64 

25, Philox 17 3, JS in MS 1 43 311. (h. "125?) 1. transgressus est Dt27 4; 

2. praeteriit Afr 459 1 ; 3. invasit Chr ed 

149 29; 4. migravit, violavit (jussum) 

Guidi to 19 30, seq. '^ Ath 24 6; 5. seq. 

'^:^ liw^a praeteriit, omisit apap 288 17, 

IS 1 7, 45 8, cf. Xokl. ZDMG 25 672 ; 6. 

vicit, superavit (vinum) Jer 23 9, SB 115 

19, Bhchr 170 11. 
Ipjs-ripaulteriorDt 3013, Mt Sl8, dap91 2. 
Ip^ 1. transitusES1269B, lMcc9 34; 2. 

fiuis Corluy MP 210 10; 3. violatio Eom 

4 15, dap 59 21, am3 61 8. 
Ijxai. 1. praeteritum ET 39 19; 2. Ijj^ai. 

IkooQjaja superadulta lCor 7 36. 
wU^ transitus Mi 6 14, ES 2 28 IF. 
ho-ts, 1. transiens ES 1 5 1 3 13, /. Nis 27 24; 

2. fluxus, caducusES 1 402B, Philox 121 

11, asd 19 23, AM2 344 30. 
lLotaa.x transitus KwDW 105 11. 
ll;->sv> 1. transitus ES 1 194F, Jul 229 22, 

BO 3 1 314a 14 ; 2. vadum Jud 3 28, Afr JL;aa^ 243 19 15, ES 2 46C; 3. finis Atli JL» U; i. 
met. interpres, qui tradit (doctrinam) Phi- 
loxl6l7. I 

JJiali- 1. transitus Spic Solesm 4 19 2; 2. 
violatio ES 2 27B, Ath 15 7, Pr 5 22 
(Hex). 

Etpe. 1. praeteriit dap 33 26 (tempus) 
Guidi to 20 74; 2. deliquit, peccavit Bal 
2S1 26; 3. transitum est (flumen) Philox 
38 9. 

JjVa^ioi fluxus (de tempore) BO 3 1 591 25. 

ilojpj^ioib 1. offensio, violatio ES 1 546D, 
ER 85 4, Zach Ehet 2 4, KwDW 6 4 9, 1 05 
25; 2. stultitia Pr 2 12. 

Af. 1. transire fecit Jos 7 7, A£r 224 1, 
ES 1 553F; 2. abduxit asd 53 14; 3. abo- 
luit, sustulit Jer 32 31, ES 1 485F, MS 
2 68 12, delevit, perdidit Philox in Steph. 
bar Sudaili42 8; 4. seq. '^ migravit, 
violavit 4Ezr 7 11, Eie 137 11; o. amovit 
(munere) Corluy IIP 32 12, Th^J^arg 1 30 
€; 6. condonavit Jul74 2; 7. transtulit, 
traduxit Bhchr 162 18. 

)ipN'w transitus 2Sm 19 19. 

ilojva.^lio» traductio Epiph 51 6. 

i^ fi-^^v (h. "i!i2S Lag. prov. 85) frumentum 
<^ 65 14, Eabb 210 18, am 3 391 9, lA 2 
332 V. 1585, JSt 24 12. 

Ji a^^V (de hirco) 1. sec. Zakarija in BB 
maculatus, varius; 2. sec. Hunain cornibus 
egens Hoffmann Ausz n. 89. 

^,^^ debilitavit, elumbavit (to lame) AM 
2 357u. 

liL^jo paralyticus AS2 13 20, BA n. 6314. 

{jQ^^w iners lA 1 182 73, leg. ia^gSj.? 

Jjs^ vitulus lSm28 24, Afr 31223, EE 

8 16, dap 5 4. 
]iQ. \ ^ . vitulus parvus Joh Eph 152 16. 
JI^X^ (nest. l Bhgr 4 4 5) vitula Dt 21 4, 

Athv^23, EE 138 1. Vi^ celeriter Lc 8 13 (Cur) , Bal 264 12, 

Jul 196 7, '^^ id., Jos23i6, ESl 51 ID, 

dap 14 3. 
lici^ (al. IV^^ (^^§106) 1. currus iSm 

6 7, Afr 263 13,' ES 1 102A; 2. nomen 

sideris arcti ES 2 449A. 
lisXsss^a^ i. q. praec. 1. AS 1 App 15. 
Pa. volvit Mt 27 60, ES 3 302B, dap 88 

23, JS in MS 1 35 66. 

^^;^ jacuit ES 1 493B, 
^^i^ jecit AS 2 318 10, 2Pt 24 (Phil). 
]l4^ 1. cubitus ES 2 393D, OM95i; 2. 
excidium ES 2 4 1 OD; 3. orcus ESL 2 329 
5, am2 70 4. 
JL^^ 1. jacens Afr 426 6, ES 3 2S1A; 2. 
mortuus ES 2 390C. 
Etpe. dejectus est Js 42 22, ES2 93A. 
Pa. dejecit 2Pt 2 4, ES 1 93D, AS 185 18. 

ii-»^^ crassum (linteum) ES 3 141B, gra- 
vis (vincula) apap 23 17 (labor, dolor) x4S 
2 618 (peccatum) BO 3 1 310a lo, spissus 
Bh ad Gn 1 21, Merx 175 7, rudis Knos 
chr 116 5, terribilis (vox) AS 2 61apu, cf. 
Xold. ZDMG 32 405. 

iKiissg:^ anxiae cordis palpitationes am 2 
75 4, 109 1. 

Ilo^^sgi^ 1. duritas (hiemis) AS 2 2 14u, aspe- 
i'itas, saevitia lA 2 148 v. 143; 5. stul- 
titia, iiiditas Philox 22 7, Bhcar 141 13. 

iJv^ rudis EbPar 127 2. 

I;a4ar> vehemens (frigus) Bhchr 153 9, rudis 
am 3 512 17. 

Iloto^^ ruditas, stultitia Ge in Afr. pr. 35 
16, AS 120 2. 

I JLa.;4^^ et JL«d;..<5^ Inula helenium L. Low 
I n. 226. 

I ^ 

I jLa.Q.>^^ petulcus (goring) Ex 2 1 29 36, 
JAP 7 8 453n. 39, Bhcar 165 15,EX 42 44. 

: 

1 ^ 1. usque adpass. ; 2. adhuc 2Eg 633; 3. 

16* 244 hot^ antequam ES 3 125B, Nis 61 33, seq. JJ id. 
Mt 1 18. 

♦i^ 1. pampinavit Greop 36 11; 2. sarcivit 
radices in superficie retectas (repisxaXXe 
xa; i-K-okr^c, p'-Ca;) Geop 95 28; 3. exstir- 
pavit {to rootup) Philox 149 10, JS in asd 
8816. 

Jf p. purgatus Js 46 1, ES 2 392F, Pliilox 
149 17. 

\\^ 1. purificatio Geop 8 2; 5. pampinatio 
ib. 17 10; 3. runcatio (ro ,3oTavis&r)v7i) ib. 
95 17. 
Etpe. i^urificatus est Geop 8 6. 

Ij'|tt± 1. fimbria EX 37 41; 2. floccus lanae 
ib. 27 11. 

JSt^ ( Y lyi Jensen ZA 7 215) tempus Job 

22 15, ES2 8SE, ER43i4. 
ji^ K^a office of record asd 42 3. 

l^ seq. V^ ruit in, cepit Lc 9 39, Ath 48 

19, ThMargl53 8. 
j-^ distantia lA 2 102 3. ! 

6. 

Ih^fSt. vexationes lA 2 104 24. 

iL^ alienus ES 3 37 lA, ET 5 24, EX 6S 

77 (sic 1.!). 
IlaiSyi^ 1. solitudo, recessus ESZ 1 35; 2. 

inimicitiae LA. 1 242 388. 
JLi2;a± 1. alienus Bhcar 31 9; 5. irregularis, 

anomalus Bh Cat Bod 601 n c. 
JlaL,a± alienitas Bhce 2 659 5. 

Af. 1. rapuit, eripuitES 1 112B, Philox 

509 20, Jul 4 10, Joh Eph 360 10:2. libe- 

ravit Jud 1 1 26, ES 1 3 46B, Vit Eabb 1 7 7 

16, Cyr 57u; 3. arripuit, obtinuit JS Const 

V. 227, 351. ^t^ sortes Bhchr 305 8, ad Jos 18 lO. 
^^ja:t livia columba AS 4 83 5. ly jojoiw pannus EX 37 45. ^^^t^ adhuc iSm 3 7, Mc 13 7, Afr 340 
15, ER S3 12, Philox 598 9. ^'^p^ vituperavit, reprehendit ES 2 407B,. 

A*th 15 14, Gal ZDMG 39 267 9. 
jLp. reprehensione dignus ES 3 160D, Nis 

31 149. 
lA^^^ vituperatio ThMarg 1 12S 19. 
jiA-»:». vituperium EE 54 19, Ath j 7, JS in 

MS193 13. 
llLi^^ |) sanctitas AS 4 50 28. 
JLD^jo^ vituperium TB 27 l, 38 22. 
iI^o|2. id. TB 34 16 (nisi JLA-jOi. leg.). 

Etpe. vituperatus estER 29 12, Ath 33 1, 

|?a± vituperium ES 1 67E, TB 85 24, Mos 

Agh in Rendic dei Lincei 1SS6 p. 410 16. 

Etpa. seq. 3 rej)rehendit ES 1 74E, dap 
69 4, Clr34 8. 

Af. reprehendit ES 3 504E, lA 2 8 6. 

Jl ^ t^ 1. seq. V usque ad; 2. seq. j dum. 
*ip^ (JLa^ JL^P».) adhuc ES 1 304B, Bhcar 

117 12. 
U&fi.id. ECthl3l6. 

^t^ h. p_s? paradisus Gn 3 24, Bal 255 5,. 

JS in asd 103 21. 
JLiipj. paradisiacus Rabb 365 14, Alex 59 6, 

Kays 13 1. 
Pa. 1. jucundum fecit ES 3 593F; 2. 

ornavit ES 2 393E. 
j»|o^ res secundae Dt 8 56, ES 2 151B, 

Eendic dei Lincei 18S6 p. 409 13. 
y^jNa» 1. eifeminatus, emollitus Dt 28 56, ES 

2 1 lOF; 5. amoena (terra) ES 1 22F. 
Etpa. 1. jucundus factus est ES 3 593F; 

2. laute vixit ES 1 37A. 

JLfi-j^/. (N§S4) cincinni (locks) Jud 16 19, 
Ez 8 3, Geop 11118, ES 1 325F (sic 1.!), 
EN2163. 

j^ juvit, adjuvit Jos 10 4, EE 27 16, Gal 
*ZDMG39 2ri6 4. 

U^ auxilium ES 2 88E, AM 2 94u. 
lli^ auxilium Ath 12 25. 
lli^ adjutor Dt 33 7, Bal 292 3. J>;ia^ 245 A-^s»- jijjtt:t aixxilium Jud 5 23, ES 1 55 7 A, ITS 2 

68 30. 
U^ (nest. 'sk.) malus navis Ez 27 5, am 3 

5 18 = apap 174 8. 
j.^;^ saponaria offic. L. Low p. 305. Gal 

ZDiriT 39 297 41, EX 26 92. 
Pa. adjuvit Bal 293 22, Guidi to 19 34. 
Uoji,:^ auxilium 2Cor lll, BO 2 41, 

kwDT^' 112 22. 
f^p.1 auxilium :\rS 2 64 12, AS 104 10, 

KwDAV 1 7 7. 
Uo|;.^l id. Cat Bod 54S i. 

Etpa. adjutus est Js206, YitEabb202l5. 

?o^^ (jac. ':». Bh gr 4 4 5, X§ 37) meminit. 

recordatus est ES 1 4S4D, dap 54 4, Pbi- 

lox612l4. 
)ijo,«t^ 1. memoria ES 3 265^, Yit Eabb 

lS5l2, Ath 33 18; 2. commemoratio JE 

schol3 5 ; 3. commonefactio {warning) Phi- 

lox415ll. 
If^oi. admonitio Afr 193 4, ES 1 247C. 
jilioo»:*- memor Clr ep 58 2. 

Etpe. recordatus est Philox200 2, Yit 

Eabb 189 25, dap 54 4. 

Etpa. in memoria servatus est Par Pat 
10 1. 

Af. in memoriam revocavit Joh 14 26. 
ES 1 443B,Philox 1S7 22, GalZDMG39 
26013. 
Jii^^h. T^smmagistermemoriae 2Eg 1837. 

Ettaf. recordatus est Philox 176 12 (var. 
Etpa). 

^oviw aptus, idoneus ES 1 ISIF, dap 95 17, 

Mc 14 11 (Phil). 
J Sinis 1. idoneus JEh 7 5. Bh in Kayser Can 

des JE 22 9; 2. tempestivus Spic Solesra 

4 57 15. 
Jloio*:^. 1. aptitudo JEh44 6, glherm, Bh 

adsc. ment 17 12; 2. occasio BO 32 679m. 
Pa. dedicavit Ath olo 17. 

9oi^ saevivit (to rage) ESL 1 691pu. Jio»:^ libidinosus, impudicus Jer 5 8. Ath 

2115. 
Ilotot:^. libido Bhcar 141 12. {q^ 1. clamavit Za 11 8, ES 2 303B; 2. 
gemuit Nis52 67, 61100 107; 3. ululavit 
Afr 383 7, A]H 2 322 29, Ex 1 1 7 (Hex). 

Il^ clamor L-V 1 2S4 184, AiT 2 322 37, 
Jul 170 10. 
Pa. ululavit <^ 59 6 14. 

Jioo± ululatus (canis) EX 46 39. 

ji ^^v silva, nemus lSml4 25, Afr 364 1, 

ES152C; dap24 4. 
IKa^ silva ThMarg 1339 8. 
Jio-t> densa arborum (thicket) Th^arg 1 

159 12. 

jdii. scilicet Spic 29 14, Clr 131 25. 

Ijoi. (X§ 104) noctua Lv 1 1 16, ES 1 241C, 

am3 230 2, AS4 57 2. 
\\^ floccus lanae AS 2 199 18. 
lav dies festus EE S 10, Guidi to IS 13. 
]Jl\\^ festivus Ath 1 1. 
\ih^ consuetudo Act 15 1, ES 1 545B, Yit 

Eabb 183 24, spec. mala consuetudo ES 2 

540r, Xis21 139. 
JJti^ts consuetus JAES 134pu. 
i^Ji^Ii. secundum consuetudinem ET 3 20. 

Pa. consuefecit JE in ES 1 436 5, KwDW 

363 17. 
\^^ consuetus ES 1 44lC, 2 265E, Ath 

32 18. 
llo^..s>9 consuetudo JBh 6 8. 

Etpa. consuevit Eabb 23S 15, dap 65 10, 
KwDW 330 17. 
Ifsjo consuetusLc 23 17 (Cur), ES 1 140A, 

Cyr 43 2. 
U^-j:^, \\li^^ dies festus Dt 16 14, Spic 16 

iV, EEsio, JSinMSlGl 94. 
^W^ celebravit ES 1 44 lE, Ath 12 6, Spic 
Solesm4 129 17. 
Etpa. celebratus est ThMarg 1 308 5. iq:^ 246 tio:^ 9QiS> ar. Ojc aloe Low p. 426, Sind 26 5, 
IvwDW 3S0 14, 3S2 10. 

ll^:^ (nest. Ilviw., Ilvi»^ ex hebr. ms? NS 105 
n. 2) ecclesia 4i74 2, Mt 16 18, Chr ed 
146 5. 

IKajoIj^ (N § 1 3) ecclesiimculaBhchr 339 23. 

JL^lj^ ecclesiasticus AS 3 221 3. 

JLiliv^ ecclesiasticus ES 1 227C, MS 1 105 
4, JohEph 2 22. 

i^j))l,:s. secundum ecclesiam ES 2 129A. 

JLjjQ.:^ spinae (Lovv n. 227) cum flore albo 
(Bh ad Mt p. 64 2), Mt 27 29 (JS ZDMG 
31 272 9) Lc 23 28 (Cur), apap 324 13, 
am 3 164 18, Sch 257 5, JARS 65 14, EN 
50 43. 

^o:^ impedivit iThess 2 18, ES 1 12 lA, 

Jul4G9. 
^ott± impeditio ES 2 107E, Yit Eabb 206 

13, PsC 249 8. 
Etpa. impeditus estES 3373C, VitRabb 

168 11, dap 38 19. 
ll.^aiw cpXe7[j.ovYj Gal MDMG 39 232, leg. 

it^^Q.'^. yuixi».? 

JJoi». i. foetusEx21 22, Lc 1 41, EE6S21, 
Jul 93 10; 2. infans ESL 1 261 14. 
lltita± status foetus Philox 263 23. 

JUai;. scelus, facinus Dn 8 16, Afr 32 1, JS 
in MS l 67 264. 

Pa. sceleste egit Nestle Chr 88 11. 
Jloi». scelestus Corluv MP 19 1,/. Afr48 3, 

])l. scelesta Jer 8 10 (Hex), adv. JS in 

asd90 3. 
iLoil^. impietas, petulantia Ez 18 27, ES 2 

209C, Ath w 1. 

Etpa. iujuria affectus est Js 25 3 (Hex). 
|LQi::s.«»i.ioi) injuria Pr 17 9 (Hex). 
' Af. (k§177F)i.sceleste egit ES150D, 
359D, Js 3 15 (Hex); 2. in scelus induxit 
JA 2 1607; 3. pervertit (jus) Job 8 3. v-^a^ vagivit (infans) BA, PS. *a^ (ar. Jl^) fatijyatus estMt 15 32, Bhchr 

555 4. 
l&j^ fatigatus Jud 8 4. iMcc 3 17, ES 1 

319F. 
1a.q± fatigatio EN 32 30. 
Etpa. elanguit Ez 31 15. 

*a:iw (ar. ^Jlx^ cf. .a^l) 1. dujjlicavit Apoc 
18 6, ES172A, VitEabbl83i7, KwDAV 
249 15; 2. duplicatus est ES 3 463A, EE 
22 24, KwDW21is. 

l&j^ duplex ES 1 41 IF, adv. ib 404F. 

Jlsai». (h. r^iv) -^- coll. aves Lv 1 14, ES 2 
201F, JS in MS 170 355; 2. examen 
(apium) 8ir 11 3, AS 3 31 25; 3. truncus, 
ramus Vit Eabb 195 24 azpeixwv, Gal 
ZDMG 39 2SG 6 (G-kU'io<i), ib. 242. 

Af. advolavit, afflavit ES 2 394B. 

Elpe. discerptus est (vento) Ez 31 15, 
Geop 82 225. 

jo^ flevit (infans) BA n. 6329. 

s*V ^^^J?^ (N§254Aar. ^) piget me sq. 

c» Gn 27 46 , Xm 2 1 5 , sq. «.if» ^ ES 1 

196B. 
Il^jtiij. dolor Gn 42 21, ES 1 475C, Bal2933. 
jA.,?s tristis ES 3 432A, Corluy MP 20 3, 

sq. «:^ doleo ES 3 2S4E. 
I1q,A..j.s. tristitia KwDAV 10 8. 
JjV**4- ^»"istis Pr 17 22 (Hex), Bhcar 121 8. 
Etpa. doluit Nm 21 4, EE, 122 21 , dap 

SO 6, Ath 48 18. 
Af. dolore affecit iMcc 3 7, ES 1 42D, 

Vit Eabb 187 16. 
JliL^ Corluy MP39 40, I^.Ln.sv. ES 3 

2S3F afflictatio. 

{)a:L pulvis <\> 1 4, Afr 493 I6, am 3 304 13, 
L\ 2 32 4. 

J^o^ caecus Dt 28 28, ES 2 1 1 7A.. Iuq::w 247 ^" ^^ ** 1^4^ caecus ER 34 13, asd 15 16, 67 25. 
Jtot^oi. caecitas ER 33 27, dap 75 26. 
;a:^ occaecavit Afr 194 18, Philox 52S 14, 
(nisi Pa. leg.). 
Pa. occaecavit Ex 23 8, BS 19 8, Jouru. 
of s. 1. 4 32 12, KwDAV 274 19. 

Etpa. 1. occaecatus est Dtl5 2l, ES 2 
474F, dap 112 ii, Philox 502 10; 2. met. 
orbatus est Nis 1 37. 
Af. occaecavit ESL 1 315 11, asd 79 24. 

JLa,a^ ludus, jocus TA 46 294. 

Uo^ (Low p. 343) 1. pahis ES 1 191F, Js 

19 6 (Hex) cf. Bernstein ZDMG4 202; 

2. ':^ ooij uXo[JLav£(o silvescere Geop 8415. Ih-ct s. V. iia».. JL2^ a. i. validus fuit ER 11 25, ThMarg 1 
373 10, Bhcar 146 9; 2. invahiit, horruit 
(mare)ES3 133C, Nis 1 1 55, 18 48: 3. sq. 
'^ invasit, cum vi irruit E8Z 1 123. 

Ija^ vis ES 2 372B, dap 96 9, AM 2 390 1. 

lll^ 1. validus ES 2 246B, Gal ZDMG 
39 299 8; 2. potens ES 2 S6A, asd46 12, 
JS in MS 1 65 221. 

\\wJ^ robur, firmitas ES 2 1 lOE, ER 57 8. 
Pa. fortiter se gessit AM 2 302. 

Etpa. 1. validus factus estES2 372A, 
apap 7611; 2. potens f. e. Vitt Rabb 1614; 
3. iratus est asd 112 4, Mar Narses Gesch. 
Josephsed. Grabowski 5u, infremuittl; 7 25 
(Aqu), minatus est Mt 9 20 (Phil). 
*;j»-ii. firmum reddidit AS 3 230 26, 

Etp. restitit AS 3 217 20. 

^h^ 1. intr. a) fortis fuit ES 3 154E, Nis 
43 32, b) ausus est ES 3 43E, Nis 54 76, 
c) perseveravit ES2454B, Vit Rabb 169 8, 
Ath Qoe 15, KwDW 394 8; 2. trans. con- 
firmavit ESl 473F. 

^)lx nevit Ex 35 25, Apoc Bar 10 (ed Cer 

120 9), Lc 12 26 (Phil). jli:^ 1. fihaBhchr 206u; 2. lanificium EbPar 

49 12. 
Jljoi». porcus Geop 8 28. 
JLi^ 1. netus Ex 26 i, ES 1 230A; 2. in- 

tentus JS in MS 1 49lll ; S.innatus ES 2 

541C. 
|-.)iait 1. antilope Cant 4 5, Rabb 365 21, 

Bhchr 172 23; 2. hinnuleus AS 3 45 8. 
^i^o^ (ah JJka^ X§126F) fusus {spindle) 

iSm 3 29, EX 27 19. 
JJk» id dap 7 16, Pr 31 19 (Hex). 

Etpe. netus est AS 3 68 28. jLsoASj. 1. gvavis (odor) Geop 111 26, EN 
13 77; 2. non subactus, rudis ES 2 125B. 

Ih^y^ 1. annulus Dn 6 17, ES 2 213B, JS 
in ER390 2, Jul 153 l; 2. podex, anus 
Geop 113 18. 

V-A^ involutus lA 2 70 44. 

Il.;;ii>- Zizyphus spina Christi et Rhamnus 

lotus L. Low n. 229, Ez 16 8, Afr 1S7 18, 

Gal ZDMG 39 281 ii, EN 51 75. 
IJsjiiUi. (xsXia fraxinus Geop 19 28. 
Ijoti^ fascia Lc 2 7, ES 1 397E, AS 3 108 8, 

'SB94 n. 15. 
iimk, fasciis involvit Job 38 9 (Hex), Lc 2 7 

'(Phil). 
Etp. fasciis involutus est Ez 10 4 (Hex), 

AS3 156 21. wOJJLi^ sarcocolla EX 24 38. Jl^ delevit, evertit i}* 9 6, ES 1 50D, dap 

28 25. 
JLia^ deletor Jer 22 7 (Hex). 
11^1. deletio ES 2 1 73 1, AS 2 232 7, Jer 

24 30 (Hex); 2. exstinctio ESL 1 59 15. 
\h^'v^ deletio L\ 2 348 V. 1858. 
Jil^ id. Eb Mai 10 202 16. 

Etpe. 1. eversus est dap 28 26; 2. deletus 

est Ath 15 24, JARS 104 2; 3. exstinctus 

est Act 3 19, Afr 325 10; -i. piatus est ES 

1 42A. M^ 248 ll^ ^^s^ 1. surclus fuit Js 33 19, ES 2 77C; 

2. stupidus fuit ES3 133C; 8. sq. u-V nou 
potui ER 35 10. 

JUL^ 1. difficilis Ex 4 10, ES 1 63D, Jul 
238 21; 2. pertinax Yit Eabbl94 26; 

3. f^;i V^ fatuus, stupidus Bh ZDMG 
40 446; 4. aclv. stolide, duriter Nis 65 91. 

Uo^-a; 1. difficultas Yit Eabb 1 8 1 4 ; 5. stul- 
titia ES 3 72C, Xis 10 87; 8. obstinatio 
ES2 467F, Joseph3 5. 
Etpe. ofi"ensus est Afr 36 15. 

Jba^ j)l. IKi^JL (N§ 84) 1. coxa, latus 
Jud 3 13, Afr 91 2, ES 2 205F, AS 3 43 
26; 2. latus montis Jud 19 1 (Hex). 

t- *^"!^ ^ 1. rediit, revertit asd 62 29, Jul 173 

20, KwDWll7l6; 2. reddidit Eechtsb 

31 14; 3. induit ESl 490C. 
J^^S 1. amictusES 2 329B; ^. locus, uude 

quis exit Cyrill ZDMG 27 590 v. 130. 
\\Ap^ pallium Yit Eabb 184 25, AS 2 152 1, 

Eb Mail0 248 20. 
i&j~^ vestitus KwDTY 11 1 18. 
JjBo.^ adjungens Bhgr 1 18S 14. 

ilstt^i>». tt. gr. (ar. Jih.%]\) junctio Bhgr 1 

62 cap 15. 
i-olso^l:». adjuugens Bhgr 1 158 15. 
J- ^^N» amictus Judith 10 7. 

Pa. vestivit Mt 2538, Ath34 ii, KwDW 
1169. 
jja^'Q± vestitus 2Mcc 3 25, dap 90 3, Js 61 3 
(Hex). 

Etpa. 1. vestitus est EE22 6, KwDW 
116 15; ^.tectus estESl242F; 3. induit 
ES2 413A, Bal272 3. 

Af. 1. a) redire jussit KwDWll7 4, 
b) reddidit PsC 131 1, c) respondit Ch- 
97 22 ; 5. vestivit Lv 8 7, ES 1 20A. V^^ 1. spiravit, fragravit ES 2 252B, asd 

50 16; 2. prorupit (fletus) ESJ 228 15. 
{|a^^ fumans Joh Eph 7 15. 
Ij^ 1. furaus EE 93 20; 2. odor Ez 8 11, asd 50 18 ; 3.fumigatio ^^ 1 40 2, EE S 6, Ath 

o.^ 13 ; 4. aspalathus aj-dAa9o;, Sir 24 15. 
J-.vi^ fumatorius OM 24 8. 
iiir^v, l^V^.-»^ 1. oleum cedrinum, cedria 

Geop 45 11 15, MS 2 7 1 12, Gal ZDMG 39 

276 17, Duval-Berthelot 2 7 11 15, 100 21 ; 

2. pl. suffimenta AM 2 306 17. 
jTo-f^ suffimenta Cat Par 119 n. 169. 
^i-y^ pharmacoiDola Bhce 3 163 8, ZDMG 

40 447. 
Af. fumigavit 2Eg 14 4, EE 142 22, asd 

42 5. 

?;-^Q^ j>)\Sa£ Mercurius planetaKays 1953. 

Jla. '^:^ sternutamentum (sneezing) Job 4 1 9 

(Hex). 
J.^'a± Philox37Sl5 et l^*^o± id. Gal 

ZDMG 39 242, EX 32 23,^45 34. 
Jijt j^s» sternutamentum efficiens BB in 

Low p. 306. 

JLk:^ vae! BhcarS7 14; '^ ooi^ exsecratus 
est ESL 2 315 14. Jul 106: ':^ >.->rpi jj»ass. 
Jul 177 5. 

JI A . N . i. marsupiumES 1 341C, Xis40 59; 

2. arca vestiaria AS3 3417, EX3S5S; 

3. sarcophagus Nis 2 1 79. 

tlQ->*N gr. y/jp'.', Sjiic Solesm 4 58 22, leg. 

lU:^. 

Af. ol)scuravit Thr 2 1, ES 2 163C. 

Jl^w^ 1. ira ES2 338A, Jul35 25, Joh 

Eph 324 24; 2. res, quae indignationem 

movet ES 3 13lC, Xis 55 32; 3. injuria, 

coutumelia Cyrill MDMG 27 589 v. 545. 

Pa. irritavit KwD^Y 1317. 

J^'..?N iratus Afr 299 13 (sic 1.). 

Etpa. iratus est Philox 417 16, Mt 20 24 
(Phil), KwDAY32ii. JAP78 4392, Bhce 
1371 1. 

)L2L 1. pullus equi Gn 32 16, Afr 118 11, 
ESilSSD, am 3 12 11, Geop 107 13; Jm.n 249 ],KX^ 2. sepulcrum (?) Cyrill ZDilG 27 578 
V. IIS. 

J.v>,.V. 1. uebula ES 3 49D, KwD 45 12, 
Job 38 9 (Hex); 2. gv. \tz,i'Kr^, ar^p, velum 
majus, quo discus, calix, reliqua vela 
teguntur Eenaudot Lit. Or. 2 61 (cit PS) 
Sev. A. 108 6. 

yt .,Tv. nebulosus, obscurus (dark, gloomy) 
IvwDW27113. 

yj-i^io» nebulosus ES 1 120E. 

Af. obscuravit, obtexit ES 3 265F. 
yiAjLvII obscuratus est 6 64 25 (Symm). Jju^ /. (N § 84) 1. pl. ^as^ oculus pass. met. 

spleudor ES 3 1 29D, aspectus ES 1 253E ; 

2.1)1.11^ a)fons ES1521B, PsCl77 3, 

lA 2 210 129 (sed pl ^ Gal ZDMG 39 

249 9), b) oculus, gemma (arboins) Xis 

48 37, Geop 62 27, c) bulbus Gal ZDilG 

39 242. 
,^2^ c. suff. pl. vaa-ii*^ ESJ 152 14 ante, 

coram Mt 27 24, ES 1 65F. 
^>3 ^^ coram, praesens SB 63 17. 
Jl.^^ ^ manifeste Job 7 13 (Cur) ESL 1 

441 10, apap 143 2, Jul 72 15, ^ Jl^ id. 

2Cor 3 12. 
jjL^ ^ sardonyx Ex2Sl9, ES1231C, 

lAl 116 730, Kays264 22. 
i;oI -:^ chrvsanthemum coronarium Low 

n. 233. 
Ji*svB pl. JLriio rar. t Kl . ^ in /. rar. m. (N § 87) 

fons 2Rg 3 25, ES 2 515B, JS in ilS 1 56 

325, Ath 36 10. 
^^L.s. magnis oculis praeditus apap 130 6. 
Pa. 1. intuitus est AS 2 192 12, Bhcar 

48 3; ^. designavit Bh ad ilt 24 21. 
^i<sH inoculatus est Geop 14 24. 

ilojdJak. (?) contristatio. cura ES 1 52SA. 

;.^ vigilavit Xis 61 55. 
V^ vigilans Mc 13 34, ES 2 400F, JS in 
asd 88 6, adv. Philox 194 20. yA»; ;u^ semisomnus SB 22 9 10, 'i. i>-ta id. 

ThMargl77l4. 
I^ angelus ES1502B, Guidi to 19 61, 

Dion T 8 1 2. 
lU^ vigilantia Afr 138 1, ES 2400C,dap 

93 19, Cyr 25 8. 
Jjo;^ asphodelus Low n. 233, Gal ZDilG 

39 253 70, EX26 71. 
\\'^ caedis ultio Ex 22 1, ES 1 41F, Jul 

^36 10, KwDW 110 20. 

Pa. excitavit Job 3 7, ES 2 103D. 

Af. 1. expergefecit Lc S 24, Guidi to 20 
75: 2. excitavit ER 128 5. 

Ettaf. 1. expergefactus est tL 108 3, Afr 
169 1, Guidito20 20, ThMargl 125 21; 
2. vigilavit Mar 1 3 33. 

UQ-^ minus bene V (^ § 105) nomen 
sideris aut Aldabaran (BB) aut Capella (Bh 
ad Job 9 9) aut Orion (ES 2 26 IF ad Ara 
5 8) aut Plejades gl. ad JS in MS 2 92 250. 

JlAQ..a^ cynara cardunculus Low n. 234, 
Gaf ZDilG 39 299 12, EX 25 51. 1. impedivit ESL 1319 8; 2. restitit 
ES1431F, Athv^S. 
I^o^ 1. impeditio lA 2 278 802, Philox 
562 20, Clr 38 22, Cyr71 14; 5. repuguantia 
Corluy MP 118, Ath37 17. 

Etpa. impeditus est Dt 1 13, ES 1 44 ID, 
ER31 15, Philoxl2l4. 

'"^O!»^ 1. intravit Dn 5 10, Chr ed 1 16 1 ; 
2. initiatus est Jul 245 28; 3. sq. '^ com- 
pressit, stupravit ES13D; 4. irrepsit 
(error) Philox 405 2. 

1^:^:*. 1. causa asd45l3, Gal ZDMG 39 
365 2; 2. praetextus Clr ep 152u, Phil 1 
18, Guidi to 29 169; 3. argumentum Gal 
ZDMG39244; 4. peccatumGn4l3(Hex), 
crimen Dion T 1 6 1 4 ; 5. pl. res, vasa Sind 
25 2, KwDW 42 25, Bhcar 257 15. 

JjK\.^ causatus Bh ad Mt 22 3, JARS 56 3, JU4i^ 250 li.X^ Eb Par 9 9, adv. when opioortunity offered 

SB15 4. 
JL»l^io>- causalis Blifjr 1 15S 12. 
llal^.\:^ causa t6 aiTtov glherm. 
lliiXi. fructus, reditus 2Eg 8 6, ES 3 24 lE, 

"jSTham V. 202. 
Il«i^a±(?) aclitus ES 3 44E. 
i)'oLw 1. intrans ES 2 550F, Bal 252 19: 

2. subintrocluctus Gal 2 4. 
IIql^q^ incessus Bhgr 15 2. 

6 6 ° 

jLl^ 1. jjastor met. clerici praeter episcopum 
ES2 560C, Ms4 24, 14 12 etc, IA1262 
242; 2. clux, superior ER 349 6, asd 19 3, 
6S 5; 3. causa ET 5 14. 

jL^:» adventus Jer 8 7. 

/i^:^ (N § 23) 1. introitus ES 2 499A, 
Chr ed 154 23, Bal 317 25; 2. aditus Gal 
ZDMG 39 259 7 ; 3. reditus Bhchr 5S8 9; 
4. dies festus ll^ a^qjs Sim Sanq^I. 51 
cf. Sachau Beruni Chronol. engl. transl. 
p. 307. 

iA s !w (al. u^^) s. IKut, U»^\, l^sLtL initium 
anni etc. BO 1 527 18, Bhchr 81 6, ce 2 
675 23, Merx 174 (qui de vocis forma 
nimis artificiosa protulit). 

ViX:^ 1. initiatus IA2 2S45, JuI217 6, 
ThMarg 1 9S4; 2. seq. j^i»» aetate pro- 
vectus dap 10 12. 

JloiLl:*. status initiati ThMarg 1 301 13. 

Ji^oj Vs-ai. initium jejunii Bhcar 1 18 13. 

yj.xiLA ^ s .» aetate provectus 2Mcc 5 24. 
Etpa. 1. invasit (aliquem daemon, diabo- 
lus) apap 119 17, Jul 248 4, Sch 36 5 (ira), 
Gesch Josephs ecl Weingarten (Halle 
1893) p. 17u; 2. seq. >»ij. se conjunxit cum 
JS in asd 107 12; 3. se excusavit ES 1 
260A, Eabb 243 21; 4. excusatus est Ath 
oa 5 ; 5. praetendit, praetexuit Bhchr 
215 1. 
Af. introduxit Xeh 9 23, ES 1 564F. 

iL\s& 1 . introitus Phil ox 2 66 ; ^. pallii geuus 
BO 3 2 898, AS 2 156 22 (sic 1.!). 

IIqi\s'w introductio, isagoge Philox 624X8, 
'ThMargl20 9, B0 3l 467a. Ettaf. introductus est ENchr 79 1, JAES 

3611. 
\\s\>; flatu dissipavit Js 54 11, ES 3 295E. 
^\^/. procella 2Eg 2 11, Afr 278 15, ES 

i 121C, JSinasd 100 l9,Mar29 9, Bhchr 

353 22. 
]liJS.«i± tumultus ES 1 473A. 
lUi\'v\v.v. perturbatio Joh Eph 305 16. 

6 6 »1 J- J- 

o^i». (ar. ^) i.vicit, superavitES 2 1 67 A, 
Gal ZDMG 39 246, seq. ^ EE 31 2; 2. 
injuria afFecit, oppressit Ath 15 10. 

JLi>Q\s. injustus dap 49 17, 66 3. 

Ilo^ol^ injuria Philox 79 21, Ath 19 6, dap 

1 15, Cyr93 74. 

jLiao^ injuria Mc 7 22 (Phil), Cat Wright 

1173a. 
J^^A^vv. oppressus Vit Eabb 183 9. 
IIqAA^ defraudatio, oj^pressio Nis 59 69. 
i^a± injuria Pr 22 23, ES 1 65E, Philox 

121 13, Cyr 26 8. 
Etpe. 1. superatus est EE 44 13, Philox 

121 13; 2. oppressus est dap 49 16. 

Pa. vicit ES 2 469E. 
Etpa. 1. oppressus est lCor6 7, ES 3 
664B; 2. seq. a ruit in iSm 14 32. 

jLk^a::bw (cf. ar. l21) saccus Bhchr 395 21. 

(cLii.^ 1. uter Judith 10 3, Bhchr 120 17, 
ZDMG 40 447 ; 2. follis Duval-Berthelot 

2 240 u. 21. 

wQ^:^. (nest. '^ Bhgi' 4 4 5) aloe Low n. 235, 
Cant 4 14, cf. MS 2 21 8, am 1 33 9, Gal 
ZDMG 39 250 23, Bhcar 103 5. Iq\^ rar. status viorilantis ES 1 25F, 2 584B, 506B, Nis 65 23, ESL 3 87 2. 
-oijf^ super Job 29 3, cf. ES 2 12D. 

^*^ c. suff. i>l. super cf. N§250. 
I^X:i Vi. adverbium ET 14 6. 

6 •* 

J>\v scelus :M6tr i.^ p. SO v. 4 (cf. Noldeke 

ZDMG 34 577). 
lK\i^ 1)1. Il-o^ 1. altaria (praes. idolorum) J.Ns 251 >^ iMcc 2 25, Nis 11 96,Mar6Gn, asdl4 8; 
2. sacrificium Ez 43 18, ES 1 450E. 

Pa. 1. exaltavit ES 1 IGF, 407D, Philox 

335 4, KwDW 54 12; 5. sustulit JSinMS 

190 438. 

JLlAx 1. superior, supremus Jud 1 15, ES 1 

478C, Corluy MP 23 16; 2. pl. superi ES 

1 487F; 3. nomen accentus ET 25 4, BZ 

2 7, JBh 18 9; 4./. femur iSm 9 24. 
jK Av tabulatum superius {upper room) Mc 

14 5j ER 95 23, asd 24 19. 
tlai^. majestas Bal 304 2, JS in MS 2 122 

709. 
XI^a± exaltatio ES 1 254D. 
M^:^ 1. exaltatio ES 1 374B, Cvr 20 24. 

KwDW 51 20, Eb Par 57 7; 2. majestas 

ES1434E, JohDar in MS 1 10617, Ath 

23 26. 
Etpa. 1. suhlatus est Act 10 16, ES 1 

5iyA; 2. ademptus est BO 3 1 91a 5; 3. 

ascendit Philoxl93 9; 4. met. translatus 

est Bh ad Mt 7 9. 
Ilaix^ioo 1. exaltatio KwDW 11 9; 2. 

metaphora JE in Journ of s. 1. 10 23 5. 

Af. seq. a injuste egit iSm 2 29, ES 1 
438B, 2 200, ECth 5 34 16. 

§af. sustulit ES 1 65E, Josepli 5 4. 
j;\sai, superhia 4Mcc 5 20, ES 1 202E, TB 

13 13. 
J l\\Myt audax, arrogans Rie 21 20, AS 187 

25, SB 22 3. 
llQJ.\\av» arrogantia Js 24 8 (Hex). 

Estaf. superbus factus est 2Mcc 1 1 7, EE, 
9 4, KwD 92 1, Ath 1^13. 
llollA^iyii superbia ES 1 26E. 

JI y>' S. N , (Lag. Xom. 115, de etym. Barth 
ZDMa44 6S5, JensenZAT 173 n. 3) i. 
str. cstr. >»\>^ aeternitas ES 2 SlD, Cor- 
luy MP 20 14; 2. st. cstr. y^ mundus ER 
117 25, Chr ed 148 4, EbMai 10 198 19. 

iLoKjuo :;ia\2v. convivae(?) asd 193 1. 21. 

J:>a\v 'f=t laicus dap 24 7. JLlii\>^ laicus Yit Eabb 1 74 2, JS in asd 84 

20, Jul 236 6. 
Iloiio^:^ aeternum (aiwv) Eph 2 2. 
Uxib\^ laicus ES 1 237B, Eechtsb 49 29, 

KwDW 357 13. 
jUli-w^s aeternus Kaysl3l, 15 7, Bhcar 

14S3, CatBod57 9 a. f. 
J Vu^\s\ id. Kays 140 3, Eb Par 2 9. 
Jojlxjo^ Kays 49 22 et }i^yu^\\\ ib. 121 

15, ThMarg 11719, in aeteruum. 
Pa. aeternum praedicavit (deum) BO 3 

2 676 20. 

JLiQ.>Nv (ar. Al) 1. juvenisEE 376 1, asd 

6 1 20, Guidi i o 3S 20 ; 5. adultus ES 1 26D ; 

3. puer, servus, Jud 7 11 ; 4. pullus (cervi) 

JS in asd 89 22. 
It>.aa.\> 1. virgo Mc 14 66, ES 1 170B; 2. 

ancilla KwDW319 10. 
J.I^\\. juvenilis Cyr 165 3, Bhcar 44 6. 
tl.ayi.\N juventus <h 126 4, dap96 9, Vit 

Eabb 195 25. 
Pa. juventutem alicuireddiditES241SF, 

cf. Wiesemann 85 8, Eb Par 7410. 
JLioX.a:^ restitutio juventutis lA 1 304 216. 
£(pa. 1. juveuis i'ursus factus est ES 2 

418B, Bhcar29 4: 2. maturus factus est 

Apoc 14 18. 

t rtSv o fervefecit Geop 43 17. 

) "^^- (3^^*) i5~f>ocpo;, tormen Geoji 104 1. 

tA.ft\>> pl. J n\>^ 1. hirudo (leech) EX 44 96 ; 

2. sanguisuga Bh ad Pr 30 15. 
J_ooik>. 1. h. npl^y Pr 30 15, durum quoddam 

(MS 2 35 1) raala cupido (Bh ad 1.); 2. 

humidus et mollis (tjxavTcoor^c xal aTiaXo;) 

Geop 13 9, 41 26. 
tlaJBO^ atra ingluvies ES 2 1 19F, 3 20 7A 

" E(pa. restitit MS 235 4, ThM in ZATAV 

G 99 8. 

iKA^iki;. (^JLs) serae (locks) PsC 268 12. 
^a^ prrtej;. 1. cum pass.; 2. nuna ratione h»i^ 252 llo.&MX habita (in sjnte cf) KwDW 202 21; 3. 

secundum (along) JSt 63 21. 
j^ 2)1 Jjftii^. (N§93) populus asd 73 6, 

Chi- ed 149 7. 
J^wJ^aavis geutiliter Gal 2 14 (Phil). 
JLlaSiaaN. i. iaviv.6; gentilis Mt 18 17 (Phil), 

Bh ZDMG 40 447 ; ^.jpZ. multitudo homi- 

num Bhchr 276 10. 
l^yt^ jjI. iKjoiois. (E,echtsb 4 l) amita (aunt) 

Eabb 221 8, AM 2 275 15, Bh in Kayser 

Can des JE 24 26, EN 1 5 30. 
^jjOA^N calceus abjectus EN 23 20. 

tVi^ a 1. demersus est PsC 170 8; 2. occi- 

dit (sol) Lc9l2 (Cur), apap 30 8, PsC 

1 87 16 ; a. se lavit dap 118 4, Dion T 76 7 ; 

4. baptizatus est VitRabb 164 25, asd 1 1 

18, am3 403 4. 
l^bo^ 1. occasus (sideris) IS 30 2; 2. bap- 

tisma ES 1 332D, Cyr 16 14, JS in asd 

108 14. 
i;..^s baptizatus ES 1 267E, ER 360 15. 
lli^ 1. urinator (diver) ES 3 1 5 1 D, KwD W 

264 24; 2. baptizandus ES 3 153B, am 2 

13 2. 
J^jjdio:^ 1. ablutio (vasorum) Mc7 4: 2. 

baptisma Mc 1 4, Afr 129 4, ES 1 532E, 

VitRabb 195 3, dap 45 15 ; 3. '» kxa bap- 

tisterium Chred 149 3; 4. 'aoi iJLioi y.o).'ja- 

[Byi&pa lacus Joh 4 2. 
Etpe. baptizatus est Mc 1 9, ER 360 12, 

Sch250l5, am3 411 17. 
Wn^ columna Ex 13 22, Afr 469 2, ES 1 

52GA, dap 97 4. 
Af. 1- immersit Nm 31 23; 2. baptizavit 

VitEabb 165 6, asd 14 3. 
JJ>^ baptista ER 1 13 5, Chi- ed 152 3. 

k^Jbtt:^^ 1. obscuratus est ES 2 304D, Nis 
18 91, Gruidi to43 2; 5. seq. JLiio Jijoo:». ^ 
lcnl^tj oblitus est dei Philox 17 4. 

J^las tenebrae ECth 1 75 17. 

Jiyv>v tenebrae Ex 19 9, ES 1 107C, dap 5 
29, Bal 310 2. JJLi..^Lio:k. tenebrosus Pr 7 9 (Hex), JE schol 

21 23. 
J^'aioi>. obscurus Ru 3 14, ES 1 107A, met. 

JS iuER39l8. 
J^^d^s.. tenebrae, obscuritas Jul 49 5, Philox 
320 1, JE schol 28 18, BO 3 1 145a 2, EN 
32 21. 
Ila^ djoij. obscuritas AS 153 3, ThM 3 25. 
Pa. obscuravit Afr 435 4, ES 2 18A, 
TB47 29, Kays 104 22. 
Etpa. obscuratus est Js 44 18, OM 137 6. 
Af. obscuravit Ez 32 7 (Pes), Tlir 2 1 
(Hex), Philox 322 2, Kays 1 1 1 2. 

^^sio^ a (N § 1 60A) laboravit Eccl 1 3, ER 

41 27, dap 42 11, Ath-^i^. 
^^ labor Eccl 1 3, ES 3 355A, Corluy MP 

43 5. 
Jio^joi^ parvus labor Ge ZA 8 37 20. 
Jl.^as 1. fatigatus Rabb 208 6, Thr 1 8 (Hex) ; 

2. laboriosus Ath uj^ 2 ; 3. asceta AS 2 
30 3; 4. adv. labore GalZDMG 39 283 10. 

IIoVaAs labor Eb Par 39 1. 

6 

jldioi^ laborans AS 150l. 

Etpe. 1. laboravit BO 3i 145bu=Th 
Marg 1 277 16; 5. vexatus est ER 85 22. 
]»K.'i>.oi^. laboriosusKwDAV 329 10, ThMarg 
1 101 12, Guidi chron 17pu. 

Af. 1. laborem imposuit (alicui) Lc 8 49, 
KwDW 86 16; 2. vexavit ER 88 21, Clr 
5 6 ; 5. castigavit JARS 7 1. 
JJlso:^ ar. Jolc praefectus BO 2 109. 

jio-iw (^♦i Barth p. 5) clausit (oculos suos) 
ES 3 36 4D, lA 2 84 65, Philox 71 17. 

ItoJA^ai^ lippitudo EN 8 62, BB in Low ji. 
371. 

Pa. 1. c\ii\x^\i (oculos allcujus) Js G 10, 
ES 2 373C, PsC 1 44 2, KwDW 352 2, JS 
in MS 1 43 317; 2. occaecavit dap 64 26; 

3. occlusit (aures) Clr 8 29. 

Ilojoioij. clausio (oculorum) KwDW 352 16. 

' Etpa. 1. clausit (oculos) ES 3 581D; 2. 

claususestES 3 137E, Nis 47 62; .3. occae- 

catus est ES 3 1 37E, Add 42 9, asd 1 9 18. IrMo:^ 253 Ju^ Af. clausit Nis 77 22. (|ioa:L /. (N§ S4) buccella iSm 2 36, KwD 
85 7 (cf. Xoldeke ZDMG 31 539), Bhchr 
182 2, JAES 155 9. 

JLo^BQ^ i. profunditas, altitudo Pr 9 18, 
Afr 280 1, ES l 524C, asd 3G 19; 2. vallis 
Joel 3 14, ES 2 253D, Bhchr 124 11. 

jAAs. nomen vocalisu JAP6 19p. 4:38seq., 
Sev 5 iS. 

Pa. 1. tr. a) depressit ES 1 16E, 2 73C, 
b) in profundo jecit (fundamenta) Afr 107 
16, KwD"W 8 25; 2. intr. penitus penetra- 
vit Jer 7 11, dap 45 20, Philox 4 5, Jer 49 
8 (Hex). 

jA.A-v 1. altus, profundus Afr 81 21, ES 2 
S6A, Corluy MP 20 2; 2. met. de vespere 
Ath 52 8, de nocte BO 3l 228al2, de 
tempore matutino Bhce 589 14. 

llajLo^. profunditas ES 1 119C, Philox 
303 5. 

JLo^ia^ investigatio KwDW 102 5, 203 15. 

Etpa. 1. depressus est ES 1 llC, JEh 8 
8; 2. met. seq. IKa*-% arcte, graviter dormi- 
vit Bhchr 165 13. 

Af. profundum fecit Jer 49 8 (Aqu). 
|\ixt\.nyi\ 1. y.oi/.aos; foveae Geop32l6; 

2. ,VjO'j-/oi foveae met. meteora ignea AS 
138 4. 

po^ (y^) 1. hahitavitLv 18 3, Chr ed 145 
12; 2. vixit VitEabb 173 25; 3. exsecutus 
est, perfecit AS 173 30; 4. habitabilis fuit 
TB 7 19. 

I^a^ 1. habitatio ER 125 11, Corluy MP 
26 6; 2. vita ER 117 3, JS in asd 101 19; 

3. seq. loJk- concubitus ES 1 408D; 4. 
coenobium Bhce 2 5S1 22. 

J-ijioa:^ coenobita Bhce 2 581 20. 

I^io;^ SoTavYj planta Js 66 14, Job 8 12 

(Hex). 
I^^jo:^ et lii*^ (ES 2 18B) graraen Js 40 

8, ES3 314A, dap 12 12. Ilya^k, (X§23E) olxoufiivr], orbis terrarum 
ES 1 122C, TB 118 24, BO 2 167. 
lidio^ 1. incola Gn 23 4, Chr ed 152 27; 2. 

6 ' ' 

domesticus ES 1 9lE. 
Ilioioi». 2)1. IK^viiai. concubina Ch- ep 106 11, 

Spic Solesm 4 220 8. Bhce 3 63 S 9. 
lUidioij. inhabitatio Yit Eabb 196 22, Th 

il 56 9. 
j-io»^ 1. domicilium Corluy MP 3S 12, lA 

1 96 201 ; 2. aedificatio Cat MB 52a 9. 
l-yioiwi domiciliumER 11616, Chredl46 26, 

Spic Solesm 4 63 17. 
Etpe. habitatus est Js 44 26 (Hex). 
l K ..j,.^k!» 1. terrahabitabilis (opp.deserto) 

Ath 4S 2; 2. oixou[X£vrj orbis terrarum Ap 

3io. ESl 122C, Ath25 5. 
Af. habitare fecit YitEabb 194 17, Bhchr 

124 13. 
Ettaf. habitabilis factus est (•/.aTcoy.-sQ/)) 

lEzr 5 45. l;^ (h. nos) pl. ii-i^ (ESL 2 391 2, cf. 

X§74)lanaAp 114, Afr7S2, ES2357C, 

Bhchr 155 2. 
Jlao^j^ V^^.. gossypium BA n. 4768, Low 

n. G5. 
J^j l-,.»v. cpuy.'!oi; toi; a-6 OaXdsjTj^ ex- 

ppasjofJLlvoi; Geop 71 17 23, Low p. 238. 
Jjaia p*:». gossypium Lbw n. 65, Bhchr 

22511. 
IN.*i-^N. lanaris (ovis) EX 42 52. i^ J^w (ar. ^jjU cf. Del. Prol. 87)pecusMt26 
31, Eabb 236 1, vl. lU:^. Kavs 68 2, Bhchr 

' '■'666'' ' 

131 19. JOLL^/. 1. nubes Lc 9 34, Bal 273 3, asd 24 

14, dap97 5; 2. nomen mercurii Duval- 

Berthelot 2 10 4, 25 6. 
jTiU nubilus ES 1 151C, AS 142 25. 
Pa. collegit nubes Hex: Job 37 2, Grn 9 

14, cf. ZDMG19 671, 24 555. 
JLuo:*. i'jvv£^£'.a collectio nublum Job 3 5 

(Theod). 
Jiiv. impotens ad coeundum EX 12 38. ^J^!^ 254 .aj^I) ^^AS.. obnubilavit Job 37 21 (Symm), cf. 
Zr)MG20 445. 

JjL^ 1. respondit Jud 7 14, ES 3 229B, 

Guidi to 28 64; 2. exaudivit ER 138 7; 3. 

oboedivit Philox 397 20. 
Jis. assiduus, occupatus aliqua re Philox 

484l6,VitEabb 177 2, PsC 241 17, Giorn 

d. soc. as. it. 3 175 21. 
I^jwidx hymuus, caatilena ER 7 11, Nis jDass, 

Jul 227 24, ThMarg 1 145 7. 
jili^ 1. negotium Pr 3 10; 2. consideratio, 

contemplatio ES 1 372B; 3. significatio, 

sensus ES 1 498F; 4. colloquium ER 1 1 7 

14, JS in MS 1 19 346, Corluy MP 31 2; 

5. consuetudo, usus Philox 84 2, Cyr 32 7. 
}K^i:»j« 1. hymnus, carmen strophicum Cat 

Vright 1 248a, Bhce 1 193 l; 5. antipho- 

nia Joh Eph 129 1. 
IKaIsJ» f» amicus AS 26 6. 

Etpe. 1. occupatus est Pr 3 10, dap 2 25, 

Bhchr 7 2apu ; 2. collocutus est ES 3 XXIV 

22, Ath 16 20; 3. familiariter visus est Cyr 

123 23; 4. exauditus est ES 1 83E, 498E, 

Bal 260 21. 
Pa. 1. respondit ES 1 217E; 5. £cr]p-/ev 

incepit Judith 15 14; 3. reciprocavit can- 

tum Ex 15 21, ES 1 322A, EbMai 10 

278 14. 
JLli^ cantor Cyrill ZDMG 27 597 v. 197. 
^a± cantus responsorius ESL 2 821 10, 

BO 3 1 178ai9, EbMai 10 279 14. 
Etpa. decantatus est Cyr 409 4. 
Af. 1. applicavit (aurem) am 2 562 16 ; 5. 

vexavit ES 3 2813 ; 3. occupavit (animura) 

Philox576 24. 

i^^iaJ^ pJ. j.a.ix (N§94E) uva Neh 13 15, 

ES 1 190C, Bal 280 5, PsC 78 16. 
i^i; wAj^ mandragora BA n. 4380, Low 

p. 189. 
j^Q^ w-\tv. (JTpuyvoc atropa belladonna Gal 

ZDMG 39 300 15, Geop 107 1 6, Low n. 

236. JLIuco iLaXi. fx-uctus rubi fruticosi AS 2 128 

pu, cf. L6\v p. 425. 
JJLi>.l iia-ix solanum nigrum EN 26 79, Low 1. cessit (loco) Ex 33 11, ES 1 107F, 
Philox9l5;5.periitJud2l6,ES3 206E; 

3. mortuus est Vit Rabb 170 23. 

l»jJ«i± 1. finis ES 1 341F; 2. mors Lc 9 31 
(Cur), asd 21 13, Vit Kabb 201 17. 
Pa. abire, discedere fecit, removit ES 2 
132 3,3 320 8, cf. Bernstein ZDMG 4311. 
li^Aii.. mortuus ES 3 337D, asd 18 25, Guidi 
to 42 22. 
Af. exstinxit iSm 2 43, ES 1 338E. 

JLai:»w (cf. Lag Mittl80sq.) i. hmnilis, 
sanctus ES 2 542E, Vit Eabb 207 22 ; 2. 
asceta Hoffmann Ausz n. 126, BO 3 2 
847 3, ThMargl23l6. 

Ilaiai^ 1. humilitas Afr 176 9, ES 275C, 

6 6 ' ' 

Rabb 238 25; 2. ascesis Philox 531 22, 

ThMarg 123 9. 
JLiu:^ humilis ESL 2 371 24 (si lectio sana 

est). 
wSi2>.ll 1. se humiliavit Ath 25 21 ; 2. occu- 

patus est Act24l6 (Phil), BO 3 1 144a 

8, ThMarg 1 78 18, Bhchr 168 8. 
Iiw4ix (N§137 nest, ':^ Bh ad Dt 11.) abo- 

masum, ventriculus interior (h. naj?) Dt 

18 3 (gr. evujtpov) Mal 2 3 (Hex), cf. 

Bernstein ZDMG 4 215, EN 42 59. 

\l^ st. cstr. u^ (N§99) cajn-a Rabb 213 

4, Ath s^ 8,'PsC 4 4. 

JJ[>I \x^ TpaYeXa^o; glherm, ZDMG 5 157, 

cf. Lag GA28310. 
Ivo.^' uik. (N§141) caprae montanae AM 1 

356 7. 
llxs^ cajDrarius Am 7 14(Hex), EbPar 1023. 

JLai^ 1. juba Geop 107 24, EN 40 00; 2. 
ph f. (N §84) rami Sap 4 4, C>t 266 14. 
Aja^lj jubatus est BB, PS. Jl fttS. 255 1 k:\. ^^ JLai^/. ramus, surculus <{; 80 12, ES 2 6C, 
IA2 86 109, Geop 75 9. 

ifi^Ji. /. (X§S6) fraus, dolus Pr 4 17, Afr 
'286 9, ES2 37F. 

w^^i^ seq. )o^ frauclis accusavit ES 1 97F. 
JLLo^ perversitas ESL 1 243 29. 

Etpa. dolose egit ESL l 243 27. 
JUKii. ES 2 454A, et /L'.^ ES 3 207A, 6 .t JS Abb 76 495. leg. Ilal^ PS. 

6 -4 

JKl^ vitiosus, perversus 2Thess 32, Afr 303 

18, ES2 3S1F, lAl 256 uo, Jul 5 11. 
lUltii. scelus Cvr 304 14, Spic 26 19. >nnv 1. exploravit, perscrutatus estNis 21 
176; 2. insidiatus est Card 98 5. 

^'•^'■«'v 1. perscrutatio ES 2 470B; 2. dis- 
tensio BO 3l 144a 19; 3. perturbatio 
ZDMG 24 270 26, ThlTarg 1 37 13: 4. 
labor ES 1 4SyB; o. contumacia ES 1 
504F, superbia ES 2 66F. 

j^ts^-^ contumax Card 99 10. 

Pa. part. pass. occupatus (labore) BA 
n. 6366. 
Af. inflammavit lA 2 256 388. 

•••"^""^ occupavit Eb Par 59u. 

JLm:»^£Daik. assula (sjMnter) Geop 54 15, 

61 17. 
■>«v^^ l> fissus est Geop 63 24. JLfsja^ jjI j^ms (ESI81 X§93) herba 
AmosT 2, ER 116 17, Bhchr 179 15. 

>» (T>v { discussit, fregit(?) Bhchr 352 14. 

t)L v^*ima >. pl, (ar. yC-.Lfi) exercitus Bhchr 
563 19. 

ja^:»w 1. difficilis fuit KwDW 1045; 2. 

seq. Vk. offensus est Afr 230 5. 
JnmN difficilis Pr 22 5, ER 1 1 1 12, asd 20 1. 
Ilonms 1. difficultas ES 2 1 1 5F, JSt 1 5 4, 

EN 33 36; 5. perversitas ES 3 427B; 3. 

vehementia ESZ 1 434. Jnms onus ES 3 547C. 
Jn>"ms difficilis 2Pt 3 16, lA 1 US 789, JS 
inasd87 6, JohEph361l7,IvwDAV374l5. 
Jlaroai^ molestia Jul 69 28. 

Elpe. difficilis fiilt Cyr 40 1, EbMai 10 307 2. Uxaoii. difficultas, vexatio ES 2 402F, Nis 

67 24, ESZ 1110, Pall in ThMarg 2 33 36. 

Etpa. 1. seq. 3 increpavit, objurgavit (to 

scolcl) Ath 42 16; 2. seq. ^*^ recusavit ES 

1 495 A, Bhce 3 5 11 ; 3. seq. y»:^ a) diffi- 
cilem se praebuit Gn 26 20, ES 1 68D, b) 
vix acquisivit, adeptus est lA 1 118 786, 
c) curiose inquisivit <|i 76 12 (Hex). 

\ rpN , Ij-ea^ deccm, j;Z. viginti N§148. 
Ilxq^ decalogus Bh ad Mt 11 17. 
li;^ decachordus Cyrill ZDMG 27 596 
V.^69. 

\\^rii> Ir^^V (^§152) decapolis Mt 4 25. 
JLi;.>; 'l^t-*?-^ (^§^50) decimo mensis die 

Jer 52 4 (Hex). 
l;-eDa:i. decima pars (osxaTr^) Tob 1 7, Bh 

adsc. ment 15 16. 
)<«; "^s h. 'jnb^j; decima pars, mensura fru- 

mentiEx29 40, ES 1 233C. 
lymsy» decimae Am 4 4, Afr 63 22, dap 32 

12, JS in ER 398 14. 
j ".■ ^>.^ ad decimaspertinensBhadLv 19 19. 
J 1 ■'^^ decimus N§133. 
Hftf-^..^v decas dap 36 9 (sic 1. !, cujus nomi- 

nis (mn"') initium est decas i. e. decima 

litera alphabeti ''), <]> 32 4 (Aqu). 
Pa. 1. decimavit Dt 14 22, Mt 23 23, ES 

2 278D, dap 40 15; 2. divinis laudibus 
operam dedit lA 2 122 v. 303. 

l^fcL decimatio ES 3 1S7B. 

Etpa. 1. decimatus est Hebr 7 9 (Phil) ; 
2. decimam recepit AS 3 11 25; 3. se ex 
numero exemit lA 2 2S 77. 

Af. decimas solvit ES 1 62A. 

I6>tsnny 'AcrTao(o& h. nnnts'» Regn 7 11 7 
(Hex), EN 56 78. li^A:^ 25G 'i- ^J^::^ (corr. e lioi^ q. v. Nold ZDMG 30 
356 ; = hebr. *n"i«5JKS a ^^«^''cumapliaeresi 
literae^ Hoffmann ZDlia 32 753 n. 3) 
pinnae (battlements) Xali 2 6, MAMQ 796, 
JSt 58 6. 

» *^V involvit Hebr 1 12 (>saxl eXiEsi^), <^qv 
JlAftOAa Bhchr 310 6. »aij., duplicatus est Philox 212 4, cf. «a:^. .9:^1. j^ duphim ES 2 S5E. 
i3fi± divitiae ZDMG 29 116 v. 216. 
Jq.qs duplex ES 2 19B, ac^i;. ES 3 478F. 
I&.enqs i. vestimentum duplex sine gossy- 

pio EN 36 27; 5. genus scribendi, quo ex- 

tremas tantum literarum lineas ducebant, 

interiora alba relinquebant Duval Traite 

de Gramm. syr. p. 8. 
iw{KA.l uAiai»» triplices Ez 4 2 (Hex). 
iwjJucnl iia^a^ octapla Job 6 28 n i (Hex), 

cf. Bernstein ZDMG 4 221. 
Pa. duplicavit Ez 21 4 (Hex), Ath 21 4. 
l&s^ repetitio Bh. pr. ad Dt. 

Etpa. 1. dujilicatus est Philox 358 24, 

Ath 2 1 4, SB 1 43 3, Bh adsc. ment 17 22; 

2. multiplicatus est ES 3 503B. 
Af. duplicavit ES 1 28D, Nis 1 14S. 

i^^ 1. splenduit «{^ 131 18; 5. complicavit 

AS 2 140 7, JohEph 282, 333, ThMarg 1 

303 21. 
jAgiv. genus panis EN 35 87. 
iJ^.a^ involucrum Job 41 4 (Hex). 
u2fi± 1. flos Js 40 6, ES 2 S6A, Hebr 12 

15, ThMarg 1 322 16; 2. foenum Duval- 

Berthelot2 277 n. 2. 
jiisoi. 1. herba Dn 3 75, ES 1 324E, AM2 

387 (sic 1.!); 2. negotium (repicTrajfJLo;) 

Tob 10 6, AS3 16 18. 
£tpe. occupatus est Joh Eph 186 3. 
Pa. 1. involvit, obduxit, obtexit ES 2 

426E, Nis 41 13, spec. mortuum hinc; 2. 

sepelivit ES1242A, asd 84 24, aml 364 9. 
ilaar^ sepultura ES 3 257D. Etpa. involutus, sepultus estES 2 138E, 
EE 143 7, JAP5 2 448 3 (sic h!). 

^j^^ galla (gall-nut) cf. Low p. 73, Cat 
Wright 2 5S1A, cf. I_jal Nold.Mand Gr58. 

^ fi^V . (Barth p. 25) amplexus est Gn 29 

13, Afr 67 3, ES 1 52SB, dap 6 7, MS 2 

70 22. 
In.fts amplexus KwDW 221 13. 
JLIsoa^ amplexus (us) Eccl 3 5. 

Pa. amplexus est Pr 4 8, Act 20 10, ES 

1 550C, Pliilox 136 17, Jul 97 14. 
JL^«^ amplexus ES 3 XLVI 20, Eccl 3 5 

(Hex). 
Etpa. 1. amplexatus est ES 3 602B; 2. 

amjjlexu tentus est ESL 2 581pu. l^^ (ar. ^) pulvis Js 2 10, ES 1 497D, 

ER 13 1, dap 83 16. 
ji-^sci^ e i3ulvere factus lCor 15 47, ESl 88A, 

ER 13 1. 
JlalipS,^ uatura pulverulenta ThMarg 1 

295 2, 379 9. 
l-^i^ tectus (pulvere) AS 3 89 23. 
l^fi± fruges residuae lA 2 344 v. 1782. 
Etpa. in pulverem mutatus est SB 1 54 22. 

l^S^^ (ar. yU) amiculusLc 6 49, Nis 43 267, 

276, Joh Ei^h 153 16. 
I^o^ h. ni2N vestimeutum sacerdotale Jud 

8 27, cf. Noldeke ZDMG 25 675. 
ll^^ conopium (fly-net) EN 58 59. 
l^aJi (Barth p. 19, Del. Prol. 54, Nold 

ZDMG 40 72S) pallium iPg 19 13, Afr 

124 51, ES 1 503C, BO 3 2 6S8 3. l\^- tt. gr. vocalis u pass. 

iyty^ nomen accentus ET 38 15. 

.]i^ coegit ES 1 4S8F (si lectio saua est). j^ 1. coegit ES 1 507C, asd 50 7, Chr ed 
154 7; 2. repugnavit, restitit s. acc. 2Mcc 
14 29, Rom 2 «, Philox 431 2, dap 90 26 ; ll^ 257 flOiJAJ&^ 3. tt.gr. literam Jodpunctoinferiore signa- 
vit ON 6 14. 

llp^ vis, necessitas ES 1 170E. 

JLLj^ reinignans, pertinax Bhchr 19-4 16, 

adv. vi Jul 147 22. I 

U<iLj:^ repugnantia BO 2 224 4. 
il^ 1. vis, necessitas Bal 2S6 2, SB lOS 

20 ; 2. repugnantia Afr 6 2 27, ES 3 XLYIII 

27, dap 67 27 ; 3. nomen accentus ET 25 5. 
K.Uj^ vi ES 1 169C, KwD^V 6S 23, Kays 

205 22. 
Uaijj:^ repugnantia Cyr 72u, Giorn. d. soc. 

as. it. 3 17217. ! 

Etpe. 1. coactus est ES 2 39C, EB, 130 

4, Philox 431 21, Chr ed 154 12; 2. resti- 
tit, repugnavit ES 1 172F, Corluy MP 
32 4. 

Pa. 1. evellitES 2 209F; 2. restitit Phi- 
lox 4 1 7. 
Etpa. repugnatum est Philox 4S 9. 
Af. oppressit asd 67 1. 

o^ 1. obligavit (vulnus) Js 1 6, Lc 10 34, 
ES 2 21A; 2. sanavit asd 19 21, JS ib 90 
24, idConstv. 171 ; S.reparavit, refecit (na- 
vem)ES3 4S7C. 

J.Ajx 1. vinctura (dressing, handage) Kis 10 
79, AM 2 352 22; 2. sanatio ES 3 375F, 
Spic Solesm 4 246 2; 3. medicamentum 
ES 3 187A, dap 4519, GalZDilG 39242. 

Xli^ 1. chirurgus ES 2 536A, lA 2 114 
117.'jSAbbl33 2;5.medicusJSinZDMa 
25 347 V. 634, Const v. 97. 

Etpe. 1. obligatus est Ez 30 21 (Hex); 
2. sanatus est Ej)iph 26 83. 

Pa. j:)ass. 2^*^^^- quod sanari potest 
KwDW214l. 

tt-j^ Clr SS 11 vox incerta. 

>j^ 1. conculcavit ES 1 201E; 2. pressit 
Ex 27 20, PsC 78 17; 3. torculavit (topress 
the wine) Dt 20 6, ER 97 17. 

Ijl^ 1. torculatio ES 2 267F; 2. succus 
^7:6; Gal ZDMG 30 2 11 10, EN 27 7. ^M» «tWj^ acacia GalZDMG39 250 12, cf. 

Low p. 197. 
Mv^ sacrificium Am 5 21, Afr 315u. 
Ijo^ torculator Jer 25 30, ES 2 130F. 
lt'j:»ji 1. ioYc\i\&v (loine-press) Dt 15 14, ES 
2 160F, dap 35 20, Bhchr 315 22; 2. mac- 
ti-a (trough) aijap 115u. 

Etpe. 1. expressus est ES 3 57SB; 5. tor- 
culatus est EE. 97 15, 

Pa. 1. conculcavit ES 2 254B; 2. afflixit 
Clr ep 38u. 
Ij]a± 1. pl. h. D^avin acini Nm 6 4 ; 5. succus 
i ES 1 253C; 3. compressio Pr 30 33 u. e 
(Hex), cf. Bernstein ZDMG 4 217. 

Etpa. restitit, repugnavit Bhce 1 261 15 
(uisi ^^l\ leg.). 

JiA:^ (Sir 32 6) et I2>:.«lv (MS 2 20 12) pl. 
JLi^ ( Y V^V Lag Prov 8U 11) torques Jud 
8 26, ES 1 320C, AS 3 20 24, Bhchr493 7. 

I junv. 1. torque ornavit Card 99 23 ; -8. vinxit 

I ib. 24. 

Jlfi V supinum prostravit Geop 105 21. 
Uov inclinatio EN 33 40. 

Etpe. prostratus est (dvexX(i)r|) Geop 
! 11026. 

^ 'vr i v 1. var. Pa. dv-ovop.isa) {I shall find 
a substitute) apap 1 215 12 (am 3 50 6), cf. 
2 lS6a. ; 2. explevit, sui^i^levit Eb Mai 10 
319a; 3. requisivit lA 2 240 64; 4. secu- 
tus est ThMarg 1 1 1 7 17 ; o. calcavit (Tr-ep- 
vieT) Jer 9 4 (Hex). 

J-^ftN /. (N § 84, 94D) pl. jAiL^ 1. calx Joh 
1318, ESl 36B, Jul 115 6, ; 6^L«cjo post 
Philox 599 5; 2. ungula ES 1 192A; 3. 
pl. genus hyamorum Cat Wright 1 374b. 

«-\ns-» in calce (secutus est) ER 48 17. 

tt>-t ns pl. {^■^jis vestigium ER 16 25, dap 

6 22, ECth'2 12 6. 

ii^-tfts (canis) vestigator {setter) ECth 1 
47 1. 54. 

\lf\i\\ f>\ fraus, dolus (]^ 40 20 (Hex). 

17 J-^noSi. 258 JLiajTLV Pa. 1. persecutus est Ath 45 21; 2. seq. 
^ investigavit Mt 2 8, Vit Eabb 176 6, 
Philox 75 13, dap 43 14; 3. desiit apap 65 
7, cf. ZDMG26 801. 
JLsuao:! examinatio, investigatio GalZDMG 
39 264 1, 28S 4, JohEph 103 ii, KwDW 

11316. 

Jjr> nsao TispiepYOi; diligens Gal ZDMG 39 
263 12. 

Etpa. 1. investigatus est JS in EE, 399 
12, Joh Eph 98 24; 2. sibi investigavit 
Arist 1 13, cf. not p. 53. 
JL>J " i r> . ns k!ie jj incomprehensibiliter BO 3 2 
214 13. 

?{ ^^no< mus Lv 11 29, E8 1 241E, dap 
118 3, KwD 57 1, Bhchr 253u. 

Ilfaj9tt± 1. mus KwD 74 20; 2. musculus 
EN 8 41 (ubi lectio codicis h. i^raeferenda). 

♦^iw 1. volvit AM 1 232 15 ; 2. contorsit, 
convolvit JS in ZDMG 14 6S5 1. 

XiJi^ fixatio corporis liquidi aut vajaorosi 
Duval-Berthelot 2 95 20. 

l^-to^ fixatus ib. 96 8. 

}>ft:sje ordinatus IS 34 3. 

^a^ll 1. convokitus est Nis 40 46; 2. ev- 
oxoXi£o6;j.£vo ; ZDMG 24 2 9 1 28 ; 3. curavit, 
operam dedit lA 1 94 217 (Bickell: con- 
torqueretur?), am 2 408 6, JE in Journ 
of s. 1. 10 13 15, Bhchr 551u. 

\\ P<^ ^ via tortuosaj flexuosa ES 2 4S5D. 
JUqj^. curvitas am 2 101 14, IS 17 11. 
jUj&^ perversus Mt 17 17, am 3 678 17, Jul 

62 25. 
Ji|n\ns 1. tortuosus Js 27 1, ES 1 19 ID; 

2. pravus BO 1 295A, Joh Eph 286 18. 

^O-O^ 1. distorsit, avertit (a fide) oiacxpE- 
«J;ai Act 13 8; 2. pervertit Jer 3 26, EE 
35115, lAinMS 120 428. 

J-ininv perversus iSm 22 27, (|^ 1 8 27, KwDAV 

1123. tInviA.ns dolus, fraus KwDW 209 17. 
\Aji9±. perversitas Pr 8 8, Bh ad vj^ p. 1 53 66. 
^ioji:s>so perversus Jud 5 6, Afr 320 16, dap 

51 16, Vit Eabb 191 10. 
llaAjti^io perversitas ES 1 193C, Vit Eabb 

198 20, KwDAV96 2i. 
llQi^nNv> perversitas KwD 90 8. 

Etpa. 1. perverse egit Sm 22 27, ES 1 

432B, EE 351 13; 2. dolo usus est (oia- 

aTpscpajv) Sir 19 25. Jl rnooS . aculeus (sting, prick) Act 9 4, Afr 
135 2, ES132iE, dap 70 11, Jul 70 27, 
Ign216 2l. 

Jm.ns contortus KavDW 52 10, 145 11. 

lUi^.ns contorsio KwDW 52 12. 

6 

Etpe. punctus est Bhgr 1 48 16. 

Pa. sustulit, prae se tulit Cyr 26614,- 
36121. 
ixa.oo:l. injuria, fraus Nis 31 35. 
Jmnmns. crispus EX 12 43. 
Ilqmnmns crispitas Bh adsc ment 19 16. 

jJPjA:>>i.q..mnmns q.v.BhZDMG 40447. ;-Q^ (Barth6, 72) i.evertit, delevit, exstin- 

xit 2Par 7 20, ES 1 567D, Philox 14 16, 

Vit Eabb 193 14, asd 14 17; 2. evulsit 

(dentes) AM 2 223 35; 3. sterilis factus 

est Sir 42 10 (Hex). 
I jj»:^ /. ll^JB^ sterilis (de viro, femina, terra) 

Dt 7 14, ES 1 60B, Lc 1 36, ES 1 60C, 2 

410C. 
JL^-^joaj. sterilis Alex 59 15. 
llot<i^ sterilitas Afr 22 3, ES 1 4B, Nis 37 

18, ThMarg 1 96 1, Bh ZDMG 40 447. 
I^ evulsio (dentis) ES 2 369A. 
I^joaj-pro JLo;.:». buxus sem2:)ervivens= cpdXupeo- 

Duval-Berthelot 2 219, BB 309 15, cf. 

Low p. 63. 
JUfi- ^js.^ met impostor BhZDMG 40 447. 
Vliuc^ deletor MS 2 65 22, Corluy MP 19 9. 
J.j;oA:^ eversio Philox 148 15, ECth 3 71 13, 

Clr 37 7. IfAX 259 op^ Etpe. 1. eversus, deletus est Pr 2 22, Chr 
edl52is, Philox 365 10; 2. evulsus est 
Mt 15 13, Gal ZDDG 39 262 9. 

Pa. evellit 6 29 9 (dentes) Eb Mai 10 

200 2. 
l^ 1. radix Ez 16 3, Lc S 13, ES 1 523D, 

ER 35 5; 2. drug JS Const v. 9S, Gal 

ZDMG 39 417 u. L KwDW 142 12; 3. 

tt. gr. radix ET 25 5. 
yijjj IjJ^. radix punicae granatae EN 27 98, 

Low p. 365. 
X^ilj Ijj^. orobanche Geop 6 7, Low n. 34. 
i4^j^ ^^^! 'r"^ agrimonia eupatoria Low n. 

1, GalZDMG39 256 23. 
lio*. ti.ns. veratrum album BB, Low p. 306. 
j.iaj>;Qj 'fSd^ curcuma longa L. BB Low p. 

219. 
]J*rJ» yJ^ anthemis pji-ethum Low n. 240, 

Gal ZDMG 39 294 4i, EX 26 79. 

Etpa. aut Ettaf. sterilis factus est PsC 
56 11, cf. Xoldeke Beitr p. 19 n. 6. 

Jliapa^ (nest. ':».. Bhgr 4 45) /. scorpio Ez 
2 6, Afrl05i, ES2 343C, PsCl74 4, 
Ath 34 1. 

JLa^a:L calcitratus BA, PS. 
jiAiai^ calcitrosus BA, PS. 

jUkO^ erectio (penis) EX 10 19. 

;jsL a neglexit ES 3 434F (PS conj. i^l), 

apap 101 5 6. 
l^ taraarix Low p. 05, Geop 40 12, Gal 

ZDMG 39 2S2 28, JE Journ of s. 1. 10 13 

12, Bh ad Jsi4 8, EX25 47. 
Ijo^ procella Am 1 14, ES 2 257D. 
Ij^ 1. pertica qua signum dant h. ]"iln Js 30 

17, cf. Bernstein ZDMG 3 393 4; ^.pati- 

bulum AM 2 146 29, cf. \\-^. 
Ija:^.;:^ 1. O-jsUa procella Hebr 12 18; 2. 

genus Mannae (nominatur una cum imbri 

et rore) Kays 228 19, 265 16. liit^ (ar. SpiLagMittl 126 sq) pellex iSm 
'l 6, ES 1 65D. 

(t;.^^ (ar. SjU^ Nold ZDMG 32 404, Lag 
Symm 2 91 92, Sem 1 3) pl. I-^^d caverna 
Gn 49 29, ES 1 316D, dap 21 lo, Joiu-n of 
s. 1. 7 33 21. 

^ph. gargarizavit Joh Tell ed Lamy 76 8. 
I^ia:^ {l^fi\) gargarizatio Joh Tell 76 7, 
0N91 12, EX27 9. 

M—^^t^ (ar. ^^ys.) onobrychis cf. Low p. 
320. 

l-i^ 1. cepit, tenuitESL 2 431 15, Bal 327 
20, Ath - 12; .2. continuit AS 3 33 2, Cyr 
23 21, Bhchr 2SS 16; 3. concepit, portavit 
(foetumutero)Eabb366 26 ; t/.recepit2Cor 
7 2 (Phil); 5. obtulit (poculum) ES 3 
439B; 6. eripuit lA. in MS 1 14 41; 7. 
seq. <*»ss animo lictus est (fainted aivay) 
apap 1 1 6 1 5, cf. 2 1 39b (cf. Xoldeke ZDMG 
25 6 7 2) ; <S. intellexit AM 1 1 7 5, Bhcar 1 3 6 
15, ad Act 2 22. 

JL;:^ frigus Afr 74 15, ES 1 54F, 440A, 
Philox 486 12, ECth 1 64 12. 

i^-:^. (X§155a) nude Ez 16 6, 23 29. 

JLpk. actio tenendi am 2 312 12. 

Iftw^ prandium Bhgr 1 4 25. 

iLo^ (X § 1 3 7) febrium frigus Bhgr 1 3 5 1 . 

iL^II (cf. Fraenkel WZKM 3 256) febrium 
horror BB 247. 

Etpe. 1. contentus est 2Sm 18 9, ES 1 
420C, Cyr 129 6; 2. riguit AS 2 11 2. 

JL;^^j« Jl incomprehensibilis Rabb 245 8, 
Spic Solesm 4 55 16. 
Af. servavit Am 3 12 (Hex). 
Ettaf. servatus est Am 3 12 (Hex). 

o^i. o (X§ 169) ar. w»^ (Barth p. 32) 
spopondit pro seq. a, V vel '^i- Gn 43 9, 
Xis 46 189, ESJ 159 18, Eabb 219 26, asd 
44 4, s. acc. pers. SB 97 3. 

17* lop. 260 mW^ JLslx sponsio, fidejussioEaLb 2115, Eechtsb 

66 18. 
iA-^ fidejussor ES 2 406C, Zacli Ehet 212, 

BO 3 2 269 6. 
ILoa-j^^fidejussioESJ 160 12, Bhchr 355 16, 

Ebirai 10 177 6. 
il'^ desertum ES 1 26 9B. 
jjav^» JLja> h. nniyn d^ mare mortuum ES 1 

551F. 
U;;^ agnus ES 1 lOSE. ER 114 20, JS iu 

MS 2 140 982, FabSO 14. 
U^-r^f. (X§84) mactra (vat, trougli) EE 96 

5, apap 42 8, JSt 72 14, ThMarg 118 7. 
JKiloa;.:^ mactra parva Ivays 253 5. 
ilol^ 1. colluviesEx8 2i,ESl209E, h. anv 

turba promiscua Neh 13 3; 2. coiDia (ver- 

boruni) Auton. Ehet. Chrest. Eod. 1112. 
J^api.. Arabes asd 33 7. 

Etpe. mixtus est ES 1 109F, Arist 6 22. 

Pa. immiscuit AS 160 14, BO 3l 314. 
Ilasiioo confusio BO 32 565. 

Af. miscuit Philox 50 7. 

)l^t^ 1. culices Ex 8 18, Afr 2S3 6, ES 1 

194E, EN44 2; 2. pl. examina (avium) 

AS3 88 16. 
^;«i± ArabsTlaMarg 1 131 18. 133 1 7. 316 

15, OX 95 6. 

o^ (^^) 1. a occidit (sol) Gn 28 4, Afr 
18 20, ES 3 515A, apap 38 17, dap 53 29; 
2. o cribravit Lc 22 31, ESL 1435 16, Joh 
Eph249 26, Geop 11 7. 

\L-^ occasus ES 1 16B, EE 72 13, Kays 
17 2. 

li^;:^ XjI. JL^vi- et l^^>:^ (^ 136 2 Hex) 
populus salix Low n. 242, Js 44 4, ES 1 
248D, Geop 41 23, Gal ZDMG 39 254 5. 

};io J^;::^ «puTov ^ooou Sir 24 14, Lowp. 132. 

U5<i± (N§103) pl. jii^vo:^ (JE ZDMG 24 
291 26, Journ of s. 1. 10 13 13) corvus lEg 
17 4, ES 1 150B, Cant 5 11, cf. MS 2 24 7. 

]il^ia:L ad corvos pertinens KwD W 214 11. 

I^o^ (Lag Nom 64u) pl. llk=>ov.x (Cat AYr 1 131b, cf. Xold ZDMG 25 272) dies 

Veneris Afr 222 14, Jul 201 21, Chr ed 

153 30. 
Up^/. (X§84) occidensES 3 90A, 580D. 
u.3;4j^ o^^ij» north-icest Bhce 3 461 14. 
J.I->VN& occidentalis Cln" ed 145 23. 
Imoa »*a'^i>J« occasus solis Pr 7 8, Mt S 16 

(Ciu-),'eS 1 212F, Tit Eabb 16S i. 
Af. occidere fecit Am 8 9, ES 2 2G6D. 

J^pL (V BA) palumbes BA, BB, PS. 

Jji '^ ! V erythraea ceutaurium Low n. 243, 
Gal ZDMG 39 276 19 (sic 1.), EX 26 86. 

''^V^ (Lag. Arm. St. §65, Fraenkel p. 

91) cribravit Afr 277 2, Cyr 413 1, Lc 22 

31 (Phil). 
Jli-^ cribrum Kavs 221 2. Bh ZDMG 40 

447. 
Jiaial cribratio Kays 140 20. 

^^ij^Vi^ (cf. V^) volvit, volutavit ES 2 

56F, EE 115 21, Jos 10 27 (Hex), Bhchr 

35214. 
jibX^;^ globulus AS 2 77 12. 
jUl^io^i. volutatio y.u>.t3|x6', 2Pt 2 22, EE 93 

21, Cyr 59 6. 
Etpa. se volvit ESL 2 83 15, lA 2 286 

196, AS 2 113 23, Mc92l (Phil), (serpens) 

Ath2l 17. 

l\'^ tuber Low n. 244, PsC ISOl, Gal 
ZMDG 39 300 2, GeZA 8 315. 

1;^ 1. asinus ferus Job 66 5, Afr213l7, 
ES 1 52C, lA 2 326 V. 151 1 ; 2. columna 
ES 3 146C, Xis 39 148, 62 48; 3. cf. (ar. 

Sjlj^) machina ESL 2 17 14. 
Ilj^ asina fera lA 1 246 456, am 3 435 5. 
Etpc. h. m;nn se incidit Dt 14 i, cf. ES 

1 274B: Bh ad 1. N:.^ uj«;il asino fero se 

assimilavit, corr. ex j.-!^U? 
lloi;ij» effrenatio, licentia BA, PS. 
jj;:kjo scissus, laceratus BA n. 6387. ^jpw 261 ita;s» "^Jpi^ complicavit , imjDlicavit 6 IISOI, 
AfA82 16, ESL 2 23911, Philox 316 u. 

jlj;:^ (al. V) 1- tugurium, pergula (Jmt) Js 

'l 8, 24 20, ES2 21C, 60B, AS2 312 2. 
JSL 7912, Kays 22917; 5. formido avium 
(-f;o3a3V.aviov) Ep. Jer 69. 

jljio:^ 1. complicatio, difficultas (verborum) 
ESL2 2413, Kays35 4; 2. implicatio 
Bhce2 555 2; 3. contextus ET 19 20: 
4. depravatio Hos 7 16, ES 2 242E. 

Etp. complicatus est 2Petr 2 20, ESL 2 
709 22. 

Jl^VaiL et iJL^^-ioi». crepitus ventris BA 
n. 4218. 

^W^ adv. nude iSm 19 24, Afr 132 7, 

ES l-lbF, KwDW 148 17. 
^JA^iJs. nudus llt2538, EE7015, Ath284, 

ak-. ES2 340D, Xis65 6i. 
lloij^V^ nuditas Eabb 226 9, Ath 46 7, 

Cyr218 25. 
V^p^ denudavit JAES 149 14. 

Etpa. 1. nudatus est am 2 60 f9, BO 3 i 

23Sb 4a f. : 2. se nudavit Eb MailO 248 13. 

{i^*i^r^ leontice leontopetalum Low 
n. 245~ Geop 31 16, 113 28, Gal ZDMG 
39 279 7. 

y*^ depsuit (massam) (to Jcnead) Ath Uo 
10, Jer 7 18 (Hex), EN 30 77. 
Etpe. subacta est (massa) Epijih^^SS. 

jJTa^ praeputiatus, non circumcisus Ex 1 2 
48, Afr204 4, ES2 193A, am2 549u. 

Ilaiia:^ praeputium d/po,3o3Tia (fore-skin) 
Lv 12 3, Afr 206 8, ES 2 107A, dap 102 
17, Bhce 3 185 13. 

)Btj^ se collegit (aqua) ES 1 216E. 

U»r^ !• locus asper, iniquus (a rougli place) 
Js 40 4, ffxoXtov Lc 3 5, Afr 330 17, ES 3 
66C, PsC2l7 4, KwDWl0i7, 2112; 
2. altus AS 2 2S6 16, Joh Eph 280 17. IKsB^ acervus Cant 7 2, ESL 1 347 2, am 

2 600 2. 
>»-^ astutus Gn 3 11, ES 1 27A. 
ll«isL^ astutia, priidentia Pr 1 4, ES 1 26F, 
Jul6S8, JS in asd98 2. 

Etpe. 1. se collegit (aqua) Ex 15 8, ES 
1 431B, Kaysl0S9; 2. aestuavit mare 
Joh 6 18 (Phil sec Bh.)/ 
Pa. incitavit Joh Eph 232 5. 
Etpa. 1. astutus fuit Nis30l0, Philox 
101 2; 2. excitatus est Joh 6 18 (Bernst.), 
Joh Eph 232 9; 3. recusavit AS 2 135 23. 
Af. 1. astutus fuit lSm2322, ES1379C; 
2. astutum fecit Philox 102 14. 
JL^pkjo 1. altus (mons) Joh Eph 20Su; 

2. fortisib 217 7. 
Ila»p^ 1. fortitudo Joh Eph 23 16; 2. imi- 
tatio ib 302 2. 

OL^ofSjw inquinavit, polluit Joh Eph 270 9. 

yt-^ ineptus JS 46 9, durus, asper Bhcar 3 2. 

jL^^)d^ frontis pars, quae inter super- 
cilia est K, PS. UaV^ f. (X § S4) pl- '^^v^ et \\^i^ (? Bh 
in Kayser Can. des JE 14 6) lectus (bed) 
Ex 7 28, Mt 9 3, ES 3 331C, dap 6 5, asd 
39 19, ISt40 5. 

|b>jjdj»;js. lecticulus Lc 5 19 (Phil) Kays 
64 23. (Ks;^ (Lag. Prov 85 wJ^) ulmus Low 
n. 246, Geop 14 30. 

|jL9Ja:L pecunia Mcl2 41, AS 2 310 11, 

Guidi to 20 90. 
^p^ donavit Card 109 16. 

Etpe. commutatus est Epiph 52 28. 
Pa. comrautavit Jer 48 38 (Hex), Bhcar 
116 14. 
i^ioji meudacium (?) Card 68 6. 
]L9;ji.io argentarius j!It21l2, Ath 27 16, 
Bhchr 168 7. h'r^ 262 Jutoat. jl^^j. /. tenebrae Ex 20 21; Afr 2^$4 S, JBal 

310 2, asd 9 13, PsC 192 7. 
^Pw KwD 13 4, leg. oiVs;^!! se volVerunt 

(cf. Bh in PS) Noldeke. 

j^ (Hoffmann ZDMG32 762) sq, ^i. 

1. obviam iit EP27 4, Philox 60(^13, 

MB 50 690; 2. accidit Afr 74 9, lA 1 240' 

358, KwD 26 17. 
Jj;:i.hosiDes(7rapot-/.0!;)lPetr2ll,KwD3925. 
Kjljv^ 1. casu Jul 20517; 2. injusto (aoijta)^) 

JS 1416. 
Ij^ oppressio (OXi(|^u) AS 142 2. 
ILj./-^ casus, eventus ES 2 450B. 
K_.l 1.;^ sine justa causa {improperly) ES 2 

455C, Nis 2 114, Yit Eahb 188 16, asd 29 4. 
Ilojrfi^ casus B01455al, 'iua urkp or/yjv 

nimis JS 6010. 

05^ fugit Dt 20 19, Mt8 33, ER 83 5, Chr 
ed 154 10. 

i^r^ buxus sempervivens Low p. G3, Ez 17 
^^i^ESlSlC, asd49 8, SB 31 15. 

IKa*;^ Ii«>jo^ jDruna juniperina 4' 1 1 9 4 (Aqu 
cit Bh 22*8 36). 

I^LjDpj. j;7. JLfi-f^ij. (nest. 'i^ Bhgr 4 4 5) i. fascia 
Ez23l5, ES2 1S7B, aml506ll; 5.vin- 
culum (calcei) Js 3 27, ES 2 2SE, frenum 
Js 5 18, ES 1 1 20C, dap 11218, Vit Eabb 
181 27; 5. cingukmi Afr 123 17; 4. lorum 
(straj)) Sir 22 16, asd 59 24 ; 5. fundamentum 
(domus) ES 3 169A, AM 2 38 lu; 6. con- 
tignatio, tabulatum Cyrill ZDMG27 594 
V. 32; 7. examen (librae) Philox 270 2. 

m^v u.javs.. iiJ-avTOTroos; PsC 177u. 

JLd6;1 "fugiens, fugitivus ES2 546E, Bal 
288 19, Philox 538 1, Js 16 4 (Hex). 

P^^U fnga Jer 25 35, Mt 24 20, Bal 2SS 
25, CorluvMP25 5; ':>. K*^ asvlum Philox 
19410. 

JLx;::^ JL*^ refugium, asjdnm <l> 141 5, ES 
1 ISIF, ISt 11 16, JohEph 192 2. 

Pa. rodit, corrodit Za 1 1 16, ES 2 304E, 
Bhchr245 23, car 168 15. J.A^^ ftgitrvus GalZDMG39.267 5, Tb 

Marglll&2. 
Jiie;;^^j« |- inevitabiliis Cj^-r 19ii.- 

Af. 1. im.fugam ronjecit ES;3;i82B, JS- 

in asd 10:0-22, Dion. T 14 T, SB 64 15',. 

2. in tuto etjllocavit (op.es^iGruidi. chron 2 1 4. 

Ettaf. fugere coactus est CafeWr2 9S0b.- 

jl^QJSt^ gen.ua apap 1' 130 5^ 

"V»*^ 1- inipecUvit ES 3 467A, Bal 268- 

18, JS in asd 104 25.; 2. offejadit (aliquem)) 

dap 47 25y Guidi to- 35 23. 
p,;^ impedimentitm ES 2. t5^E, Joh Ephi 
'247 90, GeZASax. 
llQ^i>;N?iB offensio Guidi to 3i5 7. 

Etp. -?.. invokitBiS est Js 9- 17, Afr 451 4j,^ 

ES 2 a7E ; 2. coercitus efet ES in MS 1 & 

144, A'it Eabb l&l 5. 

JUL;^ /. dens molaris ES 2 369A, lA2i 

31S V. 13S7, am 1 27S 15, Kays 31 ^ 
iLo»;^ pinguedo BB Low p. 18. 

Etpe. Sc^inatus est BA n. 7319. 

Pa. saginavit Lex AdL PS. 

Etpa. saginatus est BB, PS. 

JUa ^ . 1. fastigium, ardor (convivii) ES 3 
61E; 5. cos BA, BB, PS. 

)QJ»^ 1. oppressit JE in Joixrn. of s. 1. 10 

4 7, Kays 45 11 ; 2. coegit, compulit Bhchr 

344 5. 
JLkioaab. 1. oppressio Arist 17 3; 2. coactio, 

compulsio Eie47 12, BO 2 220 27, Bhce 

2 625 16. 
Etpe. coactus est Cyr 93 4, BO 2 220 27. 

^A^ 1. invakiit Chr ed 1457; 2. sq. .^ 

superavit 4» 65 4, Philox 175 8. 
jln,^ firmitas, fortitudo, robur <\i H 3, ES 

1 307C, JS in asd 101 8. MS 2 63 12. 
Pa. 1. firmavit Dn 1 1 1 . ES 2 226C, 

Philox5S0 5; 2. duravit Dtl5 7, AS 1 

277A. ,Jto. 263 lljLa ^ foitis, firmus ES 2 1 lOB, Gal ZDMG 
39 261 2 (de sono) Bhgr 1197 4. 
llotJt^ robur, vires iPar 13 8, ECtli4 20 
43, IvwDW53l. 

Etpa. 1. fortis, fiiinus factus est, fuit iMcc 
8 2, ES 1 173E, Philox 573 23, JS in MS 
1 82 223; 2. clui-atu5 est Ex 7 13 ; 3. statu- 
tum habuit Euth 1 18 (Hex). 

Af. firmavit, corroboi'aYit iSm 6 6, ES 2 
245E. Joh Eph 354 13. 

JLa*^ ascia {axe) Js 44 12, ES 2 367D, asd 
7811, Bhcar 116 3. 1. oppressit Lc 3 14, ES 2 37 OE, Bal 

300 23, IA128 83; 2. iacusavit, calum- 

niatus est ES 2 4 1 6B, Nis 40 22 ; 3. operam 

navavitES3 1140. 
UiBoii. oppressio Jer 22 17, ES 1 279F, 

Philox 1413, Yit Eabb 196 13. 
UoAaIv h. niB^iSJ? perversitas Pr 6 12. 
JLoaji^ opi?ressor ES 2 40SE, Ath 35 23. 
Jlojoojuk. oppressio ES2 131B, Joh Ef)h 

45 23. 
Etpe. accusatus est ES 2 47 4 A, Nis 45 

97, Eccl4l (Hex), SB97 9. 
Pa. 1. oppressit Cjt 209 11 ; 5. accusavit 

Sus28, ES2 520A. 
U*a± 1. oppressio Jer6 6, ES3 111B; 

2. calumnia ES 2 427B. 

lU^t^ 1. paratus ad dap 94 4, Gal ZDMG 
39 244 ; 5. futurus Ath 35 14, pl. res futurae 
ESL 2 7 13. 

}LQ^K::<k. animus paratus Philox 571 14. 
Pa. paravit dap 92 ii, Ath 12 17, ESJ 
145 18. \\\^ 1. paratio 2Mcc 15 21, ES1128C, 

TB 1 7 26 ; 2. praefatio Eb Mai 10 318 8; 

5. tjUJXsUYj, xa-ajx£urj, £-i|3ouXtj insidiae 

Hofi^mann Kirch 92n 138. 
Ijob^l ornamentum (?) Afr 506 11. 

Etpa. 1. se paravit ES 2 375D; 2. de- 

liberavit {io concert) IvwDW 336 7. 

»^%^ veteravit, senuit Sir 9 10 (nest), Vit 

Eabb 195 26, AS 4 53 4, Th Marg 1 205 8. 
JL«ltt± vetustas, senectus LA. 2 122 301, BO 

3l493bio, ThMargl638. 
Pa. veteravit ES 1 440A. 
JL^K:^i. vetusES 13910, 5210, GalZDMG 

39 206 8; 2. siibst. vinum vetus lEg 20 16, 

fem. testamentum vetus Philox 118 3, Bh 

in Kayser Can. des JE 7 8. 
llQua.>Ki- 1. vetustas Eom 7 6, Afr 429 22, 

Philox 61221; 2. aetas id. Mem. dei Lincei 

12 467al7. 
obI^ooo obsoletus ES 3 107O, Ath '^, 21. 
Af. 1. veteravit, consenuit Sir 9 10 (jac), 

ES2 352D,EE 153 24, Philoxl9 7, Bhce 

2 539 12; 2. procax factus est Ath </> 20; 

3. veterascere fecit Cyr 372 13. 

JLo)^ i. q. JLo-^ q. V. lA 1 118 802, ON 
95 4 (cf. Noldeke ZDMG 35 499). 

j^:iw dives fuit, factus est lCor 1 5, ES 1 

127E, EE29 2, Chr ed 147 4. 
IjLo^ divitiae Ez 30 10, EE 125 8, Ath ^ 
\l, JE inESl437 7. 
1^4^ dives 2Sm 12 4, ES 3 2780, Guidi to 

20 73, adv. copiose ES 1 559A. 
lLo^4^opulentiaB03i314,ZDMG48186. 
Af. divitem fecit ({^ 65 10, asd 21 23. «.3 ♦3 septima decima litera alphabeti, numerus latus Jer 9 25, ES 2 1 20C, Joh Eph 171 
80; de sono cf. yold. § 15. 18, Bhcel205l4; 2. acies gladii Zach 

itJLf et IIsLa (Afr 207 6) X § 146, 1. facies, ^^^^ ^^ 39. ^la 264 K^ wJiLs pulcher fuit, plaeuit Sev in ES 2 

183 5. 
Ji^JLs pulcher, decorus ES 1 45 IB, Chr ed 

146 1, Corluy MP 39 8, adv. Ath 21 6. 
Ilaiia pulchritudo ES 2 4S9C. 

Etpa. 1. pulcher fuit ES 2 32SD; 5. se 
ornavit TA 26 64. 
Af. oruavit ES 2 502E. 

Jl^Jas, ^oJLs (AS 155 5), ^« (lA 2 

110 29) -otr,-y]; poeta Actl2 28 (Phil), 

ECthl42 13, Bhclir 196 5. 
Ii4_[aa poetria Bhcar 68 2. 
Iltt^los, llo^tts (Spic 3S 6) 1. ars poetica 

Bhchr 33 lu; 2. poema Cat Bod 529n 4. 
l&>*iidL^laa et IIqj&a^Ios (Trotr^Tr/.o;) ars 

poetica jMetr 8 2, 9 1. 
tfiCLL^Ias -oio-rj^ qualitas glherm. 

{JJLa fructus Lc 1 42, ES 1 434A, Gal ZDMG 
39 2619. 
JLiJLa fructuosus ES 2 17A. 

6 6 •* 

I j"^ ■ q> fibula (-op::-/]) iMcc 10 89, 11 58. 

K ^^ 1. ficus iramaturus EN 51 69, Low 
p. 391 ; 2. flos LaAvsoniae albae BB, Low 
p. 213. 

t-,^ coercuit, retinuit ES 3 146C, JS in 

*MS2S6 147. 

l|<4^ (PsC32u), lf^4a(ERl43 5, Ez3S4 
Hex), 11,4^ (N § 121) jpZ. I:<4^i. frenum 
Js30 28, ES1242E, Jul20G2; 2. re- 
frenatio ES 1 170B; 3. claustrum JAP 
78 442u. 

Kds^ ES 2 116A leg Ija^ga q. v. 

Pa. 1. curru junxit (fo harness) Gn 46 29, 
ES 2 279A, JS in MS 2 96 314, AS 153 
23; 2. coercuit, retinuit ESL 1 305C. 
If^a^ tt. gr. 1. = JLi.Ka L\P 6 19 p. 440; 
2.= ii>^^ ib p. 420 n.l sive, Ji'f^so llisal 
ib p. 425, Hoffmann ON p. XYI. Ji»^.^io tt. gr. punctnm , de cujus usu vide 
JBh S4u, JAP 7 5 143. 

Etpa. coercitus est Kays lOS 9. 

s-u^^ i. q. ouci^^ q. V. ES 1 204F. 
Etpa. i. q. ^A-ci^ll q. V. BA 1. 1. 

JLL^ voluptas TA ZQ 174. 

Etpa.delectatusestESl52D(]eg.u.^;aLl 
q. V. Bernstein ZDMG 4 306). 

|1^^^ et |.^ (Geop 9 1 5) Delitzsch ProL 
84n 1 , raphanus sativus L. Low n. 248, 
Geop 35 28, JS 96 7, Gal ZDMG 39 294 2, 
Duval-Berthelot 2 2 4, 42 4, EN 49 22. 

JLiOQ->^^ edentulus, dentibus carensBA, PS. 
lIiBa4j3 sq. li6(jo; decrescentia (lunae) Kays 

224 1. 
JLsi4^aa ulcus, tumor BB, PS. 

m^^, ji4^ (Lc 1 1 42 Phil), vo^ (EE, 
354 13) -TjYavov peganum harmala Low 
p. 3 7 1 , Lc 1 1 42, dap 73 8, Gal ZDMG 39 
293 18. 

IpJj ji^ [xdXu Gal ZDMG 39 252 32 cf. 
Lowp. 371. 

)jjk^3, Ji,^ paganus, rusticus Philox 192 
14, dap 75 8, Joh Eph 163 22. 

JLtJs^ -aqvioia jociculi AS 2 334 22. 

>&s^^ sq. .a 1. obviam venit Ex 4 24, Mt 
28 9, Guidi to 3820; 2. evenit, accidit Ath 
ot^8; 3. familiariter usus est (6|xiXeTv) 
Gal ZDMG 39 266 6. 

li.,;^ obviam itio, occursus ES 1 351C, 
496E. 
Af. 1- occurrere fecit, intulit JS in MS 1 
17 250; 2. occurrit, accidit ESZlllO, 
JS in MS 1 18 320; 3. in se recepit ES 2 
286A. ^ 2G5 i--l!*S t^,^^ coqnis, cadaver Jer 33 5, EE. 55 23, 

GalZDMG39 265 ii. 
])-_^^ corj)oralis EE, 66 9, adv. AthlTlO, 

JohDar inilSl lOS 24. 
Iloj^ 1. corporalitas ES 2 392B, Philox 

144 1; 2. incorporatio , incarnatio Eabh 

229 14, Chr ed 150 29, asd 94 6. 
P'^^ corporalis Ath 18 21, asd 101 3, JS 

in MS2 156 v. 1245. 
ha:%^^ aridus (panis) Jos 9 5, ES 2 116A 

'(sic^leg.!), am 3 576 13, ThMarg 1 272 7, 

EN34 87. 
Af. sq. c» adhaesit Ath juls 25. 
E(pa. incorporatus est Spic Solesm 463 8. 
>i^;.^ i. q. h. nnis Jer 31 40 (Hex). 

JLjo;„Ji^j^aS pudenda Lex Adl., PS. 

*S;..„^^ (ex 'J-OYpaorj) scripsit Cat Bod 

251 loa.f., Bh ib 393 5. 
i-9^.^a3 descriptio Cat Yat 3 401. 

Etpa. scriptum est Bhgr 1 4S 18, BA 

n. 2056. 

fS a i. aberravit Js 50 2, Ath j 10, JBh 5 

17, JAP7 8 453n39, ThMarg 1 192 18; 

2. interiit, periit ESL 1 2S5 24, Job 5 24 

(Hex); 3. evanuit JS in MS 1 29 242: 

4. cunctatus est Bal 326 7 = ESJ 215 5. 

iLo^Jrf intemperantia Joh Eph 205 18. 

Elpa. in errorem inductus est Card 9716. 

Af. 1. oblitus est Ez39 3; 2. oblivisci 

fecitERl23 5. 

ll^ (/ji, LagGGN'90p.l6)i. q. h.TsK 
vestis sacerdotalis Job 28 19, Afr 261 8, 
ES 1 230B, JS iu MS 1 84 272. 

^^^»03 sindon, quo mortui mentum ob- 
volviturBA,PS. 

^S?-«:^f^' ^«^'r»(^"ys 1 5 2 1 8)va^«i^,i-9 
Gal 3 24 (Phil), -oniia-((sf(b^, paedagogus PsC23 13, JAi 11S797, JS35 23, lCor 

4 15 (Phil). 
v,,^^ gubernavit Card 97 11. 
J-4^4^;aa educatio Eb Par 76 10. 
jjaA^i^I^ TratoaYWfTj^ai Bhgr 147 22. 

Jv>^?Q.3 (asd 4 15. Bhchr 223 26), f^fd 
am 2 26 20, Mar 14 12, EXchr 7 1 13, JL;^^ 
Mar 19 10 ~oria.'(p7., podagra. 

Ii;„^^s (-QoaYpapio;) qui podagra laborat 
JohEph 192 4. 

JL^Ot.3 -aioEUTv;; eruditor glherm. 
ha^..s pars quaedam turris AS 3 207 20, 
20S 12 (leg lia^vfl praetorium?). 

v^-i^ manicae, brachialia Gn 37 22, Afr 
403 19, Pel 7 27, BO 3 2 681 3, ThMarg 1 
284 9, Bhchr 102 5, EX 36 26. )if3 /. (X § 84) 1. jugum Dt 22 10, ER 1 18 
1 9 , ThMarg 1 2 9 6 1 7 ; 5. aratrum Afr 1 9 7 1 , 
ES2 24A, Bhchr 155 10. 

>xf3 contudit, fregit SB 28 19, 121 2. 
i^Ot^ bipennis Pr 25 18, am 3 26 4, ISt 62 
13 (coni.). 
Pa. sciditam233 1, HoflfmannAuszn. 98. 

JLo^ litigatio BA, BB, PS. »t^ expulsus est (somnus) ES 2 417F. 
{»,.3 genus panis BA n. 4622. li^ padre, pater BO 3l 602 20. 
iMia -oor,pr,; talarium Apoc 1 13, Ex 25 7 
(Hex), Za 3 5 (ib). 

lo^ 1. circumvagatus est Pr 7 12, 3Mccl 
I9,dap45, ISt7Sl6;5.erravitES1475C, 
Ath i-9, Jul 145 9 ; 3. aberravit ESl 546F. 

JLocB vagatio, error ES 3 420C, Nis 3 3, 
Philoxl88 4, EN46 48. 

Lo^ errans am 3 672 5. 21ai6t£ 266 i^os Uaf^ error Eccl 9 3, ES 2 102A. 

Af. iransYersum egit, in errorem induxit 
ES2 478C, ER6 26, Xis64 4i, IA1188 
220, KwDW 368 25. 

^jovS (ar. j.«l) jDanther Jul XVII 13. 

9o»-3U oscitavit {to yawn) BA n. 7323. 
Ji^«i oscitatio Bh, PS. 

{1.03 (ar. Sji, misclm. nsiB) rubia tinctorum 
Low n. 251, Gal ZDMG 39 256 22, Duval- 
Bertlielot 2 45 4. 11; EX 26, 82. 

9 

v^^ 1. frigidus fuit, factus est (itl/uy/]) Cant 
4 6, Mt24l2, Bal289ll; 5. remisit, desiit 
dap 105 12, am 1 396 20; 3. evanuit lA 2 
122 v. 274. 
Pa. 1- refrigeravit, recreavit ES 1 1 19B, 
Vit Rabb 1 81 8, BO 1 286n 2, KwDW22 
18; 2. lenivit {allay)K\\T)\<f 159 19. 
i4^aa refrigeratio Thr 2 18, ESL 2 11 20 
(sicl.!),VitRabbl89l7,IA2l50v.l578. 
)l4^aio ^oi-Vjv Gal ZDMG 39 242. 

Etpa. 1. refrigeratus est ES 1 121B, 
Rabb 375 6; 5. se recreavit KwDW 85 16: 
3. lenitus est (be allayed) ib 219 14. 
Af. removit, respuit (vinum) iSm 1 14. 

^ erravit 1 Ezr 4 27, JBh 5 15, Bhchr 34 20. 

t^os error, vitiumES 1 359B, KwDW643, 

Kays 194 9, Bhchr 227 4, Cat Bod 560 3. 

|1^5q.3 Ttooiov 1. pes (mensura) ES 2 334A, 
Geop 27 24, Bhchr 81u; 2. tricesima horae 

V 

pars Sim Sanql 14. 
\l^,^ (T.orAvM) = Iio>as i. AS 2 329 11. 

AS se avertit, abhorruit Afr 292 6. 

uj^ 1. fragravit (odor) ES2 261B, EE 
93 22, Nis50 78, asd42 6, AS 3 33 18; 
2. Ji^jiL&s Kju^ festinanter egressus sum Nis 
63 9, JSTham V. 231. 

U«ia odor am 2 102 12. Eb Par 108u. Uxls cupidus JSTham v. 104. 
JJJjOa fragrans (odor) am 3 8 11. 
ok.o.sU fragravit (odor) Bhchr 64 9. 

Af. 1. spirare fecit Nis 50 76; 2. sq. t>t.k&i 

intumuit, suj)erbivit Sir29 5; 3. expulit 

Jul 138 12. 

JL^aS i.vilis AS2 220 6; 5.'s JJ ne minimum 
quidem AS 2 319 14. 

Af. 1. scj. '^b^ coutempsit am 2 213 21, 
KwDWl09i7, BO3I20a26, Bhchr93 2; 
2. sq. tlQQma aperuit (?) labia AS 46 18. 
tlQ^>.ftVB contemptio Bh de div. sap. 22 3. 

jL^OB et iLcL^os V. s. V. J-^I<is. 

^ad interj. contemptus phui sq. '^v Kw 
DW67 10, Bhgrl 182 2. 

^ (Barth p. 23) 1. conspersit Thr 3 16, 
ES 1 232B, Jul 63 16; 2. depsuit, subegit 
(to kncad) Duval-Berthelot 2 43 10. 

Etpe. 1- conspersus est Lv 7 10; 2. torsus 
est Bh ZDMG 40 448. 
Jls tinea, teredo Lex. Adl. cf. Delitzsch 
Assyr. Stud. p. 79. IxaXaSa&pov ^XoS (var. v^Vsj cpu/JvOv 
Laurus Malabathrum Low p. 269, 385, 
GalZDMG39 287 2, cf. jLs. 

a»Qii.Q.3 Bhchr 203 24, oa^as AS 136 24, 
>£oo\s Bh adsc. ment. 3 15, vcsQ^i^aa Knys 
421 22, pl. aVds AS 136 18, JS 127 10, 
q\s Bh adsc. ment. 2 2 ttoXo; polus. 

JL^ pp> 1 o N . ft . <^ Paulianista, assecla Pauli 
SamosatensisAS688,SpicSolesm4233lO. 

i^*^ JLcQ..kj.A.Q.s Paulianista fuit SjDic Solesm 
4 233 11. 

Jl»a3 1. os Joh 19 29, E8 3 27E, EK 40 
27, met. os (sacci) ES 1 98A; 2. moutJiful 
KwDW G6 26; 3. acies (gladii) ^vlj Uauo K^iueas 267 IIqjluju^ ^oiiiiaa gladius duarum acierum tj; 149 6, 

ECth 2 33 21. 
Jwjiias voce, coram (locutus est) Bhclir 

592 2. 
yv> o 8jAJ prouuntiavit ET 36 5. 
y^f^ id JAP 8 19 341 u. 2. 
yioall pronuutiatus est Bhgr PS. 

JUjoJl3 EX26S0, ,ala9 Geop 42 10 -aicovia, 

paeonia Low n. 247. 
«mjos, scooiojs (ptova; clamores (quibus reges 

salutando excipiunt) Jul 35 13, AS 2 S4 

24, 3 57 4, JohEphl94ii, ZD^VIG 29 

90 14. 

UX9 oscitavit {to yaicn) EE, 355 8. 

JKaos oscitatio AS4S23, EX11534; 

's \bci^^ 1^1; y^i±j\ ),'j!ovt£; singultientes 

GalZDM'G39 242. 
JLboaa oscitatio Philox 37S 13, EX 32 32. 

Etpa. oscitavit 2Eg4 35, ES 1 529F, 
BA u. 2059. 

Jljoad cpojy.r, phoca (sea-dog) Geop 40 19, 

GalZDlIG39 293 22. 
j_BoJL9 jA. •xo^jotta (Hex Egn y 5 24) reuxr, 

jjicea adnot ad Ecgn 7 5 22 (Hex), ib 6 34, 

Js 60 13 (Hex). 
JujBOs -£'jy.ivo; piueus B-egnY 5 22 (Hex). 

l\Q^ abjectio (?) ESL 2 649pu. 

11.503 1. rabies Spic 48 18; 2. ira ES 1 42 A. 

fUtas ira Nis 6 7 40, jjZ. |?po!xo; Job 6 7 (Hex). 

^laiU et ^k^U (AS3 120 11, Ath >, 25, 
N § 177B) iratus, indignatus est Pr 29 9, 
Afr44 20,ER 14414, ISt56l5, Ath54i4. 

JLoij^LbsA ira Philox 462 12. 

f^ios ebullitio Hoffmann Ausz n. 966. 

0)q3 ropoi foraraina (cutis, pores) Bhchr 

134 9. 
JJjoa h. nni3 sortes Esth 9 26-32. 

*it3 1. mansit Nm 22 8, ES 2 106E, Bal 31020, asdl2l3; 2. restitit Chr ed 1563; 

3. sq. .^ a) destitit, desiit Chr ed 153 23, 

Philox 2S1 4, Guidi to 40 1, AM 2 96 17, 

b) remotus est ES 3 593E. 
iJkfis 1. mansio ES 1 72A; 2. remoratio, 

retardatio Ezl228, Afr338; 3. vita 

h. n^n 6 39 6. 
JLaxXs reliquus ThMarg 1 400 25. 

Af. 1. destitit, desiit Philos 223 18, am 
3 39 4, TB GS 1; 2. neglexit ES 3 253B; 
3. amisit, pei'didit Clr 31 3; 4. deerravit 
(in jaciendo) Jud 20 16, TB 68 1. 

«*aa>s, jii*aaM oiacpoprjTr/.ov, catharticum 
(imrgative) Gal ZDMG 39 242. 

JLUas defectus Eb ITai 10 340 13. 

ia*asLt 1. suffocatus, exstinctus est AS 149 1, 
Kays 236 13, Bh ad -!> 146 13; 2. defecit 
Eb Mai 10 340 8. 

JL3 saltavit Bhgr Pr 50 v. cit PS. 
iLis levis, agilis BA, BB, PS. 
iLoi^is levitas, agilitas BA, PS. 

Etpe. agilis fuit BB, PS. 
JI-^)L3 numerus impar BO 2 1 Sla cf. i4B,i-sl. 

1;.^<XS BB et Jt4,ias BA pyxis lignea 
torno facta PS. 

\.A^)JiB •/.o3'j;x,3ot cirri iu summo capite Js 
3*18 (Hex), BB. 

JUjLS lA 2 36 139 leg Uls. 

iLoiis gulositas, ingluvies EN 19 98. 

vJuS 1. defecit (vox) Josei3h53; 2. desuda- 

vit, laboravit Philox 3S7 10. 
JLAs laqueus (snare) 2Sm 22 6, ES 2 323F, 

Bal 2GS 20, Ath 51 9, MS 2 713. 
J-vu^lZls 1. mollis (nix) Job 6 16, cf. Bh ad 1. ; 

2. debilis ES 3 405C; 3. futilis Nis 55 17, 

lA 1 1 4 264, Jul 1 1 3, Arist 22 13 ; 4. pl. 

vulgus levissimum ES 2 447r. 
iLaiuLAs putredo TA 42 242. ^aa 268 ^:4-s Pa. laqueo cepit Card 98 5. 

Etpa. laqueo captus est Eccl 9 12 (Hex). 

< 4. 

(f^Q3 nervus lumborum Job 40 12= nnnE 
*cf. ES21SC, ONllTu, sec. Bh et BB 
duae venae colli s. jugulares. 

Jm*^ (nest. lLu,s Bhgr 4 4 5) impudicus, 
libidinosus Jud 9 4, ES 1 4SE, E,ie 31 8, 
Spic 41 29. 

lUiJus lascivitas Jer 23 32, 2Cor 12 21, ES 
1 146B, EE103 10. 

Iijus lascivitas, salacitas Sir23 6, ENS2 81. 

Pa. i. lascivus fuit ESL 12912 (nisi Af. 
leg.) ; 2. lascivum reddidit Bh ad Eccl 7 3. 
Etpa. lascivus fuit TB 100 19. 
Af. 1. lascivus fuit ES 2 39 7C, ESL 1 

333 8, ES in MS 1 4 30 (sic 1. ! cf. adnot.) ; 
2. lascivum feclt Sir 19 2. 

j*-*^ cupiditate coeundi ilagrans Sir 36 6, 

Bh ad Jer 5 8. 
iJ^liis testiculi Phys cap 2 3, Bh ad Eccl 

12 6. 

ja-*x3 aequavit, similis fuit Pr 3 15, Philox 
211 16, JS in asd 99 16, Metr lOu. 

Jiatt. u fl 1. comparatio ES 2 S6E; 2. aequum, 
simile Eabb 364 22; 3. exempkun Rabb 
236 16; 4. exempLir Ath o^a 19, Jul 69 i, 
Ep Jer 1 ; 3. responsum Add 2 2. 

jbajos ;^ aequus, similis Philox 243 2, Jul 
73 5, Bhce2 5S3l. 

Pa. 1. comparavit Js 46 6, ES 2 2S0A, 
Philox502i3, Ath22 7; 2. aequi aesti- 
mavit Bhchrl52 22; 5. interpretatus est 
ES 1532C; 4. analogia usus est ET 34 6; 
5. seq. JLa^o ^ contulit cum libro archetyi^o 
CatWright 12al2, 14b, 15a2 etc. 

Jbai.oj^ 1. colhitio Cat AVright 12ai2, 14b, 
15a; 2. punctatio ON43b, refertur ad 
puncta vocalia ET 36 18, 37 5, 34 16, BO 
3 1 30Sb 9; 3. interi^unctio, quae fit secun- 
dum sententiarum et periodos et accentus Cat "Wright 105a, 1176a etc, Hofifmann 
praef ad ON VIII, ZDMO 35 501. 

Etpa. coniparatus, collatusestESl536C, 
VitEabb 184 23, AS 3 30 5, Ath 21 u, 
BO 2 24a. 

Jlao-uS carbo EX 30 84. 

itJL>Q-3 (ex ass. ])ulru) convivium ES 3 
524A, EE 13 24, lA 2 24 106, Mar 52 15, 
ThMarg 1 201 4, Bhchr 94 5. 

;..u3 Pa. 1. artem figulinam exercuit met. 

mollem reddidit Joh Eph 353 21; 2. com- 

minuit AS 2 328 24. 
I^s (ass. paliuru) figulus Js 29 6, ES 2 70D, 

dap42 9, Kays 163 1. 
JL^3 figularius Js4l25 (Hex), Mt 27 7 

(Phil). 
Etpa. 1. contritus est AS232S21 ; 2. for- 

matus est ESL2 369apu, Mos. Agh. in 

Eendic. dei Lincei 1SS6 p. 412 13. 

JLoAvuS sulphur (?) Duval-Berthelot 236 21. 

JLit n i . \* ^ /. JLlAOAjuLa t];a8up6; friabilis Geop 
11 18, 27 4. iK-LL3 (nest. 'a Bhgr 4 4 o) m. N§ 86 fossa, 
fovea Afr 383 17, ES 2 365F, Joh Eph 
123 8. 
Ildxis concussor, terrae motus AS 146 11. 
Pa. i. perforavit Hab3l4; 2. perfodit 
ESL 3 39 25; 3. delevit ES 2 264D. 

Elpa. 1. colhapsus est ES 2 264E, AS 2 
245 7, JSt 47 8; 2. se aperuit terra Nm 
16 31, Philox 197 3, Bhchr 204 7. Jl^a.^ niarcidus, tenuis BB, BA, PS. 
l^J^ o^ putrlde TA 24 22. 

JU^^.^^ (pers. Lag GA 73 186, Hofimann. 
Ausz n. 2231) cibus lautior (jiaiket) Dn 
1 5, ES 1 260E, lA 1 150 v. 1534, AS 2 
1601, BhchrSlOe. ^ 4-sU 269 L^ __^^sU deliciis iisus est Card 113 9. 

?^,^^^ (cf. I;..^ia9) TTooaYpa podagra Add 
7 11, asd 5 23, Geoi^ 51 20, Hoffmann Ausz 
n. 102, JohEphTl 1. 

JLwCl^S (cf. Barth p. 23) pepones Low p. 
352, Xm 11 5, Afr 312 21, ESL 1 465 24, 
AS 4 65 24. 

JI a a^§s3 Yitaxa , jjraefectus, satrapa pro- 
vinciae magnae iu regno Sassauidarum cf. 
Lag GA 1&7 26, arm. St n. 375, Hoff- 
mann Ausz n. 274, p. 250, Sjjiegel erau. 
Altertumskunde 3 030, MAMQ, 5pu, cf. 
p. 9 n. 5. 

^^ * *i^ >3 -TojysTov ptocheum (sjntcd) Cat 
Wright 1 331h. 

JLaA.^3 i. ci- U^--^ q. V. am 3 497 17. 
iloal^s satraijia am 3 497 21. 

""^»^ rubus BB Low n. 255. 
JJd.^ saginationes BB, PS. 
ji..i*aa pix BB, PS. 

)1.^3 (TTETaXa) laminae Duval-Berthelot 2 

2u 3 6 11, Ex 39 3, Eegn -( 6 18 (Hex). 
iL^)la r-eXea ulmus BB Low p. 9S. 

jja-^^Q^, ^jiA^ poculum(?) Duval-Ber- 
thelot 2 58 12 18. 

;a^ L\ 2 24 132 1. >i^ q. v. 
Jbo^ pinguedo Jer 46 21, Mt 22 4 (Ciu-), 
ES 1 454A, ER 360 19, Ath ^ 18. 

Pa. pinguem reddidit iRg 1 9, Mt 22 9, 
JS iu :MS 1 78 331, Kays 187 3. 
Ijo^^aa pinguedo am 2 249 20. 

Etpa. 1. saginatus estNis 39 233, pinguis 
fuit ES 1 207D; ^. met. superbivit ER 
347 5. 

,^ astutus fuit EK 67 17, AS 3 271 11. [Ji^ intelligentia Ch' 159 10. 
JLu^ astutus, prudens lA 2 110 18, Card 

107 22 (sic leg. !). 
Iloid^ prudentia AS 3 S 22. 

. nn . nn cL^ tt. gr. --wjzit, casus ET 24 
19, Sev3S 112. Jlx^ stultus ES 3 446F, EE 9S 4, Jul SO 

9, AS 98 24, Joh Eph 295 11. 
Iloi^a stultitia Ath j.a 22, Jul 64 24, TB 

°S 14. JLq^^ (pers batak RoSmann Kirchn. 223) 
lagena Ezr 1 lO. 

Aja^-3 (ri-Taxiov Sachs Beitr 1 94, Hoff- 
mann 1. 1.) tabula Lc 23 36 (Cur), ESL 1 
667 19, AS 2 118 20, CatWright2 619b, 
ENchr 13u. 

J-jn^oa i. q. JLfilas q. v. Eabb 217 24. f^ 1. abiit, discessit ES 1 415F, am 3 
67u, KwDW 337 5, 387 19; 2. seq. ^ 
J aa V^ , JUi ^ e vita discessit, mortuus est 
Philox 1 25, ES 1 504E, A]\I 2 241 27; 3. 
separatus, dissolutus est KwDW 338 1 ; 
4. sokitus, finitus est Tob 11 17; 5. desiit, 
destitit ES 3 434A, Jul 225 17, KavDW 
382 5; 6. defuit AS 3 589D; 7. non fer- 
mentatus fuit JS in asd 88 22. 

Ir^ i. panes non fermentati h. niso Eie 5 7 1 
(nisi t,A^a leg.) ; 2. lora (nisi If^ leg.) Eb 
Mail0 289 8. 

I^-^ stultus Merx 175 9. 

IIis..via^ fungi (auy.r,T£;) Low ji. 30 3, Geop 
90 24, Gal ZDMG 39 2S2 25, Bhcar 85 8. 

Ivjt^ 1. non fermentatus (panis, SC'J[j.ov) Ex 
13 6, Mt 26 17,ES 3 4B, Ath 19 d,pl. dies 
festus panum non fermentatorum dap 95 9; 
2. uon subactus, crudus (untanned) PsC 
172 5, Bhchr2S5l9. 
Etpa. evanuit, defecit ThMarg 1 378 16, 
Af. 1. abire fecit, dimisit ES 3 89F, Ur^ 270 Ijl3 KwDAY 135 3; 2. dissolvit, separavit 
KwDAV 368 24, 339 20; 3. aperuit (labia) 
t^ 22 8, ES 2 3G8C, PsC 41 18, am 2 80 
21, SB32i; 4. defecit(?) ES121B; 5. e 
mundo discedere fecit, e medio sustulit 
EE119 26. Ui-^^ TuaTpea nomen venti apud Orientales, 
qui alias Opaaxia; EpijDli 72 3 (Symm 2 
208 4). ^■O^jj"^-^ et uHXAJ;^f^a T:aTpic/.p-/rj:; patri- 
archaVitEabb 170 25, JSt 784, Bhchr 57 
19, AS 2 180 17, BO 2 300 5, JAES 7ii. 

liaj;-.i-^JLj9 patriarchatus Spic Solesm 4 
244 15. 

Jiis;-.^3 patriarchicus JAES 28pu. 

s^jJ>;^^;^B patriarchicus (thronus) Eb Mai 
10 328 4. 

fcfittAApv;.^© 7raTptap)(ia; patriarchiae AS 2 
172 9. 

yi;^ patriarcham fecit Bhce 2 779 4. 
Etpa. patriarcha factus est BO 1 533b, 
Cat Bod 562 9, Bhchr 477 8, gr 1 48 23. 

V?t"^-?. ^^^? patronus ES 3 660F, am 1 
238 3, TB 67 16, JohEph 214 17. 

JL^io;.^ TTaTptovsia patronatus Eb Mai 10 
300 2. 

*Qi-^-Bll (ab l^^f^^l q. V.) epitroj)US factus 
est Bhcar 1 48 24. %to V^3 Bhchr 104 18, wu^4>3 ib. 129 18, 

iLKA^^ajol. ajci-t-^ EXchr 82 18, TraTpi- 

xio; patricius Joh Eph 47 4, Bhchr 82 13. 

yjui^-r^sf. TraTpixia, patricia AS 2 264 11, 

Joh Eph 85 5. 

|a^^ et IjjkXa «^s simus (Jlat-nosed) Bhchr 
34 14, ZDMG40 448, EXllsi, Merx 
175 n. 1. 

U^la simae (uares) Bh ZDMG 40 448. 

iloita^ simitas AS 4 8 1. )-».^3 fascia, mitra aram. 'ifn''^^''^?! Dn 3 21,. 
EN37 47. 

^■^-3 (pers. jX^j Lag GA 74 188) i.pedes 
PsC 61 1, cf. N5ld. Beitr. p. 14 n. 3, AS 
3 258 2, AM 1 355 6 a f., am 2 318 18, 
Jul 1 65 1, HofFmann Ausz n. 877 ; 2. lictor 
Corluy MP 40 11, MS 2 68 22, Eb Mai 10 
200 10. 

Ii^4^a pedites(?) ara 2 590 4. 

U^ lictor Bhchr 174 8. 

iA-^ (sin. pai-tseu) tabula, quam officiales 
pro signodignitatisaccij)iebant, mongolice 
;djajaxD dicta JAES 33 9, cf. Chabot 
Eevue de Torient latin 1 p. 607 — 8 n. 2. vQ-oW-^ (var ^llla et yo^iila??) pauni 
genus Bhchr 98 9. IjLs (LagGA 74 190, sed cf. blss. piru Strass- 
maier Alphabetisches Yerzeichniss p. 517 
1. 6) elephas lEg 10 22, ES 1 52C, ER 10 
18, MS2 70 5, PsC 170 13 etc, JStl6lO. 

lif^ elephas /. AS 4 45 24, KwD 96pu, 
kwDW 335 4. 

JLI^>^ elephantinus Ez 27 15 (Hex). 

««^^.ls (2:)ers. Lag 1. L) 5pov, arum arisa- 
rum aut dracunculus vulgaris Low p. 238, 
BB. 

vjsj^xa^xs Lag 1. ]. ebur BB. 

)J*3 Bhchr 302 4, BO 2 225 16, ]U EX 39 
85, ON 99 9 (Fraenkel p. 81), ^Axs AS2 
366 20, Duval-Berthelot 2 pass. pl. Aiua 
Eegn 12 14 (Hex), Za 9 15 (il)), -oJ|k» 
Ap 5 8, >gnAx3 Josejoh 8 3, JLxDo\jk3 Bh ad 
Za 14 20, cpiaXy] patera. 

\}^ patella BO 3 2 268 11, EN 39 85. 

J<. ^ Aao<AiA3 cpiaXo[xavTeia diviuatio e pateris 
Hofimann Kirch n. 229. 

>fn\Ys» -oXsi; aut 7:'jAa;V JSA 634. 

M-kS cpaivoXr,; paenula, nomen amictus pa- 
triarchae , episcoporum , presbyterorum QiAd 271 tlona apud SjTos YitEabb 1 S4 27, SevA 107 10, 
B0 3 2S19U, Bhclir 307 1. 
olls (-ivo;) tinctura metallorum Duval- 
Berthelot2 213u. 

,^^ J rp . °> (-tlz7.i) persuasit AS 205 22 
* (cf. Xold. Beitr. p. 24) Mt 27 20 (Phil), 

Spic Solesm 4 216 5. 
^^.m.q (?) falsus BO 2 87 19 31. 
JLailfl 1. persuasio Col 2 2, ES 1 408A, JSt 

47 16; 2. supplicatio Corluy MP 38 6; 3. 

vis persuadendi asd 79 22, Gal ZDMG 39 

304 14. 
iWIs 1. persuasio ER 70 8, AS 3 162 24, 

Ath 54 23, 2Cor 8 4 (Phil); 2.pl. a;ta)[xa-a 

lEzr 8 4. 
.mAfll persuasitVitEabb 172 24, GalZDMG 

39 246etc. 
jLaajk4» 1. precativus AS 4 10 27; 2. nomen 

accentus ET 38 8, JBh 20 1. 
}lQim>B\» persuasio lCor24, Mar^SS, BO 

2 222, Spic Solesm4 60s. 
Ettaf. (N§ 177B) ei j)ersuasum est, sibi 

persuasit Jud 1 35, Act 5 29, ES 1 520F, 

Gal ZDMG 39 268 3. 
ILaiAsl^y» oboediens Bh ad Paul 21 15. 
iLntm.qll^ oboedientia 4l[cc 5 16, Philox 

154 27, Cyr 115 7. 

V ^fr>o * «^ (pers. Lag GA 74 189) torques, 
laqueus 4aa«-o BB. 

|?nm.^ (pers. Lag GA 75 19I) 1. macu- 
latus, varius Gn 30 32, 33 35, Za 1 8, ES 
1 85C, Xis 31 46, EN 42 57; ,2. ambiguus, 
dubitabilis(?) AS 4 11 5 (sic 1.?). 

U^lS mugitus, balatus EN 46 39. 
^iuLa solvit Bhce 2 631 12, 

JL9u3 panni genus am 3 352 21. 

UAJ.S n 1 1 1 1 ^nw tetragrammaton CatWright 

I31b, Hex pass., Bh ad <]> 107 43, cf. 

Nestle ZDMG 32 465— 508, Hofflnann 

ib. 757. l>a*3 irJ.oupoi paxillus ligueus Geop 73 5, 
BAn. 3523. Y^ contudit, fregit Jud 5 26, JS in asd 
105 18. 

ila 1. mala, bucca Mc 14 65, ES 2 27SE, 
asd 50 15, Ath 21 24; 2. alapa, colaphus 
Ex 21 25, EE 138 26, lA 2 148 144, Joh 
Eph 203 i; 3. maxilla (jaw-lone) Jud 15 
16, JSt 62 17; 4. dens exsertus (tiisk) PsC 
174 12 ; 5. latus (altaris) ES 1 122D. 

Pa. diffregit Jer 23 30 (Aqu), Hos 10 11 
(Symm). 

Etpa. in cinerem resolutus est Js 27 9, 
ES2 66B, AS3 72 27. 
IKjkiLiaSoib contribilis (terra) Geop 7 30. 

lhA2> (ar. l^\}) fructus ON 70 11 (cf. Nol- 
dekeZDMG35 495). 

o s '^S ^ 1. nullum saporem habuit Mt 5 13, 

JS in asd 88 24; 2. evanuit (memoria) ES 

1 442F; 5. remisit asd 85 10; 4. obscura- 

tus est Jul 167 27. 
Pa. 1' proprium aroma aut saporem aut 

naturam ademit ES 3 121C, Nis 4 104; 

2. lenivit ES 1 lOA, EE 56 4. 
t^.2? insipidus Job 6 6, Afr 272 17, ES 1 

441B. 
tIo4*;g insipiditas 2Corlll7, iSlis 15 71, 

ThMargll43l0. 
Etpa. 1. lenitus est ES 1 15C, EE 55 5; 

2. dimissa est (spes) Joseph 4l ; 3. abolitus 

est Kis 21 55. 
Af. sal dempsit, edulcavit, lenivit ES 2 

327C. 

JJLOS /. IJ^ia (IvwD 111 18, dap 64 14) 
1. garrulis Sir 9 18, ESL 3 47 7, KwDW 
38 5 ; 5. protervus Eccl 9 25, Bhce 1 449 16. 

Ilolia 1. garrulitas dap 65 1, Clr 18 2; 2. 
protervitas Clr ep 54 11, Bhce 1 4 19 15. 
Pa. garrivit AM 1 193. J-fO.^ 272 J-^ v^^ JkpA3 cpay.6; (t;?)) lagoena Eegn o 9 1 (Hex). 

Jbo ci m 'X9 > 7:7.;ou;xa;, Tracaixa^, panis bis 
coctus, buccellatum {soldiers hred) AS 2 
34S 22. 

^Q-LA fY> I a^ Trugivo^^ buxeum apap 1 S9 13. 

;.^ 1. vinxit Act 22 29, Yit Eabb 187 26, 

asd 54 8 ; 5. connexuit (manus) Sind 24 15. 

lila vinculum ES 1 39A, Bal 2S7 15, asd 

51 10. 
l^^ i. q. 1^^ q. V. BA n. 2243. 

Etpe. vinctus est Pr 5 22, EE 14 26, 
Philox 140 20. 
Pa. vinxit Dn 3 20, am 1 476 2, Philox 
244 18. 

Etpa. se implicuit, immiscuit (alicui rei) 
2Tim2 4, Bhcar 56 8. JU>JLa*3 vicarius BO 3 2 300 3. 

>d 

^S (ind.) radix nymphaeae loti BB, Low 
p. 314. 

"^^ 1. adspersitBal2S7 1, JS in MS 1 5 1 179, 
JE in ES 1 243 19 ; 2. fregit Bh de div sap 
26 6. 
jisXAs trigonella foenum graecum (Tr])a;) 
Low n. 258, Geop 116 9, Duval-Berthe- 
lot2 45 6, Gal ZDMG39 299 6, EN 25 
54; 2. cinis (Tscppa) Gal ZDMG 39 299 4, 
AS3 205i7=Bhchr 76 5. 

Etpe. perfossus est ESL 2 279 3. 
^oVo adspersit, maculavit Joseph 1 10, ES 

1 89C, EE 9 16. 
JJLai^«is inqulnatio ES 2 560B, Nis 21 87. 
\>.a\aL[ 1. adspersus est Mi 1 10, ES 1 243 

20, JS in MS 155 311; 2. se maculavit 

Ath JLa 15. 

jJl3 ^uXXov, Laurus Malabathrum Low n. 

209, EN 25 66, cf. ^«^09. 
JJtf et H^\a V. s. V. JLs. {L|l3 et fl^ Nis 33 21, 43 42, 46 31 (Barth 
p. 6) 1. simlle, i^roverbium Pr 1 6, Mt 13 

3, dap 1 14 8, Ath j.» 19, Jul 90 13; 2. sym- 
bolum ES 3 137A; 3. aenigma Jud 14 13 
(Hex). 

loJ^LjLa symbolice ES 1 24SC. 
IIjLJLb symbolicus JS in MS 1 99 16, BO 1 
45 la, Philox in Stej^h. bar Sudaili 34 9. 
Ljla comparavit Mc 4 30 (Phil). 
isXaLl comparatum est Bh ad Pr 1 1, 
LjlsLl dictum est (simile) Jul 14S 3. 

)l3 (Barth p. 71) 1. collegit Dt 24 20, Afr 
378 5, ES 1 282A; 2. purgavit (vermibus) 
ES 2 335B; 3. i^erquisivit , perscrutatus 
estlAl 196431, 2312 1290, Jer43 4(Hex); 

4. adduxit Bhcar 14 2; 5. palpavit am 2 
362 15. 

Pa. perquisivit Bhchr 342 9. 

Af. contempsit(?) JS in MS 2 1 16v. 626. 

s^c^^3 (pers. 4-jij) gossypium BB Low 
p. 92. (^^ ft^^N - Q fabularius asd52l8, cf. p.l83 
not ad j). 52 2. 

> pr>~>N«S (pX£,3a; arteriae Hebr 4 212 5. 

wN . o > 1. divisit, partitus est lEglS2I, 
Gal ZDMG 39 303 10; 2. tribuit (hono- 
rem) Nis 67 6, asd 22 4, Cyr in Julian ed. 
Neumaun 62 li; 3. '.sJLXik- medium noctis 
erat PsC 24 4; 4. seq. '^ discordes reddi- 
dit Philox 308 4. 

v^j^^ in medio erat ((jLe^o-Jcrrji;) Joh 7 14. 

JL^^ partitio, divisio ES 1 20SD. 

JL^^ 2)1. JL;^ (ES IS 1) 1. dimidium, 
pars Jos 4 12, ES 1123B, Corluy MP 16 
11: 2. apoplexia Mt 4 24 (Cur), AM 2 394 
37, Bhcar 193 10. 

lia>j *^^ meridies Corluy MP 9 10. 

UuL v^ PsC 10 17, SB S5 7, /. ot^iXM. k^i^ Ilo^ 273 ll<uj\s PsC 209 13, fJLearjXi^ media aetate cf. Nold. 
Beitr p. 12. 

Ua^^ (al 'f) 1. dimidium, pars Dt 10 9, 
Xm 31 43, Lc 15 12, Ap S 2; 2. separatio 
ES 1 2SC; 3. schisma, factio lCor 1 10, 
Bhchr 120 19 ; 4. altercatio Afr 265 15. 

JJiiiJa i«-^^ pumiliones ES 2 45 5E. 

Jjoo^ lo.^^ meridies ER 70 16. 

iibii> U^s media aetas KwDW 120 11. 

J.*.\V lo,,^^^ medium noctis Lc 1 1 5. 

Ji^ ^t^^ semimortuus Zach Rhet 19 13, 
Bhchr 530 11, ad Lv 17 15. 

Uq.4^.s ;j» cohaeres, haereditatis socius ESl 
'75E. 

JL4s<l£ 1. dubitans, animo haerens asd 27 23, 
Ll 2 300 y. 1 1 20, KwDW 70 12 ; 2. v,^ 
JLii* media aetate EX 1 1 22 (nisi v^\q 
leg.); 3. sq. '^ iratus Spic Solesmi 132u. 

Ua^^ls 1. divisioES 3 195A; 2. duplicitas 
KwDW 96 21 ; 3. dubitatio Act 1 1 12, dap 
25 2, JS Ahb 28S v. 371, ThlTarg 1 79 
23; 4. altercatio KwDW 2115, Bhchr 190 
23; 5. discordia Philox 30S 3. 
Etpe. divisus est Ex 14 21, Lc 12 53. 
Pa. divisit Gn 11 7, Mt 27 35, separavit 
Guidi to 24 51. 

M^oa 1. divisio ES2 104F, ER 95 20, 
Am. Or. Soc. Proc. 18S8 p. LXXni 74; 
2. separatio MS 2 5 7; 3. dubitatio Afr 
173u, Philox464l4. 

JM^g^ arbiter Philox 315 1. 

Etpa. 1. divisus est, se divisit Job 38 24, 
Lc 11 17, ES 1 22F, Philox 552 19, Cor- 
luy MP 20 4; 2. dubitavit Mc 11 33, EE 
121 11, KwDW 30 9; 3. tributus est ES 
120E. 

JL^k^ dividuus ES 3 65C. 

Jk ^'^^ 1. (ex ass. halangu? Jensen) tym- 
panon Ex 15 20, Afr 452 10, Rabb 246 2, 
PsC 171 14; 2. ^aXaY? phalanx iMcc 6 35, 
PsCl34lO etc, comites regis Persarum 
am 2 540 10. 

Jk<^ phalanx am 1 439 16, ThMarg 1 22 9. JljJ^ 1. miles am 2 243 3; 5. /. tympanis- 

tria <j; 67 18 (Hex). 
v*-^il^ hemicrania? glherm. 

Ma.<^^ pl. l^^^^i^ ER 50 13, cp/iYfxa 
pituita EE 51 15, Philox 572 13, Geop 
51 19, Kays 31 22, Bh ZDMG 40 44S. 

J SjLba^ijgXs i^hlegmaticus Kays ISl 12. 

I^^^>*3 Card 66u vox iucerta, corrupta? 

^QJQ.>^^Q^3 roXuyovov polygonum Geop 
102 15. 

^Q-^)||o^7r£AaYo;pelagusAct27 5(Phil). 
>reQ.<;^\q TrXttYio; obliquus (tonus) Cat Wr 
273b. 

il^ad (pers. jUjj Lag GA 75 193), chalybs 
KwD 100 24, 102 10 (Noldeke ZDMG30 
762). 

10^ dispersit ES 1 559F, EE 93 24, Ex 

32 25 (Hex). 
I^^Vas dispersio Ge in Afrpr 34 17, JN in 

MSl 100 19, ThMargl 3S 5. 
Etpa. 1. se dispersit JSt 4 7 20, JohEph 

352 9; 2. disj)ersus est EE 154 24, Philox 

73 1, Ath<»i^27, PsC 134 1. 

>.*« N° > (cf. Del Prol 1 76) i. coluit (agrum) 
Neh 5 4, Philox 131 14; 5. laboravit ES 3 
353F, Philox 5 1 2, Gal ZDMG 39 244 ; 3. 
servivitES 3347A, asd 52 l3(libidinibus) 
Philox in Steph. bar Sudaili (ed Frothing- 
ham) 4S4; 4. veneratus est Dt 5 9, Cor- 
luy MP 19 7, AS 3 54 26; 5. fecit (justura) 
JS in Steph bar Sudaili p. 20 12; 6. appa- 
ravit (hostiam) Eabb233l3, BO I 483, 
cf. Kayser Die Canones des JE jj. 92. 

j;Aq i.minister 2SmSl8, Ath32 7; 5. miles 
Actl0 7, BO 1 70. 

j;.M\q servilis Spic Solesm 4 59 23. 

JliJAs militaris Cyr 281 26. 

ti«i ^\c> pl. Uo^iAs 1. servitus dbstr. et coll. 

18 Ju-Q^ 274 oAti^^a ES 220SD, Bhchr 144 20 ; 2. ars, qiiaestus 
JSt 65 10; 3. mensa, convivium Mar 59 1. 

Uo^s pius SB 160 15. 

tlftiiAq fabricatio Ex 31 5 (Hex). 

JL^as i. cultura (vineae) Corluy MP 36 12 ; 
2. servitium Afr 196 1, ES 2 320A, asd 
1511; 3. luci-um AS 2 258 24; 4. cultus 
Mar 81 7, Cyr 166 28. 
Etpe. cultus est Ez 48 19, ES 2 276C. 
Pa. 1. servivit Philox 130 18; ^.laboravit 
Bhcar 120 8. 

U^ 1. agricola Mc 12 1, Philox459l7, 
Geop 1 1 6 6 ; 5. cultor (vineae) ES 1 5 5 4F, 
EE 59 6, Ath 44 9, met. (animi) Philox 
10 14; 3. cultor, adorator Nis 9 27. 

ilQ^Aq agricultura Philox 11 21. 

JJA.as IvepYEia, vis, effectus JN in MS 1 
98 18. 
Etpa. 1. cultus est Ez 36 9, Hoffmann 
Kirch 45 44, Gal ZDMG 39 251 33; 2. 
servivit lA 2 280 814 ; 3. factum est (bene- 
ficium) Philox 121 21, (peccatum) JS in 
Steph bar Sudaili ed Frothingham p. 18 
16, cf. 201. 

Af. 1. coluit ThMarg 1 150 9; ^. labora- 
vit Philox 192 11, EC in Journ of s. 1. 5 
(1864) p. 405 4; 3. committere fecit Js in 
ThMarg 1 CLXI 2 ; 4. conquisivit {to enlist) 
JS in asd 105 8, Joh Eph 380 5. 

t^^>d (ar. hai Barth p. 7) exsjDuit, evomuit 
Jon 2 11, Afr 283 4a f., 292 9, 422 10, ESL 
137 '26. 

1^:^ (ar. cJLJ) o evasit, effugit Dt 32 39, 
asd 40 6, s. acc. Philox 272 3. 

Pa. 1. servavit Act 12 11, Afr 60 13, ES 
1 514E, Bal 292 27; 2. liberavit Guidi to 
27 159; 3. removit ES 1 24 IB. 

j-^L^ luxatio membrorum EN 33 52. 

\.^la fugitivus Jer 44 14, ES 1 559D, Bh 
in Kayser Can des JE 27 13. 

14^^ 1. fugitivi h. nB>^5 21lg 19 31; 2. servatio AS 2 74 1, PsC 132 14, KwDAY 
68 13. 

Etpa. 1. servatus est am 1 449 8; 2. libe- 
ratus est Guidi to 41 1 ; 3. evasit, effugit 
Sir27 20, ESl 560E, SB 43 5. 

Af. liberavit ES 1 431E, BO 2 318, Kw 
DW 256 21. 

JL^ o\ » «^ ^ ^'^^ (gi*- TriXirjToc, TTiXwTo^Fraen- 
kel p. 102 n. 2) 1. coactile (feU) Bhchr 
229 5; 2. ephippium Bh ZDMG 40 448 j 
3. saccus Bhchr 481 5; 4. pallium (cloak} 
PsC 198 3 7, 200 5 6; 5. cingulum(?) EX 
40 5. 

JLi^-^Qu3, JL^^olds TtoXiTEia respublica ES 
1 292D, Ath 51 22, AS 2 249 i, am 3 23a 
10, MS 2 29 22, BO 3 1 120a 19, Bhchr 87 

16, Eb Mai 10 30Gu. 

axaBoJL^Aq, gjjaa^ A,9 AS 3 915, aAaoJ ^Aa 
ib. 11, qimi^Nq DionT 174 5, 7:o/aT£uo[X£- 
voi magistratus, spec. decuriones Sec. Syn. 
Eph. ed Perry 33 4, Hoffmann Kirch 59 
n. 78, Guidi to 37 3, Cat Wright 2 425a. 

J j\,*^Aq, JLLa..L^J^as 1. politicus, gradilis 
Joh Eph 172 18, ad rem publicam perti- 
nens Bhchr303ll; 2. publicus Bhce 2. 
753 12. 

^a.A*^A.tt9 roXiTtxov glhenn. 

JtLlox^LA-ds TroXiTeuOrjvai gubernari Bhgr 1 
48 1. 

Jl>^N.3 pl. Itii^ilAa (N§74) TrXaTEia platea. 
Cant 3 2, Afr 371 9, ES 2 109D, Jul 29' 

17, Ath i 4, Bhchr 540 22. 

^J^::^ t^oiB Corluy ]\rP 17 7, Bhce 1 
431 12, car 105 13, ^.^«Aa EE 360 26, 
^^Q^^oa KwDW 160 4, raXaTiov palatium 
ES2 20SE, EE,355i6, Guidi to 20 88, 
Jal229i. 

atv^\9> -aXaTivoi apparitores palatii Syn II 
Eph 32 9. >«^\2 275 >geaiq\ «q ifiDa^Ad -Xa-o; ubertas, verbositas AS 3 
200 2. 

r^o /^fi ^No) protectores (sancti) Cat Yat 3 
332 cf. 'ra. 

^ ■ N«^ Geop lOS 16, v«J->^<^ i^- HO 24, 
yaA.a9 EX 25 50, "oXiov polium. 

Q.» ^NNV 3 cpiXoXo-j-ot philologi glherm. 

Jba.N,*» curvus, non rectus ZD]VrG29 503 23, 
stultus Eb Par 27 3. tm\3 JSt 35 12, JUai^as Epiph 3 36, 55 93, 
AS 2 261 15, Bhchr 7S 17, J^oXs Bh 
ZDMG 40 42S, <p6XXt?, follis ar. jJS cf. 
Nold. ZDirG35 497. 

« nn . No > roXst; oppida JSA 600. 

Jltts::^^ <piaXr; i.patera Ex25 29,ES1 254B, 
Ch" 126 4; 2.h. njn» area, pulviuus Cant 
5 13, MS2 2-H4. Jl^L^^dXd virgae plumbatae AM 2 131 
22 (sic h cf. 136u). jL^Q.\d rXooatov opus plumarium acu pic- 
tum JohEph 73 10. 

<mS. oviN>a (pXa,a[j.ouXov, flammulaeZDMG 
29 92 6. 

^Q:::i.Jl3 ceXjxovt ^ibh» Regn o 6 8 (Hex), 
iuoio^^ h. ^ita^s Dn 8 13, cf. ES 2 218C, 
quidam Bhgr 1 7 14, met. angehis tutelaris 
Eb Par 22 3, cf. Nold. ZDMG 43 677. 

l^diQ^ i. q. I^oao^a q. v. BA, BB, PS 

cf. Fraenkel ZA 9 7. 

» (Ti . vi\ri°) AS 4 38 21, «lio^vs Geop 74 4, 
.£00^^09 ibl09 29, <pX6|xo; verbascumLow 
p. 66, 67. 

^° > /. ^^^^uk^s (N§147) quidam, quaedam 
ER 128 23,' ES 1 259F, Rechtsb 24 20. 

^Jia? (nest. 'j, J + ^ X. 1. L) aliquot Mt 8 
9 (Cur), ECth 4 2 14, Bhchr 179 16. 

Ui^ AS 2 346 7 leg. J.Li\s militaris PS. 

JiaX*3 Clr 68 11 , ).aAB CyriU ZDMG 27 
581 V. 326, 586 v. 137, .m^Q^JLa 2Tim 4 
13(Phil), ^eXovrj; paenuhn,. v f "^^° > cpaXaov falsum Eabb 220 19, AS a 

160 17. 
JL^m\q cpaXcraTa, falsata AS 3 221 15. 
. m ^ ni\ fl rXac7-:7.; (PS, i^aXc;a-a;?) fictas 

Syn II Eph 28 26. , , — — .^.. .7 18, JLsacAxS ES 1 JLso nrioN . ^ Act 1 

6 6 

536C, JLaafnA^q dap 4 18, cpiXojocpo;, phi- 

losoi^hus. 
JLsdxa-S^ ES 3 XLIX 9, JLsarDo:Sus AS 3 

349 8, t4sa*iAAS BZ in Merx 15S 6, 91X0- 

aocpia philosophia. 
llaa<ifio«i>^ philosopliia EH 58 23, Philox 

609 7, Jul 26 18. 
.qrn\3U philosophatus est ZDMG 46 758 

5, EbMai 10 92 27. 
JL^jJaxoo\-t3 otXojocpir]f}^vat Bhgr 1 47 24. iJomXs -psjjoptov, pi-essorium BA, BB 

Fraenkel ZA9 7. 
llofiTi^q 1. castigatio TA 42 256; 2. falsitas 

Cat Vat3 66 8ii. 

v:^ 1. dejecit jugum ES 1 264C; 2. seq. 
Uiol de via deduxit lA 1 188217. 

Jv\ft occasio Lc 22 6, ES 1 380B, Jul 26 22, 
Af. 1. liberavit (jugo) Philox 188 11, Th 
Marg 126 19;^. luxavit, extorsit BO 3 1 
150b 3; 3. conviciatus est ECth 2 37 4, 

IfaX^ piper (Low n. 259) Geop 52 3, Gal 
'zDMG 39 292 11, Siud 12 14, BO 3l 
595 18. 

tmo t<^\*3 cptXoTOvo; laboriosus glherm. 

18* i£SQ^qXQ3 276 JLj.9 cCDadoXo^ TToXuTTOui; polypus AS 4 923. 

4fl0o;^Q^Q-9 TToXucpopo; nomen plantae 
Geop 112 7, cf. Lown. 272. 

|n\^ (cum .s gr. Bh ad (]; 185 12, ttsXsxuc 
ZDMGQ81 i = sk.paragu,sed&ss.2nlaJiku 
Del Prol 147) ascia, dolabra ^li5,ESl 
228C, Jul 71 13. 

JLfiN^ TiaXXa^ concubina Rechtsb 30 7. 

>pr>h\o> PsC 70 11, Bhchr79 23, ^asJLiijls 
Ex31l8 (Hex), 2Cor3 3 (Phil) rXaxa; 
tabulae. 

^ajl© JEh 48 16], yf.\q AS 3 323 lO, pl. 
J-hBJia JEh 43 7, T:Xaxtovtabula(marmoris). 

JL.ja^.a i^ars quaedam domus (?) AS 2184 16. 

odDJJaSBie 104 23, Ui^«is JohEph 195 12, 
pl. >mii\.afl ib. 199 8, cpuXaxr] custodia. 

^v^uB^Q^ cpuXaxTYjpia laciniae,quibusj)artes 
leges Mosaicae inscriptae erant, a Judae- 
is in brachiis sinistris portatae Mt 23 5 
(Phil), Rie 12014. y 

Jl * ' * mN ^ BA vel Ji<.ft\g BB annulus januae 
PS. tfioJL^ajolls semidalisFraenkelp.33,Cast. 
tf^o.a\ 9 TtXaxouvTapia placentulae Cat 
Wright 1 31aapu. 

?> o\ * o > cpiXupatilia Greop 23 21, G2 10, Low 
n. 257. 

JLL»^*3 TceXapYo; pelargus Bh ad »]; 210 
66, adLv 11 18, gr 1 212 24, ON 90 11. 

« m . ; . \«=^ -Ir^pric, plenus Joh Eph 407 20. 

J->;d9Q;A-B TrXvjpocfopia 1. persuasio, fides 
certa Col 2 2 (Phil), AS 3 352 20, Ign 
220 1, JBh 8 4, Bhchr 333 11 ; 5. defensio 
fidei Cat Wright 2 755a. 

tjxsw J..ceui<ia6;.AVa TrXYjpocpoprj-ai 1. iraplevit (ministerium) 2Tim 4 5 (Phil) ; 2. certum 
fecit ES 1 157F, Cyr 6 7, JE schol 3 17 ; 
3. se excusavit Zach E.het 5 6. 
loot JL^.^;aaofA£ TrXrjpocpoprjOTjvatpersuasum 
habebat Pom 4 21, 14 5, 2Tim 4 17 (Phil), 
ZDMG26 831, Bhgrl47u. *i^^ 1. perfodit (murum) Mt 6 19, Afr 

129 10, ESL1289 16, JSt47 6, Bhchr 

183 6; 5. perquisivit ES 1 119C. 
t^oi-.ol^ ^jila compitum Gn 38 4, Ez 21 21, 

EN47 6"7.' 
li>ji:^oa fovea, cuniculus Ex 22 1, Afr 145 

'12, ES 1 103A, JSt 47 6, Bhchr 183 7. 
IKjto:^ effrictio aedium (house-hreaking) Bh 

ZDMG 40 448. 
Etpe. 1. perfossus est Mt 24 43, Afr 145 

12; .2. apertus est Guidi to 36 11. 
Pa. 1. effodit Kays 183 21; 2. perfora- 

vit (vas) Philox 318 9, 360 15. 

^ii^LJ V. s. V. Iljla. 

lyhS^ Eechtsb 33 19, Kays 98 5, EN 41 29, 
liljla Geop5 25, Epiiih 61 42, ^oi^^ ^128 
4 (Aqix) 7:X£9pov jugei"um. 

J.?. N v to > farailiaris, famulus lA 1 286 216. 

>nr>o«»>v><=» t:o|x-6:; pompa Joh Eph 202 9. 

Jls ossifraga AS 4 53 19. 

liLxa 1. pars supei'ior calcei e corio confecta, 

assumentum calcei ; 2. dorsum manus BA, 

PS. 

. -.•v Jljs cpcivai affirraavit glherra, 

Jis 1. tr. reduxit Chr ed 154 14; 2. intr, 
se vertit Act 12 25, ES 1 14A; 3. rediit 
Ath5l9, JStl0 20; 4. met. se convertit 
Bh in Kayser Can des JE 811. 

Uif 1. seq. lia-j vesper Gn3 8, ES 1 33B, 
ahsol. iMcc 10 80, JS in MS 1 91 i3,Regn 
Y 176 (Hex); 2. angulus h. nas Neh 3 32. JLvLS 277 JLc&ie JLiis sonus, clamor(?) Xis 4 53. 

{Kaxs conversio Cant 7 11. 

iLlB ahsol cJs JAES 2 3, 1. latus Nm 3 
24, ER 113 8, Chr edl538; 5. regio Ath 
tfw 15 ; 3. j 's ^ jussu alicujus Bhchr 401 1. 

Ir^l Jiajo h. n^ niD: circumversio manus Jos 
8 19. 

Etpe.i.severtitDtl40,ES3194A,Guidi 

to 27 134; 2. restitutus est Chr ed 155 12; 

3. redditus est ER 1 1 7 4. 
aaiii9\i» 1. couversio ES 3 376A, JohEph 

221 7, Ebilai 10 219 7; 2. aversio Ath 

a>e 5. 
Pa. 1. retribuit ES 2 456F, 3 206B; 2. 

respondit Corluy ^Pl3 4; 3. exaudivit 

OiI3ll. 
Ula^ 1. reductio AS 3 251 12; 2. redditio 

Lv 25 10, ES 3 225E; 3. conversio dap 9 

23, 43 29; d. recreatio ThMarg 1 136 6; 5. 

responsio Ath ^ 13 ; S.reditus ES 1 22SE, 

Bh ad Paul 2 19. 
lloiiiajo 1. reditus ES 2 95F; 2. conversio 

ES2 311D, TB 123 4. 
Etpa. 1. redditus est Dt 28 31, BO 1 238 : 

2. retributus est ES 3 152F, Nis 38 34, 

Dion 193 2 ; 3. responsum est ES 3 277C, 

BO 3 2 208. 
Af. 1. vertit iSm 10 9, Jer 2 27, asd 13 

18; 5. convertit dap 55 10, apap 9 3, SB 

121 14; 3. reddidit ES 2 234C, JSt 9 i, 

Cyr 271 6, SB 154 21; 4. reduxit ES 1 

413C, B0 3 2 272, SB 39 2. JLotXS pontica (sc. nux) Low p. 49 , EN 
5*1 74. I^J-3 cpavT-/;; i. q. JL^iis q. v. BA. 

i^js T.hrz quinque AS 114 8. 

J-»r ^ ia ~£vTC(Of/o;?quinarius,equinquefoliis 

constans Cat Wright 479a, 1194b. 
J &■ »1 wJ f> « a r£v-£y.aio£-/.a-Tf] quindeciraa 

indictio AS 3 252 28. 
J ^ ■ ^ i. 9 vox corrupta ZA 8 94 3. ijQ-^J^ apap 177 8 = am 3 5 18 ,,pontones genus gallicanarum navium Caes. b. g. 3 
29, cuieaedem sunt onerariis; Isidorovero 
19 1 diciturpontoniumnavigiumfluminale, 
tardum et grave, quod non nisi remigio 
pi'ogredi potest" Du Cange gl. lat. 5 348 
cit AVright apap 2 148a, cf. ZDMG 25 
333 118. 

i£DQ. ^l . <^ -avTioc omnino Lc 4 23 (Phil), 
Bh gr 2 1 1 6 V. 1 369, EN 82 84. 
^o^-is corr. e jaa-^wLS iriTU^pinus EN 82 84. 

JLm^S U^i^la JBh 8 3, iJ/. ^mVmyig 
Philox 463 8, Ivaj-s 1718, Bhchr 451 2, 
.m V mJ-^iJLs Ath 2 4 12,<pavTaaiai.phantasia 
ESl 208F, Jul 246 7; 2. imago BO 2 
169a, Bhchr 207 24; 3. ostentum, porten- 
tum Guidi chi'31lO; 4. ostentatio Philox 
99 22, Act 25 23 (Phil). 

.m Ifi^^U apparuit, visus est Anonymus in 
ES 2 31 2, ESL 1 419n, BA n. 7333. 

J IfenKir^^i^ cpavTacjia-Tai phantasiastae Cat 
Wright 2 643b, BO 1 386 24. 

JL^jaxo-^lta cpavTa7|JLaTa phantasmata EbMai 
10 203 3. 

> fr> » 'ji^alj^a -avosxTr,? pandecta (inscriptio 
libri) Bhce 2 693 19, Cat Wright la, Cat 
Bod lu. 

JL^aDQja.^i3 w4_DS<Utu^«*S Ath 19 15, TTSV- 

TTjXoaTY)' pentecoste Act 2 1, Bie 26 10, 
Dion T 145 4, Bhchr47 17. 

v£0QM*ja3 cpovio; homicida BO 1 541a. 

Jliu^, iAxa -iva; patera Mt 14 8, Afr307 
3, ESL 2 429 8, Vit Eabb 183 2, Cat 
Wright 2 491a21. 

< nr>'^ . i<^ dap 83 20, ^o^t^ AS 4 58 6, 
■^w^iBQ glherm, Cat AVright 3 1193a, 
<po'!vi;, phoenix avis. 

JlccLi3 cpavo; lucerna {lamp) Joh 8 13 
(Bernst.), JSt 24 14, Bhchr 266 1. l-caiQ^ 278 tcajL ^-eas JLmJas idem(?) Bhclir450 13. 
Jjilj JLttAS pilulae Geop 48 12. 
^csjiJLa pinnae Jei' 33 41, Ez 4 2 (Hex). 

ifr>n 1 «NfyilPt TravcieXrjVo; plenilunium Kays 
194 4,'Bhchr 216 19. 

AXB delectavit ES 3 590B. 

JLuj9M mollis, tener, pulcher Dt 28 54, Jer 
6 2, ES 2 IIOD, Yit Babb 195 26. 

lloJaAfiso vita delicata Mi 1 16, Afr 423 2. 

Ui«is 1. jucunditas Dt 28 56, ER 82 8, Jul 
88 3; 5. voluptas ES 1 407D, Ath JL 12, 
dap 3 28, BO 3 1 20Sa 14, ThMarg 1 201 4. 

jjLlsL 1. convivium ES 1 47A; 2. pl. cibi 
lautiESL 1 177 9. 
Etpa. i. delectatus est ES 2 284A, EE 
103 7, BO 3 1 208a 12, TB 91 30; 5. effe- 
minatus, emollitus est ES 2 lllA. 

iJLiah^ libidinosus dap 11 27, 31 13. 
Af. laetificavit Sir 30 7, lA 2 46pu. 

^ L . ni ^ Cat V^rM 2 633a, ll^Ais riva- 
xioiov tabula ER21 1, asd 173u, AS 3 
118 14, Gal ZDMG 39 244, Bhclii' 41pu. 

M-O.— Ja-3 iiavo'Jx)aov j)annus, pannicuha 
{spinclle-thread) BA cf. Eieger Dissert. 
Breslau 1S94 p. 32. 

cCQQJa.AJad i. q. ^mjuAs q. v.Phys cap.XVI. 

Jo^AS »{; 159 20, 174 18, '^Ua Hos 5 14 
(Hex), rav&Tjp panther. 

(jXfici3 pl. J-eQ.3 (al. 's) 1. vola manus Dn 
5 5, ES2 210F, lSm5 4, Eabb 234 2, 
Corluy MP 39 13; 2. planta (pedis) Js 1 6, 
ES 2 3A, EN10 91. 

JUns et llsixae ES 1 1 53C ( |/DD3 Nokl § 1 05) 
sors Ez24 5, ES 2 1S7D, Mt27 35, Afr 
341 13, ES 1 244B. 
tribuit Card99 7. JlmaiS licentia Bhchr 441 3, EbMai 10 

6 6 ' 

263 29. 
Ir^u.^ licet BO 3 1 248a2, EbMai 10 

21217. 
Etpe. permissum est ES 1 85A, Ath 17 

9, Bhchr237 25, EbMai 10 213 31. 
Af. 1. permisit Afr 313 4, ES 1 520F, 

Ath 12 23, JSt 18 5; 2. sortitus est apap 

102 10. 
Ilaimsi permissio ES 1 239F, Spic Solesm 

4 185 3. 

jlm.^, jLeois cpoffca fossa JSt49 4, gl. ad 
Regn 20 20 (Hex), Eccl 9 14 (ib.) Bhchr 

90 22. 
J-xpomq (corr.) castra(?) AS 3 256 21. ^,^303 alcali {^^\'^)}\ 5^«) BA, PS. JL>jJk ^nn 3 cpaJYaviov = $av8iov planta Gal 
ZDMG39 290. 

|AauA.^Qj.«^Q.£DQ.3 physiognomicus Bhce 
3 165 1. 

^«^.^-fiCi-S pajTaYY) juraenta sarcinalia Joh 
Eph 293 6. 

|L^pn«=^ (IrtsTu/aov) jxeXa9pov tectum Bg y 

6 5, 7 4 (Hex). 
M^£a.SL>e [j,£ix£Xaf>p(o[j,lvo; tecto loraeditus 

Eg 7 7 5 (Hex). 

^*.a]JJL^£q3 tonsura (monachi) Cat Vat 

2 2S8. 

Jlvi ^fy>f> TrisTiuixa (?) misericordia Card 
99 14. ^.^Jl.cbQ.3 cpojuaTOv castra muuita Bhclir 
100 23. 

>m.^m3 Eechtsb. 25 14. .m. j^m.g BO 1 
295a riffTi; fides. l nf^mt 279 fk, Jn^mq» riTTa/.ia pistacia Gal ZDMG 39 
293 21, cf. Low p. 69 et U^^xas. 

^flDO.'^^*.CT><=» (sic!) EN45 25, vmafi^rnQ 
Bhclir351ll, ^a*J4-L«is CatWr2603b, 
JE in JAP 18SS p. 466n 2, <\iiTTa-AO'^ 
psittacns. 

rfnrti^fnq JohEph 165 14, cf. S. Y. JLa^i^ras. 

^V-^nXOS runcina EN 30 67. 

JLLm^, jio.m^, jUffloi lima, cosBA,BB,PS. 
jiQjkcos fundus. ima pars fluvii BA, BB, PS. <0DQ.^^^uJSq3 cpustoXoYo; physiologus AS 

4 33 2. 
JLxax^Q^oxcoas 'YuaioXo-jr^saiseq. ,.^ physio- 

logiam tractavit glherm, Bhgr 1 47 16. 

JijL.lCDJ9 cpajiavo; avis phasiana KwD 19 20, 
EX 45 17. 

yPrig> saluit, saltavit KwD 109 21. 

yax^ Ezr 6 19, Joh 6 4 (Cur), Spic 34 17, 
J-ixas dap86 9, Cyr400 23, rajya ncs 
Passah Judaeorum. 

;_a,rojL9 AS 4 1 1 5 V. S. V. ilLeaxS. 

^vxas 1. excidit, deformavit (lapidem) 
ES1273B, 456C, AS2 2S7 7; ^. cecidit 
(arbores) iRg 5 29. 

JJdxns lapicida iPar 22 2, Afr 201 7, AS 2 

^284 7, ISt83 17. 

?t>\>m<* lapis deformatus Am5ll, ES 2 
262A. 
Etpe. deformatus est Kays 164 13. 

< (T >,ty ; N(Y> 3 ({/aXiOii; annuli (columnae) Ex 
27*11 (Hex). 

> m . ^Nnn<^ Rie 24 23, pl ;^Wa ib 48 i, 
Qfc.\mtt lEzr 5 41, Cat Bod 249 9a f., Bli 
Can des JE 21 27 <}>aXTr,;, psalta. ^p-iA^JLeoLS <\iaXxript.o^ psalterium 4* 33 1 

(Hex). , o 1 > \.J1 IY> *^ cfacioXo;isopyrumGalZDMG- 
39 25S. ^>Os,^ f> m^ '];^^"^f^po"' psilothrum,unguen- 
tum quo crines exstirpant Geop 44 13, cf. 
Low p. 236. j v>nn^ (JenseuZA7218) mystaxBA, BB, PS. ha.ca^ Joh Eph 36 18 1. JL> JL^ an m9 > cpajfjiata moustra, portenta AS 
145 10. ^^ v> * m ^ 4'^!J-'-'f^^o'' cerussa Geop 102 27, 
Duval-Berthelot 2 50 14, 51 12, 86 5. 

)A friO ) (pers. ^lwl Fraeukel p. 2 1 6) cos Cast. 

> nn t tn JLa. .«v».^»» cpaau glherm 1. responsio 
Bhcar 166 11 ; 2. apparitio stellae Cat Bod 
580 1. 

i nnn m t. P > ziso; pisum Geop 5 18. 

vfla*flDa3, vfioaiflDajB Kays99 2l ^u(ji;natura 
Spic 7 13, Igu 208 18, AS 161 7, 166 3. 

>a>m3 1. incessit, gressus est Sir 2 12, AS 
2 270 7, AS 46 21, progressus est PsC 100 
l(detempore)ESL3313 27;5.sq.'^i».intus 
penetravit (iu mysteria) ESL 2 37 12; 

3. sq. '^ laesit, violavit Afr 448 4, ES 1 
24C, Bal 335 2, contempsit (mortem) Phi- 
lox Mem. dei Lincei 12 1884 p. 477a u; 

4. ahsol. sceleste egit ER89 5, Philox 98 5. 
Jvmg gressus ES 2 375E, 

IKsma passus <]; 1 7 5, ES 3 2 1 OC, PsC 52 1, 
Win MS133 2. 
Pa. discussit Bhcar 7 10. 

{Kmarxia (Lag Sem. 1 47) ixr,oixT) Medi- 
cago sativa Low p. 95, Geop 102 30. JLfciaxaS 280 ;rrm f^a^a aleae lusus (dice) ES 2 459D, JS 
54 7, PsC89 2l. 

tODoJl *'> * {T> . '^ i|>rjCco^ calculus glherm. 
J>nm>°i>fnQ Eie24 2, Joli Eph 23lu, 

jLMxoox&xosas herm 170 30, '«.© Zach E.het 

29 30, i\)rf(^i7[j.a suflfragium. 

itoiauosis lusus cogitationis TA 42 257. 

*^ 

»am3 o 1. tr. a) cecidit ES 456B, decidit 
ES 1 555D, auidi to 24 26, BO 3 t50b 2, 
resecuit Aristll22, Corluy MP2714; 
b) abbreviavit dap 9 16, c) delevit (chiro- 
graphum) dap 52 24, d) castravit Spic 
Solesm 4 227 17, Eb Mai 10 177 12, e) 
sq. f^ desperavit ES 3 328D, AM 2 
333 u, ThMarg 1 222 10, f) decrevit ES 

1 507C, ESZ 1 568, dap 52 9, g) consti- 
tuit Jon 3 5, ES 3 338 A, h) vetuit Phi- 
lox 623 2; 2. intr. a) interclusus est Jud 

5 6 7, Job 19 14, ZDMG 24 588, 25 346 
V. 579, b) cecidit, remisit (ventus) ES 
3 193A, c) G^KAtts constitutum est EE, 
138 9. 

JjnmQ 1. grex AS 2 311 10 ; 2. pars Joseph 

6 2 (674b7) spec. panni ES 1 556E. 
jnmq 1. decisio Philox 621 2, Corluy MP 

35 14; 2. remotio, abrogatio Joh Eph 246 
10 ; 3. decretum Cyr in Julian ed Neumann 
57 17; 4. excommunicatio, anathema Bhce 

2 477 3; 5. aTrocpacjt; judicium Eie88 8: 
6. sectio, factio ES 2 526 A; 7. remissio 
(rei alienae) Ath 1 9 16 ; 8. sq. fp-as; despe- 
ratio ES 2356F, KwD 46 i, Bhchr 366 3 ; 
P.finis (termination)J8 in Steph bar Sudaili 
ed Frothingham (Leiden 1886) 16 1. 11. 

^dxas 1. sectio, capitulum (libri) Act 8 32, 
ISt5l 18, JEinESl 509 14, Bhgr 1 pass. 
2. dTTocpavTixo; indicativus AS 4 10 28, ET 
12 15, hermSS, 115u; 3. accentus, quo 
nomen in fine enuntiationis nominalis sig- 
iiaturETl6 4, BZ2ii. 

2Kj&juma 1. decretum PsC 23 16, asd 50 27, 

6 6 ' ' l^-ftZmS} JIj««^ dies supremus ES 1 372B; 

2. pl. brevia (verba) Act 24 4, ES 2 388F, 

PsC 115 9, MS2 7217, IStSl. 
JlAxm3brevisB03l 353a l3,CatVat3 184. 
l^-amaso mortai'ium Zeph 1 11 (Hex). 
jLexoas 1. decretum Afr 449 5; 2. judicium 

Eb Mai 10 233 1 ; 3. fortuna (''r/:q) Joseph 

11 10; 4. constellatio Hoff^mann Ausa 

n. 932. 
Etpe. 1. scissus est Corluy MP16 1; 

2. castratus est Arist 12 5, Spic Solesm 4 

227 18. 
jLajocLsK» |) aTO|j.ov glherm. 
Ilain-easio» Jl t6 aTOiJi.ov ib. 

Pa. 1. decidit ES 1 555D, Philox 435 3, 
B0 3l 150b2, Guidi to 24 26; 2. finivit 
(vitam) ES 3 349B. 
JiA«iaso T;j.r,Tiy.6c Gal ZDMG 39 242. 
JjLi»as decisio Corluy MP 32 1. 

Etpa. concisus, diruptus est Jer 10 20^ 
ES 2 4S6E. 

Jlf >nno<=> -ocjxa, posca AS 2 263 23. 

(Ik^mxLS 1. fasciae (quibus mortuos in- 
volvunt) Joh 11 44, ThMarg 1 312 10; 
2. institae (girtlis) Kays 64 23, Pr 7 16 
(Hex.). ^mS, ^.nm.q Bhchr 302 6 (sic 1.!), pl. 
,mi.nrh?> Bhchr 146 5, Geop 98 17 (sic 1.!), 
cfiaxtva (du Cange 2 1679) piscina (resei'- 
servoir of loater) Neh 3 16, PsC 18 4. 

^QjamS cpiaxo; fiscus Spic 24 10. 

tO0 O . OA{T> Q-a cpuTi/o; naturalis Bhchr 25 6. 

.. 9>r i m^ l( episcopus factus estBhgri4824. 

\yc\ m «°> ventriculus avium Bh ad Mal 2 3, 
EN44 10. 
^jfntQ rijcipiov pisum par^Tilura Geop 5 18. 
;rn9 abolevit, rejecit BA, BA, PS. {^^fiood 2S1 ^r^j» (fcs^aS ascia, securis Bh ad 4^ 1S5 12. 
tl.\mq malleus Bh ad di 1S5 13. 

JLl^J2a3 AS 2 317 13, ,^isjtta Geop 85 6, 
4ii'a9ot storeae, tegumenta. 

JLolxmS, JJsi^fiottfl rt3Ta/,ta, pistacia Low 
p. 69, Sus 58, Geop 75 15, Duval-Berthelot 

2 100 2, cf. J.nfrm'^. 
^oaa; JLois.ca9 fructus moringae arabicae 

Low 1. 1. EX 24 40. 
iii»)Lcoa^ pistacinus Duval-Berth. 2 100 U. > Aio>a^ JEgr 81 6 leg. |jo;«>\a -Xrjpcojxa 

1 plenitudo Nold. 

JLo-KmS Joh Eph 165 10 et <m.n.> ^3 ib. j 

14 -i3Tr/.6<; nauta, cui navis cura de->^^' '*'^ Jul 1 7 21 7:a7t-a; papa (pa- 

mandatur I ^^'i''^^^'!^ Alexandriae) Ath 1 5, Cat Par 'rJ^ i. distentum (os) lEzr43l, ES3 208B; 
2. hians Cyr 103u; 3. excavatus lA 2 82 
16; d. s. laV inhians, cupidus Zach Bhet 
1 15. 

Pa. hiavitPsC 193 8. 

Etpa. oscitavit BA n. 7336. 

ifi^ (ar. «^li Ibn Beithar ed. Leclerc 
n. 1650) zantoxylon Avicennae Duval- 
Berthelot2 38 13. = I 24 180, (episcopus Eomanus) AS 1 27 26, 

>63 (Barth p. 69) 1. cecldit ESL 1 221 22, BO 3l 593 6, Joh Eph 37u, Bhchr429l7. 

Joh Eph259l3; 2. contudit JS in asd .aafl elegil (?) Card 99 16. 

105 16, ISt69 9; 3. contrivit Nis 67 17 20. «-iaJLs, i^AjLflJLapapa, episcopus BO 2 255n. 

4. fregit ES 2 263C; 3. delevit ER 138 | 2=3 2 482 3, 493m. 

20; 6'. vulueravit Act 19 16. 

Etpe. 1. caesus estESL 1221 25, ThMarg 
1 399 5; 2. contritus est ES 2 440A. 

Pa. delevit ES 2 264D, Am 1 175. 

Etpa. deletus est Bhchr 76 9. 

Af. 1. exclusit (ova) Js 59 5, ON 111 10, 
B0 3ll4a;5. ruptum est (ovum) lA 2 Jlat3 pers. Uo psittacus PsC 211 9. 

jt ci ■ N*^^^ raTTiXicov papilio {pavilion) Joh 
Eph 366 4, Bhchr 85 3. 

M-S^^ rl-cov cucumis melo Zach Rhet 72. 216 V. 245; 3. sq. '^^^ voces contumelio- V^a^^-as 7rs-pay[i.eva acta JohEphl93 
sas emisit ES 2 81D. 1 24, AS 3 85 8, Cat Par 28 48. Jb^ balavit, vociferatus est ES 2 373F, v?'<^^^ Js 18 2, ES 2 49 A, ^6;.^ am 3 ISt 37 13, JohEph 150 21. 
M^ balatus Nis 4 52 (Bevan), AM 1 128. 

ll^opusJer25l4,Afrl45l9,Philoxl55 5. 
\b^ operarius Mt 9 37, EE60 22, Guidi 

to 18 9. 
Iloi^ opera, labor Ez 29 20, ES 3XXXIII 

38, Clr 14S 31. 

^^ hiavit, oscitavit Js 5 14, Joseph 3 3, 

PsCl93 8, Bhcar43i7. 
l^ (nest. 'fl Bhgr. 4 4 5) fovea, caverna 

iSm 13 6, ES 1 357B, am 1 453 1, Bhce 

3 69 1. 27615, EN26 87, ^ioas Geop56 2l, apap 
34 1, ^ioaoa Geop 12 18, va.vaa ib. 49 27, 
rdrufio; papyrus, cf. Low p. 54. \i^ pl. Ij3 (cum « gr. /\>b:? N§ 105, cf. 
JLaia) 1. sors Nm 36 2, ES 1 8IC, JS in 
MS16182, Jul47i9, Bhcel449l3; 2.pl. 
folia libri AS 3 10 12, Jer 36 23 (Hex). 

\\a »*^-t^' tetrapla Dan Hex n. 110 11. Jl^-»ti^^j3 magistratus (viceroy? Wright 
apap 2 24 Ib) ECtli 2 19 4 (quem locura 
Geiger ZDMG 17 727, frustra tentavit), 
apapl 27612 = am3 112 16. 'r^i* 282 l,.ijBaa ?f*p fons Js 8 7, ES 1 52 4r, KwD 12 7, 
IA2 50 124, AS4 46 2. 

*juv3 gavisus estFab47l7, Gescli. Josephs 

ed Weingarten 20 12, SB 55 9. 
JJl^P 1. laetus, hilaris Esth 5 9, EH 4 21, 

asd 60 7, adv. ES 3 563A; 2, serena (tem- 

pestas) JS in MS 1 95 11; 3. late patens 

(porta) ES 3 280D. 
Uai..js laetitia ES 1 527B, Ath s^ 14, Bal 

305 20. 
U.^ h. nps Pascha Nm 28 16, Mt 26 2, lA 

in ER 379 7, Ath 1 ii. 
Elpe. gavisus est Sir 31 26 (Hex), ES 2 

437C, KwDAV9l23. 
Pa. serenum reddidit (vultum) Philox 

519 16. 
Etpa. 1. gavisusest Js 44 23, ES 1 384E^ 

Ath 47 22, Bal 304 22, SB 105 17; 2. 

laetitiam simuLavit ES 2 437C; 3. defer- 

vuit (mare) AM 2 334. 
Af. 1. laetificavit ER5 4, Bal309l7; 

2. serenum reddidit (vultura) ESL 1 02 5, 

Philox 453 8; 3. renovavit (effigiem) Nis 

69 37 ; 4. Pascha celebravit Ex 12 13, ESL 

1 19 14, Sch 210 1. 

i^-jLijaio exsultanter JE in ES 2 21 1 2. 

wJS servavit, liberavit Jos 2 13, Afr 272 2, 
ESl 194C, ISt2i8, TB 129 i. 

JL]«ia liberatio ES 1 4A, ER 11 lo, lA 2 
118 13, Cyr 73 25. 
Etpa. servatus est ^ 123 7, Js 20 6, ES 

2 389F, ISt2 8. 

^}S 1. fidit (unguham) tj; 68 24, 69 32 
(Symm iu Bh p. 180 65); 2. explicavit, 
extendit Cyr in ZDMG 27 572 v. 170, 
Eb Par 27 5; 3. aperuit (librum) ThMarg 
1 163 12 ; 4. exjjandit (alas) lAinEIi 380 
15, ZDMG 27 572 7; 5. concussit, terruit 
ER 155 13. 
Etpe. separatus est Geop 38 30. 

JLoJls 1. surdus Ex 4 11, ES 2 79B, JS in MS 1 84 284; 2. balbutiens ES 2 328F; 

3. garrulus EE. 150 20. 
iLaJDjLa 1. surditas JS in MS 184 285; 2. bal- 

buties ES2 530F. 
AAS 1. balbutivit Afr 297 6, ES3 40B; 

2. garrivit Bhchr 264 9, id in Kayser Can 

des JE 19 8. 
J nnq garrulus Afr 270 12, Jul 131 28, am 

3 309 19, /. pl. babUe KwDW 33 13. 
tUhnq garrulitas KwDW 110 10. 
Jifl.ti9 balbutiens KwD 43 12. 
J^os nugae, ineptiae TB 14 1, «{^ 118 85 

(Hex), JS in TiiMarg 1 LXXXV n. 1. 5. 
Ih^^n nqv) Jlio verba inutilia Bh in Kayser 

Can des JE 18 20. 

t.A3 1. quaesivit ESJ 50 3, dap 23 4, asd 
19 20; 2. curavit Jer 23 2; 3. sq. V^ ultus 
est, punivit Ex 34 7, asd 17 13; 4. man- 
davit, jussit Job 36 23, Chr ed 145 22; 5. 
praefecit iSm 25 30, AM 1 180. 

I?ttja.9 1. mandans Nis 21 44; 2. dominus, dux 
Jer29 28, asdl3 23; 3. tt. gr. impera- 
tivus AS 4 10 27; 4. adv. mandatlve ES 1 
128B, 3 14B; 5. nomen accentus ET 38 8. 

Il.,aji3 domina am 2 590 11. 

fiwjQjiS lJ^\i» imperativus ET 10 12. 

Ilojojis 1. dominatio, imperium Nis 19 86, 
asd 34 18, JSinER 396 3; 5. jussura Spic 
Solesm 4 55 20. 

J);aas (de jAifjo , cf. LagMitt 1 79, Eahlfs 
diss. VIII) imperium Mt 22 38, Afr 168 4, 
EE75 2, Chr ed 146 23. 

Etpe. 1. desideratus est lSm20 25; 
2. quaesitus est Guidi to 37 3; 3. jussus 
est Philox 228 17, JS in MS 1 93 16. 

Pa. 1. desideravit iSm 20 6; 2. jussit Lc 
9 6, Mt 17 9, Philox572 5. 

I^os jussum 2Cor3l, dap425, TB 11220. 
Etpa. 1. visitatus est Jer 10 15; ^. jussus 
est Act 23 31, JS in MS 1 93 16. 
Af. roboravit Ez 18 23. 

i< » no<» > tinctura Duval-Berth 2 235n 2. kceo,_*iJLjoas 283 ;^uBa9 so^jJLao^ id. ib. 260n5 etc. io».», . Q^ (ar. i-jAJ) juris consultus et theo- 
logus Blichr276 8, 281 5. 

*-uja3 floruit ES 3 1 1 7E. 

Uj>^ flos ES 1 206C, Bal 332 15, Jul 17 6, 

Bhchr 230 i. 
^fts et jMnq nielius Xm 143, Mt26 24, ES 

3'260E, as°d 49 5, 3IS 1 111 11. 
J^JIjIas juste, utpar estglherm, CatWright 

SSga.BO 1455b. 
iLoiufis utilitas Cat Wright 572b. 

Pa. 1. floruit ES 3 117E; 5. Bal 319 23 

1. j^ cf. ESJ 205 7. 
J-daas consilium AS 4 15 13. 

Etpa. utiliter admonitus est ES 3 279B. 
Af. flores protulit Sir 39 14 (Hex). jl.. ' . ft ^ (oaxioXia, cpay.ioXiot, cpaxsioXiosc) 
mitrae genus JSt25 1, ThMarg 1 123 22, 
JAES77 1. 

JLoa cplxXY) faecula Duv.-Berth. 2 330 n. 2. 

jJujoa3, ]La3 ■jToixiAY] 1. vestimenti genus 
AS 3 324 7 9, Card 113 6; 2. pannus, quo 
caput involvunt. sudarium Spic Solesm 4 
246 18, Bh ZDMG 40 448. 

.^-<^ ati*^ -£xou).iov j^eculium E.echtsb.9l2. 

rtiOQj3a_LOQ.3 7:uxvox6[xov herba Gal 
ZDMG39 294. 

tfn.mfiaa <puxojjt; tinctura Duval-Ber- 
thelot 2 58 18 sq. 

>6JX3 (Barth p. 2) 1. scissus est ES 2 548A ; 
2. ruptus est ES2 306E, ER 151 23, 
PsC 18 ii;3. scidit, explicuit ES 2551E. 

JL^ji^ fragorES2410F, Joseph53 (p.673a 
15), AS 141 2. 

A.^jL» 1. planities Am 1 5, Afr 331 1, ER I 117 25; 5. vallis ES1219E, dap 82 5, 
Guidi to 36 13; 5. fragor (cracking) apap 

1 155 9. 

Ui-o:9 troglodj-ta Kays 150 6. 

JLk.5.jtfl iDhmus Hex: Jos 9 1. Jud 1 9, Js 

13 2,/. vallis Jer 48 8 (Hex). 
JJiti»j5.s planus Kays 238 8. 
J 'v ti>.s ornamentum cai^ituhare lEg 6 18, 7 

24, ES1460C. 
iKxaaio funda Bhchr app 34 34. 

Etpe. crepuit 4Mcc 10 8, Geop 44 10. 
Pa. 1. fragorem edidit apajD 1 155 10; 

2. crepitavit Duval-Berthelot 2 23 16 17; 

3. crepitare fecit Sir 38 28. 

J.^Qjd^ fructus colocvnthidis aut cucumeris 
prophetarum L. Low p. 333/4, 2E,g 4 39, 
ES 1 530C, Cant 2 13, MS 2 16 4, Apoc 6 
13, cf. JE Journ. of s. 1. 10 IS 12 sq. 

J.^«is 1. fragor ESL 2 367 5; 2. crepitus 
Duval-Berthelot 2 31 19. 

Etpa. ruptus est ESJ 45 2. 

Af. 1. fidit ESJ 47 7; 2. formavit (argil- 
lam) Sir3830; 3. obstrepuitEz6 11 (Hex); 

4. l-^Mi.-^ anhelavit (ii"atus) EzSl7, Jul 
113 4; o. impudice se gessit ES 3 190A. 

^jQS insauivit ES 2 418D, EE 6 5, JS in 

asd89ll, Cyr 371 2. 
l^ rabiosus Gal ZDMG 39 242, JEschol 

21 18, adv. Nis 56 55. 
{U|jis rabies, insanitas Afr290 8, ES 2 
'sub, EE8 18. 
I^ rabiosus EE 8 41, ES 2 469E, KwD 

120 3. 
Etpe. insanivit ES 1 70C, 349D, EE 8 12. 
Pa. insanivit ES 2 440A. 

Etpa. 1. iusanivit SB 1414; 2. deflorata 
est (virgo) ESL 2 377 28 (sic 1.?). 

Af. 1. rabiosum reddidit ES 2 469E, Eb 
Par 1029; 2. libidinosum reddidit ESL 

2 379 3 (sicl.?). 

(^03, l^os, l^» (AM 2 326 3) mitra, r^ 284 JL4.bQ^;3 sudarmm ES 1 230C, Bliclir 155 1, 294 17, 
ad Jud 13 12. 

fS fuoit Nis 4 111. 

li'r3 pl. li-s (dap 29 6) et ll-fS ES 1 174C, 

ovis 2Sm 12 3, ES 2 478F, am 2 4 8. 
ll-^lutumES2 313B. 
ll^ pl. \i-s TTtTupa furfur ES 1 454B, ER 
'29 21, Geop 103 7, Ep. Jer 43 (Hex). 
1^^ ineptus, imbecillus AS 172 15, Joli 

Eph 269 20. 
IjofS puls {pap) Duval-Berthelot 23212 13, 

52 2. 'V? ^' ^* Ms»"^ numerus impar BO 2 ISla. 

^ ^^ .tt^ rpipaTov aerarium privatum im- 
peratoris Joli Epli 87 6. 

ifla^^^ 7:apa,3aTr, 4 scelestus 41 1 69(Symm), 
Jul 250 27, Bhchr322 2l. ^jl^o;^ 7:po,3aTiy.Y) ad oves pertinens 
Joh 5 2 (Bernst.). 

Jl'j^v>N.a6.^ -po3Ar([X7.Ta problemata 
glherm BZ 10 8, TA 30 116. 

\ \ . N 0'%; «=^ -apa^SoXapio; bestiarius ECth 5 
24 21. 

JU^i-3 (N§121) panicum miliaceum L. 

Lowp.l01,Geop5i9, 11413, GalZDMG 

39 276 14, Js 2S 25 (Hex), JSt 33 20. 
l^t^lJl. U^B et l:bJ^o% (Geop 106 17) 

pullus Dt 2 6, m 23 37, Afr 238 22, ES 1 

379B, dap 24 23, AS 4 53 21. 
v^vs! 1. pulcher fuit, splenduit ES 2 32SE, 

Bal272i2, Vit Eabb 204 23, Jull7 5; 

2. eminuit Zach. Bhetor. Leb. d. Sev. 

V. Antioch. ed. Spanuth 1 9; 3. splendere 

fecit, oblectavit ES 3 572D, AS2 120, 

B0 14S. 
iLtt^^VAi splendor Hos 2 22 (Aqu), SB 158 2. JLS^JQ^ TTupYo; burgus Bh ZDIIG 40 448, 
cf. JU^5oja et i-ca-5^;as. 

I^Q^VS ES 2 320A 1. A.^.^^ q. V. ^ja,;^^ (Lag GA 209 30 sq. Fraenkel 
p. 45) -apayauoiov, paragauda Joh Epk 

S2 12. k-.^jV3 (cf. JLisssS) delectavit am 2 541 11, 

TB 107 17. 
Ji4.ias voluptas ESL 1 465 18, Philox 22 8. 

Yit Eabb 180 3, ECth 1 78 22. 
Etpa. delectatus estESl72F, Vit Eabb 

174 20, Jul 176 17. tflDa.K^;-9 TTspiYcio; GeZA 8 17 2. Jl».,^0'^ cppu-java sarmenta Job 30 7 (Hex). 
Jfa^;^ strigilis (iLswj) EN 40 7. ^^^J-9 (a T.apayizkiy.) 1. ~a.^jri-[^zikz-^ Act 
1 4, Mc 6 8, Lc 5 14 (Phil), Dn 2 18, Jud 4 10 
(Hex), AS158 26; 2. TrapaYYeXiav i. e. 
denuntiationem misit Eechtsb. 17 27; 3. 
incitavit Jud 4 10 (Hex); 4. jussit Dn 2 18 
(Hex), Bhce 2 607 23 ; 5. retinuit, cohibuit 
ESL 2 709 13, apap 1 28 10, Bhchr 349 26 ; 
6. impedivit ES 1 140B, EE 1003; 7. 
vetuit Mt 10 5 (Phil), JBh 5 10. 

|L4^;<is 1. cohibitio Eb Mai 10 312 14; 2. 
-rapaYYsXia defensio Act 5 28 (Phil). 

j-i^a^ias zapaYYsXia, raonitio Hoffmann 
Ivirch n. 57. 

J-kl^i«is minae AS 2 173 25, 180 10. 

Etpa. 1. vetitus est ES 1 129D; 2. inci- 
tatus est Philox 408 19. jJ^^S (ppaYeXXtov flagellum Mt27 26, ES 
'1 403D, 2 436B, Ll 1 118 806, PsC 43 17. 

JL ^ aa^».3 -paY[i.aT£ta ET 3 17, Bh in 
AVisemann S6 2, Eg ■( 9 14 (Hex), 1. opus 
ZDMG 32 4S0u, Spic Solesm 4 172 12; 
2. mercatura Giorn. d. soc. as. it. 3 183 14. vBsoji-^^^ia 285 v«J'ra tB9o.ru ^'a ^^. veuB.i^»„^vs pl- aja-i-i>Jo-<sa,^ tloiqfn.;;.^ horticultura Th]\Iarg 1 271 9 
TrpaYfJLaTtxo; (t'j-o;) -paYiJ.atr/.ov edictum 
imperiale Joli Epli IS 5, 67 3, 209 7. ^ fi .» ^ ■oa.i^^ofa -poYvto-Tixov prognosti- 
cum, signum eventus futuri Cat AVright 
953b. 

JUn^a3i.q.;jcLs;asq.v.ES3XXXVIl27. 

JL3V>^;-3 rapaYpacTi signum adscriptum 
Cat Wr 2 425a. 

y^ 1. afugit, aufugit Jer 5 25, Afr 191 13, 

ER 152 1, am 1 197 17; ^. separatim dis- 

posuit Geop 23 7. 
XU-rSi pl. ?;fs 1. granulum jVIt 1331, Afr 155 

10, ES2 201D, Sch 12 2; 2. atomum Gal 

ZDMG 39 246. 
Etpe. fugit ZD3IG 27 498 13. 
\^-r^ effugiens (somnus) Pr4l6, EbPar 60s. 
Af. 1. rapuit Pr 7 10, dap 6 1 ; /2. temiit, 

fugavit Cant 6 5, MS 2 26 1, Spic Solesm 

44011. 
j?;^ friavit, comminuit Gal ZDilG 39 242, 

Duval-Berthelot 2 299 n. 1. 
};0;v-s fragmenta jjarva Duv.-B. 2 299 n. 1. 
Etpa. se dispersit AS 142 6. 

I v « ^ '?ir? 7:apao£iY|J.a exemplum Bhcar 
155 U. 

JL?;j3 (-£p'.ok'.a?? PS) /. turba, tumultus 
Bhchr 138 2. 

^fWf, ^vJLf leopardus ThMarg 1 247 4, 
Cat Wr2 1193a, EN 43 73. 

i^i-jV^ (e pers. pairicle^a sive e bab. par- 
desu, Meissner ZA 6 290, quod e pers.?) 
paradisus, hortus Am 4 9, Afr 362 13, Ath 
37 23, Geop 9 25, Bhchr 129 10. 

llxtu^/r^ custos horti Cyr 18 30. 

jiftxoujis fpers. ^b Lag GA 75 194, arm. St. 
§ 1 S 1 7) horticultor BO 3 1 1 78b 30 = Th 
Marg 1 143 10, SB 5 8, Bhgr 119 3, Card 
101 10. | firr> ?;-3, JLjoxojioa (gr. 7t'jpY''3y.oi Eraenkel 
ZA9S) cista,cena iPar 23 28, Eabb 2194, 
JohEphS0 7, AS 2 99 11, 3 76 28, Kie 
117 13. 

^'♦^ (pers. 8j^) tentorium Hoffmann 
Ausz n. 349. 

^jo;^ (Lorsbach Archiv 2 307) latrina 
Jud 3 24. cf. Uada-ra et JLoU;^. 

JLiiJa^ demonstratio BA, BB, PS. 

lloi^ (ar. Sj^) vestis pellicea am 3 49616, 
Rg Y 19 19 (Hex), Bhchr 103 12, car 142 
12, ZDMG40 44S. 

JLo-^ PsC 264 8, JLjo^ JSt 62 13, ESL 3 

199 17 (cf. Xold. AVZKM 4 249) clavae 
(chibs). 

|jQJo;-3 (pers. Lag GA 76 195) cursor, 
nuntius ESl 415D. 

p^yo-^ h. D-inB Eg 6 23 11 (Hex). 

v^jo;-k3 (pers. ptrozah Lag GA 75 192) 
sapphirus BB, Bh ad Js 54 11. 

U)\J^ 1. ferrum Afr 1S6 1, asd 52 16 met. 

dolabra,securisESl 554B ; 2.pl. a)catenae 

ferreae Bal2S9 25, AM29618, b) tabulae 

ferreae Chr ed 145 17. 
JL.^)^ ferreus Tetr Dn 7 7, 19. 
jLi>-j;^ ferratus Duval-Berthelot 2 12 10. 
fKftjB uil.j^ arcu ferreo armatus Bhchr 

217 26. 

Jbp6juj3, j^oi^ pl. l^uip ES 1 140A, 
7:£pi!^(0[xa praecinctorium ES 1 230B, am 
2 386—15, Jerl3l (Hex), JS in MS 1 
84 273. 

^)\vSi h. ;1PB Jud 5 7 (Hex). I>-Jir» 286 Ur^ Jb-j;^ frustum panis BB, PS. 

cu^ 1. volavit Za 5 2, dap 70 4, Ath ^ 10; 

2. increvit (ulcus) Ex 9 10, Lv 13 12, ES 

1 209E; 3. disseminatum est (evangelium) 

Act2110, B0 17 2. 
psij^ flos ES 2 378E, cf. Low p. 264. 
Ujs volatus Dn 11 14, ES 1 275F, AM 1 

149. 
?I^juj.s 1. sg. avis Hos 8 11, Ath 224; 5. coll 

aves Dn 2 38, AS 3 88 16, KwDW 205 6. 
JUq;^ 1. ad volandum aptus AS4 6117; 

2. avis volans JAP 78472 n. 99. 
Pa. 1. dissipavit (opes) Lc 1 5 30, Afr 

150 9, AS 171 1, Bhchr 1307; 2. perdidit 

(tempus) Jul 89 20. 
jj.vs prodigus Bhce2 723 23, adv. Lc 1513, 

AS183 2. 

|lai.^s prodigalitas AS 1 app 71. 
Etpa. dissipatus est Bhcar 117 19. 
Af.i.volarefecitDt227,Afr238 23,ES 

1 279C, ap NT 11 14; 2. disseminavit Joh 

Eph 304 20. 
H^nUr.s ES 3 635C et |ko^o|juf.a scintilla 

am3 23l2, AS 2 299 16 (sic 1.!), ECth 

1 76 3. 

^jo^^S (N § 1 25) vespertilio Js 2 20, ES 2 

24E,L4158v.l09, AS468 27, PsCl763. 

JLHjo^fS vespertilioni similis Kays 255 12. 

*^i;3 1. dissipavit, divulgavit (famam) dap 
64 18; 2. discidit (suturam) Bhchr 157 15. 
JL^'^ fissura, rima Bhchr 157 20. 

Af. aut Pa. assignavit Bhce 1 363u. )^^S> TrsipaTirji; praedo maritimus Clr 15716. 
JL.^QVS -pwTY] prima indictio AS 1 14 15. 

JL^9ad m. pl. jaa,.^ias porta (urbis) AS 2 
284 9, am 3 306 5, ZDMG 29 92 6. 

,Q-*^o;.3 -pcoTsTov primatus am 3 285 8. 

« m . fr> n ^; ^ TtapaTot^i; agmen, comitatus 
AS3 128 21. }:kj^'^ (pers.?) pirum BA, BB, Low 
p. 208. 

i fno « m » v> o..^o»j& rpoTi[j.-/]au praerogativa 
Bhce 1375 5. 

< pn . I^ W^ UEpaTrj; transiens (i. e. Abraham) 
JE in Journ. of s. 1. 10 21 7, cf. Gn 14 13. 

t£CLt. m l^ o^S -prjTaaic, praemissum Zach. 
E.het. Lel). d. Sev. v. Ant. ed. Spanuth 4 
24, AS 4 12 4, BZ 9 17, glherm. 

)L|aLflpQ-^0»3 TipwTOijTcaOapioc protospa- 
tharius Bhce 1 40 lu. 

(io-^jQ-^o;^ Trpotsy.Twp protector AS 2 
237 17, CatWright lOSla, CatVat3 327, 
cf. '\s. 

9a^;.3 TrpaiTwp praetor Joh Ej)h 199 11. 
^jQ^'^ Mt 27 27 (nest. '^ Bh ad 1. 1., gr. 

I 237 2), v«^io^\s Joh 18 28 (Bernst.), 
va>r4va ESL 1 449 19, vO-5«»^«>i;J9 Mc 15 16 
(Phil), ^i-l^rs JSt2 4, Journ. of s. 1. 6 
23 6, ^'r4,rs AS 2 163 8, JLio^vs Sch 259 

II TTpaiTwpiov praetorium. 

J.^;q^^ praetorianus AS 2 88 24, Joh Eph 

379 25. 
aiu^o^fS TTpatTwpiavot praetoriani, AS 3 

177 25. 

JLi.a^V3 1. labrum equi EN 40 00; 2. 
rostrum BA n. 4056. 

^V3 (Barth p. 12) fertilis fuit Gn 1 32, 41 

52, ESl 19B. 
J-.;j9 1. progenies SB 19l; 2. fructificatio 

ThMarg 1 261 5; 3. fertilitas EN 68 69. 
JLp 1. fertilitas ES 1 196D; 2. progenies 

ES3 557F. 
Etpe. 1. ruptus est (hurst) SB 98n3; 

2. contigit Eb Mai 10 215 9. 
Af. 1. genuit Nestle Chrl54 31, Philox 

574 23; 2. protulit (ager) Philox406 9; jo^a» 287 xs a^^ 5. conscripsit Bh in BO 1 166a; 4. ordi- 
navitBOS 192a.u. 

jLrdjo (de etym. Saclis Beitr. 8S parum 
probabilia disputavit, cf. Bernstein ZDMG 
9 87 S) ordinator i. e. patriarcha Jacobi- 
tarum Bhchr 32S 4, BO 2 diss. p. 54. 

Ilat^;^ 1. fertilitas ES 1 1 1 8B ; 2. dignitas 
Mafriani Bhce 3 239 6. ^Q-Ja3 Cant3 9, cf. MS2 17 27, i^ios 
KwDW 223 22, 224 2, 260 23, 261 l,\)l. 
Ila>vj9 Js 60 4, 66 12, ES 1 96A, EX 36 57 
«popsTov lectica. 

yoJL/iopLS 7:up£iov pars ecclesiae Ath l 5. 

Jl%oj«a-W3 Rabb 215 17, JSt51 17, JSAbb 
99 1, ^'o^;^EX 1 9 9, JAES 6Si2,|^«Uj.^;.s 
Cat T\'r i 23 6b, JLia^vJ^ Bhce 1 189 15, 
^aj;!;^ BO 2 diss. p. 11 7, JL^oicfS AM 
2 287 2, -sptoillsoTT)^ visitator. 

JLeoo;OM;^ -zrjioozuian circumeundo Bechtsb 
34 9, MDMG26S30 n. 1. 

i^iQi;.d rsptoosia provincia visitatoris AM 2 
288 12. 

^ o * nr>n .^JLa -rspioutjtov abundans Cyr 1703. 

Wij9 contrivit, friavit Mt 12 1 (Cur), Cyr 7 

10 e Lc 6 1, Duval-Berthelot 2 33 20. 
A-9p contritio Epiph 44 27, Adler Vers Sjt 

94 13. 
llfS ferus, crudelis am 1 275 20, EC mart. 

Pal 45 14, JS 19 17, ZDMG 16 296. 
Iloi;^ feritas, crudelitas am 1207 1, TB 

81 30. 
Ih^-r3 et Iboio3, |]^oo^ h. na^^s velum 2Par 

314, ES216E. ' 
IJLLvia spicae perfricatae Lv 2 14, ES 1 2 3 7r, 

Eie 45 3. 
Elpe. contritus, friatus estDuv.-B.252 6. 

Pa. comminuit BA, PS. 

Etpa. comminutus est <]^ 101 4 (Aqu), 
Geop 79 27. 
Mi;j9Vjo friabilia Duval-Berthelot 2 44 15. ysijs confregit Bhchr 210 15. Geop 18 11. 
JLioj;^ frustum, fragmentum ES 2 409A, 

ESL 1 415 13, Eie 124 6, Mt 15 27 (Phil). 
Etpa. coutusus est Geop 2 7, 3 14, 5 8^ 

74 1. Joh Tell ed Lamv 6S. 

JLo^ /, (X § 84) (ex ass. parakku Del. Ass. 
St. 127) araHoslOS, ES2171B, Card 
109 4. 

^Wf 1. vinxit C3T225, Bhchr329 23; 

2. complicuit ES 2 387D. 
jJLaioi vincuhxm Bhchr 329 23, car 153 7. 
Etpa. 1. captus, impeditus est Job 18 & 

(Hex), Cyr 283 25, Bhcar 160 8, chr 269 

20; 2. cecidit Bhchr 272 12. 

^ o ivi A ^^ o;,^ -pox£t[jLsvov propositum Cat 
AVrl 197b. 

^flQ-o;^ i.volitavit(?)ES1276C; 2. dissi- 
pavit Bhcar 154 3. 

JLflQjiJQ,^ -'jpYo; turris ESL 2 19 4, Bhchr 
74 4, cf, J_cfts55j^;aa et JxQ.a;as. 

tffi.m '•>; *^ 2>i- II-CLDa_3v^ -pa;t; 1. acta ES 
24S8F, Athyjos, v^ 16, am3 1S8 16, BO 
3i327a8,SB'l30 2;^.lis,actioAS3189l9. 

i£D r\ . ^ n\ ^ lj^ -apo;'jTOvo; paroxytonua 
JBh 8 3. 

<nr>nvi .m '^oya zpo;tixo; proximus, amicus 
regis i. e. Yezir Bhchr 173 16. 

^iQ_a:;3 Mt 14 35 (Phil), v5>5«^'o^s ilc 1 29 
(ib) 7:£pt-/_u)po; circumjacens. 

,-^'v JLQa,.>o *>; ^ -apaycuor-ai concessionem 
fecit Eechtsb. 21 2. 

a»a,4^;^ AS 3 245 20, Mos. Agh. Eendic. 
dei Lincei 1886 p. 404 3, J.j^q\o;^ Bhgr 
1 1 21 glherm, J^o^;^ Bhgr 2 2 7 -poAo^o; 
prologus. >eeny>m>,^;^ja\.o}^ ,>««v«>«. ^f.\ b;o rapaXoYiGfio; fallax con- 
clusiuncula AS 4 17 9. 

<m . ^)Jo»3 TrpaiXaxo; praelatus AS3 1 7 1 26. 288 vttu^ 

^^Q^ cpapo; pharus apap 1 80 12. .t^ -apdXXo^i; parallaxis Bh Cat Bod580 3. JL>\*\V3 TrapaXXrjXo; parallelus Duval- 
Berthelot 2 101 21, Bh adsc. ment. 1 8. 

.f<nn \ fv^q ^q^q;^, veQ\.v9 7:apaXo; ora 
maritima iMcc 15 38, ES 2 289 18, AS 3 
144 23. 

v<^lrS (sicl.) rapaXiov genus oleiGeopS627. 

»ijS concidit Bhchr 537 20. 

Etpe. scissus est Sanct Yit, PS. 
Pa. discidit Lvl3 45, Afr362l, ES 1 
342F, AS 2 199 18. 

Jbo;.^ (cum « gr. ES 22 2) 7:up(o|JLa turi- 
bulum (cewser)Ex27 3, Afr62 9, Bal 333 9, 
dap 97 14, JSt 26 13, Bhchr 315 4. 

4£D(^aM>Q^ 7rupa[x(oe; pyramides Bhce 1 
379 6. 

^o^i.^o;_3 Bh ad Paul 1 3, "Wisemann 84apu, 
^olrS glherm, Trpooijxiov prooemium. 

.^-oJlioOJQ^, ^JL»o^ TTUpijxayo; qui igni 
resistit Duv.-B. 2 292 1 21, 16 6, 17pu. ♦ Jb o;9> (pers.j^lo^) jussum, mandatumBh 
2 733 8. ce ^^d:iO^ et Ijidio;^ ES 3 XXVIII i, -apa- 
jxovdpio; custos ecclesiae JSt 82 9, Alex 9 
19, Joh Eph 57 1 , Journ. of s. 1. 11 S 5, 
Cat Bod 280 27 , Cat Wr 3 1 1 08a, Bhgr 
118 25. l\ ^C\ « v> ; ^° > T:pi[j.iy.£pi04 primicerius am3 285 2. 

|i>W9? iJ^^iS SpxsvOo; baccae juniperi Gal 
ZDMG 39 252 67. JSjqlS cpoupvo; furnus am 3 383 15, Bhce 2 
593 11, EX 30 74. IKiJtas genus panis in furno cocti EX 35 85. )j?Q3 AS 2 334 19, pl ^>oA ib. 269 27, 

TzopvYj meretrix. 
} ts^^i;aa -opvo,3o(jy.o; leno AM 2 161 17. .oxi ios TTOpvsTov lujDanar AS 3 105 21. i^^Qj^S (pers. ^yj cyprum PsC 9 7. 
1.^0;^ guttur BS in BB, non v«^«u (pers. 

Lag GA 77 195) sed cpapuyYa Sir 34 12 

(Hex). \ * ^s^* t ^ 2^^- 'f^ 'N <!^rg TTapaYYeXia denun- tiatio Eechtsb 15 2, 17 25. ^Jt Q . a a^ ^) ;3 (joers.) Caryophyllus aroma- 
ticus BB Low n. 301. Iqj;.3 Trpovoia providentia AS 3 120 4. i nr>o ^ « i oi»3 cppe^nTi; inflammatio cerebri 
EN31 12. {^s-Jvs cpspvT) dos (doivry) ESL 3 967 10, 

PsC 147 4, Dion T 64 5, Bhclir 39 20. 
uJ;^ dote dotavit Ex 22 15 (Hex). 

jLaaJV3 7:povo|x(a privilegium AS 3 215 28, 

255 24. 
xooe)oajJo;j9, .ceo^;.s rapiuvufxo; paronymus 

glherm. 

^ o 1 «t *^ rpivov quercus Dn 13 58 (Hex), cf. 
Low p. 72. 

JbaiivS (a 7:p6voo; Xold. in Fraenkel p. 280) 
oeconomus ESJ11S13, Iliel40 9, Cat 
"\Vright2 177b; xeXXdpto; HoftinannKirch 
p. 101 n. 331. 

•^'ta 1. administravit Sap 16 25, dap 31 22; 
2. divisit iPar 23 4, Vit Eabb 165 25; 3. 
curavit Afr 259 21 ; 4. praebuit dap 37 4. ]L£aj;.d2e 289 UtiOiJ ji><M; a%« oeconomus ES 1 445B, /. dap 7 20, 

adv. providentia dei SB 4 1. 
Uolax»;.a» 1. institutio EE,69 8; 2. adminis- 

tratio Dion T 125 14. 
Jjajiol 1. auxilium Ezr 9 9 , ES 1 399A. 

Vit Eabb 190 19, asd 15 21; 2. adminis- 

tratio Bhcbr410 22; 3. providentia (dei) 

am3 241 12. 
Etpa. 1. praebitus est asd 15 24; 2. adju- 

tus est Yit Eabb 204 22; 3. gubernatus 

est JS in ]\rS 1 95 19; 4. usus est Philox 

574 16. *flQJ-.;-9 gall.pnnce princeps Bhchr 394 12. JLiLaj;^ senex decrepitus BA. BB, PS. 
J_I*ai;s senilis Philox, PS. 

0»^ (ar. j«/) dividit, ES 2 212A. 
j-BSjS (cf. Bezold ZA 2 463q.) demensum 

cibi si-0!X£-piov Lc 12 42, dap 7 21. 
;II u^'^ concussio aeris Cyrill ZDilGr 27 

5S4 74. 
?K^.;a 1, apTO; panis Act 2 46 ; 2. hosiia 

BO 3 1 240b, Oil 204 5, Cat Vat 2 549. 
Etpe. divisum est Thllarg 1 126 20, 

cf. 2 268 n. 4. 
2kw*ova pl. J-«?rS ungula Lv 11 2, Afr 81 20, 

ES 1 241B, 'Sind 5 2, ThMarg 1 280 7, 

Bh ZDilG 40 448. 
jlro-rB ungulis praeditus '^ 69 32, ES 1 241B. Pa. extendit Js 25 11, Afr 71 14, ES 2 
62A, EE 12126. 

Etpa. expansus est App Bhchr 27 9, BO 
3 2 135. JlrpJaS (a gr. Topo;) 1. via, ratio EE 32 18, 
ES 1 439 A; 2. causa ES 1 157D, asd 46 
7; 3. praetextum Corluy ilP 10 10. 

^9'rS Vs ^ omnino ES 1 375 A, Cyr 113 
2, Gal ZDilG 39 244, Kays 92 22. 

]i^j»;as EX 15 9 et ))Ki»o^s KwD 116 13 
astutus. 

Uo;ai astutia EbMai 10 234 20. 

6 6 

Etpa. 1. commentus est ES 1 83A, dap 
45 17, Dion T 135 l; 2. sibi finxit Ath 
»jp8; 3. operam dedit ES 1 557D, Bal 
289 17, Philox 575 i. Jul 160 2. tjl rn; ^ -Epjla arbor quaedam Low p. 147, 
16S, (pecher T>u.y) AS 156 24, Duval-Ber- 
thelot 2 48 17. 

Ijilj ItDra fructus cedri Geop 49 15, 113 
5, cf. Low p. 56. <fiD«^ (ar. ^^/)l.tr. pandit, extenditEE 5 16, 
Philox 1772, asd 22 9, Guidi to 42 24; 
2.intr. seextendit ES 25 1 3A, EE 15415. 

U^-rA (EX 82 86, Bhgr 2 116 v. 1370) et 
J_B>^ 1. extensio Afr 406 8; 2. velum Ex 
26 7, ES 1 229D, Bhchr 145 26, (navis) 
JEh 20 2; 3. tegumentum Vit Eabb 185 2, 
Jul 235 17. 

J-ai-j^ i. tunica Lv8 7, ES 1 363B, Jul 
119 25, Guidi to 38 12; 2. pannus ES 2 
430F; 3. tegumentum ES 3 400A. 

Etpe. extensus est Afr 52 10, Philox 283 
17, Ath 12 15. tCDOJjLs cpapo; pharus Joh Eph 186 1, cf. 

imoJoS rupo; triticumGalZDilG 39294. 
JLp^;^ rpecj^Seia legatus AS 3 338 24. 
^,»CDOv3 TcposoSoi reditus Joh Eph 55 14. 

jL9Q.fiDOV3 Trposwoiai i. e. comparationes, 
quae fiuntpositionibus (punctorum, Oeast; 
Donat gr. p. ISO Lips.) ut Syriacae aut 
lineis ut Graecae glherm. 

<JDOV>0Q-»; «»0DO;-S glh. ■.««»'■«»>•>> .;» ., <•*<«>; 9 

TA 24 33, TTpodoiopKJfJLo; prosdiorismus. 
\\ vtBv»,^.; ., >»>n;o prosdlorismis praeditae 

(protases) gllierm. 

Juim;.^ (pers. JS^^ Lag GA 77 196) 

parasangus Gn 35 16, AS 3 256 8, BO 3 

1 129au, Bhchr 123 19. 

19 J-i*«S^-«>rS 290 J f\km'fJ9 Jlvi^^;^, ija^l^o;^ Eb Mai 10 198 
24, jp/. Uil.M^i4^9-ra f. -posxaYixajussum 
AS 3 144 6, am 3 233 3, AM 2 388 8, Jul 
66 17. (f^JDOfS -po7Ta; porticus 2Pcar 3 7 (Pes) 
Jud 3 22 (Hex), cf. Nl^o;^. 

^^ ^ tT> o;^ , y fn^ . rr. ;^ j;Z. J> ^ fO f^ et 
iLa^-fflpS (X§79A), Joh Epli 79 24, 
lta^v«ifl AS 2 22022, Bhclir 823, Trpoar- 
xeiov ager ante urbem situs AS 2 17 26, 
220 23, Joh Eph 130 18, Bhce l 209 3. i^ (jDers. )^yi Lorsbach Arch 2 
322 seq., cf. lil^^) ancilla Judith 8 10. 

^Q.ia-^£Do;»9 7:p63Tt(ji.ovmultaEechtsb 21 8. 

JLkrtt.^JOOit.3-apajTa3iaauxiliuminjudicio 

Gioni. d. soc. as. it. 3 137 16. 
>m>m^ iT>Of3 pl. V. rpojTajia protectio? AS 

2 17621. 

^V^xn-;j3 Geop 42 ii, voir^^rS Gal 
ZDMG 39293, -eptaTepedjv verbena peris- 
tereon. 

JLflo;^ JSt 19 8, Uxa^;^ AS 1 363 6. 

J.mM;.a Ath42i3, AS 2 363 9, J.m^;^ 
Sap Sal 5 1, ES 2 133D, J-^';;jl (sic 
scribendum praecipit JE) JBh 6 7, jLk£0J^;s 
JEschol 22 1, J_u»o,vfl asd 22 3, Tra^prjsta 
liberior sermo Afr 233 2, ER 122 6, MS 1 
102 12. 

KwJ:l«s!u,;;J^ libere OM 44 13. 

,j-»^ tb>mm>mi;^ (ra^prjjiaaaa^at^libere egit 
Ez 1G30 (Hex). 

Ilait>m*met^ libertas ThMarg 1 237 5. 

u^Vfl 1. denudavit, revelavit Nm 25 4, ESL 
1 203 2, asd 31 18, Jul 244 10; 2. pudefecit 
Zach. E,het. Leben d. Sev. v. Ant. ed. 
Spanuth 28 26. 

Xlttioa 1. denudatio Afr 132 4; 2. pudenda 
Ex 20 26, ES 1 140A, KwDAV 28 7, Bhchr 134 11; 3. revelatio ES 1 3lF, 
dap 5 19. 

Etpa. denudatus, revelatus estES 131F, 
ER. 14 27, dap 14 18. 

^aIs;^ TrpacTiov marrubium Geop 23 4. 

i nri i nn QAflp;.3 TzpoakXoiGic, accessus JohEph 

109 13. 
^ji^Ji^JsAxo;^ (TTpojeXa&rjvat) rem libella 

supplice ad imperatorem perduxit Joh 

Eph 173 3. Q-ifXQQ-iQ-LcDo;—© Bhgr 2 28 23, leg. jbaflDJQJS (Lag GA 1 7) balsamum Low n. 
53, Sir 24 15, ESL 2 5613, ECth 4 10 3, 
Gal ZDMG 39 254 2, cf. J.baxo;asl. ^QJ-fcflDtV^ TTpastvov prasiuus Kays 264 22, 
ai-LTo^ -pajtvoi prasini, factio circensis in 
circo Eomano, quae viridem colorem gere- 
bat AS 204 5 (sic leg.) Joh Eph 166 1. I * m * mo , 1 nr >o t-3 (-postaoi; ?) conclavia 
aequaliter disposita Duval-Berthelot 2 
lOOpu. ^■Op;.3 separavit Geop 27 26, j;ar^ pass. 

rarus EX 1 1 27, 70 23. 
J^aa>;s 1. ungula (equi) Ex 10 26 (Hex),. 

Bhchr 293 24 ; 2. aculeus tribuli ES 2 69C. 

y O n . ^ i<^nr> o;^ -pojcptovrjTtxov allocutio 

Cat AVright 2 92 46, (Basilii) Zach Rhet. 

Leb. d. Sev. v. Ant ed Spanuth 8 16. 
jj:»>w J mooaeovs (-poscpwvTjsat) allocutus est 

AS 3 123 19, Zach Rhet 28 13. 
«m>m>ioflm;j9 Trposcpiovrjai; allocutio lEzr 6 

21, AS 3 1 1 7 8, ZachRhet 8 16, Cat Wright 

2 705a. Q . n .> o*^nn o»^ -poacpoptxol hymni psaltis 
in Sacra Loena decantandi, dum raysteria 
recipiuntur Cat Wright 1 34Sb. Ji n ., nn' t 3 -epstxT) citrus Medica Geop 66 29. l.ia^i^ov9 291 l.ra (jKoDOVa (cf. l,_^j»o;^) -rjoa-coic, porticus 
Ex 12 7, Neh 6 1, ES 1 212F, JS in MS 
1 81 173, Ath 32 1, SB 96 8, Bhchr 519 25. 

|jtvaD;>3 (pers. ;U«^LagGA 79 197) ancilLa 
BB, cf. Ila^ja^. K«- ^ i-^ portulaca oleracea Low n. 264, 
Geop22 27, Gal ZDMG 39 252 43, EX 
50 34. 'q^V3 mica panis BB, PS. »oKai-;3 -pr,7Tf,p fulmen AS 143 5 50. V^^ (^^) 1. dissolvit (capillos) Ail 2 320 
2 ; 2. denudavit (caput) Lv 13 45, Afi- 362 

1, ES 1 242r; 3. seq. l^^ expulit, misit 
(folia) Gn 40 10, KwDW 49 14. 

JLij.^a fructus ES 3 577F. 

^.^ 1. germen Js 3 24, ES 2 28D, Nah 1 
4, Gal ZDITG 39 289 8; 2. hypericum 
Low n. 263; 3. forma derivata Bhgr, PS. 

J.iIn ^ derivativus Bhgr, PS. 

Af. germinavit, floruit Js 11 1, Lc 21 30, 
ES2 80B, ER2 4. 

>&^^ (£.i) 1. reddidit, rettulit s. 2 acc. 

2Sm 16 8 12, Mt 16 27, Afr 68l, ER 33 

26; 2. solvit 2Eg 4 7, ESl 4S1C (votum), 

«];66i3, Ath 17 27. 
J^^ ultio l/.otxrisi; Sir 39 28. 
J.:wef^ 1. qui refert, remuneratur Hebr 1 1 6, 

ER 37 9, Ll 2 172 v. 190; 2. qui solvit 

ES2 360C. 
Ji2k.;as 1. remuneratio Jer 51X1, Afr 1 82 20, 

ER 28 11; 2. tt. gr. apodosis BZ 1 14, 

IK^I ^i«ia id. ET 25 1. 
llal:s.iQjB remuDeratio Jud5 2, ES 2 47B, 

Eie 101 9, Joh Eph 110 23. 
Elpe. 1. ei redditum, rehitum est Jud 5 

2, Afr493, ES 3 320E, Bal 313 l ; 5. solu- 
tum est (debitum) Philox 251 4 (votum), 
^ 65 2, Js 1 24; 3. ultus est Jos 10 13, Jud 
5 2, iSm 14 24. 

ilSa^va sturnus avis BA, PS. 

y^y-^ -opzTj, fibula, annulus h. DnpEx35 
11, 0XS9 1, 137 9. ^^Va JSt 24 10, vroa^U.;^ glherm -sp-!- 
-aro; peripatus (a coverecl walk, doister). 

>eoaa.>.^w^C3.>j.9 pl. oji' -£pi-aTr(-riy.04 peri- 
pateticus (philosophus) glherm. • 

poo^V^ 7:pojr(ojji,a vinum melle et aromati- 
bus conditum, quod ante cibum stomachi 
roborandi causa sumebatur BB, PS. 

JL^^ms;^ ThMarg 2 19 3, Cat Wright 3 
1071a. >i3Po-^ . m «i^ AS 2 272 14, 
>«<4-.ra9o;^ AS 3 232 13, Joh Eph 81 3, 
-paiTToaiTO? praepositus. 

>*>S;^ abluit Mc 7 3 (Phil), KwD 97 5, 

Geop 115 13. 
Jj^io^ 1. vortex ES 3 43E; 2. luxuria ES 

1 453F, Bal 269 8, Cyr 210 2: 5. voluptas 

KwDW 392 6, 393 12; 4. pl. cibi lauti 

Hoifmann Ausz n. 72. 
Etpa. i. se volutavit ESL 1 67 5, EE 96 

11, Spic Solesm 4 131 18; 5. gavisus, delec- 
tatus est ES 3 248 A, EE 82 12, Ath 48 

12, Bhchr 140 2. ;;St^ a-ocixapi!^Eiv, d-ocrxiptav animam egit, 
in agone versatus est cf. Geiger ZDj\IG 
15 149. 
Etpa. 1. id. Nis 10 22, Jud4 2i (Hex); 
2. se volutavit (in terra) Philox 293 19. 

1^^ lamina(?) JAES 74 5. 

I^ios fragmentum, frustum ESL 2 53 26. 

lioa-^ perdices Geop 116 25. 

^o;.^;.^ Alex 20 3, vo'*»'*^ Sch 180 ii, 
■""^ i^i"'°i** iropcpupiTr,; -opcpupa, purpura 
porphyi-ita (lapicidinae) am 1 243 6. (jV3 lascivus AS 1 68 2. 19* iKiiVS {Ktj{3 (N§ 122) seminis granumLowp. 364, 
Geop 95 15, Bhgr 1 25 23. 

jLaojV^ Tpofj wTTov 1. facies, vultus Act 2 28, 
Guidi to 24 29, KwD^\^ 290 5; 2. persona 
ER 34 3, dap 50 20, BO 3 i 179a 13, tt. gr. 
ET17 21. 

dd.^a figura (alicujus) indutus ES 1 3E, 
Jul46l2. 

J-Ei >s^i)-f faciebus feminarum praediti PsC 
175 1, cf. NoldBeitr p. 13. 

JLlso.vs personalis BO 3 1 272a u. 

iwJLiso.;^ personaliter Bhchr 594 8. 

«J0i-3 1. tr. a) salvavit, liheravit Jer 30 10, 
Judith 62,ES3359l, Arist 2 2 23, b) rede- 
mit dap 34 28; 2. inir. abscessit, abiit Ex 
8 4a, Mt 9 24, ES 1 383D, Philox 491 21. 

U^ 1. pannus ES 1 49 IB, Bal 2S4 2, Act 
1912 (Phil), Bhchr203 21; 2. dimidium 
vestimenti duplicis Cyrill ZDMG 27 594 
52 ; 3. fragmentum Duval-Berthelot 2 17 
10, 34 8, 28 7. 

jJax;.s panniculus Bhce 2 625 23. 

iJ^r^ (N§106) cervices iSm 4l8, ES 1 
342A. 

JLbo^ /. pl. f^leo-fs Ath o,i^l5, salvator, 
liberator ^ 2S 8, ER 7 19, JS in MS 2 142 
V. 1025. 

Ueorf salvatorius Cyr 16 1, Sev A 40 13. 
Zach Ehet ed Spanuth 20 10. 

JLIxola salvatio Ath 17 10, AS 3 70 10. 

jLoios 1. salvatio Ex 14 13, Afr 13 7, ER 
13 25, Ath 12 15; 2. redemptio dap 34 28. 
Etpe. 1. salvatus est Philox Mem dei Lin- 
cei 12 1884 p. 501a 27, MB 2 12, ThMarg 
1 129 21; 2. recessit Xm 16 26, apap 95 19. 
Pa. removit, abstulit Ex 32 2, 3, AM 2 
320. 

]-*jo^ 1. solutio (ossum) am 2 378 11; 2. 
1.AVOA jBio^ luxatio genuura Nah2ii; 3. 
distantia JBh 4 15. 

\j>^;^ abest Pr 13 19, Lc 24 13, am 3 345 6, 
AM 2 290 17, KwDW 10 17. 292 *^ E(pa. 1. se separavit apap 267 16, Coi'luy 
MP 12 5; 2. abiit, discessit dap 79 20; 3. 
amotus est Jer 4 24; 4. liberatus est Lc 12 
58, lAl 26610. 

Af. 1. removit Pr 21 14, ES 1 502F, Dn 
13 56 (Hex); 2. separavit dap 1084; 3. 
subduxit ES 2 5F. 

i-o;j9 se volutavit BB, PS. 

J^§uD"^ cpaxTai cancelli (screen) BO 3 1 
478a, ThMargl 107 12. 

JIoa^>jO»3; ll;4j^l (-pa/.Tt7.Y]) epistola prag- 

matica EbMai 10 322 6. 
JlA.A^i-sf^ Bhcar 58 11, >mn»^;3 AS 3 135 

8, Trpaxnxoi; practicus. 
;^k^.Xr9 "paxTTjp actor AS 3 172 25. 

^^^;.3 vocem edidit (avis) Kays 255 4. 

JL^ ^ i O t. ^ 7:apaxXr]To; paracletus Joh 1 4 26, 
AS 2 4S7D, asd 25 12, Philox 487 15. 

)i>.' O t. ^ fossa urbem cingens Guidi cliron 
32 11. JL^ o i * o ^3 TTapaxivTjTr); turbator, seditiosus 
JohEph 125 18. ^ nn i * r> ;3 rpoxsvso; processus Joh Eph. 
170 9, 200 1. JUnjDJQ^ -'jp7o; turris lEzr 1 52, AS 2 
106 16, JohEph9l6, Bhchr 158 23, cf. 
JLm^os et J m-^tftS. 

t fn . tv> ;->»-3 TTEpi ep}xr|V£(a; (liber Aristote- 
lis) glherm, Bhce 3 477 2. 

•Jti-S 1. tr. a) sei3ar«,vitER49 21, Ath466, 
Dn 1 5 48 (Hex), b) excommunicavit Rie 49 4, 
c) solvit(votum)Lv22 2l (aenigma) Judl4 
12,d)revelavitCorluyMP 1 1 12, e)respexit, 
curavit asd 47 20, f) discrevit, cognovit 
Philoxl60 9, g) decrevit Lc 10 1, Vit 
Eabb 202 23, ThMarg 1 1 82 9, h) intellexit i.*->r9 29^ 11^3 ZDMG 24 269 9, Dion T 134 ii ; 2. intr. 
a) separatus est, discessit, abiit Act 21 1, 
ES 1 394E, dap 57 23, Sch 42 3, KwD^Y 
22 24, b) diversus fuit Philox 4S2 16, c) 
pi-udens fuit ES 3 427E. 

Ik,;^ 1. diversus PsC 1 19 13; 2. noLilis Jud 
5 9, KwDAV 33 23; 3. Pharisaeus Afr 10 9, 
ES1419A, Joh Dar inMSll05l9, Dion 
T 127 S; 4. f. subst. miraculum Js 40 21, 
ES2S7B, apapll6l2, Guidito42i2: 
5. adv. manifeste, perspicue ES 1 117E. 

pJu^ Pharisaeus SB 121 9, 124 9. 

aai.<j9distinctioES2505C,BO3i259ai2. 

4«*;f decisio TB 26 30. 

U6;fl' 1. nobilis KwD S2 l (cf. Nold. ZDMG 
30 768); 2. prudens Joseph5 3, ES 2 
401D; 3. perspicuusYitEabbl93 27, adv. 
ES 1 519C, Gaidi to 22 14l ; 4. schisma- 
ticus AS 3 326 16; 5. tt. gr. punctus 
diacriticus JBhlOsq., ET 34 13, Bhgr 1 
3 8, Cat ^"right 1 125a n. 5 etc, Hoffmann 
praef. ad OX XYII. 

«ol^ >>.* ^'"^sen uv nomen dei arcanum 
ZDMG 4 200, cf. ib. 32 465seq. 

IIoAo;^ 1. distinctio lCor 12l0;5. diligentia 
ES 1 40D; 3. intelligentia ES140D, JSt 
3 12, Cyrl80i6; 4. prudentia ES2 319C, 
Philox75 10. 

pAfiU 1. separatio IS 88 3, JohEph 2874; 
2. excommunicatio Eie49 2, EbMai 10 
183 8; 3.pl. diflferentiae ES 2 447B. 

jUiafi i.separalio ExS23,ESl3B, asd7ll; 
2. divortium dap 626; 3. discretio EK 25 7, 
asd 19 8, Spic Solesm 4217 6 ; 4. discrimen 
xpi-r,piov Gal ZDMG 39 303 13; 5. pru- 
dentia ES 2 321D, Xis 13 71 ; 6. donum, 
sacrificium h. nonn Ez 44 30, dap 32 12; 
7. discessus, mors ES 2 54 IB, Xis 37 89. 

UiftiQ^ 1. in ordine dispositus Bhcar 16 1; 
;.''. prudens EbPar 42u. 

Etpe. 1. separatus est Ezr 10 8, dap 20 
15, Philoxl60 7; 2. discessit Nm 16 21, 
ES3XLI46; 3. creatus est (episcopus) 
ThMargl 132 3. iLaii^KiB )) inseparabilitas CatT\'r lOOOb. 
Pa. 1. separavit, discrevit Mc 1 9, EE,49 

23, Philox26Sll, dapl02l4; 2. inter- 

pretatus est, explicuit Tetr Dn 5 7, ECth 

4 32, BA3i 149. 
Uiai 1. separatio ER 56 27, KwDW 280 

21; 2. discrimen daplOSs, ThM 24 5, 

SB 159 13; 3. refutatio Ath 15 17; 4. lec- 

tionarium CatYat 2 135, Cat MB 35; -5. 

capitulum BO 3 145apu. 
U^ (Del Prol 95 n. 1) eques Jos 24 6, ES 

1 52uC, Jul 162 8, JSt 14 8. 
Ila*^ 1. equitatus Hab3 9 (Hex) ; 2. pugna 

equestris 4Mccl724, Ap 9 16; 3. res 

equestris PsC 25 7. 
Uu-r^ (?) calcar lA 2 124 v. 335. 
U;^ 1. diversus ES 2 530B, BO 3 1 179a 

14; 2. adv. disertis verbis ES 2 104B; 3. 

JLArasB; ^«lA^ol evaugelium per anni cir- 

culum dispositum BO2 230, cf. Gilde- 

meister ZDMG 13 473. 
iLoa^io distinctio Cat Yat 3 370. 
ji*;.aM interpres (libri) dai^ 12 4. 
llojiAvaM distinguendi facultas TB 95 26. 
Etpa. 1. separatus estBO 2 167, Cat Wr 

784b; 2. assignatus est ES 1 132A. 
Af. discrevit Xm 31 52. 

Ij-^^ft *^ (pers. Eodiger in Gesenii thes. 
p. 1133 add 87, Lag GA 79 198, arm. St. 
§1838) exemplar Dt 17 18, Joseph 8 32, 
ES 1 300A, Jul 70 29, Bhgr 1 202 14. 

>,*«i> ; . ^y> et yJi.^a^ cujus labia distaut, 
valgus BA n. 6476. 

Itr3 discidit, laceravit Bhchri 153 5? 
ILv» 1. fimus {dung) Mal 2 3, ES 2 94C, PsC 
'270 3; 2. adeps(?) lA 1 286 220; 3. folli- 
culus Qiusk) Cyrill ZDMG 27 579 v. 227. 
IL^ gi'anum seminale ES 2 552C. 
' Etpe. ruptus est Job 32 19, AS 2 304 23, 
SB 98 4. 
Pa. 1. laceravit 2Eg2 24, Afr 283 16, Ilol;^ 294 ^Jis AS 2 306 23; 2. fidit (venterem gravidae) 

2Eg 8 12, ES 2 2570, ER 14 19. 
Etpa. 1. fissus est Hos 14 i, ESL 1615 

12; 2. rujitus est ES 2 368B, Act 1 18 

(Phil); 3. laceratus est Bhce 1 95 3; 4. 

stimulatus est (ira) AM 2 193 17. 
llotfs frustum, fragmentum Mt 15 27, AS 3 

222, am 3 374 9, JSinMS2 160 v. 1318, 

SB4 8. 
^li^ laceravit 2Rg 2 24 in ES 1 522C. ^^Oiio;^, JL;HI;.s rpoOetopiapraemeditatio 
herm 84 8, Cat Vat 2 548 5a f. Ijojtot^ (sic Bh ad Jos 3 24) i. q. Uj 
et JjbIq^. OiS JLio^t;^ JSt 61 8, JohEph 381 9, JLIibjol^ 
am 3 493 3, Cyrill ZDMG 27 497 19, 7:po- 
OeaiJLia tempus definitum. 

wLvS contudit ER 115 19. 

Etpa. dolore affectus est (he was crushed 
tvith grief) ThMarg 1 206 5. JLoUo^ 1. dubitatio ES 2 367F, am 1 474 
19, JohEiDh29822,Bhchr220 20;5.1amiua 
Duval-Berthelot2 251 4. 

Uotfs lamina Duval-Berthelot 2 233 n. 2. 

ylfsl^ duhitavit, haesit ES 1 73C, Philox 
8022, Bhce3 5l3. 

JLil^^io» friabilis Duval-Berthelot 2 9 8. 

^ 0*.i(U^ 7:ap9£vr/.6(; virgineusTA 28 78. 

^j^LOoLo^, jL^olo;^ ES 2 35C, Gal 4 2 
(Phil), Rechtsb 19 25, i. q. U»]liS q. v. 
»oIo^ -po&eai; prothesis Bhgr 1 84 11. |o.Ua3 (Barth p. 24) piilex iSm 24 15, 
ESl386C,KwD 17 2, AS410019, Geop 
44 8, ECth 5 6 13. 

iuk.l<os -i^'^ vel 'fij JL>j.i)i plantago psj-llium 
L Low n. 254, GalZDMG 39 302 2. Jljat^, IjbIo^ am 2 136 7, pl. uai*!-^ 2Mcc 
3 10, TrapaOrjXY) dej)ositum Afr 100 6, am 
3 330 6, AS17 26, Rechtsb35 2l, iTim 
7 20 (Phil), ThMarg 1 289 6. 

JLjbIo;.s i. q. J.*;o^ q. v. ON 95 20. 

Jt>^^ debilis (manus) Jud 3 15, Mt 15 30, 
ES2 431E, IA2 260V. 480, Mar 26 3, 
Bhchr 163 3. 

llo.|^AS debilitas (manus) Kays 42 17. 

(fjtos lathyrus(?) Low p. 173, EN 49 16. 

( V- S-3 (pers. pisez Lag GA 79 199) nummu- 
lus BB. 

SJUJ13 1. tr. a) abscidit ES 3 31 A, b) con- 

cidit, dissecuit Jud 19 29, c) evellit ER 

16 2, d) dejecit 2Rg 9 35, ES 1 54lC; 2. 

intr. a) intermisit ES 1 497B, b) defecit, 

evanuit SB 163 20. 
iLxB 1. fork (of the hranches) ThMarg 1 295 

9; 2. manus, maniiDulus Bhchr 477 13. 
Jn.jq 1. facilis ES 1 71 A, lA 2 58 37; 2. 

tolerabilius, melius Nis 6 31, 20 13, 35 90; 

5. i. q. V(5j,jJis q. V. Mt 1 8 8 (Cur). 

Etpe. 1. abscissus estRom 11 19; 2. evul- 
sus est JS in asd92 9; 3. debilitata est 
(manus) asd 50 1, cf. ^xuJiaS. 

Pa. 1. laceravit Jud 14 9, ES 1 323E, 
Act 23 10; 2. dissecuit, divisit Ex 29 11; 
3. abscidit KwD 19 20. 
JLAittfl divulsio Joel 1 7, ES 2 250B, am 2 
37811, JSin asd97l6; i*. luxatio asd 504, 
AM 1 175; 3. vortex ES 3 43E. 

Etpa. 1. abscissus estES 3 67F, Nis 28 
14; 2. diniptus est (ira) ZDMG25 341 
419; 3. se fregit, confectus est (aliqua re) 
ES 3 4A. 

^3 o (Barth p. 24) 1. tr. a) extendit Lc 
6 10, Alex 8 1, JS in asd 93 18, b) disten- 
dit Guidi to 24 150, c) solvit, expedivit 
(linguam) ES 2 79D, d) diffudit, circum- i^ 295 J..iJUlQ^ tulit Atli 35 5, e) explicuit Spic Solesm 4 
58 22; 2.intr. a)creYit,profecitES3575D, 
A:\I 1 47, b) recte ivit AM 1 79, c) se 
diffudit AS206 13, d) Bal2S9 26, PS 
conj. Kits. 

JL^ extensio Bal 247 27, BO 3 2 687 U, 
Cat Bod 42S n. 75. 

^Lis slmplex llt 6 29, ES 1 406B, TB 10 
22, Philox 142 3. 

>K^ -rQ 1. 's IKj^aA versio simplex BO 2 
279, 280, 281, Cat Yat. 2 16, cf. GH 
Gwilliam Stud Bibl. 3 48n, Xestle ZDilG 
47157. Konig ib. 316; 2. liv«Jl metrum 
hendekasyllabum Card 2 4. 1 

{lQ.^LkAS 1. simplicitas (sensu et bono et 
malo) Afr9ii, ES3 128E, Eil5S24, 
Cyr 99 11, Clr ep 156 3; 5. st. cstr. sq. If I 
liberalitas ECth 5 2 6, absol. Cyr 6 15. 

Etpe. 1. extensa est (manus) Ez 2 9; 2. 
sanatus est Lc 13 13; 3. se diffudit Bhchr 
245 1. ' 

Pa. 1. extendit Js 61 2, ES 1 215F, Prol 
3 32; 2. composuit (mortuum) ER 144 18. ! 
Etpa. extensus est Js 35 6, ES 2 79B, 
AM2 346. I 

o^ )Laji3 1. res haerebat Jul 196 2; 2. 

seq. -«opl:» non potuit Afr 420 15. 
yAS pahna = sexta pars cubitus = quattuor 

digiti Epiph 64 1 3, Ex 37 12, lEg 7 20, 

Ez40 5, ES2 199A. 
lljAa clausus, compressus OX 88 2. | 

J T«q\B rj-oprjjxevo; Thr 1 13 (Hex), desperans 

ECth 2 12. I 

jl*aa 1. st. cstr. seq. l-.^il haesitatio, dubit- 

tio Lc 21 25, Philox 281 22; 2. dubitatio 

ES 1 176B, JE ib. 273l; 3. cunctatio 

CorluyMPlO?. I 

J-LaAOfl dubitativus Bhgr 1 158 16. 

Elpa. dubitavit ES 1 165F, JE ib. 273 

7, Ath50 5, Act 5 24 (Phil), Bhchr 57417. 

) |'^ * ^'^ cruribus distortis Liborans BA n. 
2467. I ''^^ se versavit ES 3 104A. 
J|^ textura AS 3 68 18, Ex 28 28 (Hex). 
'^.Ais tortus, netus Ex 26 1 (Hex), Jer 38 
12 (Aqu). 
Pa. nevit, texuitEx254(Hex), AS158 5. 
Af. 1. nevit, texuit AS 158 6, AS 2 113 
26, Card 19 22; 2. contorsit Hoffmanu 
Ausz n. 1014. 
Ettaf. textus est AS 3 68 17. 

JL.^ ^ «3 (pers. Lag GrA 23 52, tiu-c(?) Blau 
ZDMG 23 270) tegumeutum, ephippium 
BB. ^* JLs (pers.LagGA73l85) pumexBB. "^^•''^-^■^■S am 2 25 9, v^.qma>q Hoffmann 
Ausz n. 95, pl, pers. ,-4^Laajuj9 ib. n. 96 
(pers. «i^ + wu«l + ji*i cf. Lag GA 74 
188) praecursor. 

^"SA^ 1. perterritus est Joseph 4 2 ; 2. in- 

gressus est (?) ES 1 556C. 
Js.i°> 1. tepidus BA: 2. insipidus BB, PS. 

Etpa. perterritus est ESL 2 727 10. 

Af. AS 2 371 18 leg. >^aj« PS. 

JlAail^ cimices AS 4 100 24, Geop 44 19, 
JohEph71 16, EX44 93. 

JLa**3 facilis Mt 9 5, ER 41 9, dap 33 22, 
Ath o»\.4, adv. perspicue ES 3 99F. 

llojLis 1. facilitas Sap 12 ii (Hex), AS 152 
20, Bhchr446 8; 2. copia Cyr58 3l, Cat 
Yat3 129. 

Pa. 1. interpretatus est Dt 1 5, Afr 376 
1, Philox 589 17. dap 12 2; 2. declaravit 
Guidi to 22 142; 3. transtulit Vit Rabb 
17218, Chred 150 10, Gal ZDMG 39 246. 

Ukka intei-pres BO 2 27. 

J^os 1. interpretatio lCor 14 26, ES 2 
97E, Cyr 189 5, PsC 1SS6; 2. solutio 
(aenigraatis) ES 1 45 lA. 

JLlAjkos conclusivus Bhgr 1 158 17. iloi.naqaB 296 JLwJ^ iLoiajcaM exposltio Cat Vat 3 18. 

Etpa. manifestatus, declaratus estNm 15 
34, Eabb 229 19, JS in MS 1 78 v. 76. 

'^mS l.tr. a) concoxit Philox 378 5, Gal 
ZD1IG39 242, 304 12, b) interpretatus 
est (somnium) ES 1 92B, Bal 274 13, Ath 
Jil 17 ; 2. intr. a) resolutus est Ex 16 21, lA 
2 322 V. 1438, b) ruptus est PsC 132 7. 

I^Afl ouprjTtxov urinatorium Gal ZDMG 39 
254 13. 

IlMta urina Gal ZDMG 39 254 13. 

t^ 1. concoctio JS 96 13; 2. interpretatio 
Gn40 8, Afr376 2, ES2205B, Bal273 22; 
3. liquefactio (cordis dolore) JAES 1 17l4. 

^]^jt ;.*3 «ixreXo? }X£Xaiva vitis uigra BB, 
Low p. 91. 

(idjks 1. interpres, vates Bal 274 17, Mi 5 12 
(Hex), cf. Bernstein ZDMG 4 211 ; 5. so- 
lutivus ES 2 316E, Geop 4 £0; 3. tepidus 
Apoc3i6, Geop 11311, ECth4 21 5 6 (cf. 
ZDMG 17 727); 4. futilis, inanis Philox 
371 7; 5. intervallum Kays 247 13. 

tloidAS ineptiae, stultitia Joh Eph 121 10, 
122 14. 

jf^ lA 2 126 V. 388, leg. jJ^jtaio PS. 

ll;a*sL urina am 1 456 18, JSt 2516, Bhchr 
'l33 2i, ZDMG40 44S. 

Etpe. 1. se dissolvit, liquefactus est 
^ 68 2, ES 2 272B; 2. evanuit Sind20 2. 
Pa. 1. solvit, liquefecit Ez 22 21, ESL 1 
473 9, Hoffmann Kirch. 9 23; 2. inter- 
pretatusestGn41l2,ES2l5lA,SB46l8. 
Etpa. 1. solutus est daj^ 30 9; 2. lique- 
factus est Mi 1 4, ESL 1 207 i, Jul 57 7. 

«^ o fregit (panem) Lv2l6, Guidi chron 

13 4, Dn 14 22 (Hex). 
Xlh^ pl. \ka frustum, fragmentum Lc 6 21, 

ES 1 165B, JSt 30 3, Guidi chron 13 3, 

Kays 77 8. 
Ih^ Joh Eph 76 18 i. q. lljja q. v. 
I^^ Cat Wr 2 490apup?. voc. Ily* q. v. 
Etpa. ccmruinutus est Joh Eph 109 25. i^Ks 1. discerpsit Pr 24 28; 2. fregit ES 

3 156D. 
I&..slas calumnia EX 67 62. 

Etpa. discerptus est EB1525, AM 2 

296 26, AS 3 290 21, '\> 57 8 (Symm). 

JKs se dilatavit ESL 1 105 24. 
JUKs latus Job 11 9, ES 1 380A, Geop 87 
18, Jul 182 27, de sono Cat Wr 3 1169a. 
Il«iii.s latitudo ^J; 1 1 7 5 (Hex), Cyr 239 6, 
I ECthll5 4. 
I lLh.s latus ES 1 458r. 
loks latitudo Geop 32 20, (verborum) Jul 
I 145 10, 220 9. 

I J^Ks latitudo Ez 45 5, ES 1 122C, EE 41 
! 25, Chr ed 146 12. 
J-IiuKs latitudinalis Bh adsc. ment. 14 2. 
Pa. 1. ampliavitBO 1 181 4; 5. aperuit(os) 
<^ 35 21 (Hex) ; 3. late, fuse narravit Bhchr 
388 22. 
JLlofl 1. dilatatio Jul 16 4, Geop35l9; 

6 6 ■*• 

2. latitudo Spic Solesm 4 57pu. 
Iloi^io amplitudo ES 2 142D. 

' Etpa. dilatatus est ES 1 122C, 432A. 
Af. dilatavit Js 5 14, Afr463 9, ES 1 
153B. 

Jbo^Ks (X § 25 pers. Lag GA 79 260, 
arm. St. § 1825) 1. verbum Nm 30 2, Afr 
1652, ER155 2; 2. senteutia ET 6 1 ; 

3. versiculus Cat MB 20a29. 

J_ja4^Jo9 ooij 1. respondit ER 145 23, dap 
63 11: 2. rationem reddidit dap 16 26. 

I lKj>iQj»i (»jOs3 (?) TTOTripiov -r]; e<Ao-(\.az 
; poculum eucharistiae JSt 66 12. 

OL.^3 1. aperuit Jud 3 25, ES 2 537A, Gal 
ZDMG39 298 45; 2. effecit, ut videret 
ESL 1 405 2; 3. cepit, expuguavit (urbem) 
Bhchr94 27, EXchr 16 8. 

JLiKs 1. apertio ES 1 252C, AS 4 91 16, 
ThMargl 242 19; 2. expugnatio Bhchr 
116 13; 3. capitulum (libri) BO 3l 117a, 
14; 4. b-o; jugum (weaver' s-bea m), Js dO J-u^]La 297 ka 17 (Hes) cf. Bernstein ZDMG 4 203; gemmarum am 3 UOu = apap 1 174 15, 

4. tt. gr. Yocalis a X § 9. cf. 2 23Sd. 

IZ^I^ 1. videns lA in ilS 115126; 2. suhst. ■ — - 

literae patentes B0 3l 591 10 == ThMarg l^^t^ (pers. Gildemeister ZKir4 211, 

1 203 7, JAES 20 15; 3. /. litera vocali LagGA7920l)idolum 2Sm521,Afr207l, PeSaha omata Bhgr 1 3 20. 
iidjuji^ epistola parva BO 3l 598. 
Ilaiwios apertio Pr S 3 (Aqu, Symm, Theod.). 
lioU Jj;6i«.3 stercus bovum Geop 4 1 11. 
Jjoas uul^jp apertio oris KwDW 127 8; 

jL^ '» momeutum temporis Kays 163 1. 
Etpe. 1. apertus est Gn 7 11, ES 3 299A, EE 126 1, AS3 26 24. 
ll;jKa idolum deae lEg 15 13, ES i 48 7E, 

EE 8 4, ilar 76 7. 
Jj6;ji^ idolum parvum Cyrill ZDMG 27 

1 1 V. 4 1 , JS iu ThMarg 1 CLXIV 7. 
llo^K^ cultus idolorum ES 2 265F, JS in 

asd96 8, ilS 1 34 25. EE 20 8; 2. expugnatus est EXchr iSu. 

Pa. 1. aperuit Johl0 2l, ES2 534F: V^^^ «^ ^dola pertinens Zach. Ehet. Leb. 
2. fecit, ut videret, oculos restituit JAP d. Sev. v. Ant. ed. Spanuth 6 32. 

52 444pu. ] [ " 

, ?; * 7 >• -i7c 4 oi \ Ti-c^., n ^^^ detorsit, pervertit ES 3 62 IF. 

l^^^ 1. apertio ES 1 31A, Jul dS 27, Cyr , -< ' ^ 

161 30; 2. restitutio oculorum Philox 384. ^^ 1- piavus, perversus ES 2 496F, EE 

Etpa. 1. apertus est Mt 27 52, Joh 9 10; 109 18; ^- /• suhsf. ellychnium (ivick) ES 

2. oculi ei restituti sunt Philox 55 13. ' 1 230B, Bhchr 205 10. 

j)QX.i^ filum parvum ON 84 12 (cf. Xbld. *fh^ o 1. nexit ESL 2 497 ii ; 2. miscuit ZDMG 35 288 n. 2). Xis 17 11, asd 15 5 
JLi^ja vestis e lana et gossypio confecta Dt 

22 11, Ezl6io, ES1279E. 
J-LKs 1. varius Ath u 7 ; 2. vestis versicolor 

Ez 16 10 (Hex). 
lloLKfl 1. varietas Philox 344 10, Jer 13 23 | \'ersus Cyr in Julian edXeumann 59 17 

(Hex); 2. 7:oix'.Xtixt] pictura Job 38 36 ,\, \9, 97 (nV»i Pe^ J>2, .^v ). Pa. 1. contorsitES2 497A; 5. pervertit 
EE 123 2, IA2 78 23. 
JJLal perversitas Pr 8 8, ES 3 502F, AS 3 
"29917. 
J^Laio 1. curvus Pr 2 15, AS 144 20: 2. per- (Hex). 

Pa. variavit ECth 1 34 1 
541 4af. 
jji^» 1. varius ES 1 127E, JS in asd 95 
21, JohDar in MS 1 109 7, a^Zu. Ath o^ 17; 
2. veneta factio in ludis circensibus notis- 
sima AS 204 5, Joh Eph 165u, Lag. de 
Geop. vers. Syr. p. 21 glherm. 
iLo^^io varietas Ex 27 16 (Hex), TB 48 32, 
Eie 102 4. 
Etpa. 1. ornatus est ESL248912, <^ 138 
15 (Aqu, Symm); 2. immixtus est KwDW 
1223, 17216. 
j-alo^j) 1. vestes auro textae Ez 27 16, Job 
28 18, BO 3i 597 27, EN 37 39; 2. genus ll.Q^\q\B perversitas KwDW 90 8. 

Etpa. 1. contortus est ES 3 78E; 2. per- 
verse egit <if 18 27, Cyr in Julian ed Neu- 
mann 59 17. 
Af. contorsit Philox 155 7. ^li^ vipera, aspis Dt 32 33, Job 20 16, ES 

1287D, Sch26l 14, EX 43 90. 
Jiis^ ar. lisJii\ tumultus AS 1 4 1, Jouru. o£ 

8.1.3 123. i.W«m«K3 cfiJiJi; phthisis, tabes Bhchr 
269 1. 

sii^^.fl cfOistxo; phthisicus EX 32 29n. , siLs 298 liwLi. oa» ^oKs diruptus est AM 2 306 5, Gal ZDMG 
39 29612. 

JLoKa i. q. j_^ q. V. lEzr 7 23, ES3 164A, 

AS2 3214. i-ol.Q-9 (e gr. TravooxsTov , TravooyeTov non 
sumptum esse vocabulum Schwally Idiot. 
p. 110 probare frustra conatus est; non 
reputavit, quae de s gr. Fraenkel p. 277 
disputavit cf. Praetorius ZDMG 48 366) 
deversorium, caupona Lc 10 34, am 3 7 1, ISt 39 17, Js in ThMarg 1 CLXI 1, Bhchr 
199 17. 

Uxi«is Lc 10 35 /. lKJ>itis JS 19 9 caupo- 
narius, caujDonaria. 

jKs interiit, finitus est Kays 112 17. 
UKa stolidus ZDMG29 501 n. 12. 

6 >I 

iioKs (ex ass. passuru Jensen cf. Halevy 
Melanges p. 40) mensa Ex 25 23, Mt 25 27, 
Afr 113 5, ES1248F, Vit Rabb 172 21, 
Ath^iS, PsC 143 1. j duodevicesima litera alphabeti, Sade, 
numerus 90. 

4» j immundus, sordidus Jac 2 2, Vit Pabb 

■ 203 10, Ath 34 10. 

Ulj /. et m. (N §86, de pl v. ib.§ 7S) sordes, 

squalor Pr 30 12, iPetr 3 21 , Bal 261 14, 

Ath40l6. 
Uolj lUI!], llLll immundities ES 3 G40A, 

Bal272 6, MS2 10 4, Geop 106 8. 

Pa. -1], II], JL;] (N§172B) inquinavit 
ES 2 492E,'mS 2 31 20, Jul 81 23. 
iJLoj inquinatio JAES 5 6. 

E(pa. 1. se inquinavit Ath vjj^ 27; 2. in- 
quinatus est ES 2 502C. 

Jl^ij remedium Cyr 239 11. 

J^2 sq. o 1. delectatus est Afr lOS 12, Alex 
13 5; 5. cupivit, voluit ES 1 432C, ER34 
26, dap 18 29, Bal286 18. 

-otaSjX. (?) sua sponte lA 1 198 v. 457. 

Uoij (LagMitt. 4 140) 1. cupido, voluntas 
Job 7 18, ER 25 25, dap 18 13; 2. res Dt 
24 1, Afr426i8, ER3116, JS in MS 1 
94 13 ; 3. 2^1- sq. J^; adverbia (?) AS 4 5 25. 

jCaj voluntas Eccll2io, ER78 22 lAllS V. 269, adv. sua sponte ES 1 354C, Jul 

199 11, ^b3 8 (Hex). 
jJiLaj 1. voluntarius ESZl 32, -]; 4616 (Aqu), 

Spic Solesm 4 220 19; 2. ad voluntatem 

pertinens JN in MS 1 100 5. 
Ilolilaj voluntas Dn 11 16 (Hex). 

Etpe. 1. delectatus estDt21 11, Afr323u, 
dap 81 8, Ath 0» 2; 5. consensit ER 48 6. 
llnil^j;^ beneplacitum t};140l3 (Hex), 
lEph 5 9 (Phil), Rie 53 13. 

tojb.] h. niKas Zebaoth iSmlii, ES 2 

559D, Jul 100 7. 
yavlo^j h. n\sis Hos 1 1 8 (Hex). 

l^^ Joh Eph 334 21 leg. Ih^y 

'^&^j (ar. 5^*9) 1. huinectavit Jer 13 1, ESL 
1 185 6; ^. mersit, intinxit Joh 13 26, lA 
in ER 381 8; 5. tinxit ES 1 IIOC, Bal 
, 28314, met. Philox 571 13. 
'ii.^. color ER 14 21. 

J-S.30J i. color JS inMSl55 3l4; 2.pl.]i:^i^ 
(add. ad N§74) pannus tinctus Lvl4 4, 
Jud 5 30, ES 1 395B, Journ. of s. 1. 7 36 3. 

]i:sL30j color 4Ezr 9 17, Kays 77 4. 

I^j^daj» baptismus BA n. 6489. JL^, 299 i^ 'i Etpe. liumectatus est Dn 4 12, Pel 5 24. 
Jul 200 16. 
Pa. liumectavit <]> 6 7, ES 3 407D, E,ie 
113 21. 
JLi^j infector (dier) am 2 12S 9, Gal ZDMG 

39 277 33, Bhchr575 4. 
JLi^oj tinctura Ex 26 1, ES 1 229F. 

Etpa. humectatus est Dn 4 25, ZDMG 
12 45 1, KwDW 50 16. 

il^i^j pl. U^l (ar. ^-^l) digitus (et manus 
et pedis) Jer 2 8, ES3 442E, asd54 3, 
Guidi to 22 150. 

;^j 1. garrivit Jul 131 28, Kays 74 2, '\> 75 
65 (Symm) ; 2. nugatus est (to rave) Philox 
in Steph. bar Sudaili 34 4; 3. stultus fuit 
Jul 80 9. 

Jpj 1. ineptiae, nugae ES 1 116E, am 3 
309 19; 2. confusio mentis Rie 29 10, am 
2 58916, Pr 23 21 (Hex). 

Jpj 1. garrulus JE in ES2 196 1 ; 5. stultus 
Jul 178 23. 

Jjdaj stultus Jul 81 14. 

Jlotaa', stultitia Jul 80 6. 

yyp>\ et Ip] ar. yye et 8^Uc aloe Lowp. 295, 
B0 3l 506bl6, ilerx 176 10. 3 348 ; 2. bona voluntas BO 3 1 125a 23 = 
ThMarg 176 4 (leg. ll^JU^^l). J>^M< i^Oij (Bickell gl. ad Xis. a pers 
derivavit, quod vix probandum) orna- 
mentum ES 3 578E, dap 29 12, JS in asd 
97 11. 

Pa. ornavit ER 43 18, Philox 180 22, dap 
3 21, asd 18 11. 

JKi.o] ornatio Joh Eph 44 23, AS 2 3 26, 
Spic Solesm 4 132 23. 

JUfc^po ornatio Afr 1 16 19, Eb Par 49 14. 

iis^jl m. rar. /. (AS 2 318 6, N § S6) pl 
l^Js.jl. ES 3 578E, Bhchr 328 23, ornatus 
lEg 10 12, Afr 8 4, ES 2 141F, dap 3 7. 

Etpa. se ornavit, ornatus est Jer3l4, 
lPt3 3, JS in asd 101 16. 
JL«uK^;jA 1. exoruatio BO 2 306, Cat Vat Jj o sq. o oculos fixit in (aliquo) iSm 12 3, 

ES 1 200D. 
Itioj intentio AS 4 15 13. 
I^ij (= ass. s{z)adidii? Ziramern) stibium 

'Ex28 17, ESl 540E, JSTham v. 241, 

Bhchr 164 18, EX24 37. 
1^;] fixis oculis adspiciens AS 2 143 11, Jul 

249 20, Joh Eph 369 3 ; de Dn 1 9 v. ;-j^. 
Etpa. adhaesit alicui Card 97 15. 
Af. sq. ^ fixit oculos Pr 9 18, Afr 178 4, 

ES 1 31C, Ath JL. 2, JS in MS 1 53 204. 

ijj 1. desertus fuit, factus est Js 33 8, ES 2 
76C, Jer 4 7;^. derisit ES 1 639 20. 

JLjj solitudo ES 1 6E, 2 518B, Nis6S 112. 

J-IL;| ctYpto; silvestris BB 51. 

J-^j] (nest. 'j Bhgr. 4 4 5) desertus Js 61 4, 
ES 1 6E, Ath 48 3. 

Ilaijj- ipriixcusu solitudo lEzrl 55, desolatio 
SB 35 7. 

loj] Eiptovsia derisio Afr 76 6, ES in MS 1 
2i, lA 1180 17, AM 2 316 12, ECth 5 
34 9 (cf. ZDMG 6 365), KwDW 38 15. 
Pa. 1. vastavit Sap 5 24 (Hex), Jul 67 6; 

2. lascive conversatus est Eb Mai 1021714. 
JJJoj cavillatio lA 1 132 v. 1160. 

JLjjio cavillator JAP 78473 n. 102, simu- 

lator Rie 102 19. 
iLoL jpo cavillatio dap 73 26. 

Etpa. sq. o derisit Ath 23 20, Guidi to 

22 151, KwDAV5S4. 
^^^ cavillator JAP 78 452 n. 35. 
lLol,^j» 1. fraudulentia 4" 5 7 (Aqu) ; 2. ima- 

ginatio Cat Wr 852b. 
Af. 1. desei-tum fecit Jer 12 11, Sir49 6, 

Eb Par 22 6; 2. evacuavit ES 3 255C; 

3. prohibuit Ath J-a 20. 

Jl^»j tempora (capitis) Nm 33 55, Afr 254 

14, AS3 44 7, Bhce2 6S3 5. 
Jb^jj; fibra (radicis) Cyrill ZDMG 27 594 

V. 13. 300 h^j, )jj nausea aflFecit Joli Eph 178 3, part. pass. 

(vino) obtusus AS 2 320 26, adv. ZDMG 

24 269 27. 
l;;of crapula, nausea Eie 99 18, 4* 605 (Aqu. 
'cit. Bh p. 169 49), Kays 128 14. 
lloti> insulsitas TliM 11 l. 

Etpa. 1. nausea laboravit Js 29 9 (Hex), 

AS 2 62 22; 2. turbatus est am 3 328 10, 

Giorn. d. soc. as. it. 3 172; 3. avolavit 

(avis)BAn. 6512. 
r»,] crapula PS. 

Iloijj dolor tempora capitis afficiens PS. 
;-.}j soporatus h. D^n"); Dn 10 9 (conj. Pield). 
Af. ebrium fecit JohEphl78 3, Bhcar 

3118. 

loij et wotj sitivit s. acc. Ex 17 3, Philox 

360 3, Guidi to 19 57, Bhchr 350 15. 
JLo,| aqua egens, aridus Bhchr 393 1. 
lUio,| sitisDt29i8, Afrll8 14, ES358ir. 
4«».] 1- sitis ES 1 489A, Eabb 232 4, Philox 

360 2, Ath 36 15; 2. ariditas ES 1 487E. 
jJoc^ 1. adj. sitiens ES 2 8A, Pr 9 12 (Hex), 

Eie 7015; 5. suUt. ariditas Dt 18 15, ESL 

3 7127, Js 443 (Hex). 
Etpa.sitivitIA2352v. 1919, am 23042. 
Af. sitire fecit apap 131 13. 

"^otj a hinnivit Jer 5 8, Sir 33 6, ES 2 39D, 
Sch 60 13, Pall in ThMarg 2 31 13. 

J^o,] (nest. I Bhgr 4 4 5, EN 45 38 ^^^) hin- 

'nitus Jer8l6, ES2 117F. 

JJoQ»] hinniens glherm. 

{lo^oot] aptitudo ad hinniendum AS 4 6 1, 
glherm. 

<^— 'o<j ar. ^^g-tf cisterna gl. ad ynmq Blice 
.1 407 6, ON 8313. 

»°''®tj y-wveiov conium maculatum L. Low 
p. 381, Geop 13 5, Gal ZDMG 39 279 66. 

Joj 1. erexit Ez 39 15, ES2197E, obtu- 
ravit Bhcar 79 6; 2. surrexit am 2 70 10. 
wOj aruit lA 2 24 133, 84 33. JJo] aridus {dried up) ThMarg 1 230 22, 

Kays203ll. 
1.^0j tumulus Ez 39 15. 

Af. coacervavit Ez 39 15. o| 1. congregatus est ES 3 474F, Yit Eabb 

16819; 5. advenit ThMargl 3824, Bhchr 

372 24. 
JLao] 1. congregatio ES 1 52D, '. Ki-^ domus 

congregationis ES 1 47F, EE 96 7, asd 

13 5; 5. reditus ES3 378B. 
/r.fia^' JL^-f segmenta carnis EX 346 4. 
JLIia-j lamellosus Duv.-Berth. 2 2 13, 5 8, 7 2, 

cf. JAP '93 p. 328. 
Pa. 1. congregavit ES151D, KwDW 

103 6, BO 2 I80a; 2. reddidlt ES 1 475E; 

3. eflfecit TB 91 22; 4. dedit, paravit TB 

79 29, AS 3 279 6, EbPar 27 12. 
JLa^oj adventus, occursus Cat"Wr900b, Cat 

Vat 3 409. 
Etpa. 1. congregatus est EE 121 26, Jul 

42 14, CorluyMP40 9; 2. inventus est 

KwDW 47 8. 

ij venatus, piscatus est Gn 27 4, ESL 171 
27, AS 3 38 16, KwDW40l5; derivata 
y. s. V. ^y ^ 

l;Oj 1. i. q. l;o) commeatus JS iu MS 1 26 
143; 2. corr e. IJoxd q. v. CJat Vat 3 228. 

^oj clamavit ES 2 394D. 
I^juo. clamor Jer 14 2 (Bh ad 1.: dolor). 
Af. clara voce locutus est Syu II Eph 121 
24 (conj. PS). 

^jUJ^^Oj ar. ^jjljfJjo pers. ^^^f^ tudes in 
harpasto Bh ad Js 58 5. 

^j jejunavit, abstinult Za 7 5, Afr 426, ER 

107 9 etc. 
i»o] jejunium Jer 3 5, Afr 42 1, ES 1 502C. 

Etpe. jojunatum est dap 94 11. 
J-io.] jejuuator ES 1 273 3, lA 2 280 v. 836, 
B0 3 246b7. 
Af. jejunium praecepit Nis 2 v. 110. 301 lKjUk/« jbv.] /. patera KwD 102 23 (cf. Xoldeke 

ZDiIG30 768). 
jb^o. injustus, scelestus Bh cit PS. 

wjoj 1. fritinniyit (avis) ES 1 4S9E, Th 
Margl77l9, Kays679; 2. sibilavit (mus) 
Joh Eph 72 6 ; 3. sonuit (nummus) ThMarg 
12101. 

jjjoj fritinnitus avis EX 46 41. 

IK/joj 1. fimbria Xm 15 38, ES 1 125E, Jul 
122 15; 2. cincinnus KwDAV 101 14, 145 
12, EX 36 20; 3. pampinus KwDW 12 22; 
4. flammaKwDWl8 2. 

jLjOj la^oa (X § 129) cometes glherm. EX 
56 98. 

>jpinxit, finxit, repraesentavit lRg7 15, EB, 
16 3, asd 11 16, JS in MS 2 132 v. 872. 

Uioj 1. imago am 3 115 13. asd 42 10, JS in 
MS150i4l;5.textusBO3325,Wisemann 
p. 39, Ign 205 5, ZDMG 12 543, Cat Par 
197b26. 

JJ;Ld Ij-fj ar. wyajl columba torquata KwD"^ 

196 14. 
\yI stilus Job 19 24, ES 2 SD, EX 83 91. 
J;d>2 fictor ES 1 180A. 
Ivjj idolum pictum apap 95 11, JS in ZDMG 

29 113. 
Etpe. formatus, pictus est Gal 4 19, ES 

179E, JA2 136 11, Sch 4 6. 
iLoj^jLkA formatio (foetus) SB 10 13. 
Etpa. 1. pictus est Arist 20 7, Bhchr 1 79u ; 

2. cogitatus est (be imagined, fancied) Phi- 

lox 587 1, KwDWSl 14; 3. repraesentatus 

est asd 9 2, Cyr 215 19. 
Pa. ornavit, pinxit Jer 46 20, ES 2 1 23F, 

asd 12 3. 
l^l pictor Ex28 39, Jobl9 24, ES 2 364A, 

KwDW 115 21. 
Uo^j[ ars pictoria vel caelatoria JSAbb 

28 42, AS 147 21, AS2 10 17. 
I^oj omatus Bh ZDMG 40 449. 

l\ol 1. collum Jer 27 2, Afr 50 15, ER 50 22, JE inES1437 5, Bhchr 1575; 5. via, 

transitus ThMarg 1 280 6. 
Il;-j (al. Ilvj]) cardo Ex 26 17, PsC 268 7, 

Js 57 8 (Hex), EX 55 53. 
JTvoj vertigo Js 13 8, EE 153 16, ES 1 139B, 

Philox200l2, Jul 186 4. Ij 1. audivit iRg 18 29, ES 1 lOlC, Eabb 
229 12; 2. exaudivit ES 3 231C. 

IU| 1. vox ES 2 38SE, JS in asd 108 i ; 
2. sonus Xis 1 94; 3. auditus ES 3 322A; 
4. societasES3603C,Geop9S27, Xat54 2. 

Ilo.] audiens PsC 254 5, ThMarg 1 20 5. 

Elpe. auditus est ES 3 6D, Bal 314 22, 
Philox496i6. 
Af. audivit Afr 129 14. «juj caluit, fervuit Jon 4 8, Judith 8 3, ES 

2 381F. 
JLL^I calidus Js 18 4, ES 2 49C (sic 1.!). 
llfi^x fervor met. JARS 18 4. 

6 J *j m. et/. (Bhgr 1 1 1 18, X§S7) 1. liber 
ET 13 15, Bhchr 249 20; 2. exemplar Ath 
0(j 14; 3. sectio, capitulum Bh schol pass. 
Cat MB 7a 83. 

Af. 1. scripsit Ath o^s lo, AS 3 123 li, 
JohEph24u; 2. perscripsit ES 2 34A, 
BO 2 1 5 5b ; 3. verbis expressit Hoffmann 
Kirch. 41 45, Philox 169 14. 
ll^ll exemplar BO 1 540a, 3 327b, Cat MB 
76b26, Eb Mail0 31S3, JARS 173 12. 

Ettaf. 1. scriptus est AS 134 8, Cat Wr 
172a; 2. expressus, expositus est ES 2 
205A. (qjuj tempestas serena Lc 1 2 56, ES2320C, 

JS in MS 1 95 11, KwDAV 271 14. 
u-w.l serenum fuit (caelum) PsC 26u. 

{J^Oj (X § 104, Barth p. 53) contumelia, 
vituperium2Sml6l2, Eph5 4, ES1407B, 
dap 9 26, ThMarg 165 16. 
Pa. maledixit, conviciatus est Act 19 9, iloLAJL.. 302 li^. ES 1 249A, asd 55 20, Joli Dar in MS 1 
109 15. 
Jl«LtLu]so contumelia Sir 27 15 (Hex). 

Etpa. contumelia affectus est iPt 2 23, 
Bal 319 11, dap 2 11, Ath 23 10. 

iLu.^ (Barth p. 44) /. I^Luuj; (nest. IKtX^ 
Bhgr4 4 5, N§94) 1. impudicus ES 2 
384C, EE, 8 10, apap 66 18, AM 2 161 27; 
2. r,poaXu)|X£vo; sordidus Sir 22 1. 
llatuj impudicitia Mc 7 22, ES 1 314D, ER 
99 18, Ath 54 2. 
Pa. impudice se gessit ES 2 103D, 
Etpa. id. Bh ad Sir 22 1. Jbijuj (Praetorius Amhar. Gramm. p. 64) 
patera Cat Par 63 n. 3. 

li.jljL<| ar. SiUs^! obsonium e pisciculis 
paratum PS. 

U»o| (cf. ZDMG 47 519, X § 1 17) pudore 
rubens BA, BB, PS. 

(Kja^^io (BA n. 6503, al. 'A EX 53 19, 
ThMarg 1 380 17) et iKa^j» JSt 23 21 
pers.?(Fraenkel22,Nold.ZDMG30 355, 
AVright ad JSt 1. 1. c7Ti|3a;) sedile, mensa 
Journ. ofs.1.7 33 20, BO 1 427bu, JAES 
357u. 

»a^a^j[ purgatus est TA 223. 

v^^U^j et JB^->j (pers.) Lepidium latifolium 
L. BA, BB, Low p. 38. 

?J V. S. V. ;0.. 

Jf ] 1. venatus. piscatus Gal ZDMG 39 300 2 ; 
2. esca Eabb 225 8; 3. praeda JBh 23 17: 
4. ferae Xeh 13 16, JAP 7 8 439 1. 

liif] pharmacopola ZDMG 29 503 25. 

li^j venatus Geop 114 2. 

iLojd^j piscatus Bh ad Ez 1 28. 

li^po (X§26B) rete Eccl7 26, Mt 4 18, 
Afr 52 10, ES 1 230B, asd 22 9. JLi^j» 1. retis ope piscans Js 19 8 (Hex), 

2. reticulatus Cant 2 9 (Aqu). 
Etpe. 1. venando captus est Pr 6 25, ER 

12022; 2. met. deprehensus est Zach.Ehet. 

Leb. des Sev. v. Ant. ed. Spanuth 1 25, 

Bhcel 115 16, Eb Mai 10 177 23. 
ltojf,jlio« 1. venatio Prll8, Job 18 10 

(Hex); 2. apprehensio AS 3 342 4. 

Pa. venatus est iSm 24 12, JS in asd 89 

23, Bhchr 305 3. 
If.| 1. venator ES 1 153P, EE 120 17, Ath 

519; 2. piscator Js 19 8, Mt 4 18, ES 2 

50D, Clr 76 5. 
iL^j venatrix Arist 16 4. 
Ilo^l venatus, piscatio ECth3 2Sl, Bh 

ZDMG 40 449. 
Af. id. q. Pa. Joh Eph 235 9, Bh de div. 

sap. 24 6. 

ri' ?'] (e *?add N § 21B, Baiih p. 65) 
1. apud, ad Ex 7 15, Chr ed 155 2, JS in 
MS 1 46 32; 2. ad rationem (alicujus rei) 
lAinMSl 18 338. 

^] ^ ab ES 1 443E; v?«h-.:'] «; rl <l^asi ex 
composito asd 17 2. 

sctJivilj i^J. post vos EE 148 17. ^a-k-j et aj|| 1. ardens Nis 1058; 2. sitiens. 
Kis 45 49. "^^ (Barth p. 52) i. tinnivit (auris) iSm 3 

11, ES 1 340C, Philox 108 21, dap 28 24; 

2. expurgavit, abstulit Cat ^Vr820a. 
J^j 1. tinnitus ES 1 340D; 2. puritas ES 

2 474F. 
|]bA\.j strepitus Nis 69 98, Vit Eabb 185 10, 

JSt 19 16, Kays254 7. 
jjj corium ON 87 18 sq. 
\i<^^ purus, clarus KwD"\V2984, EE30417. 
^^ purus KwDW 207 6 etc, Bh ZDMG 

40 449. 
Ilo^j puritas Ath 39 7, KwD^V 297 i. 
11^]» colum EE 49 20, EX 29 6i. 

Pa. 1. purgavit ER 1 5 22, ESL 2 365 12, il^Oj 303 JLA., Ath40l4, KwDW275 22; 2. percolavit 
Mt 23 24, ES 1 109A, Geop 110 21. 

jU\.oj purgatio ER 56 27, Philoxl49 2, Bhce 
147 25. 

11«:^^ puritas KwDW 393 23, SB 151 8, 

'l59 8. 

Etpa. 1. se purgavit EE 8 23, Ath o 12 ; 
2. purgatus est ES1119A, ER 56 21, 
Philoxl5l3, Bh ZDMG 40 449; 3. se 
punim esse simulavit ES 2 485E. 

»-^j et jJ. 1. intr. a) se inclinavit, inclinatus 
est lEg 2 28, ES1448B, (dies) ES1474E, 
Cyr 73 16, b) se avertit JS in asd 103 22, 
KwD^V 124 9, c) aberravit ES 1 450C ; 
2. tr. a) flexit (jus) Dt 16 19 (Pes) Mal 3 5 
(Hex), KwDW 13819, b) disposuit (la- 
queos) ES 2 323F, Nis 52 38, 58 94, lA 
1 154 V. 1630, Jul 155 23, JSinasd89l3; 
c) advertit (animum) ES1474E, KwD 
41 15. 

iiXj 1. inclinatio ES 1 llD, JAES 36 3; 
2. fluxus Kays 258 4, 259 17; 3. ar. h)lo 
lapis, quo aromata conteruntur Duval- 
Berthelot2 51 2. 

IKjJ^j 9T,pa, 9r;p£'j|jLa expansum, rete ({< 34 15, 
35 8 (Hex), Eccl 7 27 (ib.). 

lla^^ precatio, preces «{^4 2, EE 12016, Bal 
2S4 26, Philox581 18. 

JLsJilo^. precatione ThMarg 1 113 8. 

;ijlQ\.j ad preces idoneus BO 3 2 338 15, Eb 
MailO 19213. 

\lfki\\ inclinatio JEh 47 10. 

Etpe. 1. inclinatus est, se inclinavit iSm 

8 3, ES 1 12B, KwDAV 194 6, SB 161 12; 
2. aberravit EE 86 15, dap 6 14, Ath 16 6, 
JSt 28 12; 3. dispositus est (laqueus) JS 

9 3 ; 4. precatus est ES 3 560B. 
il o i. N^ j» 1. iuclinatio Cyrl97l6, Spic. 

Solesm 4 35 10; 2. -/jlaiq, forma flexionis 
ET812. 

Pa. 1. inclinavit (aures) dap 6 28, part. 
pass. adv. inclinate JEh 4S 3; 5. precatus est Neh 9 4, ES 3 55SF, Sch 38 12, Cyr 
7813. 

AiA,oj inclinatio, flexio (juris)? Clrepl47l. 

jilA-jso 1. tt. gr. £i)xTix6; optativusET 12l5, 
herm 66, 115u, nomen accentus ET 37 20, 
JBh 20 1 ; 2. pl. e'j-/6fi£vot, euyTTai sectar 
haereticorum in Mesopotamia ad finem 
saeculi quarti florens ThMarg 1 51 20 (cf. 
291 n.3)Bhcel573,B0112Sb,3l lOlb, 
32 CLXXII, ZDMG 43 391. 

lloliA-jiB haeresisEuchitarumThMai'gl 69 1. 
Etpa. oblatae sunt (preces) Afr 603, ES 
3 560B (sicl.!). 
Af. tetendit, obtulit Cat Yat 3 242 8a f. 

O « '^ . j (e pers. U-JLa- Fraenkel p. 276) crux 
Mtl033,EEl2 20, YitEabbl65ii,Bhchr 
320 7; adv. forma crucis Schll8 2, BO 
32 6S7 28, SevA 115 12. 

|1<lLVj crucifixio ES 3 122D, JA in EE 
'379 1, JS in MS 1 38 142. 

UajA-j forma crucis BO 3l 573, Cat Yat 

3 282. 

cA.j crucifixit Lc 23 39, ES 1 177A, Ath 

3816, JSinMSl42 284. 
^a\.]crucifixorESl51lC, JSinMSl9420. 
il:^^ funis navigii (cable) ThMarg 1 229 18. 
\i^9^ glycyrrhiza Low p. 378, Geop 49 22. 

Etpe. crucifixus est Lc 24 7, Afr 222 5, 
ESl 51 IB, dap88i8, MS 2 3 19, BO 1 
519 2. 

Af. cruce se signavit JE Can ed Kayser 

4 18. 

Jl^Q^] tibia EX 2S 37. 

J-=>V«\,j Eicinus communis BB, Low p. 354. 

f^j infodit AS 3 205 11 = Bhchr 76 2. 
If\.] fovea AS 3 205 19 = Bhchr 76 7. 

wur^j 1. fidit, scidit KwD 30 21; 2. bene 
cessit, crevitDn8l2, 3Joh 2 1, Cyr 122 25. 
Iji^l ligna scissa Eg 7 18 38 (Hex). 
^jlA-j furca pedis equi (frog) EX 40 00. Ih^, 304 lj.»Oj3 jKjbA.. hemicranium (megrim) EN 33 47, cf. 

Fraenkel p. 264 n. 1. 
I^JuwQi^. pliiala, lagena BA, BB, PS. 

' Pa. fidit, scidit iSm 6 14, ES 1 76E, 

KwD 2 13, Spic Solesm 4 241 9. 
J.^oj scissio Xis 60 78. 

Etpa. 1. laceratus est K\vDW80l7: 

2. progressus est Hoffmann Ausz n. 147. 
Af. 1-tr. prosperum fecit, paravit Gn 39 3, 

Afr 242 20, ES 1 1 94B ; 5. intr. a) peryenit 

ER34 7, b) bene cessit, evenit Jer 12 1, 

ES 2 1 22D , Philox 1 3 ll , am 3 429 8, 

c) sq. '^ invasit, oppressit iSm 10 6, ES 

1352B." 
Ua^ji euooa Nml4 41, euooia Sir 10 5, 

e-iTuyia Sap 13 19 (Hex). 
llolZ^.^ 1. res secundae Apoc. Bar 14 (ed 

Cer p. 122 11); 2. coooia iter secundum 

Tob 4 6. 
Eltaf. bene cessit {thi3iU^fir{) Tob 5 22 

(euooa Iyiyveto) lEzr 7 3, Jer 12 1 (Hex). 

Jv>S] imago Dn 3 15, ES 1 18E, Ath 44 13, 

JS in MS 1 76 28; JLi; ', arcitenens Xold. 

ZD^LG: 25 256 ; j ^-i}. gemini ib. 
?Vvi\^ imago deae apap 1 49 2. 
))dia^5 imago parva ZDMG 29 110 v. 45. 
tLoi^] similitudo imaginis ThMarg 1 28 19, 

Eb Par 85 10. 
Pa. formavit ES 1 1 47B, Ex 21 22 (Hex), 

Wisemann 85 7. 
Jjo^-o^ formatio Bhcar 29 3, ad Lv 12 4. 
Etpa. formatus est ES 1 149E, Philox 

337 20, am 1 467 18, Rie 95 8. 
HaijQ^'^ formatio Bh ad Lv 12 14. 

y,\ v ,\ l^ ^^ 1. formatus est Metr 15 13; 2. sibi 
finxit TA 38 202. 

*a:^j 1. disciditESS 147D; 2. vulneravit 
ES 1 506r, Spic Solesm4 38 15; 3. verbe- 
ravit JSt 6S 10. 

Jufl^. 1. scissura Ll 2 296 v. 1060, AS 2 

338 18, spec. mali granati matui'i (h. nVs) Cant43, 67. ON4315, cf. Low 364; 

2. vulnus ES1514C. 
\h^^ scissio (ungulae) Dt 1 4 7, ES1275B. 
Ikaioj vulnus Ex 21 25, ES 1 45C, ER 100 

26, Philox 621 19, 

Pa. 1. perforavit B0 3l 240b, Eb Par 
27 5; 2. aperuit ES3 9GE, Nis 14 151; 

3. vulneravit Mc 5 5, ES 2 533E, KwDW 
197 14, Bhchr 581 23. 

Etpa. 1. peixussus est Hoffmann Ausz 
n. 1026; 2. vulneratus est ES 1 506F, 
KwDW217 11. 

Af. monstravit ES 3 557C. BB, PS. qui pisces venatur BA, JliOj surdus, mutus, Iveo; Js 46 10 (Hex). 
UijgladiusBA, BB, PS. 

Etpa. coercitus, prohibitus est Card 98 25. JliOj cupivit Zach. Rhet. Leb. des Sev. v. 
Ant. ed. Spanuth 1 4. 
Pa. et Af. observavit BA, BB, PS. 

tt i^^V) ^ (pers. ^Aa- PS) ornamentum lunatum 
ON 96 5 ad Jud 8 21. 

J^^o^ ar. 5^ gummi arabicum Cat "Wr 2 
5S0b. tifj 1. tr. a) colligavit ES 1 124C, JS in 
MS2 112 V. 575, b) obligavit (vulnus) 
Js 1 6, ES 2 21B, c) demisit (caput) am 2 
2614; 2. intr. se conjunxit cum Geop61 27. 

!>] fascia Js324, OX 108 2, sec. EN 38 61 
vas unguentorum. 

\i:». compactio (libri) Cat Yat 3 138. 

Ilo^j congregatio, concilium MB 48 659, 
Cat Yat3 177. 

Pa. i. cinxit (gladium) 2Sm 20 8, am 2 
273 8; 2. imposuit (onus) am 3 11017; 
3. subegit ES 1 436 9. 

I^oja continuo AS 4 92 22. 305 j;Sow OJ, ^xAiOj luxit, fulsit Job5 6, Afrll2lO, Guidi '^•'«^j dens (serpentis) Sap Sal 16 10, Afr 

to 42 21, Philox561 4. I 2S6 15. 

Uioj 1. spleudor, fulgor ES 1 458F, Eabb Etpa. strauguria laboravit Gal ZD^LGr 

223 21, Vit Eabb 167 13; 2. surculus Jer 39 242. 

33 15, Cat Wr 131a, Ez 16 7 (Hex). 
jJi »J)j fulgens, splendidus Bal 276 5. 
JLLftioj politor Duval-Bei-thelot 2 7 18. 
ll.a*.dioj splendor Eb Par 1117. *^^i carceres lPar20 3 (edCer., edUrm. 
liiijA). ' • i (^ ''^'^j ^^isa gutturali BochartHieroz. 
U«^] splendidus PsC 225 8, CatYat3 312, 2481a, cf. ZDMG47 519) pateraEX35 94. 

Uij -Z. nidor (carnis assati) BA; 2. foetor wȣ^j( implicitus est (?) Nis 18 106. 
f"-^^ ar. ^J^ (e pers. JU*. Xold. ZDAIGr Bhcar 36 13. 
iiKjuoAj 1. splendidus ESL2 47 13, am 3 BB PS. 

480 9, Cat Vr 2 835b, Kays 73 13, Bhcar 

70 14 ; 5. /. tiara ES 3 XLIII 40. 
Etpa. illuminatus estCyr237 30, ThMarg 

1 336 5. 

Ilallio^lji splendor TA40 228. | 30 418, Fraenkel p. 284) et JL^aj;j pl. ar. 

Af. 1. tr. a) illustraA-it ES 2-87E, b) pro- ^yu^ cymbalum OX 97 3, SB 29 n. 5. 

germinare fecit Jer 33 15; 2. intr. fulsit, ■ — 

splenduit ES 2 90F, Ath 36 24, KwDAV "^^1 (ar. Joo^ = pers. Jj-;^ = skr. lan- 

299 22, BO 32 215 5. 
llQjiaoji 1. illuminatio ES 3 XXXIX 15, I 

BO 1 165a; 2. splendor Duval-B. 2 85 6. ' 
il.oxjM.aoj» illuminatio ES 2 253E. 

' Ettaf. illuminatus est ES 1 459C, OM 

249 19. dana Pott ZIQI 5 80) lignum santalinum 
Lowp.107,422, SiQd228, KwDAV22l5. 
»4.^] solium sedile JAES 33 4, cf. ZDMG 
47 517. 

lio^j (ar. ojoJU») cista Bhchr276 7, cf. 

J-BQ, ^lk-JdiOjip collis arenae (? U.iy9) BA 
n. 6521. 

JbLioj et \\^l sordes BB, PS. 

iijiiiooj pudor Bhchr 579 26. 

.sw^jt puduit eum Afr 293 17, ESJ 10 17, 2 18F, EX 23 3 

Jul i 

279 14 Vi ^- <!• "^r^j ^- "^- ^^ 26 74. 
S4^;^j (pers. Lag. GA 35 90) cinnamum 
BB, Low p. 346 cf. iu-j;,. 

JLiaJOj lapis durus (marmor?) Job 41 15, ES ul53 23, AS3 15610 (sic 1.!), Bhce 1 ,» ,,, . .,. ^. « t... « 
„Q^^ ^ ^' (^OiJj dolus, msidiae lSm2 3, ES2 440C, 

Eabb 238 25, Ath 40 22, asd 27 26. (jabj albugines oculi, lippitudo BA, BB, PS. ^^j astutus, dolosus Afr 1 08 23, ES2497F, 

— — EE 46 13, dap 1 1 27. 

(ij»j seu j; l=xl:> 1. stranguria Geop 111 2, 

Bhchr 861, grl215; 2. morbus calculo 

in vesica excitatus AiI2 359u, Joh Eph 

160 4, cf. Xold. in Low p. 323 u. 1, 
iJ«»«- a^l heliotropium Low n. 267. 
li^j vortex ES2 383C, EE14 17, PsC 

170 9. Ilo^j astutia Sap 8 6, ES 1 43A, KwDW 

'90 7. 
Pa. dolose egit ES 1 27B, ESL 1 639 18, 

Philox8l23. 
)j!ii.tti] astutus Job 5 13, Bhchr 257 6, adv. 

AS2 53 26. 

Etpa. 1. dolo usus est Act 7 19, ES 1 

20 ilo.iS.i.^jao 306 ll«-^t 32C, dap 47 7, asd 8 5; 5. seq. ^:^ dolo 
appetiit ES 1 475D, ER 47 2, Spic 40 16 
(cf. Bernstein ZDMG 10 548), BO 2 74 5. 
f utv.^^ A ars, fraus Sir 42 18 (Hex). 

illkaj oomitra (cf. Morinus de ordinat. Jacob 
499, de ordin. Maron. 428) Ex 28 4, Afr 
261 10, ES 2 230C, Bhce 2 621 5, BO 3 
2 6814, EN37 36. 

AjjM velatus ThMarg 1 123 22. 

^Ujj Mt 17 27 (Cur), pl. 14^ AS 4 78 27 et 
|JL.-^J (pers.? Fraenkel p. 88) liamus Jos 
23 13, AS 179 6, IS 56 7, Bhchr 237 19. 

p. (pers. jUa^ Lag GA 3 1 14) platanus orien- 
talis BB, Low p. 107. 

"^j foedavit ES 3 43 lE. 

}L^^ f. l^iJi^j impurus Ath ^ 27. Bhchr 495 

1, adv. Ath 40 lO. 
Iloi^] immundities Philox 6042, Dt23l3 

(Symm cit Bh). 

^5^}io inquinatus Gal ZDMG 39 271 3, 

301 5, Card 58 19. 
JL:^.jSLOj 1. sordes CatBod 243 13; 2. flagitia 

ES3 453C. 
<a..j:i-^j[ 1. inquinatus est Bhcar 25 16; 2. 

invasit, aggressus est BA n. 1362. 

;-^j probrio afFectus est BO 1 lOSb 9. 
IjXj contemptio, contumelia Ez 36 15, Bom 

9 21, Afr 110 14, Ath40li, asd 17 16. 
llai-^] uj^pi; injuria glherm. 
ii^^ superbus Js 2 12 (Hex). 
l^j contemptus, turpis Mt 1 3 57, A^it Eabb 

179 20, KwDW 52 3. 
lioU^^ turpitudo AS 1 35 25, cf. 2 24. 
Pa. contumelia affecit Dt 21 14, ES 1 

54 IB, asd48 23, Ath 15 7. 
ll.ajL>k.t3a contumeliositas, maledicentia iSm 

25 25, Nis 21 84. 
Etpa. contumelia affectus est Vit Babb 

173 15, Ath43l. JlaSk.j Geop 73 8, leg. voo,l(uii>.jia3? 

«S»j saluit Js 5 29 (Hex), cf. Bernstein 

ZDMG4 201. 
iKsi storea Geop 85 5. 
jjBos. lurbatus, obstupefactus Cyrill ZDMG 

27 567 30. 
li^as;' tormenta equulei TA 30 100. 

Pa. saluit Js 35 6 (Hex), cf. Bernstein 11. 
JLaLiJ| perturbatus JS in MS 1 35 60, am 2 

70 7. 
JL9as| numella (tormenti genus) am 3 264 5. 

>t-2>J urceus vinarius EN 29 61. 

•■^.^j 1. oppressit (laqueus avem) Lc2l35, 

Afr 296 1, Joh Eph4 26; 2. redarguit 

ESL 1 1 89 4 ; 3. accidit, evenit ES 2 439 A, 

ER150 5, Cyr425 20. 
ULs, lux Card 99 3. 
ikuLi^ i N jUd Ji j ar. S^uitflamina (cypri) Duval- 

Berthelot 2 95 16 17. 
liixLSj laqueus Lc 21 35, Joh Eph 4 26, EN 

68 76. 
Pa. 1. effecit, paravit (poenam) ES 2 

269F; 2. sublto irruit Jul 152 5, 186 21. 
Ettaf. malo superveniente affectus est 

ES2 399C. 

^?! (ex ar. ^-a) purgavit, percolavit Cat 
Wr p. XI, Duval-Berthelot 2 30 16. 

jliaSj (aonrtov orig. celt. cf. Fraenkel 291) 
sapo EX 29 55, Bh ZDMG 40 449. 

I^jkxso. .LsJ-3 lapis saponarius(?) Duval-Ber- 
thelot 2 9 15. 

JLLjq^j Dn 3 5, Lc 1 5 25 (Cur), pl. li^as^ 
am 3 6 9 et l\^^^ lA 2 294 11 (Frajenkel 
p. 277) oo|xcp(ovia symphonia. 

Mj tuba EN S3 94. 

Ji-3j tempus matutinum Hos 7 6, Mt 20 1, 

Bal303l3, Atho4. 
llofA. tempora matutina AS 179 4. i-f^t 307 jjpj matutinus 4Eg 16 15 (Hex), Cat Wr 

336a, /. siibst. hora matutina Blicbr 547 

82, ZDirG- 40 449. 
jL^] (N§132) diluculum AS 164 6. 
iapo matutinus Bhgr 1 48 17. 
?^j m. et/. (N§85) passer Lv 14 23, Mtl6 

29, dap 70 4, Bal 292 26, JS in MS 1 47 

49, Kays254l8. 
^^.io^^.sj struthiocamelus ON 15 23. 
jLb^ ^; hisciuia EX 45 24. 
-^ ^] ai7i9a)v64parus (titmouse) Geop 9923. 
JULs iS\ struthiocamelus Phys 17u, JE in 

Journ of s. 1. 10 15 9, Bhchr 147 8, adLv 

11 15. 
U^l avicula ESZ 1 451, AS 4 64 3. 
JLpj (jac j Bhgr 4 4 5) hoedus Gn 37 31, 

Afr 83 4, dap 109 7, ER 8 21, JS in MS 

146 37. 
l^-jSj capra Lv 4 28. 

♦?Sj ar. yLa mensis secundus anni Moslemici 
EXchr 14 12. 

jt«3j ar. j^io genus aviculae KwDW209 21 
etc. l^l 1. i. q. iKsj q. V. (X§27) Ll 2 36 
139, 158 377; 5. lapis annuli 0X43 14; 
3. conclave quoddam am 2 2S5u. 

\ll 1. clavus ES 1 190C, asd 78 5, JS in 
MS 1 38 150; 5. -TEpuYiov Gal ZDMG 39 
299 3. 

jjj clavo affixit Col 2 14 (Phil), EN 4 22. 

Vji (J^<^ j) V^i ^- cymbalum iSm 18 6> 
lCor 13 1, ES 1 225F, Mar 58 3; 2. pipi- 
tus (avium) EN 46 41. 

jl.oj columba torquata EN 45 23. 

^tii (J^° 'jri) g^'l^"s 2Sm 17 13, EN 48 98. 
'li*i ('^f- ''i**) artemisia Geop 45 3, 104 22, 
Low n. 58 4. 

>j 1. tr. a) colligavit ER 14 24, Hoffmann Ausz n. 362, b) inclusit Afr 19 21, ES 3 
28D, EbPar 1 13 15; 5. intr. coarctatus est 
lA 2 12 159, AS2 62 22. 
U\^ i.marsupium Gn 42 35, ES3454A, dap 
6 8, Bal 313 14; 2. fissura Js 2 19 (Hex). 
Jjoijj marsupium parvum Bhce 1 315 13. 
Uiij surditas Geop 94 2o. 
lJ^>;6ij stellio, lacerta parva Lv 1 1 30, ES 
1 24 IF, Pr 30 28 (Hex), cf. Bh ad 1, EN 
43 86, ON90 21. 
Etpe. vinctus est Hos 4 19. 
Pa. consarcinavit Jos 9 4 (h. Dms», Bh 
ad 1. „scissa" a JLi. derivat.). 
Etpa. vinctus estES 2 239F, Card 100 1. 

i>j 1. fidit Jer 36 12, ES 1 24 IB, Philox 
Memor dei Lincei 12 1884 p. 480a32; 2. 
discidit dap 102 18; 3. eripuit iSm 28 17. 

U^^ipl. Ilovj (cf.N79A)i. discissioKwDW 
107 24; 2. rima Jer 13 4, Bhchr 530 2: 3. 
ruptui-a Bhchr 53 15; 4. scissura, pannus 
lEg 1 1 30, ES 1 469D, AS 3 1 1 8 22. 

Iloiij delatio ES 1 477^. 

Etpe. 1. scissus est Ath 18 15, asd 10 2; 
2. movit, edidit (clamorem laetum) ES 1 
44 7B, delectatus est Alex 5 16. 

Pa. laceravit, discidit Gn 37 34, Mt 26 
65, ES 1 lOOB, Philox 318 15. 

Etpa. haceratus est Ex 28 32, Mt 9 17, 
Eabb 367 26. 

Jl^JOj (ass. surhi Meissner ZA 6 296) ferula 
asa foetida Low p. 36, ZDMG 43 126. JLoQjaJj i. q. JLaosij q. v. Bh de div sap 9 3 
(cf. Fraenkel p. 186 n. 1). 

loil (pers. Lag GA 79 202, Mitt 1 234) i. 
fructus pini Gn 43 11; 2. cortex cedri Sir 
28 11, cf. Bh ad 1., ES 1 97D, 2 430B; 3. 
[jLixrip macir Gal ZDMG 39 281 1, cf. Low 
p. 85, 86, 88. Aj jj (c>^) iii^Jimniatus est, flagravit Kays 
231 17 20, 233 2. 

20* liwU^ Q<. 308 hl. ilSwuuoilj (^ya) vox accipitris vel aquilae vel 
crocitatio pavonis BA, BB, PS. 

Af. 1. exclamavit ES 2 344F, Philox 457 
11, Js 54 1 (Hex); 2. fregit (animum) Job 
15 13 (Hex), cf. Bernstein ZDMG 4 222. 

JLa-ij egenus Ez 4 17, ES 1 94D, AS 20 5. 
Jlo±.;. egestas, paupertas Pr6l8, ES 1 
*341E, dap 61 20, DionT 13S 3. 
lloiLjjC?) paupertas ^ 33 17 (Symm). 
)L^5oj paupertas lA 2 106 49. 

Etpe. in angustias adductus est, labora- 
vit Sir 26 28, ES 2 133E, Thllarg 1 374 
13, Bh ad Pr 6 11. 
Etpa. iudiguitES2i33E. 
Af. pauperem fecit ESL 3 111 16. 

jo^j 1. evellit Geop 15 30, 106 24, eripuit 
Cat Wr 489b; 2. ausus est SB 5 20. 

jjSti. 1. sectio? Geop 64 11 ; 2. audacia ES 
2 251B. 

\l^%. audacia ThMarg 1 399 6. 

Af. ausus est BA n. 1378, Geop 106 7, 
Nat 141. 

Jl n 1 « v> >j (pers. i^;^ Fraenkel p. 81) vas, 
lecythus OX 99 9. 

JLSoJii] i, q. JUsasij q. v. BB, Low p. 25U. 

Jbylj pessulum {rift) AM 2 90 26. 

*S^ j 1. adstrinxit Duval-Berthelot 217 8 9; 
2. cruciavit, anxit, exagita^dt Job 27 6, 
ES 2 108C, Bal 326 20 ; 3. elutriavit, pur- 
gavit Js 48 10, Mal 3 2, ES 2 30SC, JS in 
asd92 1. 

j^jj 1. conflatio, fusio Nis 30 88, Joh Dar 
in MS 1 108 24; 2. alumeu Geop 49 1, 
Kays 264 2, EN 26 70; 3. conflatorium Pr 
17 3, 27 21. 

iL^a.,;^ puritas ES 2 113B. 

J^;] catinus Pr 17 3. ^ao;] purgator Jer 6 29, ES 2 1 13A. 
Ilaso;] densatio (cttuij^i;) Gal ZDMG 39 270 
9, Kays 140 17. 

Etpe. 1. coarctatus est Duval-Berthelot 2 
234 n. 2; 2. alumine tractatus est Duval- 
Berthelot 2 15 13; 3. purgatus est Bal 
340 17; 4. tentatus, afflictus est SB 9 17, 
160 9, BAn. 1364. 

Pa. contraxit, densavit Gal ZDMG 39 

272 2, Kays21 5. 
JLsji nummularius OK 113 9, BB 830, cf. 

Eev. d. Et. juiv. 25 256. 
|i^.sfttj contrahens EN 34 78. 
Il'«is;^ densatio (axu^iO ^al ZDMG 39 

242, 274 5. 
]jL3;tjo 1. acerbus, contrahens, densans Gal 

ZDMG 39 242, 271 11 ; ^. argentarius Mt 

21 12 (Cur). 
lials;^ sapor acerbus Cyr 303 22, MS 2 

19S 2, Hebr9 194 459. 

Etpa. purgatus est ESL 1 6S3 3, BO 3 
1 323an. 60. 

Af. anxit, afflixit dap 16 1, Hofi"mann 
Ausz u. 96S, KwDAV 327 i. 

«.^3>j colaphum duxit Bhchr 540 18. 
j-A.asv] colaiihi Bhchr 248 10. 

jLoa39j (pers,? Fraenkel p. 186) coccus 
tinctilis BB, Low p. 250, cf, ^jsaa;.. 

>^>pD deformatus TA 42 245. 

^Wi (X§122, Del. Ass. St. 77, Barth p. 
41) genus locustarum Dt 28 42, Joel 1 4, 
cf. ES 2 249C, Geop 35 23, MAMQ 94 4, 
Ex 8 12 (Hex), EX 44 97. 

(jLj (cf. Hofifmann ZDMG 32 752) satureja 
Low n. 270, Js 55 13, Geop 47 25, 98 20, 
ThMargl272 8, EN 26 74. )09 lI^iAtaja^ 1 *o XlXma litera alpbabeti, Kof, nume- 
rus C. 

JL^JLo Pbys 18u, -a^JLo Hex: Jon 2 1, Job 
3 8, pl. J-^JLb Job 9 13 (Hex), '/.r\xo^ piscis 
cetaceus cf. j-^-^js. 

JboJLo jjoxjs Aib 21 23, xr,u.o; fiscella (muzzle 
ofthe hor.se) Hex: <> 32 9, Ez 19 4, ES 2 
235A, CjT 5S 9, am 2 327 16. 

vfiDol.vQJO x'ja9o; metrum duas y.h-['fp.% et 
quattuor [xijSpa, cocblearia, contiQens 
Epipb 5 73, 47 12. 

»^^ borruit Job 4 15 (Hes), cf. Bernstein 

ZDilG 4 220. 
\Krsl. saeptum, carcerasd342, 5324; 5.b.2|3 

gr. y.ajjo; = yoTvi; pars quarta aut quinta 

aut sexta modii Epipb 4 51, 39 3 sq., 2Eg 

6 25, ES 1 536D, ISt 3420, Geop 1038, = 8 

J.joaio EXcbr 102 16. 
Jiaik^ 1. metrum Epipb 44 32 ; 2. cista {chest) 

asd 53 24. 
jjkOji lacus, cisterna Cyrill ZDIIG 27 597 

V. 207. 
Jb^aj^ jfl. i^a* 1. tentorium {tent) ES 2 

87B, Bbcbr 139 14; 2. fornix (fawZ^) coeli 

Bbchr 560 10, ecclesiae Bbcbr 2 779apu, 

825 23. 
I&^^ spuraa juris PS. 
jUn fornix {vault) AS 3 208 9. 

J ■^ .'~t n 1. curvatus Duval-Bertbelot 2 53 2, 
101 2, oi^ jA;->n l^jL^ot^A flamma eum cir- 
cumdat Zingerle Ciirest 406 v. 13. 

u^ai et „->^n'» convexus ZDMG 35 300. 

l^»S-^n febrium horror ER 142 17, Bbcbr 
397 1, de div. sap. 19 2. 

J ^ * -^r> cameratus, fornicatus Bhcbr 173 20. Etpa. febris rigore laboravit Gal , PS. 

\sLji (Bartb p. 29) continuit, compreben- 
dit Jer 2 13, Afr 403 6, ES 1 llE, lA 2 
320 V. 1428, Bbcel457 lO. 

\-\A 1. stagnans (aqua) ES 1 116F, Gal 
ZDilG 39 300 3; 2. coagulatus (sanguis) 
JE in ES 1 509 5 ; -3. densae (tenebrae) 
ES1499C. 

IIoiauB stagnatio Kays 29^14. 

IK*^ lacus Lv 1136, Ex7l9, Js 22 11, 
ES 1 120E, AS 4 88 28, Bbcbr 350 15. 

JLla^ abscessus Geop 113 21, DionT 192 9. 

I^-lLjb (cf. ar. .U5)tunica virilisBA,BB,PS. 

Jixajs i}Aa-|xa contusio Geop 94 8. 
Etpe. detentus est Geop 95 2. 

(j^Qj3 catena, funis, cborda Bb ad Lv 
27 16. ^a-o (Barth p. 8) 1. invocavit (deum) 

ES 1 197A (judicem) Eecbtsb 20 i; 2. s. 

'^ accusavit Eom 8 38, ES 1 504A, Pbi- 

lox 37318, JAES36 12; 3. s. « con- 

questus est Xis 38 16 18, Bbcbr 339 5. 
jJLaajB matricaria cbamomina L et matricaria 

partbenium L, Low n. 271, Gal ZDMG 

39 252 47, EN35 3. 
^d^jB ^ 1. oppositus, ex adverso 2Eg 2 15. 

Sir 19 29, JSt88 19, Jul212iO; 2. pin-;D 

procul {at a distance) SB 48 15. 
w^ .« bV- c. siiff". «s^-^ft ft^ etc. adversus, contra 

ER 36 14, dap 55 2i, Mt 21 2 (Phil). 
JLaa^; 1. adversarius, hostis AfrlOS23, 

ES 3 XXIV 43, Corluy MP 19 8; 2. 

oppositus AS 1S6 9. 
)i\^^i\: oppositus ES 1 125D, AS 3 14 

19, KwD\V52 20. 
ILaiiL3ajaA.j inimicitiae ES 1423D, Mar 85 

'i5,'KwDW 11114. it n\ .< 310 tloSa-\i> <a.A!s.; restitit, se opposuit KwDW 365 15, 
Bhchr 187 4, 193u. 

sa.A^;il^ restitit, se oj)posuit ThMarg 1 373 
22, Bh ad Mt 4 15, ZDMG 46 758 11. 

M*.»-^n\?toa contra ET 28 16. 

M^t^^\r\A hostilitasKwDW375l5, 3968. 

JL^ oppositus AS 3 19 26. 

ll\k^n accusatio ThMarg 1 122 2. 

ildsus xaTeuxTT]; accusator Job 7 20 (Hex). 

IJ^xi^ accusatio lA 2 232 v. 211, Joh 
Eph 296 4, PsC 240 13, JARS 36 13. 

iiA^ AS 3 289 11 leg. J .\">-^ pipXia PS. 
Pa. 1. accepit Job 2 10, Bal 314 18, Phi- 
lox574 8, AM2 185; 2. s. o^^gratiam 
egit, rettulit ESL 1 399 11, AM 2 103 22; 
5. s. V^ constituit de aliquo Bh ZDMG 
40 449. 

JJL=»ftJB 1. acceptio Ath30 9, dap48l2; .2. 
receptio Lc 5 29, AS 3 137 9, Zach Phet. 
Leb. d. Sev. v. Ant. ed. Spanuth 26 9; 3. 
convivium Lv 14 13 (Phil) ; d. lia^'" ^aoj» 
gratia, animus gratus Act 4 9, ES 2 2G0F, 
PsC 125 3, KwDW 146 4; 5. s. I,U, pro- 
festum CatBod 313 18; 6. i. q. jLXaqjb q. 
V. frons, facies KwDW 228 10, 260 1 etc. 

JULaQjD i^ t6 ooyeTov receptaculum, hospi- 
tium Pie 12 1, 

JilN^tnv) 1. hospes Act 1 7 7, SB 1 29 7, /. hos- 
l^ita Ch" 1 58 10 ; 5. stola, qua indutus sacer- 
dos sacramentum administrat ThMarg 1 
263 7, cf. Liturgia sanct. Apostolorum 
Addaei et Maris ed. Urmia 1890 p. 27 h 
7 etDuvalRev. crit. 1892 p. 483. 

|loiiajiioacceptioECth283 2l.B03i 120. 
Etpa. acceptus est Lv 7 18, ER 15 21, asd 
28 12, Spic Solesm 4 220 2. 

floiLajoioi acceptio a7rooo-/T) iTim 1 15. 

tlttl\->i>^A acceptio Joh Ei^h 223 3. 

Af. 1. oppositus fuit 2Sm \ 6: 2. seq. 
U&[ seopposuitES 1 551B; 3. accepitPlii- 
lox 488 20, Guidichrou 8 5; 4. advenitBal 
2801. 

Saf. se opposuit, adversatus est ES 2 
460F, ER1214, AS3 135 14. jyiajBaa» 1. (juyxupia casus iSm 6 8, Lc 10 

31 (Phil); 2. exspectatio am 3 254 16. 
Haoaxo 1. adversarius Joh 19 12; 2. adver- 

sitas Joh Eph 210 12. 
J?\-.ftnfn 1. oppositus lCor 16 9 (Phil), 

asd 81 19, pl. f. contraria Ath ^ 27; 2. 

adversus (ventus) Coriuy MP 39 7; 3. 

advei-sarius, hostis ES 1 539D, lA 1 18 

390, KwDW 379 15; 4. adv. contra Ath 

21 1. 
llol^aajL» oppositio AS 3 266 5, st. cstr. 

in comp. = (ivTi (|' 18 44 etc. (Hex). 
Estaf. 1. se opposuit Rabb 229 9; 2. ad- 

venit Joseph 2 12, asd 75 22, Guidi to 40 

9; 3. casu venit (Tu-/elv) asd39ll, dap 

37 12, PsC 168 5. 
jJlXaaa facies, vultus lSm25 3, Sir 23 19, 
'Afr341l5, am 2 587 10, Jul 148 2, JS 

in MS 1 35 70. 

Uaojs /. x'j-eX>.ov calix Sap 2 8 (Hex), 
(liliorum) Spic Solesm 4 57 21. 

J yvr^ ja i. q. JLiA:^.,^ q. v. leontice leonto- 
petalum BB. Low p. 304. ( V . '^ -%0.0 AS 204 29 i. q. l;\jBaa^ q. v. 
l^ fn^o (pers. cJl^) colocynthis ON 11219. >6,a.jD 1. tr. fixit, infixit Ex 39 25, ESL 1 
263 12, Guidi to 37 22, affixit (ad crucem) 
Spic Solesm 4 2 1 1 u ; 2. intr. penetravit 
AS 2 329 11. 

U^Lt> 1. fixio, infixio Sap 7 19, ES 1 124F, 
ER 62 23, Philox 435 17, asd 785, JEh 47 
1 ; 2. compositio, coadunatio Nis 44 80. 

jLsjL^j» 1. fixus (domicilium) ES 1 552E; 2. 
firmus, non liquidus ES 3 157B; 3. adv. 
certo modo Spic Solesm 4 213 13. 

I^s.^n fixatio Duval-Berthelot 2 329 n. 4. 

lU^.^n 1. firmitas ES 1 120B; 2. moo; 
lEzr 5 50, jLiju«B; Joh 7 2 (Bernst.) cxtjVO- 
TTTjYia scenoi^egia, festum tabernaculorum 
(ajjud Judaeos). lal iQS^^tn 311 JLfl lo^iJOJB physiognomia gllierm. 

JLV^ie ln*>».*-^.n (jXTjVo-rj-^ia fixa tabernacula 

Spic Solesm 4 18 11. 
JLi.3oi 1. galerus (cap) ES 1 230C, Arist 

13 16, ThMarg 1 299 14, Bhce 1 105 21; 

2. capitulum (columnae) Ez 26 32; 3. acus 

clavi, unciniNis 36 5 ; 4.2)1- fodinae, metalla 

Duval-Berthelot 2 314 n. 5. 
iLs.30^ cucullusB0 3 2 681. 

Etpe. 1. fixus est ES 3 421D, ER 63 16, 

ThlE 73 15; 2. infixus, reconstructus est 

Nis 46 90; 3. affixus est (ad crucem) Spic 

Solesm 4 206 2. 
Pa. 1. infixit (clavum) asd 56 16; 2. affi- 

xitES 3 4 1 9D ; S.plantavitKwDW 11316. 
Jb^ai infixio Nis 36 5, lA 1 136 5af. 
Etpa. 1. infixus est ^ 38 2, SB 107 18; 

2. stabilitus est ES 3 209F, ThM 33 15. 

|; Nr>n-^o , {^ai«LA. osQijiLfiQlQi am 3 36S 
12, xou|3r/.ouXapio;, cubicularius AS 2 16 
9, Joh Eph 1314, Cat Wright 2 559b, 
Bhchr 107u. 

Il;iuB«L=LjB AS 2 206 16, vl. ttw.N OQ-. n Joh 

6 6 ' •*- 

Eph Sl 3, cubicularia. 

;^ sepelivit Jud 2 9, ES 3 285D, Phi- 

lox 383 8. 
Ip-B sepulcrum, tumulus 4^ 5 10, Js 22 16, 

EE, 60 20, Philox 383 2. 
Ui^::k-B epitaphium Cat Vat 3 39. 
lliQ^ 1. sepultura 2Par 21 20, ES 1 4A, 

Bal 330 1, JS in MS 1 96 20, Dion T 177 

1, Bhchr 355 19; 2. sepulcretum (Imnjing 

place) 2Par 24 16, ES 1 547B; 3. i. q. 

xa^tttxr,; cajjsa Epiph 44 36. 
Ija^ 1. sepultura Joh 12 7, ES 3 32SC 

(sic leg.), ECth 3 01 54; .2. sepulcrum Joh 

19 42, 'jB \jo id. Mc 6 29, asd 61 21, pl. 

IvQ^ i^ sepulcret\mi Neh 2 5, Mt 8 28. 
IjjLb cumulus Hoflfmann Ausz n. 95. 
liQja^ 1. fodiens Act 5»; -2. vespillo, libiti- 

narius Qmrier, grave-digger) ES 2 375C. 
ilioaj» sepultura ECth 2 817. Etpe. sepultus est lEg 2 34, ES 2 234A, 
Philox383l, Chr ed 155 4. 

Pa. 1. sepelivit lEg 11 15; 5. cumulavit 
Job 1 10, Eom 12 30, ThMarg 12 20. 
IIqI-l^ub sepultura ES 3 462B, ESL1515 8. 

Etpa. cumulatus est BA n. 7362. 
l;j.3Q.o acervus, cumulus Epiph 33 65. 

^| c> "^ k O f. 2)1. JLyqajub xijBtopiov, ciborium, 
umbella quattuor columnis fulta supra aram 
du Cange gl. s. v. cf. Lorsbach Archiv 1 
263, Bernstein ZDMG 4 210, Ani 9 1 
(Theod), JohEph47l8, 334 22, Bhchr 
136 8. 

JL^;^Q-0 (jac. 11"' Bhgr 127) xulBspvrjTrj; 

guberuator ES 3 430D, lA in MS 1 18 

307, JS in asd 100 15, Gal ZDMG 39 267 

11, DionT 11 10. 
Ita^^oi 1. gubernatio lCor 12 18 (Phil); 

2. ars gubernandi Pr 1 5 (Hex), AS 4 4 18. ^^♦ "^ o , >.j;.aj» 1. species vitrioli Duval- 
Berthelot 2 XLVII; 2. vitriolum rubrum 
aut sori ib. 3 6, 4 5, 63 16; 3. vitriolum 
sutorum aut couperose ib. 4 2 ; 4. misy ib. 
11 u. 5. 

{loaJLp , liti^ xi,3o>t6? cista Ex 25 15, Jer 
3 16, Afr2l6i8, ES1295A, dapl6 28, 
Geop 19 11. Mt 24 38 (Phil). t-o abscidit Lv 13 56, Lc 5 36. 

l^ uter (leather-hag) Joseph 3 3, EN 39 85. 

li^l. (exar. 5j.>y)lorum EN23 19; ^.tcoXu- 

cpopo;,plantaquaedam,quaeet KoXyjTrepiJLo; 
seminis plena Greop 112 7, cf. Lown. 272. 

Pa. discidit, laceravit iPar 19 4, ESL 3 
789 19, VitEabb 206 9. 
1?;« laceratio ESL 1 247 10. 

Etpa. 1. scissus, laceratus est ES 3 377B 
(sic 1.! cf. Bernstein ZDMG 4 312) AM 2 
345 21; 2. distractus est AS 2 223 16. *iJ» 1. intr. a) exarsit, flagravit Dt 32 22, JLo^ 312 "p^r^ <e ES1118C, AS4 47 8, b) revixit ES 2 
444A; 3. tr. a) terebravit, foravit Geop 
55 21, b) cf. {^;«JB calvum fecit Lv 215, 
ES 1 246C, c) inflammavit Eb Par 79 7. 

U^^ 1. foramen Geop 55 22 ; 2. (ex ar. ^ji) 

patera, vas Duval-Bertlielot 2 18 16. 
|i^,ai 1. fulmen Js 29 6, ES 2 69^; 2. 

(falsoiDroliooiojB cf.Wisemann 132, GHoff- 

manu ZDMG 32 754) calvities, locus cal- 

vus Lv 21 5, ES 1 246C, 2 25F. 
JKjLOfj» j)i"uiia ij^ 119 4 (Aqu). 
U^ terebra (borer) am 2 290 11, PsC 

233 10 11, AM1104 2, 2 118 82, ZDMG 

6 350 (sic leg. pro JLtJue). 
Etpe. 1. accensus est Igu216 5af. ; 2. 

terebratus est Geop 56 1. 
Pa. i. incidit Jerl6l (h.man"'); 5.excla- 

mavit KwDW 88 8. 
Af. 1. accendit Jer 17 4, AS 193 4, AS 

24917; 5. (nest.Pe.)incisurasfecitLv21 5 

(cf. Bb ad 1). >— t,.o 1. acquisivit, lucratus est Jul 4 l, 
KwDW 379 7; 2. possedit Vit Eabb 160 
1, retinuit Geop 117 25, firmavit (reg- 
num) ES 1 477A; 3. possessione delecta- 
tus estEccl5 9, Afr253 7, ES 1 298E, 
ER3011. 

JL>;QJa acquisitio JARS 6 16. 

?Iai.,n\B possessio Spic Solesm 4 12 3. 
Etpa. 1. mansit (in possessione alicujus) 
ES 1 557E, ESL 1 267 8, JS in ER*391 
10; 5. lucratus est (profit, avail) KwDW 
1841, 194 5. 

]lij_oloo quaestuosus, fructuosus (profitahJe, 
lucrative) MAMQ 60 lo, am 2 353 6. w»JLo KwDW 13S 14 etc, -a* ib. 141 15, 
pjl. wjU» ib. 138 16, ar. ^<claJ) judex. 

« m '^ «?Q"0, yto^^ij» codex i. q. index cf. 
Adler Verss. Syr. p. 59, AVisemann i^. 
119 n. 3, Cat Wright 1 373b, Cat Bod 
77 13. jjfx) 1. cervices (nake) Ex 23 27, Afr 207 15, 
ES 1 188F, ER 88 2l ; 2. collum (lagenae) 
Geop 59 25. 

^p3 1. antevenit, praecurrit Mt28 7, Philox 
253 13, Bhchr429 23 ; 2. s. perf. autimperf. 
antea fecit ESL 3 77 lu, VitRabb 199 27, 
Ath o, 1 2 , Gal ZDMG 39 2 8 3 3 ; 3. pervenit 
ES3XLV34, 

JLi^ primus ES 1 197C, 2 429C, lA iu ER 
379 12, BOl290b, adv. primo Corluy 
MP 34 10, Gal ZDMG 39 244. 

Uijj. primus Gal ZDMG 39 248, adv. 
Kajojjo (N§155A) a) primo lEg 18 25, 
Act U 26, BO 3 1 52u, b) anteaES3272C, 
pl. f. \\^-iJb ^ a priori ET 15 3. 

aai»y.« prioritas Neh 11 17, Dion T 90 19, 
BO2 307. 

y,^f^ 1. antea lRg20i4, Mt7 5, ES 2 
2S9E, TB 104 33, y,U>^ « id. ES 2283A, 
Chr ed 150 23; 2. primo SB 118 2. 

^iQAi, et \. ^ 1. autea Act 26 20, ES 1 
558B, AS 3 39 26, Duval-Berthelot 2 18 
16; 2. ic aioivo? ab aeterno Sir 1 4. 

JbijOJB 1. pars primaria TB 135 28, ECth 1 
23 8; 2. 's> ^ ab antica parte Bhchr 155 
4; 3. 'jB '^ et JjciOAs mane Ch- 80 14, 124 
2 ; 3. 6ub;Qj^ TB 90 26 et »6t«^;aj» ^ £S 1 
128B, ER 17 15, ante eum. 

Iksojoj» pars anterior Philox 34 4. 

iJb,<us anteSus23,ES2 418C,ERl5l26, 
AM 2 243 8. 

jL2i»,ai prior Bhgr 1 195 20. 

y.jj» et y>rJi ^ c. mff. pl. ante Sir 1 i etc. 

J.M,ja.3 antea, prius Philox 1 1 6, ]^rJ>^ aut- 
rorsum Jer 7 24 (Hex). 

li> iQ.vn.m propositio Hebr 9 2 (Phil). 

iJa^yji auterior, prior Spic Solesm 4 26 11 , 
qui antecessit Philox 12 14; ^»^s y>^^ 
antea factus Cyr in Juliau ed. Neumann 
58 7. 

)a^p ^ aprincii^io Ez 16 55, Chred 148 17, 
JE in ESl 128B. ya-tr^ 313 J-ft^tJ yaj^ prior (mensis Kaniin, Tesri) BO 1 

398, 2 277. 
Pa. 1. progressus est Ath «a^ 2; 5. ante- 

venit, praecurrit Bal262 8; 3. seq. yjj» 

proposuit Eom 3 25, Gal ZDilG 39 244 ; 

4. seq. yuki -powpusv praestituit, praefini- 

vit Act 4 28; 5. seq. ^)]-»\- mane ivit h. 

np;2? D^SB^n Jud 19 5, TliMarg 1 241 8, 

KwDAV 33 23. 
lijai 1. praesumptio TB 65 26, Clr 11 7; 

3. praecessio TB 158 25. 
JjL^ prior ES 2 2B, JSt 20 8, JohDar in 

ER415 25, JAES84 1. 
Iisi-ijl IojL»^ jjraescientia ES 1 19D. 
l-^i-M if^fjf i~!Jjrjr^[Lai adverbium ET 146. 
lUa Iq».^ praedictiones Spic Solesm 4 

60 25. 
l^lm LoA*^ praepositio ET 14 12. 
Jla»*,; lo»^^ amor anterior JE in ES 1 

564 5. 
UA.^ primus ES 2 502C, 3 594F (lic 1. !), 

Eb Par 94 11. 
yijiM propositus ET 7 7. 
Ilu* la»^» rpo&Ecupia disquisitio, quae 
. praemittitur Cat AVright 2 488e. 
IJ^^I la»,Ajo praescientia Act 2 23, ER 8 1 

20, DionT 142 14, Bhchr 298 1. 
Etpa. 1- praecessit (in scriptura) Joli 

Dar in MS 1 106 27; 2. praesumptus e^^t 

Gal 6 1 ; 3. seq. 00L.LI antea datum est 

ES 1 29E; 4. seq. li^ ^ mors eum op- 

pressit Rechtsb 14 6. 
llali^Ki IDraejudicium EbMai 10 228 11. 

JLfciOt-o y.aotxcia scoria, fuligo aeris EX24 37. 
i. q. h. D^onp Jud 5 21 (Hex). i. q. h. D'B^-]i5 Eegn 23 7 (Hex). JIj^jo^ 1. contortus ES 2 1 1 C ex Job 2613: 
2. pl. -of/.i/.o'. varii Geop 99 18. o \ ooyja y.cooixsXXo'. codicilli Cat AVright 
2 923a. (5^ /. (X§84) 1. ollalIich3 3, Afr493 
16, ES 1 256D, 336D; 2. i. q. ricinus 
Duval-Berthelot 2 3 11 L \\'yj>. 

li;«jB (gr. yAorjT., quadra? Bernstein) crates 
(hurdle-work) AS 3 205 8 = Bhchr 75u. 

^o-jjQ-o? Epiph 3 25. ^?t-^ lEzr 3 6, .r£L,;^ Bh ad Paul 22 7, 
y.toapi; (Lag GA 207 13, Onomast. sacr.2 
219 38) cidaris. <^o-^Jt-0 Geop 70 5, arbor, corr. e. xpavea; 
(Low p. 249) comus? 

J ff » f> (e gr. y.aoo; Fraeukel p. 72) i.ahenum 
(keitle, caldron) Ex 16 3, Afr 347 10, ES 1 
336D, 530B. Philox 450 9; 2. zpavo; 
galea Joseph 16 3. «^O^tJS pl. ov,JB y.sopo; cedrus Eegu 7 6 9 

(Hex), Js 9 10 etc. 
iLjjj Eegu Y 5 22 (Hex), JLij^ lEzr 5 53, 

xiopivo; cedrinus. 

«nr> *^?;qjd y.oopdvxrj; quadrans Epiph 3 24. Jat o (e bab.^wfZrtSM? Jensen) inauris {ear- 

ring) Judith 10 4, ES 1 5SE, AS 3 4 10, 

Bhchr 50 S 2. 
iKfc^ Ez 16 12 (Hex) et Iju^ ap XT 20 17 

(cf. uot p. 59) id. 
Ui^ idolatra lA 2 208 70. 
JLftjttjB sacrum,fanum2Eg 12l4, ES1247E, 

asd 82 14, ^jaja *o^ sanctissimum ES3 

XLYI12, DionT126 2. 
UUjal sacer ET 25 9, Eb Par 41 2. 
Ik^ et '» i>-La sacrum Ex 25 8, EE 1 1 4, 

dap 34 18. 
Pa. 1. sacravit Jer 2 3, ES 2 lOOB, ER 

23 20, dap 98 4, JohDarinMSl 108 113; 

2. consecravit, inauguravit Joh Eph 119 

18, Bhchr 534 6; 3. (ex h. B?ip Geiger 

ZDMG 21 489) matrimonio juuxit Nis 1 

49 52. 
\ju4ji 1. sacer, sanctus Nm 16 3, ES 151 OB, IIojt^tJB 314 yaJ» Gal ZDMG39 268 5 , adv. ES 2 334E ; 2. 

angelus Nis 9 41. 
JLoL^ sanctitas lCor5 8, Philox 610 10, 

JS in EE 403 20. 
JLi,?ai 1. sacratio ER 23 22; 2. consecratio 

ES1462A, Blichrl3Sl20. 
)i*jAso consecrans lA 1 200 11, asd 43 20. 
Etpa. 1. se sacravit iSm 16 5; 2. conse- 

cratus estLv 20 7, dap 34 14, Eabb 369 i, 

Ath 16 17, Joh Dar in MS 1 108 12; 3. 

matrimonio junctus est Nis 1 117. ^o^o hebes fuit, factus est Eccl 10 10, ES 1 
423A, dapl7l3, JSinasd964, AS 4 
78 21. 

Uaio^ hebetudo Am 5 6, ES 2 260F. 
' Af^ hebetavit Sir 31 10, ES 1 2A, JS in 
EE 395 9, Ign 216 20, (dolores) Spic 
Solesm 4 206 4. *^ovo convenit, congregatus est AS 3 58 20. 
jL^owB 1. pertinax ThMarg 1 158 15; ;?. gar- 

rulus Bhcar 34 17. 
llai^ftM» certandi studium AS 4 72 2. 
ULis-oM» 1. litigiosus Bhchr 226 15, Eb Par 

42 7; 2. |X£YaX6(fU)vo; clamans Sir 26 27, 

EN20 48. 
Pa. 1. collegit Cat MB 71a I9af., Cat 

Bod 267 11 ; 5. congregavitMB 2 22, Bhcar 

34 17, ad Eccl p. 16 3. 
Etpa. congregatus est Bhchr 306 14, car 

11 1. 
Af. junctus est, foedus fecit Bhcar 136 5. 
^eiQjB h. r\br\p Ecclesiasticus ES 2 338F, 

Bhchr 18 10. 

JU^Qja pars manus (? var. jlaj») Kays 31 11. 

ijQ-D vincuha lMcc3 4l, Bhcar 56 8, BA 
n. 4583. 

;qjb saluit 2Sm 22 30, ON 97 20, lA 2 
154apu, Bh ad »j; p. 117 38, car 137 12. 

^'ouB aiXoupo; mustela (iceasel) Cat AVright 
2 603b, 3 1051b, cf. AS 3 135 2 22, Zach. Ehet. Leb. d. Sev. v. Ant. ed. Spanuth 7 

11, EN43 75. 

saluit Js35 6, ES2 79B, Bhchr45925, 

AS 4 48 4. 
liiaiB saltus Thes hymn. 3219 7, Bhcar 1 44 9. 
jftjB struxit, construxit Epiph 42 84. 

vjoojo Etpa. ejulavit BB, PS. 
JLA*ai y.auXo; petiolus, caulis {stalk, pedicle) 
JS 97 13, Geop 92 9, Bh ad Mt 8 13, Low 

pass. 

^^Q-o 1. cumulavit, acervavit ({^119 4 

(Symm.), Bh ad Euth 3 2; jpart. pass. adv. 

cumulatim Epiph 53 57; 2. circumvagatus 

est BA n. 6561 (leg. ^oiiio) cf. JL^. 

Etpa. accumulatus estEpiph 33 65 (sic 1.!). 

^cLo textum araneum Job 7 6. 
j_.oj» jugum textorium (loom) JE in ZDMG 
24 269 26, cf. 281 n. 20. 
Pa. mansit Joh 12 34, EE 30 9, Chr ed 
15127, AM2 34S9. 
JLioo* mansio Eb Mai 10 31S 31. 

Etpa. 23Grstitit (in persequendo) KwD* 
48 14. 

]Ui 1. vox Chr ed 146 8, Dion T 55 18; 

2. sonus, crepitus (passuum) ES 1 480C, 

JS in MS 2 61 V. 305; 3. tonus (musicus) 

ZDMG 17 6SS. 
j;i\f> vocalis Kays 1 38 13, JAP7 5 1 53 n. 2, 

ET10 16. 

^l oN o o (N § 79a) xwXa membra Xm 14 29 
(kex), Hebr 3 17 (Phil), Bhchr 312 11. 

yo^^dj» et 'jB; JjaJ^ xuiXov passio colica {colic) 
EN33 35, Bhchr200 ii. 

d^ojB genus amuleti Eb Mai 10 282 9. 

y^ 1. surrexit, stetit Jos 3 16, 2Eg 13 21, 
Js 49 7; 2. sq. \. a) auxlliura tulit, vin- 
dicavit ij>94i6, ES2 146B, Nis3l38, JboQjB 315 tlftlVHJB^^ b) rebellavit contra aliquem Bhchr 214 5; 
3. sq. V^ a) aliquid animo deprehendit, 
percepit, intellexit Nis 71 43, ESL 1 321 
21, b) restitit, repugnavit Js 14 22; 4. sq. 
{^lAia verbo suo stetit, promissis stetit ES 
3 142E; 5. sq. IsU^ patrocinium suscepit 
ES 3 229F; 6. yJ>9 ^ protulit Xis 6 56; 
7. sq. llriJB cicatricibus obsitus est AS 2 
11626. 

JLiojo 1. statio ES 1 151C, Corluy MP 29 
13, Dn S 17 (Hex); .3. status (lunae in 
sidere) Ge in ZA8 28 18; 3. constantia 
ES 2 50E, Philox 2 1 1 17 ; 4. stabilitas ES 
290B; o. resurrectio ES 3507A; 6". opYuia 
cubitus, ulna (ell, yard) Act 27 98, AS 2 
310 7. am 3 1 8 7 3 ; 7. sq. ] I\.\.; feria, vigilia 
ESL 1359 1; 8. sq. fl*^j pj£X6c7Ta7i; 
tormentum Ez 4 2 (Hex) , cf. Bernstein 
ZDMG3 40S. 

liooaj. 1. statura Lcl9 3, ES1367D, Eabb 
224 4, Atha>25; 2. corpus asd49 7; 
3. YjXixia aetas Joh 9 21 (Bernst.), Spic 
Solesm 4 219 18. 

lAIa 1. status, statio iSm 13 3, AS 2 246 
12, dap6 2l; 5. ouvco[jLfj3ta foedus ES 1 
422E, Philox609 6, JS2l2; 3. xavtbv 
societas, quae jure jurando mores christi- 
anos et dei cultum iu se recepit AM 1 
149am, 134b m, asd 31 4af., AM1135a 
3a f., '* iii3 canonici AM 1 lOOb m, 1 05a, 
AS16 6af.,B032 88S,HoffmannKirchen- 
vers p. 96n91; 4. clerus asd2l24, cf. 
p. 163n2l 28, VitRabb 17817, AM2 354 
30, 'jB iu^ clerici Afr 439 18, JSt 91 4, BO 
1 189, 'j> hJs diaconissae Vit Eabb 203 
21, Clrep 1002, cf. Kayser die Canones 
des JE p. 110 anm. 

I&ooIb 1. resurrectio (mortuorum) Mt 22 28, 
i:S 1 404F, Joh Eph 177 3, Bhchr 377 17; 
2. coll. ab inferis revocati Afr432 2; 3. 
demensum Gn 47 22, Lv 10 13, 14, ON 
82 4. 

jL« LojoIjb o'j3Trj|j.a the art of singing in tune and in unison ThMarg 1 142 17. 1. columna Nm 3 36; 2. postis Judith 

1 4, PsC 268 9, Jud 16 3 (Hex). 

iJ^icL^ 1. columna Gn 19 26, ES 1 72A; 2. 
statua dap 28 4; 3. frumentum matui'um 
ES 1 281C; 4. statio, custodia am 3 216 
5; 5. antistita i. q. I^joq^ Zach. Ehet. 
Leb. d. Sev. Ant. ed. Spanuth 8 35. 

JLsoalp (nest. 'jb Bhgr 4 4 5) i. autistes 
(overseer, superintendent) 2Par 8 10, Judith 

2 14, ES 1 453B; 2. adjutor AS 1 16 27, 
Jul 37 5, Spic Solesm 4 242 4; 3. /. 
li^jkMQjLA subsistens Spic Solesm 4 811. 

IJooaia Trpoo-ati; antistita Eom 162, Philox 
\S4 22. 

ILo^al^ munus antistitis ES 2 225A, Ath jl 
19, ThMarg 1 1 IS 9, Kays 8 4. 

Pa. 1. stabilivit B01295a; 2. genuit, 
generavit Arist 12 10; 3. in vita mansit 
ES144B; 4. confirmavit Spic Solesm 4 
53 13. 

jjalo 1. durans, permanens, reliquus 4" 1 1 1 7, 
Hebr 4 1, ES 1 46E, 565B; 2. vivus ES 
1 44C, Eechtsb 4 12, Bhchr 130u. 

J^a* 1. constitutio Philox 358 21, AS 2 
276 1 ; .2. conservatio Act27 34, Bal 298 14, 
Bhchr 540 1 ; 3. sustentatio, alimentum ES 
1 1 48C, AS 2 1 27 22, BO 2 306 ; 4. defini- 
tio Gal ZDMG 39 2S96; 5. systema Gal 
ZDMG 39 246, Hebr 9 195 475. 

Etpa. 1- restitutus est Chr ed 147 1; 
2. permansit, duravit Philox 3584, asd 73 
17; 3. in muuere constitutus est Bhce 2 ' 
525 14. 

IL<nvi>fti^oB substantia Philox 355 24. 

Af. 1. tr. a) effecit, ut staret Corluy MP 
27 15, b) erexit ES 1 422C, c) excitavit, 
revocavit Joh 12 9, EE 29 10, d) explevit 
(vaticinium) ES 1 4SlC, e)constituit iPar 
113, f ) sq. '^ o(^ certiorera fecit de 
aliqua re AS 3 92 5, g) fecit (foedus) Phi- 
lox 609 6; 2. intr. a) constitutus, creatus 
est (rex) ES1443E, b) sq. ^ constitit ex 
ECth 12713 (nisi utroque loco >»■**» legen- 
dura sit), c) sq. Vi- restitit, repugnavit JLiAJjX» 316 U^ ESL1189 23, Hahn et Sieffert Clirest. 
p. 13 8, Eie 137 9, cf. Kayser Can. des JE 
p. 146. 
J?^n.nv> nomen accentus BZ 3 6. 

Ettaf. constitutus est 3Ezr 5 47, <{^ 2 6 
(Hex). 

y^iojs apudUomanos i.q.JL.;:^:ai»(y,uaiJ.oi??) 
Geop 91 27. 

Ai»Q-0 1. frustillum; 2. olla, vas fictile 
jBB, xS. 4flDQ.£D6jLo xa5 jic; genus febris Blichr 260 25. 
^Qxooj» Blice 1 209 5 leg. asajBOxe; PS. 

) >Q -C > 1. pars media nasi; 2. caj)itella 
columnarum BB, PS. 

X3^-6 1. vectis, phalanga (poles, carrying 

hars, legs) = h. on? Ex 25 13, cf. Sch 259 

13, = h. bia Nm 4 lO, ar. j3j&Ij (cf. Dozy 1 

460) EN30 72, ES1259B, PsC59l; 

2. sandapila, feretrum Alex 11 19; 5. sq. 

IkiBii^i G^evoovr], pala annuliPr268(Hex) 

cf. Bernstein ZDMG 4 218. 
JLIsai 1. bajulus (carrier, porter) lEg5 29, 

ES1456D; 5. sandapilarius Alex 12 13. 
l^.sajB 1. sacculus, marsupium K\vD29 2, cf. 

Blumenthal Emendat. (S A) p. 3 7 ; ^. noctua 

parva ON 90 7. 
Aaj» 1. petiit, quaesivit lA 2 204 8; 2. iu- 

firmavit, debilitavit lA 2 56 11. 

JiSQjo (skr. kapi Lag. Arm. Stud. § 1 107) 
simia lEg 10 22, ES 1 52C, KwD 2 12, 
AS4 51 27. 

»jQ-0 lotura, detersio partls vestimenti 
BA, BB, PS. 

JLidiD amphora ES2 440E, AS 2 57 19, 

Bhce 2 825 16, Duval-Berth. 2 265, 3413. 

IK*ai 1. urceus iSm 26 12, ES 1 3S5E, Vit Eabbl68 24, KwD20 9; 2. ars figlina 

Cyrill ZDMG 27 590 v. 577. 
JLiottJo figulus (potter) Jer 18 2 (Hex), Eom 

9 21 (Phil), JS in ZDMG29 109 v. 31, 

JBh 2 18, Duval-Berthelot 2 45 21, 51 17, 

ThMargl225l7. 
Jloi^ai ars figlina BO 1 121, JBh 2 15. 

^.DQJD Julll9 22,JLAjBajD ASl52l2vas (gr. 
xauy.iov du Cange 624 Fraenkel). 

u.OQ^ clamavit (gallina) Kays 255 1. 

i»QjD (cf. ass. liuru Jensen ZK 226) medulla 
palmae BB, Low p. 116. 

^^^^..0 (skr. JcapindschalaJieniey introduct. 
p. XLI) lagopus corylorum (hazel-lien) 
KavD 66 18. 

> ri y , n aojQjO y.oj[xoxpaT(op dominus mundi 
Jul 74 21. 

l\ia 1. nauclerus; 2. auriga BA, BB, PS. 

v-ujQuujo risit BA, PS. 

Etpa. mimnuravit (aqua) BA n. 7368. 

JL^iD instrumentum quoddam architecti 
fortasse pers. <zS lignum glherm. 

\h^ 1. aaxXr,7:ta; Gal ZDMG 39 253 63; 
2. musci genus (kind of tnoss) Low p. 383. 
JL^i pepones ES 1 256B. 

Jl^ ThMurgl394 7, o^ Joh Eph 150 
22", KwD 37 14, Bhchr 170 17, ZDMG 40 
450, pl. J-^ii Bhchr 285 20, i;?. iVf^ 
KwD 116 iG,kB146i9(LagGA S0,°204) 
felis. 

Jia^ felis parva Bhchr 254 3. 

jL^ 1. intr. a) versus est Kays 209 21, 
b) circumvagatus estNis63l, Bhchr 5727, 
car 27 3, Card 114 16; 2. tr. perscrutatus 
est ThMarg 1 320 17, seq. iK^ persecutus 
est Eechtsb 46 18. 


317 A^-JB ; V». JLA\-io JL».^ sali conspergitur caput 
ejus ESL 1 399 10 12. 
Af. pervertit, ambiit ES 2 474C. 

jLa^k^ tt. astr. polus (ar. .^I|)EX55 6S. 
Pa. certatus est BA n. 6564. 

^Ji'^*'^^ •/.aTa3i,3a!^(ov tt. astr. pars iu- 
ferior zodiaci JS 106 8, Kays 194 1. 

Uao.^? JE gr84 6. 

^JL^ arm. ^minwui^ui^ Jcatajyan, postea 
kafahaii, capitanus (Hiibschmann ZDilG 
38 432) princeps Armeniorum inMelitene 
Bhclir 267 24. accusator Act 23*30, ESJ 77 ii, ECth 5 
37 5, Jul 121 23, AS3 102 ii, JAES38pu. 

Ilaj^..^^4-» accusatio Act 22 30, Jul 62 16, 
Thir 37 2, KwDW 296 5. 

j -'«^^ " y.aTrjYopia accusatio Spic 42 3. 

/;a.,5^^ Cat Bod516 9, pl. ^JL.va4^'j.jB 
Bhce 3 477 i, gr2 1 18, Hebr 9 168 i, 
xoa»ia^.^j> glherm. y.aTrjYOpia categoria, genus. ^ia.,,^^ glherm. , |.ji.*ia.,^^ Cat Wr 
3 1160b, -/.aTr|-'opiy.64 categoricus. 

Jl3;.> ^^ ^ /aTa-i-pacpfj mancipatio Bechtsb 
9 22. 

JLo-»t-^>J3 /.aTao(-/rj 1. 'jd oci^ poenam solvit 
Giorn. d. soc. as. it. 3 lS7pu, 189 14; 
2. pl. smrL^,-^ judicia, damnationes Phi- 
lox 2181. 

^Q^)t-^J3 -/aTaopoii-o; 1. stadium AS 205 
2; 2. cursus incitatus Sch 32 4. 

{lo^ (X § 146) pl Jyy.i> Nm 11 5, Afr 
312 2, Geop 10 17, et Ila^ ES 1 350C, 
Joh Eph 413 16, Cucumis Chate L et 
Cucumis sativusLLow n. 278, GalZDMG 
39 296 14, Kays 233 13. Ip?, f^«4^ cucumis agrestis Gal ZD]\IG 39 

296, Bh de plantes 12 8. 
Ua^ ii^ colocynthides Geop 44 30, 45 8, 

91l0 23,ZDMG3414, cf.BB,L6wp.337. 
l^sLu ii^ CI-/.U; a-j'pio; cucumis agrestis ES 

1 530D, Geop 4 20, 10 17, Gal ZDMG 39 

296 15, Lowp. 332. 
ilva; 1^«.^-« cucumis hortensisEN§22, BA, 

PS. ' 
J >^.n>n ager cucumerum Js 1 8, Ep Jer 69, 

ES2 21D, AM 2 295 23. 

aij§uO (■? Fraenkel p. 42 cf. ass. Mtu? Jen- 
sen) erioxylon (cotton) ON 95 2. 

» fr> . nn '^ » ^ .■0 -/aTrf/r^ai; catechesis AS 3 
226 21. 

^^^ interfecit Lc 12 4, EI117 3, Bal 
262 24, Cyr 54 25, Joh Eph 278 22. 

J^-«homicidium,nex,caedesES2265D,Bal 
256 19, Corluy MP 40 7, JSAbb 50 v. 248. 

wlo^.»-^ me interfectum asd 60 23. 

u^^\ ^^.^ Arbutus Unedo L. Low n. 279, 
BA n. 2958. 

Jj>lj V^ aconitum BB, Lowp. 174. 

Jlo^.» 1. adj. mortifer, letalis EE, 48 6, am 
3 421 12, /. pl. \hj:\.ii^ (N § 71 3) Zach. 
Rhet. Leb. d. Sev. v. Ant. ed. Spanuth 
6 1 ; -2. homicida Lc 1 1 49 (Cur), Act 22 20, 
ES2 113E, asd3l4. 
IlQ:sl;a^i.homicidiumCyr345 26; 2. caedis 
cupido Cyr 57 24. 

Etpe. interfectus est Gn 26 H, Ap 19 21. 

Pa. interfecit, necavit Nm 318, Lc 1 1 47, 
ES1194B, asdl6l8. 

Etpa. interfectus est Dn 2 13, ES 2 204E, 
Philox in Steph. bar Sudaili 38 4. 

JJq-^JLo jlo^oj» -/OTyXrj, mensura dimidium 
;£JT0'J continens Epiph 5 73, 47 8. 

j ^ .^A «^ .« -/oTuXioTr,; qui parva mensura 
vendit Epiph 47 8. 

>a.'^.i^..o (-/aTaXa^iTv Low p. 334) operam i^« 318 W«" dedit alicui rei ZDMG 24 271 18, Metr 68 

1, Sev 15 16. 

Ux^oJb sollicitudo in negotiis BA n. 2036, 

6366. 
JLIa^ai sollicitus Bhcar 42 10. 

Etpa. sollicitudine captus est ES 1 325F, 

CatWr2 618B. 

;tx:^ decidit Ez 17 4, Afr293 20, ES180D, 

lA 2 S6 108. 
Jaft^j» sectio, segmentum Bbgr 2118. 
jJt^ cinis lE.gl3 3, Afr49l6, ES1209E, 

JS iu MS 1 69 325. 
J.aa^j iL» y.ovia cinis lixivia Gal ZDMG 39 

277 40, Geop 1018. 
\Ki.vk^ja cinere impleta (terra) Geop 70 29. 
u^a.^ nebula, vapor Sap 2 4, Sir 24 3, 43 

22 (Hex). 
Etpe. decisus est ES 2 181B. 
Pa. decidit Card 99 24. 

^^:^ (Barth p. 36) 1. tenuis fuit Js 28 20; 

2. minor, debilior fuit Cyrill ZDMG 27 
594 V. 644; 3. coangustatus est lA 1 164 
V. 1897. 

il^o* vulgus, plebs Joh 7 49 (Cui-), ES 2 
184B, JStS5i, AS23155, DionTl722, 
Bhchr 97 4. 

Pa. 1. extenuavit ESL1527 2, Pbilox 
473 14, am 3 481u part. ad. Xe-Tuv-ixov 
Gal ZDMG 39 271 10, part. pass. Xs-to- 
[lepric, ib. 271 7; 2. acuit Cat "\Vr 1177a. 

jL^ 1. parvus Za 11 5; 2. angusta (via) 
Philox 542 17, Ath53 20; 3. tenuis, subtilis 
(rete) ES 3 1 90E (sonus) CatAVr 3 1 1 69a ; 
4. acutus (oculus) Cj-r 29 19; 5. acutus, 
sagax ES 2 317E, Philox 464 13, KwDW 
202 1 ; 6. adv. acriter (vidit) ER 30 25. 

IW^jD pl. t\*i. (^ (Kays 193 11) 1. minuta 
Geop 20 25 sq., Kays 11. GeZA 8 18 16, 
Sim. Sanql. 14; 5. pecus Geop 83 14. 

{LoIjl^ 1. angustia JSt 15 7; 2. Xs-TOixepsia 
Gal ZDMG39 2714; 3. subtilitas ES 2 
492C, Philox 578 15; 4. sagacitas JS in 
ER401 2. Ji«4t* via, semita ES 1 127A (sic leg.! cf. 
Ba', BB, PS). 
JjoJ::* ^?) EN 24 40 v. s. v. JL^ij". 
jL^ ojDifex, qui gossj^ium elaborat (ar. 

yjlbJ Lorsbach Arcbiv 1 245) Bhchr 138 9 
(sic leg. !). 

Etpa. 1. extenuatus est (to become thin) 
Philox 320 13, AS 140 9, KwDW 235 4, 
Kaysl22 6; 2. subtilis fuit ES 2 485D, 
Philox 54 21, ThMarg 1 298 15. 

^Q-J^^QjaJ-^jo (gr. y.aTr,you|xev(Dv?) pars 
ecclesiae AS 2 184 8. 

> rr>o 1 * ^ QJP y.uttvo^ falso pro y.uTiso; Geop 
9S 20, cf. Low p. 363. 

tfin.nn^nn^ et .mjixoJ-^uaoJ-^JLD (Ath im 8, 
JBh 8 3) y.aTasTa^u instauratio dap 7022, 
AS3 10215, am3239l4, SevA687, Kays 
138 22, Bhcar 166 12. 

■'*'y'> orduiavit, disposuit Bhcar 174 8. i fT> . np i> Q ^tT> . ^ JO y.aTasTooeji; prostratio 
Geop 14 12. >^§J3 1. tr. a) cecidit AM 2 377 ii, b) am- 
putavit Lv 2 24, Sch 84 2, c) contudit ES 
1246A, d) praecidit, interclusit (viam) 
Philox 481 15; 2. intr. a) desiitES 1 46A, 
ER1199, Philox5742i, DionTl92li, 
b) sq. u!^ taedet me Job 7 16. 

J\frn 1. segmentum AS 142 12, TB 23 3, 
BhZDMG 40 450; 5.vas(?) BO 2 226i. 

JLjiiaaxi J.i>j-i^ farina Bhce 3 26 lu. 

Etpe. exsectus , discerptus est Jud 16 9 
(Hex), TB 21 32. 

Pa. 1. obtruncavit 2Mcc 8 24, BO 2 225 
10; 5. interrupit ES 1 83F. 

Js-^AJB 1. decisio am 2 546 9; 2. interruptio 
ESL 3 705 2; 3. continentia, timiditas 
(uttojtoXyj) Hebr 10 39; 4. negligentia ES 
3 373E, Jul 9 22; 5. ^\ ^^1 animi de- 
missio ES2 313E. \ JL^ &M 319 IIo;j4j» Jj^-^ffw negligens Philox 155 3. 

{U;^^jn\B 1. negligentiaKwD 3 13; 2. despe- 

ratioB01459. 
Etpa. 1. amputatus, decurtatus est Yit 

Eabb 204 12 , Ath yjj^ 24 , Arist 20 6; 2. 

<^ i>^4-*U desperavit iThess 33, Afr 108 

12, Ail2 310 29. 

^a^^us 1. decerpsit, collegit, messem fecit 
Lv 25 5, ES 1 30F, ER 347 23, dap 40 12, 
Ath^iT; 2. lucratus est (to gain, win) 
KwDW 52 8; 3. fructibus spoliata est 
(arbor) lA in MS 1 13 25. 

Jqy» i. messis Jud8 2, ES1201E, dap 
40 12; 2. vindemia (vintage) JSt36l3; 
3. (al. Ja^js) atriplex hortensis Low p. 282, 
Gal ZDMG 39 253 i, EX 26 88. 

J^o^ qui legit Jer 49 9, ES 2 155A. 

JKa^laib pannus AS 131 3, Bhchr 324 24. 

•^ U« J-a^l* molestum fuit AS 2 108 20. 

IKa*.^ tegumentum OX 95 22. 

Etpe. decerptus est Job8i2, ES 2595E, 
Geop 19 14. 

Pa. decerpsit Job 30 4 (Aqu), KwDW 
238 6, Bhcar 691. 

J Q ^'a « dy.TjOiia negligentia , torpor ESZ 2 
180, Hex: Js 61 3, <> 118 28, Zach. Ehet. 
Leb. d. Sev. v. Ant. ed. Spanuth 22 20. 

9^.»» perturbatus, desperans Cyr 63 11. 

Elpa. 1. collectus est ES2 419A, Bal 
26411, Ath^25; 2. perturbatus est <!' 604 
(Hex), Joh Eph 288 20; 3. iratus est AS 
2 1 99 25 ; 4^. oi!i- ^q^,oL[ Jie was very resfles 
JSt29io, AS2 97 10.' 

JU. n . ^q'^ Sev31 l, ^cBOAA^a^ glherm. 
h^l fu^q^f) Cat Wr 1 373 xaTacpaTiy.o; 
affirmativus. 

Jl vifTi i N°> ^ jo y.a':a-Xa7|i.a emplastnim Geop 
93 21. 

,A:k. jli.^j.^JO v.araoavai affirmavit glherm. 

J^Jj^J.^ y.a-:a'i7;aai id. ib. 

,m.m fl ^n BZ 9 14, Hebr 9 170 52, J.aJ_^JLo AS 4 1017 glherm. xaxacaai; affirmatio. k^ja^jo concidit (to cut in ineces) BB 337. ^^ 1. trans. a) vinxit, ligavit Jos 2 18, 
dap5 23, JSinEE394 3, Eiel31l8, 
b) condensavit, conspissavit Duval-Berth. 
2 pass., c) conseruit (certamen cum aliquo) 
to engage with one in a giiarrel Joh Eph 
214 9, d) sq. Vili conjuravit Philox 512 9, 
Guidi chron 33u, Bhchr 1435, e) sq.ji^^af 
id. apap. 276 3 (cf. Xold. ZDMG4o'753 
n. 4), f) sq. J-eas» egit choreas Spic Solesm 
4 122 13, g) sibi paravit (ignominiam) Joh 
Eph 372 7; 2. intr. a) constitit (tocongeal) 
Geop 37 28, AS 1 15 25, Duv.-Berth. 
2pass. , Bhchr93 2l, b) sq. Vs». invasit 
(aliquem) AM 2 384 10. 

f^ 1. vinculum ES 3 391A, dap 21 22 
spec. jpl. -EpiaiTTa amuleta Gal ZDilG 39 
262 9, JE in EE 131 19; 2. nodus culmi 
Cyrill ZDiTG 27 623, cf. Low p. 159. 

Ilv^ 1. vinculum Kays 192 20, ThMarg 1 
285 17; 2. nodus calami ES 3 169A. 

1^.^ 1, ligatio OX 77 9; 2. condensatio 
Duval-Berthelot 2 25 11 ; 3. sq. -«otiL.^? 
corrugatio supercilium (the knitting of his 
eyebroics) KwDW 144 17; 4. Jjoi^;-^ 
erectio thalami nuptialis apap 2 261, Cat 
Yat 2 363, Cat ^Yright 283 b, Badger The 
Nest 2271n; 0. vis,necessitas Spic Solesm 
4 20519 (nisi emend). 

J^*^ vis, necessitasMich22, lCor9l6, EE 
27 4, asd 53 22, TP 39 25, ;x^ ^ vi Joh 
Eph 233 17. 

]^w{-,.<.^'j» vi, necessarie ES 2 553E, Yit 
Eabb 175 7, asd 14 20. 

^^^.L^ 1. violentus Ez 14 21 (Hex), BO 3 i 
1 1 9a46, Bhchr 1 34 21 ; 5. 'uB Jjid^L definitio 
connexa glhei'm. 

Ui^ violentus ES 1441C, AS 2 149 6, 
Cyr 260 11, Bhcar 171 ii. 

IUIa.^ necessitas EC in Journ of s. 1. 5 
405 12. Ilajl;^.^ 320 JbQ\<JB UajL;u^lja vis (constraint , compulsion) SB 

100 20. 
};q.^ intricatio (verborum) Cat AVriglit 

499b. 
II;..^ pars quaedam manus Ej^ipli 64 10, 

EN 9 86 (cf. Hyrtl das arab. und liebr. in 

der Anatomie, cit Lag Symm 2 202d 70). 
ECpe. 1. colligatus est Jul203 28, 215 

9; 2. constitit BA n. 7374. 
Pa. nexit AS 4 86 6, KwDW 193 2 spec. 

dolos {^veave X)lots) Philox82 4, KavDW 

52 4. 
{i^'qjo 1. viuctio ES 2 515A; 2. conjunctio 

Kaj^s 222 2; 3. conjuratio Jer 119 (Hex). 
JLL;. ;_^ (orig. pers. Lag GA 207 I3seq., 

radici syr. assimll.) cidaris am 2 245 3. 
Etpa. 1. vinctus, ligatus est ES 2 195A, 

asd 49 8 ; 2. constrictus, firmatus, corro- 

boratus est Philox 264 16. 
Af. 1. nexit Sir 6 31, L4 1 246 13; 2. 

condensavit Duval-Berthelot 2 10 4. 

1^^ j-^>JB jDaxillus ligneus, qui in medio aratro 
figitur, ne aratrum sursum vel deorsum 
labatur cod Hunt PS. 

'^V^-? ("''•«"ilT'^po; cf. )»^JL^) 1. accusa- 
vit ES 1 194B, dap 43 25, JS in MS 1 
91 21 ; 2. tt. log. praedicavit ET 13 4. 

i-l^^oi 1. accusatio ES2 439D, Bal 292 
5, Philox 108 22, Eechtsb 18 27; 2. prae- 

dicatio ET 13 4; 3. ar. c^ qualificativum 

ET15 19. 
jlL4^v4>f accusatorESL1441 21, TB 165 25. 
jLol^^;^ dap 51 7 et llat^v^-ja.» dap 46 

6 accusatio. 
Etpa. 1. accusatus estES3 347E, Vit 

Eabb 1918, Guidi to 19 51 ; 2. praedica- 

tum est AS 4 6 11, Hebr 9 169 33. 

« m '> {;-^oO xaTapya; initio glherm. 

^»-^*o (y.irpiov) citrus medica cedra Gal 
ZDMG 38 282 19, Duval-Berthelot 2 12 
16, 271 9, cf. Low n. 17. ii^^ U;4uB h. ii>m Hos 14 9, 2Par 3 5, 
nna Cant 1 17 (ubi comment. MS 2 13 20 
JL.o-f* ^ .> ^/> .>v.^; iJ9p>. legit ita, ut 'jbj V, 
quod ligna laevigata intei-pretatur, hebr. 
liQ^m correspondeat) amygdalus ON 81 23, 
Bh ad Hos 11. BB, i.q. Uv4-* Low n. 283. UiOi^ i, q. h. mpiio 2Eg 12 14, 25 15, 
2Par 2 3, cf. ES 1 550E, ON 99 18, thuri- 
bula, 2Par 2 8 = h. u^na i. q. JLp;.^. Id\J^, Ur41jo (pers. LagGA 80 205 Nol- 
cieke ZDMG46 141) m. et /. (X§87) 
pharetra (qiiiver) Js 49 2, <{; 126 4, ES 1 
405C, L4 2 278, 801, Bhchr 538 24. 

JLnj^us stipulatio, condicio in decreto BB, 
PS. ' )^^>D'^f^ -/.aTa^paxTr); catarracta lEg 6 8, 
JSt 49 6, Chr ed 145 16, Gn 7 11 (Hex). 

tfiQuflDJ^s^ JohEphl944, xaTa9ejic(Hoff- 
mann Kirch p. 95 n. 214) i^Lca^L.^ y.aTa- 
Oea&ai Joh Ejjh 115 2, testimonium in 
album relatum. jl^-uo aestas Mt 24 32, ES 1 356C, dap 12 

12, Chr ed 14617. 
J-I^ aestivus EE 354 4, JSt 25 17, Jud 3 

14 (Hex). 
Pa. aestatem peregit JAES 32 5. 

JL^-uD/ i. q. i^jjB q. V. AS 4 97 12. Kays 
58 22, Nat 55, ThMarg 1 159 7. 

)i O ^ ». o xoiT(ov cubiculum Jud 15 1, ES 1 
91E, JS in EE 390 17, Guidi to 35 25. 

Jintn^.n (X§140) cubicularius Act 12 20, 
ESL^^^ei 11, lA inMSl 18 298. llS^-jo, IWjb tumor scroti, evTEooxrjXrj Cat 
Wright 1 348b, Gal ZDMG 39 243. 

jLa xeUa cella Cat Wright 616b, cf. 1^*.^. 

i)i\jj» 1. xoTXov? cloaca Joh Ejih 270 7, 
Bhce 1 247 23; 2. (gr. xr^Xcov Fraenkel) 
admissarius (equus) Geop 106 7, 108 9. tKjju» 321 jU^ QJB jiSa-i^ li. r\yp canticum. hj-mnus, elegia Ez 

2 10, ES2274F, ER 16 lO, Philos 589 16, 

BOl 166a. 
J-iiif» (ex assyr. Mnai Meissner ZA 8 82 n. 

5) faber ferrarius (smith) Jud 17 4, ES 1 

130C, asd78ll, PsC 161 8. 
tlft.tlu» fabricaferraria ECth 5 15 9, TB 70 

22, Arist 13 17. 
»mUjb artem fabri fen-arii exercuit iPw 13 20 

(Hex cf. Bh ad 1), Jer39 7 (Symm., em. 

Field cf. Bugat Dn p. 16S). 

JUru^ 1. lignum Jer 6 6, Afr 86 3, asd 54 
2, xa-' i;oyr)v lignum crucis Esth 5 14, Act 
5 30, Nis 57 91, ESL 1615 2ll, cf. Kayser 
Canones des Jacob v. Edessa p. 79; 2. 
genus ponderis unciam valens Duval-Ber- 
thelot 2 69 11 ; 3. mesiire cZ'M/t se^ier Duval- 
Berthelol2 23i5. 

v!M! J.m>i» 1. i"aXa8o; Gal ZDMG 39 
253 64, cf. Low n. 290 ; 5. gentiana Duval- 
Berthelot 2 7 12. 

liafnAft lignum parvumKwD 5 8, KwDW 8 2. 

J ■"" " liorneus Ez 41 22. 

jimtfi c'J/.{o6f,; ligneus IS 95 2, Bh in Kayser 
Can des JE 14 26. 

J >imif> id. BB in Low p. 328. 

Pa. 1. e ligno formavit Jer 22 14 (Hex) ; 
2. rigidum fecit Bh ad Pr 25 20. 

lUm.nio rigor EN 32 17, BA n. 6575. 
Etpa. rigidus factus est Bhchr 134 5. ifloo^jajo x£Y7po; panicum Greoj) 48 5. iij-uO (/.rjpo;) pix, bituraen Gn 14 10, cf. OX 

12S14. 
{I^ ilagellum e pilis plicatis et pice obli- 

tis factum, BA, PS. 

\ \ " ^ ^ o perigonium Card. 

JiJ^QjB cochlea (fabri lignarii) vice, screw 

tisd 61 3, am 2 49 8. 
Ji\jiajB id. (nisi emendandum) Eb Mai 10 

200 4. 
ytLJ.N-tQjB /.o-f/'jX'.ov conchylium Kays 31 1, 

Bh de div. sap. 35 7. 
t-^*\-^/> cochlear Geop 48 4. ^^ 1. levis fuit Philox 72 3, Jul 205 1 ; 2. 
defecit Gn 8 11, ESL 3 71 24; 3. celerfuit 
Job 7 6, Philox419 3. 

t^^oJB pl. jUo* (cf. ass. (g, k) kuUatiiJensen) 
urceus, lagena Jud 7 16, ES 1 318F, 491C, 
am3 390 18, Sch 18210, Bh ZDMG 40 
449; ESL 2 507 17 leg. I^Xjujb q. v. 

t^ m . N qjB (X§ 134) oopJjxYj, urceus parvulus 
Eegn 2 20 (Hex). 

lV<iiJ>n) calvae ES 2 194D. 

JJL^ (al. '.p) opprobrium (aTt|xta) Hos 4 7, 

'Sir 130, Afr76i7, ES2 239C, IA2 338 
V. 1664, Bhchr528l9; ES 1 368B leg. 
JsAjb q. V. 

Ir-eaJit '^JB refutatio opprobrii Metr 8 8. 
Pa. 1. levavit, sublevavit Bhchr 363 17; 
5.opprobrioa£fecitES2l27F,L12232 2. 

JlAjB 1. levis ES 2 49F; 2. celer Gn 49 21, 
ES 2 26 lA, AM 2 269 2i, adv. Guidi to 
27 143 ; 3. pl. pauci Gal ZDMG39 273 12, 
Philox in Stephan bar Sudaili p. 46 2, 
JE Can ed Kayser 10 4; 4. ViXjb ^An-> 
et 'jB 'i. EE 62 11, Ez 23 30 (Hex), AS 
140 13, Cyr 32 28 etac^y. EE 65 26 sensim, 
paulatim. 

tUV>\i> L celeritas EE 1 13 6, Ge ZA 8 32 
4; 2. paucitas ES 1 119E. 

Etpa. 1. sublevatus est ESZ 1 119; 2. 
contemptus est ES 2 3S4A. 
Af. 1. sublevavit iSm 6 5, Act 27 38, ES 

1 471E, dap 22 78; 2. celeravit am 1 477 
16, Philox 394 17, JS in Stephan bar 
Sudaili ed Frothingham (Leiden 1886) 
p. 14 5; 3. dejecit Jer 51 26, ES 2 160P; 
4. seq. '^. contempsit ESL 1 704 24, AM 

2 192; 5. superavit Ll 1 296 7. 

^\a\jb 1. dejecit, perdidit {to overthrow) 

JSA V. 524, ThMarg 2 105 28; 2. contu- 

meliaafifecitSirl4i,Afr2566,ES2 446B. 

JLe\.«jB contumelia, ignominia ES 2 408E, 

Nis 55 4. 

Etpa. 1. contumelia affectus est am 2195 

21 j)u 322 J-A^«i^* 4, JS in MS 1 34 35; 2. agilis, promptus, 
alacer fuit TA 34 155. 

VJLo xc/Xy) pulclara Recbtsb 31 7. 

JJoi, JJb-cii xoXXa gliiten Gal ZDMG 39 27 7, 

'eN26 81. 

IK^ Vl- iL« xiXaOo; canistrum AS 3 80 6, 
Am 8 1 (Aqu), Jer 24 1 (Hex). 

Ijjo 1. confrixit {tofry) ES 2 469A, EX 34 
68, ON 7819; 5. afflixit lSml7 35; 3. 
jaculatus est ES 3 372E (leg. «>>:^o? 
Bickell). 

J? . \f> alcali Duval-Bertlielot 2 pass. 

|N.An confrictum li. ^bp Lv 23 14, ES 1 
296C, ON 92 8, b. ^ibj5 Jos 5 11. 

i^-Aft contemptio, convicium 2Mcc 4 14, Jul 
141 7, JohEpli 250 1. 
Etpe. contemptus est Dt 25 3, Afr 1512, 
ES 2 400D. 

Pa. 1. frixit Jer 29 22 (Aqu, Symm); 2. 
contempsit JAP 7 8 457 n. 49 ; 3. seq. a 
litigatus est Bh ZDMG 40 450; 4. part 
pass. frictorium ^J^ 101 4 (Hex). 

JLiXojB contemptio Philox 363 3, lA 2 96 1, 
Clr 34 12. 

Etpa. i. confrixus est i}i 101 4 (Hex), 
combustus est Job 30 30 (Hex), Ez 24 10 
(ib.) ; 2. vexatus est {to suffer agonies) Phi- 
lox 414 9, JSt 87 11, Clr 136 31. 

Af. 1. confrixit JSt 36 16; 2. seq. ^ 
provocavit (-poxaXeToOai) Gal 5 26, (cf. Bh 
ad ]., alii . »\.n>n af. voc. ^^) cit Philox 117 
20; 3. seq. '^ contempsit ER 3 480A, 
Nisl9 9i, EI189 8, JS in asd 98 1, JS 
Abb 56 318, Joh Eph 345 1. 

Ji SN Qjo armilla, brachiale (bracelet) 2Sm 
110, Sir2l2i, ES1405C, AS 3 20 23, 
Bhchr 237 22. 

va\,JLo, J^\n (ar. wJl5 gr. xaXoTrooiov Flei- 

scher) matrix, forma, ad quam res fingitur 
B032l46i6,AppadBhchr 73,0X12617. 
I « "t^ « xaXo-ootov i. q. pr. BB s. v. jjoaiol. JUao^jo pl ll^Q^ (X§79A, AS2 235 
20, Phys 164)'gr. xXcdi^iov (XoldekeZDMG 
35 51 7 n. 5) cavea (cage) Jer 5 27, cf. ES 
2 IIOB (xapTaXXo;) Sir 1130, PsC236 6 8, 
Bhchr351 12, EX 44 ll. 

^^oNo am 3 291 12, 547 3, ,^o\jb AS 3 
49 22, JL.^Q.\-B ib. 25, xoX6|3iov tunica 
sine manicis (sacerdotum et feminarum). If Ci . '*>\o xeppixapiov cervical Vit Eabb 
185 2. 

JLs^ ^ '» ^N j p vox vituperationis Bh de cor- 
pore V8. 

l;^:^^ BO 2 113b, l-^|L» Bhchr 110 8, 
I^VojB ib. 116 5 (Lorsbach Arch 1 254 
cf. ^^ caementarius) operarius. 

(p^ (Lag Mitt 1 92) annulus nasi Js 37 
29, cf. ES 2 SIC, Afr 82 19, EX 41 35. 

Koi^ ES 1 259F, leg. 1;«:^ q. v. 

I A^Q-o h. m.ane gr. cj'jfA,3Xr;ai; claustrum Ex 
26 24 (Hex), a-JYv.Xsisi; ib. 36 29. 

ly:^, If^I gr. xXsU 1. clavis Js2222, Mt 
16 19, ER 1114, Jul 238 5; 2. fibula AS 
3 77 6, am 189 12. 

^9t-\o xiXivopoc cylincbus AS 182 13. 

ij o\f> annulus, quo jauua clauditur api^ 
adBh chr43, ON 137 9. 

ou^ Cyrill ZDMG 27 585 v. 149, leg. 

>jJjSo ps. 
J.*'i\,>i\n ferula communis Low n. 286, Gal 

ZDMG 39 242, 290 4, Bh ad '\> p. 194 99. 
Jju\)a\j>; l?ji- a;j.>x{oviax6v gummi ammonia- 

cum et sandaracum Duval-Berthelot 2 5 13. 

JL^QII^XJ avarus Joh Eph 331 20, Bh ad Sir 
14 2, ZDMG 40450, TA 40235, EX 1249. 
11^9^ avarus Bhcar 4 2 2. Uq^qIjb 323 JqNo li9^'<^ avaritia Bhclir 395 24, ZB^G 
40 450. 
Etpa. avarus fuit Bhchr 565 13, car 6Su. 

(K-:^ (al. iK^x) xe/.Xiov cella Nm 25 8, 
ES 1 265D/Vit Eabb 185 9, BOl 173a, 
Hoffmann Ausz n. 909, cf. ]Ljb. 

lisAjB ^ suv/.eXXo? svncellus Chr ed 152 28. 

JJLaoKAj» cellula Bhce 2 623 4. 

Jl v^ \o f. 1. pediculus et coll. pediculi ES 
1194E, ER93 5,KwD 17 i,BhZDMG40 
450; 2. animalculum frumento iufestum 
Ex 8 12, ^ 105 31, ES 3 162E, Xis 31 167, 

40 90. 

Ji vi . No j.l i if^\\o Ge ZA 8 22 21, 7.XiiJLa 
clima Spic 14 7, AS 136 23, KwD 100 7, 
Bhchr 229u. 

>**vi'S.o Geop 51 23, uu.>eQ\jB Gal ZDilG 
39 254 7, Inula Helenium cf. Low p. 282. 

|...ao N . o Duval-Berthelot 2 2 6 et J .^^a^ ib. 
7 8 i. q. i^oorjs y.a6[Xi(a cadmia. 

?•, n.viNo? A^ 2 103u. 

tt V>\o 7.a>.a[i.apiov theca calamaria AS 3 
224 9, B0 2 59. 

\f^ (y./.aviov) i. q. ]^l q. v. ES 3 21 5F. 

Jj-Ao Duval-Berthelot 2 236n, .^jLb ib. 
287 n. 3, xaXitvov electrum. 

Jl '^ iN .O postis januae BB, PS. 

^^JUd Cat Wright 3 1 1 1 7a, Spic Solesm 
4 224 4, xDOjji^U Eie62 7, Kayser Can 
des JE 29 11, y.aAavoai calendae. 

IaJoXqjo y.o>.ojvta colonia Act 16 12, Bh 
ad Paul 316, Clr ep app 307 8. 

* ^^ ! ? (* gr. xaXoi;) laudavit, celebravit 
ES 1 154A, ER 62 8, Bhchr 194 7. ^a^ojB laus, laudatio ES 2 313D, EE 40 6, 

Ath 23 4, Cyi- 83 2. 
Ji m\ n \n 1. TaporjTOvo; JBh IS 15 ; ^. noiden 

accentus ET 38 9, BZ 15 7. 
Etpa. laudatus est ES 1 3 1 4B, Ath 25 18. j.a:i. yQ\\crf\o y.Xa-(xaTa fecit i. e. devasta- 
vit Joh Eph 368 2. 

< nno lYiN . rio Bhchr 105 22. >a3<x«AjB Bhce 1 377pu, xoXojso; colossus (Ehodius). 

»«, fl . ^nn . nr>\ . D , J n f;. . m . mN j> i. q. 'jbI q. v, 
Ey.y./.r^jiasTixT) ecclesiastica (liistoria) AS 

2 2S9 2, Guidi chi-on 7 1, BO 3 1 521a2i. 

{<' o nn . \ j 3 xXsiJoGpai anfractus inter mon- 
tes, locus angustus (narrow pass) Bhchr 
109 19, cf. ZD:iIG9 814. 

Jli^-o funda (sUng) iSm 17 50, Sir 47 4, 

ES 1 525C, Eabb 365 2, Jul 1016, JSt 

60 10. 
Jv\i> id. ES 2 300A (nisi emeudandum). 
lio^ fodina AS 2 323 25. 
Jj^QjB 1. fodinae Cyr42l2; 5. mineralia 

Duval-Berthelot 2 3 6. 
jNNn^g. fundaES2 373C. 

Pa. funda misit Jer 10 18 (Aqu). 
J^ funditor (slinger) ES 3 129 9 (cf. 

BernsteinZDMG4 311), Jul 166l3,PsC 

101 14, JSt62l2. 
JL^oiB 1. lutum ES 2 53B; 2. gleba lA 1 

5S 117, Geop 3 11, Job 7 5 (Hex), ZDAIG 

14 6S0n, met. de homine Bhchri 376 6. 

J^ ^ ^* (^^ ^^- **^) ^^> castellum Bhce 3 
531 4. 

'. ff i i^V o 1. decorticavit (to bark) Gn 30 37, 
>.£->:7ai Tob 3 17, JS in MS 1 54 267, 
Geop 1112; 2. deglupsit (to strij)) Spic 
2Sl9. 

Ij^ folium libri EE 122 27, lA 2 104 2 

Cat Wright 496a, Bhce 3 2G9 2. 

21* Ih^J^ 324 haio^j» li^si^ pl. l^j> 1. cortex Gn 30 37, EE, 122 

17,' PsC 205 2, Gal ZDMG 39 273 lo; 2. 
squama Lv 11 9, ES 1 275B, Dion T 191 
2, AS 3 559; 5. putamen (IiusJc, sliell) mali 
granati Cant 4 3, cf. MS 2 1 9 1, fabae Geop 
5 14, Bh ZDMG 40 450, ovi EN 25 55; 3. 
pl. resina AS 4 102 9. 
Laattr»* iKa^j» cinnamomum BS in BB in 

■ 6 6 

Low p. 346. 
jia^ I. a^/. lamellosus Duval-Berthelot 2 

53 22; 2. subst. elephantiasis AS 3 52 7. 
] 'i«>\ w corticibus instructus Bh de plant 2 17. 
Etpe. decorticatus est Ex 16 14, Tob 

11 7, Geop 25 11. 
Pa. decorticavit Tob 3 17 (Pes) , Pr 16 

30 (Hex), Duval-Berthelot2 25l7, ^^e^. de 

garrulo, qui verba limat Sir 20 7 (Hex). 
{Kxa^ scabies, exanthema Lv 13 2, ES 1 

242E, 0N91 3, EN33 42. 
j o\a\K Dfemmae florum lA 1 58 v. 103. 

9tLl2L^j3 cTxoXoTTEVopa millij)es Bhgr 19 6. 

Jl*lo o>\n xoXocpwvia colophonium Duval- 
Berthelot 2 52 9 10. Jl nNo xoyXaxe; calculi Eeg a 14 14 (Hex), 
cf. ZDMG9 877. 

ja!ShO album oculi monstravit (vir invidus) 
ON1019 inPr23 6. 
i^Q^ strabo (sqidnting) EN 11 31. 

< nn ., » n\ , o yaXxTTi<; vitriolum alburaDuval- 
Berthelot 2 2 10, cf. >cpo,.>a\.'». 

Jla oft 6 ^i> (yaXxioixa e yapaxcojxa) machinae 
Dt20 2I), Eccl 9 14, Ez 4 2, cf.ES2l69B, 
Joh Eph 342 12, Bhchr 61 17, EN 41 29. 

li nnNn i. q. NajB^jBnavicuhaZDMG 27498 
9 (leg. jiQ A -^ dera. v. JLa\^ q. v.?). 

tOQOfisXoXo 1. yaXxavOo;, chalcanthum, 
vitriolum AS 4 1017, Duval-Berthelot 2 51 15, »Aft\iB ib. 5 6; 2. xaXaxavSo; Geop 
45 6 (17' 4 2), Low n. 288. 

j fYinNo grus? ThMarg 1219 8 (sed cf. 2 
418 4). 

JI «n\n . o pulsatio tintinnabuli B A , BB, PS. 

1\CL^ xoXXupa ZDMG9 877, crustum panis 
ES 1 259F(sicl.!),AS2 46ll,ara3 515 
8, AM 2 287 19, ThMarg 1 257 1, Bhchr 
182 2, EN35 85. 

l^ojB xoXXaptov collarium 2Sm 12 31, ES 3 
3S6D, apap23l7, am 3 291 12, Jul 39 
26, Bhclu-237 23. 

vm*.^^^ JohEph90 15, xa^;:^ AS 2 

107 20 xeXXaptTrji; cellarius. 

^Q.*^)JLo J)d,55j^l xXapitov (e aexouXapieov Gori 
annot ad Syncell. ed Paris p. 247 cit 
Tullberg) (XYwv certamen saeculare BO 1 
209, DionTl2 2. ^pijD commeatus? (PS) AS 3 340 1. iflOOUV* /• xXrjpo; clerus Vit Eabb 173 8, 
am 1 600 14, MS 2 65 17, Jul 231 6. 

jlxo^ijiLji clericus JAES 4u. 

JLa.;Aj9 AS2 334 4, vxfiojB-^AjB JSt78 7, 
n n >-.>\ nYitEabb 172 22, JSt 91 4, xXrjptxo; 
clericus. 

O^-O Pe. et Af. fluctus maris movit BB, PS. 
|^fl\ t aedes (catholici) Bhce § 2 257. ^KXq-O, yoljlax xoXXaOov apud Syros 
dimidium toO u-/poij (jtxTOu Ejiiph 4 66, 42 
23 (cf. Symra2 182 38). 

jbK\o uno testiculo j^raeditus ON 92 6 in 
Lv 21 20. 

)QLia-D (a JLioJLo q. v.) camo constriuxit BA, 

BB, PS. 
jbaMQjs nodi, pediculi serainum, quod natat ^^^i-tiBajB 325 JLOOJB supra aquas, quibus semina lavautur BA, 
BB, PS. 

^^l^ , V) a^ xo;x[^£V-o; conventus AS 3 
221 18. 

Ijoioojo ECth2 18 6, Ndioi Bhchr 351 13, 
xoo,jlxqjb Bh ad Paul 19 24, y.cDfiwoo; co- 
moedus. 

lUtioajB Metr 10 16, Jlo.aso^ijB Bhchr 14 7, 
comoedia. 

?p.,»j»? Geop 87 22. 

^ », . v> Q-0 xu[JLivov cyminum Duval-Berthe- 
lot 2 273 n. 6, 276 n. 1. 

Jjdiojo gummi arabicumEX 26 73, BB 676 
1, 912 6, cf. Low p. 198 et AQ.Mufi. 

JLcoa.x> farina Mt 13 33, Afr 302 1 , ES 1 

233C, B0 2 lS2a. 
liipo! tjMAi; JLu.»j» ipz-(\ibi fabae molis frac- 

tae Geop 1118. 

k^jojo 1. colligavit ES S 280E, par^. pass. 

vinctus ESL 3 945 1 ; 2. prehendit Geoj) 

99 30, arripuit Sind 9apu ; 3. opj)ressit 

(T:ia(jai) Pie 107 5. 
J y.via (Bh ad 11. « praescribit) ruga 

{lurinkle) Eph 5 27. 
J.^laQjB 1. ruga ES 1 379B (nisi emendan- 

dum) ; 2. pl. i. q. ar. bU» swaddling clothes 

or hands KwDW 400 5. 
JL^^QjB i^arcus, avarus Joh Eph 331 20. 
Pa. corrugavit, contraxit (vultum)BAn. 

6606. 
I ^'.taai» contractus (contraded withpain) SB 

884". 
Etpa. corrugatusestDt34 7, ES1288A, 

AS4 72 19, Geop 93 28. 

^Q-^.^.iQ-a> Vit Eabb 219 18, ^o^JL^ojb 

Ath 32 17, 35 18 20 7.0|j.iTaTo; comitatus 
(imperatoris). ^*^Q.o AS 2 298 22, ^o^-^ojB EpijDh 74 33. Bhchr 71 1, EiSr chr 28 22, pl. JL^oo 
AS 138 4, CjT in Julian ed. Neumann 52 
21, y.ofjLTjTrj; stella criuita. 
vfioa^-iojB 1. comites AM 2 391 23; 5. xaixTc- 
t6; meta CatBodl76 11. Bhcar 17 14. i ffn », ^ ,.. ^ QLOxo[xi^TiJCTa comitissaCatWright 
2 569a. ^t S o * ^ ? >''^H-^'^pio'' capsula Geop 24 6. 

^^-^-^ai» ESL 2 87 13, ^;4^oj» Chr 
ed 148 1, v4-»^ ES 3 LXII 38, am 3 
505 15, asd83 23, ^v-^:<ujb EE, 143 11, 
xoi|xr|Trjpiov cimeterium. ^^JiQ-o maciem passus est t|< 30 25 (Symm), 

Joel 1 17 (Hex). 
J|^ mucor, sordes Cat Vat 3 356, Adler 

Vers. Syr 77. 
U*&x ;;\mojo maculae animi Blicar 62 16. 
i^\.ovaij> buccellata (soldier's hread) ES 1 

480B. 
JJjoojB mucor panis Sanct Vit PS. 
Jlo5^«xsaj» caries ^ 38 25 (Sj^mm), Kays 207 

15, 240 15. 
Af. mucorem duxit (to mould) Bie 125 

17, cf. Kayser Die Cauones des JE p. 102. 

^.>S.aQ.f) am 3 305 13, ^JLsoJLb CatMB Ua 19, v"»Jt*^« Bhchr 214 17, ^^ i.A\,)aAjB Epiph 
19 25, JM»f« Bhchr 148 13, car 73 16, xsi- 
[jLYjXiov res pretiosa. 

JI,».\ciV)Af>, >;o^ xi|X(oX''a terra cimolia EN 
2617. JLjao\o.vir> xa|xif)Xauxiov , pileus, tiara 

AS 2 258 20. )i)i«V>f>, (Duval-Berthelot 2 58 19) 1. xa|xivo;, caminus, focus portatilis Jer 
36 12, cf. ON 114 19, Duval-Berthelot 2 
57 5, Ez 22 8 (Hex), EN 36 68; 2. \j.af^a- 
veiai? Gal ZDMG 39 262 10. UaWr^-liO^Ji 326 Ji m tt ^^^ty Q-O xopLEVTarjrjSio; (Peiies Etym. 
Stud. 133) commeutariensis {notary,derk) 
apap 1 32u, cf. 2 29c, am 3 299 1, Joh 
Eph 7 16. 

cQQ.*iOQuD JSt56 4, Bhchr273 9, .aiiottjB 

Chred 1568, AS 2 232 26, 3 244 24, ^rcuiojB 
Joh Eph 80 5, '/.6\>.r^c,, comes. 

i£DQ^jo 7.6 [i. [X i c gummi arahicum Gal ZDMG 
39 277 39, Duval-Berthelot 2 47pu, cf. 
jQ^ojB et .qmjs. 

(JA m . v i o "/.a|xt5tov camisium cod. Lit univ. 

eccl. cit PS, cf. liw-LiojB. 
tKxQuLMaJ» id. Lag Prov 72 5. 

Jl > * v <j p amuletum ES 1 176E, 2 464D, lA 
2 180 V. 390, Duval-Berthelot2 243 n. 1, 
Eie31 10, cf. Kayser Can des JE p. 94. 

J*> ^^vi o xaiJ.TcaYiov calceamenti genus Joh 
Ei3h312io. 

< c^°>v>0 y.a|ji7:o; campus AS 2 326 12, Joh 
Eph 368 15. \^a locustae Lv 1 1 22, Afr 123 16, ES 1 
194E,Chredl52 24. j^ao i. q. .rftsoajB comes ZDMG 27 496 9. J <>v> o 1. i. q. ^eDQjojB q. V. Duval-Berthelot 
2 47pu; 2. var. j-^j^ojb radix quaedam 
carotae similis SB 102 5. ^N-j-kiojo (cf. Eraenkel p. 45) y.a[j.i5iov, 
camisium Hippolytus in Lag. Prov. 72 5. |A*ioa.o, «ojB-ijoajB x(o|jn/6(;, comicus Cat 
Yat 3 354, Cat Wright 1 91a, um *t^ (pers. Lag GA 80 206) cingul 

Q)elt) PsC8 6, EN37 34. 
IjiS^* idem 2Rg 1 8, Afrl23i7, ES2 379C IpotuB vinculum (?) GeZA 8 95 14. 
iA&^; htiojt orbis, circulus signifer, zodiacus 
Kw-D 47 22. ^pOQ..O y6|j.api; comaris Duval-Berthelot 
241 1718. 

; ... A Jl aQ. x> (Lag GA 48 122) medicamentum 
indicum BS in BB. 

jLp, JiuB (lA 2 220 334) 1. nidus ^ 104 17, 
ES1279B, ER1206, Kays254l8; 5. lu- 
panar (rookery) KwDW 197 4. 

^ ES 3 396D et ^^ Jer 22 23, Mt 13 32, 
ES 2 17C, IS 18 2i'nidificavit. lidjJD, ju,jB (ER 70 8) 2)1. oxuoLi) Euseh. in 
Stud. BiW. 2 255 12 xavojv, 1. regula Yit 
RabhieS l8,GalZDMG39244; 5. tribu- 
tum AS 3 54 14, 213 7; 3. poena Bh in 
Kayser Can des JE 22 22. 

j^oL^ regularis ET 3 18. 

Ilolldxi» regularitas BO 2 87 28. 

vaAJBll constitutus est CatMB 55a4af., Yat 
2 465apu. 

vQJOJD AS 2 204 20, v**** Joh Eph 228 3 

y.oiv6v, ^ajB JSinMSl92 6, JohEph26l, 
AS 2 281 16, Bhce 1 249 16, ^jZ. Ui^ Joh 
Eph 398 24 y.oiviov, xoiveTov concilium, 
conventus KayserCan des JEText p. 22 20. 

^{qj3, >^|qjb y.uivsov cyaneum Duval- 

Berthelot2 3 8, 5 18. 

iJLja^ xuavso; (cf. ass. nk^gjk^nu lapis 
lazuli ? Jensen) cyaneus ES 1 1 1 9B, Pr 23 2, 
(Hex), PsC 43 15, Kays 190 20, cf. l>.jajB. 
lloliojB color nigcr, nigredo Bh ad Thr 5 10. 

bjuB vel ftAJB nigri facti sunt Thr5l0, cf. 
Nold. §172C. 

vJijaio nigri Pr 23 29. 

JLbUI et,_uBlU niger factus est 0N7 7, Nokl. 
1. ]. 

Jius paravit, acquisivit, possedit Gn4 1, Afr 
247 2, asd 46 7, Philox 62 2, Guidi to 36 1, 
met. didicit Gal ZDMG 39 246. J^iJS 327 JjBtJ&JB 1. aruudo Low n. 291, Ex 25 31, ES 
1~314B, Geopl2l, Kaysll3l6, Bbclir 
131u; 2. articulus bracliii Afr3S8lO; 
8. calamus scriptorius lA 2 318 v. 1388. 
J vim^; JJjjB y.dXajJLo; dpco(jLaTtx6; acorus 
calamus L. BB, Low jj. 342. \U 1 \li.t> penis EN 10 5. i45gkfiO; JJjua arundoplaragmitesL. EN5056, 

BB, Liiwp. 341. 
JL^Ld jLlLa junci genus BA, BB, Low p. 55. 

t^rxAo fllj; Uiji vena i^ulmonis et Jecoris 

'Bhclir 224 22^ 
j,ii:^ (e Jy»\<, JLojD Xoldeke ZD:\IG 25 

258) et JJilA ;:i* (PsC 20 8) Libra (sidus) 

ASlprol. 32, JS 115 8, Kays 193 3. 
IKxi^ idola dearum Ez 16 16, cf. ES 2 178F, 

jVin ZDMG29 110 v. 4£, 113 v. 121. 
llJLp studium Job 5 2, ES 2 4A, Jul 67 26, 

IA2 8 32 (sicleg!). 
I^-Jj» societas (hand, company) PsCSl 17. 

lloiijB 1. possessio, fortunae Atb o^ 19, Cjt 
152 7, JEscbolSl 11, Bbcbr 130 7; 2. sq. 
J_il; bebr. nnxn n^iii Jud 14 9 (Hex). 

i^oxA possessor ES 2 527D, Cat Yat 2 57. 

jLke 1. possessio ES 1 4S7F, EB 101 24, 
asd 42 20 ; 2. pecus b. 7\rir^^ Gn 34 23, 36 6, 
47 18, Geop 37 15, Guidi to 36 8. 

Etpe. comparatus, acquisitus est Act 8 
20, Pbilox 162 1, Cyr 25 6, AS 2 131 1. 

j^ possessor ES2 19D, Nis 77 3, Ll 2 
132 V. 486, Hoffmann Kircb. p. 92 n. 128. 

ll^iiL; £;i; babitus Kays 84 8, Hebr 9 lS5l. 

Etpa. comparatus, acquisitus est Pbilox 
91 11, JSTbam V. 123. 
lloiIi*Kib 1. possessioCyr 1 18 10, 419 1 ; 5. 
'studium (?) Js in TbMarg 2 142 v. 22. 

Af. paravit Jac 1 3, ES 1 35B, ER 102 3, 
Pbilox 27 12, asd 58 24, 108 7. 

^=^\ insidiatus est TbMarg 1 390 10 (cf. 

2 661 4), Bbcbr 101 19. 
jAift^a speculator Job Epb 315 22, BB 1147, 

Bbcbr 97 21. JAjoo (OX 153 18) et IKjAjoi velum navis 
BA,BB, PS. 

^^ ci to y.oivoj^iiov coenobium Hoflfmann 
Auszn. 907, B0 2dissl35u, 3 1 183b 
27, Card 142pu. 

J-L^oLfi coenobita Tbllarg 167 6 (cf. 2 p. 405 
n. 4) BO 32 338 14, Eb Mai 10 245 i. 

\\\ 1 o (gr. *7.avvoc3ap'.o;) restio {roper) EN 

23 2. 
l-^ojo d7/./.r,-'.d; planta BB, Bb de plantis 

8 5a f., Low p. 178. 

»fn >; 'M . n /'.wiSapu indicum Geop 76 20, 
Euseb. iu Stud. Bibl 2 255 34. 

JL^joi) (yjvTjYo;) 1. vigil nocturnus EX 17 
75; 2. vespillo AM 2 103 39. 

^jL^oj» j/?. J-*<j^«LD (Rie 32 l) xuvTjYiov 
venatio {the fights of ivild heasts in the 
amphitheatre) dap 76 21, JSt 28 2, 72 3. 

,Q-»^jLs^a-0 y.oYyidpiov congiarium, men- 
sura 6 cs^ta; continens Epipb 6 94, 60 9. 

(«.JQ-O (var. l»jao) planta quaedam Clr 47 28. 
lio^Alo y.v'o'.ov cnidium EX 24 38, cf. Low 
p. 357 n. 1. 

)i^o pl. -f^N , 1«/ v.rji^^yryj candela, lampas, 

fax Jul 228 14, PsC 101 6, asd 51 2, AM 
2 228 23, JSt 22 11, Job Eph 89 i, Kays 
18612, Bbcbr205l. 

<£DQ.JO^_l^ Act 19 40, »£o«uoo,^*j> Atb 46 
7, dap 16 6, ^aio^oj» Jul 15 13, nest. 
uBoaij^aj» Bbcbr 351 16, gr. 1 27 (cf. Stud. 
Bibl. 3 100 n. 2) .«sax-^ TB 31 22, pl. 
iioft-> ES 1 402E x'!vo'jvo; periculum. 

,-^^ j_eeuio,-Lk* (JLeDoao^jJj» Clrep 44 2, 
o»xaAjo,j-uB Atb 24 10, JxoJo^iiUB dap 74 6) 
y.tvo'jv£.jjai periculum subiit lCor 15 29, 
Jon 1 4 (Hex), Eie 100 24, BS 17.3. 

JJLjo^jluo periculosus Bbce 1 3 1 9 20. 

JLOtJQ-O y.ovoa; 1. i. q. /.'JvDaXiffixo; lusus «^uUStJQJB 328 JLAjioaajLO puerorumAS 15213; 5.i.q-x6vTa^ volumen 
Bh ad Js 8 1. 
\^ujB^&jB •/.ovoaxiov volumen parvum Alex 
65u, Cat Bod 276 17. 

OfXfcA (pers.) arbor ex qua viscus conficitur 
BB, Low p. 267. 

(>J-0, f^iajB y.6vu!^a inulae spec. Geop 111 
25 28. 

^tujo scuticaBB, cf. SachsBeitr.259, PS. 

s^ timuit4Mcc 144, ESZ 1737, Bal 291 

10, Corluy MP 8 13. 
JL^ timor, metus Act 27 9, ES 1 279C, 

Yit Eabb 186 23, asd 16 8, Jul 47 1. 
J...^ timidus 2Cor 8 20, ES 3 472D, EE 

28 8, Clr 44 32, KwDAV 64 6, SB 86 2i. 
Etpa. timuit ES3 189E, Bal 252 17, 

Pliiloxl50 8, Clr 17 21. 
Af. terruit ESL 1 319 26, apap 212 14, 

Cat Wright 669b. 

Jl^§«i-p ? purjiur (jnirple) gr. a-o xou laTou 
PsC 114 10. 

JliQ-*^j^.p xevTifjjxa 1. punctum Epijoh 15 13, 
Cat Bod 516 16, Bhcar 115 18; 5. tt. astr. 
gradus, sexagesima pars diei lumris GeZA 
8 1113. 

t» j» * '(^< n x£VTrjvapiov centenarium AS 2118 
18, Chr ed 157 5, Joh EjDh 48 6, Epiph 3 
20, Bhchr 78 6. 

v» '^ '"i^ fn a^Q-jo comes stabuli, gall. con- 
iwtable Bhchr 533 8. 

?^^QJS xovTapiov hastaES 1 1 25E (phaeno- 
nienon caeleste), AS 3 208 3, Hex: Begn y 
10 6, Ez 39 9, Joh Eph 372 13, Bhchr 
201 25. 

^;.^J^ xsvTpov ceutrum GeZA8 1G21, 
Kays 190 13, Bh adsc. ment. 4 9. X£V- Uo;..^, ^^'^t^ Mcl5 44 (Phil) 
Tupitov centurio Mt 8 5 (sxaT^VTapyo;) Afr 
42 1, ES 3 161), dap 103 9, Jul 28 3, Sch 
257 15, Kaj^s 172 16. 

;..^*Ll^ centurio factus est, forma vituperata 
a Bhgr 1 48 23. 

tOoeL36;.^ax> BO 3 i 170 2>l- JLsof^ J5 in 
ThMarg 1 CLXY n 1 Xuxav9pto-o; daemon 
nocturnus BA, BB. 

>ijQ-D xovia cinis lixiviaDuval-Berthelot2 
33 2, Geop 10 18 (= JLio4.jB ;Ji). 

^Q^jQja xwvELov conium maculatum (cf. Low 
p. 381) AS 4 82 14, 83 5, EX 26 73. 

vQ.AjJ_e Duval-Berthelot 2 7 13, vOiJ-ub ib. 
233 u. 5, vo-Ue ib. 252 n. 2 (de xwvo;?) 
resina. 

j *)lf> j;L '«"*'> '/•'J'i'/Jt tectum fornicatum 
arae (cqys) cf. Hoffmann ZDMG 32 752, 
Eabb22l2io, JSt29 6, MAMQ95 9, 
JAES 72 14. 

j ?"f o et JLlajajB ostiarius, janitor (ecclesiae) 
ES 3 XXY41 , am 1 498 15, BO 1 28m, 
3i89a9, CatWr 16b, 164a6, Cat Bod 
230 27, JAES 5 1. 

jJojxiJD xo-f/uXiov murex,purpura AS 201 25. 

^i-aAC gemma subflava Ex28l9, ES 1 
231C, EN20 45, ON88 20. 

Jbodxjs 1. persona EE 39 20, asd 9 2, Th 
Marg 1 135 30, c. suff. jpeys. ipse Lc 1 1 7, 
Philox 608 4, dap 2 1, N § 223 ; 2. figura 
Guidi to 19 28; 8. esseutia Afr 122 l. 

iwjjiot* 1. esseutialiter ES 3 59A, EE 57 
13; 5. 'jB oo( ipse Blichr 97 26. 

JLiwau) 1. personalis Js in ThMarg 2 1546; 
2. proprius Bhgr 15 19. 

tla^djj) 1. essentiaES 1 37E (sic leg.); 2. 
personalitas Bhchr 99 8. 

JLIjtoodxa subsistens BO 32 199m. llojKMaija 329 JL^^eajB Uai^^QLUB personalitas Cat Wright 802b. 

JbfaJQjs cortex cinnamomi zeylanici (Low 
n. 292) Pr 7 17, Sir 24 15, dap 6 7. 

^asojojB (OX 103 17), ^jiieajOLO (Apoc 18 13), 
v^oaAxo (AS-1 58 12) h. poipi d.Ex 30 23, 
Cant4i4,ESl230F,irS2 2l8,IAl 106 

502. 
v»ioasoJiJuB, ytuojboajojB xivvajxtofJLOv id. Hex: 
Ex30 23, Pr 7 17, Jer 6 20. 

«CDQ-iQ-O -/.{jjvo; conus, meta Bh in Cat Bod 

5S3 50. 
^ojiQjB •/.vitopov thymelaea Geop 101 15. 

y f» fT>i * o x^vuo? census Mt 17 25, Mc 12 14 

(Phil). 

Jl n nn> o 7.avi3y.tov corbicula AS 3 352 lo, 
Hex: Gn 40 16, Jud 6 19, Epiph 4 63. 

Jb^Q-D i. q. IjLia^ xoavco; (X § 1 1 7 n. 1) ES 

1 IISD, Gal ZDMG39 242. 
^jjbI lividus factus est ESL 2 227 6, 
Ji^tnvi cyaneo colore inducens DaY.-Bei'th. 

2 13, Cat Wr 1190a5af. 

l\ih et Js,iMfl isatis tinctoria L. Low 

6 i, ^ 

n. 293, Duval-Berthelot 2 7 15, EX 27 2. 

JL^QJS velum capitis muliebre BO 3 2 910. 

l^j!..LOje ar. ^JJLo velum, pallium Cat Wr 1 

319, BO32910. 
Af. pallio induit BO 1. 1. 

JLaijD gr. xavva^u cannabis sativa Low 
n. 294, ES151D, AS 2 237 28, Geop 6 2, 
Gal ZDMG39 275 5. 

^}xo consul BO 3i BOlb 8. 

^buauajD? corona ESL 1 487pu. 
ajiua« , J i ft,Aiao xuvtxol cynici philosophi 
glhenu Cat Yat 3 216 27. 

) 1 n < o '/A-i-AsXrj^ cancelli Jud 5 28 (Hex), 
PsC 24u, Joh Eph 325 22. IAaxo xaYxsXdoio; cancellarius AS2 2728. 

^JLoVJLo corr. xaixia; caecias ventus AS 
143 12, cf. .rrnfi<n. 

^jaio cantavit EH 8 13, Bhcar 260 7. 
JuLiai cantus ES 2 439D (sic leg.), 55 7F, 
ThMarg 1 67 14, BO 3l 124b 28. 

a»-^jja Egn--22 5, 6 20 20, xaiju» Bhchr 
113 11, .xolvJuB AS 3 323 8 xprjvai foutes, 
deinde labra, crateres cf. Bernstein ZDMG 
3 423. 

^pjuB, ^q;j^ xuvapa; cardami spec. Geop 
96 9 cf. Low p. 294. jl^\*i.O V. S. V. JLiLO. «m-t-'i^^^J-0 xavOapios; scarabaei vineis 
infesti Geop 42 1. ilo pnfiNB 1. G-6.au.a convulsio Gal ZDMG 
39 244; 2. Ij*x3 ^ooi! '» o-ij&otovoi 
morbus, quo membra retro tracta rigescunt 
Gal ZDMG 39 243 cf. tU^./>>o. JlaQ.mo callosus BA, PS. 
lloiaajjB callositus BA, PS. {;£oJLjo, |;rao xacjffl; galea lEg 17 5, Sap 5 
18 (Hex), color caeruleus (caeli) Job 38 
29, cf. ES2 16E. 

Jii >«.> (, rukk. cf. Bh ad 1. 1.) lichene laborans 
Lv'22 22, EN 1 1 29. 

^^.tfJjB xascjioiov galea Bhce 1 377 12. iloroo al. iLaaiAJO i. q. h. n'JDbi< ligni genus 
'lEeg 10 1/, cf. ES 1 466C, OX 45 2. JL^-CQjO (assim. gr. ceatY); Lag. Eie gr. 
XXXVII ZDMG9 878 sed v. Xoldeke 
SBWA 1882 p. 1179 Anm. 7) 1. urceus, 
urna Ex 16 33, Hebr 9 4, ES 1218D, ESL 
1 509 15, apap 1 427, Bhchr 130 12, ce 1 
387 10; 2. sextiarius, mensura quaedam 
{qaart) JSt82 7, Duval-Berthelot 2 22u, 
Epiph 48 30 sq., 59 98 sq. JL/f4j» ajB 330 I^^JB jL>.^£DOj3, JLjo.^^ajD •/.ou3Tto6ia , custodia 

Mt27 65(Phil). 
'jBi Jlaao martyrium Jul 66 28. 

^^ nn o (corr.) planta quaedem Geop 5 1 
23 (cf. Low p. 282). 

jLx.^£Qj9 y.asTava castanea Geoi^ 14 25. 

(^Q.^.mx> (nest. 'jD BhadMtp. 69 8, gr. 445) 
xouecjTiovdpto; quaestionarius (carnifex, 
qui reos cruciat, examinat) Mt27 65, Afr 
297 4, ER137 10, asd49ll, PsC 82 14, 
aml212l3, JSinMSl93 2. 

llofjo^-cQA munus quaestionarii PsC 199 6. 

< fr>ri ^fT) n 'Agtoc, cistus Geop 87 8. 

»Q_^flQ.j3 y.dsTtop castor Plij^s cap. II. 

li^^Xa^ pl. ^i.^.eiLs, Bhchr 9022, /. xd^Tpov 
castra {fort), vicus am 2 3 1 6 13, AS 2 2 1 u, 
JSt 70 14, Bhchr 74 3. 

|.^6;^mo 7.7.Td-Tp(jjjj.a gradus arae (cf. 
Bh ad Joel 2 17, U^^ ^'•^. p>; i^^ii 
ENl8g9, et BA: ^j.j| ^ij.? L.ho*t| tlie 
hencJi in front of the altar, contra BO 2 
diss. 795 cancellos notare dixit, deinde 
locum cancellis clausum seu sanctuarivmi 
cf. Bhce 2 738 n. 5) h. obiK Ez 8 16, Joel 
2 17, gr. vaoc iMcc 7 36, ES 2 173D, Rahh 
221 9, dap 87 7, AS 2 124 27, TliMarg 1 
171 6 (cf. 2 342 n.2), SB 39 4, 95X2. 

tm-V.^-OQ_o AS 2 272 10, .a^j^'^a^,> ib 
2737 xa^TpYjaio; castrensis, summus eunu- 
chorum. oSv>o rr)c> . f> 7.6au}i,Soi fimbriae Ex 28 4 

(Hex). 
,o.^.^xioacodjB 7.a3U[jLpcuTo; fimbriatusEx 284 

(Hex). 

(£DQ.iQj»Q.=o 7.6 jjxo; mundus Card 112 3. 
■mv>mf> ornavit Thes. hymn. 3 257apu, Kw 

DW202 19, Card99 23, 10219, TA26 46, 

EN 23 4. 
tlominmnvB xo3[xt6Tr^c honestas glherm. 
JLfl<-^.-epabajettjB(exanalogiavoc.J/>i ^ mnmNjst) 

historiaprofana,universalis Guidi chron 7 1 . 0300 n n o AS 2 334 27, .mm./) Geop 44 2i 
xiaao; hedera. 

JLm*x»Q.x>? AS2 337 1. A*"fiQ-p, JLlfioj-iD xa<Jia cassia Low n. 295, Ex 
30 24, ES1230F, Geop52 3, Sch 30 8, 
Ez27 17 (Hex). JA^&^ xajouXa casula, vestis sacerdotali 
AM 2 298 39, 341u. is t*=^<Y> r> Joh Eph 376 10 leg. >jeaajB. 

» rf>c> (nest. vo3jb Bhgr 4 4 5) xaicap 1. caesar 
Lc 20 25, dap 49 8; 2. met. refugium ESL 
1 639u, glherm. 

JJi^.Hs.fi caesareus Bhchr 105 2. 

iu-ffajB xauaptavol caesarei Spic 24 7. 

(^^Q.J3 decrepitus (asinus) EN 41 39. 

S^ m *iX > , |;_CQ.JB xiJCTjpi; pumexDuv.-B. 2 4u, 
;«ojB pumicavit {to riih ivith pumice-stone) 
Duval-Berthelot 2 258 n. 1. 

y^o clamavit Lc 23 21, ES 1 443F, Corluy 

ilP 14 7, ECth2 69 3. 
li^jB (N§ 78) clamor Zeph 1 10, Afr 126 
17, asd 39 21. 
Etpe. plausu exceptus est lA 1 228 14. 
Af. clamare fecit ESL 2 481 i, Bhcar 
258 15. ♦^JD (jac. ^^ Bhgr 1 118) i. iuclinavit, 
flexit (genua) ES 2 377A, Clr 109 1 ; 2. se 
inclinavit Gn 24 18, Act 9 40, ES 3 5G0C, 
AS 2 372u, Jul 52 2. 

t^ genuflexio Add 5 15, EX 5 94. t^^iwj» 331 k^SJsKj k^J3 (?) acisXwv defregit Geop 48 9. 

{ftC^..^ o 1. fascia, qua crines reviuciuntur 
AS3 23819, aml3Sl 4: 5. li. niv^pf? opus 
caelatum lEg 7 31, cf. ON 98 6. 

JArvji» Laculus, pedum EU 97 4, Bh ad Js 
5S 5, Spic Solesm 4 245 10. 

V^ luxatus est {ivas tvrenched off) ThMarg 
1280 7. 

Ilp^ 1. cicatrix lA 1 1 18, 810, AS 2 1 16 
26, Bhgrl215pu; 2. puteus EN48 95; 
3. h. naso LXX br^xri truncus (? arboris) 
Js6i3(PesetHex)citAS23123; 4. testa 
conchae Duval-Berthelot 2 84u. 

uj;SB et ;sni9 concavus ZDMG 35 300. 

»a.o se inclinavit ESJ 48 6, de Ex 15 8 v. 

s. V. iAfl 2a. 
J qqn incubatio OX 94 8. 

Pa. 1- exclusit (ova) dap 21 24; 2. gr. 

r}a>.T:£c:97.iDt22 6(Hex), Alasius: incubuit. 
JLsoajB noctua magna h. f^Viy Lv 11 17, Js 

34 11, ES1241C, EX45 21, OX 90 5. 
J.q.qj) incubans Dt 22 6, Afr 238 22, ES 1 

279B. 

JlauD l.tr. a) coacervavitESl 196E; b)col- 
legit Duval-Berthelot 2 35 10, c) cepit, 
prehendit Bhchr 21616; 2.intr. a) densatus, 
conglomeratus est h. SEp Ex 15 8 cf. ES 
1 216E, ZDMG 24 543 (OX 86u «a«), 
b) natavit (to float) KwDW 51 4 5, c) 
surrexit {rear ifself up, rise up) SB 51 
19, d) delatus, appulsus est Clrl52 3, 
e) deversatus est (to aligU) ES 1 200A, 
am 2 351 10, f) accrevit (luna) ER 68 11. 

j-lsLa postica pars cervicis Job 15 26, ES 2 
7B (sic leg.). 

JiaajB 1. congeries, acervus Nis 73 46; 2. li- 
mus, inundatio AS 2 31 7 17, Joh Eph 363 
9, Dion T 1 62 17 ; 3. 3X'j,3aXa stercora Phil 
3 8 (Phil). 

Elpe. sq. |)J ioN-> portum cepit (navis) 
Kays 106 22. >dajD (X § 160B, Job 7 5, 30 30, ^ 199 20, 
cit Philox 206 14, Thr 4 8) et ^j» horruit 
ES2 13E, ESL14518, am 3 332 14. 

l^jAa corrugatus EXchr 82 6 cf. p. 138u. 

Etpe. 1. corrugata est (cutis) Thr 5 10; 

2. convolutus est Js38l2, ES2 82F; 

3. horruit JAES 17816. 

I3ai i. /. (X § 84, Bhgr 19 5) herinaceus 

\liedge-hog) Js 14 23, Zeph 3 14, ES 2 78E, 

AS 4 42 23, EN 42 81 ; 5. et -pai et ^oj» 

noctua KwDW 264 6 9, 266 5, 267 19 24, 

367 17. 

J^Q_o -/.oraoiov segmen (carnis) piece Th 
'iTarg 1 394 1, EN 83 97, ON 97 ii. 

JjLaj3 (pers. Lag. GA81207) mensura 

Bhchr 19914. 
JLSJB LXX xzCfhL h. 13 CantS 11 (Hex), cf. 

MS 2 24 4, Spic Solesm 4 38 22. 

ouai3 contudit ES3 563C, AS 3 242 13, 
TB 40 9, Bhcar 68 15. 

Pa. 1. pugnis cecidit {to hox), verberavit 
Mt26 67, ES1321C, apaplll2 8, asd 
20 6, JS in EE 397 26; 2. oppressit Afr 
386 9; 3. delevit, exstirpavit ES2 488A; 

4. impulit Yit Eabb 175 8. 

JLAsojB 1. ictus, plaga ES 3 169^, Lll 1 10 
V. 625, B0 3i 146pu; 2. oppressio Vit 
Eabbl80 27; 3. afflictatio <|^ 4340 (Hex); 

4. redargutio Bh ad Jos 10 10, Mt2 25; 

5. 'ij; Ut^is,' epistola increpatoria Bhce 3 
11510.' 

Etpa. 1. caesus, verberatus est lA 1 24 
12, Ath 48 1, Arist*27 lO, KwDW 60 ii ; 
2. sq. o se fregit, confectus est (aliqua re) 
Gesch. Josephs ed AVeiuberg (Halle 1893) 
26 12. 

JL^.--3ajo (pers? Fraenkel j). 38, Noldeke 
Pers. Stud. 2 4 1 ) placentae genus ON 1123. 
^AjB^j corr. AS 3 195 16. i^JLa 332 f xwa f f JL^>3JLo o-eai caijita cepit i. e. censum insti- 
tuit AS 205 7. 

^*^i.3-0 1. devolvit Hoffmann Ausz n. 341, 

KwDAV 1022; 2. dispersit ES 1 124A; 

3. delevit ES 1 289F; 4. nudavit 2Par 

34 11. 
jlaji 1. brachii complexus ^j> 1287; 2. maclii- 
°natio, insidiae ES 2 475E, ER 322 4, lA 

2 194 6. 
IIao 1. ordo, series li. n^ibBS Job 1 1 6 ; 5. tlie- 

saurus, adytum, arcanum Afr 188 9, ER 1 G 

21, ES3 127A. 
Etpa. 1. devolutus est Piiilox266 9; 

2. convolutus est SB 15315; 3. dispersus 

est EE, 63 22, ES 1 14C; 4. exscissus est 

ES 3 56C ; 5. decorticatus est {to be jjeeled) 

PsC 13218. 
J|lq\qa sophismata iutricata ES 3 lOOB, 
^ESLl 105 6. 

ji a f> /. ar. &.'.il5 agmen mercatorum (caravan) 
KwDW 27 6. 

jjscuj j;/. .mNqojB AM2 297 5 lat. cojmla? 
(Kayser Can des JE p. 140 cf. Fraenkel 
p. 16) vinculum lPar20 3, Eie 133 23, 
Ep Jer 18 (Hex), ZDMG 27 623 4af., EN 
38 64. 

^^Qjo ar. Jij5 betel ind. EN 26 83. 

ILkSLO, JlajB et jsQ^^jLa E,ie 31 4 xaTirjXo; 
caupo Eabb 218 3, Cyr 7 15, Eie 55 3, MS 

1 1122. 

fc*Aa tl.Q\?j» cauponatus est Js in ThMarg 

2 16631. ^ 

J.iNiqn y.aizr^lv/.hc, astutus, fallax Cyr 99 11. 
,-^>^ ^ooljksljB (•/.a-rjXsusat) cauponatus est 
' 2Cor 2 l7"(Phil), Cyr 17 7 2, 324 31. 

^t^ ^ a o 2)1. >g3rAqc> xEcpaXi; capitulum 
(columnae) Ex 26 24, 36 36 (Hex). 

yjjlsjB, vojlj-sowo 2'1- 'JLajB (xecpaXaTov) 1. capi- 
tulum (libri) dap 1 3, Ge in Afr p. 19 19, AS2 385 5; 2. summa (pecuniae) Act 
22 28 (Phil). ■^^ ^^ (gr. xscpaXcoTov) 1. clavus, paxillus 
(j;e</) h. ni-ittD» Jer 10 4, apap 1 65 19, AM 
2 144 13; 5. allii spec. BB, Low p. 227. cm^,^lJi^jO (corr. e xaTspYacjia? PS) sup- 
pellex AS 2 89 2. {l^jisN Jl f riN«^ .o 1. GTacptoc; uvae passae 
Geop 88 17; 2. |xcxl^ai placentae ex uvis 
passis et satureja factae ib. 100 4. 

t^oC^j^Q3QjO xo'jcp6XiOo; lapis albusDuv.- 
Berthelot 2 234 n. 3. jjuSdjD xocptvo; corbis Mt 14 20, ESL 3 

135 5, apap 169 2, am3 27l8, ECth 3 
41 61. 

i;_»t.i3ao lat. (via) comjaendiaria (sJiort 
u-aij) EE12S11 (cf. Noldeke in EXchr 
p. 139n). 

*mao 1. tr. a) contraxit Jud 3 16, ES 1 
529C, b) collegit 2Par 34 28, ESL 2 327 
17, c) retraxit (manum) ES 1 477C, ER 
107 16, Alex 8 3 (radios) Philox 536 11, 
d) composuit (ad sepeliendum) asd 41 3, 
AM2 146, e) impedivit Nis60 43, f) re- 
movit asd 49 26; 2. intr. a) se contraxit 
ES 2 513A, b) se collegit ES 1 140D. 

6*.3;o! smajB (nest. .mqj» Bhgr 1 70) = h. 
nsnx ntti Jud 3 16, cubitus, cum digiti com- 
plicantur, os brachii BA, BB. 

JjasojD Bhchr50S23, B0 2 73 31, Bhcar 
13 13 et JitTistf» Egn 7 IS 20 (Hox), Bhce 
1 253 21 poi)les. 

^casojB claustrum (flood-gate^Tihce 2 52511. 

IKxasjuB vestis lanea EN 36 28. 

jLcdAjB ESJ 11710 et saepius 'jb Kjo horreum 
Lcl2i8, ES1195F, am3 536 4, AS3 
215 13. 

jLli^ Jmoft EN 32 17 paralvsis. J m«aft 333 llo- ■jj* Jm.qn brevis Ath oC^ 4, JE iu ES 2 29 3u, 

Bhchr 288 17. 
tloiti.qn i.hrevitasCatWrl336b, Bhcar 8 

13 ; 2. ocv£5i? glherni. 
Jmqny iDoples (kimckle) AM 1 218 34 cf. 
Berastein ZDMG 4 321, am 1 245 13, cf. 
Hoffmanu Ausz u. 749. 
Etpe. cougi-egatus est 2Par 30-^, Atha>18. 
Pa. 1. collegit Xehl2 44; 3. retraxit 
(manum) ESL 1115 21. 
Etpa. 1. se subtraxit (|^ 32 8 (Aqu.) ; 2. 
abolitus est Cyr 372 3. 
Af. abolevit (legem) Cyr 370 21. 

^ ?" *? (e gr. xdi{;o; Fraenkel p. 1 1 8) capsus, 
cavea Sind 5 7, Bh in Jer 5 27, corbis AS 
2 209 3. 

j.fix9QJa (e gr. 7.'j|jo; Fraenkel p. 21 n. 2) 
1. latruuculus (chessman) Zach. Ehet. Leb. 
d. Sev. V. Ant. ed. Spanuthl3 25, Bh 
ZDMG 40 45 1 , EN 29 43; 2. tessera ({;r,cpi6£; 
Spic Solesm 417 5, Bhce 3 209 12, EbMai 
10 179 28; 3. opus tessellatum (? mosaic 
work?) Guidi chron2112, cf. Noldeke 
Ubers. 26 n. 2 ; 4. silex = ^.Xi» Ex 4 24 
(Hex); o. grando EN 96 9; 6. = Jiyiqft 
capsa ES 2 167A, Guidi to 44 5. 

Af. £«{<r/-poX6-cT;siV pavimento tessellato 
instruxit Cant 3 10 (Hex). 

< nr> ft m^^rt ^ ^jjaxoaj» y.7({^ay.Tr]? mensura, mag- 
nus = 13 cEj-at, parvus = 4 ^sa-ai, Regn-i" 
17 12 (Hex), Epiph 5 71, 44 30. JjAo i. q. J rn9tn cavea Bh ad Jer 5 27. 
J^a^ (xd-po;) verres EN 42 66. 

(j3Q_o 1. i. q.{iJ9<ij> pix Kays 261 1, ON 77 
2; 2. x6~po; = 2 [iooioi Epiph 6 93, 57 39. 
(^AA i. q. l^«-o 1. ON 1. 1. 
Pa. pice texit SB 31 16. 
Ofaoj) h. nnB3 Cant 4 16 (Hex). 12 5, Geop5 25, GalZDMG392767, EN 
26 90. i^Aao mensura quaedam (leg. Iusub?) Geop S3 25. VQ.djljD, ioajB i.q.iosjj q.v.camphora glherm, 
Bhchr212 23. (^;.ajo claudicans JS 32 13, Hoffmann in 
ENchr 138u leg. l^^sji, Gildemeister in 
EhMus. NF27451 leg. /;j»a« = ;oi5, ; j-iA? 
foedus, turpis , quod ipsum e lat. „com- 
pendiarius" ortum cognovit Noldeke. 

^;.3qj3 Geop 8 7 14, \^^aj» ib.l 1 3 6 xu-eipov 

cj^perus Low p. 277. 
vOLy^ajB xorpivov aes cyprium Duval-Ber- 

thelot 2 40 18. 54 2. 
;^J.jB? turbae? JohEph 232 14. fi ^ i O xdTT-apt; capparis Low n. 201, Ecol JLa^Qjs avis, quae muscas et culices captat 

BA, BB, PS. 
JLdtsoA upupa EN 44 14. 

^ i. totondit Jer9 25, Afr207 6, ES 1 

422C; 2. definivit ES 1 85D, Bal 265 3, 

lA 2 336 6; 3. promisit Eechtsb 35 9; 4. 

sq. yaifc. ouvscfojvrjss pactus est Mt 20 13, 

apap 173 8. 
(ja, Ijjj» Spic Solesm 4 45 10, finis Am 8 2, 

ES151C, Jull75 1. 
^ ^ Metr 10 2, Bhcar 151 1, j^aib. 32 19, 

Bh de div sap 13 3 proptei', ob. 
li -o finis Job 26 14 ; 2. st. cstr. propter Bhce 

3 457 17, carl56 5, B0 2 259, 286, 'jls 

id. BO 2 403. 
ll^ojB cincinnus Caut 5 11 , ES 2 457F, ER 

8 22, PsC 13 4. 
Jil^oj» cincinnatus Hebr 9 207 685. 
I]|e 1. pactum Sap 12 21, Rechtsb 12 10; 5. 

feueratio (usurij) Afr 72 18, lA 1 276 38, 

Philox 255 14, Vit Eabb 176 24. 
IJojjx) segmiua, ramenta(?) Duval-Berthelot 

2 45 17. w 334 J-ti^p ijojjB determinatio Reclitsb 33 20. 
JjOfB „clamator" animal quoddam MAMQ 
94 4. 

Etpe. 1. evulsa est (penna) Geop 114 19; 
2. constitutum, definitum est (pretium) 
ESJ 29 11; 3. sq. o tributum, versum 
estES14lC. 

Pa. i.concidit, amputavit(a7:£T£p.£) 2Par 
28 24, Sir 25 26; 2. totondit ES 2 120D. 

Af. 1. aliquid alicui iu relationem induxit, 
alicui ob aliquid succensuit ES 2 408A, 
3 302F, Nis 36 197 part. pass. definitus, 
tributus ES 3 245C, odio dignus 242E; 
2. movit, impulit Philox 340 12; 3. pac- 
tionem fecit (strike a hargain) ThMarg 
13S6 9. 

l^o 1. fregit (panem) ES 2 409B, ER 61 6, 
dap 62 29; 2. eucharistiam celebravit ES 
in Hahn et Siefert Chrest. 154 8, apap 60 
12, IA2 28 7. 

JJjj> i.fractio Jud 19 5, Act 242, ES2 500D, 
EE618; 5. frustum Mtl537, ES2 440C, 
am2 644 17. 

Jjd^j* frustulum KwDW 9 18. 

liojjB fractio (panis) Lc 24 35 (Phil). 

^Y^ 1. frustum ES 1 339C; 2. panis eucha- 
risticus AS 2 9 13, 133 23, Eie 232 8, BO 
3 2339a3, cf. Kayser ad JE Can p. 106. 
Etpe. 1. fractus est lCor 1 1 24, AS 3 33 
14, BO 3 1 358; 2. constitutum est Bal 
287 9. 
Pa. i. q. Pe 1. Js 58 7. 

j»j.o ar. b_>Ua5 lanius, macellarius (butcher) 
Bh ZDMO40 451, ON97 3. wjJLo ar. ^IaII judex Bhchr 396 4, cf. -yx. Arist 1 1 20, Clr 49 13; 2. incantatio, magia 

EI18 24, Jerl4l4 (Hex). 
jjoojx j;L/. IKAXOfA (Eie5 12) vates, hariolus 

Mi3 7, EE6 6, asd27 20. 
Ila»6jx 1. vaticinium Ez 21 21 (Hex), 

'divinatio PsC 29 1 ; 5. magia ES 2 38 IB. 
Pa. liariolatus est Eegn 6 216 (Hex) JE 

in Lamy dissert. 134 16. 
JLijx vates, hariolus ES 2 374C, EE 7 24, 

asd 15 6. 
l^^, J-ij* fuligo {soot) EE 19 27, Ex 9 8 

(Hex), Gal ZDMG39 280 14, EN 30 81. ^j^ Etpe. confractus est BA, PS. 3p5 1. invidit ES 3 222D; 2. iratus est 
Jul 85 7, Joh Eph 267 14, KwDW 208 8; 
3. moleste tulit, vituperavit sq. o Nis 36 
164, Philox 391 8; 4. increpuitES 3 253B; 
5. sq. ^ timuit, metuit AS 175 8, KwDW 
41 11 etc. 
JLa^jjD 1. maestus, tristis Afr 392 13 e Mc 10 
22 (Pe?: JLjLo^), Sind 16 22; 2. tenuis, sub- 
tilis Bh ad Jud 13 12. 

Etpe. maestus fuit, aegrotavit Vit Eabb 
205 9. 

Pa. vexavit apap 258 5. 

Etpa. maestus fuit ES2 541B, ESL 1 
559 14, AS3 1S2 21. 

\\^ fuUo {fuller) ES 1 41 9 A, KwD 52 9, 

DionTl28 8, Bhchr 48 17. 
IjjjB ars fullonis Bhgr 2 119. 
Iijo palea {cliaff) Geop 70 11, cf. Low p. 159. 
IjjjBjo JU a7va<po; non subactus Mt 9 16, Mc 

2^21 (Phil). 
Etpa. refrigeratus est Bhcar 97 7 (leg. 

vojbII). y\o i. xataap ES 2 432E. 'P^ 1. vaticinatus, hariolatus est EE 9 24, 

Jul 71 26, Ez 21 29 (Hex); 2. i. q. gr. 

£-i&rjGeTS cpaXaxpw|xa h. nn"]f3 ^D-^bn Dt 14 1 

(Hex cit Bh). 
JLija 1. vaticindtio, hariolatio ES 2 3S3F, I Jl^ax> y.axxa.ST) 1. olla Geop 47 7^ Duval JLoo i. q. h. T\^2 I^v 1117, ^ 102 7, Js 34 
11, cf. ES 1 241D, 2 7SD, pelecanus AS 
45527, PhysiolXX,EN45i9, cf. Noldeke 
in Low p. 426 ad 354 3. { 
I Jl'>.fll 335 Bertlielot 2 25 8 ; 5. perdix am 2 ^9 7, EX 
45 16. 
jLLttjB (ON 97 8 'f, cf. ass. 'kakdbam turtur? 
DelitzschAss.St.l07)perdixAS2235 20, 
Bh ad Js 17 11. ^JbooJLoo^ xsxaoixevY) combusta (terra) 
JS 12S 5. 

VjQJXD urceus BA, BB, PS. 

JJo fio (cf. ass. kakulu Meissner ZA 6 293 
seq.) EX 26 88 et v^«jub ib. 26 84 (pers.) 
amomum cardamomum Low n. 296. tK Nf i. D , ii^N nn sterquilinium t}^ 113 7, ES 

I 121E, 2 317A, ER1432, CatBodl0l2. 

^A ^O Qja , ^^iu^ajBoa xouy.ouXXiov cuculhis 
parvus Cat Wr 1 232b, Vat 2 332. 

^Q-ii^QjO Cat Par 81b20, Bh in JE Can 

I I 3 et jioAjDQjB /.'jxXouv 1. hymnus, quem 
sacerdotes in processione aram circumeun- 
tes cantant CatWrl376a, Thes hymn 3 
243 1; 2. compedes Spic Solesm 4 243 14. 

U3P CH t ViNo QjD x'j/.Xa}i.ivo; cyclaminus JS 
97 11. 

i moNo QjD, .mS noa/. x'jxXoi; cyclus ThMarg 

192 15, Hebr9 199 547. 
]b>jJLjeo^i\jtj iv x'JxX<o circulariter Card lOS 

13, Bh adsc. ment. 8 3. 
tlotft>ft\"n.» circularitas CatWrS 1166b. 

iiooQjs (lat. cucumis Sachau ad Grawriliki 
p. 54) olla BA n. 5729. luauue, Ji^j? (N§31) i. aratium2Sm24 22, 
ES 2 392F, Jul 8 9 , JS 50 6 , Kays 136 
20; 2. jugura ZDMG 28 623 n. 1. 

v^^-Q-o pcrs. solanum halicacabum, alke- 
kengi BB, PS. i trw oo o , gBBojjjojB, pl. QjjBQj» x'Jxvo; olor, 
cycnus Spic 39 17, JS 86 9; glherm, Arist 
14 13, Bh ad i\i p. 207 90, ad Js 34 11. 

t fn . n .j o AS 14230(sicleg.), ^jbjb Epiph 72 
3 xaixia; aquilo, cf. yJ^UUD. 

{t"0-o 0x3 commilitones, sodales Hoffmann 
Ausz n. 965. 

i-o 1. friguit, alsit ES 3 72F, Xis29 105; 

2. frigidus fuit Afr 413 2; 3. refriguit ES 

1 440A, Philox531 9. 
!j«i 1. frigus JS in MS 1 38 165 ; 2. xa-d<|^u?t? 

perfrigeratio Greop 105 13. 
Ilioi 1. frigus ESL 3 97apu; 2. U«t IjaiS 

gaudium Spic 43 5, Clr 155 3. 
flp» 2)1. ftrf Kays 247 21 frigus Pr 25 20. 
1^^ frigidus Jer 18 14, ilt 1042, Ath ^ 6, 

SB 1 1 22. 
fU^^ frigusESl439D, EB44 22, Philox 

'572 13, Gal ZD3IG 39 246. 
liiojB xa-djipo'j;, xop'jCrj perfrictio Gal 

ZDMG39 242. 
Af. refrigeravit Philox 568 14, TB 71 23, 

GalZDMG39 273i2. 
5;ojB refrigeravit AS 142 21, Gal ZDMG 

39 242. 
;;«u»ll refrigeratus est ES 1 439D, Ath 29 3, 

Kays 240 8. 

^JO^iO, etiQ;jB pl. |iwio*jB ar. 8)5)^ (Fraeukel 
p. 70) lagoena Duval-Berthelot 2 51 10 15. 

ti^jO lat. carrarius, auriga am 3 73 10, cf. 
Wright apap 2 206a. 

l'^ 1. clamavit Lv 1 1, ES 1 423F ; 2. pro- 
clamavit (regem) ES 1 540B; 3. admovit 
(admunus)dap56l, Bhce2491 16; i. com- 
movit, impulit ES 1 545F; 5. invitavit 
iSm 9 13; 6\ appellavit EE, 33 5, Philox 
6064, MB 10 125; 7. sq. Ji^juja cornu cecinit 
Philox 598 5, dap 13 7; 8. legit ES 1 JL^ 336 J.Jb30;jB 386A, Pbilox 607 17, Gal ZDMG 39 265 

3 ; 9. siuduit (literis) Zacli Ehet 1 2, 2 2. 
) ?N\ t JL;^ s. JIlVv. 'jB pollutio nocturDa 

Dt 23 11, Duval-Berthelot 2 1 5, Eb Mai 

10 252 26, EN 10 8. 
JLijB contentio, certamen Sir 40 5. 
j-L^jB contentiosus lA 1 174 v. 21 11, am 2 

297 16, adv. Lv 26 21, Nis 35 283, dap 48 17. 
IloL;^ contentiositas Lv 26 28, Afr 318 1, 

dap48l8, JARS 119u. 
)L^ 1. vocatio Afr 26 4; 2. lectio Neh 8 8, 

dapl2l,yitEabb 16817, asd262; S.capi- 

tulum ES 1 542E; 4. studium Zach. Ehet. 

Leb. ed. Sev. v. Ant. ed. Spanuth 18 26; 

5. eruditio Joh Eph 67 26, BO 3 1 429; 

6. lisIAl 174 4. 

JL--jb 1. clamor <^ G9 3; 2. electio, designatio 
(episcopi) Bhce § 2 537. 

IJ^-^ 1. vocatio (xXr)7i;) 2Ptr 1 10, ES 1 
353F, Bhce 2 57711, l-ixXrjau Hoffmann 
Kirch p. 98 n. 288, ON 82 17 = voca.tivus 
ib 8 21 ; 2. xXrjcrt; appellatio ES 1 146A, 
JEgr.(ed.Wright) ;a 7, BA2133; 3. lectio 
dap 119 2, CatWr 24a 3a f., inde recitatio 
carminum, metrum Cat Wr 1 177 n. 3, Cat 
Vat 491 12a f., cf. praef. ad ON VI; 4. in- 
vocatio AS 3 75 11 (daemonum) Zach. 
Ehet. Leb. d. Sev. v. Ant. ed. Sj)anuth3 2 ; 
5. invitatio Cyr 278 3; 6. designatio Joh 
Ephll8l, B02213; 7. clangor (tuba- 
rum) Lv 23 24, cantus (galli) BO 3 2 339. 

|JL.f* J. trabs, tignum Mt7 3, dap 20 25, 
am 2 3 1 5 17, Bhchr 239 1 ; -2. materies ES 
1 534B; 3. pediculus = Juaso Kays 42 3, 
myzetes, scarabaeo similis, frumento in- 
festus 4* 77 46 (Symm). 

jJo^ 1. lector dap 37 18, ES 2 488D, JSt 
5 4, (in ecclesia) Bhce 1 99 21, Eb Mai 10 
270 14; 2. vocans ES 2 323A; 3. tt. gr. 
xXrjTtxo; vocativus AS 4 28 1 , henn 66, 
115u, ET 1215/. id. ET 211 ; 4. nomen 
accentus ET 38 7. 

Iloid^ 1. nominatio ES 1 24F ; 2. appellatio 
ET 1 1 14; 3. officium lectoris BO 3 2 797. JUI.^;1 Ji-oii gallicinium, cantus galli Mc 1 3 
35, Eie 26 24, Cat Vat 3 55, EN 46 41. 

Etpe. i. vocatus est Philox598 8, asd 
15 11 ; 2. nomiuatus, appellatus est Philox 
602 4, Gal ZDMG 39 249 2, Cyr in Julian 
ed. Neumann62 4; 3. se invicem provo- 
caverunt EE 36 23 ; 4. lectus est asd 17 7; 
5. cantum est ES 2 259E ; 6. invitatus est 
Spic Solesm 4 120 21. 

Af. 1. proclamare jussit Bhchri 76; 2. 
legere jussit ThMarg 175 8. 

Jllfjxip magister lectionis CatWrl 105, JAP 
75 118. 

'IH? (*^f- ^'^) cucurbita pepo Low n. 297, 
Jon4 6, Afr249u, ES2 378C, Geop202, 
MAMQ33 5. 

• / ^ mr J 

^JQ-O ar. ^]p al-Koran Bhchr 363 11. 

o'^£> (N§160A) i. prope fuit ES1545B; 
2. aj)propiuquavit Lv 9 8, Philox 306 16, 
asd36l3,DionT 588; 3.certavit, pugnavit 
Mal 3 5, Vit Eabb 160 16; 4. tetigit Gn 
32 25, Js 6 7. 

JLa^ pugna, bellum 2Eg 8 28, EE 78 23, 
Philox 584 6, Bhce 2 725 22. 

JJLa^jB bellicus Jer 21 4 (Hex). 

JjJbJ^ 1. bellicosus Josl7l, ES1216C, 
3 1 4F, Philox 59 7 20 : 2. bellator, pugnator 
Afr 425 10, ES 1 482B, Philox Mem. dei 
Lincei 12 1884 p. 500b 20. 

Itaj^^^ bellicositas Vit Eabb 159 12, Jul 
172 7, Bhchr 108 1. 

jLij^ja^ 1. bellicosus PsC 95 2; 5. militaris 
Cat Vat3 247. 

ji»;aiB 1. propinquitas Ez 7 8, Afr 199 13, ES 
3 454C, Joh 6 19 (Bernst.); 2. '« aut 'jA 
fere, ferme Jul 6 5, AS 90 14, Bhchr 1 1 13. 

jLaiaii 1. donum dap 467, JE inES 1 5622; 
2. sacrificium Ex 20 24, EE 85 21, dap 32 
11 ; 3. eucharistia Spic Solesm 4 231 15. 

JJiaioo eucharisticus Cat Wright 334a. 

JLLaoto 1- adventus -apaYeveaSai Hofimann J^ia^ 337 hr^ IKii-ch p. 92 n. 137 ; 2. accusatio Reclitsl) 
1916, Cyr 251 21. 

Pa. i. adduxit Ex 2 1 6, BO 3 1 1 50, obtulit 
Guidi to 19 35; 2. exliibuit, tradidit (lib- 
rum) Chr ed 155 8; 3. sacrificavit Nm 2S 
2, E-S 2 29B, Cyr in Julian ed Neumann 
53 13, JS in MS 1 4S 91 ; 4. euchai-istiam 
celebr&vit AS 2 292 2, Eie 24 4, Spic 
Solesm 4 223 9. 

J^|Qj» 1. .(pblatio lA 1 226 25 spec. eucha- 
ristiae ESL 2 516, Bh in Kays Can JE 
8 5;^. mifisa BO 2 177a, Cat Bod 23pu: 
3. liturgia Clr ep. 302 5. 

%A^hf 1- propiaquus asd 35 23, Gal ZD]MG 

39 287 12; 2. alter, proximus EE, 83 16, 
Philoxl51 19, Athi-»20; 3. cognatus Guidi 
to 21 136. 

U«^^ 1. propinquitas ES 1 17B, Philox 
151 19; 2. Ikiii, 'st fere annumBhZDMG 

40 451. 

Ito^^ oblatio Cat Vat2 289. 

4*1^4» id. Cyr 403 8 25. 

Etpa. 1. appropinquavit lCor7l, ER82 
18; 2. oblatus est Act 21 26, ESL 1 257 
23, Corluy MP 35 7 ; 3. sacrificatus est Phi- 
lox in Mem. dei Lincei 12 lS84p. 491 n. 
15; 4. raatrimonio junctus est ES 1 2G6E 
(sicleg. !) ; 5. eucharistiam accejiit JohEph 63 8, 6515 /apapiov (Fraenkel 218) navis' 
oneraria. 
fi^aa^jB navicula Epiph 10 88. 

|Ij<xa;^ >'-ap?wvia carbo Duval-Berthelot 
2 21 15, 26 6, Bhchr 15S2. ^_ 9 

^ana;.^ (^xap-ajtov) vestis carbasina am 
2 50 12, cf. tffl.3^. t^?^^- r?^^ (cf. pers. ^,^ PS) 
magister operarum am 2 204 18, Cat Wr 
1134a. 52 8, B0 3 2 457. 
jL^^jbKjo JJ iuaccessibilisSpic Solesm460 20. 
(Nil-^V.etoib <->^jc^\ metiumdodekasyllabum 

Card 2 4. 
lloiav^ioiB appropinquatio ES 1 174A, Phi- 

'lox 31 16, Ath 36 16, Eph 2 18 (Phil), Cyr 

59 9. 
Af. bellum gessit, pugnavit lEg20 29, 

ES 1 195A, Philox 479 3, Chr ed 148 29. 
(iaiapaio belligeratio KwDW 16 8. 

Ettaf. impugnatus est Dn 9 26 (Hex), Th 

Marg 1 44 5, Bhchr 1 1 7 6, ce 1 291 12. ^^x> Joh Eph 113 16, AS 2 18 22, 3 307 
3 9 (sic leg. !), Bhce 1 209 6, pl. U=i;j> Joh 
Eph 168 8, Ji-i^fJ» (sic leg. pro jLaio*) PsC i?^^ 1. ricinus communis Low n. 298, Geop 
113 2, EX2556; 2. pediculus y.potuivE; 
Geop 113 2, EN44 94. 

(,vJBj jj^5j vlvx Low 11. Gal ZDMG 39 2 1 6 25. 

A-ojV^ faber ferrarius Corluy MP 18 11, Cat 

Yat 3 330. 
Ilai.?»jt) fabrica ferraria SB 7 6, 30 9 12, Cat 

Bod 455n, Cat Yat 3 364. 
JLijiaJ» opificium ferrarium Card 36 22. 
u^jfjB 1. colaphum diixit (lxovB6)a^ov) Am 

2 7, 5 11 (Hex); 2. impedivit „in fabulis 

Aramaeis" BA 6601. 
Etpa. confectum est (vitrum) BB 217 22. ^ij;-© (/aXoipiov? PS) olla Ex 27 3, iSm 2 
14, lEz 1 11, AS 2 2 1 14, Rie 131 6. |Lu^99Qjo verruca BA, BB, PS. 

> fr>o\ .»>a^ xpozoosiXo; crocodilus Arist 
19 9 cf. ^q1^^;jb. 

M.^99Q-0 xapoa[X(o[xov cardamomum Low 
p. 350, Gal ZDMG39 276 9, Geop 116 1 
(pro xapoajjLov Low p. 396), EN 26 85. 

vflDOt-»;jO gen. xapioo; squillae AS 4 97 17» 

jl^VQ«o dolus, astutia, insidiaeBAn. 4182 

cf. ^.^jiQjw. 

jLI;;^ glomus filorum convolutorum BA, 

BB, PS. 

22 ^'fj) 338 JLtfM ^wiQJB ouij^ 1. sq. o celebravii (nomen alicujus) 
ES2 530B; 2. definivit (fo specify dis- 
tincthj) JSt 43 4; 3. calvus factus est Lc 
13 40 (nest.). 

U-^ i.calvus 2Eg2 23, ES 1 522F, JoliEpli 
22615, KwDAV 1 1 13 ; 5. i. q. h. n}?j macu- 
latus Gn 30 35, ES 1 85B, cornibus egens 
ON86 2; S.pl. ciceres(?)BB,L6wp. 172. 

\lfd>-^ calvitium Lcll42, ES 1 522B, 

6 6 ' ' 

glherm. 
I^juio* calvitium ES 2 450, Js 3 24, Jer 

47 5 (Hex). 
JLuj^jB 1. clarus, manifestus Eabb 238 22, 

Bhclu- 5 6, adv. ES 3 99 A, lA 1 12 v. 250 : 

2. apertus ThMarg 1 121 19; 3. nobilis 

Bhchr 87 4, celeber MB 15 194. 
Im^ procella i{; 83 16, AM2 33512 (sic leg. !), 

AS 143 26, cf. Bernstein ZDMG 6 353. 
Af. 1. explicavit Hofifmann Ausz n. 950; 

2. calvus factus est Lv 13 40 (jac). 
]L«peiio eloquens EN 15 58. 

Ettaf. 1. clarus factus est Cat Vat 2 5 31 

(Berust. conj. ou;^UI) BB 347 l; ^. reve- 

latus est Card 125 18. 

k^^ scalpsit {to engrave) Duval-Berthelot 

2 262 n. 1. 
t^^icuB segmentum carnis Bhchr 115 14. 
JL^'o|j) 1. sca]prum EN 38 62; 5. rostrum il) 

44 10. 
Etpe. scalptus est BB 135u, 341 10. 

JL^ijjO (Fraenkel p. 200) 1. •/.epaTwvia cera- 
tonia siliqua Geop 62 29, Gal ZDMG 39 
276 21, EN 26 87; ^. et JL^'i-H» ON 149 19, 
-/.spaTiov siliqua Epiph 57 53, cf. Symm 2 
198 97, AS 2 215 5 cf. ^4m>. 

i^\«; ljji.succus acaciaeEN24 32, BB277 
14, cf. Low p. 197 V. s. V. ij:^. 

jL^;^ (Fraenkel p. 200) quarta (pars sicli) 
Simeon lettere ed Guidi (Rom 1881) ^ 
4a f., am 1 396 1, Duval-Berthelot 2 27 31. 

•^V^ y.^/r^-zri creta Duval-Berthelot 2 pass. 
>ia^;jB ib 229 n. 6, j4-pb ib 290 n. 2. Jl^-^»aja Tpi,3oXo; tribulus (p]anta)h. D^apis 
Jud S 7 16, trittp Js 34 13, Mt 7 16, ES 2 
439E, Gal ZDMG 39300 1, cf. Low n. 302. 

JJLali K^iojB aparina BB 247 15 cf. Low p. 
293. ^ JV^ xapTaXXo; (Fraenkel p. 78) corbis, 
sporta ThMarg 1 394 3, Bhce 1 263 18, ad 
Mt 35 27. 

J^V^ praecidit Geop 92 23, 99 30. 
JLia^;^, ltoaA.^'';jB nebula tenuis, cineri sirailis 

ON87 5, 1352. 
liOL^iojB semen carthami tinctorii (safflower 

seed) KwDW 167 13 17, EN 83 97. 
iA^^ioo i^raecisio sermonis EN 83 98. 

) fr> l . ^ ^Q^P xopTTva cortina Cat Wr 23b, 
AM2 156 5. 

tm-^pD Bh ZDMG 40 451 xepdTiov num- 

mulus cf. J-i'^. 
a33a.^;.AjB xTjpioTo; candela cerea ON 98 7. 

JLtn-^VJO, Uol4'^ (ECth3 40 8) xapTT|; 
charta asd 61 23, PsC257 18, Mar 30 5, 
BO 1 238 6, ON 109 l, cf. JLrox^;^. 

) lf> ^; n craticula = Trj-j'avov Euseb V c. 1, 
cit Cureton asd 184n ad 54 24, cf. jU^r^. 9d-£^9Q-0 2^1- *«o5o.^vojB xoupaTojp curator 
Eechtsb 5 21, 6 20, Joh Eph 82u, Bhchr 
69 8, car 69 11 (sic leg.!). 

IUi«iiiojB cura Bh in JECan 23 16. 

6 *'6 

^K-VJO st. cstr. K.;ai (ES 1 536E) ^;^ (ib 
548A) st. abs. IjjB^s. l;jB ^ (EE 128 18, BO 
3l 473a m, ThMarg 15418, Bhchr 343 19) 
2)1. JLiioiB et via^va* (EE 1616, JSt 34 7, 
AS 2 160 7, am 3 239 4) et >«o-i« AS 2 
3793,N§146lvicus,oppiduraJos2l3,Chr 
edl47 3; 5. agerMt 1324, 19 29, Geop 52, 
6 11; 3. XT^ixa possessio Pr 31 16 (Hex), 
Act 5 21, cf. Bernstein ZDMG 4 219. 

jLpo ^.;oJb (X § 203 6) x(o|xo-oXu AM 1 

100 24. i^iQJB 339 )l'rJi KjlS JJiioo vicanus, rusticus ES 1 5 30D, Yit Eabb 
188 18, JSt 35 13, KwDW 143 23. 

{LoLjoa rusticitas ECth 4 S 47 (cf. Bemstein 
ZDilG 6 361), KavDW 402 18. 

)jQ^V°9 y.r(p(co/£; cerea (lighted tapers) EE 
142 4, JSt26l3, AS3 57 5, Bhchr 158i4. 

JLoo^ xapo-jya carruca Ex 14 6, Js 66 20, ES 
2 96F. ZA i 162 v. 1853, am 2 649 7, JS 
in:MS2 112 V. 574. 

|it-?;-o, lir^'rJ> JA 1 116 V. 749 (Lag. Eie 
gr. X n. 2, Hubschmann ZD^LG 46 240) 
xapyTjOovto;, chalcedonius (lapis) Ex 28 19, 
ES 1 231C, PsC 224 14, Kays 59 3. 

JLfltt^;-0 ES 1 156D i. q. U^vjb q. V. 

JJjojo (YpuXXo4? Fraenkel p. 1 1 8) grus KwD 
109 19. 

;o^ 1. obdiixit 2Eg 18 16, Philox 622 15, 

Chr ed 145 17, asd 9 4; 2. texit Pr 7 16, 

dap 6 6, Bal 316 1 (toplate) JSt 83 6; 3. 

induxit (aliqua re) Ex 25 11, dap 98 2, BO 

2 235 7. 
U»r^ (nest. A Bh ad Pr 7 11) tegumentum 

ES 1 25 1d', dap 6 6, Ex 25 17 (Hex). 
i^-^ id. Ex 27 10, ES 1 260F, AS 3 20 i. 
^mq;..s cui supercilia conjuncta Joh Eph 270 

13, BA, PS. 
]^o;ja indumentum, involucrum Ex25 11. 
JLi«;jue tegumentum (cordis) Hos 13 8, ES 2 

248 A, ON 112 5. 
Etpe. inductus est Ez 37 8, Afr 164 19, 

dap 82 13. 
Pa. obtendit ES2 372B. ^pO i. q. .^jo* q. V. Cat ^Vr 616b, BA 
n. 6606. 

^«^-.^oj.lo? Zach. Ehet. Leb. d. Sev. v. 
Aut. ed. Spanuth 9 1. 

|l v>; o xaXa|xapiov (Fraenkel p. 29) cala- 
marium EN 3 1 94. jbb^Qjs xop[xo; 1. truncus (corporis) Joh 
Eph 207 2; ^. stipes AM 2 146 23, Bhchr 
205 2. (^vi, 11^^ Duval-Beiihelot2 101 4, 
xepa[i.(oiov (Fraenkel p. 5) later (brick) 
Geop 25 28, Kays 164 14, Bhchr 350 15. j (Y> « v> t;jp x£pa|xio; vas terrenum Mc 14 13 

(Phil.). 
J iTii»;j» et iKxttA»;^ am 3 518 16 hydria, 

lagena am 3 519 17, Joh Eph 153 21, EN 

39 84. 

> {r>ri ^nnv>i r> xpejxauTo; pensilis (hortus 
Semiramidis) Bhchr 28 2. 

JJ;jO /. (X§S4) 1. cornu Ex 38 2, Eabb 247 
7,Philox 519 17, JSinasd 96 8; 5.vas for- 
ma cornus iSm 10 1, ES1491E, lA 2 302 
V. 1150; 3. adminiculum (sellae) side-rail 
Bhchr 1 73 20; 4. s. 1^.4»'? piMia (tecti) dap 
8 28 ; o. lacinia Mt 9 20, dap 119 13, ESL 
1 257 2; 6. caput (pecuniae) Lv 6 5. ES 2 
400C, ZDMG 17 756. BhZDMG 40 451, 
Eb Mai 10 236u; 7. littera gr. xepaia, Pes 
l^-rBo Mt 5 18 (Cur); 8. mensura= 12 sex- 
tarii Duval-Berthelot 2 69 16, 17 ; 9. oix- 
Taavov planta Low n. 300. 

Iijj wa-fx 6 xpio; hoedus? PsC 1 2, cf. Xol- 
deke Beitr 13. 

l-^duuj uJfjB rhiuoceros PsC 211 13. 

JLli^ cornutus ^ 69 32 = 6824 (Symm), EN 
42^37. 

Jii^ ^ 69 31 et JJlIp» PsC 21 10 id. 

iKuiojB 1. origanum AS 4 39 2, Bhgr 2 24 
5 ; 2. -ftA{-/ji<i'i Mentha PulegiumL Geop 111 
27, Gal ZDMG 39 254 7; 3. seq. lioa. 
xaXa|j.tvf)rj Calamintha officinalis Geop 51 
7, Gal ZDMG 39 275 i, cf. Low n. 277. 

]»--j» i^ (cf. xipotvov, xapuvov, caroenum 

tahn. K3'ip, ass. karanu sed v. Delitzsch 

Proll47u. 3) horreum vini ZDMG 33 

33 In (pr. domus vindemitoris der. a Kl'"ip 

exass./i:(<rM«jm.^ Jensen, Fr. conj.Jijjo Kjo). 

22* JlofJ^ 340 ITe-fjBj» (ar. ^^lsJj^) sportae, quihus uvas 
portaut BA u. 6602, EN 51 67. 

\iOija xopwvY] cornix AS 4 5413, KwD 64 
18, Jer 3 2 (Hex). 

^y\j3 (a xpovoc?) plumbum Duval-Bertlie- 

lot 2 10 8, 44 17, vjU ib. 41 18 etc, ^f* 42 

14, 44 19, V*;* 44 3 et 16. 
>cDa3jJajQ;.iB et v.QAjJaiop» xpovou XljBo^ frag- 

mentum j)lumbi Duval-Berthelot 2 56 16 

et pu, 57 17. 

JU»JjQ_o malleus Js41 7, ES2 88E, ER 

115 20, Arist 13 17, BA n. 3010. 
weoLi;^ malleo percussit Bh ad 2Tim 4 14 

(p-^-iig). 

i*^^'G-0 (cf. JL^ai) velum magnum EN 
20 34. 

*£CiiJD 1. exaruit lA 2 90 33; 2. asper fuit 

AS 189 28. 
J-tt^jB 1. aridus (driedvp) ThMarg 1 226 10; 

2. frigidus Bhce 1 1 59 13 ; 3. durus (vir) ib. 

283 4; 4. 'jB, j^a h. iid is?b' 2Eg 1 1 6. 
?l.a«j;jB 1. ariditas EbPar 14 7; 5. pertinacia 

Bhce 2 617 21; 3. M^m^ loroiJB [xixpoXoYia 

glherm. 
jltp^st difficilis, durus Bhcar 163 10. 
Efpe. durus factus est BB 341 12. 

Jlx»^ carossa? ES 2 379E, PS conj. J>9o;jb. 

|jC»>^D, J-ee;j» xaipoi; 1. tempus AS 163 21; 
2, miseria, angustiae 2Par 11 25, Afr 148 
13, ES 1 211D, JS in asd 97 i; 3. bellum 
7r6X£|j.o; Mt 24 6. 

J-fssfjB xpaci; mixtura AS 21 27, 163 19. 

Ikkfo;^ vestis genus AMl 224 (nisi >^'^. •> 
leg. q. v.). 

*^°^1^®^*, v0^.^ofx» (sic leg. AS 4 
100 6) xpuJTaXXo; crystallus Js 54 12, Ap 
4 6, ES 1 122A, Spic Solesm4 41u. y^CD^ xepasla, xspaaia prunus cerasus L. 
Geop 13 23, Lbw p. 151. jl.<LfiDOtJ9 xposCTOi fimbriae Joh Eph 153 18. (IS^Nn tytJP /. atoipaost; rami abscissi Mc 11 
8 (Phil). JlN»r> 1. apud Jacobitas i. q. ll^» q- v. AS 
2 46 10, Duval-Berthelot 2 pass., Bhgr 1 
206 4, cf. Noldeke in Low p. 351 ; 2. i. 
q. jLi.;aD 2. GeZA8 35i6. 

Jji.iQi 1. mantica Bhce 1 315 13, BA n. 

6 

4179, EN 39 88 ; 2. axacpr) mactra, labrum 
Geop 85 16; 3. capistrum Bhce 3 97 5. 
IK.I.jdXvjB fructus cucumeribus similes, qui- 
bus medicamenta parant JE in Journ of 
s. 1. 10 18 26, ES 1 530C ad 2Eg 4 39, ubi 

Pes jL:i.QJL9. 

J:^-jjBJ« (ar. izyLo) scutica ON 101 19. 

jLsJa» servi filius BA, PS. 

Etpa. tecto instructus cst BB 341 14. 

l^^^-^ var. JiH-SrJB genus calcei am 3 3113. 

jL^>a-tJ5 Cat Wright 2 491 28, i. q. li^pB 
BB lampas. 

« Pr> * ^ . \^ {>Q.» xoupoTraXaxrj; praefectus 
palatii AS 3 233 3 19. 

(N fn^; o xapTTrjatov genus ligni aromatici 
Gottheil a list ofplantsn. 176, cf. ZDMG 
47 518. j^M.<iAs'iJD suppellex vilis JAES Uu, EN 
37 54. ^ys ludibriose annictavit? ESL 2 369 10> 
Nis 64 13. hrXt VaJ V. S. V. '^l. llyQ* fila BB 1 44u. 

I]6;x clavus trabalis BB 1194 10. 

J»];-D 1. Trayvr) pruina Dn 3 70 (Hex); 2. pl. 

frigus ESL 1 465 15, AS 141 20. 
JLj;^ i. q. pr. 1. ONll2l2. 
? accusans IS 42 2. '^i^ 341 dUB;_fS ^J^:»];.^^^. l^^]-f* urtica y.v(oT) Job 31 40 
(Hex), Hos'96 (Symm), ES2 14C, ixa- 
X69Y) Gal ZDMG 39 287 13; 'v-o >i.i) y.oxy.o; 
xvtoio; Gal ZDMG- 39 277 32. 

JUjiai talus {auMe-hone) 2Sm 22 37, ES 2 
25r, Pliilox207 9, CorhiyMPSo 13, Blicbr 
223 12. 

M:^jt-o (ar. iAx*9^5) urtica BB Low p. 357. 
«0«^ singultlvit (gallina) BA n. 6607, cf. 

{;JB«QJB. 

JUd;-© (lat. cortex Fraenkel ZA9 10 n. 1) 

calceus tenuis BA n. 4267. 
pJi-r^ sutor EN21 69. 

jLo90-P (y.(p/o;) aunukis nasi (cameli) EN 

41 35. 
tjpo^uB TB 139 14, leg. ^q;-s salvator noster. 
i-jv^pB y.uptaxo; domiuicus? AS2333 6, Cai'd 

99 8. 
JKoofi» (pers. ^/? PS) pileus, cucullus 

"ba,'bb. 

)ji ^i3 >ojD (cf. ass. kuTiubanu = pl karsi ? Jen- 
sen) b. riK"!» guttur ingluvies (avis) Lv 1 
16, EN 44 10, BB212 20. 

jKa^pB i. q. ?i.^vJ5 q- V. Gyr 202 15, Cat 
Val 3 70 6a f. JLiQ^Jao 1. i. q. JLiojsa* q. v. BA 1. 1. ocreae EN 40 6. i£D<x\^^-^ TB 107 2, ^Qik.-iaj>iQjB Geop 
40 18, >csq\^^;qjb Phys 20 1, xpoy.oosiXo; 

CrOCodiluS Cf. «CQQ^iiQUB. 

JLuQJS^JO impeusa, sumptus BA, BB, PS. 

^^> /. (Bhgrl 14 15, N§S4) i. q. b. 
133» Ex27 4, ESl 230B. 

JJojoV-O (eaapxoxo).Xa? PS) glutinumBA. 
jLaiQJB i. q. JliQia q. v. BA. 

^NaO ^jo (crtmca?/a Fraenkel p. 52) genus 
vestiraenti Bhchr 147 20, cf. vqAjbpbI. Jbo^^aoo^jo xpoxo|xaYJxa (Diosc l4l) Du- 
val-Bertbelot 2270 8, l.ia,,^ajBQ;jB il 1 Ipu, 
jba^safiOQ^jB 47pu, J.>Q,^QjBQiQjBib. 247 9af. 

sJQ»»VO AS 2 307 3 leg. ^-.jb q. v. 

o N .^jQjpyoLO xpox6viXoi(duCange) =xpox6- 
61X01 Bh praef ad Jer 1 6. 

tOao i A O t-O xapx(vo; caucer AS 4 91 11. 

JUno;.o (pers. Lag GA Sl 208) 1. vultur 
maximus Hex: <\) 146 9, Js 34 11, AS 4 66 
25, BA n. 4Q14:: 2. pl. latrunculi (chess- 
men) BB, PS. 

Jimnp^ao nomen accentus i. q. Iloscsoo JBh 9 2. 

JLcQjoVao b. D^Dip Ex 26 6, x(p/.oi Jer 40 1 
(Aqu), ar. ^!;)^! EX 36 25, OX 157 8, orbi- 
culus? 

tooaopa -/.(pxo; circus Bbcbr 56 14. 

xttAjBpB, «m«^ am 1 217 10, xipxTjsia ludi 
circenses Vit Eabb 179 21, Jul 127 10, 
AM 2 140 13, HoflFmann Kirch 91 n. 109. 

{Kao;.o 1. calva ESL 1 499pu, Jul 82 12, 
IS12 11, JS inMS2S6l5l (sicleg.); 2. 
vertex, cacumen (montis) Joseph 8 1, JEh 
45 15; 3. fastigium (ecclesiae) BO 3 1 
150a 13. 

IKxfljBpB calva {skull) PsC 32 6. 

A^;jo caput abstulit, decolLavit AS 2 2S3 17. 

J^jao 1. singultus (gallinae) EN 46 42; 
2. flatus (ventus) Bh ZDMG 40 451. 

(iao;-p (/. Bhgr 1 13 13, N§S8) xepxoaoo; 
navicula Act 27 16, am 3 512 10, AS 1 15 
27, Bbchr 1061. 

«AO^o quassit, concussit (^o ra///e) Jul 161 
6, 1S3 25, JSA V. 229, JS in ZDMG 29 
112 V. 374, Bhchr 342 17. [jLOi^J» 342 IKju» jji.;ajo 1. concussio AS 4 6 1 27 ; 2. strepitus j 
JSAv.274. I 

Etpa. 1- timore afFectus, tremore percul- 
sus est ES 3 633F; 2. strepitum dedit 
Phys 1 3 9. 

A^ a friguit AS 199 23, Geop 6 11, JS in 

TliMarg2 172 9. 
1*;^ 1. olla; 2. sterquiliuium ; .3. catarrlius 

BB, PS. 
j.*i«ii^ 1. frigus Act 28 2, ES2 407 A, Philox 

579 6,PsC 7218, AS 2 72 19; 5.colostrum 

BB 168 7. 
UoIjb frigidus Geop 33 1, Eb^Mai 10 290 12. 
JAJix frigidus Joh 1 8 18, AS 3 348 6,/. suhst. 

colostrum BB 1G5 22. 
Pa. frigefecit AS 3 34S 8, Geop 108 24. 

JLa.o-^ ar. jij>' nummi Cat MB 56a 6 a f. 

Jl»l^>Q-o(?) guttae Geop 118 20. 

lloti^ Cyr 54 11, Gal ZDilG 39 276 24, 
JUiio Gal 11. 299 10, Bhchr 223 2, llow> 
AS 3 170 22, xr,p6; cera. 

l^-feo xpibri hordeum Gal ZDMG 39 278, 
Bh de plautis 23 4 a f. 

Ao 1. senuit Jos 13 1, ES 3 203C, AS 4 
67 16; 2. collegit (ligna) lEg 17 10, ES 
1491B, ON86 15. 

\ka presbyter Hoffmann Ausz n. 917. Guidi 
chron 23 3, inscr. nest. anni d. 1303 ITem. 
de Tacademie de St. Petersboui'g 1890 p. 
47 n. 14 5, 71 n. 41 5. 

UeetlK**stipulaJs41 2, ES 2 88C, Geop 
47 20, 69 25, Jud 15 5 (Hex). 
Pa.senioremdeclaravitDt21 16, ES16C. 

JJlJLa 1. senex, senior Jos 7 6; 2. major, 
avus Bhchr 141 13; 3. senior seu praeses 
(convivii) Mar 53 6; 4. ijl. J « v 1 n et 
jlaiio (N§74) Eechtsb 9 10, JohEph 89 
12, BO 1 386 10, 3 2 456 18 presbyter 
Eabb 214 4, asd 18 12, MS 2 69 17, Chr 
ed 150 11. 

tla*AAj) 1. munus presbyteri iTim 'i 1, dap 10 4, JSt 70 17, Joh Dar in EE 409 16; 

2. senatus Lc 22 66 (Phil). 
llolaAia presbj^erium AS 2 126 1, 227 17. 
' Etpa. 1. vetustus fuit ES 2 48SA. Nis 

381 14; 2. senior factus est ES 1 16D, 2 

476A. 

Aa.A.o 1. dactylus siccus Cast Low p. 110; 
2. signum, iudicium(?) Philox 385 16. 

JLfAja sagittatio ES 1 158A cf. IKjbo. 

JLLa£> 1. durus Ex 18 26, EE 88 20, ES 3 
227 A, Cyr 260 2, MAMQ 65 8; -9. audax, 
procax Js48 4, Mc 8 17, dap 49i6, Cyr 263 
21 ; 3./. pZ. grana (fructuum) EN 5 1 62. 

iLoijuB 1. duritas Dt 9 27, EE 89 16, Nestle 
Chri 59 130; 2. seq. JL^Ofxo; cupiYYtov 
tO.ov Gal ZDMG 39 243; 3. j)> l«il** 
pertinacia Zach. Ehet. Leb. d. Sev. v. 
Ant 19 36. 

Pa. durum reddidit Ex 7 3, asd 8 24, 
KwDW 48 3, SB 53 8. 

U*oi 1. durities ES 1 212C, TB 102 28; 
2. tt. gr. durities literae ES 16 5 etc, cf. 
Nold § 23—25. 

Etpa. 1. induratus est Ex 13 15, Corluy 
MP 20 6 ; 2. durum se praestitit Act 19 9, 
ESJ151 3, MSl 113 1, KwDW64io. 

Af. durum reddidit lEg 12 3, dap 47 3, 
KwDW 53 23. JiSLaj» strabo BA. BB, PS. fiC^ Ipua EE 138 lo, leg. Ijao PS. 
l^^ cadaver ES 2 335F. ti;>*o oToi[?T) Js 55 13 (Hex), contra Bem- 
stein ZDMG 4 206 vide Low p. 127 n. 1. (]^AX> /. 2jI flijt* (N§86) arcus Jos 24 12, 
ES l 547E,' Yit Eabb 195 7, KwDW 
180 12. 

JiisL; Ihijub Ipi; arcus coelestis Ap 4 3. 

i&^ et J y«/> ES2 158A sagittarius iSm 
33 3, ES1513F, am2 275l,TB 12711. IK^QJB 343 i^^ (KiLOia m. et /. (X§S6) veritas <i 57 4, Joh 

6 32, ES l 43 3 A, Vit Eabb ISO 5. 
^\A«iLa et ^Nj.aA\ ; (N§ 1 55a) re vera Jul 

103 10, 161 10, BO 3 1 91b 7. Thilarg 1 

63 6. 
&-iJ:i^^ajB et ^^J^j^oaX. re vera KwDW 

3!J1 11, Metr 10 12. 
jjji^ai verus Off 129 8, BO 3 1 310a u, 

KwDW 131 9. 

i^a o n cistus sijeciosus Low n. 305, Geop 

87 8, Gal ZDAIG39 278 44. 
IKajl» Xah 1 10 (Hex), ajxi)v7.^ Bei'nstein 

ZDMG 4 212, C071J. ?l«uu» BB = Uojl^ q. 

V. cf. Low jD. 230. 

Kx> haesit Afr 294 10, ThlTara 1 397 6. 

li^k^ iufixus ER 121 21, Bhce 2 501 7. 
' Af. 1. fixit (oculos) ES 2 198 10, AS 4 
79 24, am 2 1 79 14, KwDW 1 1 5 (animum) 
JSConst V. 68, Zach. Ehet. Leb. d. Sev. 
V. Ant. ed. Spanuth 3 15; ^. infixit (ungu- 
las) ESJ 73 9; 3. affixit AS 2 58 24. 

iP<o (ex ass. kdtu mauus Delitzsch Ass. St. 
119) manubrium, capulus BA n. 10G8. 

JLC^ cachinnatio et vulg. cessatio voci- 
ferationis in fletu BB, PS. 

•^Kfi? AS2 236 8. 

(m^^ y.aSeopa cathedra (seat) PsC 258 1 , 7, 9. 

Jl^-»)^^ y.afJe-ro? perpendiculum EX 23 12. 

J>im>.^ot^>0 (y.dOs-o;) conclavia perpendicu- 

laria Duval-Berthelot 2 lOOapu, 101 7. 

jLaAS.6Ko i. y.ai>o)a7.6; catholicus Bhchr 
227 2, ENchr 329 ; ;^. xaOoXtxr) a) ecclesia 
catholica Chr ed 147 16, Spic Solesin 4 
230 2, b) uo.\bLJ-p proclamatio BO 2 203, 
c) noraen venae maximae Guidi chron 1 4 14, 
BB 203 22, 288 6. 

xpq aA oKj> universalis (historia) ThMarg 
1 196 6. 

iLftAA-Q^j» catholicatus ThAIarg 1 187 12, 
Bhce3 231 2. JLLiA.bS^ catholicus BO 3 1 77, Cat Yat 2 
524 spec. liber V. et X. T. complectens 
Cat ^right la, Cat Bod 1 seq. 

ja^^^jDlJ catholicus factus est BO 3 1 567a 5, 
Bhgr 1 48 24, EbMai 10 260 28. 

J y>(T> .Koj)?. J^JiafrKlJ-o xa&idjxai. canticum 
quod sedendo persolvitur, ut cantoribus 
levameu concedatur (du Cange) Alex 61 8, 
Cat AVright 1 128a, CatBod 177 lO, Bhce 
2 627 n. 1 ; 2. vigesima psalterii pars cf. 
ThMarg 1292 n. 6. 

o lyi n .*30oiflsjo y.a&' uiroxsiixevov glherm. 

(^jdIojs cachinnatio Bhchr 346 23, EN 
45 33. 

1\J^JD (X p. 15 n. 2) rupes Joh Eph 26 10, 
27 15, JEh 20 1, Bhchr 150 i, AS 4 92 5. 

Ift^jo ES 2 485E, IvllU lA 2 130 v. 458, 
ovlJLo Spic Solesm 4 230 1 , Bhce 155 9 
xaSapot cathari. 

if^"^ jJ*Z. JLbsovKa^ (Ap 15 2) xiSapa cithara 

-i 108 3, ES 1^450, 524C, Eabb 245 16. 
lloiAj^ musica AS 4 5 11. 

6 i 

IjoiK**/. lltbiKA^ Bhchr 154 21, xiOapcooo; 

citharoedus Ap 14 2, ES 1 524C, Kays 

111 7. 
lLoibi^-kJ ars citharoedica Bhchr 143 9. 
J-^cBits^ xiOapiGTr]; citharista Eie 31 3. 
liK-LA» citharoedus EX 28 32. 

6 

il^^ioi; To xif>api!^6[X£vov lCor 14 7 (Phil). 

o>Kx>L[ ES 1 26GF, leg. oj^il^ q. v. (PS 
conj. oj-oUl). 

)ju9J^.o 1. scatebra ES 1 23C; 2. aquaeduc- 
tus (u-ater-course) SB 1 14 17, BO 1 85. 

inn inny^op xaOaipsjt; remotio, abrogatio 
MAM^ 90 8, BO 2 76 i, Spic Solesm 4 
183 2, AS120 6. 9i\j> 544 I^Lu^;^ ^;K^ s. acc. vel ^^ removit (munere) j diss 125, Blice 1 151 apu, Eb3Iai 10 

Bhce 1 79 3, Eb Mai 10 267 16, JAES 312 3. 

42 12. • 

ij»jl«xjo remotio BO 3 1 434, Bhce § 2 97. ^ua-lJKo Geop 5S 29, v?ija-^<J.U ib. 117 28, 
Etpa. remotus est SB 135 10, BO 2 xa9ap-r/.6v j)urgativum. > vicesimalitera alphabeti Ees, numerus 200. 

Wf, lU pl. lUltj (N§146) pulmo ES 2 
'3161)' AS 3°122 6, Oal ZDIIG 39 243 
Bhchr 224 22. 

JLiboJj alumnus lA 2 222 22. 

JiaJ (N§146) a) pl. JL^voi magnus Gn 7 11, i 
Gal ZDMG 39 250 21,' adv. iwH^o; ib. i 
259 6, summus (sacerdotum) asd 45 25; 5. ' 
pl. jLLvov princeps 2Par 1 4, ES 1 445B, 
Chr ed 1 5 7 4 ; 3. x>l- ^i, i^^a^' doctor, magis- 
ter ES 2 492E, Philox iTls, JS in ER 
393 19, Kays 131 20. 1 

IKjkS'-»; j)?. I^Aav (Bhchr 252 19) oeconomus, 
imTpoTToc Mt 20 8, BO 3 2 845. I 

tlQ&LL3ies; oeconomia Lc IG 2, ESL 1 267 
23, dap 31 16, KwDW 303 6. 

))otA3i pontifex maximus ES 1 544F, dap 
36 27. 

Ilaioiilai; mimus pontificis maximi Vit 
Eabb 196 ^, Euseb. hist. eccl. ed. Dindorf 
XXVIII 14. 

ll.o^; magnitudo, honor Jos 7 19, Vit Habb 
197 1, asd 63 15, Corluy MP 26 7. | 

{lola; doctrina Philox 15Sl. 

iLollLoi; magnificentia ES 1 434E. i 

J^j magnopere, valde ES 3 257B, ESL 1 
489 1, Xis 4 28, JS in ER 40S 3. 

lis^; tumultus ESJ 17 4, Rabb 247 12, J8 
iu MS 1 92 28. 

^ipl. Iloav (N§148C) decem milia ER 
35 4, asd 1 5, am 3 271 7. i IMaoj^vI et lk.i.3a3V buboues Joh Eph 161 
3, AS 2 315 9, Bhchr 80 23, EN 9 78. 

JA^;^ limcuEz41 23, BB 1149u. 

ojo; auxit, amplificavit asd 101 1. 

JLa;ot amplificatio Bhgr 1 194 14. 

IKj»;o; multitudo Ath 25 2. 

Etpa. 1. magnus evasit ES 1 552A, Bh 
ad Mt 27 14; 5. superbivit iRg 21 20, ES 
1 440F ad iRg 1 5; 3. dominatus est Nm 
16 13. 

i^; pa3,3l Joh 3 2, ^^\ Joh 20 6 ap NT 
28 18 (cf. notp. 60), ESL 2 751 18, Journ 
of s. 1. 6 12 2, iJo^; ES 2 407F, Xis 486, 
pa;':l,3ouvl (cf. GeigerZDMG21 4 1 1) doctor ! 

Jl=»> 1. magnus evasit Jud 13 24, ER 64 9, 

PsC 23 3, JS in MS 1 95 29; 2. superavit 

Bh ad Js 19 2. 
IKiL£;i 1. auctio Afr 233 20; 2. accretio 

(lunae) ES 3 50B; 3. germen ES 2 ISOD 

ad Ez 17 4; 4. educatio ES 1 247B; 5. 

alumnus ISm 2 33. 
Pa. 1. auxit 2Cor 9 10, Philox 1 1 1 14 ; 5. 

promisit, aluit (capillos)ER S 22, dap 3 21; 

3. educavit ES 3 XXVI 42, dap 1 1 6, Guidi 

to21 105. 
Uaot 1. educatio dap 72 27, TB 41 8, Journ 

of s. 1. 6 4 14 ; 2. incrementum Xis 1 3 72 ; 

3. confectlo (gratiae) Cat 2 305 5af., (fer- 

menti) ib. 364; 17. 
IKxaj fenus, usura Ez 18 8, Mt 25 27, ES 2 

405F, asd28l, KwD 107 12. 
l^-olspo nutrix Vit Rabb 1 60 25, Zach Rhet 

Leb d. Lev v. Ant. ed Spanuth 14 22. IKxaiL 345 Ih^; ii^il 1. augmentum ER 1 1 24, dap 9 23 ; 5. 
accretio (lunae) IS 1 1 7 22 ; 3. educatio dap 
11 20 ; 4. alumnus Afr 52pu, EC mart. Pal. 
44u, cf. Xoldeke ZDMG 43 536 n. 2. 

Etpa. 1. auctus est Philox 111 21; 2. 
educatus est TB 66 1. 

Af. crescere fecit ES 2 6-lC (sic leg.!). 

.^tA9 pa3o'!ov virgula Duval-Berthelot 2 
294 n. 1. vO»^o> (pers. Lag GTA 81 209) vulpes BS 
inBB. •»-u^> 1. puti-uit (to rot) ES 3 322F, Yit 
Rabbl95 26, AS 2 300 4, JSt79 8; 2. 
exstinctus est Philox 515 12. 
putridus ES2 394A. 
Etpe. putruit BB 342 22. jla» i. q. Ijikj q. V. Bhgr 1 22 14, Lowp. 117. 
jyLLoi inflatio, tumor EX 33 46, BB 52 31. 
^po inflatus (gathered) JSt 2 1 10, BB 52 26. 
Etpe(BB 34223) etEtpa.iuflatusestJoh 
Eph 39 1, AS 2 357 ii, Bhchr 324 24. 
jldai (cf. uN to;) summus pastorum OX 1141. 

*£a:^y Eheum Ribes BA n. 4480, Low 
p. 171. >^:a>v (ar. j-jjl) quattuor. 
jLa^a l:>.3i[ dies Mercurii {Wediiesday) JSt 
622. 

(X§152) quadrupes ER 76 10, Ath 22 4, 

Thil6 8, SB25 6. 
ii^i mensura h. na Ezr 7 22, }j.£Tpr,Ty); Joh 

2 6, am3 127 13. 
JLioot pars quarta 2Rg 6 25, ES 1 232D, 

Bhchr242i9. 
J.N.^ai 1. imber vernalis Jer 3 3, ES 1 427C; 

2. tjTnpanon h. t^h Jud 1 1 34, 2Sm 6 5,4' 

150 4, ZDMG 24 545, Philox 396 4, Kays 

186 4, Bhchr 519 8. 
'^^i ar. j-jj raensis tertius et quartus anni 

]kIo.slemici Bhchr 213 8, Cat MA S9b 41. JLXAai 1. quartus; 2. quatriduauus de La- 
zaro, qui per IV dies in sepulcro jacuit Nis 
41 202; 3. imber vernalis Joel 2 23. 

i.a.i5j^ uvoi quattuor alis praeditus JE in 
ES2 293 7. 

IJs «."i-Aai tetrapla Cat T\'right 1 32a. 

Jissj^v u.vjLSi quadrupes Rie 5 10, Job 41 16 
(Hex). 

lloA^-Lai quaternitas Ts-paoiov Act 12 4 
\phil), Philox 3Iemor. dei Lincei 12 18S4 
p. 496b 6, MS 2 6 6, JE in ES 2 293 2i. 

vi^i^ quadratus ES 1 231C, PsC 219 19. 

; ms-^il quattuordecim. 

Iloi; mv-tii 1. aetas XIV annorum ES 1 556C; 2. pl. quattuordecades BS 255 8. >&aj (ar. jki^) i^rocuhmt (toliedoivn) Xm22 

27,ESll07D,dap57l,Bal2565,Jul7926. 
^i cubile Ez 25 5, cf. ES 2 1S8A, JS 17 

2 (Hex). 
IK:i-«i mons, collis ES 3 653 19, Egn o 23 

17 (Hex), cf. Bernstein ZDMG- 3 424. 
h.i>-J, 1. cubile Js65l0, ES21SSA; 2. 

uterus ER 96 7, dap 34 25, Guidito 35 17, 

JEh 6 1. 
IK.^da;A cubile Caut 12 8, ES 1 1S9E, Jul 

7 9 26, Geop 1 1 1 26, JEh 45 4, Bhchr 1 99 24. 
J^oAi /. (X§84) patinula, scutella Cast. 
Af. procumbere fecit ES 2 193F. j=»» 1. depressit Xis 2 91, lA 2 88 172, asd 

61 8, JSA V. 353 ; 2. vocali IjAi pronuncia- 

vit Bhgr 2 7 v. 30. 
Ijai compressio EbMai 10 200 4. 
Ijai vocalis e cf. X §9. 
Ijl^i /.? JSA v. 402. 
iLjfcai litera vocali Ijai ornata Bhgr 1 3 21. 

' Elpe. humiliatus est ES 1 209A, ER 32 

9, AS 3 317 1. Clr93 20. 
Pa. domuit ESl 531C. 
Etpa. depressus est ES 3 40B. 
Il|=»il aula domus EN 54 38 (ex ass. tarhasu 

Feuchtwang ZA 6 440). _ 

(^ua.^i tritura (frumenti ope boum) ON 
109 13. 346 JLxjoa^ v^> 1. cupmtLc22l5, ESl 37l2,Pliilox 

115 20, daj) 1 16, Atli 41 15 ; 2. «J^^j ani 

2 283 8, BO 1 224a et «.V H:,i MAMQ 82 

7, JSA V. 157, BO 1 191a cuiDivi. 
JL^ot cupiditas Joh Epli 3 3 1 1 . 
'^W Pl' 'V%s^' et IV^vl Cyr 22 12, 

cupido Za 7 14, AS 4 40 24. 
Uii^j cupidus Kays 123 8, Bhclir 220 23. 
J4,gL^i 1. cupidus Phil 1 23, JS Const v. 49 

4, Zach. Rhet. Leb. d. Sev. v. Ant. ed. 

Spanuth 16 13; 5. pulcher EE 25 20, Chr 

ed 1464. 
l^^A^; et IK.,^.^iI (N§51) cupido e-i9oiJ,ia 

Eom 1 24, EE 99 18, Nestle Chri 59 130. 
Ila*^? pulchritudo EbPar 108 2. 
J^d>; cuj)idus Bh de div sap 4 7. 
i-4jj4^; cupidus EbPar 56 16. 
jiK^a^; cupidus Pr 1 23 (Hex). 
Jjft^oi; libidinosus Eie 2019, Nm 1134 

(Hex), JE gr 78 9. 
v^^_ss5,j cupiditatem excitavit lEg 21 25, 

Philox 399 21, ECth 3 39 50. 
Ms,rss:^«t gaudium,jucunditasNis 6 190,ECth 

2 17 11. 
Etpa. I. cupivit Gn 31 30, ES 1 353A, 

EE S6i6, Jul 195 11; 2. delectatus est 

ES131B. a-^^j ar. ^^ 
mici > ar. w-»^^ mensis VIIus anni Mosle- 
Bhchr 188 24, ENchr 29 20. 

JL;^ iratus est Dt 9 19, ES 1 485F, dap 30 

3, Ath ^ 7. 
Ji^ot 1. ira Mt 3 17, Afr 50 2, ES 2 85D, 

Guidiio 19 20; 2. poena divinitus immissa 

Nis 1 12 etc. 
lu^i iratns ES 1 47 7C, dap 49 23, KwDW 

44 22. 
lUt^i ira ES 3 219F, KwDAV 267 7. 
J^jo^j indignatio Jer 48 39 (Hex). 
jilio^^j iracuudus Pr 29 22, ES 1 488E, 

Philox 189 11, IS54 3. 

Ilajtio^.; iracundia ESL 2 183 22. Philox 

462 12, glherm. 
Af. iratum reddidit Hebr 3 15, asd 56 3. ^tjQ-^^^ al. 1114,51 h. n']K cista iSm 6 8, cL 
ES 1 343F.' 

v-^^jj irrigatus est ESL 3 105 8. 

U^; 1. humidus ES 2 479F ; 5. tener Cyrill 
ZDMG 27 596 v. 138, 173; 3. yXcopo; 
viridus Gal ZDMG 39 243. 
lUi^; humiditas ES 1 119D, Gal ZDMG 
'39 246. 

Pa. 1. humectavit EE 5 5, EbPar 14 7; 
2. emollivit Nis 1 6 4, 1 9 93, BO 3 1 465a25. 

Elpa. 1. humectatus est ESL 117 9, EE 
66 6; 2. germiuavit, jDullulavit Cyrill 
ZDMG 27 598 v. 259. 

Af. 1. humidum fecit Ez 17 34 (Hex); 2. 
florentem, fertilem fecit ES 2 525E; 3. 
speravit, cupivit KwDW 13 10, 43 15, 
217 5 etc. 

IjL^j pl. IJ^v EbMai 10 242 20, 1. pes Js 1 

6, EE 52 V, AS2 368 12, I06, >.JLi> ^^; ^rec- 

tus astitit Jul 207 3 ; 2.pl. Jl^v ri.^j-rAYxXo:.,, 

nomen plantae Gal ZDMG 39 253 67. 
J_.;lj Ji<sa,v XeovTo-ooiov BB iu Low p. 304. 
jyUsj^; ist pedisequa, j)roximus sequens ES 2 

577D. 
i^JlXft,^; iDedibus Bhchr 254 23, ad Js 41 3. 
JJA^; pedes lSm4 10, ES 1 548E, Jul 

162 9. 
I^X^a,; llojjK Cwov TreS^ov glherm. 
Ii>\^; et l^^^»l rivus Ex47 5, Joh 18 1, 

ES 1 4S9F, ESL 1 105 1, Chr ed 146 15. 
JJo^; fauces (ravine) PsC 134 19, JEh 44 

17, ThMarg 1 168 9, Cat Wright 2 865a,. 

Bhchr 264 2. 
Etpe. pedibus ivit Bhchr 142 8. 
JJ^^; cursor ON 138 2. 

;a-y lapidavit Ex 17 4, Joh 11 8, ES 1 

472E, dap 114 16, Jul 196 3. 
JLj^; ES 2 42 lE et liooo^; MAM(} 92 1, 

lapidatio. 
Jjooss»' lai^idator am2205 11, I^.I»d^» JjJa^ 

c^-^aa^x ^ias Ez 13 11 (Hex). 
J-Lioo^; lapidatio ES 1 51 1 A, MS 1 109 8, 

JEschol 32 1, Bh ZDMG 40 451. I\j^a^' 347 jLiil^^W Etpe. lapidatus est ES 2 98A, 011 25 8, 
asd 22 27. 

i^Icod^' (cf. Ilja.^? Lag prov S5) 8uXa- 
•/.la marsupia Tob 9 5. 

iflDa^ AS 3 220 7, troa^N (sic leg.) ib. 
233 20, poyo; stipendiuai. 

»A>^ 1. tumultuatus est, fremuit 4' ^ 1, ES 
3 70E, Nis 28 9; 5. semovit (cupido) ES 

1 439F; 3. sensit Pr 17 lo, ES 1 44lC. 
U^j 1. tumultus Joel 3 14, ES 2 253D ; 2. 

sensus Hebr 5 14, Afr 6 12, ES 1 267C, 

Philox 543 15, Ath - ii, KwDW 131 10. 

IKjl5^; 1. sensus, sensibilitas ER 46 9, Xis 

2 175. Philox 174 13 (ara9r,ju) GalZDMG 
39 253 4; 5. s. JLm^N primum lucis siguum 
JSinMSl92 27. 

«^; sentiens ES 3 366 A, Philox 72 17, 

asd 47 22. 
JL*d^| sensibus praeditus MS 2 104 445, 

glherm, adv. MS 3 104 v. 448. 
?Lo*Os55^; sensibilitas Kays 68 13. 
JLLfco^j 1. iumultus Joel 3 14, ES 2 253D; 

2. murmur (imbris) lEgl841, ES 1 498A. 
Etpe. i. commotus est ESL 1 525 7; 2. 

sensit ES 2 305A; 3. sensus est Philox 

41 5. 
t\.i«^i>A sensibilis ER 84 24. 
^i^jio^,^; 1. perceptione pi\aeditus ER 100 

1, glherm; 2. sensibus subjectus ECth 3 

39 32; adv. AS 3 157 22. 
Af. sensit seq. a iJoh 2 3, EE 61 15, 

Philox35 5, ES 3 XXVI 4, Chr ed 14621. 
jii^;ji8 testis oculatus (eye-tcitness) ThMarg 

1 122 1. 
iLaix^po 1. sensus Philox 27 12, JS in asd 

109 12; 2. intelligentia Prov 5 2 (Hex). l^ji et l;^;il_ (Lag Sem 1 24) vestimentum 
tenue Cant 5 7, Afr 117 2, AS 3 21 1, 
Bhchr 329 22. 

»il pandit. diduxit. numeravit ES 2 3S3D. }i, ;li titulus generalis officialium Persarum 
cf. Noldeke Sassan 447 seq., MS 2 68 16, 
am 2 572 1, Corluy MP 9 2, 15 11, Guidi 
chron 14apu. l\y 1. intr. a) fluxit ES 1 550C, Ath ci^ lo, 
Gal ZDMG 39 305 i, b) ambulavit Lc 2 
15, Corluy MP 42 3, Clr ep app 297 10, 
c) cucurrit Guidi to 37 18, d) vectus est 
(navi) Act 20 6, Bhchr 105 9, (navis) Phi- 
lox 562 21; 2. trans a) impulit Ath 39 12, 
Spic Solesm 4 12 7, b) castigavit Dt2l 
18, Lc 23 16, Sir 30 2, Eabb 240 6. 

j^,i 1. fluxus Lv 20 16, ESl 249A, MS2 10 1 ; 
5. cursus ES 3 349D. 

iwl-.i; caste lA in MS 1 14 82. 

ILoij; doctrina, disciplinalA inMS 1 17 257, 
PsC 56 17. 

Ilaf,; il 1. ruditas ES 1 139D; 2. ignorantia 
PsC 89 3. 

JJoji castigator, eraditor Eabb 373 6, MS 
2 69 4, Eom 2 20 (Phil). 

IjP» (nest. '•» Bhgr 4 4 5) via , spatium Nm 
33 8, Lc 2 44, ES 1 523D, Bhchr 211 16. 

IJo;;^ 1. fluxus Lc 8 44 (sanguinis) Mc 5 25 ; 
2. menses (feminae) dap 117 18; 3. cursus 
ESl 125C, EE72 25, dap 114 2; 4. navi- 
gatio Act 27 10. 

iLolpf 1- castigatio Zeph3 2, EE 84 13, 
Philox 196 2,Bh ad Job2lO; 5. disciplina, 
doctrina Zach. Ehet. Leb. d. Sev. v. Ant. 
ed. Spanuth 9 23. 

M|«!r» castigando ThMarg 1 314 l. 

Etpe. 1. emissa, in canales educta est 
(aqua)Xis 3 98; ^.castigatus estESl 342D, 
3453C, Philoxl968; 3. doctas, eruditus 
est, didicit Act 7 22, Zach. Ehet. ed. Spa- 
nuth 3 5. 
Pa. reduxit ESL 2 125pu. 
Af. 1. fluere fecit Js 48 21 , ES 2 172D, 
J-j^; w6« haemorrhagia laborans Hoff- 
mann Ausz n. 878; 2. castigavit ES 1 
522D. .SIoQl 348 lloi^oipo *3?j?o> Gal ZDMG 39 295 7, Jlsjjo; ib 290 8, 
Sir24i6, AS 4 100 23, EN25 58, j£aHj 
Greop 44 11, uJ3;oiq; Rie 134 16 pooooacpvrj 
Nerium oleander Low n. 86, cf. .somqi. 

^JJtJ convolutus est (?) AS 3 6S 17. 
j(;po (ar. (^J^*) fusus, cui deest ansa BB 
10384, 1153 5. 

»Sj> persecutus est Jud 3 28, EB 99 17, Phi- 

lox 573 12. 
luLi; persecutio 2Tira 3 11, asd 32 22. 
^Q,;/. tis^Q;; Afr 408 lO persecutor Neli 9 

ii,'eS15u4F, MS2 53 43. 
JLL»q|; persecutioMt 13 2l,Chred 149 8, SB 

1431. 
Etpe. persecutione vexatus est 2Tira 3 12, 

Philox573 7. 

Jo»> 1. insidiatus est AS 2 72 26, ThMarg 1 
390 10; 2. observavit ^ 36 23 (Hex), Joh 
Eph40l21. 

oo»j (Barth p. 9) cucurrit, trepidavit Eccl 

5 1 (Hex). 
iwiJ»o,; timide ER 24 16. 
jLoio,; terrorES3 5lB. 
JLa^; 1. terror Sap Sal 1 7 7 ; 5. claraor («p wvtj) 

iMcc 5 31. 
Ifc^^; 1. terror Josejih 3 1 1 19, ES 1 266D; 

2. celeritas Bhchr 213 25, gr 1 215pu. 
JLa.>o,; 1. turbatus Mc 5 38; 2. terribilis ER 

24 21 ; 3. celer JS in asd 100 19, Bhchr 34 

16, adv. Nis31 112. 
JLal>o,; i. timor Lv 26 56, OM 154; 2. 

'celeritas ES 1 43A, Eb Par 70 2. 
ojo,; terrens (alarming) IvwD 333 23. 
Etpa. territus est Dt 20 3, Lc 1 29, asd 9 

22, JS ib 89 7. 
Af. terruitES2319C, ER89 21, KwDW 

23 20. 
ootVA cucurrit, trepidavit Jos 10 13, ES 1 

29C, ER 71 14, Guidi to 19 40. 
U^;q^ 1. acceleratio ES2 35C, KwDW 137 7; 2. celeritas 2Rg 7 15, ER 152 24, 
Philox 594 14. 
ILa^rtjiv» ti;--JI metrura decasyllabon Card 
2 5. 

loj;=»o,;.xajo Tdytc-Ta Gal ZDMG 39 267 6. 
Estaf. 1- territus est Joh 1 4 1 (Cur) ; 
2. trepidavit, cucurrit ER 64 14, dd,p 53 

21, MS2 45U. 

_ 

]ljdAOf9 (gr. d[?,6a,3(ov Fraenkel p. 190 n. 1) 
arrha, depositura 2Cor 5 5, Afr 106 6, Nis 
60 101, dap 93 23, Jul 186 12. 

i^tioiio,; 1. interira ES 2 267F; 2. like a 

pleclge ThMarg 1 220 8. ^o<J (N § 183) cucurrit Jos 8 19, Afr 

27419, ES 2 342D, Guidi to 19 26, Clrep 

28 5. 
JL^'o,; (nest. '; Bligr 4 4 5) 1. cursus Act 12 

14, ES 1 502C, AS 115 27 (vitae) Corluy 

MP43 6, sq. Uo-^-, diarrhoia EN 33 34; 

2. canalis Gn 30 38 41, Ex 2 16 tegula 

(rafter) ThMarg 1 271 16; 3. h. n-^Bm cirri 

Cant 7 6, cf. MS 2 28 4. 
JL^'o,; BZ1618, jwas5';ET38 5, JBhlSii, 

'a jl; '; ET 38 1 nomina accentuuin. 
JL^'o,; cursus aquae ON 46 2. 
JL^'qo,; cursor lA 2 106 59, Philox 155 5. 
i4'^ry» opes ES 1 557E, Jul 93 27, Eccl 5 8 

(Hex), Zach. Rhet. Leb. d. Sev. v. Ant. 

ed. Spanuth 1 8 34. 
IK^o,;» stadium, circus ThMarg 1 69 2, 

Jix:^ i^o,v» asinorum mos (in sepeliendo) 

B03l 187 7. 
JI^'o,; cursus Jer 23 10, ES 2 137F. 
i^'i; cursor iSm 22 17, ES 1 499F, dap 

40 11. 
Af. currere fecit Afr 1317, Philox 243 

12, asd 66 3. 
L^'J4'o,ii 1. celeriter ER 71 1, AS 2 177 s; 

2. summatira Cat Vat 2 534 24. 
Ji^'o,^i 1. cursus (aquae) ES 1 524B; 2. tt. 

gr. linea de cujus usu vide N § 52C, ET 

35 15. 
|l.Qi^'o,;.i venatio Hoffmann Kirch20 9. il oi» 349 i»-,opo jJoij pus, putredo ES 2 3A, Nis 10 51, Dion 
T137 4, JS inSteph. Sud 22l5, SB 97 19. 

jiX.o,j putridus 7'j[iu)or); Gal ZDMG 39 243. 
' Af. 1. putruit Yit Eabb 204 n , AS 2 
350 20, Dion T 179 18; 5. putrefecit ES 2 
345C. 

oj 1. vociferatus estES 2 407F, Nis 35236, 
personuit JSAbb 280 v. 273 (leg. lA-j); 

2. sq. '^ cupivit ES 1 446 A : 3. rebellavit 
ESI47IA. 

Uo; tumultus, clamor llt 27 24, ES 1 353A, 

Jul 198 15, EXchrSOlO. 
i3o;L tumultus Joh Eph 166 3. 

Etpe. tumultuatus est Jer 50 22 (Hex). 
Af. 1. sonare fecit ES 3 27 7C, Vit Eabb 
171 17; 2. tumultuatus est Nm 14 1, Jul 
45 21, Th^Marg 1 35 6, Bhchr 174 7. 
|lola_,^jo strepitus Nestle Chri ia_3 n. 1. 

;o> a (N § 160a) 1. gaudio exsultavit Act 
2 26, ES 3 355B, Ath 25 25, JS in asd 94 
21; 2. laete crevit (planta) Geop 5 28; 

3. frequens fuit (urbs) AS 179 20. 
Ijoi exsultatio Am 6 7, Ath 19 22. 

Af. 1. gaudio affecit ES 3 27GF, Nis 1 55, 
Jul 19 22 ; 2. hilaremreddidit (vultum) Eb 
Par 11115. 

*x»| respiravit (cor) OX 352, 111 12. 
Uot m. saep. /. pl. Uov et IK^ov (N § 87) 

1. ventus Gn 8 1, ES 2 458r, Corluy MP 

39 4; 2. animus Pr 25 28, Jer 4 12, ES 2 

476B, liiojB, '; sjiiritus sanctus pass. ; 

3. daeraon Act 19 16, Eb Mai 10 246 9; 4. 

jiil u/ot halitusleonis i. q. lepra BO 1 190. 
JLiot spiritualis lCor 2 13, EE 66 10, Joh 

Eph 220u, adv. dap 77 11. 
llolio^ spiritualitas ES 1 135E, Philox 169 

10, SB 154 47. 
^oill^ cupivit Card 59apu. 
JJLiot spiritualis lCor 15 44, ES 1 519D, 

Ath OM 5, Corluy MP 44 15. 
llaXLio? spiritualitas Alex 57u. 

oi amplus, spatiosus fuit ES 3 278A. uk<0 jjio; 1. gaudiumES3594D; 2. tt. gr. yocviMs 

o BZ in Merx p. 173. 
l\jk/o; et l\jk*o;l 1. spatium Joseph 14 13; 

2. evaporatio oia~v£U7i; Geop 36 8; 3. re- 

spiratio, recreatio aveju 2Cor 8 13, Job 

36 16, asd 79 19, dap 22 7. 
JLioo; 1. amplus Mt 7 13, ES 3 136F, Bal 

26515, Ath53 18, JS in asdl03 16; •;?. flans 

Duval-Berthelot 2 16 17. 
Iloioi; amplitudo ES 1 119C, Ath 53 21. 
Uovi (Bh in JECar 10 19) et IKi.o-^ flabella 

BO 2 225 17, Bhce 2 693 17, Bh in JECan 

7 23. 
Pa. amplificavit Dt 12 20, Jer 22 14, ES 

2 73C, OX 33 22. 
Jaa^S; ot^^ovl leg. o,^-LiB-,l q. v. AS 2 231 14. 
Etpa. 1- amplificatus est EXchr56l4; 

2. recreatus est, respiravit ES 1 524E, 

dap 68 10, Ath^ 7, KwDW 25 3. 
Af. 1. amplificavit EXchr 20 3 ; ^.respirare 

fecit Ath 53 24, Corluy MP 39 2 ; 3. adjuvit 

(pauperes)PsC334, KwDW66l2, ZDMG 

46 467 21. 

oKfJu;!! circulos egit (aqua lapide pulsa) BB 
1155 12. 

JL^oV rarai longi et tenues populi aut salicis 

ThMargl271 19. 
otAfll^ ^-^v apapl284 6, quod AVright 2 

251na a |/"t3n frustra explicare conatus 

est, leg. ^ch-''^ ^^ ^^ ^ 120 1. 
i^o;ll 1. commotus est Spic45 2; 5. concussus 

est Philox 606 11, ara 2 249 6, JAES 83 6, 

Eb Par 38 15, vacillavit AS 1 12 16. 

woi inebriatus est Gn 43 34, Act 2 13, asd 

47 25, Bhchr 165 9 met. Jul 45 27, AM 2 
73 32. 

ILoio; satietas Ath 40 15, Bh ad Dt 29 19. 
J.20; ebrius lCor 5 11, ES 1 333B, dap 1 1 21. 
IlJo; ebrietas Dt 29 1 9, ES 1 5 5F, Bal 303 4. 
JI^o^ inebrians ES 1 253B. 

Etpa. inebriatus est iSm 1 14, ES 1 333 A. 

Af. 1. potum praebuit JE in ES 1 500 5; 
2. ebriuni fecit Ath ^^ 26. jloil 350 jjiU jioil i. q. |L^; q. v. PS 372, Low p. 117. 

Jl»f 1. altus Chr ed 146 30, aiDNTlQs 
(de voce) ES 1 388E; 2. superbus AS 
170 11. 

lioo; collis Corluy MP 22 5. 

6 6 *' 

Ua^; superbia <]; 10 4, ES 1 561A. 

|i.;l; JLioi bdellium Low n. 307. 

xio; J. altitudo ES241 lE, EP41 25, Guidi 

to 18 5; 5. collis KwD82 9. 
Jbo.; i. altitudo ER 11816; 5. exaltatio ES 

l'210F, am 3 407 10, ThMargll47 7; 

3. jX; )Q.>; solatium Bhchr512 15. 

Jbofluj lapis pergrandis JS in MS 1 35 68, 2 

90 209. 
JL&Of^ (ex hebr. Dino Nold. Mand. Gr. 129 

n. 1) altitudo 2Rg 19 22, Mc 11 10, Afr 

63 2, ESl 431D, dap 41 7. 
JLLiofjoexcelsusCatVat2304 21,EbPar41u. 
Jooj^ excelsus, summus Sj)ic Solesm 4 123 

14, Nestle Chri 59 125, Eb Par 31 9, 
Af. i. sustulit ESL 1 6411DU (sic leg.!), 

Guidi to 37 21; ^. dempsit ES 1 307C, 

Lc 16 3 (Phil); 3. abolevit ES 1 359B; 

4. destillavit Duval-Berthelot 210 6 8 etc. ; 

5. negavit glherm. 

jLLi;^ negativus Bhgr 1 158 17. 
Uoivi »;jo negatio, sublatio glherm. 

Ettaf. 1. sublatus est Vit Eabb 171 10, 

Ath j 16; 2. abolitus est Philox 494 11; 

5. se sustulit, surrexit ER 9 4, ES 2 2 1 OF ; 

4. superbivit dap 2 28 ; 5, relatus est (nun- 

tius) BB 282u. 
UoijSu;kuo exaltatio KwDW 1 1 9. 
)o^; 1. exaltavit Js 23 4, Jac 4 10, Eabb 

224 5 ; 2. sustulit (vocem) Ath 23 8. 
iipot exaltatio ES 1 103A, Vit Rabb 204 

26, Jul 240 1. 
Etpa. 1. se sustulit ER 11 19; A?. exalta- 

tus est Mtll23, ES2 337A, L\ 1 66 

V. 270. 

Aiooi pl. j^joov f>£0ij.a rheuma Gal ZDMG 
39 243. i-^-»0»»> 'Pcop.aTo; Romanus Act 22 27, 
inde miles Joh Eph 124 9, Rechtsb 18 1. 

Uo.i:«e6t; roXiTeia civitas Romana Act 
22 28, ON 15119. 

^oU (EN 25 39) et tJoli Duval-Berthelot 2 
5 10, 49 7, ^p-.; et ^a..; BB (pers. jJ^I^ Lag 
GA 82 213) rheum Low p. 170. 

Jbi..oi aooXeoyia garritus 4Rg 9 11 (Hex) cf. 

Bernstein ZDMG 3 415. 
jL.ot /. (N§ 84) malva Low n. 308, 2Rg 4 

39 cf. ES 1 530C, Job 24 24 (Hex). 
Ilo^^oo Xyjpo; nugae TB 79 13, cf. Field 28. 

JLsoi po-y) minuta ECth 1 33 5, 62 8, Sim 
Sauql36, BB 13411. ijoi 1. i, q. I^; q. v. Cast; 2. cerebr 
Card. :um JLitOJ (cf. *;)h. n^3l alica (grit) 2Sm 17 19. 

l}oy et Ijl; (Bh ZDMG40 451) pers. Lag 
GA 24 54 orj^za sativa Low n. 300, KwD 
4112, Sindl04, Gal ZDMG39291 16, 
Bhchr 137 25. 

l}l\ (cf. Ijji") 1. secretum Corluy MP8 7; 

2. explicatio allegorica ES 1 pass. jp Nis 
29 22, j; y^l ib 46 31, j; ib 45 122 sicut; 

3. sacramentum Rabb 231 8, Philox in 
Steph. barSud30 2; Ijli, UL^ Uiai Joh 
Eph 129 2, Rie IIS 16, Ijlv, Uioi ^o. BO 
1 332a, feria quiuta in coena domini 
7j d-jia -evTa; cf. Kayser Can JE p. 88. 

M'jJj allegorice ES 1 380A, JS in MS 1 

66 254. 
Uoj|j'l; natura secreta JS in MS 1 53 v. 234. 

6 6 

vL;ll et 0'"^^ clam confabulatus est Jul 99 

26, ON30 8. 
jjjjl; allegoricus ESl 131D, Zach. Rhet. 

Leb. d. Sev. v. Ant. 21 36, Kays 27 23. 
U«iijjl; secretum ES 1 130E. 

t> 6 

jj;U 1. constituit am 1 30 18; 2. conjuravit JJ« 351 •&<wi Guidi chron 7 11. OX 30 19; 3. significatus 
est BO 3i 356bu, Eb Mai 10 330 20. 

jj» 1. significavit Eb Mai 10 271 15; 2. se- 
cretum cognovit Eb Par 76u. 

jjjlf mysteriis initiatus est OX 30 20. 

JLk-Jpp (cf. Fraenkel 24 n. 2, Barth 44/5) 
canalis, catarracta {water-spouf) SB 114 
17, OX109 6. 

jiAjO» (pers.) exsecutor Corluy MP 36